Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần 08

18/04/201317:10(Xem: 6658)
Phần 08

PHẬT GIÁO NAM TÔNG

LUẬT NGHI TỔNG QUÁT
(VINAYA SANKHEPA)

TỲ KHEO GIÁC GIỚI
(BODHISILA BHIKKHU)

TL. 1985 - PL. 2529

--- o0o ---

10.6 Xử lý tội tái phạm khi đang thọ phạt.

Trường hợp nầy gọi là odhaanasamodhaana.

Tỳ kheo đang thọ hình biệt trú (parivaasa) hoặc đang hành pháp tự hối (maanatta) chưa được phục vị bình thường thì lại phạm tội khác nữa; Tăng phải xử lý bằng cách đúc kết tội cũ (muulaapatti) và tội mới (antaraapatti) cho làm lại từ đầu, bỏ hết thời gian đã chịu phạt vừa qua.

Xử lý trường hợp nầy, trước tiên phải quy tập tội mới thành tội cũ; Tỳ kheo ấy ngõ lời xin Tăng qui tập như sau:

Aha.m bhante sambahulaa aapattiyo aapaj-ji.m pakkhappa.ticchannaayo [1]. So’ ha.m sa"n-gha.m sambahulaanna.m aapattiina.m pakkhap-pa.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m yaaci.m. Tassa me sa"ngho sambahulaana.m aapattiina.m pakkhappa.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m adaasi. So’ ha.m parivasanto antaraa sambahulaa aapattiyo aapajji.m pa~ncaahappa.ticchannaayo. So’ ha.m bhante sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassana.m yaacaami. Dutiyampi.pe. Tatiyam-pi.pe. pa.tikassana.m yaacaami".

Bạch quí Ngài, tôi đã phạm nhiều tội che dấu nữa tháng. Tôi đã xin Tăng cho biệt trú nữa tháng về nhiều tội che dấu nữa tháng; Tăng đã cho tôi biệt trú nữa tháng về nhiều tội che dấu nữa tháng. Khi đang biệt trú tôi đã phạm tiếp nhiều tội che dấu năm ngày. Bạch quí Ngài, nay tôi xin Tăng qui tập tội mới che dấu năm ngày lại với tội cũ. lần thứ hai ... nt ... lần thứ ba ... nt ...

Tăng cần được thông qua bằng tuyên ngôn như sau:

Su.naatu me bhante sa"ngho aya.m itthan-naamo bhikkhu sambahulaa aapattiyo aapajji pakkhappa.ticchannaayo. So sa"ngha.m samba-hulaana.m aapattiina.m pakkhappa.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m yaaci. Sa"ngho itthannaamas-sa bhikkhuno sambahulaana.m aapattiina.m pak-khappa.ticchannaayo pakkhaparivaasa.m adaasi. So parivasanto antaraa sambahulaa aapattiyo aapajji pa~ncaahappa.ticchannaayo. So sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa-.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassana.m yaacati. Yadi sa"nghassa pattakalla.m sa"ngho itthannaa-ma.m bhikkhu.m antaraa sambahulaana.m aapattii-na.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m muulaaya pa.ti-kasseyya. Esaa ~natti.

Su.naatu me bhante sa"ngho aya.m it-thannaamo bhikkhu sambahulaa aapattiyo aapajji pakkhappa.ticchannaayo. So sa"ngha.m sambahu-laana.m aapattiina.m pakkhappa.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m yaaci. Sa"ngho itthannaamas-sa bhikkhuno sambahulaana.m aapattiina.m pak-khappa.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m adaasi. So parivasanto antaraa sambahulaa aapattiyo aapajji pa~ncaahappa.ticchannaayo. So sa"ngho antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa-.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassana.m yaacati. Sa"ngho itthannaama.m bhikkhu.m antaraa sam-bahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaa-na.m muulaaya pa.tikassati. Yass’ aayasmato kha-mati itthannaamassa bhikkhuno antaraa samba-hulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassanaa so tu.nh’ assa yassa nak-khamati so bhaaseyya. Dutiyampi etamattha.m vadaami.

Su.naatu me bhante sa"ngho.pe. So bhaa-seyya. Tatiyampi etamattha.m vadaami.

Su.naatu me bhante sa"ngho.pe. so bhaaseyya. Pa.tikassito sa"nghena itthannaamo bhikkhu antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m muulaaya. khamati sa"nghassa tasmaa tu.nhii. Evameta.m dhaara-yaami."

