Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần thứ III: Các bài sám văn sám hối - phát nguyện

10/05/201317:44(Xem: 11281)
Phần thứ III: Các bài sám văn sám hối - phát nguyện

Tuyển tập các bài sám văn - Tập III: 55 Bài sám văn âm nghĩa sưu tập

Phần thứ III: Các bài sám văn sám hối - phát nguyện

Thích Đồng Bổn sưu tập

Nguồn: Thích Đồng Bổn sưu tập

128 - SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN


Ðệ tử kính lạy,
Ðức Phật Thích Ca,
Là ngôi giáo chủ cõi Ta Bà.
Ðức Phật A Di Ðà,
Là thầy dẫn đường về cõi Cực Lạc.
Mười phương chư Phật,
Vô thượng Phật pháp,
Cùng Thanh Hiền Tăng.
Ðệ tử lâu đời lâu kiếp,
Nghiệp chướng nặng nề.
Tham giận kiêu căng,
Si mê lầm lạc.
Ngày nay nhờ Phật,
Biết sự lỗi lầm,
Thành tâm sám hối.
Thề tránh điều dữ,
Nguyện làm việc lành.
Ngưỡng mong ơn Phật,
Từ bi gia hộ :
Thân không tật bịnh,
Tâm không phiền não.
Hằng ngày yên vui tu tập,
Phép Phật nhiệm mầu.
Ðể mau ra khỏi luân hồi,
Minh tâm kiến tánh.
Trí huệ sáng suốt,
Ðến khi lâm chung.
Nhờ Phật Di Ðà,
Quan Âm, Thế Chí.
Cùng mười phương chư Phật,
Vô lượng Bồ Tát,
Ðồng thời phóng đại hào quang.
Tiếp dẫn đệ tử,
Về thế giới Tây phương Cực Lạc,
Phật A Di Ðà.
Ðể đệ tử hằng ngày,
Hầu Phật nghe pháp.
Chứng quả Vô sanh,
Làm thân tự tại.
Rồi trở lại cõi nầy,
Và trong vô lượng thế giới khác,
Ðặng cứu độ các bậc Sư trưởng,
Cha mẹ, anh em,
Thân bằng quyến thuộc,
Cùng tất cả chúng sanh,
Ðồng thành Phật đạo.*
*
* *

129 - SÁM NHỨT TÂM


Một lòng làm lễ Tây phương,
A DI ÐÀ Phật xót thương độ đời.
Tịnh quang Phật rọi lòng con,
Y như từ thệ hộ con đạo thành.
Con nay chánh niệm hồng danh,
A DI ÐÀ PHẬT, đức lành tụng xưng.
Bồ đề chánh đạo kỉnh tuân,
Cầu sanh Tịnh độ an phần thảnh thơi.
Phật xưa thệ có mấy lời :
“Chúng sanh nào muốn sanh thời nước ta.
Hết lòng tín ngưỡng sâu xa,
Mười phen niệm đủ danh ta đành rành.
Nếu mà chẳng đặng vãng sanh,
Nguyện ngôi Chánh giác chẳng đành giữ yên”.
Bởi vì niệm Phật nhân duyên,
Ðặng vào hải thệ tâm thiền Như Lai.
Nhờ nương sức Phật lành dai,
Các tội tiêu diệt, lớn hoài thiện căn.
Mạng chung gần tới thời gian,
Biết trước giờ đến khỏi mang bịnh sầu.
Lòng không tham luyến vọng cầu,
Ý không điên đảo tợ vào Thiền nguyên.
Phật cùng chúng Thánh linh thiêng,
Kim đài cầm tới hiện tiền tiếp nghinh.
Nội trong một niệm vãng sinh.
Về nước Cực lạc tịnh thanh Niết bàn.
Sen nở thấy Phật rõ ràng,
Liền nghe Phật pháp chơn toàn tối cao.
Mở ngay Phật huệ trí mầu
Chúng sanh đều độ khỏi âu lỗi lầm.
Bồ đề hải thệ thậm thâm,
Cầu cho thỏa mãn chí tâm nguyện lành.*

130 - SÁM THẬP PHƯƠNG


Mười phương ba đời Phật,
Di Ðà đệ nhứt danh,
Ðộ sanh lên chín phẩm,
Oai đức rộng thinh thinh.
Con nay quy y Phật,
Diệt ba nghiệp mê tình,
Bao nhiêu phần phước đức,
Hồi hướng khắp nhơn sanh.
Nguyện cùng người niệm Phật,
Cảm ứng hiện điềm lành,
Lâm chung thấy cảnh Phật,
Trước mắt hiện đành rành.
Thấy nghe đều tinh tấn,
Cực lạc đặng vãng sinh,
Thấy Phật dứt sanh tử,
Như Phật độ hàm linh.
Trừ vô biên phiền não,
Tu vô lượng pháp lành,
Chúng sanh nguyền tế độ,
Phật đạo thảy viên thành.
Hư không còn có hết,
Bổn nguyện vốn không cùng,
Hữu tình, vô tình khắp,
Trí huệ chứng viên thông.
THẬP NGUYỆN
MỘT nguyền lễ kính Như Lai,
HAI nguyền xứng tán công dày Thế Tôn.
BA nguyền tu phước cúng dường,
BỐN nguyền sám hối nghiệp vương tội trần.
NĂM nguyền tùy hỷ công huân,
SÁU nguyền thỉnh Phật công dày Thế Tôn.
BẢY nguyền thỉnh Phật ở đời,
TÁM nguyền học Phật tùy thời phát minh.
CHÍN nguyền hằng nguyện chúng sinh,
MƯỜI nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.*

