Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần thứ IV: Các bài sám văn - thí thực - cầu siêu

10/05/201318:04(Xem: 11532)
Phần thứ IV: Các bài sám văn - thí thực - cầu siêu

Tuyển tập các bài sám văn - Tập IV: 55 Bài sám văn chọn lọc

Phần thứ IV: Các bài sám văn - thí thực - cầu siêu

Thích Đồng Bổn sưu tập

Nguồn: Thích Đồng Bổn sưu tập

200. SÁM VĂN THÍ THỰC HỒI HƯỚNG
(Thí thực cô hồn số 9)


Sắm sanh ẩm thực đủ đầy
Gọi hồn về hưởng an bày đủ đông
Tiệc chay cúng thí vừa xong
Canh gà văng vẳng giọt rồng thậm thâm
Trước đàn ngưỡng vọng thiền âm
Bình hoa lợt bóng, đỉnh trầm phai hương
Cam lồ rưới khắp mười phương
Ao sen nay đã tỏ tường sang chơi
Cô hồn ơi ! Chiến sĩ ơi !
Mau mau nhẹ bước tách dời Tây thiên
Từ rày bá tánh bình yên
Phước lành để lại trong miền nhân gian
Tuổi đời lộc nước chứa chan
Gót lân nổi dấu, cầm loan in dần
Nghinh ngang cõi thọ đài xuân
Dấu ma lẳng bặt châu trần tiêu diêu
Vinh hoa phú quí đủ điều
Tu hành đạo đức thương yêu giống nòi
Ngày ngày niệm Phật hẳn hòi
Ðèn từ đuốc huệ sáng soi cõi lòng
Ðến khi trăm tuổi mạng chung
Ðược về cõi Phật thoát vòng tử sanh
A Di Ðà Phật phóng quang
Nguy nguy kim tướng muôn ngàn ảnh trung
Khổ đau biển cả chập chùng
Hãy mau niệm Phật mà cùng bước lên
Ðài sen hoa nở vãng sanh
Bạn cùng Bồ Tát chung quanh vui đùa
Từ đây bỏ việc hơn thua
Nương nhờ tự lực cửa chùa quy y.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

 Trích soạn lại theo "Pháp Thí Thực Khoa Nghi" - chùa Niệm Phật Bình Dương ấn hành 1974.

201. SÁM TIẾN LINH
(Sám tán cầu siêu 12)


Mịt mờ giờ phút lâm chung
Thức nương nghiệp lực biết chừng về đâu
Thương thay kiếp sống dãi dầu
Mừng ai lối thiện hồi đầu chơn tâm
Âm đường dương cảnh chẳng lầm
Tuy hai mà một có tầm đâu xa
Thiện kia giữ lại lòng ta
Ác nọ theo nghiệp Ta bà mang theo
Luân hồi sanh tử giàu nghèo
Thác sanh thọ lấy kiếp đời mai sau
Bây giờ lau bụi thời gian
Thấy rằng tro bếp lụi tàn, vui chi
Huống là khi sống so bì
Bổ ngang chẻ dọc chẳng đi đúng đàng
Thế gian người ở khóc than
Cháu con chồng vợ một hàng khăn tang
Cỏi âm khi ấy lang thang
Một thân một bóng cái quan chập chờn
Cho hay thân thích bà con
Có đâu thế đặng nghiệp còn của ai
Quỳ đây ngưỡng vọng Phật đài
Tâm hương thành kính lễ bày thiết tha
Mong cầu nghiệp ác dang xa
Người sống kẻ chết có mà nương nhau
Hầu mong phước báo mai sau
Sớt chia hưởng đặng, cả đau lẫn cười
Luân hồi hẹn ở kiếp người
Nguyện cùng giải thoát dưới đài hoa sen.
Nam Mộ Siêu Lạc Ðộ Bồ tát Ma Ha Tát.
 Bài của Giác Ðạo Dương Kinh Thành cung cấp, được chép tay lại vào năm 1973 - Chưa rõ xuất xứ, trước tác - Tủ sách Giác Ðạo - Như Tâm lưu trữ Sàigòn 1973.

