Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần thứ II: Các bài sám văn sám hối phát nguyện

10/05/201317:57(Xem: 11610)
Phần thứ II: Các bài sám văn sám hối phát nguyện

Tuyển tập các bài sám văn - Tập IV: 55 Bài sám văn chọn lọc

Phần thứ II: Các bài sám văn sám hối phát nguyện

Thích Đồng Bổn sưu tập

Nguồn: Thích Đồng Bổn sưu tập

176. SÁM VĂN TỤNG KINH SÁM HỐI HỒI HƯỚNG NGHĨA
(Sám hối nguyện 12)


Cúi đầu lễ Phật xin sám hối
Cõi trần gian tội lỗi vô biên
Chúng con nay dốc lòng thiền
Tụng kinh niệm Phật cần chuyên tu hành
Sống cảnh khổ tạo nhiều nghiệp chướng
Chúng con nay tự biết hối rồi
Căn ngu lầm lỡ xét soi
Tự nhiên liền tưởng tội thôi chất chồng
Tâm điên đảo điệp trùng khó tránh
Ðối câu văn lạc tánh mất rồi
Chữ nhìn lẫn lộn đọc sai
Lời thô tiếng tục khác loài chánh âm
Hoặc câu chấp mê lầm quanh quẩn
Việc vấn vương vơ vẩn tâm hồn
Chữ kinh đọc lộn sái luôn
Hoặc khi tụng niệm nhấp nhem vẹo mình
Hoặc đọc nhảy từng câu ngắt khoảng
Hoặc tụng lâu lơ lảng ngại ngần
Cùng khi gây sự, giận sân
Bỏ rơi nghiêm khiết, cấu trần lăn theo
Chỗ thành kính mà kêu độc mạn
Y phục cùng miệng dáng nhớp nhơ
Áo khăn lệch lạc bơ phờ
Bạ đâu cúng đó vái thờ lung tung
Kinh quyển để rối bung loạn xạ
Hoặc rải rơi tơi tả ngửa nghiêng
Các điều không kính không kiêng
Con nay lo sợ tội khiên vô cùng
Phật, Bồ tát hư không pháp giới
Các Thiện thần chúng hội Thiên, Long
Từ bi lân mẫn vô song
Chứng tri con nguyện sạch không từ rày
Bao tội chướng từ nay rửa sạch
Nhờ tụng kinh đọc sách thánh hiền
Khiến cho công đức châu truyền
Lòng con thỏa mãn như nguyền chẳng sai
Chúng con nay xin hồi hướng lại
Bởi vẫn e dịch sái câu văn
Hoặc khi chú giải sai lầm
Sai nơi truyền thọ lỗi lầm tự đâu ?
Hoặc âm thích khác nhau nhiều nỗi
Sửa đổi câu hiệu đối đều sai
Viết in chẳng đúng theo bài
Vì thầy vì bạn sai lời sám văn
Nhờ Phật lực rộng ban ân huệ
Khiến tội căn vì thế tiêu trừ
Pháp luân chuyển động hơn xưa
Ðỡ nâng hàm thức lên bờ giác tri
Nhờ công đức tụng trì kinh chú
Hồi hướng về bát bộ Long, Thiên
Núi non ba cõi châu viên
Già lam Hộ pháp linh thiêng hộ thành
Khiến hết thảy tu hành vui vẻ
Cảnh trang nghiêm đẹp đẽ oai thần
Nguyện chung pháp giới muôn dân
Ðồng vào biển tánh Pháp thân Niết bàn.

 Trích soạn trong "Kinh Nhật tụng" chùa Ðại Giác ấn hành - Sàigon 1974.

177. SÁM PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH NGHĨA
(Sám phát nguyện 16)


Ðệ tử chúng con....
Hiện là phàm phu sanh tử
Tội chướng sâu nặng
Lăn lộn sáu đường
Nói không hết khổ
Nay gặp tri thức
Ðược nghe danh hiệu
Công đức bổn nguyện
Của Phật A Di Ðà
Một lòng xưng niệm
Cầu được vãng sanh
Xin Phật từ bi
Xót thương tế độ
Mong Phật từ bi
Xót thương cứu vớt
Ðệ tử chúng con
Không hiểu thân Phật
Tốt đẹp thế nào
Quang minh ra sao
Mong Phật thị hiện
Cho con được thấy
Và được chiêm ngưỡng
Quán Âm, Thế Chí
Các vị Bồ Tát
Ơû nơi thế giới
Thanh tịnh trang nghiêm
Cầu Phật cho con
Ðược thấy rõ ràng
A Di Dà Phật
Nguyện khi con thác
Không gì chướng ngại
Ðược Phật A Di Ðà
Cầm hoa đến rước
Quán Âm Bồ Tát
Rưới nước cam lồ
Trên đảnh đầu con
Thế Chí Bồ Tát
Tay bưng đài vàng
Cùng đến rước con
Trong một sát na
Xa lìa đời trược
Lẹ như duỗi tay
Ðã đến liên trì
Sau khi hoa nở
Thấy Phật rõ ràng
Ðược nghe pháp mầu
Dễ dàng mau hiểu
Nghe rồi tỏ ngộ
Pháp nhẫn vô sanh
Không vì an dưỡng
Trở lại Ta bà
Phân thân vô số
Khắp cõi trần sa
Khéo dùng phương tiện
Cứu độ chúng sanh
Thường vào trần lao
Mà làm Phật sự
Xin Phật từ bi
Chứng lời con nguyện
Mong cho ngày sau
Hoàn toàn thành tựu
Mãn nguyện vãng sanh
Ðồng thành Phật đạo.
 Trích "Pháp Môn Tu Tịnh Ðộ" - Chùa Niệm Phật Bình Dương 1970
Nguyên tác chữ Hán của Ngài Thiện Ðạo Hòa thượng - Trung Quốc

178. SÁM VĂN PHÒNG HỘ CHUYỂN HÓA
(Sám hối nguyện 13)

pp
Ðệ tử chúng con từ vô thỉ
Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê
Vào ra sanh tử biết bao lần
Nay đến trước đài Vô Thượng Giác
Biển trần khổ lâu đời trôi giạt
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng
Con hướng về theo ánh từ quang
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước
Bao tội khổ trong đời ác trược
Vì tham sân si mạn gây nên
Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyền
Xin sám hối để lòng thanh thoát
Trí tuệ quang minh như nhật nguyệt
Từ bi vô lượng cứu quần sanh
Con nhất tâm nguyện sống đời lành
Ðem thân mạng nương nhờ Tam Bảo
Lên thuyền Từ vượt qua biển khổ
Cầm đuốc Thiêng ra khỏi rừng mê
Văn Tư Tu xin quyết hành trì
Thân miệng ý noi về chánh kiến
Ði đứng nằm ngồi tâm chánh niệm
Vào ra cười nói tướng đoan nghiêm
Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền
Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở
Mỗi bước chân đi vào Tịnh độ
Mỗi cái nhìn thấy được Pháp thân
Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần
Ðem ý thức tinh chuyên phòng hộ
Tậâp khí năm xưa rồi chuyển hóa
Vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa
Niềm an vui đem khắp mọi nhà
Hạt giống tốt gieo về muôn lối
Cùng Tăng thân xin nguyền ở lại
Nơi cõi đời làm việc độ sanh
Giờ phút này sông núi chứng minh
Cúi xin đức từ bi nhiếp thọ.

