Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Một Trăm Ngàn Bài Tụng Của Kinh Ðại Tập Bồ Tát Ðịa Tạng Hỏi Ðức Phật Về Pháp Thân

05/04/201318:41(Xem: 4306)
Một Trăm Ngàn Bài Tụng Của Kinh Ðại Tập Bồ Tát Ðịa Tạng Hỏi Ðức Phật Về Pháp Thân

Một Trăm Ngàn Bài Tụng Của Kinh Ðại Tập Bồ Tát Ðịa Tạng Hỏi Ðức Phật Về Pháp Thân

Việt dịch: Thích Chánh Lạc

Nguồn: Hán dịch: Khai Phủ Nghi Ðồng Tam Ty, đặc Tấn Hồng Lô Khanh Ðại Hưng tự, Ðại Tam Tạng Sa môn Bất Không

Quy mạng lệ pháp thân
Ở giữa các hữu tình
Vì chúng không biến tri
Mới luân hồi Tam hữu
Mê tánh liền sanh tử
Tịnh thời cũng như xưa
Thanh tịnh là Niết Bàn
Cũng chính là pháp thân
Thí như sữa xen tạp
Không thể thành Ðề hồ
Như phiền não xen tạp
Không thể thấy pháp giới
Thí như sữa lọc sạch
Tô tinh diệu không dơ
Như thanh tịnh phiền não
Pháp giới rất thanh tịnh
Như đèn để trong bình
Aùnh sáng làm sao có?
Như trong bình phiền não
Pháp giới không chiếu sáng
Ðể ngọn đèn một bên
Cái bình có lỗ hỏng
Do để đèn một bên
Aùnh sáng chiếu ra ngoài
Dùng chày Tam ma địa
Ðập bể bình phiền não
Ðầy khắp cả hư không
Aùnh sáng chiếu tất cả
Pháp giới cũng không sanh
Cũng không từng hoại diệt
Tất cả thời không nhiễm
Ðầu, giữa thường thanh tịnh
Thí như phệ lưu ly
Lúc nào cũng rất sáng
Hang đá vì che tối
Aùnh sáng không chiếu diệu
Như vậy, phiền não che
Pháp giới diệu thanh tịnh
Không chiếu nơi sanh tử
Thì Niết Bàn rực sáng
Hữu tánh nếu có công
Thì thấy được vàng thiệt
Vô tánh nếu có công
Khổ mà không kết quả
Như trấu phủ lên trên
Không thể gọi là gạo
Phiền não phủ lên trên
Cũng không gọi là Phật
Nếu bỏ được vỏ trấu
Rõ ràng là gạo trắng
Xa lìa được phiền não
Pháp thân được hiển hiện
Thế gian lấy thí dụ
Cây chuối không chắc thật
Mà có quả chơn thật
Thực vị như cam lồ
Như sanh tử không thật
Lưu chuyển biển phiền não
Quả ấy chính thể Phật
Thí cam lồ hữu thí
Như vậy với các loại
In tuồng sanh ra quả
Không chủng cũng không quả
Kẻ trí quyết không tin
Chủng tử sanh ra tánh
Chỗ nương của các pháp
Thứ lớp nếu thanh tịnh
Ðạt được quả vị Phật
Nhật nguyệt không cấu uế
Vì năm thứ ngăn che
Mây, sương và khói thảy
Tay-la-hầu và bụi
Như vậy tâm chiếu sáng
Ngăn che bởi năm cấu
Tham ái, sân nhuế, thùy (miên)
Trạo cử và nghi hoặc
Như lấy lửa giặt áo
Với các dơ bất tịnh
Nếu đôi vào trong lửa
Cháy dơ không cháy áo
Không loại, các khế kinh
Ðều do Như Lai nói
Thí như đất dưới nước
Thường trụ mà thanh tịnh
Trí ẩn nơi phiền não
Thanh tịnh cũng như vậy
Pháp giới cũng phi ngã
Chẳng nữ cũng chẳng nam
Xa lìa tất cả chấp
Vì sao phân biệt ngã
Các pháp không trói buộc
Nam nữ cũng không có
Ðiều phục kẻ tham mù
Thị hiện tướng nam nữ
Tánh vô thường, khổ, không
Tâm tịnh lự có ba
Tâm tịnh lự tối thắng
Các pháp không tự tánh
Như con trong bào thai
Tuy có mà không hiện
Phân biệt có bốn loại
Ðã sanh bởi đại tạo
Ðại nguyện tất cả Phật
Vô sở hữu, vô tướng
Nhờ tự giác tương ưng
Tánh thường pháp chư Phật
Như nói thỏ có sừng
Phân biệt mà chẳng có
Như vậy tất cả pháp
Phân biệt không thể được
Phân tích như bụi nhỏ
Phân biệt không thể được
Như đầu, cuối cũng vậy.
