Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hành Trạng Chư Vị Tổ Sư Việt Nam (34 đến 79, thơ của Thích Chúc Hiền)

27/07/202119:14(Xem: 690)
Hành Trạng Chư Vị Tổ Sư Việt Nam (34 đến 79, thơ của Thích Chúc Hiền)

to su huyen quang

Hạnh Trạng
Chư Vị Tổ Sư Việt Nam

Thơ của TK. Thích Chúc Hiền
34/Quốc Sư Thông Biện Hạnh


Thông minh tam học thảy am tường
Viên Chiếu thiền sư tham vấn nương
Yếu chỉ thiền na thầm lãnh hội
Huyền tâm thể tánh khéo thừa đương
Đối cơ ứng vật thông nguồn diệu
Gặp cảnh hoà tâm mở suối lương
Thiền mạch tuôn trào ra mọi nẻo
Non sông cẩm tú đạo soi đường .

35/ Bổn Tịch Thiền Sư Hạnh
Tư phong đĩnh ngộ vẻ phi thường
Học đạo nghiên tầm bối diệp chương
Đọc rộng kinh văn ngời ngọc tuệ
Nghe nhiều giáo nghĩa sáng tâm gương
Trang nghiêm giới đức tươi hoa hạnh
Thanh tịnh vườn thiền ngát sắc hương
Trống pháp rền vang tăng tục kính
Tông phong vĩnh chấn mở huyền trương…!

36/Thiền Nham Thiền Sư Hạnh
Tinh thần quắc thước giọng thanh trong
Đổ thủ khoa thi nguyện ước tròn
Thành Đạo thiền môn tham vấn học
Pháp Y thạch trụ mở khai thông
Tinh nghiêm giới luật hoa từ nở
Thanh tịnh thân tâm đức tuệ trồng
Thiên Phúc chân tăng gương hạnh sáng
Sanh thời nhân thế ngợi khen dương..!()
—————-
Chú thích:() Dân gian ngợi ca Ngài là Phật sống.

37/Minh Không Thiền Sư Hạnh
Lục trí thần thông thấu đạt cùng
Ta Bà một thuở dạo ung dung
Đồng thâu Tống quốc gom dường sạch
Tượng đúc Nam thiên tạc đã xong
Tứ khí linh mầu gìn hộ quốc
Bốn miền cẩm tú giữ an bang
Từ bi thần lực lừng vang tiếng
Trị bệnh cứu vua thoát hổ tròng

38/Khánh Hỷ Thiền Sư Hạnh
Thiếu thời chay tịnh thoả tâm nguyền
Bản Tịch theo nương học đạo thiền
Yếu chỉ chưa thông tham vấn hỏi
Thiền cơ chửa ngộ quyết tầm nghiên
Biện Tài mở lối khơi nguồn pháp
Khánh Hỷ thừa ân hướng cội nguyên
Sám hối hầu thầy trình kiến giải
Vang danh đối đáp hợp cơ huyền

39/Giới Không Thiền Sư Hạnh
Lúc nhỏ vui ưa Phật đạo thiền
Nguyên Hoà tự viện kết nhân duyên
Xuất gia thọ giới hầu thầy học
Tấn đạo nghiêm thân cận pháp nguyền
Giản dị thanh tu nơi chốn vắng
Bình dân tịnh niệm ở am yên
Đầu đà mật hạnh vua quan kính
Tự tại ung dung nối mạch huyền

40/Pháp Dung Thiền Sư Hạnh
Giọng thanh tướng tốt kệ kinh ngâm
Tăng Thống truyền trao ấn tổ cầm
Sơn thuỷ ngao du hoằng chánh đạo
Già lam trú ngụ cứu mê nhân
Môn đồ đến học khai chơn tánh
Học chúng quay về mở diệu tâm
Khai Giác, Hương Nghiêm rền trống pháp
Đèn thiền rạng chiếu nước non an…!

41/Không Lộ Thiền Sư Hạnh
Bỏ chài quy Phật hướng tu tâm
Thoát khổ sầu ưu thoát khổ trần
Chọn cảnh thanh u về tánh diệu
Xa bờ não chướng tỏ nguồn chân
Thần thông tự tại đi trên nước
Biến hoá thong dong lượn ở không
Cọp thấy cúi đầu rồng nép phục
Ngôn Hoài thiền kệ rạng tông phong…!

