Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần [01]

22/04/201317:47(Xem: 4110)
Phần [01]


Tạng Luật
Vinaya Pitaka

Tiểu Phẩm
Cullavagga

Tỳ kheo Indachanda Nguyệt Thiêndịch

----oOo----

Cung kỉnh đức Thế Tôn, bậc A La Hán, đấng Chánh Biến Tri!

I. Chương Hành Sự (Kammakkhandhakaṃ)

1. Hành sự khiển trách (Tajjanīyakammaṃ):

[1] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Xá Vệ (Sāvatthi), Kỳ Viên (Jetavana), tu viện của ông Cấp Cô Độc (Anāthapindika). Chính vào lúc bấy giờ, bản thân các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, lại đi đến các tỷ-kheo khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, nói như vầy:

- Nè các ngài, đừng có chịu thua. Các ngài hãy mạnh dạn và lớn tiếng phản bác lại. Các ngài trí tuệ hơn, khôn ngoan hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe với các ngài mà.

Chính vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã sanh càng phát triển nhiều hơn nữa. Các vị tỷ-kheo ít ham muốn, khiêm tốn, thận trọng, ưa thích các học giới, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Vì cớ gì mà bản thân các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, lại đi đến các tỷ-kheo khác, cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, nói rằng: "Nè các ngài, đừng có chịu thua. Các ngài hãy mạnh dạn và lớn tiếng phản bác lại. Các ngài trí tuệ hơn, khôn ngoan hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe với các ngài mà." Chính vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã sanh càng phát triển nhiều hơn nữa?"

Rồi các tỷ-kheo ấy đã trình bày sự kiện ấy lên đức Thế Tôn.

[2] Khi đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy liền triệu tập hội chúng tỷ-kheo lại và hỏi các tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, nghe nói bản thân các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, lại đi đến các tỷ-kheo khác, cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, nói rằng: "Nè các ngài, đừng có chịu thua. Các ngài hãy mạnh dạn và lớn tiếng phản bác lại. Các ngài trí tuệ hơn, khôn ngoan hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe với các ngài mà." Chính vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã sanh càng phát triển nhiều hơn nữa; có đúng không vậy?

- Đúng vậy, bạch Thế Tôn.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Này các tỷ-kheo, việc làm của những kẻ rồ dại ấy là không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa-môn, là sai trái, không nên làm. Này các tỷ-kheo, tại sao bản thân những kẻ rồ dại ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, …(như trên)..., và tranh tụng trong hội chúng lại đi đến các tỷ-kheo khác, cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, …(như trên)..., và tranh tụng trong hội chúng, nói rằng: "Nè các ngài, đừng có chịu thua. Các ngài hãy mạnh dạn và lớn tiếng phản bác lại. Các ngài trí tuệ hơn, khôn ngoan hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe với các ngài mà"? Chính vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã sanh càng phát triển nhiều hơn nữa. Này các tỷ-kheo, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Hơn nữa, này các tỷ-kheo, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.

[3] Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka. Bằng nhiều phương thức, ngài đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng nhác; và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự thân thiện, sự không gom góp, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỷ-kheo rồi bảo các tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, vì lý do này hội chúng hãy thực thi hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka. Và này các tỷ-kheo, nên thực thi như vầy: Trước hết, các tỷ-kheo Panduka và Lohitaka cần được quở trách; sau khi quở trách, cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội rồi, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỷ-kheo có kinh nghiệm, đủ năng lực:

- Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Bản thân các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka này là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, lại đi đến các tỷ-kheo khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, nói rằng: "Nè các ngài, đừng có chịu thua. Các ngài hãy mạnh dạn và lớn tiếng phản bác lại. Các ngài trí tuệ hơn, khôn ngoan hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe với các ngài mà." Chính vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã sanh càng phát triển nhiều hơn nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực thi hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka. Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Bản thân các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka này là những vị thường gây nên các sự xung đột, …(như trên)..., và tranh tụng trong hội chúng, lại đi đến các tỷ-kheo khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, …(như trên)..., và tranh tụng trong hội chúng, nói rằng: "Nè các ngài, đừng có chịu thua. Các ngài hãy mạnh dạn và lớn tiếng phản bác lại. Các ngài trí tuệ hơn, khôn ngoan hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe với các ngài mà." Chính vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã sanh càng phát triển nhiều hơn nữa. Hội chúng thực thi hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka. Đại đức nào thỏa thuận với việc thực thi hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka, xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka này, bản thân là những vị thường gây nên các sự xung đột, …(như trên)..., và tranh tụng trong hội chúng, lại đi đến các tỷ-kheo khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, …(như trên)..., và tranh tụng trong hội chúng, nói rằng: "Nè các ngài, đừng có chịu thua. Các ngài hãy mạnh dạn và lớn tiếng phản bác lại. Các ngài trí tuệ hơn, khôn ngoan hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe với các ngài mà." Chính vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã sanh càng phát triển nhiều hơn nữa. Hội chúng thực thi hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka. Đại đức nào thỏa thuận với việc thực thi hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka, xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka này, bản thân là những vị thường gây nên các sự xung đột, …(như trên)..., và tranh tụng trong hội chúng, lại đi đến các tỷ-kheo khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, …(như trên)..., và tranh tụng trong hội chúng, nói rằng: "Nè các ngài, đừng có chịu thua. Các ngài hãy mạnh dạn và lớn tiếng phản bác lại. Các ngài trí tuệ hơn, khôn ngoan hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe với các ngài mà." Chính vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã sanh càng phát triển nhiều hơn nữa. Hội chúng thực thi hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka. Đại đức nào thỏa thuận với việc thực thi hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka, xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka đã được hội chúng thực thi. Sự việc được hội chúng thỏa thuận nên im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

[4] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện: được thực thi thiếu sự hiện diện [*], được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi do sự không thừa nhận (appatiññāya kataṃ). Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[*] Chú giải giải thích: được thực hiện không có đủ sự hiện diện của hội chúng, của Pháp, của Luật, và vị bị khiển trách.

[5] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội không vi phạm, được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được [*], được thực thi với tội đã được thú nhận. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[*] là tội Bất cộng trụ (Pārājika) hoặc Tăng tàng (Saṅghādisesa).

[6] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi khi chưa xác định tội. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[7] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi thiếu sự hiện diện, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[8] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[9] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi do sự không thừa nhận, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[10] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội không vi phạm, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[11] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[12] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội đã được thú nhận, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[13] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[14] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[15] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa xác định tội, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

Dứt Mười hai hành sự không đúng Pháp.

