Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tập 08_7000 đến 8000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)

14/06/202204:53(Xem: 887)
Tập 08_7000 đến 8000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)kinh-van-phat-ht-thich-tri-quang-1

Kinh

Phật nói danh hiệu Phật
Dịch giả Hoa văn:
Bồ đề lưu chi
Dịch giả Việt văn:
Trưởng lão Tỷ kheo Trí quang(100 thứ 71)

(7001) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của sự vô úy vững chắc. 

(7002) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc của sự dũng mãnh vững chắc.

(7003) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tĩnh lặng của sự dũng mãnh vững chắc.

(7004) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua di lưu về sự chiến thắng hắc ám.

(7005) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa sen nở đúng độ của bậc đại trượng phu xuất sắc.

(7006) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa sen nở đúng độ của bậc cát tường toàn diện.

(7007) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng âm thanh ly nhiễm.

(7008) Kính lạy đức Phật danh hiệu Pháp thân bình đẳng của các pháp.

(7009) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể bị chiến thắng.

(7010) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khó chấp nhận ý thức bất hảo.

(7011) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.

(7012) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tinh tế.

(7013) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh xuất sắc.

(7014) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sa la phấn chấn.

(7015) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc xuất sắc.

(7016) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ai cũng thích gặp.

(7017) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng.

(7018) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại tu di. 

(7019) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trăng.

(7020) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.

(7021) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bản thể các pháp.

(7022) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua được liệu.

(7023) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua tinh tú.

(7024) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thượng đẳng.

(7025) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cho sự thọ ký.

(7026) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của sự mến thương.

(7027) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của sự vô úy.

(7028) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương về ngọc của hoa.

(7029) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của rồng.

(7030) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lô xá na. 

(7031) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không dơ bẩn. 

(7032) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không phiền não. 

(7033) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo đến đây.

(7034) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng màu hoàng kim.

(7035) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không còn gốc rễ vô minh phiền não.

(7036) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn như ngọn núi cao đẹp.

(7037) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đáng nhìn.

(7038) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng có năng lực tạo tác.

(7039) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đối kháng mọi sự vẩn đục.

(7040) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không ô nhiễm. 

(7041) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo thanh tịnh. 

(7042) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giải thoát. 

(7043) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đầy hoa.

(7044) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bản thể các pháp.

(7045) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của sự khéo hộ trì.

(7046) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm vừa lòng.

(7047) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cắt đứt ái dục. 

(7048) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trong ngoài đều tối thượng. 

(7049) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của sự hoàn thành.

(7050) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh Phạn thiên.

(7051) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tuyệt diệu. 

(7052) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh thượng hạng.

(7053) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kim cương. 

(7054) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại thông suốt. 

(7055) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không e sợ.

(7056) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biệt ly phiền não.

(7057) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biệt ly lo sợ.

(7058) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biệt ly khiếp nhược.

(7059) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không bị xao động.

(7060) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ưa giải thoát.

(7061) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành. 

(7062) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cao nhất trong loài hai chân.

(7063) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác biết mọi chủng loại.

(7064) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tướng tốt uy nghiêm.

(7065) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngôn ngữ không ai lượng định được.

(7066) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngôn ngữ không có sự sợ hãi. 

(7067) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngôn ngữ thường xuyên thích đáng.

(7068) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích đáng với Phạn thiên.

(7069) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích đáng với ba mươi thiên chúng.

(7070) Kính lạy đức Phật danh hiệu Màu sắc hoàng kim của danh hiệu. 

(7071) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xả bỏ kiết sử.

(7072) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa sa la.

(7073) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa màu hoàng kim. 

(7074) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng câu mâu đầu.

(7075) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc thượng đỉnh.

(7076) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thông suốt toàn bộ.

(7077) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng không ai có thể xem đoán.

(7078) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đạt đến bờ bến bên kia của các pháp.

(7079) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo an trú.

(7080) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng trang nghiêm. 

(7081) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tĩnh lặng tuyệt diệu.

(7082) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn về sự xả bỏ phù la.

(7083) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh cho chúng sinh. 

(7084) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm thường xuyên. 

(7085) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lòng đại bi triệt để.

(7086) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính bền chắc của sự hoàn thành.

(7087) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thường mỉm cười. 

(7088) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biệt ly sự dơ bẩn.

(7089) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đầy đủ công đức của cả trăm tướng tốt. 

(7090) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thuận với chúng sinh.

(7091) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc. 

(7092) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ bát nhã.

(7093) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự triệt để của bát nhã tôn quí.

(7094) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức thỏa mãn.

(7095) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại khi nhìn vào đời.

(7096) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối lửa ngọn to lớn.

(7097) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của công đức xuất sắc.

(7098) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời xuất sắc của phạn hạnh.

(7099) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc nội tâm.

(7100) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ chánh giác.


(100 thứ 72) 


(7101) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn thượng hạng. 

(7102) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sa la xuất sắc và siêu việt của chí nguyện đã khéo lựa chọn. 

(7103) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không tì vết.

(7104) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu sáng cho tối tăm.

(7105) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự quan sát không e ngại.

(7106) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự trang hoàng bằng sự vui vẻ thuyết pháp.

(7107) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng kê đâu của vầng trăng không tì vết.

(7108) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thượng thặng quí báu. 

(7109) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa trang trí và ánh sáng làm ra.

(7110) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí thế như lửa. 

(7111) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự quan sát của tuệ giác vô úy.

(7112) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngang bằng với khí lực sư tử.

(7113) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng nổi tiếng về sự hết sạch mọi nỗi kinh hoàng rùng mình.

(7114) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức và ánh sáng của đức vua dà na dà.

(7115) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái tiếng nhìn vào đời mà nói.

(7116) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ni di.