202. VĂN TẾ VONG (1)
(Sám tán cầu siêu 13)


Hỡi ôi !
Nơi dị lộ, hồn đà lìa thế
Một giấc thiền vắng vẻ ngàn thu
Nhìn linh tòa khói tỏa mịt mù
Lòng đau đớn giọt sầu khó dứt
Thương tiếc bởi âm dương cách bức
Thảm trông vì kẻ mất người còn
Bạc ác thay ! Máy tạo kiền khôn
Khiến vạn vật vong tồn mạc trắc
Ôi ! Cuộc thế đổi dời khắc khắc
Hiệp rồi tan, khổ lạc liền ly
Có sanh thì có bịnh tử nguy
Thân tứ đại chơn vi mộng ảo
Người ở thế không theo chánh đạo
Trọng sắc thân, ác tạo vô biên
Vì lợi danh ân ái triền miên
Muôn kiếp bị đắm miền khổ hải
Phật bảo : vật hữu hình tắc hoại
Pháp hữu vi mộng huyễn ảnh bào
Trên thế gian muôn vật hoại hao
Chỉ linh tánh khỏi vào tai hại
Xét thế sự trăm bề sợ hãi
Họa ương liền đến mãi chẳng an
Cũng vì còn mang khối nợ trần
Dường như thể trăm cân sức nặng
Hỡi ôi !
Nhớ linh xưa lòng ngay dạ thẳng
Tánh nhơn từ, kẻ tặng người ưa
Thương bà con, khó nhọc chẳng từ
Mến thân quyến, ưu tư vô hạn
Bởi thương tiếc lời vàng phân cạn
Dứt sự đời may đặng thảnh thơi
Nơi biển trần lặn hụp chơi vơi
Người phàm tục lỡ vời nẻo tối
Khuyên tỉnh ngộ tìm đường siêu rỗi
Rửa sạch lòng vào cõi Thiên thai
Nương từ bi cửa Phật kim đài
Nghe kinh kệ hôm mai tu niệm
Dùng Bát nhã Ma ha nước nhiệm
Cậy nhành dương quét sạch trược trần
Lên từ thoàn giải thoát Quan Âm
Ra khỏi bến khổ thâm u ám
Cầu Phật Tổ Di Ðà linh cảm
Tế độ người tiêu giảm tội căn
Cõi Tây phương liền đặng siêu thăng
An dưỡng quốc thanh nhàn dật lạc
Nay dưa muối kỉnh dưng đạm bạc
Nguyện hương hồn kỵ hạc tiêu diêu
Thương cháu con lớn nhỏ dắt dìu
Ðộ gia quyến thảy đều khỏe mạnh
Biết noi gương đường Tiên Phật Thánh
Thoát khỏi miền khổ hạnh trầm luân
Ðề hồ một giọt giải oan khiên
Thân sạch phong trần, hết đảo điên
Bát nhã trí sanh, qui tánh hải
Bồ đề huệ phát, phản tâm nguyên
Di Ðà cảnh Phật thân tiền hiện
Cửu phẩm liên hoa mắt thấy liền
Bồ tát thượng thừa thường kết bạn
Thiên thu khoái lạc, khỏi ưu phiền
Nay dưng cúng tiệc đà viên mãn
Thỉnh hương hồn khấu bái Phật tiền
Nghe kệ kinh giải hết oan khiên
Ý thanh tịnh siêu miền Cực lạc
Cầu môn đạo diên niên thạnh phát
Ðộ chúng sanh giải thoát trần duyên.
 Trích "Thiền Môn Nhựt Tụng" Tổ Ðình Phật Bửu - Thành Hội Phật Giáo TPHCM 1992.