42/Đạo Huệ Thiền Sư Hạnh
Tiếng trong tướng hảo vẻ thanh hiền
Mộ Phật theo thầy học đạo thiền
Gạn hỏi huyền môn tâm tỏ rạng
Huân tu thiền định giới trang nghiêm
Cỏ hoa đượm đức đơm chồi thắm
Khỉ vượn triêm ân thính pháp thiêng
Hạnh giải song hành rền cõi nước
Vua quan nể phục sáng thiền viên

43/Bảo Giám Thiền Sư Hạnh
Thi, Thơ, Lễ, Dịch thảy đều thông
Giản dị điềm nhiên tâm sáng trong
Bảo Phước già lam nương thọ học
Đa Vân tổ ấn kế thừa đương
Tạng kinh tự chép trồng hương tuệ
Giáo pháp thân hành thắp ánh đăng
Áo mặc thô sơ, tơ chẳng dính
Siêng năng cần mẫn đạo soi lòng

44/Bổn Tịnh Thiền Sư Hạnh
Thiếu thời hiếu học tử sanh tường
Thấu tỏ nghĩa nhân sáng đức lương
Mãn Giác thiền sư trao ấn diệu
Giáo Nguyên cửa đạo tỏ nguồn trong
Bình Dương am cỏ tu thiền định
Quốc Bảo quan thần mến đức hương
Tự giác giác tha mong vẹn nguyện
Một đời đạo nghiệp sáng gương lòng

45/Trí Thiền Sư Hạnh
Tiến sĩ nên danh, mộ đạo thiền
Giới Không pháp tịch nhập thiền duyên
Kim Cang kệ diệu bừng tâm tuệ
Pháp Phật kinh mầu chiếu cội nguyên
Thế phát xuất gia tâm ấn đắc
Tham thiền nhập định đức hương truyền
Từ Sơn hổ phục vâng lời dạy
Pháp hoá Phù Môn dậy núi thiêng…!

46/ Chân Không Thiền Sư Hạnh
Sử sách tinh thông chí thoát trần
Xuất gia học đạo dạo tòng lâm
Pháp Hoa Tịnh Lự bừng hoa giác
Đông Cứu Chân Không tỏ tuệ tâm
Tổ ấn thừa đương truyền mạch đạo
Thiền môn tu tạo xiễn tông phong
Từ Sơn giới luật vang danh khắp
Hoàng đế, đại thần trọng kính dâng

47/Đạo Lâm Thiền Sư Hạnh
Thiếu thời mến Phật mộ Không tông
Ý chí cao thâm nết hạnh trong
Tâm ấn Pháp Dung truyền đạo nghiệp
Đèn thiền Siêu Loại tỏa hương quang
Long Vân thạch trụ ngời trang đức
Long Phúc duyên thiền rạng ánh đăng
Pháp hoá châu viên tuôn suối diệu
Ung dung tĩnh tọa Niết Bàn an

48/Diệu Nhân Ni Sư Hạnh
Tâm tư thuần hậu nết đoan trang
Thủ tiết quy tâm hướng giác tràng
Xả bỏ tư trang hành bố thí
Tu trì giới định tập khinh an
Về nguồn đốn-tiệm đèn tâm tỏ
Thấu tánh tịnh-thiền đạo nghiệp toàn
Lặng lẽ ra ngoài danh sắc tướng
Diệu Nhân trải nghiệm rõ nguồn chân

49/ Viên Học Thiền Sư Hạnh
Nội điển nghiên tầm ngoại điển thông
Vừa nghe yếu chỉ bởi Chân Không
Tâm tư tỏ rạng thiền khai sáng
Ý chí tinh tường đạo thấu cùng
Áo nạp che thân hành chánh pháp
Cơm rau lót dạ xiễn chân tông
Oai nghi tế hạnh gìn viên mãn
Viên Học một đời rạng ánh quang

50/ Tịnh Thiền Thiền Sư Hạnh
Long Vân cổ tự kết thiền nguyên
Tâm chí đêm ngày nhập đạo thiền
Pháp khí thừa đương rền nghiệp tổ
Thiền phong kế thế ngát hương liên
Lợi người sáu độ hoằng sa giới
Ích pháp mười phương rưới pháp duyên
Thạch Trụ Long Hoa tăng tục hướng
Tịnh Thiền pháp hoá rạng trăng huyền…!