(7117) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa quí.

(7118) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi ngọc. 

(7119) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại.

(7120) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của tiếng nói thông minh, và uy đức, về sự trang hoàng của ánh sáng đôi vầng nhật nguyệt và của sự tinh tiến quí báu.

(7121) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mới phát tâm mà đã nghĩ nhớ cứu xét mọi nỗi hoài nghi và dứt liền phiền não.

(7122) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về cái chánh định Cắt đứt mọi sự hắc ám.

(7123) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn quí báu.

(7124) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối lớn.

(7125) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương.

(7126) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không gian bình đẳng.

(7127) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự kính lạy tăng cao.

(7128) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của sự không xao động.

(7129) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoan hỷ.

(7130) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biệt ly sự sợ hãi. 

(7131) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh xuất sắc. 

(7132) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua ánh sáng.

(7133) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ không thể bị đánh bại.

(7134) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hơn tất cả.

(7135) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về sự nghe âm thanh và tiếng nói.

(7136) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cánh tay toàn thiện.

(7137) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự cao tột của ngọc.

(7138) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo lý giải. 

(7139) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự cao tột của trăng.

(7140) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết toàn hảo.

(7141) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về tính chiếu sáng của sự cát tường đứng đầu.

(7142) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đạt được sự ly nhiễm. 

(7143) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành mọi sự.

(7144) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đỉnh núi.

(7145) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự huy hoàng của lọng ngọc toàn diện.

(7146) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua của ánh sáng phong phú.

(7147) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nỗi mừng về lọng ngọc.

(7148) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì cát tường soi sáng.

(7149) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng thái dương yên vui.

(7150) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường toàn diện.

(7151) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về cái oai đức làm trong sạch mọi sự chí nguyện.

(7152) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của đức vua công đức.

(7153) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng soi khắp.

(7154) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm lan khắp. 

(7155) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh toàn thiện.


(50)


Phật dạy, tôn giả Xá lợi phất, nói cốt yếu thì chư Phật hiện tại thật nói không hết được (và lược dịch như sau). Tôn giả Xá lợi phất, vi trần của quốc độ không ai đếm biết được, cũng là như vậy, chỉ riêng chư Phật cùng danh hiệu Thích ca mâu ni với Như lai, mà đang hiện tại đi nữa, Như lai đã không thể nói hết cho các vị, dầu Như lai biết rõ tất cả như thấy trước mắt; huống chi chư Phật cùng danh hiệu khác nữa, huống chi chư Phật khác danh hiệu khác nữa, Như lai không thể nói hết cho các vị dầu Như lai cũng biết rõ tất cả như thấy trước mắt. Nay, Như lai chỉ nói đại lược chư Phật cùng danh hiệu mà đang hiện tại, các vị hãy nhất tâm kính lạy.

(7156) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Thích ca mâu ni.

(7157) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Nhiên đăng.

(7158) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đề bà diên.

(7159) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đèn sáng. 

(7160) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Hơn hết. 

(7161) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Rất xứng đáng. 

(7162) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Ba đầu ma xuất sắc.

(7163) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Tì bà thi.

(7164) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Thi khí.

(7165) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Tì xá phù.

(7166) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Câu lưu tôn. 

(7167) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Câu na hàm mâu ni.

(7168) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Ca diếp.


(51)

Phụ lục 4 "nói cách sám hối"


Vào lúc ấy, Phật lại bảo, tôn giả Xá lợi phất, thiện nam hay thiện nữ nào muốn được tuệ giác vô thượng thì trước hết phải sám hối tội lỗi.  Tỷ kheo phạm bốn giới nặng, Thức xoa, Sa di và Sa di ni phạm giới nặng của người xuất gia, Ưu bà tắc và Ưu bà di phạm giới nặng của người tại gia, tất cả bảy chúng có ai phạm giới nặng như vậy mà muốn sám hối thì phải tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới, không ăn những thứ tanh hôi và những vị cay nồng, rồi sửa dọn phòng thất nơi chỗ yên tĩnh. Trong phòng thất ấy hãy trang trí bằng phan và hoa, tô vẽ bằng hồ thơm.  Hãy treo bốn mươi chín cái phan, trần thiết bàn Phật, tôn trí tượng Phật, đốt các loại hương, chưng các loại hoa.  Rồi phát đại nguyện từ bi, nguyện cứu chúng sinh, "ai chưa vượt qua làm cho vượt qua, ai chưa cởi mở làm cho cởi mở, ai chưa an toàn làm cho an toàn, ai chưa hết khổ làm cho hết khổ". Ngày đêm liên tục nghĩ đến khổ hạnh của Như lai, vô số đời kiếp chịu bao khổ não mà không mệt mỏi, không chán nản.  "Vì cầu tuệ giác vô thượng mà, đối với chúng sinh, tự hạ cái tâm mình xuống làm cái tâm phục dịch". 