203. VĂN TẾ VONG (2)
(Sám tán cầu siêu 14)


Than ôi !
Cuộc trần thế tang thương khó tránh
Máy tuần hoàn hết thạnh tới suy
Cho hay vạn vật biến di
Hữu hình tắc hoại, tạo nhi cơ huyền
Thân người bởi nhơn duyên hòa hiệp
Hiệp rồi tan, muôn kiếp trầm luân
Sanh, già, bịnh, chết, khổ thâm
Linh xưa thức tỉnh, sớm tầm đạo chơn
Lòng con thảo đâu sờn nghĩa nặng
Dạ cháu hiền há chẳng biết ơn
Có câu thờ mất như còn
Dầu cho biển cạn, non mòn đâu quên
Miền u cảnh trần duyên phủi sạch
Nguyện hương hồn hiển hích chứng tri
Kỳ siêu nay đã đến kỳ
Kỉnh bày dưa muối lễ quỳ cúng dâng
Trà châm đủ ba từng trước án
Nhớ linh xưa ruột quặn như bầm
Âm dương cách biệt ngàn năm
Còn ai sớm viếng tối thăm sum vầy
Lòng thương tiếc khó khuây đổ lệ
Nguyện vong hồn sanh ký tử qui
Hồi đầu nương cửa từ bi
A Di Ðà Phật gắng ghi niệm hoài
Tây phương cảnh kim đài cửa Phật
Rước những người thành thật thiện lương
Hồn linh theo dõi một đường
Về miền cực lạc chơn thường vô sanh
Cháu con hết lòng thành khẩn vái
Cầu Phật trời quảng đại độ siêu
Lời thô xin tỏ mấy điều
Linh xưa chứng chiếu dắt dìu cháu con
Ðề hồ một giọt giải oan khiên
Thân sạch phong trần, hết đảo điên
Bát nhã trí sanh, qui tánh hải
Bồ đề huệ phát, phản tâm nguyên
Di Ðà cảnh Phật thân tiền hiện
Cửu phẩm liên hoa mắt thấy liền
Bồ Tát thượng thừa thường kết bạn
Thiên thu khoái lạc, khỏi ưu phiền
Nay dưng cúng tiệc đà viên mãn
Thỉnh hương hồn khấu bái Phật tiền
Nghe kệ kinh giải hết oan khiên
Ý thanh tịnh siêu miền cực lạc
Cầu môn đạo diên niên thạnh phát
Ðộ chúng sanh giải thoát trần duyên.

 Trích Thiền Môn Nhựt Tụng Tổ Ðình Phật Bửu - Thành Hội Phật Giáo HCM ấn hành 1992.

