Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phẩm Thứ Nhất: Thần Thông Trên Cung Trời Ðao Lợi

06/05/201103:52(Xem: 3921)
Phẩm Thứ Nhất: Thần Thông Trên Cung Trời Ðao Lợi

KINHĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔNNGUYỆN
Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

QUYỂN THƯỢNG
PhẩmThứ Nhất: Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi

Chí Tâm Quy Mạng Lễ:

U-Minh Giáo Chủ Bổn Tôn
Địa-Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát.
Lạy đức từ bi đại Giáo-chủ!
'Địa' là dày chắc- 'Tạng' chứa đủ.
Cõi nước phương Nam nổi mây thơm,
Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ,
Mây xinh, mưa báu số không lường.
Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường,
Người, trời bạch Phật: Nhơn gì thế?
Phật rằng: Địa-Tạng đến Thiên đường!
Chư Phật ba đời đồng khen chuộng
Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng
Nay con sẵn có thiện nhơn duyên,
Ngợi khen Địa-Tạng đức vô thượng:
Lòng từ do chứa hạnh lành
Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn,
Trong tay đã sẵn gậy vàng,
Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh,
Tay
cầm châu sáng tròn vìn,
Hào quang soi khắp ba nghìn Đại Thiên.
Diêm Vương trước điện chẳng hiền,
Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn.
Địa-Tạng Bồ Tát thượng nhơn, Chứng minh công đức của dân Diêm Phù!
Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa-Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát. (Câu chót 3 lần)

Bài Tán Nguyện Hương

Nguyện mây hương mầu này
Khắp cùng mười phương cõi
Cúng dường tất cả Phật
Tôn pháp, các Bồ Tát,
Vô biên chúng Thanh-Văn
Và cả thảy Thánh Hiền.
Duyên khởi đài sáng chói
Trùm đến vô biên cõi
Xông khắp các chúng sanh
Đều phát Bồ-đề tâm
Xa lìa những nghiệp vọng
Trọn nên đạo vô-thượng.
Nam-mô Hương-cúng-dường Bồ Tát Ma-ha-tát. (3 Lần)

Bài Văn Phát Nguyện

Lạy đấng Tam giới Tôn
Quy mạng mười phương Phật,
Nay con phát nguyện rộng
Thọ trì kinh Địa-Tạng.
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ tam-đồ,
Nếu có kẻ thấy nghe
Đều phát bồ-đề tâm,
Hết một báo thân này
Sanh qua cõi Cực-Lạc
Nam-mô Bổn-Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Bài Kệ Khai Kinh:

Pháp vi diệu rất sâu vô lượng
Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp
Nay con thấy nghe được thọ trì
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Phật.
Nam-mô U-Minh giáo chủ hoằng nguyện độ sanh:
Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật,
Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ-đề
Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn-Tôn Địa-Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát. (3 Lần)

Phẩm Thứ Nhất
Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi

1) Phật Hiện Thần Thông- Ta nghe như thế này: Một thuở nọ, tại cung Trờ Đao-Lợi, Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp:

Lúc đó, bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết tất cả chưPhật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồiđồng khen ngợi rằng:

- Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ácngũ trược mà hiện sức 'đại trí-huệ thần-thông chẳng thể nghĩ bàn' để điều phụcchúng sanh cang cường làm cho chúng nó rõ 'pháp khổ pháp vui'.

Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thămđức Thế-Tôn.

Bấy giờ, đức Như-Lai mỉm cười phóng ra trămnghìn vừng mây sáng rỡ lớn. Như là: vừng mây sáng rỡ đầy đủ, vừng mây sáng rỡđại từ-bi, vừng mây sáng rỡ đại trí-huệ, vừng mây sáng rỡ đại bát-nhã, vừng mâysáng rỡ đại tam-muội, vừng mây sáng rỡ đại kiết-tường, vừng mây sáng rỡ đạiphước-đức, vừng mây sáng rỡ đại công-đức, vừng mây sáng rỡ đại quy-y, vừng mâysáng rỡ đại tán-thán ... Đức Phật phóng ra bất-khả-thuyết vừng mây sáng rỡ nhưthế rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu.

Như là: tiếng Bố-thí độ, tiếng Trì-giới độ,tiếng Nhẫn-nhục độ, tiếng Tinh-tấn độ, tiếng Thiền-định độ, tiếng Bát-nhã độ,tiếng Từ-bi, tiếng Hỷ-xả, tiếng Giải-thoát, tiếng Vô-lậu, tiếng Trí-huệ,tiếngSư-tử hống, tiếng Đại Sư-tử hống, tiếng Mây sấm, tiếng Mây sấm lớn.

