Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phẩm Thứ Hai: Phân Thân Tập Hội

06/05/201103:52(Xem: 2850)
Phẩm Thứ Hai: Phân Thân Tập Hội

KINHÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔNNGUYỆN
Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

QUYỂN THƯỢNG

Phẩm Thứ Hai: Phân Thân Tập Hội

1) Hóa Thân Cùng Quyến Thuộc- Lúc đó phân thân Ðịa-Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngụctrăm nghìn muôn ức bất-khả-tư, bất-khả-nghị, bất-khả-lượng, bất-khả-thuyết, vôlượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Ðao-Lợi.

Do nhờ thần lực của Như-Lai, phân thân đó hiệpvới những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, cũngđều đông đến số nghìn muôn ức na-do-tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dườngPhật.

Những chúng cùng đến với phân thân đó, thảy đềunhờ Ðịa-Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh-đẳng chánh-giáctrọn không còn thối chuyển.

Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăntrong vòng sanh tử ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nàotạm ngừng dứt, nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của Ngài Ðịa-Tạng BồTát, nên tất cả đều chứng được đạo quả.

Ðại chúng đó khi đã đến cung trời Ðao-Lợi, lònghọ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng đức Như-Lai mắt nhìn mãi không rời.

2) Ðức Như-Lai An Ủi Ủy Thác- Bấy giờ, Thế-Tôn dơ tay sắc vàng xoa đảnh của hóa thânÐịa-Tạng đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức bất-khả-tư, bất-khả-nghị,bất-khả-lượng, bất-khả-thuyết, vô lượng vô số thế giới, mà dạy rằng: 'Taởtrong đời ác ngũ trược giáo hóa những chúng sanh cang cường như thế, làmcholòng chúng nó điều phục bỏ tà về chánh; nhưng trong mười phần vẫn còn một haiphần chúng sanh quen theo tánh ác.

Muốn độ chúng đó, Ta cũng phân nghìn trăm ứcthân lập ra nhiều phương chước. Trong chúng sanh đó, hoặc có người căn tánh sánglẹ nghe pháp của Ta thời liền tín nhận. Hoặc có người phải ân cần khuyênbảomới thành tựu, được thiện quả. Hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đemlòng kính tin ngưỡng mộ.

Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúngsanh mỗi mỗi sai khác như thế. Hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thângái,hoặc hiện ra thân Trời, Rồng, hoặc hiện ra thân Quỉ, Thần, hoặc hiện ra rừng,núi, sông, ngòi, ao, rạch, suối, làm lợi ích cho mọi người, để rồi độ họđượcgiải thoát.

Hoặc hiện ra thân Thiên-Ðế, hoặc hiện ra thântrời Phạm-Vương, hoặc hiện ra thân vua Chuyển-Luân, hoặc hiện ra thânQuốc-Vương, hoặc hiện ra thân Cư-Sĩ, hoặc hiện ra thân Tể-Phụ, hoặc hiệnrathân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc,Ưu-bà-di.

Nhẫn đến hiện ra những thân Thanh-Văn, La-Hán,Bích-Chi-Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh, chớ chẳng phải chỉ có thânPhậthiện ra trước chúng thôi đâu!

Ðịa-Tạng! Ông xem Ta đã trải qua bao số kiếpnhọc nhằn độ thoát những chúng sanh cang cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế.Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được, thời phải theo nghiệp thọ báo.

Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ chịunhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ Ta ở cung Trời Ðao-Lợi ân cần phóchúc đây mà gắng độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi Ta-Bà nầy đến lúcPhật Di-Lặc ra đời, đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật,được đứcPhật thọ ký'.

Bấy giờ, những hóa thân Ðịa-Tạng Bồ Tát ở cácthế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng đức Phật rằng:Từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ đức Thế-Tôn tiếp độ dắt dìu làm cho con đượcthần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn.

Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trămnghìn muôn ức Hằng-hà-sa thế giới. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muônức thân. Mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người làm cho quy kính ngôiTam-Bảo, khỏi hẳn vòng sanh tử hưởng vui Niết-Bàn.

Những chúng sanh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làmviệc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉbằng chừng mảy lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng nó đượclợiích lớn.

Cúi mong đức Như-Lai chớ vì những chúng sanh ácnghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng!...'

Cúi mong đức Như-Lai chớ vì những chúng sanh ácnghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng!...'

Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát bạch cùng đức Phật ba lầnnhư thế.

Lúc ấy, đức Phật khen Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát rằng:'Hay thay! Hay thay! Ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện! Từ số kiếp lâu xa đếnnay thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi, thờiôngliền chứng quả Bồ-đề'.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,809,869