131 - SÁM NGUYỆN KHỂ THỦ


Cúi đầu làm lễ cõi Tây phương,
Tiếp dẫn chúng sanh ÐẠI PHẬT VƯƠNG;
Nay phát nguyện cầu sanh Tịnh độ,
Từ bi xin cứu kẻ trần dương.
Nay đệ tử thành tâm phát nguyện,
Vì bốn ơn trọng hiện trong đời;
Cùng chúng sinh khổ não lưng vơi,
Trong ba cõi khắp nơi Pháp giới.
Muốn cầu đạo Bồ đề chánh đại,
Vô thượng môn nhứt phái chơn truyền.
Nên niệm hồng danh Phật tinh chuyên,
Cầu trực vãng Tây thiên Tịnh độ.
Bởi nghiệp trọng phước khinh thọ khổ,
Chướng nghiệp sâu, huệ ngộ tâm suy.
Lòng nhiễm trần dễ khởi sân si,
Cõi tịnh đức diệu vi khó đạt.
Nay trước Phật kỉnh thành nguyện phát,
Dốc ăn năn tội ác lỗi dày.
Chúng sanh cùng đệ tử xưa nay,
Trong khoảng kiếp mê say Bổn tánh.
Tham, sân, si, dấy loàn tâm cảnh,
Ba nghiệp đều nhiễm thạnh trược trần.
Tội lỗi gây vô lượng khôn phân,
Các nghiệp kết muôn lần rất chặc.
Nay đệ tử nguyện trừ tức khắc,
Kể từ đây tội ác lánh xa.
Nguyện lỗi lầm sau chẳng tạo ra,
Tu Thánh đạo quyết mà chẳng thối.
Ðặng Chánh Giác đạo thành siêu rỗi.
Ðộ chúng sanh chìm nổi ái hà.
Này cúi xin PHẬT TỔ DI ÐÀ,
Sức từ nguyện ứng ra chứng chiếu
Lòng thương xót độ con đắc diệu,
Trong cảnh thiền quán chiếu tánh minh.
Hoặc là trong mộng mị giấc linh,
Xem thấy Phật hiện hình kim sắc.
Ðặng vào cõi DI ÐÀ Phật sát,
Nước cam lồ rảy mát đỉnh môn.
Phật hào quang rọi suốt thân hồn,
Tay chà đỉnh khai thông khiếu cả.
Ðắp y phục thân con cảm hóa,
Chướng nghiệp xưa tội quá tiêu liền.
Thiện căn thường tăng trưởng cố kiên.
Vô minh phá, não phiền tận diệt.
Diệu giác tánh hoát khai chí triệt,
Tịch quang chơn cảnh thiệt hiện tiền.
Lúc mạng chung giờ đến biết liền,
Thân an ổn khỏi liền bịnh nạn.
Tâm chẳng có luyến tham mê loạn,
Các căn đều viên mãn qui nguyên
Chánh niệm minh phát cảnh chơn thiền,
Các pháp thảy tự nhiên tịch tịnh.
Lòng vắng lặng cũng như thiền định,
Ðức DI ÐÀ với lịnh QUAN ÂM.
ÐẠI THẾ CHÍ chư THÁNH HIỀN TĂNG,
Ðồng phóng điển lai lâm tiếp dẫn.
Có đài báu tràng phan hộ tấn,
Mùi hương thơm phát phấn tinh thần.
Cõi thượng thiên nhạc tấu hoan hân,
Tây phương cảnh hiện gần trước mắt.
Nghe thấy rõ, chúng sanh khoái lạc,
Phát Bồ đề Diệu giác nguyện tâm.
Ngồi Kim Cang đài báu linh thâm,
Con nhờ Phật từ tâm dẫn lộ.
Trong nháy mắt Tây phương tới chỗ,
Ðặng sanh vào Phật độ quang huy.
Mắt ngó trong thất bửu liên trì,
Bông nở hoát tức thì thấy Phật.
Chư Bồ Tát hiện thân kim sắc,
Phóng hào quang Phật quốc chiếu minh.
Nghe diệu âm pháp diễn chí linh,
Con chứng đặng Vô sinh Pháp nhẫn.
Trong giây phút tâm thần tinh tấn,
Hầu các vì Phật tận tâm chơn.
Nhờ Như Lai thọ ký ân cần,
Liền chứng đặng tam thân tứ trí.
Ngũ nhãn phát, lục thông du hí,
Vạn pháp môn thần bí hoát thông.
Công đức thành, an dưỡng chẳng mong,
Trở lại thế hết lòng độ chúng.
Phân thân khắp mười phương hiện ứng,
Bố thần thông diệu dụng phi thường.
Dùng đủ cơ tiện lợi, diệu phương,
Hầu độ chúng hết vương khổ hiểm.
Lòng thanh tịnh, trược trần khỏi nhiễm,
Ðặng sanh nơi mầu nhiệm Tây phang.
Nếu chúng sanh thế giới chưa an,
Phiền não nghiệp, vạn ban chưa dứt.
Thì đại nguyện con chưa tròn thật,
Nên phải nguyền lập tất quả công.
Nay công tu, lễ Phật đều đồng,
Nguyền rải khắp cả trong sanh chúng.
Ðặng báo đáp bốn ơn đức trọng,
Ðộ thế gian tam chúng hữu tình.
Chí nguyện cùng Pháp giới chúng sinh,
Ðồng đặng chứng Viên minh chủng trí.*

132 - SÁM QUI MẠNG DIỄN NGHĨA


Qui mạng mười phường ÐIỀU NGỰ SƯ,
Diễn dương thanh tịnh pháp Chơn Như,
Tam thừa tứ quả Tăng siêu thoát,
Xin mở từ bi tiếp độ cho.
Vì đệ tử tự lầm Chơn tánh,
Bị cuốn lôi theo cảnh mê si.
Ðọa tử sanh chìm nổi khổ nguy,
Nhiễm thinh sắc, lụy vì tham dục.
Bởi thập sử, thập triền câu thúc,
Tích tạo thành hữu lậu chi nhơn.
Lục căn, trần, tác tội muôn phần,
Chìm biển khổ, nhiễm thâm tà ác.
Chấp nhơn ngã, vạy ngay xuyên tạc,
Chướng nghiệp xưa tạo tác dập dồn.
Các tai khiên tội lỗi muội hôn,
Ngưỡng TAM BẢO TỪ TÔN hóa độ.
Nay đệ tử lòng thành hối ngộ,
Nguyện NĂNG NHƠN cứu hộ phàm gian.
Dắt dìu ra khỏi chốn khổ nàn.
Thoát phiền não nghiệt oan vực thẳm.
Ðặng tới chốn Bồ đề bỉ ngạn,
Chứng Niết bàn trực phản chơn nguyên,
Nguyện đời nay mạng vị phước điền,
Cả thảy đặng diên niên thạnh vượng.
Lai sanh, các linh miêu trí chủng,
Ðồng phát khai tăng trưởng cơ năng.
Sanh gặp miền đại đức phước tăng,
Minh sư độ chỉ đàng Chơn đạo.
Lòng chánh tín xuất gia thọ giáo,
Giữ đồng chơn nhập đạo tu hành.
Lục căn thường thông lợi tinh minh
Tam nghiệp vốn chơn thành hòa nhã.
Lòng chẳng nhiễm trần duyên tội quá,
Phạm hạnh thường một dạ dồi trau.
Chuyên giữ gìn cấm giới không xao,
Trần nghiệp chẳng xông vào tâm tánh.
Oai nghi giữ nghiêm trang chơn chánh,
Loài muỗi mòng quyết chẳng tổn thương.
Tám nạn hằng xa lánh khỏi vương,
Bốn duyên phước khiến thường đặng gặp.
Trí Bát Nhã hiện tiền soi khắp,
Tâm Bồ đề giữ chặt chẳng lui.
Chánh pháp hằng chung thỉ cần tu,
Ðại thừa giáo học cho liễu ngộ.
Mở hoát cửa chơn hành lục độ,
Vượt tam kỳ kiếp khổ hải hà.
Dựng pháp tràng tứ xứ gần xa,
Phá nghi võng đứt ra từng đoạn.
Hàng phục cả chúng ma xâm loạn,
Tam bửu gìn viên mãn xương long.
Thờ thập phương chư Phật hết lòng,
Chẳng biết nhọc, cũng không giải đãi.
Dốc tu học pháp môn cả thảy,
Cho đạt thông chánh đại lý chơn.
Quyết rộng làm phước huệ nghĩa nhơn,
Hầu lợi khắp trần gian sanh chúng.
Ðặng sáu thứ thần thông diệu dụng,
Tu một đời, quả chứng Phật tôn.
Trở lại nơi pháp giới lập công,
Ði khắp chốn bụi hồng độ thế.
Noi gương PHẬT QUAN ÂM từ huệ,
Hạnh PHỔ HIỀN nguyện thệ hải hà.
Trong các phương cảnh giới Ta bà,
Tùy hình loại hiện ra sắc thể.
Diễn dương pháp huyền vi diệu đế,
Ðộ các loài đọa bể trầm luân.
Khắp các nơi địa ngục khổ thâm,
Cùng ngạ quỉ, thú cầm ác lộ,
Hoặc đại phóng quang minh cứu độ,
Hoặc biến thần thông hộ các loài.
Thấy tướng con hóa hiện vãng lai,
Cùng nghe tiếng con nay thuyết pháp.
Cả thảy phát Bồ đề tâm Phật,
Thoát khỏi nơi khổ bức luân hồi.
Ngục hỏa thiêu, sông tuyết các nơi,
Thảy đều hóa rừng thơm nồng nực.
Nước đồng nóng, sắt hoàn đỏ hực,
Hóa ra miền tịnh lạc Niết bàn.
Người ác nhơn sừng đội lông mang.
Kẻ thù oán, cừu oan để dạ.
Ðồng dứt hết não phiền nghiệp cả,
Ðặng vẻ vui thong thả an nhàn.
Ðời bịnh nguy hiện có thuốc thang,
Cứu lành mạnh khỏi mang trầm trệ.
Buổi đói khó hóa sanh cốc mễ,
Cứu sanh linh những kẻ đói nghèo.
Cả chúng dân lợi ích đồng đều,
Ðặng hưng vượng gặp nhiều duyên phước
Bà con cả xa gần kiếp trước,
Cùng các người quyến thuộc đời nay,
Nơi tứ sanh nguyện khỏi đọa đày,
Tình luyến ái dứt ngay muôn kiếp.
Cả thảy với chúng sanh hết nghiệp,
Phật đạo thành vĩnh kiếp thung dung.
Cõi hư không tuy có tận cùng,
Lời con nguyện vẫn không cùng tận.
Hữu tình với vô tình đồng tấn,
Chứng vô sanh, trí đặng viên minh.*