California, 1:30 am, 27-07-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)


Thien_Su_2

51/ Quốc Sư Viên Thông Hạnh

Thông minh học hiểu tỏ cơ mầu
Thuở nhỏ xuất gia chí nguyện cao
An Quốc thiền môn nương đức lớn
Viên Thông nhân giả dưỡng nguyền sâu
Ấn tâm Viên Học ngời soi tỏ
Tổ nghiệp Viên Thông rạng chiếu mầu
Tam giáo thủ khoa rền cõi nước
Minh quân quý kính hướng tâm cầu

52/ Giác Hải Thiền Sư Hạnh

Trần gian một thuở ruổi theo duyên
Tìm kế sanh nhai chốn nước-thuyền
Dứt bỏ duyên đời quy Phật đạo
Xa lìa cõi tục hướng thiền viên
Kinh mai mõ sớm khơi nguồn diệu
Kệ tối chuông chiều mở lẽ huyền
Hoàng đế triệu hầu khen kệ thưởng
Thần thông biến hoá rạng chơn nguyên.!

53/ Tịnh Không Thiền Sư Hạnh

Xuất gia học đọc mở cơ huyền
Sùng Phước già lam thắp ánh nhiên
Kinh kệ sớm hôm nuôi chí nguyện
Mõ chuông năm tháng dưỡng tâm nguyền
Vân du hành cước tìm chơn đạo
Tĩnh tọa đầu đà hướng thiện nguyên
Đạo Huệ khai tâm truyền yếu chỉ
Tịnh Không tiếp nhận độ trần duyên.

54/ Đại Xả Thiền Sư Hạnh

Thuở nhỏ nương thầy nguyện xuất gia
Sớm hôm kinh kệ dưỡng tâm hoa
Hoa Nghiêm, thần chú chuyên lòng tụng
Phật Đạo hương thiền tịnh đức hoà
Gương hạnh sáng soi ngời chí nguyện
Lý mầu chiếu tỏa rực thiền na
Thiền thi lưu xuất trao huyền chỉ
Tổ ấn trùng quang rạng sơn hà

55/Tín Học Thiền Sư Hạnh

Không thích giao du quyết học thiền
Xuất gia chí nguyện gắng tinh chuyên
Thiền tông yếu chỉ soi tâm tuệ
Pháp Phật nghĩa mầu chiếu cội nguyên
Ba quán ròng tu khơi bến giác
Sáu thời thúc liễm hướng bờ thiêng
Công khanh sĩ thứ mến nương học
Thiền mạch khai thông sáng đạo huyền

56/Trường Nguyên Thiền Sư Hạnh

Xuất gia học đạo hướng chân miền
Đạo Huệ thầm trao ấn chứng thiền
Ẩn tích rừng sâu gìn tổ ấn
Mai danh núi thẳm giữ tâm nguyền
Thanh nhàn năm tháng xa trần cấu
Lặng lẽ bốn mùa lánh thế duyên
Danh lợi chẳng màn vui nhật nguyệt
Một đời đạo nghiệp sáng chân nguyên

57/Tịnh Lực Thiền Sư Hạnh

Thông minh thuở nhỏ, giỏi văn chương
Chữ tốt văn hay nghệ thuật tường
Đạo Huệ minh sư trao yếu chỉ
Vương trì tịnh thất hiển huyền trăng
Trì kinh sám hối tiêu tai chướng
Niệm Phật tham thiền sạch ách ương
Thuyết pháp giảng kinh rền phạm tiếng
Một đời đạo nghiệp sáng gương trang

58/Trí Bảo Thiền Sư Hạnh

Thanh Tước già lam hướng đạo thiền
Xuất gia tu học hạnh tinh chuyên
Áo thô thường mặc không thay đổi
Cơm hẩm hằng dùng chẳng ngại phiền
Thân thể ốm o tâm vững chãi
Tay chân chai cóp chí trung chuyên
Tạo phước bắt cầu xây tháp viện
Nương nhờ Đạo Huệ mở cơ huyền

Cơ huyền tỏa sáng hướng sơn lâm
Hoằng pháp độ sanh xiễn diệu tâm
Tri túc an tường thân nhẹ khoẻ
Tinh cần tĩnh tại trí thanh trong
Thương người chỉ dạy nuôi âm đức
Giúp vật tu trì dưỡng nghĩa ân
Pháp hoá châu viên truyền kệ diệu
Thâu thần viên tịch rạng chân tăng

