Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Tập 09_9000 đến 10.000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)

15/10/202205:07(Xem: 223)
Tập 09_9000 đến 10.000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)


kinh-van-phat-ht-thich-tri-quang-1


Kinh
Phật nói danh hiệu Phật
Dịch giả Hoa văn:
Bồ đề lưu chi
Dịch giả Việt văn:
Trưởng lão Tỷ kheo Trí quang
(100 thứ 91)

(9001) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng về trăng

(9002) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng phạn hạnh.

(9003) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự vui thích.

(9004) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc.

(9005) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tĩnh lặng.

(9006) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tách rời ý thức hệ mâu thuẫn.

(9007) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vô biên.

(9008) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của sự hoàn thành.

(9009) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thân tôn nghiêm.

(9010) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự mến thương của đức tính vô úy.

(9011) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đi đến ánh sáng.

(9012) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại âm thanh.

(9013) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trí biết cả.

(9014) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tư duy.

(9015) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt vui.

(9016) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác không còn mọi sự nóng bực.

(9017) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác không khiếp nhược.

(9018) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh toàn diện.

(9019) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của sự đưa ra mà san sẻ.

(9020) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành trì cho chư thiên.

(9021) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh không khiếp sợ.

(9022) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa mặt trời.

(9023) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo sống theo Tâm.

(9024) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu thanh tịnh.

(9025) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng bông hoa.

(9026) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phất sa của chánh pháp.

(9027) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng hy vọng.

(9028) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu sáng tĩnh lặng.

(9029) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm không lầm.

(9030) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tinh tiến.

(9031) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh nhân loại.

(9032) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh phổ cập.

(9033) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hạnh nguyện của tuệ giác bồ đề.

(9034) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy với phong cách chư thiên.

(9035) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức mạnh của tuệ giác.

(9036) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tam man đa Lô xá na.

(9037) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phạn thiên hiến cúng.

(9038) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phất sa ly nhiễm.

(9039) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác không gian.

(9040) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực chiến thắng sự phóng túng.

(9041) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác tuyệt đối.

(9042) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quân đà ra xuất sắc.

(9043) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hạ thấp a lê.

(9044) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ứng mến thương.

(9045) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hiến cúng bằng giới luật.

(9046) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của lòng bình đẳng.

(9047) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lòng không khiếp nhược.

(9048) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến thanh tịnh.

(9049) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác đa văn.

(9050) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy không bị chướng ngại.

(9051) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của đức tính vô úy.

(9052) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh cam lộ.

(9053) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi nổi tiếng.

(9054) Kính lạy đức Phật danh hiệu Loại bỏ tranh cãi.

(9055) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giữ gìn giác quan.

(9056) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thiền định giải thoát.

(9057) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại thù đề.

(9058) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương trầm đàn.

(9059) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc đáng nhìn.

(9060) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vô số lượng.

(9061) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức cả ngàn mặt trời.

(9062) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trút bỏ gánh nặng phiền não.

(9063) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với sự thanh tịnh.

(9064) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đề xa đa văn.

(9065) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại.

(9066) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vô giới hạn.

(9067) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng phong phú.

(9068) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cam lộ của đức tin.

(9069) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt tuyệt diệu.

(9070) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hạnh giải thoát.

(9071) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy tuyệt diệu.

(9072) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc.

(9073) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh to lớn.

(9074) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối đại oai đức.

(9075) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu thật của ánh sáng.

(9076) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ứng hiến cúng.

(9077) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cầu na đề xà dồn lại.

(9078) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng của đức tin.

(9079) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn lớn.

(9080) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin a ra ha.

(9081) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo sống bằng tư duy.

(9082) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cầu cống rất tốt.

(9083) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của tuệ giác.

(9084) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc toàn diện.

(9085) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.

(9086) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cầu cống nổi tiếng.

(9087) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bà tát bà câu tha.

(9088) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm tự gánh vác thân.

(9089) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự thân thiết xuất sắc.

(9090) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh thanh tịnh.

(9091) Kính lạy đức Phật danh hiệu San sẻ theo ý người.

(9092) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức tôn quí.

(9093) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hiến cúng bằng uy đức toàn thiện.

(9094) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cho đời.

(9095) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đáng cho đời kính trọng.

(9096) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thanh tịnh của việc làm.

(9097) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt thích ứng.

(9098) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi lớn lao.

(9099) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng vô giới hạn.

(9100) Kính lạy đức Phật danh hiệu Duy trì tuệ giác bát nhã.

 

(100 thứ 92)

(9101) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cầu cống cho mọi người.

(9102) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu ba bà.

(9103) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mến thương an toàn.

(9104) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đề bà ma hê đa.

(9105) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự gánh vác tì xà.

(9106) Kính lạy đức Phật danh hiệu La đa na xà hà.

(9107) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cầu cống.

(9108) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực sâu dày.

(9109) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức ánh sáng.

(9110) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức mạnh của từ bi.

(9111) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng xuất sắc.

(9112) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tĩnh lặng.

(9113) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt mến thương.

(9114) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng chư thiên.

(9115) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chánh pháp vui.

(9116) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng lớn.

(9117) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói không thể bị trở ngại.

(9118) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phất sa cho nhân loại.

(9119) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy bình đẳng.

(9120) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại chiên đà.

(9121) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phất sa ra toa.

(9122) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đủ cả các đường ánh sáng.

(9123) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đủ loại.

(9124) Kính lạy đức Phật danh hiệu Âm thanh của mây.

(9125) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của rồng.

(9126) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của công đức.

(9127) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của Tâm.

(9128) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh to lớn.

(9129) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh rõ ràng.

(9130) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cắt đứt các nẻo đường dữ.

(9131) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phất sa cho chư thiên.

(9132) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt trong như nước trong.

(9133) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn to lớn.

(9134) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xa rời tối tăm.

