Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tập 08_8000 đến 9000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)

04/10/202205:57(Xem: 1323)
Tập 08_8000 đến 9000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)kinh-van-phat-ht-thich-tri-quang-1


Kinh
Phật nói danh hiệu Phật
Dịch giả Hoa văn:
Bồ đề lưu chi
Dịch giả Việt văn:
Trưởng lão Tỷ kheo Trí quang

(100 thứ 81)(8001) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua phóng hoa đàn hương.


(67) 


Tôn giả Xá lợi phất, Như lai ngồi ở đây, đem con mắt trong sáng 

hơn cả nhân loại và chư thiên mà nhìn về hướng đông, thấy nhiều trăm đức Phật, cho đến thấy vô số đức Phật; thấy các loại danh hiệu, dòng họ và quốc độ; thấy bốn chúng và tám bộ vây quanh chư Phật mà hiến cúng, nghe pháp.  Như lai thấy hết như thấy trái yêm ma la trong lòng bàn tay.  Tôn giả Xá lợi phất, ai tin lời Như lai mà ghi nhớ và đọc tụng, mà hiến cúng và lễ bái, thì hãy nhất tâm xướng danh hiệu mà kính lạy mỗi ngày ba buổi, mỗi đêm ba buổi, quì trước bàn Phật mà tác bạch, rằng chư Phật mà Phật biết và nói, 

con xin kính lạy tất cả.  Kính lạy chư Phật như vậy thì sẽ được vô lượng phước đức; muốn được các vị trí Thanh văn, Duyên giác, Vô thượng giác, thì cũng sẽ được cả.  Lại tác bạch như vầy, những khối phước đức như trên, mà số lượng Phật biết, con nguyện hồi hướng cả về nơi Vô thượng giác.


Tôn giả Xá lợi phất, nay, các vị và những ai có ý nguyện như trên, hãy nhất tâm xướng danh hiệu mà kính lạy chư Phật ở hướng đông. 


(8002) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực tự tại của chánh pháp.

(8003) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì tu hành vững chắc. 

(8004) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của núi chánh pháp. 

(8005) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua khí lực oai hùng. 

(8006) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua với sự tự tại của dũng sĩ.

(8007) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại tổng tập lại. 

(8008) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi ngọc. 

(8009) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng thọ đề.

(8010) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng như vô số tinh tú.

(8011) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua bền vững của năng lực công đức.

(8012) Kính lạy đức Phật danh hiệu Pháp giới của cả quá khứ hiện tại và vị lai. 

(8013) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tăng thêm sự tự tại cho âm thanh nhân loại. 

(8014) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của âm thanh tuyệt diệu.

(8015) Kính lạy đức Phật danh hiệu Siêu việt toàn bộ thế gian.

(8016) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rồng chúa và đất ngọc.

(8017) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh về tiếng gầm đầy tốc lực của chánh pháp. 

(8018) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cống hiến tối đa.

(8019) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành trì bằng ngọc đã được tự do chọn lựa với hương thơm sen hồng.

(8020) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quang minh luân.

(8021) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen ngọc.

(8022) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa công đức.

(8023) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua công đức vô biên. 

(8024) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tăng thêm vui mừng. 

(8025) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực của rồng hùng dũng.

(8026) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng sa la và bước đi oai dũng.

(8027) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quan sát các pháp.

(8028) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của bông hoa chánh pháp.

(8029) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự trong sáng của chánh pháp đúng lúc. 

(8030) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngôn ngữ của sự tinh tiến bền chắc.

(8031) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tinh tiến.

(8032) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc như ý với ánh lửa ngọn.

(8033) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi ánh sáng.

(8034) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng không tì vết của đức tính thanh tịnh.

(8035) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng không dơ.

(8036) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giác quan trong sạch.

(8037) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác đa dạng.

(8038) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác làm được.

(8039) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác phong phú.

(8040) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm ý cực mạnh.

(8041) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm ý xuất sắc.

(8042) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự vui vẻ của chánh pháp bền chắc.

(8043) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt đồng đẳng với núi cao đẹp.

(8044) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành tựu của sự quan sát.

(8045) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng thanh tịnh.

(8046) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính tự tại của sự tu hành vững chắc.

(8047) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của voi.

(8048) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biểu hiện đủ dạng của cả ma nghiệp và tịnh nghiệp.

(8049) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của tuệ giác.

(8050) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực tinh tiến của tuệ giác.

(8051) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến không có gì hạn chế được.

(8052) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại đối với cả thế giới.

(8053) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thì phong phú và làm thì đúng chánh pháp.

(8054) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thành tựu của phước đức.

(8055) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thành tựu không khiếp nhược.

(8056) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thành tựu cựu xuất sắc.

(8057) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái nhìn của rồng.

(8058) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi đàn hương cao đẹp.

(8059) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua làm việc theo giới luật.

(8060) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc tụ tập lại.

(8061) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của rồng chúa.

(8062) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tinh tiến của đại tuệ giác.

(8063) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến độc đáo.

(8064) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự trang nghiêm không suy giảm.

(8065) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ni tha không dao động.

(8066) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự trang nghiêm của hàng trăm công đức.

(8067) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng vì sự tự tại của tướng tốt và tướng phụ.

(8068) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng tự tại nhân đà ra.

(8069) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi hoa của chánh pháp.

(8070) Kính lạy đức Phật danh hiệu Pháp giới trang nghiêm.

(8071) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại nguyện đã đầy đủ.

(8072) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại sư trang nghiêm.

(8073) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến với tính bình đẳng và tính dũng mãnh.

(8074) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính bền chắc của sự tự tại tu hành.

(8075) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành chánh pháp thú vị.

(8076) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác xuất sắc.

(8077) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi như biển chuyển động.

(8078) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành theo chân như rộng lớn.

(8079) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cao tột.

(8080) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác không tranh cãi.

(8081) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh hùng dũng.

(8082) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quả báo của điều thiện toàn hảo.

(8083) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo an trú.

(8084) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thái dương.