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi, Tỳ kheo itthannaama đã phạm nhiều tội che dấu nữa tháng. Vị ấy đã xin Tăng cho biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng; Tăng đã cho Tỳ kheo itthannaama biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng. Ðang khi biệt trú vị ấy đã phạm tiếp nhiều tội che dấu năm ngày. Vị ấy xin Tăng qui tập tội mới che dấu năm ngày với tội cũ. Nếu đã hợp thời với Tăng, Tăng hãy nên qui tập Tỳ kheo itthannaama lại tội cũ về những tội mới che dấu năm ngày. Ðó là lời bố cáo.

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi, Tỳ kheo itthannaama đã phạm nhiều tội che dấu nữa tháng. Vị ấy đã xin Tăng cho biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng; Tăng đã cho Tỳ kheo itthannaama biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng. Ðang khi biệt trú, vị ấy đã phạm tiếp nhiều tội che dấu năm ngày. Vị ấy xin Tăng qui tập tội mới che dấu năm ngày với tội cũ; Tăng qui tập Tỳ kheo itthannaama lại tội cũ vì những tội mới che dấu năm ngày. Sự qui tập Tỳ kheo itthannaama lại tội cũ vì những tội mới che dấu năm ngày, nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, như vị nào không chấp nhận thì nên nói ra. Lần thứ hai, tôi tuyên bố ý nghĩa đó.

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi ... nt ... nên nói ra. Lần thứ ba, tôi tuyên bố ý nghĩa đó.

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi ...nt... nên nói ra. Tỳ kheo itthannaama đã được Tăng qui tập lại tội cũ vì những tội mới che dấu năm ngày. Tăng chấp nhận nên im lặng. Tôi xin ghi nhận việc đó như vậy.

* Cách thức odhaanasamodhaanaparivaasa.

Sau khi Tăng đã qui tập tội mới thành tội cũ như thế rồi, Tỳ kheo phải hành biệt trú trở lại từ đầu, bỏ hết thời gian đã biệt trú dở dang. Vị ấy phải ngõ lời xin biệt trú như sau:

Aha.m bhante sambahulaa aapattiyo aapaj-ji.m pakkhappa.ticchannaayo. So’ ha.m sa"ngha.m sambahulaana.m aapattiina.m pakkhappa.ticchan-naana.m pakkhaparivaasa.m yaaci.m. Tassa me sa"n-gho sambahulaana.m aapattiina.m pakkhappa-.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m adaasi. So’ ha.m parivasanto antaraa sambahulaana.m aapat-tiyo aapajji.m pa~ncaahappa.ticchannaayo. So’ha.m sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m muulaaya pa.tikas-sana.m yaaci.m. Ta.m ma.m sa"ngho antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchan-naana.m muulaaya pa.tikassi. So’ ha.m bhante sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m purimaasu aapattiisu samodhaana-parivaasa.m yaacaami. Dutiyampi.pe. Tatiyampi.pe. samodhaanaparivaasa.m yaacaami".

Bạch quí Ngài, tôi đã phạm nhiều tội che dấu nữa tháng. Tôi đã xin Tăng cho biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng; Tăng đã cho tôi biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng. Ðang biệt trú, tôi đã phạm tiếp những tội che dấu năm ngày. Tôi đã xin Tăng qui tập tội mới che dấu năm ngày với tội cũ; Tăng đã qui tập tội về tội cũ vì những tội mới che dấu năm ngày. Bạch quí ngài, tôi xin Tăng cho biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước. lần thứ hai ... nt ... lần thứ ba ... nt ...

Tăng phải được thông qua bằng tuyên ngôn như sau:

Su.naatu me bhante sa"ngho aya.m it-thannaamo bhikkhu sambahulaa aapattiyo aapajji pakkhappa.ticchannaayo. So sa"ngha.m sambahu-laana.m aapattiina.m pakkhappa.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m yaaci. Sa"ngho itthannaamas-sa bhikkhuno sambahulaana.m aapattiina.m pak-khappa.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m adaasi. So parivasanto antaraa sambahulaa aapattiyo aapajji pa~ncaahappa.ticchannaayo. So Sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa-.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassana.m yaaci. Sa"ngho itthannaama.m bhikkhu.m antaraa sam-bahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahap-pa.ticchan-naana.m muulaaya pa.tikassi. So sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.tic-channaana.m purimaasu aapattiisu samodhaanapa-rivaasa.m yaacati. Yadi sa"nghassa pattakalla.m sa"ngho itthannaamassa bhikkhuno antaraa sam-bahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaa-

na.m purimaasu aapattiisu samodhaanaparivaasa.m dadeyya. Esaa ~natti.