Xá lợi phất, tỷ kheo mà sám hối tội lỗi đã phạm bốn giới nặng thì phải trải qua bốn mươi chín ngày đêm, đối trước tám vị tỷ kheo thanh tịnh mà phát lộ tội lỗi đã phạm.  Phải bảy ngày một lần phát lộ trước tám vị tỷ kheo thanh tịnh như vậy.  Phải hết lòng thiết tha, cẩn trọng, mà sám hối tội lỗi đã làm.  Ngoài sự phát lộ trước tám vị tỷ kheo thanh tịnh, còn phải nhất tâm mà kính lạy chư Phật mười phương.  Xướng danh hiệu mà kính lạy theo sức lực của mình.  Dốc lòng trọn bốn mươi chín ngày đêm như vậy thì tội lỗi hết sạch, xuất hiện những hiện tượng thanh tịnh, đó là, trong lúc tỉnh thức hay trong lúc chiêm bao, thấy chư Phật thọ ký cho; thấy Bồ tát thọ ký cho; thấy các Ngài làm bạn với mình và thấy mình sắp đến Bồ đề tràng; thấy các ngài xoa đỉnh đầu của mình để mình thấy đã hết tội lỗi; thấy mình vào trong đại hội các ngài và ngồi theo thứ tự; thấy mình thuyết pháp trong đại hội ấy; thấy các vị thầy của mình, với hình tướng sa môn tịnh hạnh, và đem mình đến bồ đề tràng chỉ cho thấy đức Phật của các ngài.  Tỷ kheo sám hối mà thấy hiện tượng như vậy thì, tôn giả phải biết, tỷ kheo ấy tội lỗi dơ bẩn đã được tẩy sạch, ngoại trừ không hết lòng.  Tỷ kheo ni sám hối tội lỗi đã phạm tám giới nặng thì cũng phải y như cách thức đã làm của tỷ kheo, và đủ bốn mươi chín ngày đêm thì được thanh tịnh, ngoại trừ không hết lòng.  Thức xoa, sa di và sa di ni mà sám hối tội lỗi đã phạm giới nặng thì phải đối trước bốn vị tỷ kheo và bốn vị tỷ kheo ni thanh tịnh mà làm như trên, đủ hai mươi mốt ngày đêm thì thanh tịnh, ngoại trừ không hết lòng.  Đến ưu bà tắc và ưu bà di sám hối tội lỗi đã phạm giới nặng thì phải hết lòng tôn kính Tam bảo, gặp các vị sa môn thì tôn kính mà lạy, phát sinh cảm tưởng khó mà gặp được.  Phải mời đến chỗ mình sám hối mà hiến cúng.  Phải cầu một vị tỷ kheo mà thân tâm mình kính trọng, đến chỗ vị ấy mà phát lộ tội lỗi đã phạm, dốc lòng sám hối, nhất tâm xướng danh hiệu của chư Phật mà kính lạy.  Trọn bảy ngày đêm thì được thanh tịnh, ngoại trừ không hết lòng.


Lúc ấy Phật nói danh hiệu của chư Phật mười phương (lược dịch như sau):

(7169) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn ngọc tự tại, ở hướng đông.

(7170) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây thanh tịnh như ý, ở hướng nam.

(7171) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống lâu vô lượng, ở hướng tây.

(7172) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của ánh sáng không ô nhiễm, ở hướng bắc.

(7173) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây của ánh sáng vô ngại, ở hướng đông bắc.

(7174) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của tiếng gầm tự tại, ở hướng đông nam.

(7175) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng tuệ giác tuyệt diệu và xuất sắc, ở hướng tây nam.

(7176) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của bậc đại ly nhiễm, ở hướng tây bắc.

(7177) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng ánh sáng thấy không vô ích, ở hướng dưới.

(7178) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây sáng của công đức và con mắt toàn diện, ở hướng trên.


(52)


Bấy giờ tôn giả Xá lợi phất và cả đại hội nhờ thần lực của Phật mà thấy chư Phật quá khó vị lai hiện tại thật vô số lượng, vô giới hạn.  Ở giữa đại hội, tôn giả khóc tràn nước mắt, thưa Phật, kính bạch đức Thế tôn, thiện nam hay thiện nữ nào không phát cái tâm nguyện cầu tuệ giác vô thượng, thì người ấy không thể trở thành đức Phật.  Chúng con xưa nay chỉ như cỏ mục, có gặp ánh nắng mùa xuân cũng không mong gì có hạt mùa thu.  Tôn giả lại quì gối, chắp tay mà thưa Phật, kính bạch đức Thế tôn, xin Ngài lại nói thêm nữa về danh hiệu chư Phật.  Chúng con thích thú mà nghe.  Phật bảo, các vị hãy chú ý lắng nghe.  Như lai sẽ nói cho các vị.  Các vị hãy nhất tâm xướng mà lạy một cách tôn kính (xin lược dịch).

(7179) Kính lạy đức Phật danh hiệu Qui tụ quí báu.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Đèn cháy sáng, thuộc hướng đông của quốc độ ấy mà cách trăm ngàn ức quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì cuối cùng được chánh định của bảy giác phần, được không còn thoái chuyển đối với tuệ giác vô thượng, được vượt qua sáu mươi kiếp thế gian.

(7180) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc quí báu.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Qui tụ ngọc, thuộc hướng đông của quốc độ ấy.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì công đức bố thí không thể nào sánh được một phần.

(7181) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành Lô xá na.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Hương dồn lại, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách tám trăm quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì vượt qua năm trăm kiếp thế gian.

(7182) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hình ảnh trong gương lô xá na.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Thọ đề bạt đề, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách một ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì thoát được ba nẻo đường dữ.

(7183) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng lô xá na.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Công đức ánh sáng vô lượng, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách hai ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì vượt được ba mươi kiếp thế gian.

(7184) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Đáng vui, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách một ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì quyết định không còn thoái chuyển tuệ giác vô thượng, hết thảy loại ma không thể nào làm cho xao động.

(7185) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại quang minh.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Không lượng định được, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách một ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì người ấy thường không rời chư Phật và chư Bồ tát, quyết định không còn thoái chuyển chí nguyện mong cầu tuệ giác vô thượng.

(7186) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô lượng âm thanh.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Đèn cháy sáng, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách sáu mươi ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào được nghe và trì niệm ba lần danh hiệu như trên của Ngài thì người ấy quyết định không còn sa vào ba nẻo đường dữ, quyết định đạt được tuệ giác vô thượng.

(7187) Kính lạy đức Phật danh hiệu A di đà cù sa.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Không bụi bặm, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách một ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì vượt được mười hai kiếp thế gian.

