Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Mục lục và giới thiệu

10/12/201820:53(Xem: 2078)
Mục lục và giới thiệu

P.L 2528

Phật Giáo THÁNH ĐIỂN

Linh Sơn

Thich Huyền Vi

VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC LINH SƠN XUẤT BẢN.

9,Avenue Jean-Jaurès , 94340 Joinville-Le-Pont

FRANCE.   Tel (Paris):  883-75-47.

~o~

MỤC   LỤC

 

 

                        PHẦN  THỨ  NHẤT  -  GIÁO  PHÁP  :

                                                                                                                                   

                        Chương Một  -  PHẬT  ĐÀ

                                    Mục I     Danh từ Phật                                                                       

                                    Mục II    Sự thuyết pháp của Phật                                         

                                    Mục III   Điểm son bình đẳng của Phật                                 

                                    Mục IV   Lòng đại bi của Phật                                              

                                    Mục V    Ơn  Phật                                                                  

                                    Mục VI   Thân Phật (2 thân)                                                  

                                    Mục VII  Thân Phật (3 thân)                                                 

 

                        Chương Hai  -  ĐẠT  MA :

                                    Mục I      Tứ Đế                                                                     

                                    Mục II      Pháp duyên khởi                                                   

                                    Mục III     Ba Pháp ấn,  Bốn pháp ấn                                    

                                    Mục IV     Pháp  Tam  Thừa                                                  

                                    Mục V      Pháp  Nhứt  Thừa                                                 

                                    Mục VI     Pháp cùng nghĩa                                                   

                                    Mục VII   Phật  Pháp cùng  Ngoại  Đạo                               

 

                        Chương Ba  -  VẠN  HỮU

                        THIÊN  TRÊN  NÓI  VỀ  DUYÊN  KHỞI  CỦA  VẠN  HỮU

                        Tiết  I  -  Nghiệp  Cảm  Duyên  Khởi

                                    Mục I       Tâm là nguồn gốc các pháp                                   

                                    Mục II      Tâm cùng nghiệp                                                  

                                    Mục III     Nghiệp Báo                                                          

                                    Mục IV     Tự nghiệp tự thọ                                                  

                                    Mục V       Báo ứng thiện ác                                                  

                                    Mục VI      Nghiệp báo cùng qủi thần                                               

 

                        Tiết  II  -   Duy  Tâm  Duyên  Khởi :

                                    Mục I        Tam giới nhất tâm                                                

                                    Mục II       Như Lai tạng                                                       

                                    Mục III      Chơn như thanh tịnh tâm                                    

                                    Mục IV      Chơn tâm cùng thế giới                                      

                        Tiết  III   Lại Gia Duyên  Khởi :

                                    Mục I       Alạigia thức (Tạng thức)                                       

                                    Mục II      Thức cùng muôn pháp                                          

                                    Mục III     Như  Lai  tạng cùng tạng thức                             

 

                        THIÊN DƯỚI NÓI VỀ THẬT TƯỚNG CỦA VẠN HỮU

                        Tiết  I  -  Chánh Quán Vạn Hữu :

                                    Mục I       Pháp không hữu vi                                                

                                    Mục II      Vạn Pháp vô ngã                                                  

                                    Mục III     Chánh quán bát nhã                                             

                        Tiết II  -  Thật  Tướng  Vạn  Hữu :

                                    Mục I       Thật tánh không hai                                              

                                    Mục II      Thật tướng chân như                                            

                                    Mục III     Nội chứng chân như                                             

                        Tiết III  -  Vạn Hữu  Nhứt  Như cùng  Sai Biệt :

                                    Mục I        Nhứt như pháp giới                                             

                                    Mục II       Nhứt pháp giới cùng sai biệt tướng                     

                                    Mục III      Thế  đế cùng đệ nhất nghĩa đế                             

                                    Mục IV      Ba đế,  Một đế của muôn loài                             

 

                        Chương  Bốn  -  CHÚNG  SINH

                                    Mục I         Nhân sinh                                                            

                                    Mục II        Vô thường                                                          

                                    Mục III       Khổ                                                                    

                                    Mục IV       Phiền Não                                                           

                                    Mục V        Luân Hồi                                                             

                                    Mục VI       Phật Tánh                                                                       

                                    Mục VII      Bản lai thành Phật                                             

 

                        PHẦN  THỨ  HAI  -  TU  TRÌ  :

                        Chương  Một  -  PHÁT  TÂM

                                    Mục I         Quy  y  Tam  Bảo                                                

                                    Mục II        Quy  y  Phật                                                        

                                    Mục III       Quy  y  Pháp                                                      

                                    Mục IV       Quy  y  Tăng                                                      

                                    Mục V        Tín  tâm                                                               

                                    Mục VI       Sám hối                                                              

                                    Mục VII      Cúng dường                                                      

                                    Mục VIII     Tâm bồ đề                                                          

                                    Mục IX        Thiện  tri  thức                                                   

                                    Mục X         Nghe pháp                                                         

                                    Mục XI        Pháp vị                                                              

 

                        Chương  Hai  -  HÀNH  ĐẠO

                                    Mục I          Phát nguyện                                                       

                                    Mục II         Cầu  đạo                                                             

                                    Mục III        Hành đạo                                                                       

                                    Mục IV        Bát chánh đạo                                                   

                                    Mục V         Lục ba la mật                                                     

                                    Mục VI        Bát nhã                                                              

                                    Mục VII       Bố thí                                                                

                                    Mục VIII     Trì giới                                                               

                                    Mục IX        Nhẫn nhục                                                         

                                    Mục X         Tinh tấn                                                              

 

                        Chương  Ba  -  NỘI QUAN

                                    Mục I          Yến tọa                                                              

                                    Mục II         Chế tâm                                                              

                                    Mục III        Quán tâm                                                                       

                                    Mục IV        Tịnh tâm                                                            

                                    Mục V         Vô trụ tâm                                                         

                                    Mục VI        Niệm Phật                                                         

                                    Mục VII       Quán Phật                                                         

                                    Mục VIII      Quán chúng sanh                                              

 