Su.naatu me bhante sa"ngho aya.m itthan-naamo bhikkhu sambahulaa aapattiyo aapajji pak-khappa.ticchannaayo. So sa"ngha.m sambahu-laana.m aapattiina.m pakkhappa.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m yaaci. Sa"ngho itthannaamas-sa bhikkhuno sambahulaana.m aapattiina.m pak-khappa.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m adaasi. So parivasanto antaraa sambahulaa aapattiyo aapajji pa~ncaahappa.ticchannaayo. So sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa-.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassana.m yaaci. Sa"n-gho itthannaama.m bhikkhu.m antaraa sambahu-laana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassi. So Sa"ngha.m antaraa samba-hulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaa-na.m purimaasu aapattiisu samodhaanaparivaasa.m yaacati. Sa"ngho itthannaamassa bhikkhuno an-taraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.tic-channaana.m purimaasu aapattiisu samodhaana-parivaasa.m deti. Yass’ aayasmato khamati it-thannaamassa bhikkhuno antaraa sambahulaa-na.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m pu-rimaasu aapattiisu samodhaanaparivaasassa daana.m so tu.nh’ assa yassa nakkhamati so bhaaseyya. Dutiyampi etamattha.m vadaami.

Su.naatu me bhante sa"ngho.pe. so bhaa-seyya. Tatiyampi etamattha.m vadaami.

Su.naatu me bhante sa"ngho.pe. so bhaa-seyya. Dinno sa"nghena itthannaamassa bhik-khuno antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~n-caahappa.ticchannaana.m purimaasu aapattiisu sa-modhaanaparivaaso. khamati sa"nghassa tasmaa tu.nhii. Evameta.m dhaarayaami."

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi, Tỳ kheo itthannaama nầy đã phạm nhiều tội, che dấu nữa tháng. Vị ấy đã xin Tăng cho biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng; Tăng đã cho Tỳ kheo itthannaama biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng. Ðang khibiệt trú vị ấy đã phạm tiếp nhiều tội che dấu năm ngày. Vị ấy đã xin Tăng qui tập về tội gốc vì những tội mới che dấu năm ngày; Tăng đã qui tập Tỳ kheo itthannaama về tội gốc vì những tội mới che dấu năm ngày. Nay vị ấy xin Tăng cho biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước. Nếu đã hợp thời với Tăng, Tăng hãy nên cho Tỳ kheo itthannaama biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước. Ðó là lời bố cáo.

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi, Tỳ kheo itthannaama nầy đã phạm nhiều tội, che dấu nữa tháng. Vị ấy đã xin Tăng cho biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng; Tăng đã cho Tỳ kheo itthannaama biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng. Ðang khi biệt trú vị ấy đã phạm tiếp nhiều tội che dấu năm ngày. Vị ấy đã xin Tăng qui tập về tội gốc vì những tội mới che dấu năm ngày; Tăng đã qui tập Tỳ kheo itthannaama về tội gốc vì những tội mới che dấu năm ngày. Nay vị ấy xin Tăng cho biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước; Tăng cho Tỳ kheo itthannaama biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước.Việc cho Tỳ kheo itthannaama biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước, nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, như vị nào không chấp nhận thì nên nói ra. Lần thứ hai tôi tuyên bố ý nghĩa đó.

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi ... nt ... nên nói ra. Lần thứ ba tôi tuyên bố ý nghĩa đó.

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi ... nt ... nên nói ra. Tỳ kheo itthannaama đã được Tăng cho biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước, Tăng chấp nhận bởi thế im lặng. Tôi xin ghi nhận việc đó nhự vậy.

Tỳ kheo nọ khi đã được cho phép biệt trú, hãy nên thọ trì pháp hành giữa Tăng, như sau:

Parivaasa.m samaadiyaami vatta.m samaadi-yaami.(3 lần).

Tôi thọ trì sự biệt trú, tôi thọ trì pháp hành.

Là người đang thọ trì pháp hành biệt trú, vị ấy phải trình pháp với Tăng hoặc nhóm Tỳ kheo hoặc một vị khác, như sau:

Aha.m bhante sambahulaa aapattiyo aapajji.m pakkhappa.ticchannaayo. So’ ha.m Sa"ngha.m sambahulaana.m aapattiina.m pakkhappa.ticchan-naana.m pakkhaparivaasa.m yaaci.m. Tassa me sa"ngho sambahulaana.m aapattiina.m pakkhappa-.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m. So’ ha.m pa-rivasanto antaraa sambahulaa aapattiyo aapajji.m pa~ncaahappa.ticchannaayo. So’ ha.m Sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa-.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassana.m yaaci.m. Ta.m ma.m sa"ngho antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassi. So’ ha.m Sa"ngha.m antaraa sambahu-laana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m purimaasu aapattiisu samodhaanaparivaasa.m yaa-ci.m. Tassa me Sa"ngho antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m puri-maasu aapattiisu samodhaanaparivaasa.m adaasi. So’ ha.m parivasaami vediyaam’ aha.m bhante vediyatii’ ti ma.m sa"ngho dhaaretu".