(9135) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt vững chắc.

(9136) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng ngoài tầm tư duy thảo luận.

(9137) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chiếu khắp.

(9138) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường toàn diện.

(9139) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng xuất sắc.

(9140) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm của ý.

(9141) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh trang nghiêm.

(9142) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý tuyệt diệu.

(9143) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng hiền lành.

(9144) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa bền vững.

(9145) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức làm nên.

(9146) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức làm nên.

(9147) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cỗ xe giải thoát.

(9148) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hóa giải oán thù.

(9149) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngoài tầm miệng lưỡi.

(9150) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vượt qua phiền não.

(9151) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô lượng.

(9152) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm không vẩn đục.

(9153) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói hòa hợp.

(9154) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt ngoài tầm ước lượng.

(9155) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí thế của năng lực.

(9156) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuyệt diệu.

(9157) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tập hợp công đức.

(9158) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh đáng nghe.

(9159) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tư duy.

(9160) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của đức tin.

(9161) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cam lộ của sự tư duy.

(9162) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý rõ ràng.

(9163) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn xuất sắc.

(9164) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý kiên cố.

(9165) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí thế của năng lực.

(9166) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt hoa.

(9167) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác tối thượng.

(9168) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh hơn hết.

(9169) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của sáu khả năng thần kỳ.

(9170) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức mạnh của uy đức.

(9171) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhân loại ca tụng.

(9172) Kính lạy đức Phật danh hiệu Qui tụ hoa xuất sắc.

(9173) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đỉnh đầu cao lớn.

(9174) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xuôi theo người khác.

(9175) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm không sợ hãi.

(9176) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết rồi mọi sự lo buồn và mù quáng.

(9177) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng sáng.

(9178) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lòng mạnh.

(9179) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác giải thoát.

(9180) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xa rời đường dữ.

(9181) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn diêm phù.

(9182) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hiến cúng xuất sắc.

(9183) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo suy nghĩ.

(9184) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng của uy đức xuất sắc.

(9185) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chúng sinh tin tưởng.

(9186) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích thú kính trọng.

(9187) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng thanh tịnh.

(9188) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hiến cúng xuất sắc.

(9189) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa đủ màu.

(9190) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng của nhân loại.

(9191) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương lành.

(9192) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức xuất sắc.

(9193) Kính lạy đức Phật danh hiệu Người của thời đại trống vắng đạo đức.

(9194) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng hiền lành.

(9195) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kiên cố.

(9196) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực tuyệt diệu.

(9197) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác nhân đà ra xuất sắc.

(9198) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân thiết xuất sắc.

(9199) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy của sự mến thương.

(9200) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương xuất sắc.

 

(100 thứ 93)

 

(9201) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính nết không tranh cãi.

(9202) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tòa nhà công đức.

(9203) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tư duy của đại tinh tiến.

(9204) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại ánh sáng.

(9205) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhiếp hóa và san sẻ.

(9206) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy sâu xa của sự tu hành.

(9207) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương hiếm có.

(9208) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương tượng.

(9209) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác đủ loại.

(9210) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác tuyệt diệu của sự tư duy.

(9211) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức trang trí.

(9212) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành thượng thặng.

(9213) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành theo tuệ giác.

(9214) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi công đức.

(9215) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vang khắp mười phương.

(9216) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếp nhận và chọn lựa.

(9217) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tuyệt diệu của đức tin.

(9218) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy của trăng.

(9219) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức qui tụ.

(9220) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực chánh pháp.

(9221) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vượt hết mọi sự hoài nghi.

(9222) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xứng đáng.

(9223) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giữ gìn các giác quan.

(9224) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức xuất sắc.

(9225) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cam lộ.

(9226) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cam lộ của sự tư duy.

(9227) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc thượng thủ của mọi loài sinh vật.

(9228) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh của sự mến thương.

(9229) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng không thể bị đánh bại.

(9230) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin toàn diện.

(9231) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua trang nghiêm.

(9232) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của kim cương.

(9233) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của cát tường.

(9234) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của quả báo công đức.

(9235) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực tinh tiến khơi dậy.

(9236) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự khéo thanh tịnh.

(9237) Kính lạy đức Phật danh hiệu Siêu thoát mọi sự bó buộc.

(9238) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của kho tàng sen hồng tinh khiết.

(9239) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đạt được sự giải thoát không còn chướng ngại.

(9240) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khắp nơi ca tụng là không còn sợ hãi.

(9241) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phá hủy mọi nẻo đường tối tăm.

(9242) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua ánh sáng.

(9243) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn lớn dồn lại.

(9244) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của ngọc công đức về hạnh nguyện vô biên.

(9245) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chánh pháp.

(9246) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn lớn dồn lại.

(9247) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua hoan hỷ.

(9248) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì tạo được cho chúng sinh cái ánh sáng phá tan hắc ám.

(9249) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua nổi tiếng về hạnh nguyện vô biên khơi dậy sự tu hành theo ánh sáng chiếu khắp.

(9250) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chí nguyện thõa mãn tất cả mà không khiếp nhược.

(9251) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mà ai cũng thấy.

(9252) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua huy hoàng vì ánh sáng không dơ bẩn.

(9253) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tòa núi của kho tàng công đức phá nát chất kim cương của vô minh.

(9254) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại như rồng chúa.

(9255) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua nổi tiếng về uy đức được trang hoàng bởi ngọc như ý sáng như đôi vầng nhật nguyệt của sự tinh tiến quí báu.

(9256) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tuyệt diệu của tiếng gầm.

(9257) Kính lạy đức Phật danh hiệu Địa luân khéo duy trì.

(9258) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại giữa trần gian.

(9259) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì cây chúa dược liệu không bị trở ngại.

(9260) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ di lưu.

(9261) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi lớn.