(7188) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại ca tụng.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Khó mà hơn được, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách hai mươi ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào nghe được danh hiệu như trên của Ngài và chắp tay trì niệm thì bố thí bảy loại vàng ngọc cũng không bằng một phần.  

(7189) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh ngọc.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Ánh sáng, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách ba ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì vượt trăm kiếp thế gian, không còn thoái chuyển đối với tuệ giác vô thượng.  Ai không tin như vậy thì sa vào địa ngục một trăm kiếp.

(7190) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được đại vô úy.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Ánh sáng chiếu soi, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách mười ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào nghe mà trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì quyết định sẽ được đại vô úy, được cái khối công đức vô số lượng.

(7191) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa đốt đèn cháy sáng.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Ánh sáng ngọc như ý, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách các quốc độ khác đến ngàn thứ bảy.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào nghe mà trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì người ấy sẽ được mười đại năng lực của chư Phật. 

(7192) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thành chân thật.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Chân thật, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách tám ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào nghe mà thọ trì lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì sẽ đạt được bốn chân lý, đạt được tuệ giác vô thượng. 

(7193) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự không dơ bẩn có tính vô biên.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Ánh sáng, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách trên hai mươi ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào nghe danh hiệu như trên của Ngài mà tin tưởng trì niệm lễ bái, thì sự bố thí lớn mấy cũng không bằng một phần.  Lý do là vì ai có gốc rễ tội lỗi sâu lắm mới không nghe được dành hiệu của Ngài.  Do vậy, ai nghe được danh hiệu của Ngài thì là người đã gieo trồng thiện căn không phải nơi một mà nơi nhiều đức Phật.  Người này vượt được liền bốn mươi tám kiếp thế gian.

(7194) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của trăng.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Tiếng nói tinh tế, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách chín ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào nghe mà trì niệm lễ bái  danh hiệu như trên của Ngài thì sẽ được mọi công đức vô lậu tròn đầy như trăng tròn, đạt được tuệ giác vô thượng.

(7195) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng vô biên.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Không e sợ, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách mười ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào nghe danh hiệu như trên của Ngài mà trì niệm lễ bái, thì sự bố thí lớn và lâu mấy cũng không bằng được.

(7196) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đôi vầng nhật nguyệt.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Đèn cháy sáng, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách một ngàn năm trăm quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào nghe danh hiệu như trên của Ngài mà nhớ, mà đọc, quì xuống, chắp tay mà niệm, thì dầu chỉ có ba lần, người ấy, đối với sự thành đạt tuệ giác vô thượng, vẫn có sự mau chóng. 

(7197) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không dơ bẩn.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Không dơ bẩn, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách ba mươi ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trong nhân loại, trong thiên, long, dạ xoa, la sát, là phi nhân loại, trong nhân loại hay phi nhân loại như vậy mà ai nghe được danh hiệu như trên của Ngài thì không còn thoái chuyển tuệ giác vô thượng, không còn sa vào các nẻo đường dữ.

(7198) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thanh tịnh.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Cả trăm loại ánh sáng, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách mười ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Cả nhân loại và phi nhân loại, ai nghe danh hiệu như trên của Ngài thì chắc chắn được làm thân người và biệt ly phiền não.  Ai nghe mà không tin thì vẫn sa vào địa ngục mãi. 

(7199) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Phẩm chất chất điều lành, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách một trăm quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Ai trì niệm danh hiệu như trên của Ngài với tâm trí thanh tịnh thì công đức người này có được sẽ đầy đủ như vầng mặt trời, có năng lực đánh bại ma quân và ngoại đạo, vượt được ba mươi kiếp thế gian.  

(7200)  Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc vô biên.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Sống với bảy thành phần tuệ giác, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách sáu mươi ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Ai nghe được danh hiệu như trên của Ngài thì được đầy đủ về bảy thành phần tuệ giác, có năng lực đặt chúng sinh vào trong khối ngọc xuất sắc, cuối cùng hoàn thành cái khối công đức vô số lượng.


(100 thứ 73) 


(7201) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa xuất sắc.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Hình ảnh trong gương của hoa, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách trên sáu mươi ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Ai nghe được danh hiệu như trên của Ngài mà tin tưởng, kính trọng, thì hết thảy điều lành của người ấy đều hoàn thành như là hoa nở tinh khôi, vượt được năm mươi lăm kiếp thế gian. 

(7202) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân thể tuyệt diệu.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Viễn ly mọi sự lo bực, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách trăm ngàn ức quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Ai nghe danh hiệu như trên của Ngài mà trì niệm lễ bái thì quyết định viễn ly mọi sự trở ngại, không còn sa vào các nẻo đường dữ, vượt được vô số kiếp thế gian.  

(7203) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen nở trong sạch với ánh sáng chánh pháp.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Bình đẳng, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách trăm triệu quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Ai nghe được danh hiệu như trên của Ngài mà nhớ chứ không quên thì vĩnh viễn biệt ba nẻo đường dữ.


Phật dạy, tôn giả Xá lợi phất, tỷ kheo và tỷ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di, muốn sám hối tội lỗi, thì tắm rửa sạch sẽ, mặc ý phục mới, sửa và dọn cho sạch phòng thất, thiết trí tòa cao mà tôn trí tượng Phật, treo hai mươi lăm cái phan, hiến cúng các loại hoa và hương, tụng niệm và lễ bái hai mươi lăm danh hiệu của hai mươi lăm đức Phật nói trên, mỗi ngày đêm phải đủ sáu buổi.  Bái sám như vậy liên tiếp và đủ hai mươi lăm ngày đêm thì diệt được tội phạm bốn giới nặng hay tám giới nặng.  Thức xoa, Sa di và Sa di ni muốn bái sám thì cũng làm y như vậy.