Bạch quí Ngài, tôi đã phạm nhiều tội che dấu nữa tháng. Tôi đã xin Tăng cho biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng; Tăng đã cho tôi biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng. Ðang khi biệt trú tôi đã phạm tiếp nhiều tội che dấu năm ngày. Tôi xin Tăng qui tập tội gốc vì những tội mới che dấu năm ngày; Tăng đã qui tập tôi lại tội gốc vì những tội mới che dấu năm ngày. Tôi đã xin Tăng cho biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước. Tăng đã cho tôi biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với những tội trước. Tôi đang biệt trú, bạch quí ngài, tôi xin khai trình; mong Tăng hãy nhận biết cho tôi là người khai trình rồi.

Trong thời gian biệt trú, nếu gặp trở ngại vì duyên cớ chính đáng, Tỳ kheo có thể xả pháp hành tạm thời, để sau đó thọ trì lại; xả như sau:

Parivaasa.m nikkhipaami vatta.m nikkhi-paami.

Tôi xã biệt trú, tôi xã pháp hành. (nói ba lần).

*Cách thức odhaanasamodhanamaanatta.

Khi đã mãn thời gian biệt trú, Tỳ kheo ấy bước qua giai đoạn hành maanatta, sáu ngày tự hối. Vị ấy tìm đến Tăng và bạch xin hành maanatta như sau:

Aha.m bhante sambahulaa aapattiyo aapajji.m pakkhappa.ticchannaayo. So’ ha.m Sa"ngha.m sambahulaana.m aapattiina.m pakkhappa.ticchan-naana.m pakkhaparivaasa.m yaaci.m. Tassa me sa"ngho sambahulaana.m aapattiina.m pakkhappa-.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m adaasi. So’ ha.m parivasanto antaraa sambahulaa aapattiyo aapajji.m pa~ncaahappa.ticchannaayo. So’ ha.m Sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassa-na.m yaaci.m. Ta.m ma.m sa"ngho antaraa samba-hulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassi. So’ ha.m Sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.tic-channaana.m purimaasu aapattiisu samodhaanapa-rivaasa.m yaaci.m. Tassa me Sa"ngho antaraa sam-bahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchan-naana.m purimaasu aapattiisu samodhaanapari-vaasa.m adaasi. So’ ha.m bhante parivu.t.tha-parivaaso Sa"ngha.m sambahulaana.m aapattiina.m chaaratta.m maanatta.m yaacaami. Dutiyampi ... Tatiyampi ...".

Bạch quí Ngài, tôi đã phạm nhiều tội che dấu nữa tháng. Tôi đã xin Tăng cho biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng; Tăng đã cho tôi biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng. Ðang khi biệt trú tôi đã phạm tiếp nhiều tội mới che dấu năm ngày. Tôi đã xin Tăng qui tập lại tội cũ vì những tội mới che dấu năm ngày; Tăng đã qui tập tôi lại tội tội cũ vì những tội mới che dấu năm ngày. Tôi đã xin Tăng cho biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước. Tăng đã cho tôi biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước. Bạch quí ngài, tôi đã mãn biệt trú, nay xin Tăng cho sáu đêm tự hối về nhiều tội ấy. Lần thứ nhì ... lần thứ ba ...

Tăng cần được thông qua bằng tuyên ngôn như sau:

"Su.naatu me bhante sa"ngho aya.m it-thannaamo bhikkhu sambahulaa aapattiyo aapajji pakkhappa.ticchannaayo. So sa"ngha.m sambahu-laana.m aapattiina.m pakkhappa.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m yaaci. Sa"ngho itthannaa-massa bhikkhuno sambahulaana.m aapattiina.m pakkhappa.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m adaasi. So parivasanto antaraa sambahulaa aapat-tiyo aapajji pa~ncaahappa.ticchannaayo. So sa"n-gha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~n-caahappa.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassana.m yaaci. Sa"ngho itthannaama.m bhikkhu.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchan-naana.m muulaaya pa.tikassi. So sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.tic-channaana.m purimaasu aapattiisu samodhaana-parivaasa.m yaaci. Sa"ngho itthannaamassa bhik-khuno antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~n-caahappa.ticchannaana.m purimaasu aapattiisu sa-modhaanaparivaasa.m adaasi. So parivu.t.thapari-vaaso sa"ngha.m sambahulaana.m aapattiina.m chaa-ratta.m maanatta.m yaacati. Yadi sa"nghassa pattakalla.m sa"ngho itthannaamassa bhikkhuno sambahulaana.m aapattiina.m chaaratta.m maanat-ta.m dadeyya. Esaa ~natti.