(9262) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng di lưu.

(9263) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tuyệt diệu.

(9264) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nơi cư trú của ánh sáng như đôi vầng nhật nguyệt.

(9265) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xứng đáng.

(9266) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô lượng.

(9267) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ ngoài tầm lượng định.

(9268) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại quang minh.

(9269) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của ngọc.

(9270) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua thanh tịnh.

(9271) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối lửa ngọn lớn.

(9272) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói trên tất cả vua chúa.

(9273) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khó mà bị chiến thắng.

(9274) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự sống của mặt trời.

(9275) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mạng lưới ánh sáng.

(9276) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu sáng.

(9277) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng.

(9278) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng.

(9279) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xứng đáng.

(9280) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chánh pháp.

(9281) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chánh pháp duy trì.

(9282) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ chánh pháp.

(9283) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh Phạn thiên.

(9284) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tinh tú.

(9285) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương xuất sắc.

(9286) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương soi sáng.

(9287) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự vĩ đại dồn lại.

(9288) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phủ mình bằng đủ loại hoa ngọc.

(9289) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sa la tự tại.

(9290) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen ngọc xuất sắc.

(9291) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy mọi nghĩa lý.

(9292) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại tu di.

(9293) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn tuệ giác.

(9294) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại quang minh chiếu sáng.

(9295) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khó thể bị đánh bại.

(9296) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu sáng.

(9297) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ kê đâu của sự cần cù.

(9298) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại về uy đức.

(9299) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giác hoàng.

(9300) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho ngọc.

 

(100 thứ 94)

 

(9301) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển cả.

(9302) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại tăng lên do mười đại năng lực.

(9303) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trang sức bằng một loại ngọc.

(9304) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tranh sức bằng nhiều loại ngọc.

(9305) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của đạo lý không sắc tướng.

(9306) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi vượt mọi lĩnh vực.

(9307) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối núi tui di.

(9308) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt không gian.

(9309) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không gian tĩnh lặng.

(9310) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua năng lực xứng đáng.

(9311) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ánh sáng.

(9312) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xa rời mọi sự ô nhiễm.

(9313) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì đủ loại bông hoa làm nên.

(9314) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết rồi mọi nỗi kinh hoàng rợn người của sự sợ hãi.

(9315) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác xứng đáng dồn lại.

(9316) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương.

(9317) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt chiến thắng.

(9318) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc đến.

(9319) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm đứng đầu.

(9320) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thắng đa số.

(9321) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng duy nhất.

(9322) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt không thể bị ngăn che.

(9323) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi như đàn hương.

(9324) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng ngọc của bông hoa tuệ giác.

(9325) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cát tường xuất sắc.

(9326) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cảnh giác mọi người.

(9327) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không sợ hãi.

(9328) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng di lưu.

(9329) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chánh pháp làm ra.

(9330) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đủ mười loại ánh sáng tột bật.

(9331) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cả ngàn loại ánh sáng tột bật.

(9332) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác.

(9333) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc của ngọc.

(9334) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô giới hạn.

(9335) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh không thể bị hạn chế.

(9336) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mạng lưới ánh sáng.

(9337) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác như ngọc đủ loại.

(9338) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trang nghiêm vô biên.

(9339) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ưu ba la xuất sắc.

(9340) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống trong tuệ giác xuất sắc.

(9341) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc thánh về năng lực xuất sắc.

(9342) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác xứng đáng.

(9343) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sa la tự tại.

(9344) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sa la ngọc.

(9345) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tướng.

(9346) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vòng hoa ngọc.

(9347) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự nổi tiếng không vô ích.

(9348) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành xuất sắc về công đức.

(9349) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xứng đáng.

(9350) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi không vô ích.

(9351) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng hương thơm.

(9352) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vô chướng ngại.

(9353) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua năng lực xứng đáng.

(9354) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc vì tu di lớn thêm.

(9355) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức xuất sắc của ngọc.

(9356) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng.

(9357) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự khơi dậy quí báu.

(9358) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng hương thơm.

(9359) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ở đâu cũng khen là bậc mở đầu.

(9360) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tiếng mây thượng hạng về sự hộ trì toàn diện.

(9361) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô giới hạn.

(9362) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoàn thành của tuệ giác vô giới hạn.

(9363) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực vô biên luân.

(9364) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ của công chúng.

(9365) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua hoa xuất sắc.

(9366) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hình ảnh tôn quí.

(9367) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự nổi tiếng không vô ích.

(9368) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khởi lên công đức tinh tiến vô biên.

(9369) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát tâm trang hoàng cho mọi người.

(9370) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng che mà đi.

(9371) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua uy đức về quang minh luân.

(9372) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của đức vua công đức.

(9373) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mọi công đức đều hoàn hảo.

(9374) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng làm ra.

(9375) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tạo được ánh sáng.

(9376) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đạt được công đức.

(9377) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng xuất sắc và thượng hạng.

(9378) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của ngọc.

(9379) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chí nguyện vô biên.

(9380) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự cư trú của vua công đức vô biên.

(9381) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc qui tụ.

(9382) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sa la tự tại.

(9383) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh ngọc.

(9384) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc dồn lại.

(9385) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tối thượng.

(9386) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức vô biên của sự tu hành.

(9387) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm hưởng của sự quan sát.

(9388) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng núi tui di.

(9389) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lĩnh vực vô biên.

(9390) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi tuyệt diệu.

(9391) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc do hoa ngọc hoàn thành.

(9392) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn vô cùng.

(9393) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát khởi đức tin cho chúng sinh.

(9394) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng ngọc che lên.

(9395) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức xuất sắc.

(9396) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không ai có thể đẹp hơn.

(9397) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của lĩnh vực tôn quí.

(9398) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức xuất sắc và quí báu.

