Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Phẩm 22: Chúc lụy

23/10/201016:03(Xem: 5675)
Phẩm 22: Chúc lụy

PHẨM 22

CHÚC LỤY

Chúc là phó chúc, giao phó,Lụy là dặn dò nhiều lần để duy trì mãi mãi.

Chúc lụy là phó chúc dặn dòsau chót, mà dặn dò nhiều lần. Thông thường ở các kinh thì lời dặn dò sau rốtnằm ở cuối kinh, nhưng tại sao phẩm Chúc Lụy nằm ở khoảng hai phần ba của bộkinh Pháp Hoa? Như vậy có ẩn chứa ý nghĩa gì? Có phải ngài La-thập khi phiêndịch đặt lộn chăng? Đứng về mặt văn nghĩa chúng ta thấy có phần mâu thuẫn,nhưng đứng trên lãnh vực tu hành thì ngài La-thập không lầm lẫn. Vì ngang phẩmHiện Bảo Tháp tới phẩm Chúc Lụy, là phần Thị và Ngộ Phật Tri kiến. Khi Phật chỉcho đệ tử ngộ Phật Tri kiến rồi, nên Phật có lời dặn dò đệ tử nhớ bảo nhậm gìngiữ đừng để cho phiền não che khuất. Như vậy, Phật kết thúc là kết thúc phầnThị và Ngộ Tri kiến Phật, để đi tới thực hành ở sau, chớ không phải kết thúctoàn bộ kinh. Vì vậy mà phẩm Chúc Lụy nằm ngang đây.

CHÁNH VĂN:

1.- Lúc bấy giờ, đứcThích-ca Mâu-ni Phật từ nơi pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn, dùngtay mặt xoa đảnh của vô lượng đại Bồ-tát mà nói rằng:

- Ta ở trong vô lượng trămnghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác khó đượcnày, nay đem phó chúc cho các ông, các ông nên phải một lòng lưu bố pháp nàylàm cho thêm nhiều rộng.

Phật ba phen xoa đảnh cácđại Bồ-tát như thế mà nói rằng:

- Ta ở trong vô lượng trămnghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác khó đượcnày, nay đem phó chúc cho các ông, các ông phải thọ trì, đọc tụng rộng tuyênnói pháp này cho tất cả chúng sanh đều được nghe biết.

Vì sao? Đức Như Lai có lòngtừ bi lớn, không có tánh bỏn sẻn, cũng không sợ sệt, có thể cho chúng sanh tríhuệ của Phật, trí huệ của Như Lai, trí huệ tự nhiên. Như Lai là vị đại thí chủtất cả chúng sanh các ông cũng nên thọ học pháp của Như Lai, chớ sanh lòng bỏnsẻn. Ở đời vị lai nếu có người thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tin trí huệ củaNhư Lai, thời các ông phải vì đó diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này khiến đềuđược nghe biết, vì muốn cho người đó được trí huệ của Phật vậy.

Nếu cóchúng sanh nào chẳng tin nhận thời phải ở trong pháp sâu khác của Như Lai chỉdạy cho được lợi ích vui mừng, các ông nếu được như thế thời là đã báo được ơncủa các đức Phật.

GIẢNG:

Sau khi Phật chỉ cho đệ tử NgộTri kiến Phật rồi, tới đây Ngài xoa đảnh các vị Bồ-tát ba lần mà căn dặn: Ta ởtrong vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp, tu tập pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánhgiác khó được này, nay đem phó chúc cho các ông, các ông phải thọ trì đọc tụngrộng tuyên nói pháp này, cho tất cả chúng sanh đều được nghe biết. Phật đã tutập pháp này đã thành Phật. Ngài bảo hàng đệ tử cũng phải một lòng tu tập vàtruyền bá pháp này. Chúng ta nhớ Phật dạy tu tập rồi mới truyền bá, chớ khôngphải truyền bá suông mà không tu tập.