2) Trời, Rồng.............Hội Họp- Khi đức Phật phát ra bất-khả-thuyết bất-khả-thuyếttiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng Trời, Rồng, Quỉ, Thần ởtrong cõi Ta-bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung Trời Đao-Lợi.

Như là: trời Tứ-Thiên-Vương, trời Đao-Lợi, trờiTu-Diệm-Ma, trời Đâu-Suất-Đà, trời Hóa-Lạc, trời Tha-Hóa-Tự-Tại, trờiPhạm-Chúng, trời Phạm-Phụ, trời Đại-Phạm, trời Thiểu-Quang, trờiVô-Lượng-Quang, trời Quang-Âm, trời Thiểu-Tịnh, trời Vô-Lượng-Tịnh, trờiBiến-Tịnh, trời Phước-Sanh, trời Phước-Ái, trời Quảng-Quả, trời Nghiêm-Sức,trời Vô-Lượng Nghiêm-Sức, trời Nghiêm-Sức-Quả-Thiệt, trời Vô-Tưởng, trờiVô-Phiền, trời Vô-Nhiệt, trời Thiện-Kiến, trời Thiện-Hiện, trời Sắc-Cứu-Cánh,trời Ma-hê-Thủ-La, cho đến trời Phi-Tưởng, Phi-Phi Tưởng-Xứ. Tất cả Thiênchúng, Long chúng, cùng các chúng Quỉ, Thần đều đến hội họp.

Lại có những vị Thần ở cõi Ta-bà cùng cõi nướcphương khác, như Thần biển, Thần sông, Thần rạch, Thần cây, Thần núi, Thần đất,Thần sông chằm, Thần lúa mạ, Thần chủ ngày, Thần chủ đêm, Thần hư-không,Thầntrên trời, Thần chủ ăn uống, Thần cây cỏ... Các vị thần như thế đều đến hộihọp.

Lại có những Đại Quỉ Vương ở cõi Ta-bà cùng cõinước phương khác, như: Ác-Mục Quỉ-Vương, Đạm-Huyết Quỉ-Vương, Đạm-Tinh-KhíQuỉ-Vương, Đạm Thai-Noãn Quỉ-Vương, Hành-Bịnh Quỉ-Vương, Nhiếp-Độc Quỉ-Vương,Từ-Tâm Quỉ-Vương, Phước-Lợi Quỉ-Vương, Đại-Ái-Kính Quỉ-Vương.... Các Quỉ-Vươngnhư thế đều đến hội họp.

3) Đức Phật Phát Khởi- Bấy giờ đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn-ThùSư-Lợi Pháp-Vương tử đại Bồ Tát rằng: 'Ông xem coi tất cả chư Phật, Bồ Tát vàTrời, Rồng, Quỉ, Thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, nay đều đếnhội họp tại cung Trời Đao-Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng?'.

Ngài Văn-Thù Sư-Lợi bạch Phật rằng: 'Bạch đứcThế-Tôn! nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biếtlà số bao nhiêu!'

Đức Phật bảo Ngài Văn-Thù Sư-Lợi rằng: 'Đến Tadùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết! Số Thánh, phàm này đều của Ngàèịa-Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ,hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu'.

Ngài Văn-Thù Sư-Lợi bạch đức Phật rằng: 'Từ thuởlâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đặng trí vô-ngại, nghe lời đức Phậtnói đó thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả Thanh-Văn, Trời, Rồng tám bộ chúngvà những chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như-Lai, nhưngchắc là sanh lòng nghi ngờ, dầu cho có lạy vâng đi nữa cũng chưa khỏi hủy báng.Cúi mong đức Thế-Tôn nói rõ nhơn địa của Ngài Địa-Tạng Bồ Tát; Ngài tu hạnh gì,lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế?'

Đức Phật bảo Ngài Văn-Thù Sư-Lợi rằng: 'Ví nhưbao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, mè, tre, lau, đá, núi, bụi bặm trong cõi tamthiên đại thiên, cứ một vật làm một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sôngHằng, một hột cát làm một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hột bụi nhỏlàm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả.Từ lúc Ngài Địa-Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập-địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâuhơn số kiếp tỉ dụ ở trên, huống là những thuở Ngài Địa-Tạng Bồ Tát còn ởbựcThanh-Văn và Bích-Chi-Phật!