204. SÁM LONG VĨNH THIỀN SƯ
(Sám tán cầu siêu 15)


Thiền sư Long Vĩnh yết ma
Làm văn lạy Phật cầu mà vong linh.
*
Mười phương cõi Phật thinh thinh
Chí thành khẩn nguyện u minh cảm rày
Pháp môn Tịnh độ ngày nay
Lục xem kinh điển công dày xiết bao
Ơn cha nghĩa mẹ cù lao
Ba năm nuôi dưỡng ốm đau nhọc nhằn
Từ khi chín tháng cưu mang
Nuốt cay uống đắng chịu mùi hôi tanh
Quân sư từ phụ tạo thành
Thành nhơn chi mỹ phước lành cùng ta
Vốn xưa nhờ đức Di Ðà
Khai thiên lập địa sơn hà cỏ cây
Hóa sanh muôn vật đủ đầy
Cho ăn cho mặc cho Thầy cho ta
Bổn sư là đức Thích Ca
Chỉ tu đường đạo khỏi sa luân hồi
Người đời ám muội không thôi
Sanh lão bệnh tử thảm ôi muôn phần
Dầu cho phú quí tiện bần,
Thác rồi tống táng mộ phần gò hoang
Dầu cho có của muôn ngàn
Chạy đâu cho khỏi nẻo đàng trầm mê
Dầu cho hiếu tử hiền thê
Vô thường nó bắt trở về đặng sao
Dầu cho trí viễn tài cao
Diêm đình chứng chiếu chạy nào đặng đâu
Pháp môn sám hối khẩn cầu
Nương nhờ cõi Phật ngõ hầu siêu sanh
Một là nguyện chứng lòng thành
Từ bi tiếp dẫn về nhành liên hoa
Hai là nguyện Phật hằng sa
Ðộ vong khỏi khổ Ta bà trầm luân
Ba là nguyện Phật bao dung
Dẫn cho nhẹ tội về cung diêu trì
Bốn là nguyện Phật từ bi
Ðộ vong ra khỏi A Tỳ ngục môn
Năm là lạy đức Thế Tôn
Tiếp dẫn thọ ký linh hồn Lạc bang
Sáu là nguyện dứt nghiệp oan
Vượt qua biển khổ được về Kỳ Viên
Bảy là nguyện xả tiền khiên
Xin cho dứt nghiệp về miền tiêu diêu
Tám là nguyện khỏi hà kiều
Cầu cho vong được hồn siêu bửu đài
Chín là nguyện lạy Như Lai
Cầu cho linh tánh liên đài nêu danh
Mười là nguyện phát chí thành
Cầu cho vong giả siêu sanh mau về
Tri âm tiếp dẫn đề huề
Nguyện cho vong đặng mau về Tây phương.
 Trích "Kinh Nhựt Tụng" - Chùa Ðại Giác ấn hành - Sàigòn 1974.

205. SÁM SIÊU ÐỘ VONG HỒN
(Sám tán cầu siêu 16)


Hồn ơi lẳng lặng mà nghe
Cầu cho hồn đặng tròn bề vãng sanh
Cúi xin Phật xót thương tình
Cứu hồn ra khỏi u minh ba đàng
Cúi xin phóng ngọn hào quang
Soi hồn trong giấc mơ màng chiêm bao.
Cúi xin trong biển ba đào
Vớt hồn ra khỏi lúc nào trầm mê
Cúi xin ân Phật đề huề
Thả tay mà dắt hồn chơi liên trì
Cúi xin ân Phật đề huề
Thảy tay mà dắt hồn về đến nơi
Cúi xin ân Phật rước mời
Nắm tay mà dắt hồn chơi liên trì
Lại xin tả hữu truy tùy
Mấy ngôi Ðại Sĩ cũng thì ban ân
Quan Âm Bồ Tát hóa thân
Tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài
Với cùng Thế Chí các ngài
Quang lâm trần thế tiếp lai vong hồn
Lại xin khắp cả tông môn
Thinh văn thượng thiện cũng dồn một nơi
Lại xin tất cả các trời
Ðều đem cung điện mà dời gót đi
Xuất hành từ cõi phương tây
Theo sau giá Phật xuống ngay một đàng
Nghênh ngang bảo cái tràng phan
Nhạc trời thánh thót nồng nàn mùi hoa.
Bao nhiêu thánh cảnh hiện ra
Khiến hồn xem thấy thiết tha vui mừng
Cho hồn hóa đặng kim thân
Ngồi trên bảo tọa theo gần Ðạo sư
Khảy tay một lúc bây giờ
Ðã qua Tịnh độ làm người vãng sanh
Nguyện cho hồn đặng an lành
Thiện căn phát đạt tội tình tiêu tan
Nguyện hồn về cõi tịch quang
Mau mau thoát khỏi trần gian cho rồi
Nguyền hồn tinh tấn hẳn hòi
Trồng hoa Bát nhã, nhổ chồi vô minh
Nguyện hồn thính pháp văn kinh
Mở lòng sớm tỏ tánh linh chơn thường
Nguyện hồn chơi khắp mười phương
Hái hoa đem để cúng dường Như Lai
Nguyện hồn trưởng dưỡng thánh thai
Vào trong cửu phẩm ra ngoài tứ sanh
Hôm nay tứ chúng đồng thanh
Kiên trì sáu chữ Hồng danh đã nhiều
Thế nào hồn cũng cao siêu
Ðem thân phàm hạ mà triều Pháp vương
Tiêu diêu khoái lạc phi thường
Phước dày huệ đủ kiết tường biết bao
Dứt rồi tám vạn trần lao
Nhơn duyên còn đợi kiếp nao mới tròn
Phật như thể mẹ tìm con
Con mà gặp mẹ lại còn lo chi
Ðã sanh vào cảnh vô vi
Năm năm tháng tháng ngày thì thảnh thơi
Sẵn đây căn dặn đôi lời
Về sau công quả với đời làm sao?
Hộ cho Phật đạo lên cao
Từ bi hạnh nguyện khó nào cũng qua
Thôi thì mấy tiếng ruột rà
Xin hồn ghi nhớ để mà hóa duyên
Ðưa hồn tách dặm tây biên
Cầu cho bá tánh bình yên đời đời.
 Trích soan theo "Nghi Thức Tụng Niệm" - Niết Bàn Tịnh xá - Vũng Tàu 1974.