(8085) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cam lộ thượng hạng.

(8086) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ đối với mọi đạo giáo.

(8087) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thân thiết tự tại và xuất sắc.

(8088) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết toàn thiện.

(8089) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nghĩa lý không vẩn đục.

(8090) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm ý thượng thặng.

(8091) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng của nhân loại.

(8092) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của uy đức.

(8093) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng toàn diện.

(8094) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại trang nghiêm.

(8095) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi với khí lực hùng dũng.

(8096) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ma lâu đa mến thương.

(8097) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm ý tĩnh lặng.

(8098) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi lớn lao.

(8099) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói đáng nghe.

(8100) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức dồn lại.


(100 thứ 82)

(8101) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc như ý mà ai cũng hướng về.

(8102) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu sáng của lòng mến thương.

(8103) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng.

(8104) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của đức tin.

(8105) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thanh tịnh.

(8106) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của ngọc.

(8107) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương vị của đức tin tuyệt diệu.

(8108) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa viên ấm áp.

(8109) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi hơn hết.

(8110) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác chắc thật.

(8111) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức cam lộ.

(8112) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng của đức tin.

(8113) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng thượng đỉnh và xuất sắc.

(8114) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của rồng.

(8115) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thông minh của đức tin.

(8116) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói chân thành của sự mến thương.

(8117) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm ưu ba la.

(8118) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương tự tại.

(8119) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thắng sự đối địch.

(8120) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm ảnh hưởng khắp nơi.

(8121) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thặng của công đức.

(8122) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại oai đức.

(8123) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng thái dương đủ loại màu sắc.

(8124) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vượt qua mọi lầm lỗi.

(8125) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt vô giới hạn.

(8126) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của sự biết hổ thẹn.

(8127) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức cống hiến.

(8128) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh đủ mọi sắc thái.

(8129) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức đáng ưa.

(8130) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống thanh tịnh.

(8131) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương tuyệt diệu.

(8132) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng. 

(8133) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành phần của giới luật.

(8134) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa tuệ giác.

(8135) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm ý ưu đa ma.

(8136) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm ý không tối tăm.

(8137) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi của sự tự tại dồn lại.

(8138) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tĩnh lặng.

(8139) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua giải thoát.

(8140) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua a sa di lưu.

(8141) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi với sự lựa chọn của năng lực như ý.

(8142) Kính lạy đức Phật danh hiệu Dòng họ a đề giá.

(8143) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa viên hơn hết.

(8144) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không khen sự xuất sắc không đáng khen.

(8145) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiêm nhiễm chánh pháp.

(8146) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua giải trừ sự tin tưởng tinh tú là tôn quí.

(8147) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bạch ngọc xuất sắc.

(8148) Kính lạy đức Phật danh hiệu Pháp hạnh tự tại. 

(8149) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tổng trì tự tại. 

(8150) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh hoan hỷ.

(8151) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua bước đi của tuệ giác.

(8152) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của khí lực bình đẳng di lưu.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực của tuệ giác.

(8154) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thọ đề thông suốt với hoa chánh pháp.

(8155) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tổng thể đa ba ni.

(8156) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của a ni dà đà lộ ma.

(8157) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thắng pháp ưu đa la.

(8158) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chế ngự của chánh niệm theo đại tuệ giác.

(8159) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại đối với mọi gánh nặng ở đời.

(8160) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không e sợ khi nhìn thấy.

(8161) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại làm việc.

(8162) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giới hạn vô giới hạn của sự tự tại. 


Tôn giả Xá lợi phất, trên đây là chư Phật đồng đẳng vô lượng chư Phật ở hướng đông mà Như lai thấy biết, nói ra, và các vị nên nhất tâm kính lạy.  Nay đây Như lai nói để các vị kính lạy chư Phật ở hướng tây. (Như vậy là thiếu chư Phật hướng nam, và xin tồn nghi).


(8163) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa bà sư như lửa ngọn a bà la.

(8164) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi như âm thanh ma sa.

(8165) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về tuệ giác xuất sắc và tăng trưởng.

(8166) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sa man đa ba thi.

(8167) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hoa như lửa ngọn ca la tì la.

(8168) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn của pháp hạnh.

(8169) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc tuyệt đối.

 (8170) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua nổi tiếng về khí lực của tuệ giác.

(8171) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng trống tuyệt diệu đầy khí lực của âm thanh Phạn thiên.

(8172) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt của kho tàng sen hồng. 

(8173) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn của tâm ý không vướng mắc.

(8174) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng ánh sáng của ngàn mặt trăng.

(8175) Kính lạy đức Phật danh hiệu Pháp hạnh vui thích.

(8176) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng bà đà của ngọc như ý.

(8177) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt phong phú và đầy dũng khí.

(8178) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống xuất sắc bằng mười đại năng lực.

(8179) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của tuệ giác.

(8180) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng bao nỗi thù oán bằng sự tinh tiến vô biên.

(8181) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái pháp được khơi dậy bởi sự đại thắng ma quân.

(8182) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy và gặp không vô ích.

(8183) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sinh mạng vô biên.

(8184) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của sự quan sát các pháp.

(8185) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là đức vua phấn chấn của sự khéo tư duy và là mặt trời của sự tinh tiến không bị hạn chế.

(8186) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm ý không thủ lợi nơi người khác.

(8187) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy vô giới hạn.

(8188) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái pháp do tuệ giác phát hiện.

(8189) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hạt giống của mọi thiện căn.

(8190) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức được khởi lên và làm ra do sự xuất sắc của tuệ giác ưu đa.

(8191) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của hương thơm tuệ giác. 

(8192) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua Thi khí về sự thượng đỉnh của tuệ giác.

(8193) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự Rời đi của tuệ giác về phước đức.

(8194) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tiếng gầm của bông hoa chánh pháp ngoài tầm suy nghĩ và thảo luận.

(8195) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì là tính thanh tịnh của chánh pháp.

(8196) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của sự di lưu ngoài tầm nghĩ và bàn.

(8197) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là năng lực mở cửa mọi mặt của chánh pháp.