[16] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện: được thực thi với sự hiện diện, được thực thi từ sự tra hỏi, được thực thi do sự thừa nhận (patiññāya kataṃ). Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[17] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm, được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc sám hối được, được thực thi với tội chưa được thú nhận. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[18] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã quở trách, được thực thi sau khi đã nhắc nhở, được thực thi sau khi đã xác định tội. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[19] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với sự hiện diện, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[20] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi từ sự tra hỏi, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[21] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi do sự thừa nhận, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[22] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[23] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc sám hối được, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[24] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội chưa được thú nhận, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[25] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã quở trách, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[26] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã nhắc nhở, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[27] Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã xác định tội, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự khiển trách hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

Dứt Mười hai hành sự đúng Pháp.

[28]Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự khiển trách đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính: là vị thường gây nên sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng; là vị năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự khiển trách đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[29] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự khiển trách đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính khác nữa: là vị bị khiếm khuyết về giới thuộc tăng thượng giới, là vị bị khiếm khuyết về hạnh thuộc tăng thượng hạnh, là vị bị khiếm khuyết về tri kiến thuộc tăng thượng tri kiến. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự khiển trách đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[30] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự khiển trách đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính khác nữa: là vị chê bai Phật, là vị chê bai Pháp, là vị chê bai Tăng. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự khiển trách đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[31] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự khiển trách đối với ba hạng tỷ-kheo: hạng thường gây nên sự xung đột, ...(như trên)..., và tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng; hạng năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự khiển trách đối với ba hạng tỷ-kheo này.

[32] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự khiển trách đối với ba hạng tỷ-kheo khác nữa: hạng bị khiếm khuyết về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị khiếm khuyết về hạnh thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị khiếm khuyết về tri kiến thuộc tăng thượng tri kiến. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự khiển trách đối với ba hạng tỷ-kheo này.

[33] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự khiển trách đối với đối với ba hạng tỷ-kheo khác nữa: hạng chê bai Phật, hạng chê bai Pháp, hạng chê bai Tăng. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự khiển trách đối với ba hạng tỷ-kheo này.

Dứt Sáu điều mong muốn.

[34] Này các tỷ-kheo, vị tỷ-kheo thực thi hành sự khiển trách nên làm phận sự một cách nghiêm chỉnh. Trong trường hợp này, các phận sự nghiêm chỉnh ấy là: không nên ban phép tu lên bậc trên; không nên ban cho phép nương nhờ; không nên để sa-di phục vụ; không nên chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni; không nên giảng dạy tỷ-kheo ni dầu đã được chỉ định; không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự khiển trách; hoặc tội tương tợ; hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy; không nên chỉ trích hành sự; không nên chỉ trích các vị thực thi hành sự; không nên đình chỉ lễ Bố Tát (Uposatha); (hoặc) không nên đình chỉ lễ Tự Tứ (Pavāranā) của vị tỷ-kheo trong sạch; không nên sai bảo; không nên cáo tội; không nên bảo tránh lối đi; không nên quở trách; không nên nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch); không nên tạo bè phái với các tỷ-kheo.

Dứt Mười tám phận sự thuộc hành sự khiển trách.

[35] Sau đó, hội chúng đã thực thi hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka. Các vị ấy khi được hội chúng thực thi hành sự khiển trách đã làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, và làm bổn phận để sửa đổi, rồi đi đến gặp các tỷ-kheo và nói như vầy:

- Bạch chư đại đức, chúng tôi khi được hội chúng thực thi hành sự khiển trách đã làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, và làm bổn phận để sửa đổi, giờ nên tiến hành như thế nào đối với chúng tôi?

Các vị tỷ-kheo ấy đã trình bày sự kiện ấy lên đức Thế Tôn.

- Này các tỷ-kheo, như vậy thì hội chúng hãy thu hồi hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka.

[36] Này các tỷ-kheo, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện: Vị ấy ban phép tu lên bậc trên, vị ấy ban cho phép nương nhờ, vị ấy bảo sa-di phục vụ, vị ấy chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni, vị ấy giảng dạy tỷ-kheo ni khi đã được chỉ định. Này các tỷ-kheo, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[37] Này các tỷ-kheo, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự khiển trách, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, vị ấy chỉ trích hành sự, vị ấy chỉ trích các vị thực thi hành sự. Này các tỷ-kheo, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[38] Này các tỷ-kheo, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện: Vị ấy hành lễ Bố Tát (Uposatha), (hoặc) hành lễ Tự Tứ (Pavāranā) chung với vị tỷ-kheo trong sạch, vị ấy sai bảo, vị ấy cáo tội, vị ấy bảo tránh lối đi, vị ấy quở trách, vị ấy nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch), vị ấy tạo bè phái với các tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện này.

Dứt Mười tám trường hợp không nên thu hồi.

[39]Này các tỷ-kheo, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện: Vị ấy không ban phép tu lên bậc trên, vị ấy không ban cho phép nương nhờ, vị ấy không bảo sa-di phục vụ, vị ấy không chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni, vị ấy không giảng dạy tỷ-kheo ni cho dù đã được chỉ định. Này các tỷ-kheo, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[40] Này các tỷ-kheo, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy không tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự khiển trách, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, vị ấy không chỉ trích hành sự, vị ấy không chỉ trích các vị thực thi hành sự, Này các tỷ-kheo, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[41] Này các tỷ-kheo, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện: Vị ấy không hành lễ Bố Tát (Uposatha), (hoặc) không hành lễ Tự Tứ (Pavāranā) chung với vị tỷ-kheo trong sạch, vị ấy không sai bảo, vị ấy không cáo tội, vị ấy không bảo tránh lối đi, vị ấy không quở trách, vị ấy không nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch), vị ấy không tạo bè phái với các tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện này.

Dứt Mười tám trường hợp nên thu hồi.

[42] Và này các tỷ-kheo, nên thu hồi như vầy: Này các tỷ-kheo, các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỷ-kheo trưởng lão, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên trình với hội chúng như vầy:

- Bạch chư đại đức, được hội chúng thực thi hành sự khiển trách, chúng tôi làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, và làm bổn phận để sửa đổi, chúng tôi cầu xin sự thu hồi hành sự khiển trách.

Nên cầu xin thêm lần thứ nhì. Nên cầu xin thêm lần thứ ba.

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỷ-kheo có kinh nghiệm, đủ năng lực:

- Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự khiển trách, các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka. Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự khiển trách, các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự khiển trách. Hội chúng thu hồi hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka. Đại đức nào thỏa thuận với việc thu hồi hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka, xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi...(như trên)... Đại đức nào thỏa thuận với việc thu hồi hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka, xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự khiển trách, các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự khiển trách. Hội chúng thu hồi hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka. Đại đức nào thỏa thuận với việc thu hồi hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka, xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Hành sự khiển trách đối với các tỷ-kheo nhóm Panduka và Lohitaka đã được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng thỏa thuận nên im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

Dứt Hành sự khiển trách là phần thứ nhất.