                        Chương  Bốn  -  THẾ  ĐẠO  CÙNG  PHẬT  ĐẠO

                                    Mục I           Ba môn giải thoát                                              

                                    Mục II          Giải thoát                                                          

                                    Mục III         Bồ đề                                                                

                                    Mục IV         Niết bàn                                                            

                                    Mục V          Phiền não cùng bồ đề                                        

                                    Mục VI        Sanh tử cùng niết bàn                                       

                                    Mục VII       Thế đạo cùng Phật đạo                                     

                                    Mục VIII      Tu hành sinh hoạt :

  1. Hạnh nguyện đầy đủ                                   
  2. Tín hạnh đều thật hành                               
  3. Hằng ngày thường dụng tâm                      
  4. Truyền đạo                                                  

 

PHẦN  THỨ  BA  -  THẾ  ĐẠO

Chương  Một  -   TRÌ  THÂN  THÔNG  DỤNG

 

Tiết  thứ  nhất  -   Nội  Tĩnh

            Mục I          Tự ái, tự hộ                                                        

            Mục II         Nội tĩnh                                                              

            Mục III       Cải quá                                                               

            Mục IV       Tàm quí                                                              

            Mục V         Khắc kỷ                                                             

            Mục VI       Thận độc                                                             

Tiết  thứ  hai   -   Tấn  Đức

            Mục I          Chí thành                                                                       

            Mục II         An định                                                              

            Mục III        Đức hạnh                                                                       

            Mục IV        Tập tánh                                                            

            Mục V         Tinh tấn                                                              

            Mục VI        Rằn sự giận                                                       

            Mục VII      Cẩn thận lời nói                                                 

Tiết   thứ  ba   -    Tiết  chế

            Mục I          Chế dục                                                              

            Mục II         Liêm khiết                                                          

            Mục III        Tri mạng                                                            

            Mục IV       Vệ sanh                                                              

            Mục V         Hại uống rượu                                                    

Tiết  thứ  tư   -   Kinh  Tế

            Mục I          Nghèo giàu                                                         

            Mục II         Chia của                                                             

            Mục III        Tài hoạn                                                             

 

Chương  Hai  -  ĐẠO  ĐỐI  VỚI  NGƯỜI

Tiết  thứ  nhứt   -  Gia   Tộc

            Mục I            Phụ tử                                                               

            Mục II           Hiếu đạo                                                           

            Mục III         Phu phụ                                                            

            Mục IV         Thân tộc, chủ tớ                                                           

Tiết  thứ  hai   -   Thầy  Bạn

            Mục I            Thầy trò                                                            

            Mục II           Tôn trưởng                                                       

            Mục III          Kết bạn                                                            

            Mục IV          Kính thờ, tôn người khác                                

            Mục V            Rằn nói dối                                                     

            Mục VI          Từ nhẫn                                                                       

            Mục VII         Báo ân                                                             

            Mục VIII        Xả thí                                                             

Tiết  thứ  ba   -   Xã  Hội

            Mục I             Hỗ trợ                                                             

            Mục II            Bình đẳng                                                        

            Mục III           Công ích                                                         

            Mục IV           Bác ái                                                             

            Mục V            Thân tộc                                                          

            Mục VI           Tắm gội                                                          

            Mục VII          Súc sinh                                                          

 

           

      Huyền Vi

LỜI NÓI ĐẦU

 

Kinh Luật Luận của Phật Giáo rộng hơn biển cả, cao hơn non Thái, người học Phật thật khó mà đọc cho hết!

 

Tập sách nầy, phần chính yếu được Học-giả Thái Đạm Lô ra công biên soạn từ ba tạng kinh điển, chương mục hết sức phân minh, trình bày rất là thứ lớp, chia thành ba phần chính yếu.  Đó là PHẦN GIÁO PHÁP, PHẦN TU TRÌ  PHẦN THẾ ĐẠO, lấy tên là  “PHẬT GIÁO THÁNH ĐIỂN”.

 

Chúng tôi nhận thấy tập sách nầy rất là hữu ích cho đời lẫn đạo, nên đem ra giảng dạy cho Tăng, Ni sinh, đồng thời dịch ra Việt ngữ để giảng cho sinh viên cùng nam nữ Phật tử, sau khi giảng dạy xong khóa đầu tại Viện Cao Đẳng Phật Học Linh Sơn Pháp Quốc; một số đông học viên nam nữ, yêu cầu cho phép xuất bản để lợi lạc hữu tình, chúng tôi xin tùy hỷ để cho những vị nào không đọc được ba tạng kinh-điển bằng chữ Hoa, chữ Phạn, cũng như những ai không đủ thì giờ đọc hết kinh sách Phật giáo bằng Việt-ngữ, quí vị ấy chỉ xem tập sách nầy cũng đủ các điểm thiết yếu trong Phật giáo.

 

Về phần ấn loát cũng như trang trí do chư Tăng, Ni sinh Tự Viện đảm nhiệm, về công tác đánh máy cũng như trình bày do Phật tử Tịnh Hảo hết lòng phụ trách, chúng tôi xin ghi công-đức và hồi-hướng lên ngôi Tam-Bảo chứng tri, cầu chư Bồ Tát gia hộ cho quí vị ấy “Tuệ Đăng Thường Chiếu”.  Còn về phần dịch thuật cũng như văn-chương, chúng tôi xin thưa thật với quí vị, vì phật-sự quá nhiều, nên không làm sao tránh khỏi khuyết điểm, hy-vọng các bậc cao-minh, những nhà trí-thức đọc qua nhận thấy những điểm nào sơ xuất, xin hoan-hỷ giúp cho ý kiến, để kỳ sau tái bản sẽ được thập phần hoàn hảo.

 

 

 

Kỷ-niệm thời-gian Kiết-Đông củ chư Tăng, Ni

Ngày 15, tháng 11 năm Giáp-Tý (5-1-1985)

 

 

THÍCH HUYỀN-VI

 

 

                       

                                     MƯỜI ĐIỀU GIÁO HUẤN

*****

                                                               

                                             Một  gần  thầy  sáng   ấy   cần   ,

                                    Bạn   lành   nương   giúp   chính   phần   điều   hai  ,

                                             Ba   thông   Tam   tạng   hoằng   khai

                                    Bốn   gìn   giới   cấm   chẳng   sai   phạm   gì   .