(8198) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua hương thơm của biển cả pháp giới Lô xá na.

(8199) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua về năng lực chúa tể khéo cư trú nơi chánh pháp.

(8200) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của năng lực xuất sắc giải tán hết thảy điều ác.


(100 thứ 83)

(8201) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy hay gặp thì vui thích vô biên.

(8202) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua bông hoa như lửa ngọn của công đức khéo hóa độ chúng sinh.

(8203) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đã hội kiến với bờ biến bên kia.

(8204) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính tôn nghiêm của sự khéo hóa độ.

(8205) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát hiện thế giới yên vui.

(8206) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của đức vua ni câu luật.

(8207) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc và tuyệt diệu.

(8208) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua khí lực của tuệ giác có sức mạnh cực lớn.

(8209) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thọ đề của chánh pháp.

(8210) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành cái lọng bền vững.

(8211) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh vì sống bằng tuệ giác biết mọi chủng loại.

(8212) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hội nhập núi tự tại của tuệ giác thượng đỉnh.

(8213) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì làm cho cả thế gian được tự tại và có cầu cống.

(8214) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hợp nhất tận cùng với mọi sự tột bật.

(8215) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua công đức của giới luật thanh tịnh.

(8216) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng rải ra do tuệ giác trang trí tối đa.

(8217) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua duy nhất.

(8218) Kính lạy đức Phật danh hiệu An toàn cho đại đa số nhân loại.

(8219) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của hai tiếng nói xuất sắc về phước đức và tuệ giác.

(8220) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự bền vững tròn đầy.

(8221) Kính lạy đức Phật danh hiệu Dũng sĩ.

(8222) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh lửa ngọc quí như ý.

(8223) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu của biển cả.

(8224) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc. 

(8225) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không ở đâu cả.

(8226) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức không có loại vô hiệu quả. 

(8227) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tối thượng của sự tách rời và không vẩn đục.

(8228) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đi trong không gian.

(8229) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về sự không bị hạn chế.

(8230) Kính lạy đức Phật danh hiệu Âm thanh của núi.

(8231) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về sự siêu việt tư duy và ngôn ngữ mà khởi lên chánh định.

(8232) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của chư thiên và Phạn vương.

(8233) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua chỉ thị nghĩa lý về Không.

(8234) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua vực dậy những kẻ dơ bẩn.

(8235) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất soi sáng.

(8236) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt tự tại.

(8237) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái tính được thành tựu bởi tuệ giác tĩnh lặng.

(8238) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoàn thành của tuệ giác vô ngại.

(8239) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công bố chân lý quyết định. 

(8240) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng tuyệt diệu về ngọn đèn tôn nghiêm của chánh pháp.

(8241) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn chánh pháp đủ cả hai loại ngọc là ngọc phước đức và ngọc tuệ giác.

(8242) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng lửa ngọn to lớn.

(8243) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tôn nghiêm của bản thân tự có sự uy dũng thượng đỉnh.

(8244) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được trang hoàng bởi các yếu tố của ngọc tuệ giác.

(8245) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là con mắt được trang hoàng bởi các giác quan thanh tịnh.

(8246) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là sen hồng đầy hương thơm hiền lành và hương thơm không biến vị.

(8247) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng chánh pháp.

(8248) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cứu độ rộng rãi.

(8249) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất giới luật.

(8250) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thường xuyên là gương soi.

(8251) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng là bậc tùy thuận chúng sinh.

(8252) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của chánh pháp.

(8253) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự trang nghiêm rất như ý.

(8254) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng hoàng kim.

(8255) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khiển trách sự tham lam.

(8256) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chí nguyện bền chắc và tư duy chân lý tuyệt diệu.

(8257) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng công đức luân.

(8258) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là tiếng gầm của chánh pháp và là ánh sáng của tuệ giác.

(8259) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cam lộ.

(8260) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô biên trang nghiêm.

(8261) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ruộng phước thượng hạng.

(8262) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tôn nghiêm vì khéo quyết định đối với các pháp.

(8263) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo quyết định.

(8264) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tôn nghiêm của chánh pháp.


Tôn giả Xá lợi phất, hướng tây có vô lượng chư Phật đồng đẳng như vậy, các vị nên nhất tâm kính lạy.  Nay, các vị nên nhất tâm kính lạy chư Phật hướng bắc.

(8265) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc. 

(8266) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng tự tại.

(8267) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là rồng hoa và là vua hoa.

(8268) Kính lạy Đức Phật danh hiệu Dũng mãnh chiến thắng các loại ma.

(8269) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bình định các loại ma.

(8270) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biểu tượng của chánh pháp. 

(8271) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chóp núi ánh sáng. 

(8272) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chóp núi ánh sáng.

(8273) Kính lạy đức Phật danh hiệu Pháp vương.

(8274) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn ai cũng ngưỡng mộ.

(8275) Kính lạy đức Phật danh hiệu Địa luân thượng hạng.

(8276) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành cái đức tĩnh lặng của chư Phật.

(8277) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái đức tĩnh lặng được hoàn thành bởi mọi sự quí báu.

(8278) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biểu tượng về từ ngữ và ý nghĩa của các pháp tổng trì.

(8279) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của sự nhẫn nhục.

(8280) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng hoàn thành mọi trách vụ.

(8281) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại về sự hiện hành của tuệ giác biết quá khứ hiện tại vị lai.

(8282) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là nơi quy y xuất sắc và là nơi cư trú yên lành của công đức.

(8283) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đủ loại ngọc như ý.

(8284) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức siêu việt.

(8285) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái đức tĩnh lặng được hoàn thành bởi mọi sự quí báu.

(8286) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh về công đức như chư Phật.

(8287) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thể chứng không còn thừa sót.

(8288) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được mắt Phật.

(8289) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tùy thuận chư Phật quá khứ.

(8290) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tối thượng vì lòng đại từ hoàn thành lòng đại bi.

(8291) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bảo trì tuệ giác dũng mãnh.

