Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hành Trạng Chư Vị Tổ Sư Việt Nam (34 đến 100, thơ của Thích Chúc Hiền)

06/12/202119:14(Xem: 2920)
Hành Trạng Chư Vị Tổ Sư Việt Nam (34 đến 100, thơ của Thích Chúc Hiền)

to su huyen quang

Hạnh Trạng
Chư Vị Tổ Sư Việt Nam

Thơ của TK. Thích Chúc Hiền
34/Quốc Sư Thông Biện Hạnh


Thông minh tam học thảy am tường
Viên Chiếu thiền sư tham vấn nương
Yếu chỉ thiền na thầm lãnh hội
Huyền tâm thể tánh khéo thừa đương
Đối cơ ứng vật thông nguồn diệu
Gặp cảnh hoà tâm mở suối lương
Thiền mạch tuôn trào ra mọi nẻo
Non sông cẩm tú đạo soi đường .

35/ Bổn Tịch Thiền Sư Hạnh
Tư phong đĩnh ngộ vẻ phi thường
Học đạo nghiên tầm bối diệp chương
Đọc rộng kinh văn ngời ngọc tuệ
Nghe nhiều giáo nghĩa sáng tâm gương
Trang nghiêm giới đức tươi hoa hạnh
Thanh tịnh vườn thiền ngát sắc hương
Trống pháp rền vang tăng tục kính
Tông phong vĩnh chấn mở huyền trương…!

36/Thiền Nham Thiền Sư Hạnh
Tinh thần quắc thước giọng thanh trong
Đổ thủ khoa thi nguyện ước tròn
Thành Đạo thiền môn tham vấn học
Pháp Y thạch trụ mở khai thông
Tinh nghiêm giới luật hoa từ nở
Thanh tịnh thân tâm đức tuệ trồng
Thiên Phúc chân tăng gương hạnh sáng
Sanh thời nhân thế ngợi khen dương..!()
—————-
Chú thích:() Dân gian ngợi ca Ngài là Phật sống.

37/Minh Không Thiền Sư Hạnh
Lục trí thần thông thấu đạt cùng
Ta Bà một thuở dạo ung dung
Đồng thâu Tống quốc gom dường sạch
Tượng đúc Nam thiên tạc đã xong
Tứ khí linh mầu gìn hộ quốc
Bốn miền cẩm tú giữ an bang
Từ bi thần lực lừng vang tiếng
Trị bệnh cứu vua thoát hổ tròng

38/Khánh Hỷ Thiền Sư Hạnh
Thiếu thời chay tịnh thoả tâm nguyền
Bản Tịch theo nương học đạo thiền
Yếu chỉ chưa thông tham vấn hỏi
Thiền cơ chửa ngộ quyết tầm nghiên
Biện Tài mở lối khơi nguồn pháp
Khánh Hỷ thừa ân hướng cội nguyên
Sám hối hầu thầy trình kiến giải
Vang danh đối đáp hợp cơ huyền

39/Giới Không Thiền Sư Hạnh
Lúc nhỏ vui ưa Phật đạo thiền
Nguyên Hoà tự viện kết nhân duyên
Xuất gia thọ giới hầu thầy học
Tấn đạo nghiêm thân cận pháp nguyền
Giản dị thanh tu nơi chốn vắng
Bình dân tịnh niệm ở am yên
Đầu đà mật hạnh vua quan kính
Tự tại ung dung nối mạch huyền

40/Pháp Dung Thiền Sư Hạnh
Giọng thanh tướng tốt kệ kinh ngâm
Tăng Thống truyền trao ấn tổ cầm
Sơn thuỷ ngao du hoằng chánh đạo
Già lam trú ngụ cứu mê nhân
Môn đồ đến học khai chơn tánh
Học chúng quay về mở diệu tâm
Khai Giác, Hương Nghiêm rền trống pháp
Đèn thiền rạng chiếu nước non an…!

41/Không Lộ Thiền Sư Hạnh
Bỏ chài quy Phật hướng tu tâm
Thoát khổ sầu ưu thoát khổ trần
Chọn cảnh thanh u về tánh diệu
Xa bờ não chướng tỏ nguồn chân
Thần thông tự tại đi trên nước
Biến hoá thong dong lượn ở không
Cọp thấy cúi đầu rồng nép phục
Ngôn Hoài thiền kệ rạng tông phong…!

42/Đạo Huệ Thiền Sư Hạnh
Tiếng trong tướng hảo vẻ thanh hiền
Mộ Phật theo thầy học đạo thiền
Gạn hỏi huyền môn tâm tỏ rạng
Huân tu thiền định giới trang nghiêm
Cỏ hoa đượm đức đơm chồi thắm
Khỉ vượn triêm ân thính pháp thiêng
Hạnh giải song hành rền cõi nước
Vua quan nể phục sáng thiền viên

43/Bảo Giám Thiền Sư Hạnh
Thi, Thơ, Lễ, Dịch thảy đều thông
Giản dị điềm nhiên tâm sáng trong
Bảo Phước già lam nương thọ học
Đa Vân tổ ấn kế thừa đương
Tạng kinh tự chép trồng hương tuệ
Giáo pháp thân hành thắp ánh đăng
Áo mặc thô sơ, tơ chẳng dính
Siêng năng cần mẫn đạo soi lòng

44/Bổn Tịnh Thiền Sư Hạnh
Thiếu thời hiếu học tử sanh tường
Thấu tỏ nghĩa nhân sáng đức lương
Mãn Giác thiền sư trao ấn diệu
Giáo Nguyên cửa đạo tỏ nguồn trong
Bình Dương am cỏ tu thiền định
Quốc Bảo quan thần mến đức hương
Tự giác giác tha mong vẹn nguyện
Một đời đạo nghiệp sáng gương lòng

45/Trí Thiền Sư Hạnh
Tiến sĩ nên danh, mộ đạo thiền
Giới Không pháp tịch nhập thiền duyên
Kim Cang kệ diệu bừng tâm tuệ
Pháp Phật kinh mầu chiếu cội nguyên
Thế phát xuất gia tâm ấn đắc
Tham thiền nhập định đức hương truyền
Từ Sơn hổ phục vâng lời dạy
Pháp hoá Phù Môn dậy núi thiêng…!