133 - SÁM VĂN NHỚ ƠN PHẬT


Ðời chen lộn ngàn đường tội lỗi,
Ta bước riêng một lối thanh cao,
Ðạo vàng quí báu biết bao,
Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa người!
Cùng giải thoát khỏi nơi biển khổ.
Cùng rước đưa khỏi chỗ sông mê,
Lối đi đã sẵn đường về,
Công người khai vẹt ai hề nhớ chăng?
Ðức Phật Tổ toàn năng toàn giác,
Sanh trong trần nhưng khác người trần,
Nhìn xem cuộc thế chuyển vần,
Cảm thương muôn loại chịu phần đau thương.
Lòng tha thiết tìm phương cứu chữa,
Tự đem mình nghiệm thửa pháp môn,
Dấn thân vào chốn núi non,
Bỏ lìa điện ngọc, lầu son, ngai vàng!
Tình phụ tử dứt ngang quyết liệt,
Nghĩa phu thê đoạn tuyệt can trường,
Vượt qua tấm vách thế thường,
Hiển nhiên khai mở con đường độ sanh.
Buổi sơ khởi, một mình nhọc khổ,
Bước vân du, nhiều chỗ lọc lừa,
Thấp cao đạo lý chẳng vừa,
Bao phen tìm kiếm vẫn chưa thấy gì!
Ngài thong thả suy đi nghĩ lại,
Ðạo phải chăng ở tại lòng ta ?
Hẳn nhờ thiền định tìm ra,
Xếp chơn ngồi lại kiết già công phu.
Sáu năm chẵn, khư khư kiên nhẫn,
Tấm thân gầy trơ nắm xương da,
Dãi dầu nắng táp mưa sa,
Yếu lần đến đỗi thân đà mỏn hơi.
Chợt tỉnh ngộ, tức thời thấy rõ,
Ðạo chưa thành, thân bỏ sao đang,
Ðộ đời nguyện lớn thênh thang,
Mỏi mòn thể vóc, đảm đang sao rồi.
Nghĩ cạn lẽ, bèn thôi ép xác.
Ðịnh ăn dùng đạm bạc thô sơ,
Mỗi ngày một bữa ngọ trưa,
Miễn vừa nuôi xác, lại vừa trau tâm.
Tấm áo mặc một thân rách rã,
Lượm vải thô, chằm vá khíu khâu,
Khẻ khầm từng miếng kế đâu,
Thành y bá nạp tạm hầu che thân.
Rồi lần lượt bước chân giải thoát,
Ðem gương lành, ôm bát hóa trai,
Ðói no đắp đổi qua ngày,
Nếu chưa thành đạo nào ai biết mình.
Còn gặp phải điêu linh gay cấn,
Tục truyền rằng : ngộ trận Ma Vương,
Lúc Ngài nhập định phóng quang,
Ma Vương binh tướng nghinh ngang đánh đùa.
Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn,
Ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên,
Từ bi gương mặt dịu hiền,
Từ bi nhập định tham thiền phóng quang.
Bên ngoài đã lăng xăng rắc rối,
Bên trong còn tội lỗi gợi khêu :
Những hàng ma nữ cợt trêu,
Ấy là dục vọng quẩn theo bóng hình.
Nhưng Ngài dụng sức linh thiền định,
Vững tinh thần, thanh tịnh chơn tâm.
Vọng căn nguồn gốc đã tầm,
Tham lam, sân giận, si lầm dang xa.
Ðắc trí tuệ soi ra vạn pháp,
Phóng hào quang chiếu khắp tứ phương,
Lục thông chứng pháp phi thường,
Biết bao cố gắng, khôn lường công lao,
Nắng vằng vặc, mưa rào gió lốc,
Tròi trọi thân dưới gốc Bồ đề,
Nhứt tâm phát một lời thề :
“Nếu chưa thành đạo chẳng hề dậy đi”.
Bền nguyện lực sau khi đắc quả,
Ði khắp nơi hoằng hóa chúng sanh.
Ðầu tiên trên bước lữ hành,
Lẻ loi chỉ có một mình đường xa.
Nhưng lần lượt trải qua các xứ,
Phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang,
Lập thành Giáo hội Ðạo tràng,
Ðắp tô xong xả con đường Tây phương,
Ðoàn hậu tấn noi gương hành đạo,
Chỗ gởi thân rốt ráo Niết bàn,
Khởi hành từ chốn trần gian,
Về nơi Cực Lạc dưỡng an đời đời.
Từ ngàn trước bao người dong ruỗi,
Nay chốn này đến buổi chúng ta,
Con dòng hưởng lấy tài gia,
Ðoái nhìn sự nghiệp thương cha công trình.
Càng rộng lớn, kinh dinh đồ sộ,
Là người xưa lao khổ lại càng,
Tìm ra được ánh đạo vàng,
Nhọc nhằn một kẻ, vẻ vang muôn người.
Ôi! Thật đáng cho đời kính ngưỡng,
Công đức Ngài vô lượng vô biên,
Hỡi chư Phật tử hữu duyên,
Nhớ ơn Từ Phụ, cần chuyên tu hành.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật.*