(53) 


Tôn giả Xá lợi phất lại thưa Phật, kính bạch đức Thế tôn, xin Ngài nói thêm cho chúng con biết những chi tiết của bảy đức Phật.  Chúng con khao khát và thích thú mà nghe.  Phật bảo, tôn giả Xá lợi phất, các vị hãy nghe cho kỹ, Như lai sẽ nói cho.  Hãy nhất tâm mà kính lạy.

(7204) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tì bà thi.

(7205) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thi khí.

(7206) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tì xá phù.

(7207) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu lưu tôn.

(7208) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu na hàm mâu ni.

(7209) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ca diếp.

(7210) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ca mâu ni.

Quá khứ chín mươi mốt thời kỳ đức Tì bà thi ra đời, ba mươi thời kỳ đức Thi khí ra đời, cùng thời kỳ này đức Tì xá phù ra đời, rồi từ đó đến nhiều thời kỳ về sau không có đức Phật nào.  Qua Hiền kiếp có bốn đức Phật ra đời, là đức Câu na hàm mâu ni, đức Ca diếp, và bản thân Như lai là đức Thích ca mâu ni. 


Đức Tì bà thì sống lâu tám mười ngàn thời kỳ, đức Thi khí sống lâu sáu mươi ngàn thời kỳ, đức Tì xá phù sống lâu hai ngàn thời kỳ, đức Câu lưu tôn sống lâu mười bốn thời kỳ bậc nhỏ, đức Câu na hàm mâu ni sống lâu ba mươi thời kỳ bậc nhỏ, đức Ca diếp sống lâu hai mươi thời kỳ bậc nhỏ, còn Như lai là đức Thích ca mâu ni sống lâu một trăm năm.


Ba đức Tì bà thi, Thi khí và Tì xá phù sinh trong giai cấp Sát đế lợi; ba đức Câu lưu tôn, Câu na hàm mâu ni và Ca diếp sinh trong giai cấp Bà la môn; còn Như lai là đức Thích ca mâu ni sinh trong giai cấp Sát đế lợi.  Ba đức Tì bà thi, Thi khí và Tì xá phù thuộc dòng họ Câu lân; ba đức Câu lưu tôn, Câu na hàm mâu ni và Ca diếp thuộc dòng họ Ca diếp; còn Như lai là đức Thích ca mâu ni thuộc dòng họ Cù đàm.


Bảy đức Phật đều hoàn thành tuệ giác dưới gốc một đại thọ.  Đại thọ của đức Tì bà thi là ba tra ra, đại thọ của đức Thi khí là phân đà lị, đại thọ của đức Tì xá phù là sa la, đại thọ của đức Câu lưu tôn là ưu đầu bạt, đại thọ của đức Câu na hàm mâu ni là thi lị sa, đại thọ của đức Ca diếp là ni câu luật, đại thọ của đức Thích ca mâu ni là a thuyết tha.


Bảy đức Phật đều đại hội Thanh văn.  Đức Tì bà thi ba lần, đức Thi khí ba lần, đức Tì xá phù hai lần, đức Câu lưu tôn một lần, đức Câu na hàm mâu ni một lần, đức Ca diếp một lần, đức Thích ca mâu ni một lần.


Bảy đức Phật đều có hai vị đệ tử bậc nhất về Thanh văn, vị trước là bậc nhất về trí tuệ, vị sau là bậc nhất về thần thông.  Hai vị của đức Tì bà thi là Cát sa và Khán trà, hai vị của đức Thi khí là Xuất sắc và Tự tại, hai vị của đức Tì xá phù là Tinh tú và Thượng đỉnh, hai vị của đức Câu lưu tôn là Nhanh chóng và Sức mạnh, hai vị của đức Câu na hàm mâu ni la Đối trị và Tì đầu la, hai vị của đức Ca diếp là Thâu na và Phả la đọa; hai vị của đức Thích ca mâu ni là Xá lợi phất và Mục kiều liên.


Bảy đức Phật đều có một thị giả.  Thị giả đức Tì bà thi tên Không lo, thị giả đức Thi khí tên Hết sợ, thị giả đức Tì xá phù tên Tĩnh lặng, thị giả đức Câu lưu tôn tên Trí giác, thị giả đức Câu na hàm mâu ni tên Thân gần, thị giả đức Ca diếp tên Ca phu, thị giả đức Thích ca mâu ni tên Hoan hỷ.


Đức Tì bà thi cha tên Bàn đầu, mẹ tên Bàn đầu ý, thành trì tên Bàn đầu.  Đức Thi khí cha tên Câu na, mẹ tên Xuất sắc, thành trì tên A nâu la bạt đề.  Đức Tì xá phù cha tên A lâu na, mẹ tên Xứng ý, thành trì tên Tùy ý.  Đức Câu lưu tôn cha tên Công đức, mẹ tên Quảng đại, thành trì tên Vô úy.  Đức Câu na hàm mâu ni cha tên Hỏa đức, mẹ tên Nan thắng, thành trì tên Trang nghiêm.  Đức Ca diếp cha tên Tịnh đức, mẹ tên Thiện tài, thành trì tên Tri sứ.  Đức Thích ca mâu ni cha tên Thâu đầu đàn, mẹ tên Ma ha ma da, thành trì tên Ca tì la.


(54)


Tôn giả Xá lợi phất, các vị hãy kính lạy bổn sư của Như lai là đức Phật cũng danh hiệu Thích ca mâu ni, và các đức Phật sau đây.

(7211) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ca mâu ni.

(7212) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với sự tuyệt diệu.

(7213) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng hết thảy.

(7214) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn đốt sáng.

(7215) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không sợ hãi.

(7216) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của chánh pháp.