                                             Năm   Thánh   hiệu    mãi   nhớ   ghi  ,

                                    Sáu   cần   lễ   bái   chuyên   trì   phước   duyên   ,

                                             Bảy   thương   đời   khổ   thường   xuyên   ,

                                    Tám   Bồ   Đề   đạo   tâm   nguyền   khai   thông  ,

                                             Chín   ra   cứu   vớt   đại   đồng   ,

                                    Mười   theo   chí   nguyện   đạo  công  Phật  thành.

 

 

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

 

 

Kinh sách Phật giáo rất là sâu rộng, phong phú.  Tam tạng Thánh điển không có mấy ai đọc hết được; chẳng hạn như:  Kinh Đại Bửu Tích 120 quyển, Kinh Hoa Nghiêm 60 quyển, Kinh Đại Tập 40 quyển, Kinh Trung A Hàm 60 quyển, Kinh Tăng-Nhất-A-Hàm  51 quyển,  Kinh Tạp-A-Hàm  50 quyển, Kinh  Bát-Nhã  600 quyển,  Luật Thập-Tụng  61 quyển, Luật  Tứ-Phần  60 quyển…. Các kinh, luật nói trên đọc hết một quyển  đã là khó rồi, huống chi đọc toàn bộ.  Tập Phật Giáo Thánh Điển  nầy rút những tinh-hoa thiết yếu trong các  Kinh, Luật, Luận Nguyên Thủy và Đại Thừa của  179 bộ, chia ra mỗi phần, mỗi chương, mỗi tiết, mỗi mục rõ ràng.  Đọc tập sách nầy, về phương diện “LƯỢNG”,  chúng ta thấy được những cốt yếu trong tất cả các kinh, luật nhà Phật; về phương diện  “CHẤT”, hiểu rõ toàn bộ cương lĩnh của giáo nghĩa Tu-trì,  Thế-đạo của Phật giáo.  Thế nên sách nầy cũng được gọi là “Tập Yếu Các Kinh Luật” hay xưng là “Khải Thuyết về Phật-Giáo” vậy.

 

Nội dung tập sách nầy chia thành ba phần:  Giáo pháp, Tu-trì và Thế-đạo; trong mỗi phần lại còn chia ra nhiều chương, tiết, mục.  Phần Giáo-pháp thứ nhất chuyên thuật giáo-nghĩa Phật-giáo; các vấn đề then chốt như:  Phật giáo, Đạo-pháp, Vũ-trụ-quan, Nhân-sinh-quan…đều đầy đủ trong phần nầy.  Thế nên được gọi là Khải thuyết giáo-lý Phật-giáo.  Tuy nhiên hiểu rõ nghĩa mà không thật hành thì chẳng khác gì người có mắt mà lại không chân; thế nên trong phần  Tu-trì thứ hai chuyên thuật phương-pháp tu-hành cho Phật-Giáo-Đồ; gồm có tín, nguyên, quán hạnh của Phật-giáo, đều được kính ghi đầy đủ.  Thế nên, nó cũng được gọi là Khải thuyết tu-hành của Phật-tử lưỡng phái.  Hai phần trên rất quan trọng đối với những ai đã vào cửa Đạo, nhưng về cách- thức phổ-thông để lập thân xử-thế của người đời, đường hướng của mình cũng như đối với người, những lời vàng Đức Phật đã dạy, cũng cần phải suy tầm; vì thế cho nên có phần Thế-đạo thứ ba chuyên thuật những phương-pháp tiếp nhơn xử-sự, theo lời giáo huấn của tiền-nhân để biết cung cách đối xử với gia-đình, quốc-gia, xã-hội….Thế nên phần nầy cũng được gọi là những cách-ngôn thế-đạo vậy.

 

Trong phần Giáo-pháp chia thành bốn chương:  Phật-đà,  Phật-đế,  Vạn-hữu  và Chúng-sinh.  Đầu tiên muốn có một chương riêng biệt nói về Tâm, nhưng sau thấy có ý-nghĩa nầy gồm có đủ trong chương Vạn-hữu sợ trùng diệp, nên bỏ không đạt thành vấn-đề.  Chương Phật-đà thứ nhất sở-dĩ không nêu rõ lịch-sử Đức Thích-Tôn là vì có đề-cập trong các mục nói về yếu-nghĩa hai thân, ba thân cũng như Phật-thân.   Chương Pháp- Đế (Đạt-ma) thứ hai nói về tứ-đế, thập nhị nhơn-duyên và các thuyết tam-thừa, nhất-thừa  v..v…Chương Vạn-hữu thứ ba có chia ra hai đại tiết mục là duyên-khởi và thật tướng.  Về tiềt mục duyên-khởi lại phân thành ba loại là nghiệp-cảm duyên-khởi, duy-tâm duyên-khởi và Lại-da duyên-khởi.  Ngoài ra còn có các mục tư-tưởng nghiệp-báo, tư-tưởng Như-Lai-tạng, mục nói về thức A-lại-gia, cuối cùng còn đề cập đến sự quan-hệ giữa A-lại-gia cùng Như-Lai-tạng.  Tức là vấn-đề nói về tâm-linh đều được nêu trong mục nầy.  Về tiết mục thật-tướng nói về chánh-quan không, vô-ngã của vạn-hữu mà tiến đến “thật tánh bất nhị” có sự quan-hệ giữa nhất-tâm cùng vạn-hữu cho đến các vấn đề nhị-đế, tam-đế, nhất-đế của vạn-hữu để kết-thúc các tiết mục trong chương nầy.  Chương chúng-sinh thứ tự từ hành-tướng vô-thường, khổ của nhân sanh, rồi đề-cập đến những nguyên-nhân gây ra phiền-não cùng là sự luân-hồi, vô-thường, khổ, có thể chuyển chúng, sang Phật-tánh bình đẳng.  Mục chót lại suy cứu chỗ cùng tột là bản-lai của nhơn-sinh chắc được thành Phật.