(9399) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mới phát tâm mà đã chuyển đẩy bánh xe chánh pháp.

(9400) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ở đâu cũng nói tên.

 

(100 thứ 95)

 

(9401) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ca lăng tần dà.

(9402) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng của vầng mặt trời.

(9403) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh của ngọc.

(9404) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc do tuệ giác hoàn thành.

(9405) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nơi cư trú của vua công đức.

(9406) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt không thể bị chướng ngại.

(9407) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô úy.

(9408) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác dồn lại.

(9409) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát khởi cái khái niệm không thể ví dụ.

(9410) Kính lạy đức Phật danh hiệu Dồn lại cái oai đức của quang minh luân.

(9411) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái ý thức làm tác nhân.

(9412) Kính lạy đức Phật danh hiệu Na la diên.

(9413) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu không tì vết.

(9414) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng dồn lại.

(9415) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức thanh tịnh.

(9416) Kính lạy đức Phật danh hiệu An toàn.

(9417) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát khởi sự khéo suy nghĩ.

(9418) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có năng lực hóa giải hận thù.

(9419) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất ưu ba la.

(9420) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của năng lực xứng đáng.

(9421) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu hương thơm của mây ánh sáng vô biên.

(9422) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa nhiều màu.

(9423) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô giới hạn.

(9424) Kính lạy đức Phật danh hiệu Dời đi được, đứng lại được.

(9425) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương xuất sắc.

(9426) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc xuất sắc.

(9427) Kính lạy đức Phật Núi hương thơm.

(9428) Kính lạy đức Phật danh hiệu Do sự thấy biết của tuệ giác mà tin tưởng vào tâm ý của toàn thể chúng sinh.

(9429) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của đạo lý không sắc tướng.

(9430) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức tuệ giác dồn lại.

(9431) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh không thể bị chướng ngại.

(9432) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng của cái lọng duy nhất.

(9433) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí thế của sự không xao động.

(9434) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ca diếp.

(9435) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quan sát thấy rõ mọi lĩnh vực.

(9436) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ.

(9437) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành tựu nghĩa lý.

(9438) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành tựu thượng thặng.

(9439) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng.

(9440) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xa rời mọi sự hoài nghi.

(9441) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất tuệ giác.

(9442) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cỗ xe công đức.

(9443) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tinh tú.

(9444) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu trên tầm lượng định.

(9445) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương.

(9446) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của mạng lưới.

(9447) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh Phạn thiên.

(9448) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của bản thể chân thật ngoài tầm lượng định.

(9449) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quan sát tính cách Không của toàn bộ các pháp.

(9450) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát khởi cho chúng sinh sự tu hành không gián đoạn.

(9451) Kính lại đức Phật danh hiệu Khí lực vô biên.

(9452) kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết toàn bộ các pháp.

(9453) kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết tính bình đẳng của toàn bộ các pháp.

(9454) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành vô số công đức.

(9455) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cao độ của tuệ giác.

(9456) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh của sen hồng.

(9457) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh khắp cả mười phương.

(9458) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức hoàn thành tuyệt mỹ.

(9459) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm cho chúng sinh vững chắc.

(9460) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác.

(9461) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác biết rõ về chúng sinh.

(9462) Kính lạy Đức Phật danh hiệu Kho tàng về sự xa rời.

(9463) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua sáng.

(9464) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành một cách không phân biệt.

(9465) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về tuệ giác vô biên.

(9466) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của tòa nhà đàn hương.

(9467) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoàn thành của hoa tuệ giác tuyệt đối.

(9468) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sa la khéo cư trú.

(9469) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng xuất sắc.

(9470) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối tu di.

(9471) Kính lạy đức Phật danh hiệu Danh tiếng xứng đáng.

(9472) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng nhất mười phương.

(9473) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với cái tiếng người thân.

(9474) Kính lạy Đức Phật danh hiệu Xứng với sự bền chắc.

(9475) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xa rời lo sợ bực tức.

(9476) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của sen hồng bậc nhất và xuất sắc.

(9477) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu rải hoa.

(9478) Kính lạy Đức Phật danh hiệu Phóng ra khắp nơi cái ánh sáng hương thơm.

(9479) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt ba na đà.

(9480) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng lửa ngọn.

(9481) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khắp nơi nói tên.

(9482) Kính lại đức Phật danh hiệu Di lưu của ánh sáng.

(9483) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh ngọc.

(9484) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thi khí cháy sáng.

(9485) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực đối với toàn bộ lĩnh vực ba cõi.

(9486) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quang minh luân.

(9487) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lĩnh vực không gian tĩnh lặng.

(9488) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lĩnh vực tối hậu.

(9489) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của ngọc tuyệt diệu.

(9490) Kính lạy đức Phật danh hiệu lĩnh vực bao la.

(9491) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác xứng đáng.

(9492) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc của lĩnh vực quang minh luân.

(9493) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo cư trú.

(9494) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành tựu công đức của Phật quả.

(9495) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát khởi công đức của tuệ giác.

(9496) Kính lạy đức Phật danh hiệu Toàn bộ công đức.

(9497) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thanh tịnh của lĩnh vực chư Phật.

(9498) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nơi qui tụ những tác nhân tạo ra uy đức của ánh sáng tuệ giác.

(9499) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua hoàn thành sen hồng.

(9500) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái pháp của lĩnh vực bậc nhất.

 (100 thứ 96)

 

(9501) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự tụng giới mỗi nửa tháng.

(9502) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biểu tượng của hương thơm.

(9503) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành phẩm chất sen hồng.

(9504) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất đàn hương.

(9505) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi ngọc.

(9506) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm thông minh.

(9507) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có năng lực tạo ra sự không sợ hãi.

(9508) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của công đức vô biên.

(9509) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của ánh sáng.

(9510) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tạo ra công đức vô biên.

(9511) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của sự hoàn thành mọi điều xuất sắc.