Trí làm sao phân biệt
Như vậy hòa hợp sanh
Hòa hợp cũng hoại diệt
Một pháp tự chẳng sanh
Vì sao ngu phân biệt?
Dụ hai sừng thỏ, trâu
Ðó gọi tướng biến kế
An trụ nơi trung đạo
Như pháp tánh thiện thệ
Như trăng và tinh tú
Hiện trong hủ nước sạch
Aûnh tượng mới hiển hiện
Như vậy tướng viên thành
Ðầu, giữa đều là thiện
Thường hằng không dối láo
Không có năm thứ ngã
Sao gọi ngã phân biệt?
Thí như khi nấu nước
Nên gọi là nước nóng
Vậy thì khi để lạnh
Thì gọi là nước lạnh
Lưới phiền não che lấp
Thì gọi đó là tâm
Nếu lìa bỏ phiền não
Thì gọi là đẳng giác
Nhãn thức duyên nơi sắc
Aûnh tượng rất thanh tịnh
Không sanh cũng không diệt
Pháp giới không hình tướng
Nhĩ thức duyên nơi tiếng
Thanh tịnh thức ba thứ
Nhờ tự phần riêng nghe
Pháp giới không hình tướng
Mũi theo hương mà ngửi
Không sắc cũng không hình
Tỷ thức là chơn như
Pháp giới nên phân biệt
Thiệt giới tự tánh không
Tánh vị giới xa lìa
Không y cũng không thức
Vì tự tánh pháp giới
Tự tánh thân thanh tịnh
Ðã xúc tưởng hòa hiệp
Xa lìa chỗ sở duyên
Ta nói là pháp giới
Các pháp ý là lớn
Lìa phân biệt năng sở
Pháp giới vô tự tánh
Pháp giới mà phân biệt
Hay thấy, nghe và ngửi
Là vị và xúc chạm
Pháp Du Già nên biết
Như vậy tướng viên thành
Nhãn, nhỉ cùng với tỷ
Thiệt, thân và mạt na
Sáu xứ đều thanh tịnh
Tướng của nó như vậy
Tâm thấy có hai loại
Thế gian, xuất thế gian
Chấp ngã nên lưu chuyển
Tự giác là chơn như
Vô tận là Niết Bàn
Nếu hết tham và si
Biết nó là Phật thể
Chỗ hữu tình qui y
Tất cả với thân này
Có trí hay không trí
Trói buộc, tự phân biệt
Nhờ ngộ được giải thoát
Bồ đề không gần xa
Không đến cũng không đi
Hoại diệt và hiển hiện
Với lưới phiền não này
Nói các loại khế kinh
Ðứng trên tự tư duy
Ðèn trí huệ chiếu sáng
Liền được tối thắng tịch
Bồ đề không nghĩ xa
Cũng không có nghĩ gần
Là ảnh tượng sáu cảnh
Ðều do như vậy biết
Như nước hòa với sữa
Ðồng ở trong một bình
Ngỗng (chúa) uống hết sữa
Chỉ còn nước trong bình
Như vậy trộn phiền não
Và trí ở trong bình
Bậc Du Già uống trí
Vứt bỏ các phiền não
Như vậy ngã, ngã chấp
Cho đến sở thủ chấp
Nếu thấy hai vô ngã
Có chủng mà hoại diệt
Là Phật Bát Niết Bàn
Thường thanh tịnh vô cấu
Phàm phu phân biệt hai
Kinh Du Già vô nhị
Thì tất cả là khó
Lấy giới nhiếp hữu tình
Nhẫn nhục tất cả tổn
Cõi tăng thêm làm ba
Ðối các pháp tinh tấn
Tâm tịnh lự gia hạnh
Thường tập sự trí tuệ
Lại được tăng Bồ đề
Phương tiện cùng với huệ
Nhờ nguyện đều thanh tịnh
Nhờ lực diệu kiên trí
Cõi thêm làm bốn loại
“Không nên lạy Bồ Tát”
Không sanh ra pháp thân
Không ưa loại cây mía
Lại muốn ăn đường phèn
Nếu bỏ loại cây mía
Làm gì có đường phèn?