(8292) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua an trú nơi chân lý tối hậu và thấy "sinh không".

(8293) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành sự không chấp thủ những gì thuộc về bản ngã.

(8294) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thân được trang hoàng bằng tuệ giác vĩ đại. 

(8295) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng là bậc đại giác.

(8296) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ về những gì của Phật.

(8297) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết thảy chúng sinh đều biết ơn.

(8298) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đã vượt qua mọi pháp môn.

(8299) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhân đà ra tự tại. 

(8300) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm ý viên mãn.


(100 thứ 84) 

(8301) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc đại lưu ly.

(8302) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác tối thượng.

(8303) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác về chân lý siêu việt tư duy và ngôn ngữ.

(8304) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua như đàn hương không vô ích.

(8305) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ sen hồng không nhiễm dơ bẩn.

(8306) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua nổi tiếng về bảy loại tài sản chánh pháp. 

(8307) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về sự lựa chọn các pháp và về sự thấu triệt các pháp ấy.

(8308) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vòng hoa tuệ giác. 

(8309) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt Phật thanh tịnh như sen nở đúng độ.

(8310) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng tuệ giác tự tại.

(8311) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giải quyết hoài nghi vô biên.

(8312) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại tạo phương tiện cho chúng sinh.

(8313) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác phấn chấn vô biên và tư duy không bị trở ngại.

(8314) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo ở nơi vùng đất pháp hạnh.

(8315) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính rộng lớn đồng đẳng với "chúng sinh giới".

(8316) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm ý kiên cường chiến thắng mọi thứ ma lực.

(8317) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua thích hợp với sự tự tại quí báu của chư thiên.

(8318) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng về sự tu hành đúng như sự thật.

(8319) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thấy biết có năng lực như vầng trăng tạo ra mọi sự hoan hỷ.

(8320) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác phấn chấn về những sự phấn chấn vĩ đại.

(8321) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của âm thanh bậc nhất về ngọc như ý đủ loại.

(8322) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua quan sát.

(8323) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự dũng mãnh không lùi lại hay kết thúc.

(8324) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thân trang hoàng cho nước Phật.

(8325) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ hoa căn bản của tuệ giác. 

(8326) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng biến thể thân hình một cách không có hạn chế.

(8327) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng ngọc như ý của tất cả loại rồng.

(8328) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính tự tại của âm thanh chánh pháp.

(8329) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sa lê la về nước ngọt tuệ giác.

(8330) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng của vô số ngọc phước đức.

(8331) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính nết như hoa thanh tịnh.

(8332) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa xuất sắc của đấng Đại pháp vương. 

(8333) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng của toàn bộ tận và bất tận. 

(8334) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng núi hoa.

(8335) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi tuệ giác không gian.

(8336) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực tuệ giác không thể bị phá hoại. 

(8337) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thích ứng với sự bền vững không bị trở ngại.

(8338) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng biển cả vô biên. 

(8339) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng vô tận về tuệ giác chúa tể.

(8340) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của tâm ý phấn chấn.

(8341) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của bản thể thanh tịnh.

(8342) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác tự tại của đấng Pháp vương.

(8343) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm thượng thặng.

(8344) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết như kim cương. 

(8345) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chánh pháp tràn đầy sự thấy biết với hương thơm đi theo.

(8346) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng rồng.

(8347) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhân đà ra che phủ.

(8348) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua vô ngại.

(8349) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ngọc nhân đà ra.

(8350) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm cho ai cũng kính mến.

(8351) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua quang minh luân của sự đại oai đức.

(8352) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giải trừ được mọi sự hoài nghi của chúng sinh.

(8353) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết các pháp của tuệ giác tôn quí.

(8354) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ba la vô chướng ngại.

(8355) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đỉnh đầu không tì vết. 

(8356) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ánh sáng.

(8357) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng về trăng của năng lực như núi.

(8358) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tâm ý tự tại.

(8359) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc thượng thủ về sự vô úy và sự vững chắc.

(8360) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là ngọc của sự vững chắc và dũng mãnh.

(8361) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua khéo ở nơi cái tâm kiên cố.

(8362) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua hủy diệt mù và ngọng.

(8363) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là bậc đại trượng phu như sen nở đúng độ.

(8364) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc của hàng trăm bậc thánh.

(8365) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng sen mầu.

(8366) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát hiện pháp thân bình đẳng.

(8367) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng cho chúng sinh.

(8368) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi oai hùng. 

(8369) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại oai đức.

(8370) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tuyệt diệu. 

(8371) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô giới hạn. 

(8372) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy là mến.

(8373) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đứng đầu cao cả.

(8374) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đứng đầu xuất sắc. 

(8375) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nhạc.

(8376) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy sự thật.

(8377) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng thanh tịnh.

(8378) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác dũng mãnh. 

(8379) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh công đức. 

(8380) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm thượng thặng.

(8381) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn điện.

(8382) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng sen hồng. 

(8383) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng lớn lao.

(8384) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh Phạn thiên.

(8385) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không hoài nghi.

(8386) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí thế vô biên.

(8387) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt vầng trăng. 

(8388) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô biên. 

(8389) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của lòng mến thương. 

(8390) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giải tán hoài nghi.

(8391) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn công đức.

(8392) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của sự không che giấu lỗi lầm.

(8393) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng vô biên. 

(8394) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của khí lực ánh sáng.

(8395) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng rộng rãi. 

(8396) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của sự xa rời.

(8397) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tăng trưởng sự ly nhiễm.

(8398) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy toàn diện.

(8399) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể bị chiến thắng. 

(8400) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối uy đức.


(100 thứ 85) 

(8401) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi vững chắc.

(8402) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng ma xa.

(8403) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng vô biên.

(8404) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại quang minh.

(8405) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tuyệt diệu. 

(8406) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi không xao động.

(8407) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trang nghiêm vô biên. 

(8408) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại thanh tịnh. 

(8409) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của khối uy đức.

(8410) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác không bám trụ.

(8411) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vững chắc.

(8412) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giải thoát ái dục.