(9512) Kính lạy đức Phật danh hiệu Duy trì đuốc sáng.

(9513) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thắng kẻ đối kháng.

(9514) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua xuất sắc.

(9515) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua tinh tú.

(9516) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi bao la.

(9517) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua không gian thanh tịnh.

(9518) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vô giới hạn.

(9519) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô giới hạn.

(9520) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc di lưu.

(9521) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc đủ loại.

(9522) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chịu đựng của bông hoa.

(9523) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ.

(9524) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là bản thể không dơ bẩn, rời dơ bẩn, phát ra ánh sáng tu hành.

(9525) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa màu hoàng kim.

(9526) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hang ngọc.

(9527) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoàn thành của hoa đủ loại.

(9528) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ánh sáng.

(9529) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa làm thành.

(9530) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng hoa.

(9531) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không vô ích mà phát ra sự tu hành

(9532) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của năng lực xuất sắc.

(9533) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của âm thanh thanh tịnh.

(9534) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thượng thủ vô giới hạn.

(9535) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt không thể bị chướng ngại.

(9536) Kính lạy đứcPhật danh hiệu Phá hủy các nẻo đường dữ.

(9537) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết hoài nghi.

(9538) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của đạo lý không sắc tướng.

(9539) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành một cách rốt ráo về công đức vô biên.

(9540) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của sự hoàn thành quý báu.

(9541) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng đạt được công đức xuất sắc.

(9542) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tuyệt diệu của ngọc.

(9543) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự không e ngại suốt thì gian phát khởi tu hành.

(9544) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu sáng vô giới hạn.

(9545) kính lại Đức Phật danh hiệu Di lưu của ngọc.

(9546) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về ngọn đèn cháy sáng.

(9547) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành phẩm chất của tuệ giác.

(9548) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn đuốc cháy sáng.

(9549) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tối thượng.

(9550) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của đức vua công đức.

(9551) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phất sa.

(9552) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh Phạn thiên.

(9553) Kính lạy đức Phật danh hiệu Luận thuyết về công đức.

(9554) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng khắp nơi.

(9555) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất hoàn thành của hoa Phật.

(9556) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại sa la.

(9557) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tua hoa.

(9558) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc dồn lại.

(9559) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết đủ loại.

(9560) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua về y dược.

(9561) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tối thượng.

(9562) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của sự cát tường.

(9563) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tuyệt diệu của hương thơm.

(9564) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu xuất sắc của hương thơm.

(9565) Kính lạy đức Phật danh hiệu tòa nhà đàn hương.

(9566) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của hương.

(9567) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến vô giới hạn.

(9568) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hơn hàng chục màu ánh sáng.

(9569) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tuyệt diệu về sen hồng của Phật.

(9570) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lĩnh vực vô giới hạn.

(9571) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc vì hoàn thành sự cảnh giác của sen hồng.

(9572) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mạng lưới ngọc.

(9573) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua khéo an trú.

(9574) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua hương thơm tối thượng.

(9575) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực cho người mọi sự vui thích.

(9576) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực thực hiện được mọi nỗi nhớ thương chúng sinh.

(9577) Kính lạy đức Phật danh hiệu Danh tiếng không vô ích.

(9578) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của ngọc.

(9579) Kính lạy đức Phật danh hiệu An toàn và vui thích cho mọi người.

(9580) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì sự huy hoàng của không gian vô biên.

(9581) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự trang hoàng của điều thiện.

(9582) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của không gian.

(9583) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì sự hoàn thành của hoa trải khắp.

(9584) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì đáng vui.

(9585) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đến đây từ lĩnh vực vô giới hạn.

(9586) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt thanh tịnh.

(9587) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi cao tột.

(9588) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ không thể bị đánh bại.

(9589) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là bật đáng cho chúng sinh đi đến.

(9590) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi non vô giới hạn vô cùng tận.

(9591) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua huy hoàng của vầng trăng.

(9592) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu tối xuất sắc.

(9593) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái phẩm chất của sự vui thích hoàn thành.

(9594) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu thanh tịnh.

(9595) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất yên vui.

(9596) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất phạn hạnh.

(9597) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng thái dương không thể bị hạn chế.

(9598) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tạo ra công đức vô biên.

(9599) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua uy đức.

(9600) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phạn hạnh xuất sắc.

 

(100 thứ 97)

(9601) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo suy nghĩ hoàn thành các hạnh nguyện.

(9602) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của thanh tịnh luân.

(9603) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác cao độ.

(9604) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị tiên dũng mãnh.

(9605) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác dồn lại.

(9606) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tạo ra đạo đức khuôn mẫu.

(9607) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là năng lực nhẫn nhục.

(9608) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xa rời tác nhân của những thế giới hiện hữu khổ não.

(9609) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác hộ trì.

(9610) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức tuyệt diệu.

(9611) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tùy lòng chúng sinh mà biểu hiện đối cảnh.

(9612) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đài gương.

(9613) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô số ngọc quí.

(9614) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự không sợ hãi vì hết rồi đối cảnh của cảm giác buồn khổ.

(9615) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng ngọc của sự vô ngại.

(9616) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự vô ngại chiếu sáng.

(9617) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhớ nghĩ đến lĩnh vực của chư Phật.

(9618) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực biểu hiện được mọi hình dáng của Phật.

(9619) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bản thể không sắc tướng.

(9620) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của sự hóa độ.

(9621) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói hóa độ, tiếng nói hiền lành.

(9622) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức xuất sắc của sự hoàn thành quí báu.

(9623) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu của biển.

(9624) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý không dơ bẩn.

(9625) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoàn thành của hoa tuệ giác.

(9626) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi của uy đức cao đỉnh.

(9627) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tĩnh lặng.

(9628) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết rồi mọi sự oán hận.