46/ Chân Không Thiền Sư Hạnh
Sử sách tinh thông chí thoát trần
Xuất gia học đạo dạo tòng lâm
Pháp Hoa Tịnh Lự bừng hoa giác
Đông Cứu Chân Không tỏ tuệ tâm
Tổ ấn thừa đương truyền mạch đạo
Thiền môn tu tạo xiễn tông phong
Từ Sơn giới luật vang danh khắp
Hoàng đế, đại thần trọng kính dâng

47/Đạo Lâm Thiền Sư Hạnh
Thiếu thời mến Phật mộ Không tông
Ý chí cao thâm nết hạnh trong
Tâm ấn Pháp Dung truyền đạo nghiệp
Đèn thiền Siêu Loại tỏa hương quang
Long Vân thạch trụ ngời trang đức
Long Phúc duyên thiền rạng ánh đăng
Pháp hoá châu viên tuôn suối diệu
Ung dung tĩnh tọa Niết Bàn an

48/Diệu Nhân Ni Sư Hạnh
Tâm tư thuần hậu nết đoan trang
Thủ tiết quy tâm hướng giác tràng
Xả bỏ tư trang hành bố thí
Tu trì giới định tập khinh an
Về nguồn đốn-tiệm đèn tâm tỏ
Thấu tánh tịnh-thiền đạo nghiệp toàn
Lặng lẽ ra ngoài danh sắc tướng
Diệu Nhân trải nghiệm rõ nguồn chân

49/ Viên Học Thiền Sư Hạnh
Nội điển nghiên tầm ngoại điển thông
Vừa nghe yếu chỉ bởi Chân Không
Tâm tư tỏ rạng thiền khai sáng
Ý chí tinh tường đạo thấu cùng
Áo nạp che thân hành chánh pháp
Cơm rau lót dạ xiễn chân tông
Oai nghi tế hạnh gìn viên mãn
Viên Học một đời rạng ánh quang

50/ Tịnh Thiền Thiền Sư Hạnh
Long Vân cổ tự kết thiền nguyên
Tâm chí đêm ngày nhập đạo thiền
Pháp khí thừa đương rền nghiệp tổ
Thiền phong kế thế ngát hương liên
Lợi người sáu độ hoằng sa giới
Ích pháp mười phương rưới pháp duyên
Thạch Trụ Long Hoa tăng tục hướng
Tịnh Thiền pháp hoá rạng trăng huyền…!

California, 1:30 am, 27-07-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)


Thien_Su_2

51/ Quốc Sư Viên Thông Hạnh

Thông minh học hiểu tỏ cơ mầu
Thuở nhỏ xuất gia chí nguyện cao
An Quốc thiền môn nương đức lớn
Viên Thông nhân giả dưỡng nguyền sâu
Ấn tâm Viên Học ngời soi tỏ
Tổ nghiệp Viên Thông rạng chiếu mầu
Tam giáo thủ khoa rền cõi nước
Minh quân quý kính hướng tâm cầu

52/ Giác Hải Thiền Sư Hạnh

Trần gian một thuở ruổi theo duyên
Tìm kế sanh nhai chốn nước-thuyền
Dứt bỏ duyên đời quy Phật đạo
Xa lìa cõi tục hướng thiền viên
Kinh mai mõ sớm khơi nguồn diệu
Kệ tối chuông chiều mở lẽ huyền
Hoàng đế triệu hầu khen kệ thưởng
Thần thông biến hoá rạng chơn nguyên.!

53/ Tịnh Không Thiền Sư Hạnh

Xuất gia học đọc mở cơ huyền
Sùng Phước già lam thắp ánh nhiên
Kinh kệ sớm hôm nuôi chí nguyện
Mõ chuông năm tháng dưỡng tâm nguyền
Vân du hành cước tìm chơn đạo
Tĩnh tọa đầu đà hướng thiện nguyên
Đạo Huệ khai tâm truyền yếu chỉ
Tịnh Không tiếp nhận độ trần duyên.

54/ Đại Xả Thiền Sư Hạnh

Thuở nhỏ nương thầy nguyện xuất gia
Sớm hôm kinh kệ dưỡng tâm hoa
Hoa Nghiêm, thần chú chuyên lòng tụng
Phật Đạo hương thiền tịnh đức hoà
Gương hạnh sáng soi ngời chí nguyện
Lý mầu chiếu tỏa rực thiền na
Thiền thi lưu xuất trao huyền chỉ
Tổ ấn trùng quang rạng sơn hà

55/Tín Học Thiền Sư Hạnh

Không thích giao du quyết học thiền
Xuất gia chí nguyện gắng tinh chuyên
Thiền tông yếu chỉ soi tâm tuệ
Pháp Phật nghĩa mầu chiếu cội nguyên
Ba quán ròng tu khơi bến giác
Sáu thời thúc liễm hướng bờ thiêng
Công khanh sĩ thứ mến nương học
Thiền mạch khai thông sáng đạo huyền

56/Trường Nguyên Thiền Sư Hạnh

Xuất gia học đạo hướng chân miền
Đạo Huệ thầm trao ấn chứng thiền
Ẩn tích rừng sâu gìn tổ ấn
Mai danh núi thẳm giữ tâm nguyền
Thanh nhàn năm tháng xa trần cấu
Lặng lẽ bốn mùa lánh thế duyên
Danh lợi chẳng màn vui nhật nguyệt
Một đời đạo nghiệp sáng chân nguyên

57/Tịnh Lực Thiền Sư Hạnh

Thông minh thuở nhỏ, giỏi văn chương
Chữ tốt văn hay nghệ thuật tường
Đạo Huệ minh sư trao yếu chỉ
Vương trì tịnh thất hiển huyền trăng
Trì kinh sám hối tiêu tai chướng
Niệm Phật tham thiền sạch ách ương
Thuyết pháp giảng kinh rền phạm tiếng
Một đời đạo nghiệp sáng gương trang

58/Trí Bảo Thiền Sư Hạnh

Thanh Tước già lam hướng đạo thiền
Xuất gia tu học hạnh tinh chuyên
Áo thô thường mặc không thay đổi
Cơm hẩm hằng dùng chẳng ngại phiền
Thân thể ốm o tâm vững chãi
Tay chân chai cóp chí trung chuyên
Tạo phước bắt cầu xây tháp viện
Nương nhờ Đạo Huệ mở cơ huyền

Cơ huyền tỏa sáng hướng sơn lâm
Hoằng pháp độ sanh xiễn diệu tâm
Tri túc an tường thân nhẹ khoẻ
Tinh cần tĩnh tại trí thanh trong
Thương người chỉ dạy nuôi âm đức
Giúp vật tu trì dưỡng nghĩa ân
Pháp hoá châu viên truyền kệ diệu
Thâu thần viên tịch rạng chân tăng

59/Nguyện Học Thiền Sư Hạnh

Mật Nghiêm thiền tự dưỡng nguồn thiền
Viên Trí thầm trao yếu chỉ huyền
Ẩn núi xa trần tu phạm hạnh
Nhập thiền ở định quán nhân duyên
Đà-ni mật ngữ trì miên mật
Thần chú chơn ngôn niệm chú chuyên
Ứng nghiệm linh mầu vua kính trọng
Chân tăng công hạnh sáng thiền viên

60/Minh Trí Thiền Sư Hạnh

Thông minh đọc khắp sách ngoài đời
Lúc trẻ nương theo Đạo Huệ sư
Xả tục xuất gia thông yếu chỉ
Tham thiền học đạo tỏ chơn như
Nhân Vương, Viên Giác thông huyền nghĩa
Ngữ Lục, Truyền Đăng ngộ diệu cơ
Phúc Thánh thiền thi ngời đạo nghiệp
Nguồn chơn thắp sáng sạch mê mờ


California, 12-08-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)283_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Phap Dung