Su.naatu me bhante sa"ngho aya.m it-thannaamo bhikkhu sambahulaa aapattiyo aapajji pakkhappa.ticchannaayo. So sa"ngha.m sambahu-laana.m aapattiina.m pakkhappa.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m yaaci. Sa"ngho itthannaamas-sa bhikkhuno sambahulaana.m aapattiina.m pak-khappa.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m adaasi. So parivasanto antaraa sambahulaa aapattiyo aapajji pa~ncaahappa.ticchannaayo. So sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa-.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassana.m yaaci. Sa"ngho itthannaana.m bhikkhu.m antaraa samba-hulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassi. So sa"ngha.m antaraa samba-hulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m purimaasu aapattiina.m samodhaanaparivaasa.m yaaci. Sa"ngho itthannaamassa bhikkhuno antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.tic-channaana.m purimaasu aapattiisu samodhaanapa-rivaasa.m adaasi. So parivu.t.thaparivaaso sa"n-gha.m sambahulaana.m aapattiina.m chaaratta.m maanatta.m yaacati. Sa"ngho itthannaamassa bhikkhuno sambahulaana.m aapattiina.m chaarat-ta.m maanatta.m deti. Yass’ aayasmato khamati itthan-naamassa bhikkhuno sambahulaana.m aapattiina.m chaaratta.m maanattassa daana.m so tu.nh’ assa yassa nakkhamati so bhaaseyya. Dutiyampi etamattha.m vadaami.

Su.naatu me bhante sa"ngho.pe. so bhaasey-ya. Tatiyampi etamattha.m vadaami.

Su.naatu me bhante sa"ngho.pe. so bhaasey-ya. Dinna.m sa"nghena itthannaamassa bhikkhu-no sambahulaana.m aapattiina.m chaaratta.m maa-natta.m. Khamati sa"nghassa tasmaa tu.nhii. Evameta.m dhaarayaami".

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi, Tỳ kheo itthannaama nầy đã phạm nhiều tội che dấu nữa tháng. Vị ấy đã xin Tăng cho biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng; Tăng đã cho Tỳ kheo itthannaama biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng. Khi đang biệt trú vị ấy đã phạm tiếp nhiều tội che dấu năm ngày. Vị ấy đã xin Tăng qui tập lại tội cũ vì những tội mới che dấu năm ngày; Tăng đã qui tập Tỳ kheo itthannaama lại tội cũ vì những tội mới che dấu năm ngày. Vị ấy đã xin Tăng cho biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước; Tăng đã cho Tỳ kheo itthannaama biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước. Vị ấy đã mãn biệt trú nay xin Tăng cho sáu đêm tự hối về nhiều tội. Nếu đã hợp thời với Tăng, Tăng hãy nên cho sáu đêm tự hối đến Tỳ kheo itthannaama về nhiều tội ấy. Ðó là lời bố cáo.

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi, Tỳ kheo itthannaama nầy đã phạm nhiều tội che dấu nữa tháng. Vị ấy đã xin Tăng cho biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng; Tăng đã cho Tỳ kheo itthannaama biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng. Vị ấy khi đang biệt trú đã phạm tiếp nhiều tội che dấu năm ngày. Vị ấy đã xin Tăng qui tập lại tội cũ vì những tội mới che dấu năm ngày; Tăng đã qui tập Tỳ kheo itthannaama lại tội cũ vì những tội mới che dấu năm ngày. Vị xin Tăng cho biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước; Tăng đã cho Tỳ kheo itthannaama biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước. Vị ấy đã mãn biệt trú nay xin Tăng cho sáu đêm tự hối về nhiều tội; Tăng cho sáu đêm tự hối đến Tỳ kheo itthannaama về nhiều tội ấy. Việc cho Tỳ kheo itthannaama sáu đêm tự hối về nhiều tội, nếu tôn giả nào chấp nhận thì hãy im lặng, như vị nào không chấp nhận thì nên nói ra. Lần thứ hai tôi xin tuyên bố ý nghĩa đó.

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi ... nt ... nên nói ra. Lần thứ ba tôi xin tuyên bố ý nghĩa đó.