134 - SÁM NGUYỆN


Chúng con xin chí thành kính lễ,
Khắp mười phương Tam thế Như Lai,
Cha lành tất cả muôn loài,
Sa bà Giáo chủ đức ngài Thích Ca.
Dược Sư Quang Phật Ðà giáo chủ,
Cõi Lưu ly Tịnh độ Ðông phương,
Di Lặc Tôn Phật pháp vương,
Long hoa giáo chủ rộng thương gia trì.
Chúng con bởi mê si bất giác,
Trôi lăn vô số kiếp tử sanh,
Vì không tỏ ngộ chân tâm,
Lại theo vọng tưởng mê lầm đảo điên.
Ðắm đuối nơi vọng duyên giả dối,
Tạo gây nên tội lỗi vô cùng,
Tánh tham hưng khởi đầy lòng,
Ðắm say danh, lợi, tài, tình, uống ăn.
Chẳng hợp ý thì tâm sân hận,
Nổi nóng lên căm phẩn oán thù,
Tham lam, sân hận, si ngu,
Là nguồn gây tạo lu bù nghiệp duyên.
Những tánh ác này chuyên thúc đẩy,
Khiến cho con sằng bậy lắm điều,
Gây nên ác nghiệp quá nhiều,
Làm con cứ mãi chạy theo thói tà.
Thân, khẩu, ý sanh ra mọi tội,
Phát khởi lên đều bởi sáu căn,
Mắt ưa sắc, lưỡi ham ăn,
Tai say mê tiếng, mũi thuần mến hương.
Thân thích xúc, ý vương mọi pháp,
Hợp cùng nhau tạo tác vô cùng,
Xấu xa tội lỗi chất chồng,
Hại người, hại vật thật không thiếu gì.
Lại từ miệng thốt thì lời nói,
Vì thế nên tội lỗi thêm ra,
Nào lời dối trá, gian tà,
Lường gạt, xảo quyệt, điêu ngoa lắm điều.
Nào khoe khoang, dệt thêu, khêu gợi,
Ðâm thọc và chửi bới, hỗn hào,
Thật là độc hại biết bao,
Khiến cho ác nghiệp càng cao càng dầy.
Lại đem cái thân này tạo tác,
Nên nhiều điều tàn ác bất lương,
Những là ám hại, đả thương,
Sát sanh, trộm cướp, gạt lường, tà dâm.
Và vô số lỗi lầm to nhỏ,
Gây lắm điều đau khổ oán hờn,
Khiến cho nào vật, nào nhân,
Mang lòng thù hận kết thêm tội tình.
Oan trái đã tự mình gây tạo,
Thì tất nhiên quả báo phải đền,
Ðể rồi ân oán triền miên,
Ðem thân gánh chịu đảo điên luân hồi.
Nghiệp phiền não đã thời đầy dẫy,
Tâm trí lại mang lấy vô minh,
Cố chấp theo thiển ý mình,
Những sự hiểu biết mê lầm tối tăm.
Nên thường hay tin sằng, tưởng bậy,
Ý thức thật sái quấy quá nhiều,
Không phân tỏ được những điều,
Chánh tà, thiện ác, cao siêu, thấp hèn.
Chỉ dựa vào thói quen suy tưởng,
Cho nên sở tri chướng kết thành,
Bởi ba chướng ấy ngại ngăn,
Khiến con luân chuyển tử sanh bao đời.
Thân chẳng khác bèo trôi sóng vỗ,
Chịu đắm chìm bể khổ sông mê,
Bấy lâu chưa biết lối về,
Cam lòng theo nghiệp dắt đi đủ đường.
Chư Phật rộng lòng thương con dại,
Vì cứu cho thoát khỏi luân hồi,
Từ bi thị hiện nơi đời,
Dắt đường chỉ lối muôn loài khổ mê.
Ðều tỉnh ngộ trở về bến giác,
Ðể không còn trôi dạt tử sanh,
Con nay dốc một lòng thành,
Cúi xin giải tỏa tội tình của con.
Bằng tơ tóc chẳng còn dám giấu,
Sám hối cầu Tam bảo chứng minh,
Trước là sạch tội của mình,
Sau xin cho cả chúng sanh muôn loài.
Bao tội lỗi đồng thời giải thoát,
Dốc lòng thành xin Phật rộng thương,
Từ nay chẳng dám tưởng màng,
Gây nên tội ác để mang sau này.
Việc phúc thiện đêm ngày xin gắng,
Mở rộng lòng bình đẳng vị tha,
Thấy ai đau khổ xót xa,
Quyết tìm phương tiện giúp cho an lành.
Làm lợi lạc chúng sanh khắp cả,
Bỏ hẳn lòng chấp ngã chấp nhân,
Nguyện cho tất cả chúng sanh,
Tỏ ngộ chánh pháp, phát tâm Bồ đề.
Ðạo giải thoát thẳng về tới chốn,
Không ai còn lăn lộn tử sanh,
Vô thượng Chánh giác chóng thành,
Nguyện xin chư Phật mười phương hộ trì.
Con có công đức gì đã tạo,
Cúng dàng lên Tam Bảo chứng minh,
Rồi xin hồi hướng chúng sinh,
Khắp trong pháp giới đều thành Phật mau.*