 Bài soạn cải biên lại theo bài "Phát Nguyện Sám Hối" (Mã số 6- Tuyển tập I) do Thầy Nhất Hạnh thực hiện theo pháp tu ở Làng Hồng, Pháp Quốc 1994.

179. SÁM THẬP ÂN
(Sám phát nguyện 17)


Cúi đầu con nguyện kỉnh cung
Lạy mười phương Phật chúc cùng pháp môn
Một lạy: lễ sám chư Tôn
Ðộ trong tứ chúng Phật môn an nhàn
Hai lạy : cúng dường trai đàn
Cửu huyền thất tổ chứng hàng kim liên
Ba lạy : lễ sám chư Thiên
Nghiệp oan giải hết tội khiên tiêu trừ
Bốn lạy: bạn hữu hòa từ
Trên an dưới thuận giải trừ sân si
Năm lạy : chư Phật từ bi
Ðộ cho bá tánh viễn ly ngục hình
Sáu lạy : luân chuyển tánh tình
Hồi tâm hướng thiện giữ gìn tu thân
Bảy lạy: phụ mẫu thâm ân
Tam niên nhũ bộ khổ thân nhọc nhằn
Tám lạy : ơn Thầy dạy răn
Chỉ đường giải thoát siêu thăng cửu huyền
Chín lạy: chúa thánh tôi hiền
Ngọn rau tấc đất, cơm tiền dưỡng nuôi
Mười lạy : hồi hướng an vui
Nguyện trên chư Phật khiến xui hòa lành
Bỏ tà theo chánh tu hành
Liên đài chứng quả vãng sanh lạc thành
Tây phương tịnh độ hiện rành
Tảo đồng Phật quốc xây đoanh bửu đài.
 Trích "Kinh Nhựt tụng" - Chùa Ðại Giác ấn hành Sàigon 1974.

180. SÁM KHỂ THỦ NGHĨA (V)


Vân Thê đại đức Châu Hoằng
Tây phương phát nguyện làm văn rõ ràng
Cúi đầu làm lễ Lạc bang
Di Ðà đức lớn dắt đàng kẻ mê
Nay tôi phát nguyện cầu về
Xin lòng thương xót nhớ thề rước sang
Chúng tôi vì khắp trần hoàn
Bốn ơn ba loại nhiều đàng chúng sanh
Cầu nơi chư Phật đạo lành
Không trên một bực vô sanh Bồ đề
Chuyên tâm trì niệm Di Ðà
Danh cao muôn đức nguyện kỳ vãng sanh
Lại e nghiệp trọng phước khinh
Chướng dày huệ mỏng lòng mình dễ lung
Ðức lành hạnh tốt chưa xong
Nên nay trước Phật gắng công lạy cầu
Trải lòng sám hối trước sau
Tôi cùng các loại kiếp lâu đến giờ
Mê mang bổn tánh dại khờ
Tham sân ba nghiệp vấy nhơ nhiều đường
Gây ra tội lỗi không lường
Bao nhiêu oan nghiệp nguyện đương tiêu mòn
Từ nay thệ nguyện bằng non
Lánh xa việc dữ không còn gây ra
Gắng tu thệ chẳng dần dà
Thệ làm nên Phật độ ra các loài
Di Ðà nguyện lực thần oai
Chứng tri thương xót đoái hoài đến tôi
Trong khi thiền định đương ngồi
Chiêm bao ngủ nghỉ mấy hồi hiện ra
Cho tôi thấy Phật Di Ðà
Kim thân chiếu diệu sáng lòa như gương
Cho tôi tới cõi Tây phương
Cam lồ quán đảnh hào quang soi mình
Tay rờ đầu áo tháp hình
Tiêu điều nghiệp trước lớn thinh căn lành
Dứt đường phiền não vô minh
Lòng mầu trọn thấy rộng thinh tỏ bày
Tịch quang cõi Phật hiện rày
Rõ ràng trước mặt không ngày nào ngưng
Cho tôi mạng thác biết chừng
Ðừng cho bệnh khổ vào thân khốn nàn
Lòng không níu kéo mê man
Thân tâm chánh niệm nhẹ nhàng phân minh
Biết ngày giờ thác đành rành
Sửa sang niệm Phật tụng kinh ngồi thiền
Thấy Di Ðà Phật hiện tiền
Quan Âm, Thế Chí, Thánh Hiền phóng quang
Duỗi tay dìu dắt rước sang
Dị hương thiên nhạc tràng phan lâu đài
Tây phương cõi Phật hiện bày
Cho người nghe thấy mừng thay tin lòng
Bấy giờ tôi được thần thông
Kim cang đài Phật tương tùng sau đây
Khảy tay cực lạc tới rày
Trong ao thất bảo gá thai sen vàng
Nở ra thấy Phật rõ ràng
Thấy chư Bồ Tát các hàng rất đông
Phép mầu nghe đặng tỏ lòng
Chứng vô sanh nhẫn nội trong bấy giờ
Bao nhiêu chư Phật vâng chờ
Ðều thương thọ ký tay rờ đầu tôi
Tôi nhờ ấn chứng đặng rồi
Ba thân bốn trí một hồi mở mang
Sáu thông năm mắt rõ ràng
Không lường bí mật trăm ngàn pháp môn
Bao nhiêu công đức vuông tròn
Thảy đều chứng đặng vẹn toàn mà thôi
Vậy sau cõi Phật an rồi
Phân thân vô số khắp nơi ta bà
Oai thần thế lực hà sa
Bao nhiêu chước khéo độ ra các loài
Khiến cho chẳng nhiễm mùi đời
Ðặng lòng trong sạch rạng ngời Tây phương
Như tôi nguyện lớn không lường
Chúng sanh các cõi mọi đường còn nguyên
Nghiệp cùng phiền não chưa yên
Nguyện tôi không hết liên miên còn hoài
Xin nay lạy Phật tỏ bày
Tu trì công đức cứu nay hữu tình
Bốn ân đền đáp hoàn thành
Ba loài cứu giúp chúng sanh độ hoài
Cầu cho khắp hết các loài
Trọn nên trí Phật ngồi đài liên hoa.
 Nguyên tác bản chữ Nôm chép tay của Hòa thượng Chánh Thành chùa Vạn An - Cái Xếp, Sa Ðéc diễn môn khoảng năm 1940.
 Ðại đức Thích Lệ Trang dịch sang Việt ngữ năm 1997. Tạng bản tại tủ sách chùa Viên Giác TPHCM.
 Ðây là Bài sám diễn nghĩa văn Nôm mới phát hiện - chưa được phổ biến lâu nay.