206. SÁM NGUYỆN VONG LINH VÃNG SANH TỊNH ÐỘ
(Sám tán cầu siêu 17)


Nam mô đức Phật Di Ðà
Hào quang soi khắp gần xa, xa gần
Biết bao thế giới vi trần
Chúng sanh đều được đội ân đức Ngài
Lòng từ bi khắp muôn loài
Qua nơi biển khổ lên đài cửu liên
Chúng con nay đặng thiện duyên
Trải bao kiếp trước tinh chuyên tu hành
Bởi vì nhờ có nhân lành
Cho nên mới được thoát sanh kiếp này
Kiếp này phiền não lắm thay
Sanh già bệnh chết ngày rày đau thương
Xiết bao khó nỗi lo lường
Qui y Tam Bảo dựa nương tháng ngày
Cùng nhau niệm Phật ăn chay
Kết làm liên hữu ngày ngày tấn tu
Dốc lòng niệm Phật công phu
Tam qui ngũ giới giữ tu chuyên cần
Nguyện khi thoát bỏ cõi trần
Vãng sanh cực lạc hưởng phần an vui
Bạn con nay có một người
Ta bà đã mãn xa rời trần duyên
Nhớ xưa còn thuở thiếu niên
Dung công ngôn hạnh thảo hiền nết na
Thường ngày niệm Phật Di Ðà
Nguyện sanh an dưỡng ngự tòa kim liên
Chúng con nay dốc lòng thiền
Tâm hương mật nguyện dâng lên khẩn cầu
Chấp tay đảnh lễ quì tâu
Kim thân sắc tướng nhiệm mầu phóng quang
Liên trì thánh chúng rõ ràng
Tràng phan bảo cái sắp hàng lai nghinh
Kim đài rực rỡ phân minh
Chư thiên đón rước nhạc thinh vang trời
Chỉ trong chớp mắt đến nơi
Thượng sanh thượng phẩm tức thời khai hoa
Tây phương cực lạc hiện ra
Ðền đài lầu các khắp tòa nghiêm trang
Ðất sao chói đỏ toàn vàng
Bốn bề bằng phẳng như tràng hoa giăng
Một màu cảnh sắc tốt tươi
Không nóng không lạnh tháng ngày đều xuân
Bông thơm các thứ cam tân
Tưởng chi có nấy mặc, ăn sẵn sàng
Câu lơn bảy lớp nghiêm trang
Bảy hàng cây báu bảy vòng lưới giăng
Trong ao nước mát phẳng bằng
Thơm tho trong sạch hương xông dị kỳ
Uống vào khỏe mạnh tức thì
Bao nhiêu nghiệp chướng sạch đi khổ sầu
Có chim nói pháp nhiệm mầu
Khổng trước, Bạch hạc đứng chầu tốt xinh
Xướng hòa Anh võ bá thinh
Chim hai đầu mọc chung liền một thân
Sớm khuya kêu tiếng hòa vần
Tám phân chánh đạo bảy phân Bồ đề
Trong ao sen mọc bốn bề
Bông lớn như thể bánh xe rõ ràng
Sắc xanh, sắc đỏ, sắc vàng
Màu nào sắc nấy, hào quang chói lòa
Vui cùng Bồ tát một nhà
Thinh văn thánh chúng đồng ra Phật tiền
Cúi đầu lễ tạ kim liên
Pháp âm nghe tiếng thệ liền phẩm cao
Liên đài cửu phẩm tiêu dao
Chứng ngôi bất thối dự vào vô dư
Tịch quang là cõi thường cư
Không không sắc sắc như như thường thường
Ðoái nhìn khổ hải càng thương
Trùng trùng điệp điệp không lường phong ba
Quay thuyền trở lại Ta bà
Dắt dìu vạn loại đến tòa Tây thiên
Chúng sanh độ tận đã yên
Vong hồn mới chứng tịch viên Niết bàn
Nam Mô Tịnh độ Lạc bang
Chứng minh vong đặng Tây phang mau về.
 Trích "Pháp Môn tu Tịnh Ðộ " chùa Niệm Phật - Bình Dương 1970.