59/Nguyện Học Thiền Sư Hạnh

Mật Nghiêm thiền tự dưỡng nguồn thiền
Viên Trí thầm trao yếu chỉ huyền
Ẩn núi xa trần tu phạm hạnh
Nhập thiền ở định quán nhân duyên
Đà-ni mật ngữ trì miên mật
Thần chú chơn ngôn niệm chú chuyên
Ứng nghiệm linh mầu vua kính trọng
Chân tăng công hạnh sáng thiền viên

60/Minh Trí Thiền Sư Hạnh

Thông minh đọc khắp sách ngoài đời
Lúc trẻ nương theo Đạo Huệ sư
Xả tục xuất gia thông yếu chỉ
Tham thiền học đạo tỏ chơn như
Nhân Vương, Viên Giác thông huyền nghĩa
Ngữ Lục, Truyền Đăng ngộ diệu cơ
Phúc Thánh thiền thi ngời đạo nghiệp
Nguồn chơn thắp sáng sạch mê mờ


California, 12-08-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)283_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Phap Dung


Hành Trạng Chư Tổ Việt Nam (tiếp theo)
61/Tịnh Giới Thiền Sư Hạnh

Tánh tình thuần hậu nhỏ theo Nho
Bệnh nặng mộng thần mang thuốc cho
Tỉnh giấc bệnh lành xa cõi tục
Xuất gia tâm tốt lánh đời mơ
Viên Minh cổ tự ngời trăng sáng
Tịnh Giới thiền tăng sạch lối mờ
Bảo Giác minh sư trao ấn chứng
Quốc Thanh tịnh viện ứng thiền thơ

Thiền thơ thắp sáng rạng gương tâm
Tiếp độ môn sinh dậy pháp âm
Cửa đạo thanh bình soi ánh tuệ
Thiền môn hưng thạnh tỏa nguồn ân
Đêm ngày vững chãi vun bồi đức
Năm tháng tinh cần giáo hoá nhân
Bến giác rừng thiền hoa đạo nở
Một đời đạo nghiệp tỏa hương quang62/Quảng Nghiêm Thiền Sư Hạnh

Hành cước khắp nơi học đạo thiền
Trí Thiền thạch trụ mở nguồn thiêng
Lắng nghe diệu pháp bày chân tướng
Thấu hiểu huyền âm tỏ đạo nguyên
Quả Tịnh thiền môn khai ấn giáo
Quảng Nghiêm pháp hoá thạnh ân truyền
Thiền Tăng một thuở lưu trang sử
Đạo mạch tuôn trào đức hạnh viên

Hạnh viên trí sáng tỏa muôn nơi
Tự tại ung dung giữa chợ đời
Chẳng vướng lợi danh vui tấc dạ
Không màn tài lộc vượt trùng khơi
Dong thuyền Bát Nhã du ba cõi
Mở cửa Từ Bi độ bốn loài
Nhân ngã thị phi đều rủ sạch
Đức thiền tỏa sáng vạn đời soi…63/Thường Chiếu Thiền Sư Hạnh

Thoát tục từ quan nguyện xuất gia
Ngày đêm tinh tấn học Phật Đà
Quảng Nghiêm thạch trụ khai thiền giáo
Tịnh Quả thiền môn nở tâm hoa
Đạo nghiệp minh sư thừa ấn giáo
Đèn thiền chánh pháp trải tâm hoà
Lục Tổ già lam khơi suối pháp
Thiền tăng đức sáng vạn đời ca

Đời ca đức sáng ngát hương truyền
Hoá độ nhân sanh kết thắng duyên
Bỏ ác làm lành vun cội đức
Trừ tà hiển chánh toả tâm thiền
Môn nhân học chúng quy bờ giác
Thiền mạch tông phong tuôn suối thiêng
Kim cổ lưu truyền gương đức sáng
Đèn thiền soi chiếu đạo châu viên64/Y Sơn Thiền Sư Hạnh

Dáng vẻ khôi ngô tánh thiện lương
Nói năng hoạt bát sử kinh thông
Xuất gia tinh tấn gìn tâm sáng
Học đạo siêng năng dưỡng đức trong
Huyền chỉ thừa đương nên nghiệp tổ
Diệu cơ tỏa chiếu rạng tông phong
Khai tâm mở tánh truyền chân đạo
Đức sáng Y Sơn tỏa ngát hương