181. SÁM QUI MẠNG NGHĨA (VI)


Di Sơn đại đức Thiền sư
Làm văn phát nguyện tỏ dư mọi đường
Cúi đầu làm lễ mười phương
Lạy Thầy Ðiều Ngự diễn dương phép mầu
Ba ngôi bốn quả hằng cầu
Thánh Tăng thương xót, tiếp thâu tôi về
Chúng tôi bổn tánh dạy mê
Theo đường sanh tử mắc về tứ sanh
Ðắm sa tài sắc lợi danh
Mười điều xui giục loanh quanh buộc ràng
Căn trần tôïi chẳng xiết than
Ðắm sa biển khổ mê man đường tà
Mắc lòng bỉ thử ngươi ta
Bỏ ngay dụng vạy gây ra nghiệp nhiều
Ngửa xin Tam Bảo thương yêu
Quyết lòng sám hối tội tiêu phước về
Năng nhơn thiện hữu đề huề
Khỏi vòng sanh tử Bồ đề tới nơi
Ðời nay phước mạng thảnh thơi
Ðời sau trí tuệ sáng ngời thân ta
Ðặng sanh trong nước vinh hoa
Gặp Thầy dạy bảo xuất gia tu hành
Sáu căn ba nghiệp hòa bình
Mùi đời chẳng nhiễm nết lành hằng trau
Kiên trì cấm giới chẳng hao
Trần duyên không dính chút nào sạch trơn
Bò bay các loại đều thương
Oai nghi gìn giữ như sơn không hèn
Lánh ba nạn đủ bốn duyên
Bồ đề Bát nhã hiện tiền chẳng lui
Học hành chánh pháp tỏ rồi
Ðại thừa liễu ngộ lòng tôi mới đành
Mở mang lục độ cửa lành
Ba kỳ vượt khỏi nguyện thành kiếp nay
Pháp tràng cao dựng nơi nơi
Lưới nghi dứt hết thảnh thơi mấy từng
Oai thần bẻ dẹp ma quân
Nối hưng Tam Bảo bốn ân bồi thường
Vâng thời chư Phật mười phương
Không nài mỏi mệt thường thường chẳng sai
Bao nhiêu chánh pháp Như Lai
Xin cho tỏ đặng trong ngoài đều thông
Rộng làm phước huệ vô cùng
Khắp đời lợi đến hư không các loài
Sáu thông chứng đặng thần oai
Trọn nên quả Phật trên đài sáng trưng
Vậy sao chẳng bỏ cõi trần
Khắp vào các cõi phân thân độ người
Quan Âm lòng thiện không rời
Phổ Hiền biển nguyện mấy lời đặng in
Các phương theo loại hiện hình
Ứng thân dạy bảo chúng sanh pháp mầu
Nê Lê ngạ quỉ thảm sầâu
Phóng quang biến tướng đâu đâu chói lòa
Dầu ai nghe thấy đến ta
Bồ đề phát nguyện thoát ra luân hồi
Ngục hình giá lạnh dầu sôi
Hóa ra rừng bán thơm tho không cùng
Những tù ăn sắt uống đồng
Sanh về Tịnh độ ngồi bông sen vàng
Mang lông đội gạc hàm oan
Khỏi nơi nấu khổ hưởng sang phước lành
Dầu đời ôn dịch lưu hành
Hiện làm cỏ thuốc cứu lành bệnh lâu
Gặp cơn cơ cẩn thảm sầu
Hóa ra lúa gạo giúp âu khốn nàn
Muốn cho lợi ích rảnh rang
Bà con nhiều kiếp, thù oan mấy đời
Cầu cho thoát khỏi bốn loài
Dứt điều ràng buộc, bỏ rời muôn duyên
Tôi cùng hàm thức vô biên
Ðều nên đạo Phật về miền Tây phương
Hư không còn có không lường
Nguyện tôi không hết thiệt đương còn hoài
Nguyện cùng nhơn, vật ai ai
Trọn nên trí Phật phước giai vô cùng.

 Bài do Hòa thượng Chánh Thành - Chùa Vạn An - Cái Xếp, Sa Ðéc diễn Nôm khoảng năm 1940.
 Nguyên bản văn Nôm lưu trữ tại tủ sách Thích Lệ Trang - Chùa Viên Giác TPHCM. - Do Thầy Lệ Trang chuyễn ngữ sang chữ Việt - 1997
 Ðây là bài sám chữ Nôm mới phát hiện - chưa, phổ biến lâu nay .

182. SÁM 10 ÐIỀU PHÁT NGUYỆN TÂY PHƯƠNG
(Sám phát nguyện 18)


Trước Phật đài con nay sám hối
Phát nguyện này cầu đặng vãng sanh
Nay con gieo chút căn lành
Cần lo giải thoát tu hành tinh chuyên
Nguyện con Tịnh độ hữu duyên
Thấy rõ Cực lạc hiện tiền phóng quang
Một là : tội chướng tiêu tan
Dứt tâm phiền não về đàng quang minh
Hai là : lễ Phật tụng kinh
Chuyên lòng niệm Phật cầu sinh lạc thành
Ba là : bồi đắp căn lành
Sân si dứt hết gieo nhành liên hoa
Bốn là : sám hối Thích Ca
Ðộ con ra khỏi Ta bà về Tây
Năm là : lạy đức Như Lai
Di Ðà thọ ký liên đài nêu danh
Sáu là : con phát chí thành
Cầu cho biết trước vãng sanh ngày về
Bảy là : giữ đạo Bồ đề
Ðặng qua An dưỡng hầu kề lạc bang
Tám là : nguyện dứt nghiệp oan
Kết duyên Tịnh độ sen vàng nở ra
Chín là : nguyện Phật hằng sa
Dắt dìu đệ tử thẳng qua Lạc thành
Mười là phát nguyện vãng sanh
Nguyện con thêm lớn căn lành Tây phương
Chúng con sám hối cúng dường
Nguyện cho bá tánh Tây phương mau về.