(9629) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cắt đứt mọi nẻo đường dữ.

(9630) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành công đức trên tầm lượng định.

(9631) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vui thích hoàn thành lĩnh vực xuất sắc.

(9632) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm của sự không sợ hãi.

(9633) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hương thơm không bị cản trở.

(9634) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng trống tuyệt diệu của mây.

(9635) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành công đức xuất sắc.

(9636) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của khí lực vô giới hạn.

(9637) Kính lạy đức Phật danh hiệu sự bền chắc của núi tu di.

(9638) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi tu di của hương thơm xuất sắc.

(9639) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô giới hạn.

(9640) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhìn khắp cả.

(9641) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đạt được sự không sợ hãi.

(9642) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn trăng.

(9643) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn lửa.

(9644) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn điện.

(9645) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành rất cao.

(9646) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống như kim cương.

(9647) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của tuệ giác.

(9648) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức mạnh xứng đáng của tuệ giác.

(9649) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh của sự không sợ hãi.

(9650) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua công đức.

(9651) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ba bà sa.

(9652) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt hiền lành.

(9653) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trang nghiêm tuyệt diệu.

(9654) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng ngọc.

(9655) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương tượng.

(9656) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng không vô ích về lĩnh vực vô giới hạn.

(9657) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của vua công đức ngoài tầm nghĩ bàn.

(9658) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa đủ loại.

(9659) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua vô uý.

(9660) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thường xuyên không để hương thơm mê hoặc.

(9661) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua đại thọ dược liệu tuyệt diệu.

(9662) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thường cầu yên vui cho người.

(9663) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuyến đi của cái ý thức vô biên.

(9664) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lĩnh vực vô biên.

(9665) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô biên.

(9666) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt vô biên.

(9667) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lĩnh vực không gian vô biên.

(9668) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lĩnh vực của hình sắc và của âm thanh.

(9669) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tinh tú.

(9670) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương tối thượng và xuất sắc.

(9671) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không gian xuất sắc.

(9672) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức xuất sắc.

(9673) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biến thể khắp các phương hướng.

(9674) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu tuyệt diệu.

(9675) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể bị hạn chế.

(9676) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sa dà ra.

(9677) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa cháy sáng cho đại lễ cử hành.

(9678) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của sự cháy sáng.

(9679) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng uy đức của vầng trăng không vẩn đục.

(9680) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi tuệ giác.

(9681) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua năng lực xứng đáng.

(9682) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vua công đức.

(9683) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thấy biết.

(9684) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoàn thành xuất sắc của sen hồng.

(9685) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa quí báu.

(9686) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của hoa sen ngọc.

(9687) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cắt đứt mọi thứ hoài nghi.

(9688) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lãnh đạo công chúng xuất sắc.

(9689) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua kê đâu.

(9690) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa xuất sắc.

(9691) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ánh sáng.

(9692) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng sen hồng chiếu soi.

(9693) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu chánh pháp của vua đạo đức khuôn mẫu.

(9694) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi vô biên.

(9695) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi sa dà ra.

(9696) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy và gặp không vô ích.

(9697) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm không thể bị hạn chế.

(9698) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xứng đáng của công đức vô biên.

(9699) Kính này đức Phật danh hiệu Không thấy trần gian và niết bàn là khác nhau mà vẫn tu hành.

(9700) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu sáng vô biên.

 

(100 thứ 98)

 

(9701) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt hiền lành.

(9702) Kính này đức Phật danh hiệu Kho tàng cái lọng duy nhất.

(9703) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ánh sáng.

(9704) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quá khứ hiện tại vị lai đều phát khởi tu hành.

(9705) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa vô biên.

(9706) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sạch vô biên.

(9707) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sáng vô biên.

(9708) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tỏ vô biên.

(9709) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu vô biên.

Kính lạy Đức Phật danh hiệu phẩm chất ánh sáng xuất sắc(9710) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sáng tuyệt diệu.

(9711) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lĩnh vực vô biên.

(9712) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi vô biên.

(9713) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đi với lọng đồng đẳng.

(9714) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng ngọc.

(9715) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua tinh tú.

(9716) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tú hiền lành.

(9717) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quang minh luân.

(9718) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quang minh vương.

(9719) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất ánh sáng xuất sắc.

(9720) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng trên tầm lượng định.

(9721) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc.

(9722) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của lĩnh vực trên tầm lượng định.

(9723) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vô ngại gầm lên.

(9724) Kính lạy đức Phật danh hiệu mây lớn chớp sáng.

(9725) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi xà lê ni.

(9726) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hoa Phật.

(9727) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua núi hoa xuất sắc về sen hồng.

(9728) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc thượng thủ của tinh tú.

(9729) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ánh sáng.

(9730) Kính lạy đức Phật danh hiệu “ Tam luân không tịch” của sự san sẻ, hiến cúng.

(9731) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy không vô ích.

(9732) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức xuất sắc thượng đỉnh.

(9733) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất xuất sắc và thượng đỉnh của sen hồng.

(9734) Kính lạy Đức Phật danh hiệu Không si mê.

(9735) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đầy năng lực hóa độ.

(9736) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi không mù quáng.

(9737) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lĩnh vực hết ngu.

(9738) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không gợn bóng tối.

(9739) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến vô bờ.

(9740) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua sa la tự tại.

(9741) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sa la ngọc.

(9742) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng duy nhất.

(9743) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng uy nghiêm.

(9744) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc quy tụ.

(9745) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương qui tụ.

(9746) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tòa nhà đàn hương.

(9747) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô bờ.

(9748) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quang minh luân.

(9749) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi uy nghiêm.

(9750) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt không thể bị hạn chế.

(9751) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt hiền lành.

(9752) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc hoàn thành.

(9753) Kính lạy đức Phật danh hiệu Toàn bộ công đức đều xuất sắc.