 

Trong phần Tu-trì có chia ra bốn chương đó lá Phát-tâm, Hành-đạo, Nôi-quan và Thế-đạo cùng Phật-đạo.  Chương Phát-tâm thứ nhất từ mục Quy-y Tam-bảo cho đến phát-tâm nghe pháp.  Chương Hành-đạo thứ hai từ mục phát nguyện cầu đạo cho đến Bát-chánh-đạo, lục Ba-la-mật  v..v…Chương Nội-quan thứ ba từ mục yếu tạo tịnh-quán cho đến quán Phật, thấy Phật….Chương Thế-đạo cùng Phật-đạo thứ tư từ mục ba môn giải-thoát nhẫn đến các mục Bồ-đề, Niết-bàn, phiền não cùng Bồ-đề, sanh tử cùng Niết-bàn, quan-hệ giữa Thế-đạo cùng Phật-đạo, nhưng đặc-biệt là khai thông các vấn-đề tu-tập.  Trong mục thiện-tri-thức, đã thuộc trong chương Hành-đạo; chương Nội-quan cũng có thể xem là một bộ phận của Hành-đạo; lại nữa Bồ-đề, Niết-bàn đã thuộc nơi chương Phật-đà trong phần Giáo-pháp vì đó là mục tiêu cuối cùng của sự tu-hành làm đạo, thế nên nếu ở phần nầy, có phần thích đáng.  Hơn nữa trong chương Hành-đạo có các mục bố-thí, nhẫn-nhục; trong mục sư-hữu của phần Thế-đạo cũng có các mục từ-nhẫn, thí-xả; ở ngoài nhìn xem in tuồng trùng hợp, nhưng thật sự thì bố-thí và nhẫn-nhục trong chương Hành-đạo là một trong sáu pháp Ba-la-mật, sự tu-trì phải lấy Bồ-đề làm mục tiêu Từ-nhẫn và thí-xả trong mục Sư-hữu là đức-nghĩa sinh-hoạt hằng ngày vậy.  Thế nên đặc biệt chia hai chỗ cho chúng ta suy-xét đó.

 

Phần Thế-đạo chia ra hai chương:  Trì thân thông-dụng và Con đường đối với mọi người.  Trong chương Tri-thân thứ nhất lại chia ra bốn chi-tiết:  nội-tĩnh, tiến đức, tiết-chế va kinh-tế… Trong chương thứ hai đối với người:  có chia ra ba tiết-mục:  gia-tộc, thầy-bạn và xả-hội.  Lại nữa trong chương Trì-thân còn có các mục răn sự giận, cẩn-thận lời nói liêm-khiết, chia của cũng gồm có ý-nghĩa đối với mọi người; nhưng kỳ-thực ấy không  là nghĩa-đức, chủ-yếu cho chính mình, thế nên để vào trong chương Trì-thân.

 

Lược giải trong sách nầy chỉ biểu diện từ ngữ, lược-giải các danh số đều là dón gọn và giản-dị; nếu ai muốn xem đầy đủ thì xin vào thư-viện Phật-học, hay tham-khảo trong Phật-học Đại-từ-điển thì hoàn hảo hơn.

 

Kinh-điển dẫn-chứng trong tập sách nầy thì theo Đại-Tạng kinh, bản chính của Tần-Gìa Tịnh-Xá từ Ấn-độ làm căn cứ.   Kinh, Luật dẫn cứ trong đây  gồm có 179 bộ;  ở trong chánh văn của Đại-tạng.  Mỗi đoạn đều ghi rõ, trích trong Kinh, Luật tên gì, theo chữ số mấy, tờ mấy, trang bên phải hay trái;  để tiện  cho học-giả nghiên cứu.

 

Các cách dẫn cứ trong tập nầy dựa theo mỗi bộ Kinh, Luật của Nguyên-thỉ và Đại-thừa, nay phân biệt thứ tự như sau:

 

KINH ĐIỂN NGUYÊN-THỈ

 

Truyện Phật, hai tập kinh Nhân-quả và Trung-bổn-khởi; vì theo sử truyện chép về Phật-giáo, nêu ra như trước.

Bổn bộ A-Hàm, các bản dịch khác nhau, ấy là:  Tạp A-Hàm, Trung A-Hàm, Trường A-Hàm và Tăng Nhất A-Hàm.

Các kinh chép lại:  Pháp-cú,  Xuất-diệu  và  Tứ thập nhị chương.

Các Tiểu-bộ kinh của Nguyên-thỉ.

Các kinh soạn thuật:  Bách-dụ,  Tạp-bảo-tạng,  Na-Tiên Tỳ-kheo…

 

LUẬT NGUYÊN THỈ

           

            Các luật:  Tứ-phần,  Ngũ-phần,  Thập-tụng,  Tăng-kỳ,  Sa-di…

 

LUẬT ĐẠI THỪA

 

            Các kinh luật  :  Phạm-võng,  Anh-lạc,  Phật-tạng,  Ưu-bà-tắc,  Pháp luật tam-muội…

 

KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA

 

Kinh Bát-Nhã cùng các loại Đại-phẩm,  Tiểu-phẩm,  Kim-cang,  Nhân-vương,  Thiên-vương,  Lý-thú…

Các kinh thuộc hệ -thống Bát-Nhã, Duy-na, Tư-ích, Chư pháp vô-hành,  Thủ Lăng-nghiêm tam-muội, Tọa-thiền tam-muội…

Kinh  Pháp-hoa và các kinh liên-hệ.

Kinh  Hoa-nghiêm và các kinh quyến thuộc.

Kinh Đại-bát Niết-bàn…

Các kinh Như-Lai tạng,  Thắng-man,  Vô-thượng y thâm mật,  Lăng-già,  Mật-nghiêm,  Chiếm-sát,  Viên-giác,  Lăng-nghiêm,  các kinh nói về Như-Lai-tạng cùng A-lại gia thức v..v.., kinh Đại-Nhật cũng được phụ trương.

Kinh  Đại-Bửu-Tích các nhà dịch khác nhau, chì có kinh Thắng-man nội dung liên hệ theo trên.

Kinh  Đại-tập và các bản dịch khác nhau, kinh liên-hệ chỉ có Chiếm-sát là quan-hệ với nội dung kinh trên, theo hệ thống Như-Lai-tạng.