 Trích từ "Pháp Môn tu Tịnh Ðộ " chùa Ðại Giác ấn hành - Sàigòn 1974.

183. SÁM NGÃ NIỆM NGHĨA (IV)


Con từ kiếp trước không lường
Mất chơn bản tánh nên vươn đọa trần
Kể từ có đặng huyễn thân
Gây oan tạo nghiệp muôn phần gớm ghê
Miệng thời thô ác mắng thề
Nghịch cha cải mẹ bộn bề nghinh ngang
Chê bai chánh pháp điêu tàn
Không ưa điều phải hiệp đoàn hung hăng
Lại còn hủy Phật báng Tăng
Khinh khi Tam Bảo dối văn lời Thầy
Tạo nhiều nghiệp ác dẫy đầy
Ý còn ham muốn tội lây thấu trời
Hôm nay bỏ hết việc đời
Thành tâm sám hối xin rời nghiệp oan
Bao nhiêu ác nghiệp lăng loàn
Con xin dứt bỏ nguyện toàn thiện tâm
Nghĩ mình đọa lạc thú cầm
Nếu không chừa bỏ tội lâm ngục hình
Khổ thân mất hết tánh linh
Lạy cầu đức Phật thương tình cứu con
Nguyện con nghiệp chướng tiêu mòn
Tẩy từ oan báo chẳng còn chút chi
Tránh xa địa ngục A Tỳ
Nguyện làm con Phật sân si hết liền
Dứt trừ quả báo nhãn tiền
Gieo trồng cội phúc phước điền thêm lên
Nguyện về cửu phẩm nêu tên
Ðặng qua cực lạc ngồi trên liên tòa
Bạn cùng Bồ Tát một nhà
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình
Hóa thân độ chúng hữu tình
Ðồng về cực lạc vô sinh đời đời
Nguyện cho khắp cả nơi nơi
Ðồng lo tu niệm thảnh thơi đạo mầu
Ngày đêm sám hối khẩn cầu
Nguyện con ra khỏi biển dâu hồng trần
Quyết lòng đền đáp bốn ân
Vượt qua ba cõi tham sân dứt liền
Nguyện sanh về cửu phẩm liên
Là nơi cực lạc ở miền Tây phương
Chúng con sám hối cúng dường
Nguyện chung nam nữ Tây phương mau về.

 Trích "Nghi Thức Tụng Niệm" chùa Ðại Giác ấn hành - Sàigòn 1974.

184. SÁM ÐẠO TRÀNG
(Sách tấn tu tập 6)


Nguyện Tam Bảo từ bi chứng giám
Chốn Ðạo tràng lễ sám thành tâm
Chúng con mê muội lỗi lầm
Nghiệp dày phước mỏng vô tâm hững hờ
Nay tỉnh ngộ thờ ơ đâu lẽ
Nguyện Bồ đề con sẽ nêu cao
Ba thừa cửa pháp thẳng mau
Nhứt tâm viên tịch lẽ nào chẳng thông
Chúng con nguyện gia công cố gắng
Ðường phước duyên sốt sắng tuần hành
Bao nhiêu diệu pháp thơm thanh
Vô vị tịnh lạc đấu tranh vắn dài
Chí thành khẩn, hôm mai giồi luyện
Chơn tinh thần, tỏ hiện càng xinh
Làu làu bổn nguyện công trình
Chúng sanh nên Phật oai linh rạng ngời
Ngôi Tam Bảo khắp nơi truyền bá
Giòng Thích Ca một dạ kiên tâm
Ðưa nhau thoát khỏi mê tân
Mười phương chư Phật ơn thâm diệu huyền
Phát lòng nguyện lớn Phổ Hiền
Vì ngôi bất thối cần chuyên tu hành
Nguyện đường tu học viên thành
Bỏ nơi uế trược, vãng sanh sen vàng
Nguyện cùng chúng hội Ðạo tràng
Ngày đêm tinh tấn Lạc bang nguyện về
Nay con phát một lời thề
Sao dời vật đổi không hề đổi thay.

 Soạn theo "Kinh Nhật Tụng " - Niết Bàn Tịnh Xá ấn hành - Vũng Tàu 1970.

185. SÁM LỤC HÒA (I)
(Sách tấn tu tập 5)


Kính lạy đức Phật Thích Ca
Con nay sám hối để mà qui y
Phát tâm niệm chữ A Di
Nguyện về cảnh Phật, phải đi tàu bè
Lên bờ mới bỏ được ghe
Chấp lý bỏ sự không nghe pháp nầy.
- Giới hòa gương báu sáng thay
Soi trong các pháp, pháp rày vốn không
Giới châu như ý suốt thông
Ðộ người ra khỏi ngoài vòng lửa thiêu
Giữ giới lòng chẳng tự kiêu
Thương yêu chúng bạn, mai chiều công phu
Ðồng nhau quyết chí đi tu
Ma ni bửu ngọc mấy thu dễ tìm
Tọa thiền đoan chánh trang nghiêm
Thân tâm hòa hợp là thiền vô vi .
- Kiến hòa tâm chẳng nghĩ suy
Suốt thông vạn pháp tổng trì do tâm
Xưa nay vì bởi lạc lầm
Ðường trong gang tấc đi tầm cho xa
Chẳng theo giáo pháp Thích Ca
Ðể theo ngoại đạo như là đi đêm
Tâm viên ý mã chẳng kềm
Xuất gia còn tánh thù hiềm sao nên.
Lợi hòa chia sớt đôi bên
Cầm cân ngay thẳng dưới trên cho đồng
Mới là đúng bực tâm không
Xuất gia chẳng uổng của công cúng dường .
- Thân hòa đồng ở cùng nương
Trên vui dưới thuận lòng thương mọi người
Chớ nên thô tháo biếng lười
Ðánh xô ỷ mạnh, thói đời hung hăng
Tu hành chớ để nghiệp tăng
Ðừng gieo quả xấu, đừng ngăn lòng từ
Giúp nhau sửa bỏ thói hư
Chỉ nhau điều phải cũng như ruột rà
Cùng nhau chung ở một nhà
Yên vui tu niệm lánh xa bụi trần .
- Ý hòa vui vẻ nên gần
Tâm đầu ý hợp chuyên cần công phu
Chẳng phân kẻ trí người ngu
Chẳng buồn chẳng giận cho dù đúng sai
Chỉ lòng mình biết thẳng ngay
Thuận tình đại chúng đường dài ngựa hay
Người khôn trau luyện đức tài
Chung lòng chung ý sớm mai thanh nhàn.
- Khẩu hòa chớ cãi quấy càn
Chớ buông lời dữ chẳng màng dưới trên
Trái oan nghiệp miệng gây nên
Mắng người gây gổ đâu nên bạn lành
Nhu hòa lời kẻ tu hành
Ðừng nên to tiếng đua tranh cửa chùa
Lời nói đâu mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Xuất gia khẩu nghiệp thanh cao
Mới mong giải thoát trần lao thế thường .
- Lục hòa sáu pháp phô trương
Tại gia, xuất thế, dựa nương tu trì
Nếu không làm được như vầy
Uổng cơm tín thí đủ đầy dưỡng nuôi
Tu hành chẳng được dễ duôi
Y lời Phật dạy mà vui lục hòa
Quy y Tam Bảo một nhà
Thánh Tăng hộ niệm, Phật Ðà chứng minh.
 Trích soạn theo "Tam Quy Ngũ Giới" của Yết Ma Thiện Niệm, chùa Linh Sơn Sàigòn - Giảng tại Trai đàn chung thất Tổ Phi Lai - Châu Ðốc năm Tân Mão 1951.
 Nguyên bản chỉ còn 28 câu. Ðồng Bổn soạn thêm 27 câu cho đủ lục hòa.

