Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Phẩm 18: Tùy hỉ công đức

23/10/201015:59(Xem: 5562)
Phẩm 18: Tùy hỉ công đức

PHẨM 18

TÙY HỈ CÔNG ĐỨC

Tùy là theo, hỉ là vui, ngườimà thấy ai làm điều thiện điều hay khởi tâm vui theo, thì gọi là tùy hỉ. Ởtrước, Phật đã so sánh công đức của người nghe, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng,biên chép, giải nói kinh Pháp Hoa rồi. Giờ đây Phật lại nói công đức của ngườitùy hỉ khi thấy người khác thọ trì, đọc tụng... kinh Pháp Hoa như thế nào?

CHÁNH VĂN:

1.- Lúc bấy giờ, ngàiDi-lặc Bồ-tát bạch Phật rằng:

- Thế Tôn! Nếu có thiện namtử, thiện nữ nhân nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỉ đó, được bao nhiêu phướcđức?

Liền nói kệ rằng:

Sau khi Phật diệt độ
Có người nghe kinh này
Nếu hay tùy hỉ đó
Lại được bao nhiêu phước?

2.- Khiđó, Phật bảo ngài Di-lặc Bồ-tát rằng:

-A-dật-đa! Sau khi Như Lai diệt độ nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Ưu-bà-tắc,Ưu-bà-di và người trí khác, hoặc lớn, hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy hỉ rồi, từtrong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, hoặc chỗ vắng vẻ, hoặcthành ấp, đường sá, xóm làng, ruộng rẫy, đem pháp đúng như chỗ đã nghe mà vìcha mẹ tôn thân, thiện hữu tri thức tùy sức diễn nói. Các người đó nghe rồi tùyhỉ lại đi chuyển dạy người khác, người khác nghe rồi cũng tùy hỉ chuyển dạy,xoay vần như thế đến người thứ năm mươi.

3.- A-dật-đa! Công đức tùyhỉ của thiện nam tử, thiện nữ nhân thứ năm mươi đó, ta nay nói, ông phải lóngnghe.

Nếu bốn trăm muôn ức vô sốthế giới có sáu đường chúng sanh trong bốn loài sanh: thai sanh, noãn sanh,thấp sanh, hóa sanh hoặc có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, chẳng phảicó tưởng, chẳng phải không tưởng, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân,tất cả trong số chúng sanh như thế, có người cầu phước tùy theo đồ ưa thích củachúng muốn đều cung cấp cho đó. Mỗi mỗi chúng sanh cho các trân bảo tốt: vàng,bạc, lưu-ly, xa-cừ, mã não, san-hô, hổ phách đầy cả Diêm-phù-đề và voi, ngựa,xe cộ, bảy báu làm thành những cung điện lầu gác v.v...

Vị đại thí chủ đó bố thínhư thế đủ tám mươi năm rồi mà nghĩ rằng: “Ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưathích tùy theo ý muốn, nhưng chúng sanh này đều đã già suy tuổi quá tám mươi,tóc bạc mặt nhăn gần chết chẳng lâu, ta phải dùng Phật pháp mà dạy bảo dìu dắtchúng.” Liền nhóm chúng sanh đó tuyên bày pháp giáo hóa, chỉ dạy lợi ích vuimừng. Đồng thời được đạo Tu-đà-hoàn, đạo Tư-đà-hàm, đạo A-na-hàm, đạo A-la-hándứt hết cả hữu lậu, với những Thiền định sâu đều được tự tại, đủ tám món giảithoát.

Ý ông nghĩ sao? Công đứccủa vị đại thí chủ đó được, có nhiều chăng?

Ngài Di-lặc bạch Phật rằng:

- Thế Tôn! Công đức củangười đó rất nhiều vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưathích cho chúng sanh, công đức đã vô lượng rồi, huống là làm cho đều được quảA-la-hán.