Ngát hương lan khắp đạo chân truyền
Dắt kẻ mê lầm hướng bến thiêng
Bát Nhã khai thông hiển
thật tướng
Đại Bi thấm nhuận trải thanh miền
Thiền phong mát dịu lan nhân thế
Tuệ nhật ngời trong chiếu chúng duyên
Cảm đức hoa, chim đều luyến mộ
Thiền môn một thuở tỏa hương nguyền..!65/Thần Nghi Thiền Sư Hạnh

Hầu thầy học đạo trải nhiều năm
Tinh tấn tu hành giữ đạo tâm
Mõ sớm chuông khuya ươm giống tuệ
Cơm mai cháo tối dưỡng thiền tăng
Hương nguyền ngát tỏa gìn nhân thiện
Hạnh nguyện thơm lan trải đạo an
Pháp hoá hưng long tăng tục hướng
Thắng Quang thạch trụ rạng thiền quang

Thiền quang chiếu diệu sáng trần gian
Tịnh hoá thân tâm thoát khổ nàn
Thanh thản cõi lòng dìu môn đệ
Thong dong tấc dạ dắt chúng nhân
Vượt thoát bờ mê xa biển khổ
Rong chơi bến giác dưỡng tâm nhàn
Thị phi nhân ngã đều quên hết
Suối đạo nguồn thiền rạng ánh trăng66/Thông Thiền Đại Sĩ Hạnh

Lục Tổ thiền môn sớm tối nương
Hầu thầy kinh kệ thắp nguyền hương
Oai nghi vững chãi nuôi ước nguyện
Tế hạnh trang nghiêm dưỡng lập trường
Tham vấn lẽ mầu soi diệu thể
Cần cầu nghĩa diệu thấu huyền gương
Hoát nhiên tỏ ngộ bừng khai trí
Pháp hoá hưng long rạng tổ tông

Tổ tông đạo nghiệp tỏa nơi nơi
Thiền mạch châu lưu mát đất trời
Tự tại ra vào tâm chẳng vướng
Thong dong lui tới ý không lơi
Tham thiền lễ Phật vui nguồn đạo
Tiếp vật ứng cơ chuyển nghiệp đời
Pháp hoá châu viên quy cõi tịch
Thiền phong pháp ngữ độ trần vơi67/Hiện Quang Thiền Sư Hạnh

Nghi dung đĩnh ngộ giọng thanh trong
Thuở nhỏ mồ côi nếm khó khăn
Thường Chiếu ân sư nuôi dưỡng dạy
Hiện Quang đệ tử lễ thân gần
Thông minh học rộng thông tam học
Mẫn Tiệp nghe nhiều tỏ tứ ân
Học đạo tham phương tường yếu chỉ
Hành thiền kham nhẫn sáng thiền tăng

Thiền tăng quyết chí ngộ chơn tâm
Rủ sạch trần ai hướng đạo chân
Ngoài quán duyên sanh lìa đắm trước
Trong nhìn thật tướng gắng tinh cần
Từ bi dẫn dắt người mê muội
Hỷ xả đỡ nâng kẻ lỗi lầm
Khắc kỷ trang nghiêm gìn đức hạnh
Gương thiền soi sáng cõi thiên nhân68/ Tức Lự Thiền Sư Hạnh

Thuở nhỏ siêng năng đọc sách đời
Thông minh đĩnh ngộ hướng thiền nôi
Xuất gia học đạo vui kinh kệ
Lạy Phật tham thiền giữ bản hoài
Khế ngộ tam luân đều vắng lặng
Thầm tri nhất thể thảy thường soi
Thông Thiền mật ý trao tâm ấn
Tức Lự hoằng dương xiển đạo ngời

Đạo ngời soi sáng mở gương tâm
Dẫn dắt môn nhân vượt khổ trầm
Hướng cội Bồ đề nương bến giác
Xây nhà trí tuệ dưỡng bờ an
Đêm ngày thanh thản soi nguồn đức
Năm tháng tiêu dao mở suối ân
Thông Thánh thiền môn chuông sớm vẳng
Tăng nhân thạch trụ sáng trăng rằm69/ Ứng Thuận Cư Sĩ Hạnh