135 - SÁM VĂN PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN


Trong bao nhiêu mười phương cõi nước,
Cả ba đời các đức Pháp vương,
Con dùng ba nghiệp tịnh xương,(sạch tốt)
Khắp lễ tất cả mười phương vẹn tuyền.
Sức thần oai Phổ Hiền hạnh nguyện,
Trước Như Lai khắp hiện tự thân,
Mỗi thân lại hiện trần thân,
Thân thân lễ khắp sát trần Thế Tôn.
Trong một trần có trần số Phật,
Ðều ở trong hội bực Thượng Nhân,
Khắp cùng pháp giới mảy trần,
Sâu tin chư Phật đều thường đầy trong.
Biển âm thanh đều dùng trọn vận,
Diệu ngôn từ vô tận khắp vang,
Vị lai cả kiếp thảy toàn, (tất cả)
Ngợi khen Phật đức biển ngàn rất sâu!
Tràng hoa đẹp rất xinh thơm ngát,
Cùng hương xoa, kỹ nhạc, lọng tàn,
Như kia đồ tốt trang hoàng,
Cúng dường chư Phật con toàn kính dâng.
Y tối thắng cùng hương tối thắng,
Với đuốc đèn, hương phấn, hương xông,
Ðều nhiều như Diệu Cao phong,(núi Tu Di)
Cúng dường chư Phật con đồng dâng lên.
Tâm thắng giải mông mênh con dụng,
Phật ba đời thảy cũng tin kiên, (tin chắc)
Ðều nương hạnh nguyện Phổ Hiền,
Cúng dường chư Phật khắp miền mười phương.
Các tội ác xưa con lầm lỡ,
Do tham sân muôn thuở xui nên,
Từ thân ngữ ý sanh lên,
Nay con cả thảy đều bền sám luôn.
Các chúng sanh khắp mười phương cõi,
Bậc nhị thừa, Hữu học cùng Vô,
Như Lai Bồ Tát vẹn tuyền,
Có bao công đức con nguyền vui ưa.
Thế gian Ðăng trong mười phương nước,
Lúc tối sơ thành được Bồ đề,
Nay con đều thỉnh một bề,
Giảng truyền pháp diệu vỗ về quần sanh.
Các đức Phật muốn toan nhập diệt,
Con chí thành mải miết ân cần :
Cúi mong ở mãi kiếp trần,
Làm cho lợi lạc khắp quần sanh linh.
Bao nhiêu phước cúng dường, lễ, tán,
Thỉnh ở đời cùng giảng pháp luân,
Vui theo, sám hối thiện căn,
Hồi sanh, hướng Phật, cao thăng Bồ đề.
Con nguyện đem đức dày thắng lợi,
Hồi hướng chơn pháp giới tối cao,
Tánh, tướng Tam Bảo thế nào,
Hải Ấn Tam Muội dung vào tục, chơn.
Biển công đức không lường như thế,
Nay con đều đem để hồi về :
Dưới cho muôn loại nương kề,
Cùng con đồng chứng Bồ đề đạo chơn.
Bao nhiêu chúng nơi thân, khẩu, ý,
Lòng mê lầm móng nghĩ sân, si,
Chê bai chánh pháp Mâu Ni, (Phật)
Thân tâm phạm quấy kể gì phải chăng.
Như trên nghiệp chướng tội thâm,
Nguyện tiêu diệt hết ác tâm chẳng còn.
Trí huệ khắp đầy tròn pháp giới,
Ðộ chúng sanh chẳng nại gian lao,
Hư không thế giới dẫu hao,
Chúng sanh, phiền não với nào nghiệp chung. (cùng tận)
Nay con hồi hướng rộng lung,
Cũng như bốn pháp vô cùng vô biên.*
Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Ma Ha Tát.

136 - SÁM VĂN PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN NGHĨA


Xin chư Phật mười phương thế giới,
Tại thế gian thương đoái đến con,
Ðời này, đời trước tội dồn,
Tử sanh vô thỉ nghiệp tồn đến nay.
Tội con tạo hoặc bày kẻ khác,
Tội thấy người làm ác mừng vui,
Của chùa của sãi khắp nơi,
Tự lấy, xúi lấy, tươi cười mừng theo.
Tội Vô gián năm điều tự tạo,
Thấy mừng theo hoặc bảo người làm,
Mười điều bất thiện tự con,
Xúi người can phạm thấy mà mừng
theo.
Bày hoặc giấu bao nhiêu tội ấy,
Ðáng đọa vào ngạ quỉ, súc sanh,
Ðịa ngục, ác thú phạt hành,
Biên địa, ác kiến hoặc thành tiện nhơn.
Các tội ấy nay con sám hối,
Phật chứng tri thương đoái đến con,
Thành tâm quì trước Thế Tôn,
Sự tình mọi nỗi nguồn cơn giãi bày.
Hoặc đời trước, đời này, đời khác,
Con giữ gìn giới pháp tịnh thanh,
Hạnh tu bố thí thường hành,
Hoặc cơm một vắt nhịn dành muôn
chim.
Hoặc tịnh hạnh căn hiền đã có,
Sẵn căn hiền hộ độ chúng sanh,
Bồ đề gieo giống căn lành,
Căn lành sẵn có phát sanh trí mầu.
Căn lành ấy gồm thâu vô lượng,
Thảy đều xin hồi hướng Bồ đề,
Con xin phát nguyện trở về,
Theo ba đời Phật không hề sai ngoa.
Những tội lỗi con đà sám hối,
Các phước lành nhuần gội bấy nhiêu,
Thành tâm kỉnh Phật công nhiều,
Nguyện thành Bồ Tát cao siêu độ đời.
Phật quá khứ, vị lại, hiện tại,
Trong chúng sanh tối đại thắng vương,
Biển khơi công đức khôn lường,
Nay con qui mạng cúng dường kính
cung.
Trong tất cả mười phương thế giới,
Trong ba đời các vị Pháp vương,
Miệng lòng trong sạch cúng dưng,
Chí tâm đảnh lễ mười phương vẹn
tuyền.
Oai thần lực Phổ Hiền hạnh nguyện,
Trước Như Lai phổ hiện chơn thân,
Mỗi thân thể hiện vô ngần,
Mỗi thân đảnh lễ nhiều thân Phật Ðà.
Trong mảnh bụi hằng sa số Phật,
Khắp nơi nơi Bồ Tát hội vào,
Bụi trần pháp giới biết bao,
Cùng tin có Phật dồi dào nơi nơi.
Biển âm thinh khắp trời xưng tụng,
Lời diệu huyền cất giọng đề cao,
Trải bao thế kiếp mai sau,
Tán dương công Phật dạt dào biển khơi.
Tràng hoa đẹp xinh tươi bát ngát,
Cùng lọng tàng kỹ nhạc trầm hương,
Vật mầu, thức trí trang hoàng,
Con xin cúng Phật mười phương ba đời.
Y tối thắng hương trầm tối thắng,
Ðèn đuốc cùng hương phấn, hương
xông,
Của nhiều như núi chất chồng,
Con xin cúng Phật với lòng kính tin.
Lòng con mở rộng thinh thăm thẳm,
Phật ba đời khăng khắng niềm tin,
Nương theo hạnh nguyện Phổ Hiền,
Con xin cúng Phật với lòng kính tin.
Các nghiệp ác tạo thành từ trước,
Tham sân si đã trót gieo nhân,
Từ lời, từ ý, từ thân,
Nay con sám hối một lần trọn xong.
Bực nhị thừa học cùng hết học,
Chúng sanh gồm các bậc mười phương,
Như Lai, Bồ Tát các hàng,
Bao nhiêu công đức con toàn mừng vui.
Ðèn chiếu thế mười phương Phật bảo,
Lúc tối sơ thành đạo Bồ đề,
Nay con thành kính thỉnh về,
Chuyển vô thượng diệu Bồ đề pháp
luân.
Chư Phật muốn Niết bàn nhập diệt,
Con chí thành, chí thiết cầu van,
Cúi mong Phật ở trần hoàn ,
Làm cho lợi lạc các hàng chúng sanh.
Lễ tán cúng phước dành thỉnh Phật,
Tại thế gian chuyển pháp độ sanh,
Vui theo sám hối căn lành,
Xin hồi hướng đến chúng sanh đạo
tràng.
Nguyện công đức muôn vàn thắng lợi,
Hồi hướng về pháp giới cao xa,
Tán dương Phật, Pháp, Tăng già,
Ấn tam muội được dung hòa tục chơn.
Biển công đức mênh mông vô lượng,
Con xin đem hồi hướng tận cùng,
Cho người tội miệng, thân, lòng,
Khinh chê chánh pháp trong vòng lầm
sai.
Các nghiệp chướng tạo gây thế ấy,
Nguyện diệt tiêu một mảy chẳng còn,
Trí minh niệm khắp đầy tròn,
Ðộ sanh bất thối, sắt son một lòng.
Dầu cùng tận hư không thế giới,
Tận chúng sanh tội lỗi não phiền,
Phước con hồi hướng khắp miền,
Cũng như bốn pháp vô biên vô cùng.
Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.*
*
* *