Hành Trạng Chư Tổ Việt Nam (tiếp theo)
61/Tịnh Giới Thiền Sư Hạnh

Tánh tình thuần hậu nhỏ theo Nho
Bệnh nặng mộng thần mang thuốc cho
Tỉnh giấc bệnh lành xa cõi tục
Xuất gia tâm tốt lánh đời mơ
Viên Minh cổ tự ngời trăng sáng
Tịnh Giới thiền tăng sạch lối mờ
Bảo Giác minh sư trao ấn chứng
Quốc Thanh tịnh viện ứng thiền thơ

Thiền thơ thắp sáng rạng gương tâm
Tiếp độ môn sinh dậy pháp âm
Cửa đạo thanh bình soi ánh tuệ
Thiền môn hưng thạnh tỏa nguồn ân
Đêm ngày vững chãi vun bồi đức
Năm tháng tinh cần giáo hoá nhân
Bến giác rừng thiền hoa đạo nở
Một đời đạo nghiệp tỏa hương quang62/Quảng Nghiêm Thiền Sư Hạnh

Hành cước khắp nơi học đạo thiền
Trí Thiền thạch trụ mở nguồn thiêng
Lắng nghe diệu pháp bày chân tướng
Thấu hiểu huyền âm tỏ đạo nguyên
Quả Tịnh thiền môn khai ấn giáo
Quảng Nghiêm pháp hoá thạnh ân truyền
Thiền Tăng một thuở lưu trang sử
Đạo mạch tuôn trào đức hạnh viên

Hạnh viên trí sáng tỏa muôn nơi
Tự tại ung dung giữa chợ đời
Chẳng vướng lợi danh vui tấc dạ
Không màn tài lộc vượt trùng khơi
Dong thuyền Bát Nhã du ba cõi
Mở cửa Từ Bi độ bốn loài
Nhân ngã thị phi đều rủ sạch
Đức thiền tỏa sáng vạn đời soi…63/Thường Chiếu Thiền Sư Hạnh

Thoát tục từ quan nguyện xuất gia
Ngày đêm tinh tấn học Phật Đà
Quảng Nghiêm thạch trụ khai thiền giáo
Tịnh Quả thiền môn nở tâm hoa
Đạo nghiệp minh sư thừa ấn giáo
Đèn thiền chánh pháp trải tâm hoà
Lục Tổ già lam khơi suối pháp
Thiền tăng đức sáng vạn đời ca

Đời ca đức sáng ngát hương truyền
Hoá độ nhân sanh kết thắng duyên
Bỏ ác làm lành vun cội đức
Trừ tà hiển chánh toả tâm thiền
Môn nhân học chúng quy bờ giác
Thiền mạch tông phong tuôn suối thiêng
Kim cổ lưu truyền gương đức sáng
Đèn thiền soi chiếu đạo châu viên64/Y Sơn Thiền Sư Hạnh

Dáng vẻ khôi ngô tánh thiện lương
Nói năng hoạt bát sử kinh thông
Xuất gia tinh tấn gìn tâm sáng
Học đạo siêng năng dưỡng đức trong
Huyền chỉ thừa đương nên nghiệp tổ
Diệu cơ tỏa chiếu rạng tông phong
Khai tâm mở tánh truyền chân đạo
Đức sáng Y Sơn tỏa ngát hương

Ngát hương lan khắp đạo chân truyền
Dắt kẻ mê lầm hướng bến thiêng
Bát Nhã khai thông hiển
thật tướng
Đại Bi thấm nhuận trải thanh miền
Thiền phong mát dịu lan nhân thế
Tuệ nhật ngời trong chiếu chúng duyên
Cảm đức hoa, chim đều luyến mộ
Thiền môn một thuở tỏa hương nguyền..!65/Thần Nghi Thiền Sư Hạnh

Hầu thầy học đạo trải nhiều năm
Tinh tấn tu hành giữ đạo tâm
Mõ sớm chuông khuya ươm giống tuệ
Cơm mai cháo tối dưỡng thiền tăng
Hương nguyền ngát tỏa gìn nhân thiện
Hạnh nguyện thơm lan trải đạo an
Pháp hoá hưng long tăng tục hướng
Thắng Quang thạch trụ rạng thiền quang

Thiền quang chiếu diệu sáng trần gian
Tịnh hoá thân tâm thoát khổ nàn
Thanh thản cõi lòng dìu môn đệ
Thong dong tấc dạ dắt chúng nhân
Vượt thoát bờ mê xa biển khổ
Rong chơi bến giác dưỡng tâm nhàn
Thị phi nhân ngã đều quên hết
Suối đạo nguồn thiền rạng ánh trăng66/Thông Thiền Đại Sĩ Hạnh

Lục Tổ thiền môn sớm tối nương
Hầu thầy kinh kệ thắp nguyền hương
Oai nghi vững chãi nuôi ước nguyện
Tế hạnh trang nghiêm dưỡng lập trường
Tham vấn lẽ mầu soi diệu thể
Cần cầu nghĩa diệu thấu huyền gương
Hoát nhiên tỏ ngộ bừng khai trí
Pháp hoá hưng long rạng tổ tông

Tổ tông đạo nghiệp tỏa nơi nơi
Thiền mạch châu lưu mát đất trời
Tự tại ra vào tâm chẳng vướng
Thong dong lui tới ý không lơi
Tham thiền lễ Phật vui nguồn đạo
Tiếp vật ứng cơ chuyển nghiệp đời
Pháp hoá châu viên quy cõi tịch
Thiền phong pháp ngữ độ trần vơi67/Hiện Quang Thiền Sư Hạnh

Nghi dung đĩnh ngộ giọng thanh trong
Thuở nhỏ mồ côi nếm khó khăn
Thường Chiếu ân sư nuôi dưỡng dạy
Hiện Quang đệ tử lễ thân gần
Thông minh học rộng thông tam học
Mẫn Tiệp nghe nhiều tỏ tứ ân
Học đạo tham phương tường yếu chỉ
Hành thiền kham nhẫn sáng thiền tăng

Thiền tăng quyết chí ngộ chơn tâm
Rủ sạch trần ai hướng đạo chân
Ngoài quán duyên sanh lìa đắm trước
Trong nhìn thật tướng gắng tinh cần
Từ bi dẫn dắt người mê muội
Hỷ xả đỡ nâng kẻ lỗi lầm
Khắc kỷ trang nghiêm gìn đức hạnh
Gương thiền soi sáng cõi thiên nhân68/ Tức Lự Thiền Sư Hạnh

Thuở nhỏ siêng năng đọc sách đời
Thông minh đĩnh ngộ hướng thiền nôi
Xuất gia học đạo vui kinh kệ
Lạy Phật tham thiền giữ bản hoài
Khế ngộ tam luân đều vắng lặng
Thầm tri nhất thể thảy thường soi
Thông Thiền mật ý trao tâm ấn
Tức Lự hoằng dương xiển đạo ngời