207. SÁM CẦU SIÊU CỬU HUYỀN THẤT TỔ
(Sám Báo hiếu 12)


Nam mô Phật Tổ Thích Ca
Tây phương giáo chủ Di Ðà chứng minh
Quan Âm, Thế Chí oai linh
Phổ Hiền, Ðịa Tạng tận tình chứng tri
Nhờ ân Phật lực từ bi
Chứng lòng đệ tử đồng thì nguyện ra
Cầu cho thất tổ siêu qua
Sanh về Phật quốc ngự tòa bảo châu
Ngưỡng mong Phật pháp cao sâu
Cữu huyền thoát khổ sầu nghiệp vương
Sanh qua cảnh Phật miên trường
Chẳng còn đau khổ sáu đường thế gian
Dứt lìa mối nợ trái oan
Hưởng phước thanh nhàn, thọ mạng vĩnh miên
Lòng thành nguyện trước Phật tiềân
Ðộ cho Thất tổ Cửu huyền siêu thăng
Lục thân quyến thuộc nghiệp căn
Vãng sanh Tịnh độ, đồng đăng liên đài
Vào trong cửu phẩm cao ngai
Hưởng phần khoái lạc đêm ngày thảnh thơi
Chúng con cung kính đồng thời
Cầu xin Tam bảo chứng nơi lòng thành
Nguyện cho tất cả chúng sanh
Âm siêu dương thới cõi thanh dựa kề
Người người đắc giác lìa mê
Sớm gieo hạt giống Bồ đề vào tâm.
Nam Mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát Ma Ha Tát.
 Trích theo kinh cầu siêu - hệ phái Khất Sĩ - Thành Hội Phật giáo TPHCM ấn hành 1994.