137 - SÁM NGUYỆN VỀ CÕI PHẬT


Con xin lạy đấng Ðại Hùng,
Ðức Ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên.
Cảnh đời con sống đảo điên,
Ðau thương lắm nỗi, ưu phiền xiết bao.
Áo trần con lỡ mặc vào,
Nợ trần con biết ngày nào cởi ra!
Cũng như đứa trẻ lìa nhà,
Lạc loài càng bước, càng xa, xa vời.
Bơ vơ trên quảng đường đời,
Kìa là hoang vắng, nọ thời rừng hoang.
Thập thò mãnh hổ ác lang,
Trí con khủng khiếp kinh hoàng khóc la!
Chập chờn bóng quỉ, hình ma,
Tâm con hồi hộp thiết tha nguyện cầu!
Rừng đời càng bước càng sâu,
Là càng rùng rợn lo âu phập phồng!
Yếu thơ trước cảnh hãi hùng,
Nhỏ nhen con thấy lạnh lùng thân côi!
Ðường về nhà đạo xa xôi,
Ðường theo cuộc thế, ôi thôi đoạn
trường!
Sấn vào trong cõi bi thương,
Trăm ngàn nỗi thảm vấn vương bên mình!
Chung quanh đầy những khổ hình,
Chẳng hay con mắc tội tình chi đây!
Ngán cho số kiếp đọa đày,
Tủi cho thân phận lạc loài éo le.
Bàng hoàng giữa chốn rừng mê,
Không ai giùm chỉ đường về cho con!
Ngây thơ trí nhớ đâu còn,
Lại thêm nạn chướng giết mòn tánh linh!
Ðồng thời nhiều kẻ chung quanh,
Rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi!
Dây oan khi đã cột rồi,
Tên ghi, hồn gởi thì thôi còn gì!
Giấc mơ nhiều kiếp li bì,
Càng quanh lộn mãi, càng si mê hoài!
Mãi lo xây đắp mộng đài,
Ở nơi huyễn cảnh dặc dài thời gian!
Niên hoa mấy độ nở tàn,
Chủ nhơn khuất bóng trong màn vô
minh.
Cõi trần kiếp kiếp lụy mình!
Dây thương vấn vít lưới tình bủa giăng!
Áo quần vật chất trói trăng,
Cửa nhà nhốt phạt miếng ăn hành hà.
Cơn đau hấp hối rên la,
Hung thần ác quỉ cõi ma hoành hành.
Mảnh thân khổ sống cam đành,
Lại thêm khổ chết giựt giành chia phuôi.
Lòng con luống những ngậm ngùi,
Trót đem linh tánh nhuộm mùi trần gian.
Thân này đã lỡ vương mang,
Khổ này mới phải trăm đàng tai ương.
Não nề với cảnh đau thương,
Lắm khi con muốn tìm đường thoát thân.
Than ôi! Dính chặt lưới trần,
Dễ gì tháo gỡ một lần cho ra!
Nghiệp duyên chẳng chịu buông tha,
Sức con yếu kém khó qua phép đời.
Kiếp trần biển khổ chơi vơi,
Con đang trồi hụp đuối hơi vẫy vùng.
Cúi xin lạy đấng Ðại Hùng,
Ðức Ngài giải thoát khỏi vòng trần
duyên.
Từ bi vô lượng vô biên,
Cứu con thoát chốn oan khiên đọa đày!
Cúi xin đảnh lễ Ðức Ngài.*
*
* *

138 - SÁM NGÃ NIỆM III


Con từ kiếp trước không lường,
Mất chơn bản tánh nên vương cõi trần.
Luân hồi sanh tử chút thân,
Thay hình đổi dạng bao lần đắng cay.
Phước dư nhờ chút thiện này,
Thân người được gặp theo thầy xuất gia.
Cạo đầu mặc áo cà sa,
Hủy trai, phá giới tạo ra tội nhiều.
Sát sanh hại vật đủ điều,
Ăn nhai uế tạp đắm yêu thân hình.
Của người riêng chiếm vào mình,
Nhờ duyên Tam bảo dụng tình tiêu
hoang.
Bôn xu cầu cạnh đủ đường,
Rượu ngon, gái đẹp lòng thường say sưa.
Khinh Tăng, hủy báng Phật thừa,
Mẹ cha, thầy bạn u ơ bạc tình.
Khoe hay, giấu dốt của mình,
Sự người tốt đẹp lại sinh chê gièm,
Lợi danh dối trá đã quen,
Thị phi nhơn ngã đua chen với đời.
Tưởng xằng chẳng lúc nào ngơi,
Tấm lòng tán loạn suốt đời hư sinh,
Việc người mách lẻo thời tinh,
Việc mình niệm Phật tụng kinh thì lười.
Bề ngoài đạo đức lòe đời,
Mà trong ngã mạn khinh người gớm ghê.
Biếng lười chỉ thích ngủ nghê,
Tham lam bủn xỉn ai chê cũng liều.
Gốc nhơ trồng cấy đã nhiều,
Cánh bèo biển khổ theo chiều gió đưa!
Ðã không chút thiện nương nhờ,
Trong ba đường dữ bao giờ tránh qua ?
Ngưỡng trông đức Phật A Di Ðà,
Quán Âm, Thế Chí đôi tòa thần thông.
Từ bi lượng cả bao dong,
Cứu con tội cấu sạch không mọi màu.
Ðời này cho chí đời sau,
Sáu căn, ba nghiệp sạch làu như gương.
Rỗng không tội tánh mọi đường,
Khắp trong pháp giới chẳng vương bụi trần.*