Phật bảo ngài Di-lặc:

- Ta nay rành rẽ nói cùngông, người đó đem tất cả đồ vui thích thí cho sáu đường chúng sanh trong bốntrăm muôn ức vô số thế giới, lại khiến được quả A-la-hán, công đức của người đóđược chẳng bằng công đức của người thứ năm mươi kia nghe một bài kệ kinh PhápHoa mà tùy hỉ, trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần chẳng bằng mộtphần, nhẫn đến tính, đếm, thí dụ không thể biết được.

A-dật-đa!Người thứ năm mươi như thế, xoay vần nghe kinh Pháp Hoa, công đức tùy hỉ còn vôlượng vô biên a-tăng-kỳ, huống là người tối sơ ở trong hội nghe kinh mà tùy hỉ,phước đó lại hơn vô lượng vô biên a-tăng-kỳ không có thể sánh được.

GIẢNG:

Mở đầu ngài Di-lặc hỏi Phật:Người nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỉ thì được bao nhiêu phước đức?

Phật vìngài Di-lặc nói phước đức của người nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỉ, rồi ở chỗkhác chuyển nói tuần tự cho đến người thứ năm mươi, thì công đức của người thứnăm mươi này thù thắng hơn công đức của một thí chủ bố thí tứ sự bằng bảy báusung mãn, và dạy cho vô số chúng sanh thuộc bốn loài ở trong vô số thế giới tuchứng quả từ Tu-đà-hoàn tới A-la-hán. Ở đây, tôi không nói bốn loài chúng sanhtrong vô số thế giới mà chỉ nói loài người trên quả đất này thôi. Ai nuôi dưỡnghết loài người trên quả đất cho no ấm, rồi dạy cho họ tu chứng quả A-la-hán,thì phước đức chừng bao nhiêu? Với tình thức của phàm phu, chúng ta không thểnghĩ lường công đức của người đó, huống là vô số chúng sanh trong vô số thếgiới, phước đức không thể toán số thí dụ nổi. Tại sao vậy? Vì bố thí cúng dườnglà việc làm hữu vi, tuy có phước, nhưng phước hữu lậu sanh diệt nên có giớihạn. Và dù cho dạy vô số chúng sanh tu chứng quả A-la-hán, thì cũng chỉ làNiết-bàn của một ngày, chớ chưa phải chứng được Thể bất sanh bất diệt Như Lai.Nếu chứng được Thể bất sanh bất diệt của Như Lai, mới có thể tùy duyên ứng hóavô lượng thân mà độ sanh. Còn chứng được Niết-bàn một ngày của A-la-hán, chìmtrong lặng lẽ không làm lợi ích cho chúng sanh được. Vì thế mà không bì khôngsánh kịp. Người nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỉ tin nhận rồi giảng nói cho ngườikhác nghe, người ấy đã nhận được cái nhân Phật chớ không phải cái nhânA-la-hán. Mà người đã nhận và tu cái nhân Phật thì chắc chắn sẽ thành Vô thượngChánh đẳng Chánh giác. Vì vậy nên nói phước đức của người thứ năm mươi nghekinh Pháp Hoa mà tùy hỉ, thù thắng hơn phước đức của người bố thí và dạy cho vôsố chúng sanh ở trong vô số thế giới tu chứng A-la-hán.

CHÁNH VĂN:

4.- A-dật-đa! Nếu có ngườivì kinh này mà qua đến tăng phường, hoặc ngồi, hoặc đứng, trong chốc lát nghenhận, nhờ công đức đó chuyển thân sanh ra được voi ngựa, xe cộ, kiệu cáng bằngtrân bảo tốt đẹp bậc thượng và được ở thiên cung.

Nếu có người ngồi trong chỗgiảng pháp, sau lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe, hoặc chia chỗ chongồi, công đức của người đó chuyển thân được chỗ ngồi của Đế Thích hoặc chỗngồi của Phạm vương, hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thánh vương.