(8413) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự không sợ hãi của lòng mến thương. 

(8414) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng cam lộ.

(8415) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quan sát toàn diện. 

(8416) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tu hành.

(8417) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức tinh tế.

(8418) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đâu cũng kính trọng.

(8419) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc. 

(8420) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thận trọng lời nói. 

(8421) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tôn nghiêm. 

(8423) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy toàn thiện.

(8424) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi cam lộ.

(8425) Kính lạy Đức Phật danh hiệu Ánh trăng.

(8426) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về công đức.

(8427) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trừ khử gốc rễ tội ác.

(8428) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh thanh tịnh.

(8429) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô ngại luân.

(8430) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh cam lộ.

(8431) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đáng cho mọi người kính trọng.

(8432) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức như ý.

(8433) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng vô biên. 

(8434) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại năng lực.

(8435) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trang nghiêm thích thú.

(8436) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự quan sát soi sáng khắp cả.

(8437) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất phấn chấn.

(8438) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng tuyệt diệu. 

(8439) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng ý.

(8440) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc trang sức.

(8441) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng rất cao.

(8442) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi giải thoát.

(8443) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức trang hoàng. 

(8444) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác cứu cánh.

(8445) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của sự sống.

(8446) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác không xao động. 

(8447) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý nghĩa tu hành. 

(8448) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng tuyệt diệu. 

(8449) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng chân thật.

(8450) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của lửa. 

(8451) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo tư duy. 

(8452) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa công đức. 

(8453) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy cho cả thế gian.

(8454) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cao mà lại lớn.

(8455) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái khí lực không ví dụ được.

(8456) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thanh tịnh. 

(8457) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng sáng gấp đôi. 

(8458) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn trăng.

(8459) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô giới hạn.

(8460) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời đủ loại.

(8461) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành trì cho cả chư thiên.

(8462) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm thanh tịnh. 

(8463) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng sen hồng. 

(8464) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thường chọn lọc.

(8465) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh oai hùng.

(8466) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô biên. 

(8467) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh xuất sắc. 

(8468) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác đáng thích ý.

(8469) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng công đức. 

(8470) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tự tại. 

(8471) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của cái thân trang nghiêm và thanh tịnh.

(8472) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chân lý không vẩn đục.

(8473) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái oai đức thích ứng với lòng người. 

(8474) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành cái tuệ giác về chân lý.

(8475) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được âm thanh to lớn.

(8476) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh bà tẩu đà.

(8477) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng uất đa.

(8478) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy một cách quyết định. 

(8479) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tát giá bà.

(8480) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng ô xà.

(8481) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức tì phất ba.

(8482) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ưu đa la ma tra.

(8483) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của Da xá.

(8484) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính thanh tịnh của công đức.

(8485) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn chánh pháp. 

(8486) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức thượng thặng.

(8487) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt về lòng mến thương ba đề của vị tiên đảm nhiệm.

(8488) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi với bước đi của ý thức đảm nhiệm.

(8489) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy về chúng sinh. 

(8490) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác sa dà ra.

(8491) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng sen hồng. 

(8492) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiên lọng ngọc.

(8493) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua sa la.

(8494) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tu lị da.

(8495) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương vị tuệ giác. 

(8496) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm tĩnh lặng các giác quan.

(8497) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng bà dà bà.

(8498) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng hoa sen nở đúng độ.

(8499) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng di lưu.

(8500) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt chiên đà.


(100 thứ 86) 

(8501) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự rời đi của sa lị trà.

(8502) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt nhìn khắp mọi phương hướng.

(8503) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chánh pháp.

(8504) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thi la ba tán na.

(8505) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác hoan hỷ.

(8506) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng hoan hỷ.

(8507) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trà tì lê da của địa luân.

(8508) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đề bà di đa.

(8509) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác sa man đa.

(8510) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự tĩnh lặng. 

(8511) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức ma xa.

(8512) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhã đề tha của thiện pháp.

(8513) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc thánh xứng đáng. 

(8514) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ xứng đáng.

(8515) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt quang minh luân.

(8516) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh toàn diện.

(8517) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ma ha đề xà.

(8518) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc thích đáng hiến cúng.

(8519) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ưu đa na xuất sắc.

(8520) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tất đạt tha tư duy. 

(8521) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hiến cúng của lòng thân mến.

(8522) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tam man đa hộ trì.

(8523) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ni di.

(8524) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của đức tin.

(8525) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đổi bỏ ý thức hữu lậu.

(8526) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất phát tuệ giác.

(8527) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh xuất sắc.

(8528) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chất đa la ba.

(8529) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh di hà.

(8530) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn to lớn về khiên đà.

(8531) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu tra của âm thanh. 

(8532) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự mến thương của a thư da.

(8533) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là đất nước của chư thiên.

(8534) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng về nan đề câu sa.

(8535) Kính lạy đức Phật danh hiệu A nan đà ba pha.

(8536) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy là mến.

(8537) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ba đề ba.

(8538) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu xuất sắc. 

(8539) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh mà phương hướng nào cũng nghe.

(8540) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt mến thương. 

(8541) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của chiên đà.

(8542) Kính lạy đức Phật danh hiệu A bà dạ đạt đa.

(8543) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua na sát đa.

(8544) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tô ma đề bà.

(8545) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thái dương.

(8546) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại ca tụng.

(8547) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh chân thật.

(8548) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nói về sự mến thương. 

(8549) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với ưu đa la.

(8550) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng ma đầu la.

(8551) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của phương pháp tu tập.

(8552) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm ý chất đa.

(8553) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thanh tịnh của bà tẩu đà.

(8554) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm tĩnh lặng sự giận dữ.

(8555) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đổi bỏ ý thức hữu lậu.

(8556) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tinh tú.

(8557) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tì dà đà sợ hãi.

(8558) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ưu đa ma xuất sắc. 

(8559) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác ba tát na.

(8560) Kính lạy đức Phật danh hiệu Các loại ánh sáng xuất sắc của đức tính từ bi.