Tôn giả Xá lợi phất, đồng đẳng như vậy, đây là các đức Phật tiêu biểu tám mười hai ức đức Phật của thời kỳ vô số thứ nhất mà đức Phật cuối cùng danh hiệu là Thích ca mâu ni.  Thời kỳ vô số thứ hai, giai đoạn đầu có các đức Phật sau đây.

(7217) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc quí báu.

(7218) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn cháy sáng.

(7219) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nhiệm mầu.

(7220) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành xuất sắc. 

(7221) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết toàn hảo.

(7222) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn hảo. 

(7223) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trì đề ra tra.

(7224) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng. 

(7225) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không e sợ.

(7226) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại.

(7227) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không trái nghịch.

(7228) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn hảo.

(7229) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi lành.

(7230) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý lành.

(7231) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương.

(7232) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng nóng bức.

(7233) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng tối tăm.

(7234) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng. 

(7235) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn. 

(7236) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nhiệm mầu.

(7237) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức vô số lượng.

(7238) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất thanh tịnh.

(7239) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn.

(7240) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy nghĩa lý bậc nhất.

(7241) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ca mâu ni. 

(7242) Kính lạy đức Phật danh hiệu Diệu hạnh xuất sắc.

(7243) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tĩnh lặng tuyệt diệu.

(7244) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân thể tuyệt diệu.

(7245) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức.

(7246) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống theo phạn hạnh. 

(7247) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng.

(7248) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng và tự tại.

(7249) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi của sự thuần hóa.

(7250) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tài sản nhân đà ra.


Tôn giả Xá lợi phất, trên đây là các đức Phật của thời kỳ vô số thứ hai; thời kỳ này có bảy mười hai ức đức Phật.  Các vị hãy kính lạy tiếp tục. 


(7251) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại năng lực. 

(7252) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tinh tiến.

(7253) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất thanh tịnh. 

(7254) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại sáng tỏ.

(7255) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sóng nắng.

(7256) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ca mâu ni.

(7257) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rồng lớn.

(7258) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại oai đức.

(7259) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm vững chắc.

(7260) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương.

(7261) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi ngọc. 

(7262) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ nhân đà ra.

(7263) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của sự không sợ hãi.

(7264) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phú lâu na.

(7265) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đỉnh đầu tôn quí.

(7266) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng xuất sắc.

(7267) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc tuyệt diệu.

(7268) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không dơ bẩn. 

(7269) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cho ánh sáng.

(7270) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hóa giải oán thù.

(7271) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ba tư đà.

(7272) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ lớn.

(7273) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phả la đọa.

(7274) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tất sa.

(7275) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tú.

(7276) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tì bà thi.

(7277) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thi khí.

(7278) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu lân.

(7279) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tì xá phù.

(7280) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có năng lực tạo ra ánh sáng và là bậc không thể bị chiến thắng.

(7281) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thi khí.

(7282) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết toàn hảo.

(7283) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ca mâu ni cuối cùng.

Tôn giả Xá lợi phất, trên đây là các đức Phật của thời kỳ vô số thứ ba; thời kỳ này có bảy mươi mốt ức đức Phật.


(55)


Tôn giả Xá lợi phất, nay Như lai nói về các đức Phật quá khứ, thật có đến vô số lượng, vô giới hạn.  Các vị hãy nhất tâm mà kính lạy.

(7284) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tăng thêm hoan hỷ.

(7285) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của nhân loại.

(7286) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.

(7287) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc đại ly nhiễm.

(7288) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoan hỷ.

(7289) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại.

(7290) Kính lạy đức Phật danh hiệu Như ý đầy đủ.

(7291) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng toàn diện.

(7292) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tinh tiến.

(7293) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu lân.

(7294) Kính lạy đức Phật danh hiệu An toàn.

(7295) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trí tuệ.

(7296) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại ca tụng.

(7297) Kính lạy đức Phật danh hiệu A nâu luật.

(7298) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc tuyệt diệu.

(7299) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không nhàm chán và thõa mãn.

(7300) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối lửa ngọn rất sáng.


(100 thứ 74)


(7301) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng.

(7302) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại oai đức.

(7303) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng ngọc che khắp.

(7304) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng na la diên.

(7305) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của tư tưởng hệ về giáo lý hùng dũng.

(7306) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự biệt ly mọi thứ lo bực.

(7307) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự bền vững.

(7308) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của vua mây.

(7309) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của cánh tay không dơ bẩn.

(7310) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự hoàn thành nghĩa lý.

(7311) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự hộ trì xuất sắc. 

(7312) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của Phạn vương xuất sắc.

(7313) Kính lạy chư Phật không thể nói hết và cùng danh hiệu như trên đây.


(56)

Phụ lục 5 "lạy thêm danh hiệu Bồ tát"


Tôn giả Xá lợi phất, các vị nên kính lạy như sau.


(7314) Kính lạy vô số Bồ tát ở quốc độ Cực lạc, của đức Phật danh hiệu A di đà, do bồ tát Quan thế âm, và bồ tát Đại thế chí, làm thượng thủ.

(7315) Kính lạy vô số Bồ tát ở quốc độ Ma lê chi, của đức Phật danh hiệu Khó mà bị chiến thắng, do bồ tát Ngọn cờ ánh sáng, và bồ tát Ánh sáng xuất sắc, làm thượng thủ.

(7316) Kính lạy vô số Bồ tát ở quốc độ Đáng thích, của đức Phật danh hiệu Không xao động, do bồ tát Hương tượng, và bồ tát Hương tượng tuyệt diệu, làm thượng thủ.

(7317) Kính lạy vô số Bồ tát ở quốc độ Lô xá na, của đức Phật danh hiệu Đôi vầng nhật nguyệt, do bồ tát Oai hùng, và bồ tát Trí tuệ oai hùng, làm thượng thủ.