186. SÁM LỤC HÒA (II)
(Sách tấn tu tập 6)


Thiền môn qui tắc lục hòa
Dạy trong đại chúng một nhà ở an
Phật rằng Tăng ly chúng Tăng tàn
Hổ ly lâm hổ tuyệt rõ ràng chẳng sai.
Vậy trong Thích tử ai ai
Vâng lời Phật dạy ngày ngày an vui
Khuyên trong nam nữ mỗi người
Xuất gia tùy chúng học mười luật nghi
Giữ gìn trai giới tu trì
Lại còn sáu pháp oai nghi lục hòa
- Hễ là đệ tử xuất gia :
Thân hòa đồng trụ ở mà chung nhau
Thuận hòa vui vẻ xiết bao
Lập nên đoàn thể nhứt hào đừng sai.
- Khẩu hòa kiên nhẫn thứ hai
Không điều tranh cãi học nay Thánh Hiền
Giữ gìn ngôn ngữ đầu tiên
Chớ nên gây gổ ở yên tu trì
- Ýù hòa đừng cãi sân si
Nhã nhặn đối với Tăng Ni vui hòa
Giới điều lễ phép thứ ba
Thuận trên nhường dưới ấy là an cư
- Kiến hòa đồng giải thứ tư
Nói năng cẩn thận lòng từ dạy khuyên
Những lời Phật dạy cần chuyên
Giúp bày ý kiến đặng yên tu hành
- Giới hòa tu học tịnh thanh
Cùng nhau giữ giới dạy rành thứ năm
Có ai lỡ phạm lỗi lầm
Ðồng nhau khuyên dứt kẻo lâm giới điều
- Lợi hòa của chúng bao nhiêu
Ấy là thứ sáu giới điều đồng quân
Có người cho của vui mừng
Phải đem chia sớt chớ đừng cố tham
Ðiều lành khó nhọc gắng làm
Việc dữ ta lánh ác phàm tránh xa
Hễ là Phật tử, xuất gia
Lục hòa, lục độ thiết tha hằng ngày ([1])
Một là thân nghiệp hôm nay
Dứt trừ tham vọng khỏi ngay ngục hình
Hai là khẩu nghiệp giữ gìn
Ngạ quỉ muốn khỏi tâm mình đừng sân
Súc sanh tội khổ muôn phần
Si mê ám muội cõi trần lánh xa
Ba nghiệp chung ở một nhà
Nếu ta trừ hết hóa ra tam tài ([2])
Lập làm ba nghiệp hôm nay
Nguyện thân thanh tịnh giới trai tu hành
Một nguyện dứt ác chẳng sanh
Thân tâm vui vẻ người lành kính ưa
Ðiều lành tu hết chẳng chừa
Làm nên thập thiện mới vừa nguyện hai
Thứ ba nguyện độ chúng sanh
Ðồng tu tịnh độ đến thành Lạc bang
Bỏ đời khổ não điêu tàn
Nguyện về an dưỡng thanh nhàn thân đây.
Ðồng nhau niệm Phật qui tây
Chúng sanh tề tựu đủ đầy tịnh bang
Hằng ngày hồi hướng Tây phang
Bốn ơn thí chủ phải toan lo tròn ([3])
Ngày đêm giữ tấm lòng son
Ðịnh tâm nhiếp ý tiêu mòn sân si
Hoặc nằm, ngồi, đứng, hay đi
Chuyên lòng niệm Phật chỉ qui Lạc thành
Khuyên hàng Phật tử tu hành
Sống gieo quả Phật, thoát sanh sen vàng.