(8561) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thấy biết toàn diện. 

(8562) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng của sự thấy biết.

(8563) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai đức của sự chiến thắng các loại ma quân.

(8564) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ma ha la tha.

(8565) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi với bước đi của ý thức đảm nhiệm.

(8566) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của niềm vui thích.

(8567) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hộ trì toàn diện. 

(8568) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thanh tịnh. 

(8569) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nghĩa thành tựu. 

(8570) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi hương thơm.

(8571) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc trong sáng.

(8572) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng công đức. 

(8573) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.

(8574) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự hoàn thành. 

(8575) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy là mến.

(8576) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo suy nghĩ. 

(8577) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy sa man đa.

(8578) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ dũng mãnh. 

(8579) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành toàn diện. 

(8580) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi rất lớn.

(8581) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt a la tần đầu ba đầu ma.

(8582) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.

(8583) Kính lạy đức Phật danh hiệu A di đa thanh tịnh.

(8584) Kính lạy đức Phật danh hiệu A nan đa lâu ba.

(8585) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chư thiên với lọng ngọc.

(8586) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng la đa na.

(8587) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sa la thê la đa.

(8588) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy toàn thiện.

(8589) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương vị thân thiết. 

(8590) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bà kỳ la sa.

(8591) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu lị da na na.

(8592) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt không bị hạn chế. 

(8593) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi với đức Nhẫn chinh phục.

(8594) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng lớn.

(8595) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lô hà dà.

(8596) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức thanh tịnh.

(8597) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng công đức.

(8598) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nguồn sáng của chánh pháp. 

(8599) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự mến thương ma lâu đa.

(8600) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự mến thương a ba da.


(100 thứ 87) 


(8601) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ tuệ giác. 

(8602) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng uy đức.

(8603) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của trăng.

(8604) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cầu na bà tẩu.

(8605) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô biên.

(8606) Kính lạy đức Phật danh hiệu Yên vui.

(8607) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với kê đâu.

(8608) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vang lên.

(8609) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức phổ cập. 

(8610) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu xuất sắc. 

(8611) Kính lạy đức Phật danh hiệu Na la diên.

(8612) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh tôn quý.

(8613) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái tâm phổ biến. 

(8614) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm hiền lành. 

(8615) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý hiền lành. 

(8616) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức không ai lượng định được.

(8617) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cánh tay hùng dũng.

(8618) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái ý ánh sáng.

(8619) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trời na la diên.

(8620) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu tát giá.

(8621) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức khéo an trú.

(8622) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trời a di đa.

(8623) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của đại tuệ giác.

(8624) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ lao lớn.

(8625) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời của ánh sáng. 

(8626) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nguồn nước của chánh pháp. 

(8627) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thiện pháp.

(8628) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiên đà bà.

(8629) Kính lạy đức Phật danh hiệu Yêm ma la xuất sắc.

(8630) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự quan sát siêu thoát.

(8631) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng la đa na.

(8632) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh mô la.

(8633) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chọn lọc của tâm trí toàn diện. 

(8634) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự hoàn thành.

(8635) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt cam lộ.

(8636) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự mến thương nổi tiếng. 

(8637) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo hộ trì. 

(8638) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin của chư thiên.

(8639) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi khéo lượng định.

(8640) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đề bà la đa.

(8641) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác sâu thẳm. 

(8642) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi tư na.

(8643) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiên đà bạt đà.

(8644) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đề xà dồn lại.

(8645) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng lớn lao.

(8646) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi lớn lao.

(8647) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trời xà da.

(8648) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý tất đạt tha.

(8649) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm ý mến thương.

(8650) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng hùng dũng.

(8651) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin về đề xá na.

(8652) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác. 

(8653) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu tô ma đề xà.

(8654) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đề xà la thi.

(8655) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng như ý.

(8656) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức vô biên.

(8657) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô biên. 

(8658) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc.

(8659) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về Lô xá na.

(8660) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của ngọc.

(8661) Kính lạy đức Phật danh hiệu Úc dà đề xà.

(8662) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của mặt trời.

(8663) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại di lưu.

(8664) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ma ha phức hà.

(8665) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi danh ngay giữa thế gian.

(8666) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất úc dà.

(8667) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng ưu đa ma.

(8668) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của sự hoàn thành nghĩa lý.

(8669) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đề bà ma hê đa.

(8670) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác chân thật.

(8671) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng a na tì phù đa.

(8672) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng hoàng kim. 

(8673) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn lớn cháy sáng.

(8674) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm ý tu hành. 

(8675) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tì ca ma.

(8676) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không thể bị hạn chế.

(8677) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tì ma đề xà ha.

(8678) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ma ha bạt đa.

(8679) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh chư thiên.

(8680) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi không vướng mắc. 

(8681) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại lộ cho chư thiên.

(8682) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuân đà ra nan đà.

(8683) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hoa.

(8684) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có năng lực biểu hiện.

(8685) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mến thương như chư thiên.

(8686) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng giải thoát.

(8687) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng toàn diện. 

(8688) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cầu na ca la.

(8689) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của tuệ giác. 

(8690) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác. 

(8691) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sa dà ra.

(8692) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bồ đề nan đề.

(8693) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ma ha đề bà.

(8694) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác sâu thẳm. 

(8695) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của chánh pháp. 

(8696) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ba na na vĩ đại. 

(8697) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm ý.

(8698) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác. 

(8699) Kính lạy đức Phật danh hiệu Suy nghĩ không sai lầm.

(8700) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức xuất sắc.


(100 thứ 88)

(8701) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bị nổi tiếng.

(8702) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại trang nghiêm.

(8703) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng. 

(8704) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chư thiên.

(8705) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh hạnh.

(8706) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của lòng mến thương.

(8707) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm ý hùng dũng.

(8708) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bà tẩu na ra của đức tin.

(8709) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh ngọc.

(8710) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự thích thú.

(8711) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đủ loại bà sa.

(8712) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng thương mến.