139 - SÁM QUY NGUYỆN


Trầm hương xông ngát điện,
Sen nở Phật hiện thân,
Pháp giới thành thanh tịnh,
Chúng sanh lắng nghiệp trần.
Ðệ tử tâm thành,
Hướng về Tam Bảo,
Phật là thầy chỉ đạo,
Bậc tỉnh thức vẹn toàn.
Tướng tốt đoan trang,
Trí và bi viên mãn,
Pháp là con đường sáng,
Dẫn người thoát cõi mê.
Ðưa con trở về,
Sống cuộc đời tỉnh thức,
Tăng là đoàn thể đẹp,
Cùng đi trên đường vui.
Tu tập giải thoát,
Làm an lạc cuộc đời,
Ðệ tử nương nhờ Tam Bảo,
Trên con đường học đạo.
Biết Tam bảo của tự tâm,
Nguyện xin chuyên cần,
Làm sáng lòng ba viên ngọc quý.
Nguyện theo hơi thở,
Nở nụ cười tươi,
Nguyện học nhìn cuộc đời,
Bằng con mắt quán chiếu.
Nguyện xin tìm hiểu,
Nổi khổ của mọi loài,
Tập từ bi,
Hành hỷ xả,
Sáng cho người thêm niềm vui,
Chiều giúp người bớt khổ.
Ðệ tử nguyện sống,
Cuộc đời thiểu dục,
Nếp sống lành mạnh an hòa,
Cho thân thể kiện khương.
Nguyện rũ bỏ âu lo,
Học tha thứ bao dung,
Cho tâm tư nhẹ nhõm.
Ðệ tử xin nguyện,
Ơn sâu đền báo,
Ơn cha mẹ, ơn thầy,
Ơn bạn bè, chúng sanh.
Nguyện tu học tinh chuyên,
Cho cây bi trí nở hoa,
Mong một ngày kia,
Có khả năng cứu độ mọi loài.
Vượt cả ngoài cõi khổ,
Xin nguyện Phật Pháp Tăng chứng minh.
Gia hộ cho đệ tử chúng con,
Viên thành đại nguyện.*

140 - SÁM HỐI NGUYỆN VĂN


Nay con nguyện sám hối Phật tiền,
Nguyện trừ nghiệp chướng tiền khiên nhiễm tà.
Ba đường ác đạo lánh xa,
Sân, si, tham dục quyết mà chế răn.
Con nguyền nghe Phật, Pháp, Tăng,
Cần tu Giới, Ðịnh, Huệ hằng chẳng sai.
Con nguyền học Phật bền dai,
Bồ đề tâm niệm hôm mai chí thiền.
DI ÐÀ PHẬT thấy nhãn tiền,
Con nguyền sanh chốn tịnh yên Niết bàn.
Phân thân khắp cả trần gian,
Con nguyền phổ độ chúng sanh các hàng.
MẮT thấy chư Phật mười phương,
TAI thường nghe tiếng pháp lành diệu dương.
MŨI không ngửi các trần hương,
MIỆNG đàm Bát Nhã, trí thường xét xa.
THÂN con chẳng nhiễm trược tà,
Ý không tưởng sự sai ngoa lỗi lầm.
Vô lượng kiếp tạo tội thâm,
Chẳng dè trược nhiễm, tự tâm muôn vàn.
Xưa kia Phật ở thế gian,
Thời con bị đọa trong đàng trầm luân.
Ngày nay thọ đặng nhơn thân,
Phật đà diệt độ muôn phần tiếc thay!
Thân này mang nghiệp chướng dày,
Ngưỡng trông chẳng thấy Phật rày kim thân.
Con nay trước Phật, Pháp, Tăng,
Mọi điều bày tỏ, ăn năn chí thành.
Nguyện nay tới kiếp lai sanh,
Ba đời chư Phật lòng lành huệ ban.
Phép mầu thọ ký rõ ràng,
Ðặng sanh Cực Lạc Tây phương Niết bàn.
Sen nở thấy Phật tôn nhan,
Hào quang chiếu diệu tiêu tan tội tình.
Từ đây dứt nghiệp tử sinh,
Con nguyền tinh tấn quang minh tu hành.
Sen vàng chín phẩm hóa sanh,
Ấy là cha mẹ tạo thành chơn thân.
Thường xem thấy Phật hoan hân,
Vô sanh liễu ngộ muôn phần thảnh thơi.
Bạn cùng Bồ Tát chẳng rời,
Diệt tiêu ba chướng, dứt thời khổ căn.
Trí huệ khi đặng mở mang,
Khắp nguyền độ chúng nghiệp căn giải trừ.
Bồ Tát đạo cả thường tu,
Nguyện thành Vô thượng Chơn Như đạo thiền.
Ba đời chư Phật linh thiêng,
Văn Thù, Thế Chí, Phổ Hiền, Quan Âm.
Cùng chư Bồ Tát huệ thâm,
Xót thương đến kẻ luân trầm khổ nguy.
Cúi xin Ðức Cả từ bi,
Ðộ con thành đạo, thoát ly hồng trần.*