Này Văn-Thù Sư-Lợi! Oai-thần thệ nguyện của BồTát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam, ngườithiện nữ nào nghe danh tự của Địa-Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêmngưỡng vái lạy, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhẫn đến vẽ, khắc,đắp,sơn hình tượng của Địa-Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được một trăm lần sanh lêncõi trời Đao-Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo.

4) Trưởng Giả Tử Phát Nguyện- Này Văn-Thù Sư-Lợi! Trải qua bất-khả-thuyết bất-khả-thuyếtkiếp lâu xa về trước, tiền thân của Ngài Địa-Tạng Bồ Tát làm một vị Trưởng Giảtử. Lúc đó, trong đời có đức Phật hiệu là: Sư-Tử Phấn-Tấn Cụ Túc Vạn-HạnhNhư-Lai, Trưởng Giả tử thấy đức Phật tướng mạo tốt đẹp nghìn phước trangnghiêm, mới bạch hỏi đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế?

- Khi ấy, đức Sư-Tử Phấn-Tấn Cụ Túc Vạn-HạnhNhư-Lai bảo Trưởng Giả tử rằng: 'Muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này,cầnphải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sanh bị khốn khổ'.

Này Văn-Thù Sư-Lợi! Trưởng-Giả tử nghe xong liềnphát nguyện rằng: 'Từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vìnhữngchúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúngnó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật Đạo'.

Bởi ở trước đức Phật Sư-Tử Phấn Tấn Cụ-Túc VạnHạnh Như-Lai, Ngài lập nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muônức vô số bất-khả-thuyết kiếp, mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát!

5) Bà-La-Môn Nữ Cứu Mẹ- Lại thuở bất-khả-tư-nghị vô số kiếp về trước, lúc đócó đức Phật hiệu là: Giác-Hoa-Định-Tự-Tại-Vương Như-Lai, Đức Phật ấy thọđếnbốn trăm nghìn muôn ức vô số kiếp. Trong thời tượng pháp, có một người con gáidòng Bà-La-Môn, người này nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính nể,khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư Thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tíntà đạo, thường khinh khi ngôi Tam-Bảo. Thuở ấy, mặc dầu Thánh Nữ đem nhiều lờiphương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiến,nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết thần hồn sa đọa vàoVô-Gián địa ngục.

Lúc đó, Thánh-Nữ biết rằng người mẹ khi còn sốngkhông tin nhơn quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. ThánhNữ bèn bán nhà, đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúngdường tại các chùa tháp thờ đức Phật Giác-Hoa-Định-Tự-Tại-Vương. Trong một ngôichùa kia thấy hình tượng của đức Giác-Hoa-Định-Tự-Tại Vương đắp vẽ oai dung đủcách tôn nghiêm.

Thánh Nữ chiêm bái tượng của đức Phật lại càngsanh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng: 'Đức Phật là đấng Đại-Giác đủ tất cảtrí-huệ, nếu đức Phật còn trụ ở đời, thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏiPhật, chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào'.

Nghĩ đến đó, Thánh Nữ buồn tủi rơi lệ chăm nhìntượng Như-Lai mà lòng quyến luyến mãi.

Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng:'Thánh Nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm! Nay ta sẽ bảo cho ngươibiết chỗ của mẹ ngươi'.

Thánh Nữ chắp tay hướng lên hư không mà váirằng: 'Đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế? Từ khi mẹ tôimất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thácsanh vào chốn nào?'.

Trên hư không lại có tiếng bảo Thánh Nữ rằng:'Ta là đức Phật quá khứ Giác-Hoa-Định-Tự-Tại-Vương Như-Lai mà ngươi đương chiêmbái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh, nên tađến chỉ bảo'.

Thánh Nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, taychân mình mẩy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy, một látsau Thánh Nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng trên hư không rằng: 'Cúi xin đứcPhậtxót thương bảo ngay cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con, nay thân tâm của con sắpchết mất!'.

Đức Giác-Hoa-Định-Tự-Tại-Vương Như-Lai bảo ThánhNữ rằng: 'Cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳngnghĩtưởng danh hiệu của Ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi'.

Lễ Phật xong, Thánh Nữ liền trở về nhà. Vìthương nhớ mẹ, nên Thánh Nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác-Hoa-Định-Tự-Tại-VươngNhư-Lai trải suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia.Nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt baynhẩy trên mặt biển, chạy rảo bên này, xua đuổi bên kia.

Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muônthoạt chìm thoạt nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt.