(8713) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tô ma sát đa.

(8714) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quan sát toàn bộ.

(8715) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không ô nhiễm. 

(8716) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc về ánh sáng nổi tiếng. 

(8717) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt của trăng. 

(8718) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trời của na dà.

(8719) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối công đức. 

(8720) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của công đức. 

(8721) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của hoa.

(8722) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mến thương thế gian.

(8723) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cam lộ.

(8724) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng địa luân.

(8725) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tạo ra công đức.

(8726) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa xuất sắc. 

(8727) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cầu na bà hầu.

(8728) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng của chánh pháp. 

(8729) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng khắp cả.

(8730) Kính lạy đức Phật danh hiệu Âm thanh thanh tịnh. 

(8731) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại trang nghiêm. 

(8732) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời của sự giải thoát. 

(8733) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến bền vững. 

(8734) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác.

(8735) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức xuất sắc. 

(8736) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác hiền lành.

(8737) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tôn nghiêm trên tầm lượng định.

(8738) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đà na oai hùng.

(8739) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực của công đức. 

(8740) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời tuyệt diệu. 

(8741) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành theo sự quán sát.

(8742) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đề tra của chư thiên. 

(8743) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh điện.

(8744) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mến thương xuất sắc. 

(8745) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của núi.

(8746) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa tươi sáng.

(8747) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý xuất sắc. 

(8748) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương núi non.

(8749) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực phước đức.

(8750) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý xuất sắc. 

(8751) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc thánh của đức tin.

(8752) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đảo ngọc.

(8753) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức tuyệt diệu. 

(8754) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc tối hậu của sự nhìn thấy. 

(8755) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành theo lòng mến thương. 

(8756) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trang nghiêm tuyệt diệu. 

(8757) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của kho tàng công đức.

(8758) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy thanh tịnh.

(8759) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức mạnh của công đức.

(8760) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt thanh tịnh.

(8761) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành theo tuệ giác.

(8762) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi không lầm.

(8763) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt ly nhiễm.

(8764) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ưa thích siêu thoát.

(8765) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vĩ đại.

(8766) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc.

(8767) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự hoàn thành.

(8768) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm tự tại. 

(8769) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chiếu soi nổi tiếng.

(8770) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm theo sự sáng.

(8771) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của lòng mến thương.

(8772) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng hiền lành.

(8773) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm xuất sắc. 

(8774) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức xuất sắc. 

(8775) Kính lạy đức Phật danh hiệu Soạn ra và lựa chọn mới tiếp nhận.

(8776) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sắc tướng.

(8777) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xa rời nóng bực.

(8778) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất bậc thánh ly nhiễm. 

(8779) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh của chánh pháp.

(8780) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất cam lộ.

(8781) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng vô ngại.

(8782) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương vị cam lộ.

(8783) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự xả bỏ.

(8784) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm. 

(8785) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng thái dương của sự không sợ hãi.

(8786) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành đạt sự không sợ hãi.

(8787) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thông minh của lòng mến thương. 

(8788) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự không sai lầm của tuệ giác.

(8789) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không gian.

(8790) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm cho cả chư thiên.

(8791) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc như ý của đức tin.

(8792) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng của chư thiên. 

(8793) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của rồng.

(8794) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi tuyệt diệu. 

(8795) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức chánh pháp.

(8796) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đoạn tuyệt nguyên nhân của những thế giới hiện hữu khổ não.

(8797) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt trang nghiêm.

(8798) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng tuyệt diệu.

(8799) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn diện.

(8800) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng công đức.


(100 thứ 89) 

(8801) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng xuất sắc. 

(8802) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tính bình đẳng.

(8803) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nguyên nhân kê đâu.

(8804) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là thời đại mà ai cũng tự tại.

(8805) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cho người sự thân thiết không e ngại.

(8806) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếp nhận ý muốn của chúng sinh.

(8807) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hóa giải thù oán.

(8808) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếp nhận ánh sáng.

(8809) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi xuất sắc.

(8810) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc và duy nhất. 

(8811) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi na la diên.

(8812) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi oai hùng. 

(8813) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mến ưa giới luật. 

(8814) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh.

(8815) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về đức tin. 

(8816) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác cứu cánh.

(8817) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xa rời mù quáng. 

(8818) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối công đức. 

(8819) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hay nghĩ về đức Nhẫn.

(8820) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng chánh pháp.

(8821) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là nhân tố của sự không xao động.

(8822) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa chư thiên.

(8823) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng của chư thiên. 

(8824) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức toàn diện. 

(8825) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng.

(8826) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ của mọi tập thể lớn lao.

(8827) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy nghĩa lý.

(8828) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sắc tướng. 

(8829) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt của hoa.

(8830) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về tư duy.

(8831) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ đại thọ.

(8832) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực dũng mãnh.

(8833) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nơi tin tưởng cho mọi người.

(8834) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương lành.

(8835) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác tán dương. 

(8836) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái cầu công đức. 

(8837) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác. 

(8838) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển tuệ giác. 

(8839) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức mạnh của uy đức.

(8840) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức xuất sắc. 

(8841) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chư Phật vui mừng.

(8842) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh xuất sắc. 

(8843) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thương mến hết thảy. 

(8844) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết rồi mọi sự hoài nghi.

(8845) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo suy nghĩ về chân lý xuất sắc. 

(8846) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi lớn.

(8847) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc thánh của sự chiến thắng. 

(8848) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng một cách thông minh. 

(8849) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đi mau đến vô thượng bồ đề.

(8850) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tuyệt diệu.

(8851) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức mạnh của khí thế lớn lao.

(8852) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính hùng dũng của sự vui thích.

(8853) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc quí đầy khắp.

(8854) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ai cũng mến trọng.

(8855) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kim cang luân.

(8856) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hơn lửa.

(8857) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tướng.

(8858) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng của mọi người. 

(8859) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại trang nghiêm.

(8860) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thái dương.

(8861) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc và tôn nghiêm.

