Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Phẩm 13: Trì

23/10/201015:48(Xem: 5684)
Phẩm 13: Trì

PHẨM 13

TRÌ

GIẢNG:

Trì có nghĩa là gìn giữ. Vậy ởđây gìn giữ cái gì? Người tu theo kinh Pháp Hoa là phải gìn giữ cho kinh nàytồn tại mãi ở thế gian. Mà kinh này là chỉ cho Tri kiến Phật sẵn có nơi mỗingười, làm sao cho mọi người ở thế gian mãi mãi đủ lòng tin nơi mình có Trikiến Phật. Và thứ nữa, là sau khi đã tự nhận ra nơi mình có Tri kiến Phật, luônluôn phải gìn giữ chớ để phiền não trần lao phủ che, nghĩa là lúc nào cũng nhớnơi mình có Tri kiến Phật không quên, đó là “Trì”.

CHÁNH VĂN:

1.- Lúc bấy giờ, ngài DượcVương đại Bồ-tát và ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ-tát Ma-ha-tát cùng chung với quyếnthuộc hai muôn vị Bồ-tát đều ở trước Phật nói lời thệ rằng:

- Cúi mong đức Thế Tôn chớlo, sau khi Phật diệt độ chúng con sẽ phụng trì đọc tụng nói kinh điển này, đờiác sau, chúng sanh căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thượng mạn tham lợi dưỡngcúng dường, thêm lớn căn chẳng lành, xa lìa đạo giải thoát, dầu khó có thể giáohóa, chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn đọc tụng kinh này, thọ trì, giải nói, biênchép, dùng các món cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng.

GIẢNG:

Bồ-tát Dược Vương và Bồ-tátĐại Nhạo Thuyết đứng lên thệ nguyện đem kinh Pháp Hoa truyền bá cho chúng sanhđời sau, khi Phật đã niết-bàn. Tuy chúng sanh đời sau căn lành ít, nhiều kẻtăng thượng mạn, tham lợi dưỡng cúng dường, tăng trưởng nhiều tật xấu ác, xalìa đạo giải thoát rất khó giáo hóa, nhưng các ngài vẫn nguyện khởi sức nhẫnlớn để truyền bá kinh này, dù có bị hại cũng không tiếc thân mạng.

CHÁNH VĂN:

2.- Lúc đó, trong chúng cónăm trăm vị A-la-hán đã được thọ ký đồng bạch Phật rằng:

- Thế Tôn! Chúng con cũngtự thệ nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này.

Lại có bậc học và vô họctám nghìn người đã được thọ ký đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chấp tay hướng vềphía Phật nói lời thệ rằng:

- Thế Tôn! Chúng con cũngsẽ ở cõi khác rộng nói kinh này. Vì sao? - Vì người trong nước Ta-bà nhiều điềutệ ác, ôm lòng tăng thượng mạn, công đức cạn mỏng, giận hờn, dua vạy tâm khôngchân thật.

GIẢNG:

Tới đây các vị A-la-hán vàhàng hữu học vô học đã được thọ ký cũng phát nguyện: Đời sau sẽ truyền bá kinhPháp Hoa, mà truyền bá ở cõi khác, chớ không truyền bá ở cõi Ta-bà. Vì chúngsanh ở cõi này tệ ác, không chân thật, nghiệp chướng nặng nề, các ngài khôngkham giảng nói, các ngài chỉ có thể giáo hóa những chúng sanh ở những cõi hiềnlành. Đó là tâm nguyện của các vị A-la-hán, tuy đã được thọ ký thành Phật tâmlợi tha vẫn còn hạn cuộc. Ở trên thì các vị Bồ-tát phát nguyện: Sau khi Phậtniết-bàn đời sau chúng sanh nghiệp ác sâu dày, dù có khó giáo hóa đến đâu cácngài cũng sẵn sàng xả thân, làm lợi ích cho họ mà không tiếc thân mạng. Tâmhạnh Bồ-tát và La-hán khác nhau ở chỗ đó.

CHÁNH VĂN:

3.- Khi đó, dì của Phật làĐại Ái Đạo Tỳ-kheo ni cùng chung với bậc “học” và “vô học” Tỳ-kheo ni sáu nghìnngười, đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắtchẳng tạm rời.

Bấy giờ, Thế Tôn bảoKiều-đàm-di:

- Cớ chi có sắc buồn mànhìn Như Lai, tâm bà toan cho rằng tôi chẳng nói đến tên bà, để thọ ký thành Vôthượng Chánh đẳng Chánh giác ư?

Kiều-đàm-di! Tôi trước tổngnói tất cả Thanh văn đều đã được thọ ký, nay bà muốn biết thọ ký đó, đời tươnglai sau bà sẽ ở trong pháp hội của sáu muôn tám nghìn ức đức Phật làm vị Đạipháp sư và sáu nghìn vị “học” và “vô học” Tỳ-kheo ni đều làm Pháp sư. Bà lầnlần đủ đạo hạnh Bồ-tát như thế sẽ được thành Phật hiệu là Nhứt Thiết Chúng SanhHỉ Kiến Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế GianGiải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Kiều-đàm-di! Đức Nhứt ThiếtChúng Sanh Hỉ Kiến Phật đó và sáu nghìn Bồ-tát tuần tự thọ ký được đạo Vôthượng Chánh đẳng Chánh giác.