187. SÁM LỤC ÐỘ
(Sách tấn tu tập 7)


- Một là gặp kẻ tham lam
Ðời đời keo kiệt chẳng làm việc nhân
Mắc vòng quả báo khổ thân
Sanh làm ngạ quỉ chịu phần đói đau
Khuyên người tỉnh ngộ mau mau
Lên đò Lục độ để vào Tây phương
Là Bố thí độ xan tham.
- Hai là gặp kẻ phi thường
Sớm mai thọ giới, đến chiều phá trai
Rượu thịt vọng ngữ lầm sai
Ðọa vào ác đạo đâu ngày thoát ra
Chẳng theo giáo pháp Thích Ca
Trăm ngàn ức kiếp, ai mà cứu cho
Bởi mình trước chẳng chịu lo
Cầu chư Bồ Tát đưa đò sông mê
Nhiều người bất tín khinh chê
Mê theo ngoại đạo lạc về Thiên ma
Bồ Tát lệ ngọc nhỏ sa
Pháp thuyền trí huệ độ qua khỏi bờ
Là Trì giới độ hủy phạm .
- Ba là gặp kẻ dại khờ
Ngày ngày sân hận, giờ giờ hung hăng
Gây kình ấu đả khó ngăn
Lưới nghiệp mình tạo, chớ rằng trời xui
Mãng xà thân rắn thương ôi
Kiếp xưa sân hận, nay rồi phải mang
Chí Công Bồ Tát lo toan
Trai đàn cầu nguyện độ toàn chúng sanh
Hy Thị bỏ dữ làm lành
Sanh về Thiên giới chứng thành Tiên nhơn
Là nhẫn nhục độ sân hận.
- Bốn là gặp kẻ vô ơn
Tu hành biếng nhác còn hơn thế tình
Ðề Vi, vì pháp quên mình
Cúng dường bố thí đăng trình thiên cung
Tỳ kheo năm lão gian hùng
Dối mình gạt chúng mưu dùng tà gian
Nhân duyên kinh chép rõ ràng
Thuở xưa Phật nói : Năm chàng Ðề La
Khiêng kiệu đổ phẩn xấu xa
Cũng vì quả báo nên là phải mang
Các vị Bồ Tát riêng than
Chúng sanh sao chẳng lo toan tu hành
Lên thuyền lục độ sẵn dành
Kíp mau tu tỉnh để thành Thánh nhơn
Là tinh tấn độ giải đãi .
- Năm là gặp kẻ đảo điên
Chẳng tu thiền định còn riêng vọng tà
Tưởng mơ đủ chuyện Ta bà
Ngẫm nghĩ muôn cách thành ra điên cuồng
Tán tâm, thất niệm luôn luôn
Trong lòng sợ hãi hay buồn hay đau
Thiền định là phép thanh cao
Ðiều thân, nhiếp ý đi vào chơn tâm
Gát trần duyên đến sơn lâm
Là nơi yên tĩnh mà tầm tánh xưa
Là thiền định độ tán loạn
- Sáu là Trí huệ độ qua
Bỏ bờ ngu tối ái hà vô minh
Phàm phu vì đắm lưới tình
Sông mê lặn ngụp, mất mình bao thân
Mấy ai thoát khỏi ma quân
Tránh phường tửu sắc mà gần hiền nhơn.
Học đòi trí huệ toàn chơn
Thành nên quả Thánh ai hơn ai bì
Là trí tuệ độ ngu si.
Thuyền từ lục độ kíp mau qua
Sáu pháp trần gian bỏ lại mà
Bồ Tát lực hành trong lũy kiếp
Nào ai biết Phật tại tâm ta.
 Trích soạn theo bài : "Sáu Pháp Lục Hòa" của Hòa thượng Thích Huyền Ý - Liên Tôn Tự - Bình Ðịnh- Thuyết giảng tại Trai đàn chung thất Tổ Phi Lai - Châu Ðốc năm 1951 Tân Mão tháng giêng mùa hạ. Nguyên văn chỉ có 49 câu, mất đoạn từ câu 46 đến 63. Ðồng Bổn biên soạn bổ sung 18 câu.

188. SÁM BỒ ÐỀ
(Sách tấn tu tập 8)


Lòng thành khẩn phát nguyền chơn thật
Trước hồng danh chư Phật mười phương
Chúng con trai giới chủ trương
Bồ đề đạo cả chí thường rộng tu
Lời đại thệ chẳng lu chơn tánh
Noi theo gương chơn chánh Như Lai
Sáu năm khổ hạnh đâu nài
Công lao chưa mở bốn loài chưa an
Thoạt đứng dậy hiên ngang tuyên thệ
Cội Bồ đề nương thể kim cang
Nếu không chứng ngộ rõ ràng
Ðời ta vững quyết gan vàng luyện trau
Chờ đến lúc làu làu tỏ rạng
Noi lòng ta vô hạn vô biên
Bao nhiêu phước huệ hiện tiền
Bấy giờ tâm thể mới yên một đường
Ngôi không vương, chơn thường vắng lặng
Ấy pháp mầu không thặng truyền ban
Chúng con nghiệp chướng mênh mang
Mong nhờ Phật lực, Pháp tràng độ con
Nguyện Bồ đề lòng son tươi thắm
Noi theo đường xa thẳm vượt lên
Quyết tâm chí nguyện vững bền
Lập nên đạo cả vang rền thế gian
Tiếng giác ngộ muôn vàn ca ngợi
Cùng phát tâm thẳng tới Bồ đề
Chúng con một dạ đâu nề
Bao nhiêu công đức góp về lợi sanh
Nguyện chư Phật lòng thành chứng giám
Phóng hào quang ứng cảm tâm điền
Mở nguồn công đức vô biên
Ðộ cho chúng đẳng tới liền bước sang.
Nam Mô Ðăng Giác Ðịa Bồ Tát Ma Ha Tát.
 Trích "Kinh Nhựt Tụng" Chùa Ðại Giác ấn hành Sàigon 1970.