Tánh tình phóng khoáng hướng tâm thiền
Chẳng bận quan quyền quy Phật duyên
Dốc chí học thiền nghiên bối diệp
Quyết tâm tu Phật hướng thiền nguyên
Sưu tầm ý tổ thông nguồn diệu
Thấu suốt tâm tông tỏ mạch huyền
Tức Lự thiền sư trao ấn chứng
Vang danh một thuở xứng tâm truyền70/Trần Thái Tông Thiền Sư Hạnh

Minh vương uy đức rạng nam thiên
Trị quốc an dân, thấu tỏ thiền
Trực ngộ Kim Cang không chỗ trụ
Thường hay Tổ ấn có cơ truyền
Nghiên tầm bối diệp soi chân thể
Thấu tỏ kinh văn xiễn diệu nguyên
Thiền mạch châu lưu an xã tắc
Văn chương thi tứ rạng tâm nguyền

Tâm nguyền trải khắp lợi nhân gian
Đại Việt uy hùng đuổi ngoại bang
Bốn biển thanh bình hưng đạo pháp
Ba miền thịnh vượng rạng ân quang
Thăng Long vạn kiếp lưu hào khí
Yên Tử ngàn năm tỏa đạo vàng
Năm tháng an lành hoa tuệ nở
Thái Tông đức hoá sáng trời NamCalifornia, 08-09-2021

Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)

 


hoa_sen

Hành Trạng Chư Tổ Việt Nam
(tiếp theo từ 71 đến 80)

71/ Tuệ Trung Thượng Sĩ Hạnh

Tánh tình thuần hậu trí thâm uyên
Tư chất thông minh thích đạo thiền
Yếu chỉ Tiêu Dao trao ấn nhận
Huyền cơ Thượng Sĩ nối tông truyền
Thong dong ứng vật quy bờ giác
Tự tại đưa người hướng bến thiêng
Vượt thoát nhị biên xa bể đắm
Ở đời vui đạo thảy an nhiên

An nhiên vững chãi giữ cơ mầu
Hiển hiện từ bi vớt khổ đau
Dẫn dắt người mê bừng mắt tuệ
Dìu nâng kẻ yếu sáng
tâm đầu
Thiền thi ứng đối tràn thi ngọc
Ý tứ hài hoà trải ý châu Cởi trói môn nhân rời ngã chấp
Một đời đạo nghiệp rạng xưa…. sau..!

72/Trúc Lâm Đại Sĩ Hạnh

Trúc Lâm Đại Sĩ sáng muôn phương,
Đức hạnh ngời soi khắp nẻo đường.
Yên Tử thiêng sơn rền tiếng mõ,
Chùa Đồng cổ tự dậy âm chuông.
Cư Trần Lạc Đạo thâm sâu nghĩa,
Đắc Thú Lâm Tuyền xán lạn chương.
Cảnh Bụt thiền thơ trăng rọi sáng,
Muôn đời hậu thế hướng về nương.

Về nương đức sáng mở cơ thiền
Chuyển nghiệp trần lao hướng thiện duyên
Kết hạt Bồ Đề xây tổ nghiệp
Trồng cây Bát Nhã dựng Nam thiên
Trời trong nắng ấm hoa hương ngát
Gió mát trăng thanh sông núi thiêng
Thịnh trị thanh bình yên cõi nước
Tông phong vĩnh chấn toả thiền viên

73/Pháp Loa Thiền Sư Hạnh

Mạng lớn bao phen phá chẳng thành
Chào đời đĩnh ngộ trí thông minh
Thương người ái ngữ gìn tâm chánh
Mến vật trường chay giữ ý thanh
Mộ Phật xuất gia nương pháp diệu
Tham thiền học đạo dưỡng nguồn lành
Lăng Nghiêm đọc tụng khai tâm tánh
Tổ nghiệp thừa đương tỏa suối linh

Suối linh toả mát nước từ bi
Nhuần gội nhân gian pháp diệu kỳ
Khai mở nguồn tâm xa kiếp trược
Vun bồi bến đức lánh dòng si
Đèn thiền thắp sáng trừ mê hoặc
Lối đạo gìn an đoạn chướng nghi
Tôn chỉ thiền tông trăng rọi sáng
Pháp Loa hành trạng sử truyền ghi

74/Huyền Quang Thiền Sư Hạnh

Dung nhan kỳ lạ chí xa vời
Học một biết mười giỏi biện tài
Thi đổ trạng nguyên danh nổi khắp
Chối từ hôn ước tiếng vang nơi
Hàn Lâm phụng mệnh sứ thần nể
Phật Đạo hướng tâm trần thức rơi
Dâng biểu từ quan quy chánh đạo
Tu hành tinh tấn hạnh cao ngời