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi ... nt ... Tỳ kheo itthannaama đã được Tăng cho sáu đêm tự hối về nhiều tội. Tăng chấp nhận nên mới im lặng. Tôi xin ghi nhận sự việc đó như vậy.

Dứt tuyên ngôn, Tỳ-kheo ấy hãy thọ trì pháp hành trước chư Tăng như sau:

Maanatta.m samaadiyaami vatta.m samaadi-yaami.(nói ba lần).

Tôi xin thọ pháp maanatta, tôi thọ trì phận sự.

Trong thời gian thọ trì pháp maanatta, Tỳ kheo ấy phải trình báo với Tăng mỗi ngày, như sau:

Aha.m bhante sambahulaa aapattiyo aapajji.m pakkhappa.ticchannaayo. So’ ha.m sa"ngha.m sambahulaana.m aapattiina.m pakkhappa.ticchan-naana.m pakkhaparivaasa.m yaaci.m. Tassa me sa"ngho sambahulaana.m aapattiina.m pakkhap-pa.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m adaasi. So’ ha.m parivasanto antaraa sambahulaana.m aapat-tiyo aapajji pa~ncaahappa.ticchannaayo. So’ha.m sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassa-na.m yaaci.m. Ta.m ma.m sa"ngho antaraa samba-hulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaa-na.m muulaaya pa.tikassi. So’ha.m sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa-.ticchannaana.m purimaasu aapattiisu samodhaana-parivaasa.m yaaci.m. Tassa me sa"ngho antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.tic-channaana.m purimaasu aapattiisu samodhaa-naparivaasa.m adaasi. So’ ha.m parivu.t.thaparivaa-so sa"ngha.m sambahulaana.m aapattiina.m chaarat-ta.m maanatta.m yaaci.m. Tassa me sa"ngho sam-bahulaana.m aapattiina.m chaaratta.m maanatta.m adaasi. So’ ha.m maanatta.m caraami vediyaam’ aha.m bhante vediyatii’ ti ma.m sa"ngho dhaaretu.

Bạch quí ngài, tôi đã phạm nhiều tội che dấu nữa tháng.Tôi đã xin Tăng cho biệt trú nữa tháng về nhiều tội che dấu nữa tháng; Tăng đã cho tôi biệt trú nữa tháng về nhiều tội che dấu nữa tháng. Ðang khi biệt trú, tôi đã phạm tiếp nhiều tội che dấu năm ngày. Tôi đã xin Tăng qui tập lại tội gốc vì những tội mới che dấu năm ngày; Tăng đã qui tập tôi lại tội cũ vì những tội mới che dấu năm ngày. Tôi xin Tăng cho biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước; Tăng đã cho tôi biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước. Khi đã mãn biệt trú tôi xin Tăng cho sáu đêm tự hối về các tội; Tăng đã cho tôi sáu đêm tự hối về các tội. Nay tôi đang hành pháp tự hối, tôi xin trình báo, bạch quí Ngài, xin Tăng nhận biết cho tôi là người trình báo rồi.

Ðang thời gian hành maanatta,nếu có duyên cớ phải tạm thời xả pháp hành thì xả với một vị hoặc nhiều vị như sau:

Maanatta.m nikkhipaami vatta.m nikkhipaami (nói ba lần).

Tôi xin xả pháp maanatta, tôi xin xả phận sự.

* Cách thức odhaanasamodhaanaabbhaanakam-ma.

Khi đã qua đủ sáu đêm hành maanatta, nếu Tỳ kheo ấy có hạnh kiểm tốt đáng được phục vị (abbhaanaaraha) thì tăng nên phục vị Tỳ kheo ấy.

Vị Tỳ kheo ấy hãy đến hội chúng tăng trên hai mươi vị Tỳ kheo, đảnh lễ Tăng trưởng lão rồi tác bạch xin phục vị, như sau:

Aha.m bhante sambahulaa aapattiyo aapajji.m pakkhappa.ticchannaayo. So’ ha.m sa"ngha.m sambahulaana.m aapattiina.m pakkhappa.ticchan-naana.m pakkhaparivaasa.m yaaci.m. Tassa me sa"ngho sambahulaana.m aapattiina.m pakkhap-pa.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m adaasi. So’ ha.m parivasanto antaraa sambahulaana.m aapat-tiyo aapajji.m pa~ncaahappa.ticchannaayo. So’ ha.m sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassa-na.m yaaci.m. Ta.m ma.m sa"ngho antaraa sam-bahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaa-na.m muulaaya pa.tikassi. So’ ha.m sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa-.ticchannaana.m purimaasu aapattiisu samodhaana-parivaasa.m yaaci.m. Tassa me sa"ngho antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.tic-channaana.m purimaasu aapattiisu samodhaana-parivaasa.m adaasi. So’ ha.m parivu.t.thaparivaaso sa"ngha.m sambahulaana.m aapattiina.m chaaratta.m maanatta.m yaaci.m. Tassa me sa"ngho samba-hulaana.m aapattiina.m chaaratta.m maanatta.m adaasi. So’ ha.m bhante ci.n.namaanatto sa"ngha.m abbhaana.m yaacaami. Dutiyampi ... Tatiyampi ...