189. SÁM NGUYỆN QUI Y TAM BẢO
(Sám phát nguyện 19)


Nay đệ tử thành tâm lập nguyện
Tại Phật tiền tinh tiến tu hành
Giữ tam qui chánh pháp phân minh
Cầu đức cả oai linh hộ niệm
Một là nguyện qui y PHẬT BẢO
Tu giác tâm thành tựu Phật thân
Nương Như Lai thành tựu chánh chơn
Phiền não đoạn, nghiệp trần giải tịnh
Theo diệu đạo Bồ đề chánh định,
Giữ tự tâm thanh tịnh viên dung
Chơn lạc thường an tại kỳ trung
Trí Bát nhã khắp cùng ứng hiện
Noi gương Phật từ bi chí thiện
Muôn hạnh lành tinh tiến giồi trau
Lòng trống không trong sạch một màu
Bỏ danh lợi khổ lao muội tánh
Lánh ân ái buộc ràng ngục cảnh
Nguyện cam phần khổ hạnh tu thân
Món uống ăn ngon béo chẳng cần
Nơi trú ngụ không phân huê lệ
Hành chúng thiện điểm trang Phật thể
Trừ vạn ban ác tệ nhiễm tà
Tánh tịnh thanh tự giác giác tha
Quy y Phật chắc là thành Phật
Nguyện chúng sanh đạo mầu thấu thật
Chánh giác tâm định tất kiến minh
Thoát khỏi nơi Ðịa ngục u minh
Ðồng đắc chứng Vô sinh giác quả
Hai là nguyện qui y pháp bảo
Luyện chánh tâm, thành tựu Pháp thân
Bỏ tà tư vọng niệm nhiễm trần
Theo chánh giác tu chơn pháp tánh
Học Tứ đế vun nền Bát chánh :
Chánh kiến thông, thấy tánh chơn như
Chánh tư duy, tỏ lý bất hư
Chánh ngữ, nói ngôn từ ngay thật
Chánh nghiệp, quyết làm điều đạo đức
Chánh mạng, chuyên phép thật sanh nhai
Chánh tinh tấn, tâm Phật phấn khai
Chánh niệm, tịnh tưởng hoài Pháp bảo
Chánh định, nhập thiền tâm huệ đáo
Ðạt đến nguồn Phật đạo chơn như
Tu thượng thừa tịch diệt Vô dư
Chừa mê tín, huyễn như sắc tướng
Lành tà pháp dị đoan mộng tưởng
Ấy là nguồn ngại chướng đạo tâm
Quyết thoát nơi biển khổ luân trầm,
Qui y Pháp, tồn tâm Pháp bảo
Nguyện chúng sanh Kinh tàng thấu đáo
Chánh kiến tri, Phật đạo rõ thông.
Ðặng thoát nơi ngạ quỉ tà tông,
Ðồng đắc chứng diệu công chánh quả
Ba là nguyện qui y TĂNG BẢO,
Tồn tịnh tâm, thành tựu Tăng thân
Dứt tà mê sắc dục trược trần
Nơi Phật Thánh qui chơn cải tục
Diệt tam độc thất tình lục dục
Ðó là miền địa ngục trầm luân
Dẹp não phiền tham luyến khổ thân
Trừ tứ tướng, tam tâm giả tuyệt
Năng sám hối tội căn oan nghiệt
Ba nghiệp thường giữ thiệt tịnh thanh.
Gìn thân căn, Phạm hạnh tinh anh
Chừa trộm cắp, sát sanh, dâm loạn
Khẩu căn tịnh, cam lồ thường xảy
Cấm chuốt trau, xui giục nói thừa
Lời dối gian, ác hại bỏ chừa
Ý thanh tịnh, lọc lừa tư tưởng
Bỏ tham muốn, giận hờn, si chướng
Ấy thiệt mười cao thượng đức lành
Qui y Tăng, tâm địa tịnh thanh
Thân trong sạch, ắt thành Tăng bảo
Nguyện Tăng chúng hiệp hòa kỉnh giáo
Chúng sanh đồng hướng đạo quang minh
Ðặng khỏi nơi lục đạo tử sinh
Ðồng đắc chứng viên minh tịnh quả.
Nam Mô Thập Phương Thường trụ Tam Bảo .
 Trích soạn từ " Thiền Môn Nhựt Tụng" Tổ đình Phật Bửu - Thành Hội Phật Giáo TPHCM ấn hành 1992.

190. SÁM NGUYỆN CÚNG DƯỜNG HƯƠNG HOA
(Sám phát nguyện 20)


Ðệ tử tâm thành quì trước điện
Dốc lòng chiêm lễ dạ thiết tha
Kính dâng đăng, quả, với hương hoa
Cúng dường Phật Thích Ca từ phụ
Cùng Tây phương đức Phật Di Ðà
Quá khứ ba đời mười phương Phật
Vị lai, hiện tại hết thảy Phật
Tôn Pháp Bồ Tát, thánh hiền Tăng
Xin chứng minh lòng con cung kính.
Dưới đài sen ngưỡng vọng từ tôn
Cúng dâng hương với hoa vi diệu
Trang nghiêm đài bát nhã thanh lương
Nguyện cúng dường khắp cả mười phương
Xin chứng minh hoa hương lễ phẩm
Nguyện tu trì đạo cả thậm thâm
Xin ban tiếng Phạm âm chơn ngữ
Chốn sáu đường vô thường sanh tử
Cõi Ta bà đắm đuối lợi danh
Nay chúng con lễ bái chí thành
Cầu chư Phật xót thương cứu khổ
Hiện từ bi hỉ xả ban lành
Ðộ chúng sanh tu hành chứng quả
Chuyển sáu căn lìa khỏi ngã nhơn
Trừ tham sân si mạn giận hờn
Diệt phiền não cõi lòng thanh tịnh
Tâm chánh định trí huệ khai hoa
Theo chánh chơn giáo pháp Thích Ca
Hạnh lợi tha xuất gia giải thoát
Chốn ái hà Ta bà nguyện dứt
Tán hương hoa muôn đức chí thành
Cầu chúng sanh pháp giới an lành
Khắp hết thảy tu hành thanh tịnh
Sạch nghiệp trần ba cõi rỗng không
Dâng hương hoa thành kính nơi lòng
Nguyện giải thoát khỏi vòng ô trược
Nguyện đệ tử tâm thường an lạc
Cửu huyền lên chín phẩm sen vàng
Nguyện chúng sanh đồng hội đạo tràng
Hương hoa cúng dường mười phương Phật
Cùng Thanh văn Duyên giác chư Thiên
Phật Bích chi, Bồ Tát thánh hiền
Cầu chứng minh từ bi gia hộ.
Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát .
Nam Mô Hoa cúng dường Bồ Tát .
Nam Mô Bảo Ðàm Hoa Bồ Tát Ma Ha Tát.
 Bài do Ðồng Bổn soạn lại theo "Bài Nguyện cúng dường hương đăng hoa quả " trong kinh Nhựt tụng Chùa Ðại Giác - (Sđd) soạn tại chùa Xá Lợi - TPHCM 1997.

191. SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN QUI Y
(Sám phát nguyện 21)


Con từ kiếp trước lâu đời
Nhiều lần sanh tử ở nơi Ta bà
Kiếp nầy nhờ đức Thích Ca
Truyền ra giáo pháp xuất gia tu hành
Tránh xa nẻo lợi đường danh
Thị phi phủi sạch thói quanh nguyện chừa
Khổ vì nghiệp báo từ xưa
Nguyện con ra khỏi nắng mưa cõi trần
Tu hành sớm tối chuyên cần
Tìm phương giải thoát khổ thân Ta bà
Tây phương cực lạc thẳng qua
Chuyên lòng niệm Phật thiết tha khẩn cầu
Con nay giác ngộ hồi đầu
Thật tâm sám hối từ lâu lỗi lầm
Hôm nay phát nguyện tu tâm
Cầu về cực lạc khỏi lâm A tỳ
Con nay phát nguyện qui y
Tham lam dứt bỏ sân si phải chừa
Quyết lòng tu học đại thừa
Làm nên đạo Phật mới vừa lòng đây
Trải bao kiếp trầm luân khổ hải
Nay dốc lòng trở lại Lạc bang
Nguyện cầu Phật phóng hào quang
Duỗi tay thọ ký sen vàng điểm tên
Con nay trai giới giữ bền
Trọn đời tinh tấn làm nên độ người
Nguyện cho khắp cả mọi nơi
Ðồng lo tu niệm thảnh thơi đạo mầu
Ngày đêm sám hối khẩn cầu
Nguyện con ra khỏi biển dâu hồng trần
Quyết lòng đền đáp bốn ân
Vượt qua ba cõi tham sân dứt liền
Nguyện sanh về cửu phẩm liên
Là nơi cực lạc ở miền Tây phương
Chúng con sám hối cúng dường
Nguyện cho bá tánh Tây phương mau về.
 Trích "Nghi thức tụng niệm" - Chùa Ðại Giác ấn hành Sài gòn 1970.