141 - VĂN SÁM HỐI TAM NGHIỆP


Trước Phật đài con xin sám hối,
Xét lại mình tội lỗi từ xưa,
Hoặc là nhiều kiếp dây dưa,
Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao.
Thân đựng chứa biết bao tật xấu,
Bước chân đi theo dấu đường đời,
Cách ăn thói ở tùy thời,
Nào con có tránh khỏi nơi tội tình.
Tội thứ nhứt : Sát sinh thực nhục,
Thuở bé thơ đến lúc trưởng thành,
Vì con cha mẹ cam đành,
Giết loài muông thú nuôi sanh mạng nầy.
Con cũng có tự gây lấy nghiệp,
Cùng bao người gián tiếp trợ duyên,
Thức ăn bán ở thị thiền,
Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay.
Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác,
Muôn vạn loài oan thác vì con,
Ví như thây ướp hằng còn,
Từ xưa chất để nên hòn núi cao.
Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp,
Thân con đây tội nghiệp dẫy đầy,
Xét ra thì thịt xương này,
Lại là xương thịt muôn thây tạo thành.
Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn,
Nghe tiếng kêu hối hận giựt mình,
Máu me ràn rụa thân hình,
Mắt trông cảnh thảm động tình xót xa.
Con nguyện hứa thứ tha tất cả,
Lòng dặn lòng cải hóa tự thân,
Học đòi theo bậc Triết nhân,
Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày.
Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm,
Giữ làm sao khỏi lấm tấc son,
Biết bao nghiệp sát cỏn con,
Nhiều lần vô ý dập dồn tội khiên.
Nay đến trước Phật tiền sám hối,
Lượng từ bi xá tội lỗi lầm,
Ăn năn gội rửa lòng phàm,
Con nguyền sửa đổi việc làm từ nay.
Tội thứ hai : Tham tài trộm đạo,
Thói vạy tà gian xảo xấu xa,
Hoặc từ nhiều kiếp trải qua,
Hoặc thời thơ bé tạo ra tội tình.
Nhìn lại tấm thân hình trưởng đại,
Hẳn có khi tội trái lôi thôi,
Của người nhọc đổ mồ hôi,
Dùng mưu chước lấy đắp bồi thân ta.
Tội thứ ba : Dâm tà loạn phép,
Lỗi đạo hằng mang nghiệp vào thân,
Tấm lòng yểm cựu nghinh tân,
Làm sao tranh khỏi xoay vần trái oan ?
Ðường tình ái đã chan chan tội,
Nẻo dâm tà càng lỗi nặng lung,
Tấm thân tội lỗi thẹn thùng,
Kiếp này kiếp khác chập chồng bằng non.
Tội thứ tư: Vọng ngôn dối trá,
Lợi cho mình thiên hạ hại thân,
Vẽ duyên thêu dệt xa gần,
Muôn điều rối rắm, trăm phần đảo điên.
Thói lưỡng thiệt hai bên đâm thọc,
Cho đôi đàng trách móc lẫn nhau,
Mở lời để hại về sau,
Một câu thất đức họa sâu không ngừa.
Tội thứ năm : Say sưa chè rượu,
Lỗi giới điều do tửu nhập tâm,
Thêm lòng ham muốn tham lam,
Càng thâu chất chứa, càng làm mê say.
Bịnh sân hận ai tài chuyên chữa,
Nổi nóng lên như lửa cháy rừng,
Si mê đâu biết tỏ tường,
Cõi mơ muôn vạn nẻo đường nhá nhem!
Năm giới chánh cộng thêm giới phụ,
Tam nghiệp chung tính đủ thập điều,
Phật ban giới cấm đã nhiều,
Mà con lỗi phép chẳng theo luật Ngài.
Hoặc vô ý không hay tội trượng,
Hoặc yếu hèn chẳng cưỡng được tâm,
Tự làm hoặc xúi người làm,
Hoặc nghe thấy ác lòng phàm đua vui.
Từ vô thỉ tạo rồi nghiệp chướng,
Ðến những nay vô lượng kiếp sinh,
Mỗi phen mang lấy thân hình,
Tạo gây lắm thứ tội tình nghiệp duyên.
Tấc lòng thành con nguyền sám hối,
Xét tội xưa tránh lỗi về sau,
Cầu xin nước tịnh rưới vào,
Tâm con được sạch làu làu hôm nay.
Con cố gắng từ đây sắp tới,
Giữ đúng theo ngũ giới Phật truyền,
Cần trau tam nghiệp trọn hiền,
Pháp tu thập thiện vẹn tuyền mới cam.
Mong đến chốn già lam Phật cảnh,
Giã cõi đời ảo ảnh phù du,
Con về con học phép tu,
Làm dân đất Phật thiên thu sống đời.
Ðường giải thoát lòng con chí dốc,
Quyết phăng tìm theo gốc tu chơn,
Nương nhờ Tam Bảo là hơn,
Con nguyền chẳng dám khinh lờn dễ duôi.
Ðược thưởng thức chút mùi vị đạo,
Xin nhớ ơn Tam Bảo ghi lòng,
Con nay sám hối vừa xong,
Nghiệp trần nhẹ phủi không không sạch rồi.
Con cầu nguyện người đời tỉnh thức,
Thọ phước lành đạo đức thưởng ban,
Cầu xin Phật hiện thế gian,
Cầu xin Tam Bảo cứu an muôn loài.*

142 - SÁM NGUỒN TÂM


Biển thương sóng lớn rạt rào,
Sông mê vạn nẻo dồn vào còn vơi.
Lợi danh, tình kết sử đời,
Không tu khó thoát lưới trời cao minh.
Dở hay thiện ác tự mình,
Nghiệp duyên như bóng với hình không sai.
Ðạo vàng Phật Tổ Như Lai,
Từ bi quảng độ mọi loài chúng sanh.
Mau tu tự giác cứu mình,
Và làm gương sáng gia đình soi chung.
Tự thân gội rửa lập công,
Hạnh lòng ngũ giới, tín lòng tam qui.
Kệ kinh hôm sớm hành trì,
Khởi nguồn tri đức tìm về Tây phương.
Bốn mươi tám nguyện Phật vương,
Quang minh vạn nẻo dẫn đường thiện sinh.
Ðộ người giữ giới làm lành,
Tỏ thông Phật pháp thực hành từ bi.
Bảo hoa ban rải tứ vi,
Dù chưa đắc đạo chân Tri cũng tường ,
Nam mô Công Ðức đạo tràng,
Bồ đề chân lý Kim Cang sáng ngời.
Tu nhất kiếp ngộ nhứt thời,
Niết bàn Tịnh độ là nơi nương nhờ.*Chú thích


* Bài của Hòa thượng Thích Hành Trụ soạn và trì tụng hằng ngày, chùa Ðông Hưng tàng bản, Sài Gòn, 1970
* Trích “Thiền Môn Nhựt Tụng” - Tổ Ðình Phật Bửu - 1992.
* Trích “Nghi Thức Tụng Niệm”, Hệ phái Khất sĩ ,Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM. ấn hành, 1994
* Trích “Thiền Môn Nhựt Tụng”, HT Minh Trực, Tổ đình Phật Bửu ấn hành, Sài Gòn,1992
* Trích “Thiền Môn Nhựt Tụng”, HT Minh Trực, Tổ đình Phật Bửu ấn hành, Sài Gòn, 1992
* Trích “Kinh Tam Bảo”, Ni Trưởng Huỳnh Liên,Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM xuất bản, 1992
* Trích “Nghi Thức Trì Niệm Dược Sư Pháp Bảo”, Thích Thanh Ngọc, chùa Khuông Việt ấn hành, Sài Gòn, 1984
* Trích “Kinh Tam Bảo”, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch,-
Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM xuất bản, 1992
* Trích “Nghi Thức Tụng Niệm”, Hệ phái Khất Sĩ,
Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM xuất bản, 1996
* Trích “Kinh Tam Bảo”, Ni Trưởng Huỳnh Liên,Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM xuất bản, 1992
* Trích “Nghi Thức tụng niệm hằng ngày”, HT Thích Thiện Thanh,Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM. x b, 1994
* Trích “Kinh Nhựt Tụng”, chùa Giác Ngộ ấn hành nội bộ, Sài Gòn, 1994
* Trích “Thiền Môn Nhựt Tụng”, HT Minh Trực,Tổ đình Phật Bửu ấn hành, Sài Gòn, 1992
* Trích “Nghi Thức Tụng Niệm”, Hệ phái Khất Sĩ, Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM xuất bản, 1996
* Trích “Nguồn Chân Lý”, Thích Giác Pháp,Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM. xuất bản, 1996

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567