Lại thấy quỉ Dạ-Xoa hình thù đều lạ lùng: hoặcnhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu... răng nanh chỉa ra ngoài miệngbén nhọn dường gươm, lùa những người tội gần thú dữ. Rồi quỉ lại chụp bắt ngườitội, túm quắp đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìnlâu.

Khi ấy, Thánh Nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tựnhiên không kinh sợ.

Có một vị Quỉ-Vương tên là Vô-Độc, đến cúi đầunghinh tiếp, hỏi Thánh Nữ rằng: 'Hay thay Bồ-tát! Ngài có duyên sự gì đến chốnnày?'.

Thánh Nữ hỏi Quỉ-Vương rằng: 'Đây là chốn nào?'

Quỉ-Vương Vô-Độc đáp rằng: 'Đây là từng biển thứnhất ở phía Tây núi đại Thiết Vi'.

Thánh Nữ hỏi rằng: 'Tôi nghe trong núi Thiết Vicó địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng?'.

Vô-Độc đáp rằng: 'Thiệt có địa ngục'.

Thánh Nữ hỏi rằng: 'Nay tôi làm sao để được đếnchốn địa ngục đó?'.

Vô-Độc đáp rằng: 'Nếu không phải sức oai thầncần phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều này ra ắt không bao giờ có thể đến đóđược'.

Thánh Nữ lại hỏi: 'Duyên cớ vì sao mà nước trongbiển này sôi sùng sục như thế, và có những người tội cùng với các thú dữ?'.

Vô-Độc đáp rằng: 'Những người tội trong biển nàylà những kẻ tạo ác ở cõi Diêm-Phù-Đề mới chết, trong khoảng bốn mươi chín ngàykhông người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho; lúc sống, kẻ đó lạikhông làm được nhơn lành nào cả.

Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạomà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này.

Cách biển này mười muôn do tuần về phía Đông lạicó một cái biển, những sự thống khổ trong biển đó sắp bội hơn biển này.

Phía Đông của biển đó lại có một cái biển nữa,sự thống khổ trong đó càng trội hơn.

Đó đều là do những nghiệp nhơn xấu xa của banghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy'.

Thánh Nữ lại hỏi Quỉ-Vương Vô-Độc rằng: 'Địangục ở đâu?'

Vô-Độc đáp rằng: 'Trong ba cái biển đó đều làđịa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thờicó 18 chỗ, bực kế đó có 500 chỗ đủ không lường sự khổ sở, bực kế nữa có đếnnghìn trăm cũng không lường sự thống khổ.

Thánh Nữ lại hỏi đại Quỉ-Vương rằng: 'Thân mẫucủa tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải sa vào chốn nào?'

Quỉ-Vương hỏi Thánh-Nữ rằng 'Thân Mẫu của Bồ-tátkhi còn sống quen làm những nghiệp gì?'

Thánh Nữ đáp rằng: 'Thân mẫu của tôi mê tín tàđạo khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp, xong rồi chẳngkính. Dầu khuất không bao lâu, mà chưa rõ đọa lạc vào đâu?'

Vô-Độc hỏi rằng: 'Thân Mẫu của Bồ-tát tên họ làgì?'

Thánh Nữ đáp rằng: 'Thân phụ và thân mẫu của tôiđều dòng dõi Bà-La-Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thi-La Thiện Kiến. Thân mẫutôihiệu là Duyệt-Đế-Lợi'.

Vô-Độc chắp tay thưa Thánh Nữ rằng: 'Xin ThánhNữ hãy về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt-Đế-Lợiđược sanh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi.

Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếuthuận, vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp,thờđức Giác-Hoa-Định-Tự-Tại-Vương Như-Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu củaBồ-tát đặng thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó, những tội nhơn Vô-Gián cũngđềuđược vui vẻ, đồng đặng thác sanh cả'.

Nói xong, Quỉ-Vương chắp tay chào Thánh Nữ màcáo lui.

Bấy giờ, Thánh Nữ dường chiêm bao chợt thứctỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước tháp tượng của đứcGiác-Hoa-Định-Tự-Tại-Vương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng:

- 'Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai nhữngchúng sanh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương chước làm cho chúng đóđược giải thoát'.

Đức Phật bảo Ngài Văn-Thù Sư-Lợi rằng:'Quỉ-Vương Vô-Độc trước đó nay chính ông Tài-Thủ Bồ-tát. Còn Thánh Nữ Bà-La-Mônđó nay là Địa-Tạng Bồ Tát vậy'.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,871,755