192. SÁM PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG
(Sám phát nguyện 22)


Ngưỡng cầu đức Phật Thích Ca
Ðộ con ra khỏi Ta bà trầm luân
Con nay nhàm chán cõi trần
Quyết lòng theo Phật hầu gần liên hoa
Nhớ lời Phật tổ Thích Ca
Nghiệm xem tứ khổ lánh xa ngục hình
Thương đời và các sanh linh
Nên ngài tìm đạo tử sinh khỏi nàn
Nhìn xem biển khổ mênh mang
Dạy khuyên đệ tử tầm đàng vượt qua
Chúng con ở chốn ái hà
Ðắm trong sanh tử nhiễm tà lợi danh
Hôm nay một dạ chí thành
Cần lo giải thoát căn lành đặng gieo
Nghĩ đời dường thể bọt bèo
Lợi danh bao phủ khổ đeo buộc ràng
Vậy nên cảnh khổ đa đoan
Suốt năm mãn tháng nghinh ngang bạc đầu
Cũng vì vô thỉ từ lâu
Chẳng lo tu niệm hồi đầu theo cha
Cha lành đức Phật Thích Ca
Dắt dìu con trẻ thẳng qua lạc thành
Dạy con gắng chí tu hành
Trì trai giữ giới tịnh thanh đặng về.
Chúng con giữ đạo Bồ đề
Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương
Phật xưa lời thệ tỏ tường
Bốn mươi tám nguyện dẫn đường Lạc bang
Di Ðà Phật phóng hào quang
Rước con mau lẹ hơn thoàn gió xuôi
Với cùng Thánh chúng dưỡng nuôi
Diệt trừ ba nghiệp an vui tu trì
Con nay cúi lạy quy y
Xin qua biển khổ đồng đi một đường
Nguyện con mau đến Tây phương
Ðặng nghe kinh kệ đồng nương hoa vàng
Bạn cùng Bồ Tát liên bang
Vô số hóa Phật hào quang chói lòa
Mẹ lành đức Phật Di Ðà
Ðộ đàn con trẻ Ta bà trược dơ
Từ bi thương xót con thơ
Ở nơi ngã trược huyền cơ tu hành
Nguyện con mau đặng vãng sanh
Nương nơi cõi trược này sanh sen vàng
Về nơi cửu phẩm liên bang
Chỉ qui Tịnh độ là thoàn độ con
Ðộ con về chốn liên trì
Là nơi An dưỡng định kỳ hoa khai
Di Ðà thọ ký thánh thai
Vào trong cửu phẩm ra ngoài tử sanh
Hôm nay tứ chúng đồng thanh
Kiên trì niệm Phật cầu sanh Lạc thành
Con nay chí nguyện tu hành
Cầu về Lạc quốc nêu danh liên đài
Quan Âm Thế Chí các ngài
Chứng minh đệ tử công dày quả cao
Dứt rồi tám vạn trần lao
Chúng sanh độ hết quản bao nhọc nhằn
Ít hàng khuyên kẻ thiện căn
Mau về cực lạc đồng đăng Bửu đài
Cúi đầu đảnh lễ Như Lai
A Di Ðà Phật độ rày chúng con.
 Trích "Kinh Nhựt tụng" - Chùa Niệm Phật ấn hành - Bình Dương 1970.

193. SÁM VĂN QUÁ ÐƯỜNG THỌ THỰC
(Sám hồi tâm 5)


Chí thành lễ mười phương Tam Bảo
Ðức Bổn sư thành đạo đã tròn
Hào quang chiếu thấu chúng con
Thương đời mạt pháp người còn muội mê
Nay chúng con được về cửa Phật
Cơm hằng ngày đồ vật đàn na
Công cầy công cấy xót xa
Biết bao khổ nhọc đem ra cúng dường
Ơn đức ấy chúng con thường nghĩ:
Hình hài nầy xét kỹ nhờ ai ?
Công ơn thiện tín hôm mai
Hết lòng vì đạo chẳng nài tấc công
Ơn thí chủ hết lòng độ chúng
Hộ Tăng Ni đem cúng mười phương
Thành tâm tứ sự cúng dường
Uống ăn, áo mặc, giường rương, thuốc dùng
Ðệ tử chúng, đồng cùng tu học
Khắp đạo tràng phước, lộc đủ đầy
Thành tâm cúng lễ vật nầy
Hướng về cực lạc liên đài tịnh bang
Chúng con mong hào quang Phật chiếu
Rưới mưa lành hòa dịu kiết tường
Gió từ thổi khắp thanh lương
Khiến cho thiện tín tâm thường sạch trong
Trí Bát nhã, Bồ đề hoa nở
Vượt bến mê dễ tợ gió xuôi
Chúng con thọ dụng sắc, mùi
Ðều toàn thanh tịnh chẳng lui Bồ đề
Ơn tế độ chẳng hề sai mất
Phước cúng dường quả Phật thành công
Cúi mong Tam bảo chứng cùng
Nguyện cho thí chủ phước chung tu hành
Mọi người lánh dữ làm lành
Hiện đời tội diệt, sau sanh liên đài
Phước điền tăng trưởng thêm hoài
Chứa kho vô tận, lâu dài cháu con
Tẩy trừ nghiệp chướng tiêu mòn
Hưởng nhờ Phước, Huệ, Ðức tròn đời sau.
Ðền ơn, nghĩa cả cù lao
Cầu cho nhân loại khổ đau khỏi nàn.
Ðồng tu về cảnh Niết bàn
Liên trì cửu phẩm sen vàng điểm tên
Tây phương cảnh Phật đặng lên
Di Ðà thọ ký ngồi trên đài vàng
Nam Mô Tịnh độ Lạc bang
Dắt dìu đệ tử Tây phang mau về.
 Trích "Pháp môn Tịnh độ" - Chùa Niệm Phật - Bình Dương ấn hành 1970.Chú thích


[1]) Lục độ : Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ.
[2]) Tam tài : Giới, định, tuệ.
[3]) Bốn ơn: Ơn Thầy, ơn Vua, ơn Cha mẹ, ơn Ðàn na thí chủ.
- Trích "Nghi thức tụng niệm" - Chùa Ðại Giác ấn hành Sàigòn 1974.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567