Đạo ngời soi sáng mở gương tâm
Dẫn dắt môn nhân vượt khổ trầm
Hướng cội Bồ đề nương bến giác
Xây nhà trí tuệ dưỡng bờ an
Đêm ngày thanh thản soi nguồn đức
Năm tháng tiêu dao mở suối ân
Thông Thánh thiền môn chuông sớm vẳng
Tăng nhân thạch trụ sáng trăng rằm69/ Ứng Thuận Cư Sĩ Hạnh

Tánh tình phóng khoáng hướng tâm thiền
Chẳng bận quan quyền quy Phật duyên
Dốc chí học thiền nghiên bối diệp
Quyết tâm tu Phật hướng thiền nguyên
Sưu tầm ý tổ thông nguồn diệu
Thấu suốt tâm tông tỏ mạch huyền
Tức Lự thiền sư trao ấn chứng
Vang danh một thuở xứng tâm truyền70/Trần Thái Tông Thiền Sư Hạnh

Minh vương uy đức rạng nam thiên
Trị quốc an dân, thấu tỏ thiền
Trực ngộ Kim Cang không chỗ trụ
Thường hay Tổ ấn có cơ truyền
Nghiên tầm bối diệp soi chân thể
Thấu tỏ kinh văn xiễn diệu nguyên
Thiền mạch châu lưu an xã tắc
Văn chương thi tứ rạng tâm nguyền

Tâm nguyền trải khắp lợi nhân gian
Đại Việt uy hùng đuổi ngoại bang
Bốn biển thanh bình hưng đạo pháp
Ba miền thịnh vượng rạng ân quang
Thăng Long vạn kiếp lưu hào khí
Yên Tử ngàn năm tỏa đạo vàng
Năm tháng an lành hoa tuệ nở
Thái Tông đức hoá sáng trời NamCalifornia, 08-09-2021

Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)

 


hoa_sen

Hành Trạng Chư Tổ Việt Nam
(tiếp theo từ 71 đến 80)

71/ Tuệ Trung Thượng Sĩ Hạnh

Tánh tình thuần hậu trí thâm uyên
Tư chất thông minh thích đạo thiền
Yếu chỉ Tiêu Dao trao ấn nhận
Huyền cơ Thượng Sĩ nối tông truyền
Thong dong ứng vật quy bờ giác
Tự tại đưa người hướng bến thiêng
Vượt thoát nhị biên xa bể đắm
Ở đời vui đạo thảy an nhiên

An nhiên vững chãi giữ cơ mầu
Hiển hiện từ bi vớt khổ đau
Dẫn dắt người mê bừng mắt tuệ
Dìu nâng kẻ yếu sáng
tâm đầu
Thiền thi ứng đối tràn thi ngọc
Ý tứ hài hoà trải ý châu Cởi trói môn nhân rời ngã chấp
Một đời đạo nghiệp rạng xưa…. sau..!

72/Trúc Lâm Đại Sĩ Hạnh

Trúc Lâm Đại Sĩ sáng muôn phương,
Đức hạnh ngời soi khắp nẻo đường.
Yên Tử thiêng sơn rền tiếng mõ,
Chùa Đồng cổ tự dậy âm chuông.
Cư Trần Lạc Đạo thâm sâu nghĩa,
Đắc Thú Lâm Tuyền xán lạn chương.
Cảnh Bụt thiền thơ trăng rọi sáng,
Muôn đời hậu thế hướng về nương.

Về nương đức sáng mở cơ thiền
Chuyển nghiệp trần lao hướng thiện duyên
Kết hạt Bồ Đề xây tổ nghiệp
Trồng cây Bát Nhã dựng Nam thiên
Trời trong nắng ấm hoa hương ngát
Gió mát trăng thanh sông núi thiêng
Thịnh trị thanh bình yên cõi nước
Tông phong vĩnh chấn toả thiền viên

73/Pháp Loa Thiền Sư Hạnh

Mạng lớn bao phen phá chẳng thành
Chào đời đĩnh ngộ trí thông minh
Thương người ái ngữ gìn tâm chánh
Mến vật trường chay giữ ý thanh
Mộ Phật xuất gia nương pháp diệu
Tham thiền học đạo dưỡng nguồn lành
Lăng Nghiêm đọc tụng khai tâm tánh
Tổ nghiệp thừa đương tỏa suối linh

Suối linh toả mát nước từ bi
Nhuần gội nhân gian pháp diệu kỳ
Khai mở nguồn tâm xa kiếp trược
Vun bồi bến đức lánh dòng si
Đèn thiền thắp sáng trừ mê hoặc
Lối đạo gìn an đoạn chướng nghi
Tôn chỉ thiền tông trăng rọi sáng
Pháp Loa hành trạng sử truyền ghi

74/Huyền Quang Thiền Sư Hạnh

Dung nhan kỳ lạ chí xa vời
Học một biết mười giỏi biện tài
Thi đổ trạng nguyên danh nổi khắp
Chối từ hôn ước tiếng vang nơi
Hàn Lâm phụng mệnh sứ thần nể
Phật Đạo hướng tâm trần thức rơi
Dâng biểu từ quan quy chánh đạo
Tu hành tinh tấn hạnh cao ngời

Cao ngời đức hạnh sáng thiền viên
Quảng học đa văn ngộ tổ thiền
Giáo nghĩa tinh thông khơi ánh tuệ
Kinh luân thấu tỏ mở cơ huyền
Tăng ni quy tụ truyền tông chỉ
Phật tử hướng về mở đạo duyên
Tổ nghiệp thừa đương hưng pháp hoá
Thiền thơ sáng rạng sử lưu truyền

75/ Quốc Sư Quán Viên Hạnh

Đông Sơn thạch trụ ẩn non thiền
Giới hạnh thanh cao toả đức thiêng
Tuệ giải hanh thông linh diệu ứng
Tâm thành sáng suốt
mật kỳ truyền
Bài mê hiển chánh trừ mê tục
Phá chấp hành chơn giải chướng duyên
Gạn đục khơi trong gương hạnh sáng
Quán Viên pháp hoá rạng tâm nguyền

Tâm nguyền ban trải chuyển mê nhân
Xả bỏ xan tham tẩy lỗi lầm
Khổ luỵ vơi dần gương đức tỏa
An vui thăng tiến đạo tâm lan
Rừng thiền hoa nở hương thơm ngát
Suối đạo trăng soi bóng sáng ngần
Nhân ngã thị phi đều dứt sạch
Vượt bờ sanh tử tự nhiên an

76/ Đức Minh Thiền Sư Hạnh

Thiếu thời mộ Phật kính dâng cơm
Hạn hán đầm khô thương cá tôm
Cứu vật từ bi hành chí nguyện
Tu tâm nhẫn nhục hướng thiền môn
Siêng năng học hỏi tinh thông giáo
Chăm gắng tu hành thấu hiểu tông
Đắc pháp thừa đương cơ nghiệp tổ
Thần thông hiển hoá rạng thiền phong

Thiền phong toả chiếu độ trần duyên
Chuyển hoá mê nhân hướng nẻo thiền
Nhổ cội xan tham xa cõi tục
Trồng cây hỷ xả giữ bờ thiêng
Già lam trùng kiến khai nguồn diệu
Thánh giáo tuyên dương mở suối huyền
Tự tại thong dong nên nghiệp lớn
Một đời đạo nghiệp sáng gương liên