2. Hành sự chỉ dạy (Niyassakammaṃ):

[43] Vào lúc bấy giờ, đại đức Seyyasaka là vị là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng, là vị năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục; hơn nữa, các tỷ-kheo bị mệt mỏi khi cho vị ấy hành phạt parivāsa [*], rồi cho hành phạt lại từ đầu, xong còn cho hành phạt mānatta [*],rồi cho giải tội [*].Các vị tỷ-kheo ít ham muốn, …(như trên)... Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Vì sao đại đức Seyyasaka là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng, là vị năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục, lại khiến các tỷ-kheo bị mệt mỏi khi cho vị ấy hành phạt parivāsa, rồi cho hành phạt lại từ đầu, xong còn cho hành phạt mānatta,rồi cho giải tội nữa?

[*] Parivāsa đã được các vị tiền bối dịch là: phép sống riêng, hoặc biệt trú, v.v... Theo thiển ý, chúng tôi muốn giữ nguyên vì đây là từ có tính cách chuyên môn, khó tìm được từ tương đương. Hơn nữa, nhớ được các từ chuyên môn này sẽ có ích lợi khi giao tiếp với các vị học giả học Phật người nước ngoài.

- Từ mānatta đã được dịch là: phép hoan hỷ, hoặc tự hối, v.v...

- Khi đề cập đến việc sám hối tội Saṅghādisesa, ba từ chuyên môn cần ghi nhớ: parivāsa, mānatta, abbhāna (đã được dịch là giải tội, hoặc phục vị, v.v... Chúng tôi tạm sử dụng từ giải tội để ghi nhận sự kết thúc việc sám hối tội).

Rồi các tỷ-kheo ấy đã trình bày sự kiện ấy lên đức Thế Tôn.

[44] Khi đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy liền tập họp các tỷ-kheo lại hỏi rằng:

- Này các tỷ-kheo, nghe nói tỷ-kheo Seyyasaka là kẻ ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng, là vị năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục, khiến các tỷ-kheo bị mệt mỏi khi cho vị ấy hành phạt parivāsa, rồi cho hành phạt lại từ đầu, xong còn cho hành phạt mānatta,rồi cho giải tội nữa, có đúng không vậy?

- Đúng vậy, bạch Thế Tôn.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Này các tỷ-kheo, việc làm của những kẻ rồ dại ấy là không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa-môn, là sai trái, không nên làm. Này các tỷ-kheo, tại sao kẻ rồ dại ấy là kẻ ngu si, khờ khạo, phạm nhiều tội, thiếu khả năng, là kẻ năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục, lại khiến các tỷ-kheo bị mệt mỏi khi cho vị ấy hành phạt parivāsa, rồi cho hành phạt lại từ đầu, xong còn cho hành phạt mānatta,rồi cho giải tội nữa? Này các tỷ-kheo, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, …(như trên)...

Sau khi khiển trách, ngài đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, vì lý do này, hội chúng hãy thực thi hành sự chỉ dạy đối với tỷ-kheo Seyyasaka: "Ngươi cần phải thực hành sự nương nhờ." Và này các tỷ-kheo, nên thực thi như vầy: Trước hết, tỷ-kheo Seyyasaka cần được quở trách, sau khi quở trách, cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở rồi mới nên xác định tội; sau khi xác định tội rồi, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỷ-kheo có kinh nghiệm, đủ năng lực:

- Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-kheo Seyyasaka này là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng, là vị năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục, khiến các tỷ-kheo bị mệt mỏi khi cho vị ấy hành phạt parivāsa, rồi cho hành phạt lại từ đầu, xong còn cho hành phạt mānatta,rồi cho giải tội nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực thi hành sự chỉ dạy đối với tỷ-kheo Seyyasaka: "Ngươi cần phải thực hành sự nương nhờ." Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-kheo Seyyasaka này là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng, là vị năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục, khiến các tỷ-kheo bị mệt mỏi khi cho vị ấy hành phạt parivāsa, rồi cho hành phạt lại từ đầu, xong còn cho hành phạt mānatta,rồi cho giải tội nữa. Hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy đối với tỷ-kheo Seyyasaka: "Ngươi cần phải thực hành sự nương nhờ." Đại đức nào thỏa thuận với việc thực thi hành sự chỉ dạy đối với đại đức Seyyasaka: "Ngươi cần phải thực hành sự nương nhờ," xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi ...(như trên)..., xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-kheo Seyyasaka này là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng; là vị năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục; khiến các tỷ-kheo bị mệt mỏi khi cho vị ấy hành phạt parivāsa, rồi cho hành phạt lại từ đầu, xong còn cho hành phạt mānatta,rồi cho giải tội nữa. Hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy đối với tỷ-kheo Seyyasaka: "Ngươi cần phải thực hành sự nương nhờ." Đại đức nào thỏa thuận với việc thực thi hành sự chỉ dạy đối với đại đức Seyyasaka: "Ngươi cần phải thực hành sự nương nhờ," xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Hành sự chỉ dạy đối với đại đức Seyyasaka: "Ngươi cần phải thực hành sự nương nhờ," đã được thực thi bởi hội chúng. Sự việc được hội chúng thỏa thuận nên im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

[45] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện: được thực thi thiếu sự hiện diện, được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi do sự không thừa nhận (appatiññāya kataṃ). Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[46] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội không vi phạm, được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực thi với tội đã được thú nhận. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[47] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi khi chưa xác định tội. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[48] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi thiếu sự hiện diện, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[49] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ do ba điều kiện khác nữa: được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[50] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ do ba điều kiện khác nữa: được thực thi do sự không thừa nhận, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[51] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ do ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội không vi phạm, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[52] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ do ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[53] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ do ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội đã được thú nhận, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[54] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ do ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[55] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ do ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[56] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa xác định tội, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

Dứt Mười hai hành sự không đúng Pháp.

[57] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện: được thực thi với sự hiện diện, được thực thi từ sự tra hỏi, được thực thi do sự thừa nhận (patiññāya kataṃ). Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[58] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm, được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc sám hối được, được thực thi với tội chưa được thú nhận. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[59] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã quở trách, được thực thi sau khi đã nhắc nhở, được thực thi sau khi đã xác định tội. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[60] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với sự hiện diện, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[61] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi từ sự tra hỏi, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[62] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi do sự thừa nhận, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[63] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[64] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc sám hối được, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[65] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội chưa được thú nhận, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[66] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã quở trách, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[67] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã nhắc nhở, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[68] Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã xác định tội, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự chỉ dạy hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

Dứt Mười hai hành sự đúng Pháp.