Các kinh Quán-Phật Tam-muội, Hoa-thú, Dược-sư,  Kim quang-minh, Tâm-địa quán cùng các kinh Tiểu-bộ của Đại-thừa.

 

 

SO SÁNH 26 ĐIỀU TỐT TRONG ĐỜI

$  =  $  =  $

                                                   Chứa   vàng   nào   sánh   đức   hay   ,

                                             Kế  mưu  khó  ví  thẳng  ngay  tốt  lành  ,

                                                    Lòng  trung  thật  thắng  gian  manh,

                                             Tạm thời kém tốt thường hành thiên thâu.

                                                                   =  $  =  $  =

                                                    Biết  đủ  tốt  hơn  đa  cầu   ,

                                              Điểm trang khó sánh sắc mầu tự nhiên ,

                                                    Bình   thường   hơn   lạ   đảo   điên  ,

                                              Uống  ăn chưa tốt thân chuyên tu hành .

                                                                  $  =  $  =  $

                                                    Nói  được  chẳng   sánh  làm  thành ,

                                               Đọc được giải được thật hành hay hơn ,

                                                    Tu   không   sánh  chứng   lý   chơn ,

                                               Tìm  noi  Thánh đức tốt  hơn hiện  đời  .

                                                                   =  $  =  $  =

                                                     Đãi  thân   hơn   đãi   người   đi

                                               Nương  người  sao  tốt  bằng  đời  tự  lo,

                                                     Thật    tại    hơn  huyễn   hóa    trò   ,

                                               Đạo   ngay  thẳng  tốt  hơn  hò  hét  hay.

                                                                  $  =  $  =  $

                                                      Thành    trái   tốt ,  hơn  hoa   khai  ,

                                               Xa hoa chẳng sánh trong ngoài giản đơn,

                                                       Tốt lòng hơn tốt nước sơn,

                                                Về   sau   nên  tốt   đẹp   hơn  lúc   này   .

                                                                  =  $  =  $  =

                                                        Học   thông   hơn  phú   quý   tài  ,

                                                Hỏi  được  chưa  tốt  bằng  ai  đáp  rành  ,

                                                        Giải  chưa  sánh  ngộ  chứng  thành ,

                                                 Hiển  bày  khó  sánh  vô  danh thật  tàng.

                                                         Tín  nghĩa   hơn  tình   điểm   trang ,

Cầu người chẳng  ví  thường an tự   cầu .

 

$  =  $  =  $

 

KINH ĐIỂN DẪN CỨ TRONG TẬP NẦY

(CĂN CỨ ĐẠI TẠNG KINH, BẢN CỦA TINH XÁ TẦN GIÀ)

 

Số Thứ Tự

KINH ĐIỂN

Số Quyển

NGƯỜI DỊCH

Số Mục

1

Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhơn Quả.

4

Đời Tống, Ngài Cầu Ma Bạt Đà La.

Thời 10

2

Kinh Trung Bổn Khởi.

2

Hậu Hớn, Đàm Quả và Khương Mãnh Tường.

Thời 10

3

Kinh Chuyển Pháp Luân.

1

Hậu Hớn, An Thế Cao.

Thời 6

4

Kinh Đại Bát Niết Bàn.

3

Đông Tấn, Pháp Hiến.

Trắc 10

5

Kinh Phật Bát Nê Hoàn.

2

Tây Tấn, Bạch Pháp Tổ.

Trắc 10

6

Kinh Di Giáo.

1

Hậu Tần, Cưu Ma La Thập.

Thời 10

7

Kinh Tạp A Hàm.

50

Tống,  Cầu Na Bạt Đà La.

Thời 2-4

8

Kinh Biệt Dịch Tạp Hàm.

16

Mất tên người dịch.

Thời 5

9

Kinh Tạp A Hàm.

1

Mật tên người dịch.

Thời 06

10

Kinh Trung A Hàm.

60

Đông Tấn, Cù Đàm Tăng Già Đề Bà.

Trắc 5-7

11

Kinh Thất Tri.

1

Ngô Tri Khiêm

Trắc 8

12

Kinh Hằng Thủy.

1

Tây Tấn, Pháp Cự.

Trắc 8

13

Kinh A Na Luật Bát Niệm.

     1

Hậu  Hán, Chi Diệu.

Trắc 8

14

Kinh Thiện Sanh Tử.

1

Tây Tấn,Chi Pháp Độ.

Trắc 8

15

Kinh Trưởng A-Hàm.

22

Hậu Tần:  Phật Đà La Xá cùng Trúc Phật Niệm.

Trắc 9

16

Kinh Thi Ca La Việt Lục Phương Lễ.

1

Hậu Hớn, An Thế Cao.

Trắc 10

17

Kinh Phật Khai Giải Phạm Chí A Bạt.

1

Ngô, Chi Khiêm.

Trắc 10

18

Kinh Tăng Nhứt A Hàm.

51

Đông Tấn, Cù Đàm Tăng Già Bạt Đề.

Trắc 1-3

19

Kinh Thí Thực Hoạch Ngũ Phước Báo.

1

Mất tên người dịch.

Trắc 4

20

Kinh Ngọc Gia Nữ.

1

Mất tên người dịch.

Trắc 4

21

Kinh Pháp Cú.

2

Ngô, Duy Kỳ Nan…

Tạng 6

22

Kinh Pháp Cú Thí Dụ.

4

Tấn, Pháp Cự, Pháp Lập.

Tạng 6

23

Kinh Xuất Diệu.

30

Giao Tần, Trúc Phật Niệm.

Tạng 5-6

24

Kinh Pháp Tập Yếu Tụng.

4

Tống, Thiên Tức Tai.

Tạng 6

25

Kinh Bổn Sự.

7

Đường, Huyền Trang.

Thời 6

26

Kinh Đăng Chỉ Nhân Duyên

1

Hậu Tần, Cưu Ma La Thập.

Túc 7

27

Kinh Bát Sư.

1

Ngô, Chi Khiêm.

Túc 7

28

Kinh Xuất Gia Duyên.

1

Hậu Hán, An Thế Cao.

Túc 8

29

Kinh Phật Y.

1

Ngô, Trúc Luật Diệm, Chi Việt.