208. SÁM GIÁC LINH THẦY
(Sám Báo hiếu 13)


Cúi đầu kính lạy Phật phương tây
Ðạo Sư tiếp dẫn chúng sanh này
Con nay phát nguyện về Lạc quốc
Xin Phật đoái thương tiếp độ nhanh
Di Ðà sáu chữ hồng danh
Một lòng chuyên niệm vãng sanh liên trì
Cõi cực lạc đến kỳ hoa nở
Phóng hào quang rực rỡ sáng lòa
Từ trong cây báu hiện ra
Muôn ngàn linh giác nhu hòa nương mây
Tu tịnh nghiệp về đây chung hưởng
Người vãng sanh tăng trưởng phước duyên
Ta bà nhứt niệm cần chuyên
Tây phương chứng quả tịch viên Niết bàn
Nay chúng đẳng trang hoàng Tam bảo
Hiệp Tăng Ni, bổn đạo thượng đường
Chí thành dâng nén tâm hương
Nguyện cầu chư Phật mười phương độ Thầy
Ðược giác ngộ hóa thân cực lạc
Ðộ chúng con giải thoát tu hành
Cõi đời ly biệt tử sanh
Bao hàng đệ tử cam đành chia ly
Nỗi thảm sầâu ai bi thương tiếc
Chốn thiền môn khuất biệt bóng Thầy
Chỉ còn tứ chúng đông đầy
Hiệp đoàn cầu giác linh Thầy vãng sanh
Ðường sanh tử mấy ai tránh khỏi
Kiếp tu hành mong mỏi thoát mê
Dẫu rằng sống gởi thác về
Bóng qua cửa sổ chẳng hề thở than
Quảy tích trượng lên hàng chư Tổ
Thôi còn đâu thiên cổ bóng người
Công viên quả mãn đủ đầy
Ðường về cực lạc chân Thầy bước sang
Thuyền Bát nhã thuận buồm xuôi gió
Biển ba đào tách dặm trái ngang
Hôm nay thiết lập đạo tràng
Chí thành cầu nguyện lạc bang Thầy về
Tình sư phụ ân thâm tợ hải
Nghĩa học trò hiếu đạo dường non
Chúng con tấc dạ mỏi mòn
Nhớ lời Thầy dạy sắc son ghi lòng
Thân hành đạo chẳng nài khó nhọc
Chí thoát trần sen mọc phương tây
Lo tròn nhiệm vụ cõi nầy
Xa lìa nhà cửa tâm Thầy an nhiên
Rời cảnh khổ xả thân tứ đại
Bỏ báo thân trở lại kim thân
Chúng con cảm niệm thâm ân
Một đời giáo dưỡng thành nhân muôn người
Hoa vẫn nở dẫu đời sanh diệt
Phút vãng sanh phân biệt rõ ràng
Nguyện Thầy chứng ngộ đạo vàng
Hoa sen thượng phẩm ngự hàng thượng nhân
Thầy về Phật an thân tự tại
Thoảng đâu đây còn lại bóng hình
Ngôi chùa, cảnh cũ, sách kinh
Còn ai dạy bảo đệ huynh mỗi ngày!
Xa trần tục thoát ngoài sanh tử
Quả Bồ đề bổ xứ siêu phương
Xưa nay giáo pháp chiêu chương
Chỉ rằng giác ngộ là phương tu hành
Ðời hóa đạo nên danh một thuở
Cõi ta bà mãn nguyện lui chân
Xưa kia đức Phật Thế Tôn
Song lâm thị tịch kim ngôn còn truyền
Dẫu là Phật thánh hiền tột phẩm
Báo thân này trở lại thế gian
Mãn duyên giải thoát an nhàn
Trụ ngôi bất thối tịnh bang trở về
Cầm đèn tuệ đề huề tiếp dẫn
Ðộ Tăng Ni tứ chúng noi gương
Dắt dìu bổn đạo mười phương
Thoát vòng sanh tử xa đường vô minh
Kiếp nhơn sanh ngục hình trăm tuổi
Khổ ta bà đắm đuối lợi danh
Thầy nay đạo quả viên thành
Ðộ cho tứ chúng tu hành trọn nên
Cầu giác linh sớm lên quả Phật,
Hồi ta bà cứu khổ sanh linh
Hóa duyên độ chúng hữu tình
Ðồng về cực lạc vô sinh đời đời
Sống hành đạo thác thời về Phật
Tín, hạnh tròn, mãn nguyện vãng sanh
Bao nhiêu công đức lợi lành
Thảy đồng hồi hướng xây thành Lạc bang.
 Phỏng theo "Nghi Thức Tụng Niệm" chùa Niệm Phật - Ðồng Bổn soạn lại - Xá Lợi tự , TPHCM 1997.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567