[69] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự chỉ dạy đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính: là vị thường gây nên sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng; là vị năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự chỉ dạy đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[70] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự chỉ dạy đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính khác nữa: là vị bị khiếm khuyết về giới thuộc tăng thượng giới, là vị bị khiếm khuyết về hạnh thuộc tăng thượng hạnh, là vị bị khiếm khuyết về tri kiến thuộc tăng thượng tri kiến. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự chỉ dạy đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[71] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự chỉ dạy đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính khác nữa: là vị chê bai Phật, là vị chê bai Pháp, là vị chê bai Tăng. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự chỉ dạy đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[72] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỷ-kheo: hạng thường gây nên sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng; hạng năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỷ-kheo này.

[73] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỷ-kheo khác nữa: hạng bị khiếm khuyết về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị khiếm khuyết về hạnh thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị khiếm khuyết về tri kiến thuộc tăng thượng tri kiến. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỷ-kheo này.

[74] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỷ-kheo khác nữa: hạng chê bai Phật, hạng chê bai Pháp, hạng chê bai Tăng. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỷ-kheo này.

Dứt Sáu điều mong muốn.

[75] Này các tỷ-kheo, vị tỷ-kheo thực thi hành sự chỉ dạy nên làm phận sự một cách nghiêm chỉnh. Trong trường hợp này, các phận sự nghiêm chỉnh ấy là: không nên ban phép tu lên bậc trên; không nên ban cho phép nương nhờ; không nên để sa-di phục vụ; không nên chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni; không nên giảng dạy tỷ-kheo ni dầu đã được chỉ định; không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy; hoặc tội tương tợ; hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy; không nên chỉ trích hành sự; không nên chỉ trích các vị thực thi hành sự; không nên hành lễ Bố Tát (Uposatha); (hoặc) không nên hành lễ Tự Tứ (Pavāranā) chung với vị tỷ-kheo trong sạch; không nên sai bảo; không nên cáo tội; không nên bảo tránh lối đi; không nên quở trách; không nên nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch); không nên tạo bè phái với các tỷ-kheo.

Dứt Mười tám phận sự thuộc hành sự chỉ dạy.

[76]Sau đó, hội chúng đã thực thi hành sự chỉ dạy đối với tỷ-kheo Seyyasaka: "Ngươi cần phải thực hành sự nương nhờ." Khi được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy, vị ấy đã thân cận, quan hệ, gần gũi bạn tốt, khiến họ đọc tụng, đặt câu hỏi, nghe nhiều, thành thạo kinh điển, nắm giữ Pháp, nắm giữ Luật, rành rẽ các đầu đề, trở nên trí tuệ, kinh nghiệm, thông minh, khiêm tốn, thận trọng, ưa thích các học giới. Vị ấy làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, và làm bổn phận để sửa đổi, rồi đến gặp các tỷ-kheo nói như vầy:

- Bạch chư đại đức, khi được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy, tôi đã làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, và làm bổn phận để sửa đổi, giờ nên tiến hành như thế nào đối với tôi?

Các tỷ-kheo đã trình bày sự kiện ấy lên đức Thế Tôn.

- Này các tỷ-kheo, như vậy thì hội chúng hãy thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỷ-kheo Seyyasaka.

[77]Này các tỷ-kheo, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện: Vị ấy ban phép tu lên bậc trên, vị ấy ban cho phép nương nhờ, vị ấy bảo sa-di phục vụ, vị ấy chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni, vị ấy giảng dạy tỷ-kheo ni khi đã được chỉ định. Này các tỷ-kheo, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[78] Này các tỷ-kheo, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, vị ấy chỉ trích hành sự, vị ấy chỉ trích các vị thực thi hành sự. Này các tỷ-kheo, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[79] Này các tỷ-kheo, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện: Vị ấy hành lễ Bố Tát (Uposatha), (hoặc) hành lễ Tự Tứ (Pavāranā) chung với vị tỷ-kheo trong sạch, vị ấy sai bảo, vị ấy cáo tội, vị ấy bảo tránh lối đi, vị ấy quở trách, vị ấy nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch), vị ấy tạo bè phái với các tỷ-kheo.

Này các tỷ-kheo, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện này.

Dứt Mười tám trường hợp không nên thu hồi.

[80]Này các tỷ-kheo, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện: Vị ấy không ban phép tu lên bậc trên, vị ấy không ban cho phép nương nhờ, vị ấy không bảo sa-di phục vụ, vị ấy không chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni, vị ấy không giảng dạy tỷ-kheo ni mặc dù đã được chỉ định. Này các tỷ-kheo, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[81] Này các tỷ-kheo, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy không tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, vị ấy không chỉ trích hành sự, vị ấy không chỉ trích các vị thực thi hành sự, Này các tỷ-kheo, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[82] Này các tỷ-kheo, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện: Vị ấy không hành lễ Bố Tát (Uposatha), (hoặc) không hành lễ Tự Tứ (Pavāranā) chung với vị tỷ-kheo trong sạch, vị ấy không sai bảo, vị ấy không cáo tội, vị ấy không bảo tránh lối đi, vị ấy không quở trách, vị ấy không nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch), vị ấy không tạo bè phái với các tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện này.

Dứt Mười tám trường hợp nên được thu hồi.

[83] Và này các tỷ-kheo, nên thu hồi như vầy: Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo Seyyasaka ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỷ-kheo trưởng lão, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên trình với hội chúng như vầy:

- Bạch chư đại đức, được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy, tôi làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, và làm bổn phận để sửa đổi, tôi cầu xin sự thu hồi hành sự chỉ dạy.

Nên cầu xin thêm lần thứ nhì. Nên cầu xin thêm lần thứ ba.

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỷ-kheo có kinh nghiệm, đủ năng lực:

- Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy, tỷ-kheo Seyyasaka này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỷ-kheo Seyyasaka. Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy, tỷ-kheo Seyyasaka này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Hội chúng thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỷ-kheo Seyyasaka. Đại đức nào thỏa thuận với việc thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỷ-kheo Seyyasaka, xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy, tỷ-kheo Seyyasaka này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Hội chúng thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỷ-kheo Seyyasaka. Đại đức nào thỏa thuận với việc thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỷ-kheo Seyyasaka, xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy, tỷ-kheo Seyyasaka này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Hội chúng thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỷ-kheo Seyyasaka. Đại đức nào thỏa thuận với việc thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỷ-kheo Seyyasaka, xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Hành sự chỉ dạy đối với tỷ-kheo Seyyasaka đã được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng thỏa thuận nên im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

Dứt Hành sự chỉ dạy là phần thứ nhì.