Bấy giờ, mẹ của La-hầu-lalà bà Gia-thâu-đà-la Tỳ-kheo ni nghĩ rằng: “Thế Tôn ở nơi trong hội thọ kýriêng chẳng nói đến tên tôi.”

Phật bảo bà Gia-thâu-đà-la:

- Ngươi ở đời sau trongpháp hội của trăm nghìn muôn ức đức Phật, tu hạnh Bồ-tát làm vị Đại pháp sư,lần lần đầy đủ Phật đạo ở trong cõi Thiện quốc sẽ được thành Phật hiệu là CụTúc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc,Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư,Phật Thế Tôn. Phật sống lâu vô lượng vô số kiếp.

Lúc đó, bà Đại Ái ĐạoTỳ-kheo ni và bà Gia-thâu-đà-la Tỳ-kheo ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừngđược việc chưa từng có, liền ở trước Phật mà nói kệ rằng:

Đấng Thế Tôn Đạo sư
Làm an ổn trời người
Chúng con nghe thọ ký
Lòng an vui đầy đủ.

Các vị Tỳ-kheo ni nói kệ đórồi, bạch Phật rằng:

- Thế Tôn! Chúng con cũngcó thể ở cõi nước phương khác rộng tuyên nói kinh này.

GIẢNG:

Tới đây chúng ta thấy có điềudường như lạc đề, là hai vị thuộc cấp lãnh đạo bên Ni giới là Tỳ-kheo ni Đại ÁiĐạo và Da-du-đà-la đứng dậy chấp tay chiêm ngưỡng dung nhan Phật im lặng khôngnói, Phật biết tâm trạng của hai bà mong được thọ ký, nên liền thọ ký cho haibà và sáu ngàn Tỳ-kheo ni hữu học và vô học sẽ được thành Phật. Đây không phảilà phẩm Thọ Ký tại sao các bà mong được thọ ký? Ở trước chúng ta đã thấy Phậttổng thọ ký rồi, tuy không nói tên riêng từng người, nhưng trong đó đã có haibà Đại Ái Đạo và Da-du-đà-la là cấp lãnh đạo của Ni giới. Chẳng lẽ Ni giới lạivô phần, không được Phật gọi tên người nào để thọ ký, trong khi Long nữ là súcsanh mới tám tuổi mà được Phật đề cập đến. Điều này khiến người sau nghi ngờ.Để đánh tan mối nghi ngờ, hai bà tạo điều kiện để Phật gọi tên ít vị lớn thọ kýtrước, rồi sau mới thọ ký chung như Phật đã thọ ký bên Tăng, chớ không phải cácbà không biết là đã được thọ ký rồi. Sau khi đã được thọ ký, hai bà và cácTỳ-kheo ni khác cũng phát nguyện sau khi Phật niết-bàn, các bà cũng rộng nóikinh Pháp Hoa ở các cõi khác.

CHÁNH VĂN:

4.- Bấy giờ, đức Thế Tônnhìn tám mươi muôn ức na-do-tha vị đại Bồ-tát, các vị Bồ-tát đó đều là bậc Bấtthối chuyển, chuyển pháp luân bất thối được các pháp tổng trì, liền từ chỗ ngồiđứng dậy, đến trước Phật một lòng chấp tay mà nghĩ rằng: “Nếu đức Thế Tôn dạybảo chúng ta nói kinh này, thời chúng ta sẽ như lời Phật dạy, rộng tuyên nóipháp này.”

Các vịđó lại nghĩ: “Nay đức Phật yên lặng chẳng thấy dạy bảo, chúng ta phải làm thếnào?”

Lúc đó,các vị Bồ-tát kính thuận ý của Phật, và muốn tự thỏa mãn bổn nguyện, bèn ởtrước Phật nói lớn tiếng mà phát lời thệ rằng:

- ThếTôn! Sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi giáp vòng qua lại khắp mười phươngthế giới hay khiến chúng sanh biên chép kinh này thọ trì, đọc tụng, giải nóinghĩa đó, nghĩ nhớ chân chánh, đúng như pháp mà tu hành, như thế đều là sức oaithần của Phật. Cúi mong đức Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho.