Túc 8

30

Kinh Chiên Đà Việt Quốc Vương.

1

Tống, Thư Cư Kinh Thinh.

Túc 7

31

Kinh Thí Dụ.

1

Đường, Nghĩa Tịnh.

Túc 8

32

Kinh A Hàm Chánh Hạnh.

1

Hậu Hán, A Thế Cao.

Túc 8

33

Kinh Sở Dục Trí Tư.

1

Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ.

Túc 8

34

Kinh Tấn Học.

1

Tống,  Thư Cừ Kinh Thinh.

Túc 8

35

Kinh Nhơn Duyên Tăng Hộ.

1

Mất tên người dịch.

Túc 8

36

Kinh Chư Phước Đức Điền.

1

Tây Tấn, Pháp Lập Pháp Cự.

Túc 8

37

Kinh Kiên Ý.

1

Hậu Hán, An Thế Cao.

Túc 8

38

Kinh Chánh Pháp Thánh Niệm Xứ.

70

Nguyên Ngụy, Cù Đàm Bát Nhã  Lưu Chi.

Túc 1-4

39

Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ.

1

Tống, Pháp Thiên.

Túc 5

40

Kinh A Nan Vấn Sự Kiết Hung.

     1

Hậu Hán, An Thế Cao.

Túc 6

41

Kinh Tự Ái

1

Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ.

Túc 7

42

Kinh La Vân Nhẫn Nhục.

1

Tây Tấn, Pháp Cự.

Túc 7

43

Kinh  Ngũ Khổ Chương Cú

1

Đông Tấn, Trúc Đàm Vô Lan

Túc 8

44

Kinh Tứ Tự Xâm

1

Tống, Pháp Thiên

Túc 8

45

Kinh Phân Biệt Thiện Ác Sở Khởi

1

Hậu Hán, An Thế Cao

Túc 6

46

Kinh Mạ Ý

1

Hậu Hán, An Thế Cao

Túc 8

47

Kinh Hiền Ngu

1

Nguyên Ngụy, Huệ Giác…

Túc 9

48

Kinh Phân Biệt

1

Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ

Túc 8

49

Kinh Hiếu Tử

1

Mất tên người dịch

Túc 8

50

Kinh Phụ Mẫu Ân Nan Báo

1

Hậu Hán, An Thế Cao

Túc 8

51

Kinh Vi Tằng Hữu Nhân Duyên

2

Túc Tế, Đàm Cảnh

Túc 8

52

Kinh Trung Tâm

1

Đông Tấn, Trúc Đàm Vô Lan

Túc 8

53

Kinh Bình Sa Vương Ngũ Nguyện

1

Ngô, Chi Khiêm

Túc 7

54

Kinh Vị Sanh Oán

1

Ngô, Chi Khiêm

Túc 7

55

Kinh Mạt La Vương

1

Tống, Thư Cừ Kinh Thinh

Túc 7

56

Kinh Tội Phước Báo Ứng

1

Tống, Cầu Na Bạt Đà La

Túc 6

57

Kinh Ngũ Vô Phản Phục

1

Tống, Thư Cơ Thinh Kinh

Túc 7

58

Kinh Xứ Xứ

1

Hậu Hán, An Thế Cao

Túc 6

 

59

Kinh Thất Xử Tam Quán

1

Hậu Hán,  An Thế Cao

Thời 6

60

Kinh Sanh

5

Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ

Túc 5

61

Kinh Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên

12

Tống, Duy Tịnh..

Túc 7

62

Kinh Quang Minh Đồng Tử Nhân Duyên

4

Tống, Thi Hộ

Túc 6

63

Kinh Tứ Thập Nhị Chương

1

Hậu Hán, Ca Diếp Ma Đằng Trúc Pháp Lan

Tang 5

64

Kinh Tam uHuệ

1

Mất tên người dịch

Tạng 8

65

Kinh Bách Dụ

4

Túc Tề, Cầu Na Tỳ Địa

Tạng 8

66

Kinh Bột Kinh Sao

1

Ngô, Chi Khiêm

Túc 8

67

Kinh Tạp Thí Dụ

2

Mất tên người dịch

Thự 7

68

Kinh Soạn Tạp Thí Dụ

1

Ngô, Khương Tăng Hội

Thự 7

69

Kinh Thiên Tôn Thuyết A Dục Vương Thí Dụ

1

Mất tên người dịch

Tạng 8

70

Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

2

Mất tên người dịch

Tạng 8

71

Luật Tứ Phần

60

Giao Tần, Phật Đà Gia Xá Trúc Phật Niệm

Lệ 3-6

72

Luật Ngũ Phần

30

Tống, Phật Đà Thập Trúc Đạo  Sanh

Trương 1-2

73

Luật Thập Tụng

61

Hậu Tần, Phất Nhã Đa La La Thập

Trương 3-7

74

Luật Ma Ha Tăng Kỳ

40

Đông Tấn, Phật Đà Bạt Đà La, Pháp Hiển

Lê 8-10

75

Sa Di, Thập Giới Pháp Tịnh Oai Nghi

1

Mật tên người dịch

Hàn 10

76

Kinh Phạm Võng Giới

2

Hậu Tần, Cưu Ma La Thập

Lệ 1

77

Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nghiệp

2

Giao Tần, Trúc Phật Niệm

Lệ 1

78

Kinh Phật Tạng

3

Giao Tần, Cưu Ma La Thập

Lệ 2

79

Kinh Ưu Bà Tắc Giới

7

Bác Lương, Đàm Vô Sấm

Lệ 2

80

Kinh Pháp Luật Tam Muội

1

Ngô, Chi Khiêm

Lệ 2

81

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật (Đại Phẩm)