3. Hành sự xua đuổi (Pabbājanīyakammaṃ):

[84] Vào lúc bấy giờ, các vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng núi Kītā là những tỷ-kheo tồi, không biết hổ thẹn. Họ thực hiện những hành động xấu xa như sau: họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che ngực. Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình tràng hoa kết một mặt, tràng hoa kết hai mặt, thảm hoa, vòng hoa, vòng hoa đội đầu, vòng hoa đeo tai, vòng hoa che ngực.Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, uống chung trong một cốc, ngồi chung trên một chiếu, nằm chung trên một giường, nằm chung trên một nệm, nằm chung trên một khăn trải, nằm chung trên một nệm có phủ khăn. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, xức nước hoa và phấn thơm, họ nhảy múa, họ ca hát, họ đàn địch, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy múa, ca hát, đàn địch, vui đùa cùng với người nữ đang múa; họ lại còn nhảy múa, ca hát, đàn địch, vui đùa cùng với người nữ đang hát; họ lại còn nhảy múa, ca hát, đàn địch, vui đùa cùng với người nữ đang đánh đàn; họ lại còn nhảy múa, ca hát, đàn địch, vui đùa cùng với người nữ đang giởn hớt. Họ còn tiêu khiển cờ tám quân, cờ mười quân, họ ném lên trên không trung, họ chơi lối sắp vòng tròn, họ chơi lối rút quân cờ, họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bằng tay, họ chơi trò sấp ngữa, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo, họ chơi trò nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi trò ước lượng khoảng cách, họ chơi trò đua xe, họ thi bắn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ chơi trò nhái điệu bộ, họ tập cỡi voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập điều khiển xe, họ tập bắn cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước ngựa, họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ làm bộ giận dữ, họ siết tay nhau, họ vật lộn, họ dùng tay đánh nhau. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rồi mời cô vũ nữ rằng: "Này cô em, hãy nhảy ở đây này;" họ còn vỗ tay tán thưởng. Họ thực hiện những hành động xấu xa bằng nhiều cách.

[85] Vào lúc bấy giờ, có một vị tỷ-kheo sống qua mùa an cư ở xứ Kāsi. Khi đang đi đến thành Xá Vệ (Sāvatthi) để diện kiến đức Thế Tôn, vị ấy đã trú tại vùng núi Kītā. Vào lúc bình minh, vị tỷ-kheo ấy khoác y, mang y bát, đi vào vùng núi Kītā để khất thực. Vị ấy có phong cách chững chạc, mắt nhìn xuống, với vẻ chăm chú khi đi tới bước lui, lúc nhìn ngắm, khi cử động co duổi. Dân chúng thấy vị tỷ-kheo ấy mới nói rằng:

- Người này là ai mà trông giống như một kẻ ngu trong nhóm người ngu, giống như một kẻ khờ trong nhóm người khờ, giống như một kẻ ngớ ngẩn trong nhóm người ngớ ngẩn vậy? Khi gã đi đến, ai mà chịu bố thí đồ ăn đây? Trong khi các ngài thuộc nhóm Assaji và Punabbasuka của chúng ta thì lịch thiệp, thân thiện, nói năng hoà nhã, luôn cười xã giao, luôn mời mọc đến thăm viếng, không có hợm hĩnh, khuôn mặt lại rạng rỡ, luôn mở đầu câu chuyện, nhờ vậy các ngài mới có đồ khất thực cúng dường.

Rồi một cận sự nam đã thấy vị tỷ-kheo nọ đang đi khất thực ở vùng núi Kītā. Thấy vậy liền đi đến gần; khi đến gần rồi đã chào hỏi vị tỷ-kheo ấy và nói như sau:

- Bạch đại đức, đồ khất thực có nhận được chưa vậy?

- Này đạo hữu, đồ khất thực chưa có nhận được.

- Vậy xin thỉnh đại đức, chúng ta sẽ đi về nhà.

Sau đó, người cận sự nam đã dẫn vị tỷ-kheo ấy về nhà, dâng thức ăn, và nói như sau:

- Bạch đại đức, ngài sẽ đi đâu?

- Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi thành Xá Vệ (Sāvatthi) để diện kiến đức Thế Tôn.

- Như thế, bạch đại đức, xin ngài đảnh lễ bằng đầu ở chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con và xin ngài hãy trình thế này: "Bạch ngài, sự sinh sống ở vùng núi Kītā đã bị hủ hoá. các vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng núi Kītā là những tỷ-kheo tồi, không biết hổ thẹn. Họ thực hiện những hành động xấu xa như sau: họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che ngực. Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình tràng hoa kết một mặt, tràng hoa kết hai mặt, thảm hoa, vòng hoa, vòng hoa đội đầu, vòng hoa đeo tai, vòng hoa che ngực. Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, uống chung trong một cốc, ngồi chung trên một chiếu, nằm chung trên một giường, nằm chung trên một nệm, nằm chung trên một khăn phủ, nằm chung trên một nệm có phủ khăn. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, xức nước hoa và phấn thơm, họ nhảy múa, họ ca hát, họ đàn địch, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy múa, ca hát, đàn địch, vui đùa cùng với người nữ đang múa; họ lại còn nhảy múa, ca hát, đàn địch, vui đùa cùng với người nữ đang hát; họ lại còn nhảy múa, ca hát, đàn địch, vui đùa cùng với người nữ đang đánh đàn; họ lại còn nhảy múa, ca hát, đàn địch, vui đùa cùng với người nữ đang giởn hớt. Họ còn tiêu khiển cờ tám quân, cờ mười quân, họ ném lên trên không trung, họ chơi lối sắp vòng tròn, họ chơi lối rút quân cờ, họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bằng tay, họ chơi trò sấp ngữa, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo, họ chơi trò nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi trò ước lượng khoảng cách, họ chơi trò đua xe, họ thi bắn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ chơi trò nhái điệu bộ, họ tập cỡi voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập điều khiển xe, họ tập bắn cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước ngựa, họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ làm bộ giận dữ, họ siết tay nhau, họ vật lộn, họ dùng tay đánh nhau. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rồi mời cô vũ nữ rằng: "Này cô em, hãy nhảy ở đây này," họ còn vỗ tay tán thưởng. Họ thực hiện những hành động xấu xa bằng nhiều cách. Bạch đại đức, những người trước đây sùng đạo, có niềm tin, bây giờ không còn sùng đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước đây giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỷ-kheo tốt ra đi, còn các tỷ-kheo tồi cư ngụ. Bạch đại đức, lành thay nếu đức Thế Tôn có thể phái các tỷ-kheo đến vùng núi Kītā, như vậy sự sinh sống ở vùng núi Kītā có thể tồn tại."