(7318) Kính lạy vô số Bồ tát ở quốc độ Không nháy mắt, của đức Phật danh hiệu Trăng lành, do bồ tát Bào thai sa la, và bồ tát Tự tại đối với các pháp, làm thượng thủ.

(7319) Kính lạy vô số Bồ tát ở quốc độ Ánh sáng, của đức Phật danh hiệu Chiếu sáng khắp cả, do bồ tát Vầng trăng, và bồ tát Đuốc quí, làm thượng thủ.

(7320) Kính lạy vô số Bồ tát ở quốc độ Cái vui làm thành, của đức Phật danh hiệu Lửa ngọn quí báu, do bồ tát Phấn chấn không vô ích, và bồ tát Gặp không vô ích, làm thượng thủ.

(7321) Kính lạy vô số Bồ tát ở quốc độ Quan sát, của đức Phật danh hiệu Quan sát khắp cả, do bồ tát Vua mây, và bồ tát Vua pháp, làm thượng thủ.

(7322) Kính lạy vô số Bồ tát ở quốc độ Thấy biết và thương mến, của đức Phật danh hiệu Đức vua của tiếng nói nhìn vào đời mà nói, do bồ tát Thắng ma, và bồ tát Vua núi, làm thượng thủ.


Đồng đẳng như vậy, các vị nên kính lạy hết thảy Bồ tát trong hết thảy quốc độ ở khắp mười phương.


(57)

Tôn giả Xá lợi phất, nay các vị hãy kính lạy chư Phật.

(7323) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không dơ bẩn vì khéo thanh tịnh.

(7324) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tập hợp xuất sắc về công đức quí báu.

(7325) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu sáng khắp cả.

(7326) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ nhân đà ra.

(7327) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ánh sáng thanh tịnh.

(7328) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua phấn chấn anh dũng và ánh sáng hoàng kim. 

(7329) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức như núi xuất sắc toàn diện. 

(7330) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của kim cương.

(7331) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua khéo ở nơi núi ngọc như ý của công đức.

(7332) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua thấy toàn diện.

(7333) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường toàn diện.

(7334) Kính lạy đức Phật danh hiệu Soi sáng toàn diện. 

(7335) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự quyết định xuất sắc của chánh pháp chân thật.

(7336) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua không sợ hãi. 

(7337) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua công đức của cái ý thức vô lượng.

(7338) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của đất.

(7339) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô tận.

(7340) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của sự tách rời bụi bặm.

(7341) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khó mà biết rõ.

(7342) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tuyệt diệu của kim cương.

(7343) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của sự không dơ bẩn.

(7344) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của trăng. 

(7345) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của khí vị đồng nhất.

(7346) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa bàn đầu.

(7347) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc về hương thơm của vòng hoa. 

(7348) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của hương thơm đa ma la bạt.

(7349) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng của trăng.

(7350) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm của hương liệu trầm thủy.

(7351) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thọ đề. 

(7352) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương vị của biển.

(7353) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng của rồng.

(7354) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của ngọc.

(7355) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng mây lớn.

(7356) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của tuệ giác. 

(7357) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng kim cương. 

(7358) Kính lạy đức Phật danh hiệu Địa luân duy trì.

(7359) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không gian bình đẳng. 

(7360) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc.

(7361) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nói dịu dàng. 

(7362) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có đức.

(7363) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng của núi.

(7364) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trống tuyệt diệu.

(7365) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thương mến xuất sắc. 

(7366) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trống thượng hạng.

(7367) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng hoan hỷ.

(7368) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng của sự tu nhân.

(7369) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành xuất sắc.

(7370) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nói chân thật.

(7371) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác xuất sắc.

(7372) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tuyệt diệu.

(7373) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại xuất sắc.

(7374) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của sự tinh tế xuất sắc.

(7375) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của Phật bảo.

(7376) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tùy thuận giới luật.

(7377) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc xuất sắc. 

(7378) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc lưu ly không tì vết.

(7379) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự duy trì của ngọc kim cương toàn hảo.

(7380) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ cam lộ.

(7381) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành công đức.

(7382) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi thơm.

(7383) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc từ gốc rễ.

(7384) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể biết rõ.

(7385) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái biết vô giới hạn.

(7386) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không số lượng.

(7387) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại không số lượng.

(7388) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của lửa.

(7389) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng phẩm chất.

(7390) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự phấn chấn trang trọng từ gốc rễ.

(7391) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng gốc rễ.

(7392) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tôn nghiêm và phấn chấn về kiến thức và mến thương của mọi người.

(7393) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua nhẫn nhịn.

(7394) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tách rời mọi sự phiền não.

(7395) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc về màu sắc của ngọc.

(7396) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc của hương thơm. 

(7397) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cả ức kho tàng.

(7398) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy toàn bộ.

(7399) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kiến thức và mến thương. 

(7400) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không theo thấy hết.


(100 thứ 75)


(7401) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về công đức cam lộ.

(7402) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm oai hùng. 

(7403) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực xóa sạch hoài nghi và làm tan biến mọi nỗi sợ hãi. 

(7404) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rải hoa.

(7405) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại thắng.

(7406) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của tuệ giác vô ngại.

(7407) Kính lạy đức Phật danh hiệu Toàn bộ cùng làm ra sự yên vui.

(7408) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tôn cao và xuất sắc.

(7409) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tốt lành.

(7410) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại về mọi tư tưởng hệ thế gian.

(7411) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại tu di.

(7412) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu di xuất sắc.

(7413) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giải thoát.

(7414) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh cho cả thế gian. 

(7415) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn vững chắc.

(7416) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vững chắc.

(7417) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương xuất sắc.

(7418) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô phân biệt.