Nếu gìn giữ cây mía
Ba thứ mới được sanh
Ðường, một nửa đường phèn
Trong đó mới sanh ra
Nếu giữ tâm Bồ đề
Ba thứ mới sanh ra
Như gìn giữ mạ, lúa
Nông phu nhờ đó sống
Như hạnh thắng giải trước
Như Lai bảo phải giữ
Như ngàn rằm trăng sáng
Thấy rõ mặt trăng tròn
Như vậy Thắng giải hạnh
Aûnh hiện hình tướng Phật
Cũng như trăng mới mọc
Tăng từng phút, từng phút
Như vậy người nhập địa
Từng niệm thấy tăng ích
Như trăng sáng ngày rằm
Mặt trăng mới tròn trịa
Như vậy cứu cánh địa
Pháp thân mới được sanh
Thắng giải kia kiên cố
Thường đối với Phật pháp
Hay phát tâm như vậy
Ðược sự bất thối chuyển
Nhiễm y được chuyển y
Ðược gọi là Tịnh y
Nhờ một phần giác ngộ
Gọi là Cực-Hỷ-Ðịa
Luôn luôn bị nhiễm ô
Dục ... các thứ cấu uế
Không cấu, được thanh tịnh
Gọi là Ly cấu địa
Hoại diệt lưới phiền não
Chiếu diệu được Ly cấu
Lìa vô lượng tối tăm
Gọi là Phát Quang Ðịa
Thanh tịnh thường chiếu sáng
Xa lìa Thế kiết tường
Chung quanh trí huệ chiếu
Gọi là Diệm Huệ Ðịa
Tất cả kỹ nghệ sáng
Trang sức các tỉnh lự
Nan thắng trị phiền não
Ðược thắng nan thắng địa
Với ba thứ Bồ đề
Nhiếp thọ khiến thành tựu
Sanh diệt rất thậm thâm
Gọi là Hiện tiền địa
Du hý nơi lưới sáng
Biến khắp trời Ðế Thích
Vượt qua dòng thác dục
Gọi là Viễn hành địa
Tất cả Phật gia trì
Sáp nhập vào biển trí
Tự tại vô công dụng
Bất động giữa sứ ma
Với các vô ngại giải
Du Già đến bờ kia
Với thuyết pháp đàm luận
Gọi là Thiện huệ địa
Thân nhờ trí mà thành
Như hư không vô cấu
Chư Phật đều hộ trì
Cùng khắp như mây pháp
Chỗ nương tựa Phật pháp
Hạnh quả đều gìn giữ
Sở y đều được chuyển
Nên gọi là pháp thân
Lìa Bất tư nghị luận
Và lìa lưu chuyển tập
Ngươi không nghĩ ý nghĩ
Làm sao mà được biết
Vượt qua các ngôn ngữ
Tất cả căn, phi cảnh
Yù thức đã nắm giữ
Như sở hữu bản ngã
Thứ lớp mà tích tập
Phật tử đại danh xưng
Ðều dùng trí Pháp Vân
Vi tế thấy pháp tánh
Khi nào rửa sạch tâm
Vượt qua biển sanh tử
Ngài dùng hoa sen lớn
Làm tòa lớn an tọa
Vô lượng lá báu sáng
Aùnh sáng báu là đài
Vô lượng ức hoa sen
Cùng khắp là quyến thuộc
Trước dùng mười thứ lực
Dùng bốn loại vô úy
Bất cọng pháp các Phật
Ðại tự tại mà ngồi
Tập hợp tất cả thiện
Phước trí làm lương thực
Trăng tròn giữa các sao
Cùng khắp mà vây quanh
Mới dùng tay Phật nhật
Lấy bảo quang trong sạch
Chiếu trên đầu trưởng tử
Khắp nơi đều thấm nhuần
Ngài trụ Ðại Du già
Ðều thấy bằng thiên nhãn
Vô minh quấy rối đời
Aùc tập khổ, sợ hãi
Giống như ánh sắc vàng
Từ ánh sáng Du già
Kẻ vô tri che lấp
Ðược mở cửa vô minh
Nhờ phước trí chiêu cảm
Nhờ giữ định không chấp
Từ duyên mà viên tịch
Tâm đều được biến hóa
Các pháp không tự tánh
Tự tánh nơi cảnh giới
Bồ Tát vương khéo quán
Pháp thân diệu không dơ
Ðều nhờ thân trong sạch
An trụ nơi biển trí
Liều làm lợi chúng sanh
Như ngọc Ma Ni khéo
Tất cả bậc Du Già
Ðại Du già tự tại
Bóng Phật đều biến hóa
Biến khắp mà lưu xuất
Hoặc người có tám tay
Ba mắt thân bừng sáng
Họ nhờ Du già vương
Biến khắp mà lưu xuất
Ðều nhờ tay Từ bi
Thắng hỷ, nắm cây cung
Bắn bằng tên Bát nhã
Ðoạn hết tế vô minh
Dùng đại lực tiến lên
Nắm giữ gậy trí huệ