- Được rồi, này đạo hữu.

Vị tỷ-kheo ấy sau khi lắng nghe cận sự nam đó đã rời chỗ ngồi đứng dậy đi về hướng thành Xá Vệ (Sāvatthi). Thấm thoắt, đến thành Xá Vệ (Sāvatthi), vị ấy liền đi đến Kỳ Viên (Jetavana), tu viện của ông Cấp Cô Độc (Anāthapindika) nơi đức Thế Tôn đang ngự. Đến nơi, vị ấy đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

[86] Thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối với các tỷ-kheo đi đến. Rồi đức Thế Tôn đã nói với vị tỷ-kheo ấy như sau:

- Này tỷ-kheo, mọi việc có tốt đẹp không? Việc khất thực có dễ dàng không? Đi đường xa chắc ngươi không phải là ít mệt? Và này tỷ-kheo, ngươi từ đâu đến vậy?

- Bạch Thế Tôn, mọi việc tốt đẹp. Việc khất thực được dễ dàng. Đi đường xa, bạch Thế Tôn, con không mệt lắm. Như vầy, bạch Thế Tôn, con sống qua mùa an cư ở xứ Kāsi. Khi đang đi đến thành Xá Vệ (Sāvatthi) để diện kiến đức Thế Tôn, con đã trú tại vùng núi Kītā. Bạch Thế Tôn, vào lúc bình minh, con khoác y, mang y bát, đi vào vùng núi Kītā để khất thực. Rồi một cận sự nam đã thấy con đang đi khất thực ở vùng núi Kītā; thấy vậy liền đến gần, khi đến gần rồi đã chào hỏi con và nói như sau: "Bạch đại đức, đồ khất thực có nhận được chưa vậy?" "Này đạo hữu, đồ khất thực chưa có nhận được." "Vậy xin thỉnh đại đức, chúng ta sẽ đi về nhà."Sau đó, người cận sự nam đã dẫn con về nhà, dâng thức ăn, và nói như sau: "Bạch đại đức, ngài sẽ đi đâu?" "Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi thành Xá Vệ (Sāvatthi) để diện kiến đức Thế Tôn." "Như thế, bạch đại đức, xin ngài đảnh lễ bằng đầu ở chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con và xin ngài hãy trình thế này: "Bạch ngài, sự sinh sống ở vùng núi Kītā đã bị hủ hoá. các vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng núi Kītā là những tỷ-kheo tồi, không biết hổ thẹn. Họ thực hiện những hành động xấu xa như sau: họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, ...(như trên)... Họ thực hiện những hành động xấu xa bằng nhiều cách. Bạch đại đức, những người trước đây sùng đạo, có niềm tin, bây giờ không còn sùng đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước đây giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỷ-kheo tốt ra đi, còn các tỷ-kheo tồi cư ngụ. Bạch đại đức, lành thay nếu đức Thế Tôn có thể phái các tỷ-kheo đến vùng núi Kītā, như vậy sự sinh sống ở vùng núi Kītā có thể tồn tại." Con từ xứ đó đi đến, bạch Thế Tôn.

[87] Rồi đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy liền tập họp các tỷ-kheo lại hỏi rằng:

- Này các tỷ-kheo, nghe nói các vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng núi Kītā là những tỷ-kheo tồi, không biết hổ thẹn. Họ thực hiện những hành động xấu xa như sau: họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, … (như trên) … ; họ thực hiện những hành động xấu xa bằng nhiều cách. Những người trước đây sùng đạo, có niềm tin, bây giờ không còn sùng đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước đây giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỷ-kheo tốt ra đi, còn các tỷ-kheo tồi cư ngụ, có đúng không vậy?

- Đúng vậy, bạch Thế Tôn.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Này các tỷ-kheo, việc làm của những kẻ rồ dại ấy là không đúng đắn, … (như trên) … Này các tỷ-kheo, tại sao những kẻ rồ dại ấy lại thực hiện những hành động xấu xa như vầy: họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che ngực. Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình tràng hoa kết một mặt, tràng hoa kết hai mặt, thảm hoa, vòng hoa, vòng hoa đội đầu, vòng hoa đeo tai, vòng hoa che ngực. Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, uống chung trong một cốc, ngồi chung trên một chiếu, nằm chung trên một giường, nằm chung trên một nệm, nằm chung trên một khăn phủ, nằm chung trên một nệm có phủ khăn. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, xức nước hoa và phấn thơm, họ nhảy múa, họ ca hát, họ đàn địch, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy múa, ca hát, đàn địch, vui đùa cùng với người nữ đang múa; họ lại còn nhảy múa, ca hát, đàn địch, vui đùa cùng với người nữ đang hát; họ lại còn nhảy múa, ca hát, đàn địch, vui đùa cùng với người nữ đang đánh đàn; họ lại còn nhảy múa, ca hát, đàn địch, vui đùa cùng với người nữ đang giởn hớt. Họ còn tiêu khiển cờ tám quân, cờ mười quân, họ ném lên trên không trung, họ chơi lối sắp vòng tròn, họ chơi lối rút quân cờ, họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bằng tay, họ chơi trò sấp ngữa, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo, họ chơi trò nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi trò ước lượng khoảng cách, họ chơi trò đua xe, họ thi bắn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ chơi trò nhái điệu bộ, họ tập cỡi voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập điều khiển xe, họ tập bắn cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước ngựa, họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ làm bộ giận dữ, họ siết tay nhau, họ vật lộn, họ dùng tay đánh nhau. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rồi mời cô vũ nữ rằng: "Này cô em, hãy nhảy ở đây này," họ còn vỗ tay tán thưởng. Họ thực hiện những hành động xấu xa bằng nhiều cách. Những người trước đây sùng đạo, có niềm tin, bây giờ không còn sùng đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước đây giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỷ-kheo tốt ra đi, còn các tỷ-kheo tồi cư ngụ. Này các tỷ-kheo, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, … (như trên)…

Sau khi khiển trách, ngài đã thuyết Pháp thoại rồi bảo Xá Lợi Phất (Sāriputta) và Mục Kiền Liên (Moggallāna) rằng:

- Này Xá Lợi Phất (Sāriputta) và Mục Kiền Liên (Moggallāna), hai ngươi hãy đi đến vùng núi Kītā rồi hãy thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi vùng núi Kītā đối với các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka , họ đã từng ngụ chung trú xá với các ngươi.

- Bạch ngài, các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka thì dữ tợn và thô lỗ, làm thế nào chúng con lại thực thi hành sự xua đuổi các tỷ-kheo ấy ra khỏi vùng núi Kītā được?