(9754) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành phẩm chất của hoa Phật.

(9755) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức khéo an trú.

(9756) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phương tiện vô biên.

(9757) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không có công đức vô hiệu quả.

(9758) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí thế quí báu.

(9759) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành vô biên.

(9760) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trang hoàng bằng công đức vô biên.

(9761) Kính lại đức Phật danh hiệu Ánh sáng không gian luân.

(9762) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói về đạo lý không sắc tướng.

(9763) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua y dược.

(9764) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không khiếp nhược.

(9765) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết rồi mọi sự kinh sợ, rùng mình, rợn người.

(9766) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của vua công đức.

(9767) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác quan sát phát sinh bông hoa.

(9768) Kính lạy đức Phật danh hiệu không gian tĩnh lặng.

(9769) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh không gian.

(9770) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không gian uy nghiêm.

(9771) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng to lớn.

(9772) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức xuất sắc.

(9773) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành.

(9774) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất sen hồng của Phật.

(9775) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của sự hoàn thành.

(9776) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng xuất sắc.

(9777) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành nghĩa lý.

(9778) Kính lạy đức Phật danh hiệu Anh dũng hộ trì.

(9779) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua khéo an trú.

(9780) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi phạn hạnh.

(9781) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt trong sáng.

(9782) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi với dấu chân không vô ích.

(9783) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương tượng.

(9784) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của hương.

(9785) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu của hương.

(9786) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt vô giới hạn.

(9787) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tài sản và nhà đất của chánh pháp.

(9788) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi hương.

(9789) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biểu tượng oai hùng bằng ngọc.

(9790) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nơi vững chắc cho chúng sinh.

(9791) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua an trú xuất sắc và tuyệt diệu.

(9792) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về lĩnh vực vô giới hạn.

(9793) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tinh tiến xuất sắc.

(9794) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không còn hoài nghi.

(9795) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tinh tiến hiền lành.

(9796) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn cháy sáng.

(9797) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tạo được ánh sáng.

(9798) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi ánh sáng.

(9799) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quang minh luân.

(9800) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng tuyệt diệu.

 

(100 thứ 99)

 

(9801) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng hương thơm.

(9802) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng ngọc quí.

(9803) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng mây hương.

(9804) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương xuất sắc.

(9805) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu di qui tụ.

(9806) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh ngọc đủ loại.

(9807) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại vững chắc.

(9808) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh xuất sắc.

(9809) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt thanh tịnh.

(9810) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không khiếp nhược.

(9811) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc xuất sắc.

(9812) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua thi la.

(9813) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát nguyện tu hành để chuyển nữ tính.

(9814) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát nguyện tu hành vô giới hạn.

(9815) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuyệt diệu thượng đỉnh.

(9816) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi ánh sáng xà lê ni.

(9817) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tác nhân phước đức.

(9818) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phạn hạnh xuất sắc.

(9819) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thân xứng đáng.

(9820) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi hoa.

(9821) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chuyển thai tính.

(9822) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chuyển khó khăn.

(9823) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cắt vọng niệm.

(9824) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sinh chánh niệm.

(9825) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thường tu hành.

(9826) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo an trú.

(9827) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho nhất trí.

(9828) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi nhất trí.

(9829) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân vô biên.

(9830) Kính lạy đức Phật danh hiệu Siêng vô cùng.

(9831) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quang minh luân.

(9832) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của vua công đức vô biên

(9833) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hóa giải tất cả thù oán.

(9834) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vượt qua lĩnh vực của tất cả ma quân.

(9835) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là hoa ngoài tầm lượng định.

(9836) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là hương ngoài tầm lượng định.

(9837) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là tiếng ngoài tầm lượng định.

(9838) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là thượng đỉnh của ánh sáng.

(9839) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là thượng thặng của ánh sáng.

(9840) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không cần xa rời những khái niệm mang tính lưỡng cực.

(9841) Kính lạy đức Phật danh hiệu Pháp luân.

(9842) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng ngoài tầm lượng định của hoa Phật.

(9843) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh ngoài tầm lượng định.

(9844) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi ánh sáng.

(9845) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại sa la.

(9846) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt thái dương.

(9847) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt hiền lành.

(9848) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không gian.

(9849) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa ngọc.

(9850) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc hoàn thành.

(9851) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa trăng.

(9852) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát khởi các pháp hạnh.

(9853) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hủy diệt những tác nhân khổ não của trần gian.

(9854) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô giới hạn về sự vui vẻ thuyết pháp.

(9855) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xa lánh mọi sự cạnh tranh và lo sợ.

(9856) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vui vẻ nói về mọi lĩnh vực tu chứng.

(9857) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hương thơm lan ra khắp cả.

(9858) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng hương thơm.

(9859) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu của hương thơm.

(9860) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm xuất sắc.

(9861) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương tượng.

(9862) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rừng hương.

(9863) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua hương.

(9864) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc của sen hồng.

(9865) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lĩnh vực của Phật.

(9866) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tối thượng tuyệt diệu.

(9867) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của sự tuyệt diệu.

(9868) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rải hoa.

(9869) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vòng hoa của lọng hoa.

(9870) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhà hoa.

(9871) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa màu hoàng kim.

(9872) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa thơm.

(9873) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua di lưu.

(9874) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thầy dẫn đạo

(9875) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hơn hết mọi người.

(9876) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cắt đứt a xoa na.

(9877) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát khởi việc làm hiền lành.

(9878) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa hiền lành.

(9879) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương vô biên.

(9880) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hương lan khắp.

(9881) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương lan khắp.

(9882) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sáng lan khắp.

(9883) Kính lạy đức Phật danh hiệu xuất sắc với sen hồng lan khắp.

(9884) Kính lạy đức Đức Phật danh hiệu Bàn tay xà lê ni ngọc.

(9885) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua phát khởi.