Tất cả giống vô minh
Thảy đều bị dập nát
Các hữu tình sức lực
Kim Cang thân rực rỡ
Vì điều phục hữu tình
Phải dùng Kim Cang thủ
Tự mình là tác giả
Thị hiện các thứ tập
Dạy dỗ đúng giáo lý
Biến làm vua bình đẳng
Ðói khát thiêu đốt thân
Thí như các ẩm thực
Thường khổ vì bệnh tật
Thí làm Y vương giỏi
Ma vương mong não loạn
Ma nữ làm mê hoặc
Bồ Tát làm thân hữu
Hay thí chỗ Bồ đề
Như mặt trời, mặt trăng
Aùnh sáng ai cũng thích
Thông chảy như điện sáng
Chiếu diệu vô số cõi
Do nhờ một ngọn đèn
Chiếu khắp nơi đều sáng
Nếu một đèn bị tắt
Tất cả đèn tắt theo
Như vậy Phật dị thục
Thị hiện các ánh sáng
Một Phật hiện Niết bàn
Các Phật cũng qui tịch
Một vị không diệt độ
Trời sáng làm sao tối
Thường hiện sự sanh diệt
Thường hiện biển sát độ
Kẻ vô trí đời tối
Hay tịnh trí huệ nhãn
Ði đến vô số cõi
Xót thương các hữu tình
Ngài đều không mệt mỏi
Nhờ áo giáp đại từ
Với tất cả thần túc
Du già đến bỉ ngạn
Ðều quán thời, phi thời
Khiến họ được lưu chuyển
Cứng rắn với dua nịnh
Tức thời liền vứt bỏ
Ðộ vô lượng hữu tình
Tức thì khiến thanh tịnh
Vô lượng Phật biến hóa
Tức thì được đổi dạng
Với trong biển ba cõi
Giăng tấm lưới điều phục
Co duỗi lưới diệu pháp
Phổ biến khiến thành thục
Nhờ dùng lưới điều phục
Khắp nơi được thành thục
Khắp nơi được giác ngộ
Kẻ phiêu lưu trong đó
Như hàng ngàn hữu tình
Ðã độ thoát tất cả
Ðộ rồi khiến giác ngộ
Không nghi ngờ diệu pháp
Chuông diệu pháp Thế Tôn
Khiến tất cả được nghe
Nhờ diệu pháp chấn động
Trừ sạch bụi phiền não
Người vô minh, tăng thượng
Khiến thanh tịnh tức khắc
Dùng sức sáng mặt trời
Chiếu phá sự mù tối
Vì theo phiền não tối
Và tội khác của thân
Khiến họ làm lợi ích
Dần dần được thanh tịnh
Nơi nơi người hiện hóa
An trụ như thủy nguyệt
Phiền não khuấy nhiễu tâm
Không thấy được Như Lai
Như ngạ quỷ ở biển
Chỉ thấy toàn biển khô
Như vậy kẻ ít phước
Không thể thấy được Phật
Kẻ hữu tình ít phước
Làm sao thành Như Lai?!
Như kẻ mù lúc sanh
Ngồi trên đống châu báu
Làm sao mà thấy được?!
Pháp thân bậc vô thượng
Thân Nhật quang vô số
Lưới ánh sáng vây quanh
Chư thiên ít thiện phước
Nên không thể thấy được
Bậc trời lớn ở trên
Làm sao mà thấy được?
Sắc ngài không thể thấy
Chư thiên lìa phiền não
Thiên, Tu la, Phạm thảy
Vì sao còn chút huệ
Nhưng nhờ oai lực Phật
Vì thanh tịnh tự tâm
Mới thấy được thân Phật
Ðược tất cả lợi ích
Hữu tình phước đoan nghiêm
Phật đứng trước người đó
Hào quang chiếu diệu thân
Ba mươi hai tướng tốt
Bậc trượng phu như vậy
Thầy giống như biển lớn
Không cần nhiều thời gian
Liền được trí như biển
Sắc thân của Thế Tôn
An trụ trong nhiều kiếp
Ðiều phục kẻ khó điều
Dẫn đến giới các loại
Ðại Du già sống lâu
Vì sao lại chết yểu
Với vô số người khác
Thị hiện tuổi tăng giảm
Vô lượng vô số kiếp
Từng mạng sống tăng trưởng
Nhân duyên vô cùng tận
Ðạt được quả vô tận.
Nếu ai tương ưng hiểu lý này
Lấy huệ phân tích ngay nơi thân
Kẻ ấy sanh nơi Tịnh Liên Hoa
Nghe pháp Phật nói vô lượng thọ.

MỘT TRĂM NGÀN BÀI TỤNG CỦA KINH ÐẠI TẬP
BỒ TÁT ÐỊA TẠNG HỎI PHẬT VỀ PHÁP THÂN.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,148,331