77/Tuệ Thông Ni Sư Hạnh

Xuất gia học đạo hạnh tinh chuyên
Giới đức oai nghi nhuận thắm thiền
Tuệ giải hanh thông tâm định tĩnh
Thân hành tinh tấn ý an yên
Công phu sớm tối khơi nguồn diệu
Tĩnh toạ đêm ngày mở suối thiêng
Trí tuệ bừng soi năm tháng hỷ
Đức tâm tỏa sáng rạng tâm truyền

Tâm truyền tiếp nối mạch thiền nguyên
Thắp sáng đèn tâm chuyển đảo điên
Mở cửa từ bi soi ánh tuệ
Xây miền hỷ xả rọi trăng huyền
Dẫn người lạc bước nương thuyền giác
Dắt kẻ lầm đường hướng bến liên
Thị tịch an nhiên tâm bất động
Tuệ Thông hành trạng mãn tâm nguyền


78/Hương Hải Thiền Sư Hạnh

Tài giỏi thông minh đổ cử nhân
Triệu Phong tri phủ sáng gương quan
Nhân từ mến Phật quy chơn giáo
Hiếu kính tin thiền hướng diệu tâm
Học đạo đêm ngày xa bến đục
Xuất gia năm tháng dưỡng nguồn an
Kinh văn giảng giải truyền hương ngát
Luật luận hành trì sáng rạng quang

Rạng quang tỏa chiếu chuyển trần duyên
Thắp ánh nhiên đăng nối mạch thiền
Dẫn dắt môn nhân về nẻo chánh
Dìu nâng đệ tử đến bờ thiêng
Tinh cần sáng tác văn thơ kệ
Chăm chỉ tu hành đạo bản nguyên
Hương Hải hành tung tâm tuệ sáng
Đèn thiền rực rỡ sáng thiền viên


79/ Đạo Chân và Đạo Tâm Thiền Sư Hạnh

Sanh thời mộ Phật hướng tu thiền
Lặng lẽ chuyên tu dứt ngoại duyên
Sớm tối công phu hành chánh đạo
Mai chiều quán chiếu tỏ chơn miền
Đạo Long yếu chỉ thừa đương nối
Pháp Vũ huyền cơ tiếp nhận truyền
Thị tịch ung dung lưu xá lợi
Nhục thân nguyên vẹn tỏa ngời thiêng

Ngời thiêng ánh đạo sử lưu gương
Thanh tịnh thiền môn hạnh sáng đường
Thành Đạo chùa quê rền pháp vũ
Đạo Tâm thạch trụ ngát thiền hương
Bao thu lá rụng đời thay đổi
Ngàn độ hoa cười thế vấn vương
Cổ tự còn y nền nét cũ
Chân tăng nhục thể rọi mười phương

80/Nhất Cú Tri Giáo Thiền Sư Hạnh

Trú trì cổ tự ngự non thiêng
Tham vấn thiền sư yếu chỉ thiền
Ngồi vững triều dâng xa tục bụi
Đứng yên sóng dập vượt trần duyên
Tro tàn khói lặng tan mây ám
Hoa nở người cười rạng đóa liên
Chuông vẳng tăng nhân bừng ánh tuệ
Trống hoà sóng vỗ mở huyền nguyên

Huyền nguyên tuôn chảy nước thơm trong
Tưới mát trần ai tịnh cửa không
Cảm hoá sinh linh quy bến đạo
Chuyển lay nghiệp lực hướng thiền tông
Khai đường giảng pháp tăng ni kính
Truyền ấn trao tâm Phật tử trông
Pháp hoá hưng long rền một thuở
Thiền môn thịnh vượng rạng tôn phong

California, 02-10-2021

Hậu Học-Thích Chúc Hiền ( kính đề )
Thien_Su_2
Hành Trạng
Chư Vị Tổ Sư Việt Nam (81 đến 100)81/Thuỷ Nguyệt-Thông Giác Thiền Sư Hạnh


Thuở nhỏ theo nho chăm học chuyên 
Chán đời dâu bể hướng quy thiền 
Xuất gia dưỡng chí dồi kinh sách 
Học đạo tham phương thoả ước nguyền
Dạo khắp tòng lâm tìm lẽ diệu 
Du cùng Phật tự hướng nguồn thiêng 
Vượt qua gian khó rèn tâm đức 
Mang ánh từ quang rọi khắp miền 
Khắp miền Nam Bắc mở cơ duyên 
Quét sạch trần ai phủi sạch phiền 
Trên đỉnh cô phong thiền mạch thấm
Giữa lòng nhân thế đức tâm viên
Độ người quá cố hoa sen nở 
Dắt kẻ mê luân hương tuệ truyền 
Mãn nguyện thong dong tìm cảnh vắng
Kiết già phu tọa tịch an nhiên 82/ Tông Diễn-Chân Dung Thiền Sư Hạnh


Thương cua thả nó trở về ao
Mẹ đánh ra đi tìm nẻo vào
Cửa Phật tu hành rèn chí cả
Thiền môn tham học mở cơ đầu
Hồi hương thỉnh mẹ nương thiền đạo
Báo nghĩa đền ân toả bóng nâu
Khắp chốn danh thơm người tán thưởng
Thần thông diệu dụng đáp ân mầu
Ân mầu rạng chiếu ánh từ quang
Phương tiện khai thông độ thế gian
Dâng sớ giúp vua hành thiện nghiệp 
Giảng kinh dìu chúng chuyển mê trần 
Thơ văn uyên áo thơm vườn đạo
Đức tuệ châu viên sáng cõi tâm
Đời đạo chan hoà trăng chiếu sáng 
Giường thiền tĩnh tọa tịch nhiên an 83/Thanh Nguyên Thiền Sư Hạnh
Thanh Nguyên xuất kệ tán kinh mầu
Học đạo chuyên cần đức hạnh cao
Thấu tỏ chơn tâm dìu kẻ tục 
Tinh thông diệu chỉ dắt người đau
Pháp Hoa đề tựa truyền tâm ấn
Thiền đạo khai nguồn chuyển nghiệp sầu
Vượt thoát bờ mê về bến giác 
Thiền quang rạng chiếu mãi ngàn sau