27

Hậu Tần, Cưu Ma La Thập

Nguyệt 3-4

82

Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Tiểu Phẩm

10

Hậu Tần, Cưu Ma La Thập

Nguyệt 6

83

Kinh Văn Thù Bát Nhã

2

Lương, Mạn Đà La Tiên

Nguyệt 9

84

Kinh Kim Cang Bát Nhã

1

Giao Tần, Cưu Ma La Thập

Nguyệt 9

85

Kinh Nhơn Vương Bát Nhã

2

Giao Tần, Cưu Ma La Thập

Nguyệt 9

86

Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã

7

Trần, Nguyệt Bà Thú Na

Nguyệt 8

87

Kinh Lý Thú Lục Ba La Mật Đa

10

Đường, Bất Không

Nhuận 15

88

Kinh Duy Ma

3

Hậu Tần, Cưu Ma La Thập

Huỳnh 7

89

Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn

4

Giao Tần, Cưu Ma La Thập

Vụ 1

90

Kinh Văn Thù Chi Lợi Phổ Siêu Tam Muội

3

Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ

Vụ 8

91

Kinh Đại Phương Quảng Bửu Hiệp

3

Tống, Cầu Na Bạt Đà La

Vụ 10

92

Kinh Chư Pháp Vô Hành

2

Giao Tần, Cưu Ma La Thập

Vụ 2

93

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội

     2

Hậu Tần, Cưu Ma La Thập

Huỳnh 7

94

Kinh Tọa Thiền Tam  Muội

2

Giao Tần, Cưu Ma La Thập

Thự 6

95

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

7

Hậu Tần, Cưu Ma La Thập

Dinh 1

96

Kinh Quán Phổ Hiền Hạnh Pháp

1

Tống, Đàm Vô Mật Đa

Dinh 4

97

Kinh Vô Lượng Nghĩa

1

Túc Tề, Đàm Ma Già Đà La Xá

Dinh 1

98

Kinh Đại Tát Gía Ni Kiền Tử Sở Thuyết

10

Nguyên Ngụy, Bồ Đề Lưu Chi

Dinh 4

99

Kinh Hoa Nghiêm

60

Đông Tấn, Phật Đà Bạt Đà La

Thiên 7-9

100

Kinh Như Lai Hưng Hiển

4

Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ

Thiên 10

101

Kinh Độ Thế Phẩm

6

Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ

Thiên 10

102

Kinh  Đại Bát Niết Bàn

40

Bắc Lương, Đàm Vô Sấm

Dinh 5-6

103

Kinh Như Lai Tạng

1

Đông Tấn, Phật Đà Bạt Đà La

Vũ 3

104

Kinh Thắng Man

1

Tống, Cầu Na Bạt Đà La

Địa 12

105

Kinh Bồ Tát Anh Lạc

14

Giao Tần Trúc Phật Niệm

Vũ 4

106

Kinh Vô Thượng Y

2

Lương, Chơn Đế

Trụ 7

107

Kinh Giải Thâm Mật

5

Đường, Huyền Trang

Huỳnh 8

108

Kinh Lăng Gìa

4

Tống, Cầu Na Bạt Đà La

Huỳnh 6

109

Kinh Nhập Lăng Gìa

7

Đường, Thật Xoa Lăng Gìa

Huỳnh 6

110

Kinh Mật Nghiêm

3

Đường,  Địa Bà Ha La

Huỳnh 8

111

Kinh Đại Thừa Hiển Thức

2

Đường, Địa Bà Ha La

Địa 12

112

Kinh Phật Địa

1

Đường, Huyền Trang

Huỳnh 8

113

Kinh Kim Cang Tam Muội

1

Mất tên người dịch

Dinh 4

114

Kinh Chiếm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo

2

Tùy, Bồ Đề Đăng

Huyền 10

115

Kinh Viên Giác

1

Đường, Phật Đà Đa La

Thiên 11

116

Kinh Thủ Lăng Nghiêm

2

Hậu Tần, Cưu Ma La Thập

Huỳnh 7

117

Kinh Đại Nhựt

7

Đường, Du Ba Ca La

Nhuận 1

118

Kinh Ma Ha Ma Gia

2

Túc Tề, Đàm Cảnh

Dinh 10

119

Kinh Quảng Bác Bất Thối Chuyển Pháp Luân

6

Tống, Trí Nghiêm

Dinh 3

120

Kinh Liên Hoa Diện

2

Tùy, Na Liên Đề Gia Xá

Dinh 10

121

Kinh Đại Bữu Tích

120

Đường, Bồ Đề Lưu Chí

Địa 1-6

122

Kinh Vô Lượng Thọ

2

Tào Ngụy, Khương Tăng Khai

Địa 8

123

Kinh A Di Đà

1

Giao Tần, Cưu Ma La Thập

Địa 12

124

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

1

Tống, Cương Lương Gia Xá

Địa 12

125

Kinh Tỳ Gia Ta Vấn

2

Nguyên Ngụy, Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi

Địa 12

126

Kinh Phụ Tử Hiệp Tập

20

Tống, Nhựt Xưng …

Địa 10

127

Kinh Đại Thừa Thập Pháp

1

Lương, Tăng Gìa La Bà

Địa 8

128

Kinh Đại Tập

60

Bắc Lương, Đàm Vô Sấm

Huyền 1-4

129

Kinh Bữu Nữ Sở Vấn

4

Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ

Huyền 5

130

Kinh Đại Tập

5

Tùy, Xà Na Quật Đa

Huyền 9

131

Kinh Địa Tạng Thập Luân

10

Đường, Huyền Trang

Huyền 7

132

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

2

Đường, Thật Xoa Nan Đà

Nhuận 10

133

Kinh Đại TậpThí Du Vương

2

Tùy, Xà Na Quật Da

Huyền 9

134

Kinh Ban Châu Tam Muội

1

Hậu Hớn, Chi Lâu Ca Sấm

Huyền 9

135

Kinh Tự Tại Vương Bồ Tát

2

Giao Tần, Cưu Ma La Thập

Huyền 9

136

Kinh Tần Già Tra

4

Nguyên Ngụy, Nguyệt Ba Thủ Na

Huyền 9

137

Kinh Quán Phật Tam Muội Hải

10

Đông Tấn, Phật Đà Bạt Đà La

Huyền 9

138

Kinh Bảo Võ

10

Đường, Đạt Ma Lưu Chi

Vũ 6

139

Kinh Hải Long Vương

4

Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ

Vũ 9

140

Kinh Hoa Thủ

10

Hậu Tần, Cưu Ma La Thập

Vũ 5

141

Kinh Bi Hoa

10

Bắc Lương, Đàm Vô Sám

Trụ 3

142

Kinh Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện

1

Tùy, Đạt Ma Kịp

Huỳnh 4

143

Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương

10

Đường, Nghĩa Tịnh

Huỳnh 9

144

Kinh Tâm Địa Quán

8

Đường, Bát Nhã

Vũ 2

145

Kinh Hiền Kiếp

8

Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ

Huỳnh 4

146

Kinh Đại Phương Đẳng Đảnh Vương

1

Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ

Huỳnh 8

147

Kinh Đại Phương Quảng Như Lai Bí Mật Tạng

20

Mất tên người dịch

Vũ 10

148

Kinh Trì Thế

4

Giao Tần, Cưu Ma La Thập

Vũ 10