5.- A-dật-đa! Nếu lại cóngười nói với người khác rằng: “Có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe.”Liền nhận lời bảo nhẫn đến nghe trong giây lát, công đức của người đó chuyểnthân được với Đà-la-ni Bồ-tát, sanh chung một chỗ, căn tánh lanh lợi, có tríhuệ, trăm nghìn muôn đời, trọn chẳng ngọng câm, hơi miệng chẳng hôi, lưỡithường không bệnh, miệng cũng không bệnh, răng chẳng đen dơ, chẳng vàng, chẳngthưa, cũng chẳng thiếu rụng, chẳng so le, chẳng sếu gãy, môi chẳng trớt, cũngchẳng rút túm, chẳng thô rít, chẳng ghẻ mụt, cũng chẳng sứt hư, cũng chẳng congvẹo, chẳng dày chẳng lớn, cũng chẳng đen nám, không có các tướng đáng chê.

Mũi chẳng xệp dẹp, cũngchẳng cong gãy, sắc mặt chẳng đen, chẳng hẹp dài, cũng chẳng hóm gãy, không cótất cả tướng chẳng đáng ưa, môi lưỡi răng nướu thảy đều nghiêm tốt, mũi lớn caothẳng, diện mạo tròn đủ, mày cao mà dài, trán rộng bằng thẳng, tướng người đầyđủ, đời đời sanh ra thấy Phật, nghe pháp tin nhận lời dạy bảo.

A-dật-đa! Ngươi hãy xemkhuyên nơi một người khiến qua nghe pháp mà công đức như thế, huống là một lòngnghe, nói, đọc, tụng, lại ở trong đại chúng vì người phân biệt, đúng như lờidạy mà tu hành.

Khi đó, đức Thế Tôn muốntuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

6.-

Nếu người trong pháp hội
Được nghe kinh điển này
Nhẫn đến một bài kệ
Tùy hỉ vì người nói
Xoay vần dạy như thế
Đến người thứ năm mươi
Người rốt sau được phước
Nay sẽ phân biệt đó.
Như có đại thí chủ
Cung cấp vô lượng chúng
Đầy đủ tám mươi năm
Tùy ý chúng ưa muốn
Thấy chúng: tướng già suy
Tóc bạc và mặt nhăn
Răng thưa, thân khô gầy
Nghĩ kia sắp phải chết
Ta nay phải nên dạy
Cho chúng được đạo quả
Liền vì phương tiện nói
Pháp Niết-bàn chân thật
Đời đều chẳng bền chắc
Như bọt bóng ánh nắng
Các ngươi đều nên phải
Mau sanh lòng nhàm lìa.
Các người nghe pháp đó
Đều được A-la-hán
Đầy đủ sáu thần thông
Ba minh, tám giải thoát.
Người năm mươi rốt sau
Nghe một kệ tùy hỉ
Người này phước hơn kia
Không thể thí dụ được.
Xoay vần nghe như thế
Phước đó còn vô lượng
Huống là trong pháp hội
Người tùy hỉ ban đầu.
Nếu có khuyên một người
Dắt đến nghe Pháp Hoa
Rằng: kinh này rất mầu
Nghìn muôn kiếp khó gặp
Liền nhận lời qua nghe
Nhẫn đến nghe giây lát
Phước báu của người đó
Nay nên phân biệt nói.
Đời đời miệng không bệnh
Răng chẳng thưa, vàng, đen,
Môi chẳng dày teo thiếu
Không có tướng đáng chê,
Lưỡi chẳng khô đen ngắn
Mũi cao lớn mà ngay
Trán rộng và bằng thẳng
Mặt, mắt đều đoan nghiêm
Được người thấy ưa mến
Hơi miệng không hôi nhơ
Mùi thơm bông ưu-bát
Thường từ trong miệng ra.
Nếu cố đến tăng phường
Muốn nghe kinh Pháp Hoa
Giây lát nghe vui mừng
Nay sẽ nói phước đó:
Sau sanh trong trời, người
Được voi, ngựa, xe tốt
Kiệu, cáng bằng trân báu,
Cùng ở cung điện trời.
Nếu trong chỗ giảng pháp
Khuyên người ngồi nghe kinh
Nhơn vì phước đó được
Tòa Thích, Phạm, Chuyển luân.
Huống là một lòng nghe
Giải nói nghĩa thú kinh
Đúng như pháp mà tu
Phước đó chẳng lường được.