- Như vậy, này Xá Lợi Phất (Sāriputta) và Mục Kiền Liên (Moggallāna), hai ngươi hãy đi cùng với nhiều tỷ-kheo.

- Thưa vâng, bạch ngài. Xá Lợi Phất (Sāriputta) và Mục Kiền Liên (Moggallāna) đã trả lời với đức Thế Tôn.

[88] Và này các tỷ-kheo, nên thực thi như vầy: Trước hết, các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka cần được quở trách; sau khi quở trách, cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở rồi cần xác định tội; sau khi xác định tội rồi, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỷ-kheo có kinh nghiệm, đủ năng lực:

- Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có các hành động sai trái. Những hành động sai trái của họ không những được thấy rõ mà còn được đồn đãi nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì họ không những được thấy rõ mà còn được đồn đãi nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi vùng núi Kītā đối với các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka: "Các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng núi Kītā." Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có các hành động sai trái. Những hành động sai trái của họ không những được thấy rõ mà còn được đồn đãi nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì họ không những được thấy rõ mà còn được đồn đãi nữa. Hội chúng thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi vùng núi Kītā đối với các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka: "Các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng núi Kītā." Đại đức nào thỏa thuận với việc thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi vùng núi Kītā đối với các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka: "Các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng núi Kītā," xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có các hành động sai trái. Những hành động sai trái của họ không những được thấy rõ mà còn được đồn đãi nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì họ không những được thấy rõ mà còn được đồn đãi nữa. Hội chúng thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi vùng núi Kītā đối với các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka: "Các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng núi Kītā." Đại đức nào thỏa thuận với việc thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi vùng núi Kītā đối với các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka: "Các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng núi Kītā," xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có các hành động sai trái. Những hành động sai trái của họ không những được thấy rõ mà còn được đồn đãi nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì họ không những được thấy rõ mà còn được đồn đãi nữa. Hội chúng thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi vùng núi Kītā đối với các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka: "Các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng núi Kītā." Đại đức nào thỏa thuận với việc thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi vùng núi Kītā đối với các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka: "Các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng núi Kītā," xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Hành sự xua đuổi ra khỏi vùng núi Kītā đối với các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka: "Các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng núi Kītā" đã được thực thi bởi hội chúng. Sự việc được hội chúng thỏa thuận nên im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

[89]Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện: được thực thi thiếu sự hiện diện, được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi do sự không thừa nhận (appatiññāya kataṃ). Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[90] Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội không vi phạm, được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực thi với tội đã được thú nhận. Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[91] Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi khi chưa xác định tội. Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[92] Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi thiếu sự hiện diện, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi hội đủ ba điều kiện này ...(như trên)... được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)... được thực thi do sự không thừa nhận, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm ...(như trên)... được thực thi với tội không vi phạm, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm ...(như trên)... được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm ...(như trên)... được thực thi với tội đã được thú nhận, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm ...(như trên)... được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm ...(như trên)... được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm ...(như trên)... được thực thi khi chưa xác định tội, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

Dứt Mười hai hành sự không đúng Pháp.

[93] Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện: được thực thi với sự hiện diện, được thực thi từ sự tra hỏi, được thực thi do sự thừa nhận (patiññāya kataṃ). Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[94] Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm, được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc sám hối được, được thực thi với tội chưa được thú nhận. Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[95] Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã quở trách, được thực thi sau khi đã nhắc nhở, được thực thi sau khi đã xác định tội. ...(như trên)...

[96] Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với sự hiện diện, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp ...(như trên)...

[97] Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi từ sự tra hỏi, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp ...(như trên)...

[98] Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi do sự thừa nhận, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp ...(như trên)...

[99] Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp...(như trên)...

[100] Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc sám hối được, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp ...(như trên)...

[101] Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội chưa được thú nhận, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp ...(như trên)...

[102] Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã quở trách, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp ...(như trên)...

[103] Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã nhắc nhở, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp ...(như trên)...

[104] Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã xác định tội, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự xua đuổi hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

Dứt Mười hai hành sự đúng Pháp.

[105]Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính: là vị thường gây nên sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng; là vị năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[106] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính khác nữa: là vị bị khiếm khuyết về giới thuộc tăng thượng giới, là vị bị khiếm khuyết về hạnh thuộc tăng thượng hạnh, là vị bị khiếm khuyết về tri kiến thuộc tăng thượng tri kiến. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[107] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính khác nữa: là vị chê bai Phật, là vị chê bai Pháp, là vị chê bai Tăng. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[108] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính khác nữa: là vị có sự đùa giỡn bằng thân, là vị có sự đùa giỡn bằng khẩu, là vị có sự đùa giỡn bằng thân và khẩu. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[109] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính khác nữa: là vị có sở hành sai trái bằng thân, là vị có sở hành sai trái bằng khẩu, là vị có sở hành sai trái bằng thân và khẩu. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[110] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính khác nữa: là vị gây sự tổn hại bằng thân (kāyikena upaghātikena samannāgato hoti), là vị gây sự tổn hại bằng khẩu, là vị gây sự tổn hại bằng thân và khẩu. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[111] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính khác nữa: là vị có sự nuôi mạng không chân chánh bằng thân, là vị có sự nuôi mạng không chân chánh bằng khẩu, là vị có sự nuôi mạng không chân chánh bằng thân và khẩu. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[112] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỷ-kheo: hạng thường gây nên sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng; hạng năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỷ-kheo này.

[113] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỷ-kheo khác nữa: hạng bị khiếm khuyết về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị khiếm khuyết về hạnh thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị khiếm khuyết về tri kiến thuộc tăng thượng tri kiến. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỷ-kheo này.

[114] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỷ-kheo khác nữa: hạng chê bai Phật, hạng chê bai Pháp, hạng chê bai Tăng. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỷ-kheo này.

[115] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỷ-kheo khác nữa: hạng có sự đùa giỡn bằng thân, hạng có sự đùa giỡn bằng khẩu, hạng có sự đùa giỡn bằng thân và khẩu. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỷ-kheo này.

[116] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỷ-kheo khác nữa: hạng có sở hành sai trái bằng thân, hạng có sở hành sai trái bằng khẩu, hạng có sở hành sai trái bằng thân và khẩu. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỷ-kheo này.

[117] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỷ-kheo khác nữa: hạng gây sự tổn hại bằng thân (kāyikena upaghātikena samannāgato hoti), hạng gây sự tổn hại bằng khẩu, hạng gây sự tổn hại bằng thân và khẩu. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỷ-kheo này.

[118] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỷ-kheo khác nữa: hạng có sự nuôi mạng không chân chánh bằng thân, hạng có sự nuôi mạng không chân chánh bằng khẩu, hạng có sự nuôi mạng không chân chánh bằng thân và khẩu. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỷ-kheo này.