(8862) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm về ý thức đoạn tuyệt mọi nguyên nhân của những thế giới hiện hữu khổ não.

(8863) Kính lạy đức Phật danh hiệu việc làm của sự tĩnh lặng.

(8864) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về tiếp nhận và hóa độ.

(8865) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phạn thiên hiến cúng.

(8866) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm to lớn.

(8867) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hạnh nguyện vô số lượng và vô giới hạn. 

(8868) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cho đời.

(8869) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức Nhẫn đáng nhìn thấy.

(8870) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa lớn.

(8871) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thân của sự tu hành.

(8872) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thanh tịnh của các giác quan.

(8873) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy toàn diện.

(8874) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bà tẩu đạt đa.

(8875) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng hiền lành.

(8876) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh không khiếp nhược.

(8877) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng nhất định của bậc Đại giác. 

(8878) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành mọi cách có hiệu quả.

(8879) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất xuất sắc của đức tin.

(8880) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quả báo thượng thặng.

(8881) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hiền lành và trang nghiêm.

(8882) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của bậc Ứng cúng.

(8883) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường của sự biết hổ thẹn.

(8884) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mến thương xuất sắc.

(8885) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành toàn diện.

(8886) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác toàn diện.

(8887) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại oai đức.

(8888) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của trăng.

(8889) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm bền vững.

(8890) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chư thiên hiến cúng.

(8891) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ai cũng kính trọng.

(8892) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành toàn bộ công đức.

(8893) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự nổi tiếng tuyệt diệu và xuất sắc.

(8894) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sa lê la của sự bền vững. 

(8895) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cam lộ.

(8896) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại quí trọng.

(8897) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng xuất sắc.

(8898) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại năng lực.

(8899) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi vĩ đại.

(8900) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cam lộ của đức tin.


(100 thứ 90)

(8901) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của đạo lý.

(8902) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái tâm của tiếng nói xuất sắc. 

(8903) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái ý xuất sắc. 

(8904) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của bà lâu na.

(8905) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tu hành. 

(8906) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của uy đức.

(8907) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thanh tịnh. 

(8908) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh oai hùng. 

(8909) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái đức hiền lành. 

(8910) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo an trú.

(8911) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.

(8912) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ về tuệ giác vô thượng. 

(8913) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hóa giải oán thù.

(8914) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nghĩa lý không vẩn đục.

(8915) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi một cách xuất sắc. 

(8916) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuyệt diệu. 

(8917) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng phổ cập. 

(8918) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại trang nghiêm. 

(8919) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi công đức. 

(8920) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng ngọc như ý.

(8921) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt mến thương. 

(8922) Kính lạy đức Phật danh hiệu Danh tiếng xuất sắc.

(8923) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác bồ đề.

(8924) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức tôn quí.

(8925) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chư thiên.

(8926) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị tiên xuất sắc. 

(8927) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác Phật loại đích thật.

(8928) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức cam lộ.

(8929) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực tư duy.

(8930) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của rồng.

(8931) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của đức tin.

(8932) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mến thương chân thật.

(8933) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương sen.

(8934) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng xuất sắc. 

(8935) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại oai đức.

(8936) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời đa dạng.

(8937) Kính lạy đức Phật danh hiệu Địa luân rộng lớn.

(8938) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt cam lộ.

(8939) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của sự hổ thẹn.

(8940) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự dồn lại về tính tự tại của núi chúa.

(8941) Kính lạy đức Phật danh hiệu sự xuất sắc về hy vọng.

(8942) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự giao hưởng của đủ loại âm thanh. 

(8943) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tu hành của đức tin.

(8944) Kính lạy đức Phật danh hiệu Loại bỏ lo bực.

(8945) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác cũng có đủ loại của trần gian.

(8946) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực của uy đức.

(8947) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ánh sáng. 

(8948) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vượt khỏi mọi nỗi hoài nghi.

(8949) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tì la na.

(8950) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa mới luôn.

(8951) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa xuất sắc. 

(8952) Kính lạy đức Phật danh hiệu Loại bỏ tranh cãi. 

(8953) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cao lớn.

(8954) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại xứng đáng. 

(8955) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi với lòng mến thương. 

(8956) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi cam lộ.

(8957) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối mặt trời.

(8958) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của trăng.

(8959) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của sự thấy biết.

(8960) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thanh tịnh. 

(8961) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời cho mùa thu.

(8962) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối hoa to lớn.

(8963) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tuyệt diệu. 

(8964) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mưa cam lộ.

(8965) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời hiền lành.

(8966) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh xuất sắc.

(8967) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ về sự mến thương.

(8968) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cam lộ của sự mến thương. 

(8969) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự nổi tiếng của cam lộ.

(8970) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa chánh pháp.

(8971) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại trang nghiêm. 

(8972) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trần gian tôn trọng. 

(8973) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý cao cả.

(8974) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi cao lớn.

(8975) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của uy đức cam lộ.

(8976) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của tuệ giác bồ đề.

(8977) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm thanh tịnh. 

(8978) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác nhân cho sự hóa giải oán thù.

(8979) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi hương.

(8980) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tú cam lộ.

(8981) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại xứng đáng. 

(8982) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy về sự an toàn cho người.

(8983) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa tuệ giác bồ đề.

(8984) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hiến cúng am ma la.

(8985) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự trong sáng của ngọc như ý.

(8986) Kính lạy đức Phật danh hiệu Siêu việt trần gian.

(8987) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành xuất sắc. 

(8988) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tú của chánh pháp.

(8989) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại thắng.

(8990) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tùy ý.

(8991) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh lửa.

(8992) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy là mến.

(8993) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự mến thương của ánh sáng.

(8994) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về khí thế của sức mạnh.

(8995) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ánh sáng.

(8996) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói hy vọng.

(8997) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tính của công đức.

(8998) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nói mà rời đi.

(8999) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác không bị trở ngại.

(9000) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đạt được uy đức.

___
Đánh máy: đệ tử Tịnh Bảo


***


A Di Da Land-1
facebook
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567