84/Thanh Đàm-Nguyên Chánh Thiền Sư Hạnh


Xuất gia học đạo hỏi tìm tâm
Chẳng ở bên ngoài chẳng ở thân
Chặng giữa cũng không đâu hướng đến
Bên trong nào có há truy tầm?!
Đạo Nguyên xoa đảnh truyền trao kệ
Nguyên Chánh tường tâm đáp lễ ân 
Giới thể viên dung khai pháp hoá 
Pháp Hoa yếu chỉ vượt siêu phàm
Siêu phàm lý sự mở cơ duyên 
Hoá độ nhân sinh hướng đạo thiền 
Khai mở chơn tâm quy bến giác 
Truyền trao diệu tánh khải nguồn thiêng 
Tâm Kinh trực giải thông tâm yếu 
Diệu Pháp đề cương thấu nghĩa huyền 
Bích Động thiền môn rền tiếng pháp
Thanh Đàm thạch trụ sáng thiền viên 85/ Như Như Thiền Sư Hạnh
Dân gian ca tụng bậc thiền tăng 
Thanh đạm thong dong giữa thế trần 
Hỷ xả bao dung cùng chúng quạ
Từ bi độ lượng với dân làng
Như nhiên tự tại qua chướng ngại 
Thanh thản an bình vượt khó khăn
Dìu dắt trẻ thơ vui nhật nguyệt 
Nhân sinh tán đức tổ soi đàng 
Soi đàng đức tổ mở cơ duyên 
Thắp sáng nguồn tâm chuyển muộn phiền 
Đạo nghiệp rạng ngời xua túc trái
Đèn thiền sáng tỏ giải oan khiên
Tiêu trừ ách chướng tan u nghiệp 
Xây đắp niềm tin kết thiện miền 
Đoạn sạch trần lao thao pháp diễn
Như Như hạnh nguyện tỏa ngời thiêng86/An Thiền Thiền Sư Hạnh


Đạo Giáo Nguyên Lưu biên tập nên
An Thiền vững chải hoá duyên thiền 
Lời vàng diễn ngữ soi kim cổ 
Kệ ngọc trao tâm sáng đạo huyền 
Thiền học tông phong lưu hậu thế
Cao tăng hành trạng rạng chân miền 
Đạo đời tương hợp chan tam giáo 
Bát sử thông kinh lưu sử thiêng
Sử thiêng ghi dấu bậc chân tăng
Đức tuệ viên dung lý sự thông
Quảng lãm thiền kinh hoằng chánh đạo
Chuyên tu phạm hạnh độ phàm nhân
Xa lìa biển khổ lên bờ giác
Gần gũi thiền thiêng lánh bụi trần 
Mở cửa từ bi truyền pháp Phật
Một đời đạo nghiệp sáng huyền trăng
87/ Chuyết Công Hoà Thượng Thiền Sư Hạnh


Thân mẫu nằm mơ thấy mộng lành
Từ thân bỗng mọc đoá sen linh
Sanh ra quý tử tâm đoan chánh 
Hiển hiện con hiền tướng đẹp xinh
Dáng mạo khôi ngô thêm đĩnh ngộ 
Tinh thần khoáng đạt lại thông minh 
Xuất gia học đạo thông tam tạng
Thế học tinh tường thấu ngũ kinh
Ngũ kinh tam tạng thắp thiền tâm
Hoá độ chúng sanh thoát nghiệp trần
Yếu chỉ chơn thừa  tuôn suối tuệ
Huyền môn diệu nghĩa mở nguồn ân
Vân du hoá độ khai tâm ấn
Thuỷ ngoạn truyền trao trải đạo vàng
Tự tại ung dung ngời đức tướng 
Chuyết Công Hoà Thượng rạng thiền tăng 
88/ Minh Hành Thiền Sư
Minh Hành-Tự Tại chí cao thâm 
Trợ giúp thiền tăng giáo hoá nhân 
Trí tuệ tinh tường thông Phật điển
Từ bi rộng lượng độ duyên trần 
Chuyển mê hướng giác khơi nguồn đức
Khai ngộ quy chơn mở tuệ tâm
Biển tánh tỳ lô hằng chiếu sáng
Chân không tỏ rõ sạch mê lầm89/Minh Lương Thiền Sư Hạnh
Minh Lương thạch trụ nối đèn thiền 
Thắp sáng trần gian thắp tuệ thiêng
Dẫn dắt sinh linh về chánh đạo
Khai thông Phật Pháp chuyển mê phiền
Thừa đương ấn tổ khai thiền mạch
Kế thế tông phong độ chúng duyên 
Pháp hoá hưng long tâm tuệ sáng 
Thiền thi sử sách mãi lưu truyền 90/Chân Nguyên-Tuệ Đăng Thiền Sư Hạnh
Thông minh hạ bút bỗng thành văn
Thực Lục khai thông sáng cõi tâm
Xả tục tầm sư tham vấn đạo
Xuất gia học pháp quyết tầm chân
Đêm ngày tinh tấn rèn tâm trí
Năm tháng siêng năng đáp nghĩa ân
Tuệ Nguyệt, Minh Lương truyền lẽ diệu 
Chân Nguyên đạo nghiệp sáng thiền tăng
Thiền tăng rực sáng áng thơ thiền 
Bản Hạnh Thiền Tông rạng ánh thiêng
Ngộ Đạo Nhân Duyên dìu kẻ tục 
Đạt Na Thái Tử nối tâm huyền 
Hồng Mông Thiền Tịch Long Thư độ
Nam Hải Quan Âm Bản Hạnh truyền 
Kiến Tánh minh tâm ‘thiền-tịnh’ chiếu
Tôn Sư Pháp Sách Đăng Đàn tuyên 91/Như Hiện-Nguyệt Quang Thiền Sư Hạnh
Như Hiện thiền tăng rạng Nguyệt Quang 
Thiền môn Long Động sáng trăng ngàn
Kinh vàng sớm tối ngân nga vọng
Kệ ngọc mai chiều trầm bổng vang
Yếu chỉ thiền na từng thấu đạt
Chân tông mật pháp đã dung thông
Hiến Tông phong sắc Tăng Cang chức
Tăng Thống thừa đương nối tổ tông
Tổ tông nối nghiệp độ quần sinh 
Giáo hoá hàm linh dắt hữu tình
Vượt thoát trần lao về bến giác 
Lìa xa não chướng hướng nguồn linh
Thong dong thưởng ngoạn miền sơn dã
Tự tại ngoa du chốn thị thành 
Như Hiện-Nguyệt Quang gương đạo sáng
Quỳnh Lâm, Long Động suối thiền thanh92/Như Trừng Lân Giác Thiền Sư Hạnh
Sống đời vui đạo sáng gương tâm
Gặp phải sen linh quyết chuyển trần 
Xả tục xuất gia tham học pháp 
Cải gia vi tự nối thừa ân
Liên Tông thanh tịnh thiền trăng sáng
Ly Cấu trang nghiêm ánh đạo vàng 
Long Động già lam nghiên bối diệp 
Chân Nguyên tổ ấn tỏa trùng quang 
Trùng quang tỏa chiếu sáng nơi nơi
Pháp hoá hưng long rạng đất trời 
Bến giác rừng thiền hoa đạo nở
Bờ mê cõi tục não phiền rơi
Chuông khuya thức tĩnh lay hồn mộng
Mõ sớm ngân vang chuyển nghiệp đời 
Lân Giác thiền tăng gương đạo sáng 
Liên Tông thạch trụ độ trần vơi93/Tính Tĩnh Thiền Sư Hạnh
Thọ giáo xuất gia với Nguyệt Quang 
Thiền cơ yếu chỉ tỏ soi đàng
Tâm tông thấu đạt ly trần cấu
Tổ nghiệp thừa đương tỏa đạo vàng 
Pháp hoá hưng long truyền diệu chỉ
Thiền kinh sáng rạng mở huyền trang
Quỳnh Lâm Long Động tăng tục đến
Tham học đông đầy ánh tuệ lan
Tuệ lan chiếu tỏ khắp nhân gian 
Chuyển hoá sầu đau hướng đạo vàng 
Bỏ tục tìm chơn an trú pháp
Lìa mê khai ngộ tỉnh tu tâm 
Hoa từ nở rộ thơm dương thế
Đền tuệ soi chung lắng nghiệp trần
Sanh tử bì lao đều rũ sạch
Thiền sàng tĩnh tọa tịch nhiên an