Cao ngời đức hạnh sáng thiền viên
Quảng học đa văn ngộ tổ thiền
Giáo nghĩa tinh thông khơi ánh tuệ
Kinh luân thấu tỏ mở cơ huyền
Tăng ni quy tụ truyền tông chỉ
Phật tử hướng về mở đạo duyên
Tổ nghiệp thừa đương hưng pháp hoá
Thiền thơ sáng rạng sử lưu truyền

75/ Quốc Sư Quán Viên Hạnh

Đông Sơn thạch trụ ẩn non thiền
Giới hạnh thanh cao toả đức thiêng
Tuệ giải hanh thông linh diệu ứng
Tâm thành sáng suốt
mật kỳ truyền
Bài mê hiển chánh trừ mê tục
Phá chấp hành chơn giải chướng duyên
Gạn đục khơi trong gương hạnh sáng
Quán Viên pháp hoá rạng tâm nguyền

Tâm nguyền ban trải chuyển mê nhân
Xả bỏ xan tham tẩy lỗi lầm
Khổ luỵ vơi dần gương đức tỏa
An vui thăng tiến đạo tâm lan
Rừng thiền hoa nở hương thơm ngát
Suối đạo trăng soi bóng sáng ngần
Nhân ngã thị phi đều dứt sạch
Vượt bờ sanh tử tự nhiên an

76/ Đức Minh Thiền Sư Hạnh

Thiếu thời mộ Phật kính dâng cơm
Hạn hán đầm khô thương cá tôm
Cứu vật từ bi hành chí nguyện
Tu tâm nhẫn nhục hướng thiền môn
Siêng năng học hỏi tinh thông giáo
Chăm gắng tu hành thấu hiểu tông
Đắc pháp thừa đương cơ nghiệp tổ
Thần thông hiển hoá rạng thiền phong

Thiền phong toả chiếu độ trần duyên
Chuyển hoá mê nhân hướng nẻo thiền
Nhổ cội xan tham xa cõi tục
Trồng cây hỷ xả giữ bờ thiêng
Già lam trùng kiến khai nguồn diệu
Thánh giáo tuyên dương mở suối huyền
Tự tại thong dong nên nghiệp lớn
Một đời đạo nghiệp sáng gương liên

77/Tuệ Thông Ni Sư Hạnh

Xuất gia học đạo hạnh tinh chuyên
Giới đức oai nghi nhuận thắm thiền
Tuệ giải hanh thông tâm định tĩnh
Thân hành tinh tấn ý an yên
Công phu sớm tối khơi nguồn diệu
Tĩnh toạ đêm ngày mở suối thiêng
Trí tuệ bừng soi năm tháng hỷ
Đức tâm tỏa sáng rạng tâm truyền

Tâm truyền tiếp nối mạch thiền nguyên
Thắp sáng đèn tâm chuyển đảo điên
Mở cửa từ bi soi ánh tuệ
Xây miền hỷ xả rọi trăng huyền
Dẫn người lạc bước nương thuyền giác
Dắt kẻ lầm đường hướng bến liên
Thị tịch an nhiên tâm bất động
Tuệ Thông hành trạng mãn tâm nguyền


78/Hương Hải Thiền Sư Hạnh

Tài giỏi thông minh đổ cử nhân
Triệu Phong tri phủ sáng gương quan
Nhân từ mến Phật quy chơn giáo
Hiếu kính tin thiền hướng diệu tâm
Học đạo đêm ngày xa bến đục
Xuất gia năm tháng dưỡng nguồn an
Kinh văn giảng giải truyền hương ngát
Luật luận hành trì sáng rạng quang

Rạng quang tỏa chiếu chuyển trần duyên
Thắp ánh nhiên đăng nối mạch thiền
Dẫn dắt môn nhân về nẻo chánh
Dìu nâng đệ tử đến bờ thiêng
Tinh cần sáng tác văn thơ kệ
Chăm chỉ tu hành đạo bản nguyên
Hương Hải hành tung tâm tuệ sáng
Đèn thiền rực rỡ sáng thiền viên