(9886) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái lọng duy nhất che khắp quốc độ của Phật.

(9887) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua kéo an trú.

(9888) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương tuyệt diệu.

(9889 Kính lạy đức Phật danh hiệu Lĩnh vực của tuệ giác vô biên.

(9890) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát khởi không vô ích.

(9891) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy không vô ích.

(9892) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt không thể bị chướng ngại.

(9893) Kính lạy đức Phật danh hiệu không xao động.

(9894) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát khởi tâm chí mong cầu tuệ giác vô thượng.

(9895) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt vô số lượng.

(9896) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng.

(9897) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu khắp.

(9898) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng.

(9899) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quốc độ của chư Phật.

(9900) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không cắt đứt lòng từ bi và ai cũng vui vẻ nói đến.

 

(100 thứ 100)

 

(9901) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi không dơ bẩn.

(9902) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi không có dấu chân.

(9903) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết rồi mọi sự lo sợ.

(9904) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có năng lực tách trời những tác nhân làm cho chúng sinh hiện hữu khổ não.

(9905) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của sự vui thích tu hành.

(9906) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua không sợ hãi.

(9907) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi xuất sắc.

(9908) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt hương thơm.

(9909) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu lân.

(9910) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của năng lực vĩ đại.

(9911) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của ưu ba la ngọc.

(9912) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoàn thành của câu mâu  đầu.

(9913) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt của tiếng nói cao độ.

(9914) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ.

(9915) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoàn thành của hoa.

(9916) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô giới hạn.

(9917) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng phát ra từ vầng trăng.

(9918) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ở đâu cũng ca tụng.

(9919) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thượng thặng của đức vua đa la ca.

(9920) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô giới hạn.

(9921) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi hương tối xuất sắc.

(9922) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không sợ hãi.

(9923) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành phẩm chất vô úy.

(9924) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành công đức của hạnh nguyện vô biên.

(9925) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự trang hoàng của mọi công đức.

(9926) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua hoa.

(9927) Kính lạy đức Phật danh hiệu ngọn cờ không thể bị đánh bại.

(9928) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự hộ trì tối thượng.

(9929) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về sự cảnh giác của sen hồng.

(9930) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về sự hoàn thành của tâm trí “bất nhị”.

(9931) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh của tất cả.

(9932) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua thanh tịnh của không gian luân.

(9933) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của âm thanh về đạo lý không sắc tướng.

(9934) Kính lạy đức Đức Phật danh hiệu Công đức của sự phát khởi quí báu.

(9935) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của phạn hạnh.

(9936) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bàn tay của hương thơm không bị trở ngại.

(9937) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của núi di lưu.

(9938) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc của sen hồng.

(9939) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực tạo ra danh tiếng xứng đáng.

(9940) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân nhân xứng đáng.

(9941) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại vững chắc.

 

(68)

 

Kính lạy vô lượng chư Phật quá khứ đồng đẳng như vậy.  Nay kính lạy chư Phật hiện tại.

 

(9942) Kính lạy Đức Phật danh hiệu Quy tụ sự không sợ hãi.

(9943) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của ngọc công đức.

(9944) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hộ trì toàn diện.

(9945) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu sáng của ánh ngọc.

(9946) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua âm thanh về uy đức của tuệ giác, về ánh ngọc, và về sự trang hoàng của trăng.

(9947) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thông suốt của đức vua không sai lầm về thọ đề của hoa.

(9948) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tịnh nguyệt luân.

(9949) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của trăng tĩnh lặng.

(9950) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc về tinh tiến làm nơi cư trú cho vô số công đức.

(9951) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì danh tiếng tốt.

(9952) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua tinh tú và cờ kê đâu về nhân đà ra.

(9953) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì sự trang hoàng của ánh sáng rộng lớn.

(9954) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của sự chiến thắng đối kháng.

(9955) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì sự trang hoàng của ánh sáng công đức rộng lớn.

(9956) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì là đại thọ dược liệu bậc nhất không bị trở ngại.

(9957) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của sen hồng.

(9958) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sa la khéo an trú với sen hồng bằng ngọc.

(9959) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng.

(9960) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thái dương.

(9961) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của lửa.

(9962) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô biên.

(9963) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sen hồng.

(9964) Kính lạy đức Phật danh hiệu A ngẫu đa ra.

(9965) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của sen hồng.

(9966) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa hiền lành.

(9967) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm tôn quí.

(9968) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô ngại.

(9969) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ núi.

(9970) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ ngọc.

(9971) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn của ngọc.

(9972) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối lửa ngọn lớn.

(9973) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương.

(9974) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự lợi ích tốt.

(9975) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phủ mình bằng sen hồng.

(9976) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chỗ dựa của công đức vô biên.

(9977) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tiếng nói quyết định về bản thể chân thật.

(9978) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về sự qui tụ của tinh tiến vô số.

(9979) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thông suốt của tuệ giác.

(9980) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi di lưu dồn lại.

(9981) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng.

(9982) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức mạnh của oai đức.

(9983) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đôi vầng thái dương thái âm.

(9984) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất đàn hương.

(9985) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại tu di.

(9986) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng của trăng.

(9987) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không ô nhiễm.

(9988) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng long chủng.

(9989) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của long chủng.

(9990) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hình ảnh trong gương với màu hoàng kim.

(9991) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại về âm thanh của núi.

(9992) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi dồn lại.

(9993) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng tu di.

(9994) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự hiến cúng.

(9995) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự giác ngộ xuất sắc.

(9996) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi đất.

(9997) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa ngọc lưu ly tuyệt diệu.

(9998) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hình tượng hoàng kim và lưu ly tuyệt diệu.

(9999) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng chiến thắng.

(10000) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh mặt trời.

 

 

 


********

Đánh máy: đệ tử Tịnh Bảo


***


A Di Da Land-1
facebook
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,284,214