Bạch quí ngài, tôi đã phạm nhiều tội che dấu nữa tháng.Tôi đã xin Tăng cho biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng; Tăng đã cho tôi biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng. Ðang khi biệt trú, tôi đã phạm tiếp nhiều tội che dấu năm ngày. Tôi đã xin Tăng qui tập lại tội cũ vì những tội mới che dấu năm ngày; Tăng đã qui tập tôi lại tội cũ vì những tội mới che dấu năm ngày. Tôi đã xin Tăng cho biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước; Tăng đã cho tôi biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước. Khi đã mãn biệt trú tôi đã xin Tăng cho sáu đêm tự hối về các tội; Tăng đã cho tôi sáu đêm tự hối về các tội. Bạch quí Ngài, tôi đã đủ thời tự hối nay xin Tăng phục vị. Lần thứ nhì ... lần thứ ba.

Tăng cần được thông qua bằng tuyên ngôn như sau:

"Su.naatu me bhante sa"ngho aya.m itthan-naamo bhikkhu sambahulaa aapattiyo aapajji pak-khappa.ticchannaayo. So sa"ngha.m sambahu-laana.m aapattiina.m pakkhappa.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m yaaci. Sa"ngho itthannaamas-sa bhikkhuno sambahulaana.m aapattiina.m pak-khappa.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m adaasi. So parivasanto antaraa sambahulaa aapattiyo aapajji pa~ncaahappa.ticchannaayo. So sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa-.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassana.m yaaci. Sa"n-gho itthannaama.m bhikkhu.m antaraa sambahu-laana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m muulaaya pa.tikassi. So sa"ngha.m antaraa samba-hulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m purimaasu aapattiisu samodhaanaparivaasa.m yaaci. Sa"ngho itthannaamassa bhikkhuno antaraa sam-bahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchan-naana.m purimaasu aapattiisu samodhaanapari-vaasa.m adaasi. So parivu.t.thaparivaaso sa"ngha.m sambahulaana.m aapattiina.m chaaratta.m maanat-ta.m yaaci. Sa"ngho itthannaamassa bhikkhuno sambahulaana.m aapattiina.m chaaratta.m maanat-ta.m adaasi. So ci.n.namaanatto sa"ngha.m abbhaa-na.m yaacati. Yadi sa"nghassa pattakalla.m sa"ngho itthannaama.m bhikkhu.m abbheyya. Esaa ~natti.

Su.naatu me bhante sa"ngho aya.m itthannaamo bhikkhu sambahulaa aapattiyo aapajji pakkhap-pa.ticchannaayo. So sa"ngha.m sambahulaana.m aapattiina.m pakkhappa.ticchannaana.m pakkha-parivaasa.m yaaci. Sa"ngho itthannaamassa bhik-khuno sambahulaana.m aapattiina.m pakkhappa-.ticchannaana.m pakkhaparivaasa.m adaasi. So parivasanto antaraa sambahulaa aapattiyo aapajji pa~ncaahappa.ticchannaayo. So sa"ngha.m antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchan-naana.m muulaaya pa.tikassana.m yaaci. Sa"ngho itthannaama.m bhikkhu.m antaraa sambahulaa-na.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m muu-laaya pa.tikassi. So sa"ngha.m antaraa samba-hulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchannaana.m purimaasu aapattiisu samodhaanaparivaasa.m yaaci. Sa"ngho itthannaamassa bhikkhuno antaraa sambahulaana.m aapattiina.m pa~ncaahappa.ticchan-naana.m purimaasu aapattiisu samodhaanapari-vaasa.m adaasi. So parivu.t.thaparivaaso sa"ngha.m sambahulaana.m aapattiina.m chaaratta.m maanat-ta.m yaaci. Sa"ngho itthannaamassa bhikkhuno sambahulaana.m aapattiina.m chaaratta.m maanat-ta.m adaasi. So ci.n.namaanatto sa"ngha.m abbhaa-na.m yaacati. Sa"ngho ithannaama.m bhikkhu.m abbheti. Yass’ aayasmato khamati itthannaamas-sa bhikkhuno abbhaana.m so tu.nh’ assa yassa nakkhamati so bhaaseyya. Dutiyampi etamat-tha.m vadaami.