GIẢNG:

Tới đây, Phật nói công đức củangười vì kinh Pháp Hoa mà ngồi hoặc đứng nghe trong chốc lát, hoặc nhường chỗhoặc mời ngồi nghe kinh, thì được sanh lên cõi trời, được chỗ ngồi của ĐếThích, hay Phạm thiên và hưởng phước báo. Thông thường thì người tu Thập thiệnsuốt cả đời mà không lỗi giới, mới được sanh lên cõi trời cao nhất là trờiĐao-lợi. Còn ở đây, chỉ ngồi nghe hoặc nhường chỗ mời người nghe kinh Pháp Hoamột chút, là được sanh lên cõi trời Phạm thiên... như vậy là quá dễ. Song, Phậtdạy người khéo biết và hướng dẫn người sống với Tri kiến Phật, dầu trong mộtthời gian ngắn, tuy ít mà họ có chút lòng tin Tri kiến Phật thì công đức cũngvô kể. Bởi vì Tri kiến Phật là cái chân thật bất sanh bất diệt, tất cả pháp hữuvi không pháp nào sánh kịp. Chính vì vậy mà trong sử ghi rằng: Phật sanh ra đibảy bước, tay chỉ trời tay chỉ đất nói: “thiên thượng thiên hạ duy ngã độctôn”, trên trời dưới trời chỉ Ta là tôn quí. Talà chỉ cho Tri kiến Phậtthanh tịnh sáng suốt, có sẵn nơi mỗi người. Trong thế gian này, chỉ có Tri kiếnPhật là cái thường hằng bất hoại, là hơn cả. Như vậy, tất cả công đức, tất cảvật quí báu, không có công đức nào, của báu nào bằng Tri kiến Phật. Nên ngườisống được với Tri kiến Phật dù chỉ trong chốc lát cũng là hơn tất cả.

Kế tiếp Phật nói thêm, ngườinghe kinh Pháp Hoa, hoặc nhường chỗ, hoặc mời ngồi nghe kinh được phước đức,khi chuyển thân, căn tánh lanh lợi, có trí tuệ, trán, mày, mũi, miệng, răng,lưỡi... đều được tướng tốt đầy đủ, đời đời sanh ra gặp Phật nghe pháp. Ở đây,hơi đặt nặng về miệng. Tại sao? Vì miệng mời người nghe pháp và khuyên ngườiđến nghe pháp. Nên mọi tật xấu nơi miệng không có và chính người mời nghe kinhđã có đủ lòng tin đối với kinh Pháp Hoa, tức là đã biết mình có Tri kiến Phậtthanh tịnh sáng suốt, nên thể hiện ra ngoài vui tươi, hài hòa thanh thoát... Cònngười sống với điên đảo vọng tưởng, thì mặt nhăn má cóp gầy ốm, vì ăn khôngngon, ngủ không được nên tâm buồn bực, nếu mở miệng ra là nói những lời xấu xabần tiện, là chửi thề, nói thô tục. Đó là miệng hôi hám, lời nhơ bẩn...

Chúng ta thấy Phật giáo hóa rấtkhéo, Ngài nói kinh bao hàm cả sự và lý. Người thấu đạt được lý, sống với Trikiến Phật của chính mình thì an nhàn tự tại, còn người chưa đạt được lý nươngtheo sự thì biết nhường nhịn, khuyến khích nhau nghe kinh, đó cũng là hành độngtốt đẹp. Vì vậy người nghe ở trình độ nào cũng được lợi ích.

Tóm lại, Phật so sánh công đứccủa người tùy hỉ khi nghe kinh Pháp Hoa. Công đức người ấy siêu việt thù thắnghơn người bố thí cúng dường tứ sự cho vô số chúng sanh ở trên vô số thế giới vàdạy cho họ tu chứng quả A-la-hán. Và người tùy hỉ khuyến khích người nghe kinhPháp Hoa được tướng tốt ở nơi trán, mặt, mày, mũi, miệng...
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,249,657