Tức thời các vị Bồ-tát đềuđồng tiếng mà nói kệ rằng:

5.-

Cúi mong Phật chớ lo
Sau khi Phật diệt độ
Trong đời ác ghê sợ
Chúng con sẽ rộng nói
Có những người vô trí
Lời ác mắng rủa thảy
Và dao gậy đánh đập
Chúng con đều phải nhẫn.
Tỳ-kheo trong đời ác
Trí tà lòng dua vạy
Chưa được nói đã được
Lòng ngã mạn dẫy đầy.
Hoặc người mặc áo nạp
Lặng lẽ ở chỗ vắng
Tự nói tu chân đạo
Khinh rẻ trong nhân gian
Vì ham ưa danh lợi
Nói pháp cho bạch y
Được người đời cung kính
Như Lục thông La-hán
Người đó ôm lòng ác
Thường nghĩ việc thế tục
Giả danh “A-luyện-nhã”
Ưa nói lỗi chúng con
Mà nói như thế này
Các bọn Tỳ-kheo này
Vì lòng tham lợi dưỡng
Nói luận nghĩa ngoại đạo
Tự làm kinh điển đó
Dối lầm người trong đời
Vì muốn cầu danh tiếng
Mà giải nói kinh đó
Thường ở trong đại chúng
Vì muốn phá chúng con
Đến Quốc vương, quan lớn
Bà-la-môn, cư sĩ
Và chúng Tỳ-kheo khác
Chê bai nói xấu con
Đó là người tà kiến
Nói luận nghĩa ngoại đạo
Chúng con vì kính Phật
Đều nhẫn các ác đó.
Bị người đó khinh rằng
Các người đều là Phật
Lời khinh mạn dường ấy
Đều sẽ nhẫn thọ đó.
Trong đời ác kiếp trược
Nhiều các sự sợ sệt
Quỉ dữ nhập thân kia
Mắng rủa hủy nhục con
Chúng con kính tin Phật
Sẽ mặc giáp nhẫn nhục
Vì để nói kinh này
Nên nhẫn các việc khó,
Con chẳng mến thân mạng
Chỉ tiếc đạo Vô thượng.
Chúng con ở đời sau
Hộ trì lời Phật dặn
Thế Tôn tự nên biết
Tỳ-kheo ác đời trược
Chẳng biết Phật phương tiện
Tùy cơ nghi nói pháp
Châu mày nói lời ác
Luôn luôn bị xua đuổi
Xa rời nơi chùa tháp
Các điều ác như thế
Nhớ lời Phật dặn bảo
Đều sẽ nhẫn việc đó.
Các thành ấp xóm làng
Kia có người cầu pháp
Con đều đến chỗ đó
Nói pháp của Phật dặn.
Con là sứ của Phật
Ở trong chúng không sợ
Con sẽ khéo nói pháp
Xin Phật an lòng ở
Con ở trước Thế Tôn
Mười phương Phật đến nhóm
Phát lời thệ như thế
Phật tự rõ lòng con.

GIẢNG:

Đến hàngBồ-tát bất thối chuyển đứng lên phát nguyện, là đi khắp mười phương thế giớiđem kinh Pháp Hoa giáo hóa chúng sanh, cho họ thọ trì đọc tụng đúng như pháp màtu hành. Tâm nguyện của các ngài thênh thang không giới hạn, không chọn lựa,sẵn sàng làm việc lợi sanh dù cho bị kẻ cư sĩ vô trí hãm hại các ngài cũng khamnhẫn. Hoặc hàng Tỳ-kheo trí tà ngã mạn, tham danh lợi, lòng còn ác giả danh làmẩn sĩ, chê bai nói lỗi các ngài là hàng ngoại đạo tự làm ra kinh điển dối gạtngười đời, để cầu danh lợi. Cho đến hàng vua quan cư sĩ cho các ngài là kẻtruyền bá tà kiến ngoại đạo, như Tổ Huệ Khả bị giam trong khám, các ngài đều vìPhật mà kham nhẫn. Hoặc quỉ nhập thân người, mắng chửi hủy nhục các ngài, cácngài vì kính Phật vì truyền bá kinh Pháp Hoa, sẵn sàng nhẫn chịu tất cả, chẳngtiếc thân mạng. Tại sao? Vì Tri kiến Phật là tôn quí nếu không truyền bá đượcthì chúng sanh mê mờ, mãi trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử khổ đau. Cònthân này dù có khéo gìn giữ cũng không gìn giữ được, duy trì được khoảng sáubảy mươi năm, rồi cũng hoại. Nếu truyền bá cho người tin nhận được Tri kiếnPhật thì họ sẽ thành Phật, dứt mọi phiền não khổ đau không còn luân hồi sanhtử. Nên nói chẳng mến thân mạng chỉ tiếc đạo Vô thượng.

Tại sao ở đây Phật không chỉđịnh cho đệ tử đi giáo hóa nơi này nơi kia, mà để cho các ngài từ Bồ-tát bậcthượng, đến hàng Bồ-tát mới phát tâm, rồi Thanh văn La-hán, cho đến hàng hữuhọc vô học, tự đứng lên phát nguyện? Vì chuyện hoằng hóa làm lợi ích cho chúngsanh là trách nhiệm của người thực hành hạnh Bồ-tát. Nếu chỉ định thì có tínhcách cưỡng bách bắt buộc, không thích hợp với căn cơ của người tự giác. Vì vậymà hàng đệ tử Phật thể theo ý Phật, đứng lên phát nguyện đúng với khả năngtrình độ của mình, ra làm lợi ích cho chúng sanh.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,300,979