149

Kinh Pháp Tập

6

Nguyên Ngụy, Bồ Đề Lưu Chi

Vũ 7

150

Kinh Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kiết

10

Giao Tần, Trúc Phật Niệm

Vũ 3

151

Kinh Thể Hoa Vi Vương Thượng Phật Thọ Quyết Hiệu Diệu Hoa

1

Đông Tấn, Trúc Đàm Vô Lan

Trụ 7

152

Kinh Đức Hộ Trưởng Giả

2

Tùy, Na Liên Đê Gia Xá

Trụ 6

153

Kinh A Xà Thế Vương Thọ Quyết

1        

Tây Tấn, Pháp Cự

Tru 7

154

Kinh Hoa Nghiêm Bồ Đề Tâm

1

Giao Tần, Cưu Ma La Thập

Huỳnh 10

155

Kinh Lão Nữ Nhơn

1

Ngô, Chi Khiêm

Huỳnh 5

156

Kinh Bồ Tát Đầu Thân Thí Ngạ Hổ Khởi Tháp Nhơn Duyên

1

Bắc Lương, Pháp Thạnh

Huỳnh 10

157

Kinh Vô Tự Bửu Hiệp

1

Nguyên Ngụy, Bồ Đề Lưu Chi

Vủ 3

158

Kinh Như Lai Trang Nghiêm Trí Huệ Quang Minh Nhập Nhứt Thiết Phật Cảnh Giới

2

Nguyên Ngụy, Đàm Ma Lưu Chi

Vủ 3

159

Kinh Vu Lan Bồn

1

Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ

Trụ 6

160

Kinh Phật Vị Thắng Quang Thiên Tử Thuyết Vương Pháp

1

Đường, Nghĩa Tịnh

Trụ 6

161

Kinh Biện Ý Trưởng Giả Tử

1

Hậu Ngụy, Pháp Tràng

Trụ 8

162

Kinh Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức

2

Đường, Đề Vân Bát Nhã

Trụ 7

163

Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh

3

Mất tên người dịch

Trụ 5

164

Kinh Kim Sắc Vương

1

Đông Ngụy, Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi

Trụ 5

165

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

7

Mất tên người dịch

Trụ 5

166

Kinh Diễn Đạo Tục Nghiệp

1

Khất Phục Tần, Thánh Kiên

Trụ 7

167

Kinh Xuất Sanh Bồ Đề Tâm

1

Tùy, Xà Na Quật Đa

Trụ 2

168

Kinh Lục Độ Tập

8

Ngô, Khương Tăng Hội

Trụ 5

169

Kinh Bồ Tát Đạm Tử

1

Khuyết người dịch

Trụ 5

170

Kinh Thái Tử Mộ Hồn

1

Hậu Hán, An Thế Cao

Trụ 5

171

Kinh Phật Thăng Đao Lợỉ Thiên Vị Mẫu Thuyết Pháp

3

Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ

Trụ 6

172

Kinh Đức Quang Thiên Tử

1

Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ

Trụ 6

173

Kinh Đại Ý

1

Tống, Cầu Na Bạt Đà La

Trụ 6

174

Kinh Ma Nghịch

1

Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ

Trụ 2

175

Kinh Tu Chơn Thiên Tử

4

Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ

Trụ 2

176

Kinh Đại Pháp Cự Đà La Ni

20

Tùy, Xà Na Quật Đa

Trụ 9

177

Kinh Phật Vị Ưu Điền Vương, Thuyết Vương Pháp Chánh Luận

     1

Đường, Bất Không

Nhuận 15

178

Kinh Bồ Tát Nội Tập Lục Ba La Mật

1

Hậu Hán, Nghiêm Phật Điều

Tạng 5

179

Kinh Đại Thừa Duyên Sanh

1

Đường, Bất Không

Nhuận 15

 

 

~ o ~

 

 

 

 

TU  THÂN  THÀNH  PHẬT

 

                                                Thân   bao   chằng   chịt   giây   gân  ,

                                    Nhớ   da  máu  điểm thành phần huyễn thôi  ,

                                                Đều   là   máu   mủ   tanh  hôi  ,

                                    Nhớ  đây  phương  tiện  tô  bồi  Phật   công   ,

                                                             %   %   %   %

                                                Được   thân   người   để   tu   lòng      ,

                                    Biết   thân    giả   tạm   vốn  không   thật   gì  ,

                                                Phật   vì   phá   vọng   thức   si  ,

                                    Nương   danh   sắc   để   hành   trì   quán  A   .

                                                            %    %   %   %

                                                Nương   thân   phàm   đến  Ma   Ha  ,

                                    Bồ   đề   khởi  độ   tự   tha    DI  -   ĐÀ  ,

                                                Phật   thành   chánh   giác   tâm  ta    ,

                                    Phải   đâu   giá   tướng   gọi   là   nữ   nam    .

                                                            %   %   %   %

                                                Được  thân  người  chớ  luyến  tham ,

                                    Biết  nhờ  phương  tiện  để  làm   đường  tu  ,

                                                Huyễn   thân   nào   phải   thiên  thu  ,

                                    Da   gân   máu   mủ   ngục   tù   tham   si   .

                                                            %   %   %   %

                                                Thân   nam   tướng  Phật  A-Di    ,

                                    Quán   Âm   Bồ   Tát   từ  bi  nữ  thành    ,

                                                Như   nay  biết   giả   sắc   danh    ,

                                    Ảo   thân  xả  để  tu  thành  Phật  thân      .

                                   

                                                            ***********

                       

PhatGiaoThanhDienLinhSon-H.Vi

                         

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,343,215