94/Tính Tuyền Thiền Sư Hạnh
Tính Tuyền tuổi trẻ nguyện làm tăng
Thế phát xuất gia trưởng dưỡng tâm 
Chăm chỉ hầu thầy không chểnh mảng 
Tinh cần học pháp chẳng mơ màng
Vâng lời Thượng Sĩ tầm kinh luật
Y giáo Thiền Tăng đáp nghĩa ân
Vững tiến truy chơn khai mối đạo
Trung Hoa cất bước nguyện suy tầm
Suy tầm chánh pháp thắp tâm nguyền 
Vượt mọi gian lao chẳng ngại duyên 
Đảnh lễ chân sư nương đức sáng
Nghiên tầm bối diệp mở cơ huyền 
Trang nghiêm giới thể hoằng khai luật 
Thanh tịnh tăng nhân giảng đáp thiền 
Cố quốc quay về truyền đạo nghiệp 
Tâm thành nguyện mãn tịch an yên 


95/Hải Quýnh- Từ Phong Thiền Sư Hạnh
Liên Tông cổ tự kết duyên thiền 
Mong mỏi nương Thầy học đạo huyền 
Hải Quýnh Từ Phong xin thế độ
Bảo Sơn Tính Dược thử cơ truyền 
Thầy trò hỏi đáp tâm tương hợp 
Tổ đạo khai thông ý thoả nguyền 
Thế phát tinh chuyên càng tấn tiến
Đạo cao đức trọng nối thiền nguyên 
Thiền nguyên tỏ rạng sáng gương tâm
Tăng tục nương theo học đạo nhân
Pháp hoá hưng long ngời ánh tuệ 
Thiền môn vĩnh chấn toả nguồn ân
Ngày ngày tự tại trao đèn pháp
Năm tháng thong dong độ thế trần 
Nguyện mãn tiêu dao về cảnh Phật 
Kiết già phu tọa tịch nhiên an


96/Kim Liên Tịch Truyền Đại Sư Hạnh
Thuở bé xuất gia học đạo thiền 
Vân Trai cổ tự mở cơ duyên 
Ngày ngày kệ ngọc soi nguồn diệu 
Năm tháng kinh vàng dưỡng tánh thiêng
Hải Quýnh thiền sư truyền ấn tổ
Tịch Truyền nhân giả nối hương nguyền
Trang nghiêm giới đức dìu sanh chúng 
Đạo nghiệp chu toàn đức hạnh viên 


97/Tường Quang Chiếu Khoang Đại Sư Hạnh
Vân Trai cổ tự hướng tâm nguyền 
Thế phát xuất gia hướng thiện duyên 
Đảnh lễ minh sư nương pháp diệu 
Thừa đương thánh giáo mở cơ huyền 
Tinh cần sớm tối khơi đèn tuệ 
Thúc liễm đêm ngày học đạo thiêng 
Khiêm hạ đầu đà tu mật tấn
Thong dong tự tại nối thiền nguyên 


98/Phúc Điền Thiền Sư Hạnh
Thiếu thời mộ Phật hướng chơn miền 
Nương cửa Đại Bi học đạo thiêng 
Mõ sớm kinh khuya nuôi trí sáng 
Chuông chiều kệ tối dưỡng tâm nguyền 
Pháp Vân trụ pháp trì kinh tạng
Đại Giác khai sơn mở mạch thiền 
Viết sách ấn kinh hoằng chánh đạo
Xây chùa đúc tượng độ trần duyên 


99/Phổ Tịnh Đại Sư Hạnh
Thuở nhỏ xuất gia học đạo thiền 
Trao dồi giới hạnh gắng tinh chuyên 
Vân Trai cổ tự thơm hương đức 
Phổ Tịnh thiền tăng rạng ước nguyền 
Kinh luật nghiêm tầm không chểnh mảng 
Thiền tâm vững trụ chẳng chao nghiêng
Hoằng dương chánh pháp bồi công hạnh
Thiền mạch châu lưu toả khắp miền 


100/Vinh Thông Đại Sư Hạnh
Hàm Long cổ tự kết duyên thiền 
Thế độ xuất gia nhập Phật duyên
Mõ sớm chuông khuya nuôi ước nguyện 
Kinh vàng kệ ngọc thỏa tâm nguyền 
Thiền-na khai mở nguồn an lạc 
Bát- nhã truyền lưu suối diệu thiêng
Đức hạnh ngời soi tăng tục hướng 
Vinh Thông đạo nghiệp sử lưu truyền 


California, 6-12-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền ( Kính đề)