Su.naatu me bhante sa"ngho.pe. so bhaasey-ya. Tatiyampi etamattha.m vadaami.

Su.naatu me bhante sa"ngho.pe. so bhaasey-ya. Abbhito sa"nghena itthannaamo bhikkhu. Khamati sa"nghassa tasmaa tu.nhii. Evameta.m dhaarayaami".

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi, Tỳ kheo itthannaama nầy đã phạm nhiều tội che dấu nữa tháng. Vị ấy đã xin Tăng cho biệt trú nữa tháng về nhiều tội che dấu nữa tháng; Tăng đã cho Tỳ kheo itthannaama biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng. Ðang khi biệt trú vị ấy đã phạm tiếp nhiều tội che dấu năm ngày. Vị ấy đã xin Tăng qui tập lại tội cũ vì những tội mới che dấu năm ngày; Tăng đã qui tập Tỳ kheo itthannaama lại tội cũ vì những tội mới che dấu năm ngày. Vị ấy đã xin Tăng cho biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước; Tăng đã cho Tỳ kheo itthannaama biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước. Vị ấy khi mãn biệt trú đã xin Tăng cho sáu đêm tự hối về các tội. Tăng đã cho Tỳ kheo itthannaama sáu đêm tự hối về các tội. Ðủ thời tự hối nay vị ấy xin Tăng phục vị; nếu đã hợp thời với Tăng, tăng hãy nên phục vị Tỳ kheo itthannaama. Ðó là lời bố cáo.

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi, Tỳ kheo itthannaama nầy đã phạm nhiều tội che dấu nữa tháng. Vị ấy đã xin Tăng cho biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng; Tăng đã cho Tỳ kheo itthannaama biệt trú nữa tháng về những tội che dấu nữa tháng. Ðang khi biệt trú, vị ấy đã phạm tiếp nhiều tội che dấu năm ngày. Vị ấy đã xin Tăng qui tập lại tội cũ vì những tội mới che dấu năm ngày; Tăng đã qui tập Tỳ kheo itthannaama lại tội cũ vì những tội mới che dấu năm ngày. Vị ấy đã xin Tăng cho biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước; Tăng đã cho Tỳ kheo itthannaama biệt trú tổng hợp những tội mới che dấu năm ngày lại với các tội trước. Khi mãn biệt trú vị ấy đã xin Tăng cho sáu đêm tự hối về các tội; Tăng đã cho Tỳ kheo itthannaama sáu đêm tự hối về các tội. Vị ấy đã đủ thời tự hối nay xin Tăng phục vị; Tăng phục vị Tỳ kheo itthannaama. Việc phục vị Tỳ kheo itthannaama, nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, như vị nào không chấp nhận thì nên nói ra. Lần thứ nhì tôi xin tuyên bố ý nghĩa đó.

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi ... nt ... nên nói ra. Lần thứ ba tôi xin tuyên bố ý nghĩa đó.

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi ... nt ... nên nói ra. Tỳ kheo itthannaama đã được Tăng phục vị; Tăng chấp nhận nên mới im lặng. Tôi xin ghi nhận sự việc đó như vậy.

Kết luận: Tăng sự trị phát tội Tăng tàn là một hình thức tăng sự phức tạp, Tỳ kheo được xuất tội phải trải qua nhiều giai đoạn xử lý. Vị Luật sư cần nắm bắt sự kiện cụ thể, lập văn tự cho khế hợp thống nhất trong bản tuyên ngôn trình Tăng ở giai đoạn cho biệt trú, cho pháp tự hối, phục vị ...

Mặt khác, vị luật sư phải thông hiểu những nguyên tắc trong vấn đề nầy như là những phận sự nên làm và không nên làm của vị đang thọ phát biệt trú, đang hành pháp tự hối, để nhắc nhở vị Tỳ kheo can phạm. Về phần Tăng chúng, các vị Tỳ kheo phải giám sát mọi sở hành của Tỳ kheo ấy, và khích lệ động viên để thực hiện tốt phận sự.

DỨT TĂNG SỰ TRỊ PHẠT TỘI TĂNG TÀNG


[1] Cần chú ý sắp xếp văn tự trình thời gian cho hợp với hoàn cảnh thực tế, tội cũ (maalaapatti) và tội mới (antaraapatti) đã phạm và che dấu bao lâu.


Source: BuddhaSasana website( By Binh Anson)

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,491,810