Đến đây,Phật nêu lý do tại sao Ngài dặn dò như thế. Vì Phật là đấng Đại từ bi, không cólòng bỏn sẻn, không sợ sệt, nên Phật muốn chỉ cho chúng sanh Trí tuệ Phật, Trítuệ Như Lai, Trí tuệ tự nhiên. Chúng sanh mỗi người ai cũng có sẵn Trí tuệPhật, Phật mới chỉ cho biết để nhận ra, gọi đó là cho, chớ không phải Ngài cầmlấy trí tuệ của Ngài đưa cho chúng sanh. Phật đã tu hành thành Phật; quả Phậtlà quả rốt ráo, Ngài đã được như vậy rồi, bây giờ Ngài dạy lại cho đệ tử tuhành cũng được như Ngài. Nếu Ngài có tâm bỏn sẻn chỉ dạy cho đệ tử tu thànhLa-hán, thành Bồ-tát thôi, không dạy cho tu thành Phật, để quả vị độc tôn mộtmình Ngài được, đó là Ngài bỏn sẻn. Nhưng Phật dạy cho tất cả chúng sanh tu đểthành Phật như Ngài, không chịu cho ai ở các quả vị thấp, nếu đệ tử không nỗlực tu hành, còn ở những tầng bậc thấp, Ngài quở rầy sách tấn cho tiến thêm, đểviên thành quả Phật. Như vậy Phật quá đại từ đại bi muốn ai cũng được như Ngài.Vì vậy nói Ngài là Đại thí chủ. Ngài không muốn cho ai tu Phật mà được quả vịthấp hơn Ngài, ngoại trừ độ người căn cơ thấp phải tùy thuận dùng phương tiệndẫn dắt từ thấp đến cao. Đó là lòng từ bi và tâm bố thí của Ngài không có giớihạn.

Phật lại dặn các vị Bồ-tát,sau này nếu chỉ thẳng Tri kiến Phật là chỗ cứu kính, mà người không hiểu khôngtin thì tùy đó mà linh động dạy các pháp khác, miễn sao cho người được lợi íchđược vui mừng, đó cũng là đền ơn Phật rồi. Vì vậy, khi Phật mới thành đạo, thấyChân lý tuyệt đối, Ngài muốn nói sợ người không hiểu, nên Ngài hạ thấp xuốngdùng phương tiện giảng dạy. Như vậy chúng ta mới hiểu tại sao có những kinh nóikhác, và kinh này lại nói khác. Đó là Phật vì căn cơ chúng sanh nên giảng nóicó sai biệt.

CHÁNH VĂN:

2.- Lúc đó, các vị đạiBồ-tát nghe Phật nói thế rồi, đều rất vui mừng khắp đầy nơi thân càng thêm cungkính, nghiêng mình cúi đầu chấp tay hướng Phật, đồng lên tiếng bạch rằng:

- Như lời Thế Tôn dạy,chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin Thế Tôn chớ có lo.

Các chúng đại Bồ-tát baphen như thế, đều lên tiếng bạch rằng:

- Như lời Thế Tôn dạy,chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin đức Thế Tôn chớ có lo.

Khi đó, đức Thích-ca Mâu-niPhật khiến các đức Phật phân thân ở mười phương đến, đều trở về bổn độ mà nóirằng:

- Các Phật đều về yên chỗ,tháp của Phật Đa Bảo được huờn như cũ.

GIẢNG:

Ở trên Phật ba phen dặn dò rồidưới đây các vị Bồ-tát ba phen hứa: “Như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làmđầy đủ, kính xin Thế Tôn chớ có lo.” Tới đây là xong phần Thị và Ngộ Phật trikiến, nên Phật yêu cầu các Phật phân thân ở mười phương đến, nên về lại bản xứvà tháp Phật Đa Bảo trở về chỗ cũ. Ngang đây là xong phần Khai, Thị, Ngộ.

CHÁNH VĂN:

3.-Phật nói lời đó rồi, vô lượng các đức Phật phân thân ở mười phương ngồi trêntòa sư tử dưới cây báu, và Phật Đa Bảo cùng vô biên vô số đại chúng Bồ-tát, bậcthượng hạnh thảy, ngài Xá-lợi-phất v.v... bốn chúng hàng Thanh văn và tất cảtrong đời: trời, người, a-tu-la v.v... nghe Phật nói rồi đều rất vui mừng.

GIẢNG:

Khi đã ngộ thì phải thực hành,nên Phật có lời phó chúc rồi thì Phật hóa thân và Phật Đa Bảo trở về bản quốc.Tới phần thực hành thì mỗi người tự hành, tự sống. Phật không còn chỉ dạy nữa.Thính chúng trong pháp hội nghe Phật phó chúc tất cả đều vui mừng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,249,937