Dứt Mười bốn điều mong muốn.

[119] Này các tỷ-kheo, vị tỷ-kheo thực thi hành sự xua đuổi nên làm phận sự một cách nghiêm chỉnh. Trong trường hợp này, các phận sự nghiêm chỉnh ấy là: không nên ban phép tu lên bậc trên; không nên ban cho phép nương nhờ; không nên để sa-di phục vụ; không nên chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni; không nên giảng dạy tỷ-kheo ni dầu đã được chỉ định; không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi; hoặc tội tương tợ; hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy; không nên chỉ trích hành sự; không nên chỉ trích các vị thực thi hành sự; không nên hành lễ Bố Tát (Uposatha); (hoặc) không nên hành lễ Tự Tứ (Pavāranā) chung với vị tỷ-kheo trong sạch; không nên sai bảo; không nên cáo tội; không nên bảo tránh lối đi; không nên quở trách; không nên nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch); không nên tạo bè phái với các tỷ-kheo.

Dứt Mười tám phận sự thuộc hành sự xua đuổi.

[120]Sau đó, hội chúng tỷ-kheo dẫn đầu là Sāriputta và Moggallāna đã đi đến vùng núi Kītā và đã thực thi hành sự xua đuổi đối với các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka: : "Các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng núi Kītā." Khi được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi, các vị ấy không làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, không trở nên thu thúc, không làm bổn phận để sửa đổi, không làm cho các tỷ-kheo hài lòng, họ mắng chửi, họ nói xấu, họ bị rơi vào lề thói ham muốn, lề thói sân hận, lề thói si mê, lề thói sợ hãi, họ bỏ đi, họ hoàn tục. Rồi các tỷ-kheo ấy đã trình bày sự kiện ấy lên đức Thế Tôn.

[121] Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỷ kheo lại và hỏi các tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, nghe nói khi được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi, các tỷ-kheo nhóm Assaji và Punabbasuka không làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, không trở nên thu thúc, không làm bổn phận để sửa đổi, không làm cho các tỷ-kheo hài lòng, họ mắng chửi, họ nói xấu, họ bị rơi vào lề thói ham muốn, lề thói sân hận, lề thói si mê, lề thói sợ hãi, họ bỏ đi, họ hoàn tục, có đúng không vậy?

-Đúng vậy, bạch Thế Tôn.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Này các tỷ-kheo, thật không đúng đắn, ...(như trên)... Vì sao những kẻ rồ dại ấy khi được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi, lại không làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, không trở nên thu thúc, không làm bổn phận để sửa đổi, không làm cho các tỷ-kheo hài lòng, họ lại mắng chửi, họ lại nói xấu, lại bị rơi vào lề thói ham muốn, lề thói sân hận, lề thói si mê, lề thói sợ hãi, lại bỏ đi, lại hoàn tục? Này các tỷ-kheo, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(như trên)...

Sau khi khiển trách, ngài đã thuyết Pháp thoại và bảo các tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, như vậy thì hội chúng hãy thu hồi hành sự xua đuổi.

[122]Này các tỷ-kheo, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện: Vị ấy ban phép tu lên bậc trên, vị ấy ban cho phép nương nhờ, vị ấy bảo sa-di phục vụ, vị ấy chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni, vị ấy giảng dạy tỷ-kheo ni khi đã được chỉ định. Này các tỷ-kheo, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[123] Này các tỷ-kheo, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, vị ấy chỉ trích hành sự, vị ấy chỉ trích các vị thực thi hành sự. Này các tỷ-kheo, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[124] Này các tỷ-kheo, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện: Vị ấy hành lễ Bố Tát (Uposatha), (hoặc) hành lễ Tự Tứ (Pavāranā) chung với vị tỷ-kheo trong sạch, vị ấy sai bảo, vị ấy cáo tội, vị ấy bảo tránh lối đi, vị ấy quở trách, vị ấy nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch), vị ấy tạo bè phái với các tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện này.

Dứt Mười tám trường hợp không nên thu hồi thuộc hành sự xua đuổi.

[125]Này các tỷ-kheo, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện: Vị ấy không ban phép tu lên bậc trên, vị ấy không ban cho phép nương nhờ, vị ấy không bảo sa-di phục vụ, vị ấy không chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni, vị ấy không giảng dạy tỷ-kheo ni mặc dù đã được chỉ định. Này các tỷ-kheo, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[126] Này các tỷ-kheo, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy không tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, vị ấy không chỉ trích hành sự, vị ấy không chỉ trích các vị thực thi hành sự, Này các tỷ-kheo, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[127] Này các tỷ-kheo, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện: Vị ấy không hành lễ Bố Tát (Uposatha), (hoặc) không hành lễ Tự Tứ (Pavāranā) chung với vị tỷ-kheo trong sạch, vị ấy không sai bảo, vị ấy không cáo tội, vị ấy không bảo tránh lối đi, vị ấy không quở trách, vị ấy không nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch), vị ấy không tạo bè phái với các tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện này.

Dứt Mười tám trường hợp nên thu hồi thuộc hành sự xua đuổi.

[128] Và này các tỷ-kheo, nên thu hồi như vầy: Này các tỷ-kheo, vị tỷ-kheo đã được thực thi hành sự xua đuổi ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỷ-kheo trưởng lão, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên trình với hội chúng như vầy:

- Bạch chư đại đức, được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi, tôi làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, và làm bổn phận để sửa đổi, tôi cầu xin sự thu hồi hành sự xua đuổi.

Nên cầu xin thêm lần thứ nhì. Nên cầu xin thêm lần thứ ba.

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỷ-kheo có kinh nghiệm, đủ năng lực:

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi, vị tỷ-kheo này tên (như vầy) làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự xua đuổi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự xua đuổi đối với vị tỷ-kheo tên (như vầy). Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi, vị tỷ-kheo này tên (như vầy) làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự xua đuổi. Hội chúng thu hồi hành sự xua đuổi đối với tỷ-kheo tên (như vầy). Đại đức nào thỏa thuận với việc thu hồi hành sự xua đuổi đối với tỷ-kheo tên (như vầy), xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: ...(như trên)...

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi, vị tỷ-kheo này tên (như vầy) làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự xua đuổi. Hội chúng thu hồi hành sự xua đuổi đối với tỷ-kheo tên (như vầy). Đại đức nào thỏa thuận với việc thu hồi hành sự xua đuổi đối với tỷ-kheo tên (như vầy), xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Hành sự xua đuổi đối với vị tỷ-kheo tên (như vầy) đã được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng thỏa thuận nên im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

Dứt Hành sự xua đuổi là phần thứ ba.

----oOo----


Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)

Source: BuddhaSasana

Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567