79/ Đạo Chân và Đạo Tâm Thiền Sư Hạnh

Sanh thời mộ Phật hướng tu thiền
Lặng lẽ chuyên tu dứt ngoại duyên
Sớm tối công phu hành chánh đạo
Mai chiều quán chiếu tỏ chơn miền
Đạo Long yếu chỉ thừa đương nối
Pháp Vũ huyền cơ tiếp nhận truyền
Thị tịch ung dung lưu xá lợi
Nhục thân nguyên vẹn tỏa ngời thiêng

Ngời thiêng ánh đạo sử lưu gương
Thanh tịnh thiền môn hạnh sáng đường
Thành Đạo chùa quê rền pháp vũ
Đạo Tâm thạch trụ ngát thiền hương
Bao thu lá rụng đời thay đổi
Ngàn độ hoa cười thế vấn vương
Cổ tự còn y nền nét cũ
Chân tăng nhục thể rọi mười phương

80/Nhất Cú Tri Giáo Thiền Sư Hạnh

Trú trì cổ tự ngự non thiêng
Tham vấn thiền sư yếu chỉ thiền
Ngồi vững triều dâng xa tục bụi
Đứng yên sóng dập vượt trần duyên
Tro tàn khói lặng tan mây ám
Hoa nở người cười rạng đóa liên
Chuông vẳng tăng nhân bừng ánh tuệ
Trống hoà sóng vỗ mở huyền nguyên

Huyền nguyên tuôn chảy nước thơm trong
Tưới mát trần ai tịnh cửa không
Cảm hoá sinh linh quy bến đạo
Chuyển lay nghiệp lực hướng thiền tông
Khai đường giảng pháp tăng ni kính
Truyền ấn trao tâm Phật tử trông
Pháp hoá hưng long rền một thuở
Thiền môn thịnh vượng rạng tôn phong

California, 02-10-2021

Hậu Học-Thích Chúc Hiền ( kính đề )
hoasen1

Kính mời xem tiếp 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202004:19(Xem: 5527)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 5625)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
25/05/202120:35(Xem: 2439)
Đã nhiều năm rồi, Phật Tử Việt Nam cử hành đại lễ trong niềm hân hoan tự hào về một ngày lễ Vesak trọng đại được xưng danh một cách trang trọng là "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc." Phật giáo là một trong bốn tôn giáo lớn của nhân loại. Con số Phật Tử dù vậy cũng chỉ khoảng 400-600 triệu. Với con số khiêm nhường đó, tiếng nói của Phật giáo không có ảnh hưởng gì đáng kể trong các quyết định của Liên Hiệp Quốc về vận mạng của các dân tộc trên thế giới. Phật Tử Việt Nam chính thức đón nhận "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc" từ năm 2008. Từ đó đến nay, những phát biểu bởi các đại biểu từ nhiều nước tán dương Đức Phật quả là quá nhiều, nhưng chưa có bất cứ đóng góp thiết thực đáng kể nào cho khát vọng hòa bình của nhiều dân tộc bị áp bức, bóc lột bởi chính quyền của nước mình; bị đe dọa bởi tham vọng bá quyền của nước lớn.
01/01/202109:18(Xem: 91927)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
11/08/202108:33(Xem: 1247)
Toàn tập Kinh Tạng Nikaya cho Iphone & Ipad (cảm ơn TT Tâm Hải đã gởi tặng, mời đại chúng vào download để đọc kinh Tạng)
22/06/202117:02(Xem: 1487)
Lời thưa của người kết tậpNhững khi nhắc chuyện Chùa xưa, Mẹ thường kể “… Sau ngày Ông Ngoại bị liệt, Ôn Đỗng Minh hay thăm hỏi, và dặn các học trò thường xuyên lui tới săn sóc…” Tôi biết vỏn vẹn chỉ chừng ấy về Ôn, vậy đã là quá nhiều! Tập san Hoa Đàm số 12 này được kết tập và phát hành nhân ngày Kỵ, phần lớn nội dung bài vở, hình ảnh đã có trong tập Kỷ yếu Tưởng Niệm Ôn (viên tịch ngày 17.06.2005 | 11.05 năm Ất Dậu) do hàng Đệ tử của Ôn thực hiện trước đây, và một ít từ trang nhà Quảng Đức (https://quangduc.com/) của Thầy Nguyên Tạng biên tập, cũng như Pháp Tạng (http://phaptangpgvn.net/vie/) do Thầy Tâm Nhãn phụ trách.
28/06/202018:15(Xem: 4173)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
11/01/201913:22(Xem: 5240)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 10144)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 6634)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.