hoasen1

Kính mời xem tiếp 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21/02/2022(Xem: 3170)
Di sản mà Đức Đệ Ngũ Tăng Thống để lại cho môn nhân, chúng đệ tử hậu thế, là phẩm chất trong sáng của đệ tử Phật, không khiếp nhược để khuất thân làm công cụ cho các thế lực tham vọng, không si mê để bị quyến rũ bởi hư danh, lợi dưỡng mà thế tục ban tặng. Di sản ấy là sự kế thừa công hạnh hoằng hóa của Chư Thánh Đệ tử, của Lịch đại Tổ Sư, đạo lý vi diệu dẫn đường chúng sinh tầm cầu an lạc, được công bố rộng rãi bởi Đức Thích Tôn, được kết tập thành Tam Tạng Thánh giáo, hoằng truyền trên 25 thế kỷ. Để hộ trì di sản tối thắng này, dù trải qua năm tháng đọa đày trong vòng lao lý, Ngài vẫn kiên trì sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, không xao lãng sự nghiệp phiên dịch Thánh điển làm sở y cho chánh tín khỏi bị dao động, mê hoặc bởi các ý thức tà kiến, bởi các thuyết lý điên đảo.
10/02/2022(Xem: 5605)
Thiền sư Thích Nhất Hạnh, bậc đạo sư kính yêu, vị cao tăng thạc đức Phật giáo Việt Nam với tầm nhìn xa trông rộng đã an nhiên viên tịch, trụ thế 97 xuân. Ngài đã và đang là một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Mặc dù phải nhẫn nhịn cả đau khổ và số phận lưu đày bao thập kỷ, Ngài vẫn liên tục tuôn trào suối nguồn từ bi tâm, luôn thắp sáng ánh dương quang trí tuệ cho thế giới nhân loại được tươi mát và ấm áp.
05/02/2022(Xem: 3124)
Thiền sư Thích Nhất Hạnh vĩ đại, vị đạo sư siêu tuyệt. Ngài kết hợp một cách sáng tạo và cơ chế bản địa hóa Phật giáo vào chủ lưu văn hóa chính thống phương Tây một cách tự nhiên. Đặc biệt, Ngài khéo dùng phương tiện thiện xảo trong việc chia sẻ Từ bi tâm và Trí tuệ Phật pháp với công chúng thông qua việc sử dụng ngôn ngữ văn tự địa phương, thi ca và âm nhạc. Ngài đã khéo vận dụng giáo lý Phật đà để người dân các quốc gia khác nhau trên thế giới, tắm mát trong suối nguồn từ bi và ấm áp dưới ánh dương quang Trí tuệ Phật pháp mà không chướng ngại, siêu việt tất cả cương giới.
04/02/2022(Xem: 2137)
Ban TTTT Phật Giáo Tỉnh Khánh Hòa, nhận được tin: THƯỢNG TỌA THÍCH CHƠN THÀNH - TRÚ TRÌ CHÙA DIÊN THỌ Viên Tịch vào lúc 04giờ 45 phút ngày 02/02/2022 (Nhằm ngày 02/01 năm Nhâm Dần) tại Chùa Diên Thọ, TT Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa. Trụ thế: 69 năm Hạ lạp: 28 năm - Lễ thỉnh Nhục thân nhập Kim quan lúc 18h00p ngày 02/02/2022 (nhằm ngày 02/01 năm Nhâm Dần). - Kim quan được an trí tại Giác Linh đường Chùa Diên Thọ, số 226 đường Lạc Long Quân, Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh. - Lễ viếng bắt đầu từ lúc 20h00 cùng ngày. - Lễ cung thỉnh Kim quan Đăng đàn Trà tỳ chính thức được cử hành vào lúc 08h00p ngày 05/02/2022 (Nhằm ngày 05/01 năm Nhâm Dần).
22/01/2022(Xem: 7244)
Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu, vào lúc 00:00 ngày 22 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư pháp hiệu trước Nhất sau Hạnh, Niên Trưởng Trú trì Tổ đình Từ Hiếu đã thâu thần thị tịch tại Tổ đình, nơi Người đã xuất gia cách đây tám mươi năm.
18/01/2022(Xem: 7377)
Cố trưởng lão Tịnh Đức thế danh Tôn Thất Toản, sinh ngày 01/08/1944 tuổi Giáp Thân tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Gia đình dòng tộc Hoàng gia, thuộc Đệ bát hệ, Đệ nhị phòng, dòng dõi Chúa Nguyễn Phúc Thụ (Túc Tông Hiếu Đinh Hoàng Đế). Thân phụ là ông Tôn Thất Nhường, sinh năm 1897, mất năm 1982, thọ 85 tuổi. Thân mẫu là bà Nguyễn Thị Bàng, sinh năm 1903, mất năm 1963, thọ 61 tuổi. Gia đình có 5 anh em, Ngài là người con út. Xưa, gia đình ngụ tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Sau vào ở tại phường Thạc Gián, Đà nẵng.
16/01/2022(Xem: 3056)
Ni Trưởng Thích Nữ Đạt Hương, vừa viên tịch tại Chùa An Tường, Nha Trang, Khánh Hòa
07/01/2022(Xem: 2778)
Ni trưởng thế danh Nguyễn Thị Đầy, sinh năm 1932, tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, xuất gia năm 17 tuổi; thọ giới Sa-di-ni, năm 1952 thọ giới Thức-xoa tại chùa Huê Lâm (quận 11, Sài Gòn). Năm 1958, Ni trưởng theo học Trung Đẳng Phật học do quý Hòa thượng Ấn Quang tổ chức, nhập học Ni trường Dược Sư. Năm 1959, Ni trưởng tấn đàn thọ Tỳ-kheo-ni tại Dược Sư. Sau khi tốt nghiệp khóa học này, Ni trưởng được theo học dự bị khoá Đại học Vạn Hạnh (1968), được cử làm Thư ký Ni trường Dược Sư. Năm 1971, Ni trưởng theo dự học khóa thiền hàng tháng tại tu viện Chân Không (Vũng Tàu). Năm 1976, Sư bà Bạch Vân viên tịch, di chúc Ni trưởng kế thế trụ trì, kế thừa phận sự chăm sóc Ni chúng và hướng dẫn Phật tử.
30/12/2021(Xem: 4148)
Tối ngày 11/02 âm lịch (03/03/2012), vào lúc 10 giờ tối, lúc đó tôi niệm Phật ở dưới hai cái thất mà phía trên là phòng của Sư Ông. Khi khóa lễ vừa xong, bỗng nghe (thấy) tiếng của đầu gậy dọng xuống nền phát ra từ phòng của Sư Ông. Lúc đó tôi vội vàng chạy lên, vừa thấy tôi, Ông liền bảo: “Lấy cái đồng hồ để lên đầu giường cho Sư Ông và lấy cái bảng có bài Kệ Niệm Phật xuống” (trong phòng Sư Ông có treo cái bảng bài Kệ Niệm Phật). Khi lấy xuống Sư Ông liền chỉ vào hai câu: Niệm lực được tương tục, đúng nghĩa chấp trì danh, rồi Sư Ông liền chỉ vào mình mà ra hiệu, ý Sư Ông nói đã được đến đây, sau khi ngồi hồi lâu Sư Ông lên giường nghỉ tiếp.
26/12/2021(Xem: 2307)
Tổ Liễu Quán sinh ngày 18 tháng 11 năm 1667 tại làng Bạc Má, huyện Đồng Xuân, nay là xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên . Ngài mồ côi mẹ lúc lên 6 tuổi. Năm 12 tuổi theo cha lên chùa Hội Tôn lễ Phật. Vì cảm mến cảnh chùa nên xin cha ở lại tu học. Duyên lành đến, hòa thượng Tế Viên xuống tóc và ban cho ngài pháp danh Thiệt Diệu. Năm ngài 19 tuổi, bổn sư viên tịch. Ngài tìm đến núi Hàm Long chùa Thiên Thọ (Báo Quốc) cầu học với tổ Giác Phong. Năm 1695 thọ Sa Di giới với hòa thượng Trường Thọ Thạch Liêm. Năm 1697, thọ Cụ Túc giới với hòa thượng Từ Lâm và năm 1699 ngài bắt đầu cuộc hành trình tham vấn cầu đạo khắp các thiền lâm, tâm thường suy nghĩ: Pháp nào là tối vi đệ nhất ta quyết xả thân mạng y theo pháp tu hành. Nghe chư thiền đức cho biết hòa thượng Minh Hoằng Tử Dung khéo dạy pháp tham thiền. Ngài đến núi Long Sơn chùa Ấn Tôn (Từ Đàm) bái yết Hòa thượng Tử Dung cầu pháp. Tổ Tử Dung dạy pháp tham cứu công án " Muôn pháp quy về một, một quy về đâu?" . Một hôm nhân xem Truyề
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567