(7419) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô công dụng.

(7420) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo tư duy.

(7421) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có năng lực diệt hết vọng nghiệp.

(7422) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tách rời vọng tưởng.

(7423) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc xuất sắc. 

(7424) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bảo luân.

(7425) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc lớn.

(7426) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không dơ bẩn. 

(7427) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng được trang hoàng bằng sự vui vẻ thuyết pháp.

(7428) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng là ngọn cờ vầng trăng không dơ bẩn.

(7429) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hoa trang trí.

(7430) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất ra lửa.

(7431) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự quan sát không e sợ.

(7432) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái lực phấn chấn oai dũng.

(7433) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đôi vầng nhật nguyệt của sự tinh tiến tôn quí.

(7434) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua âm thanh của tuệ giác do công đức trang sức.

(7435) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mới phát tâm chí mà đã thẩm định mọi nỗi hoài nghi và trừ diệt mọi sự phiền não.

(7436) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì xóa sạch mọi sự hắc ám.

(7437) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn quí báu. 

(7438) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương. 

(7439) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn rất quí báu. 

(7440) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ hoa.

(7441) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đế sa xuất sắc và toàn diện.

(7442) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tràn đầy cát tường.

(7443) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực tinh tiến cực mạnh. 

(7444) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương xuất sắc. 

(7445) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc nổi tiếng.

(7446) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đài gương trong sáng.

(7447) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa xuất sắc. 

(7448) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tách rời bụi bặm.

(7449) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.

(7450) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành đạt công đức.

(7451) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương. 

(7452) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tài sản nhân đà ra.

(7453) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi yên vui.

(7454) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đầy năng lực hóa độ.

(7455) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ nhân đà ra.

(7456) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của sự không sợ hãi. 

(7457) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phú lâu na.

(7458) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phất sa. 

(7459) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua về thế giới không gian và về sự trong sạch của nguồn nước chánh pháp. 

(7460) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về ánh sáng tuệ giác toàn diện. 

(7461) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua được trang sức bằng ngọc công đức và ánh sáng hương thơm. 

(7462) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của âm thanh tuệ giác toàn diện. 

(7463) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn cháy sáng không vẩn đục với ánh sáng thanh tịnh.

(7464) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn cháy sáng được đốt lên do tất cả bốn sự không sợ.

(7465) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc nhanh chóng do nỗi mừng toàn diện.

(7466) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng lành và ánh sáng lửa.

(7467) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói về sự chiếu sáng của tuệ giác toàn diện.

(7468) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của kho tàng biển cả về vô lượng công đức.

(7469) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất viên dung của bản thể các pháp. 

(7470) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn cháy sáng không vẩn đục và con mắt trong sáng.

(7471) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu soi xuất sắc của ánh sáng dũng liệt.

(7472) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ xuất sắc của tuệ giác có ánh sáng phong phú.

(7473) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được tạo thành bởi sự tinh tiến có năng lực vô biên và có ánh sáng màu hoàng kim.

(7474) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển cả về năng lực của sự hoan hỷ và về ánh sáng hương thơm. 

(7475) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của sự hoàn thành. 

(7476) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đỉnh cao của sự tự tại. 

(7477) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đi mau trong biển cả của sự hoan hỷ.

(7478) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với ánh sáng của sự tự tại.

(7479) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác nổi tiếng phong phú.

(7480) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ đức vua về biển cả thành tựu của tuệ giác. 

(7481) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng Văn thù biểu lộ rõ rệt của sắc tướng.

(7482) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về biển cả của chánh pháp. 

(7483) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nơi cư trú của các pháp công đức tuệ giác.

(7484) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về sự tự tại của phạn hạnh.

(7485) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh xuất sắc của pháp giới siêu việt. 

(7486) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của ánh sáng toàn diện và của năng lực không thể bị ghét.

(7487) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt của mặt trời về công đức không vẩn đục.

(7488) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chiếu khắp của tuệ giác không bị hạn chế.

(7489) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ kê đâu của sự xuất sắc vô số lượng. 

(7490) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng khắp cả mọi phía của không gian pháp giới.

(7491) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức xuất sắc về mây tướng tốt của phước đức.

(7492) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tột đỉnh của sự chiếu soi xuất sắc. 

(7493) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức của biển cả được gió chánh pháp. 

(7494) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng lan khắp về sự hóa độ của chánh pháp. 

(7495) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính chiếu sáng khắp cả về sự khéo kết thành bà con chánh pháp.

(7496) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác hoan hỷ và mau chóng tột bậc của chánh pháp.

(7497) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng lan khắp của sự thanh tịnh không dơ bẩn. 

(7498) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc hoa mỹ của con mắt thanh tịnh.

(7499) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoàn thành của năng lực tuệ giác toàn thiện. 

(7500) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng con mắt thanh tịnh bao la.


(100 thứ 76)


(7501) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đốt lên ngọn đèn như núi với màu sắc hoàng kim.

(7502) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chánh pháp của tuệ giác như ngọc xuất sắc. 

(7503) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn quí báu đã được đốt lên. 

(7504) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi cao của ánh sáng chiếu khắp. 

(7505) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa xuất sắc.

(7506) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực sen hồng. 

(7507) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu sáng của thiên nhân hiền lành. 

(7508) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức vô tận.

(7509) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của hoa.

(7510) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực của cam lộ.

(7511) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giới hạn tột độ của âm thanh.

(7512) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành cái oai đức xuất sắc của chánh pháp nhiệm mầu.

(7513) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu sáng như không gian âm thanh và ánh sáng lan khắp.

(7514) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc của cái thấy toàn diện.

(7515) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu sáng của công đức vô biên. 

(7516) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là hình ảnh trong gương và là cây đèn cháy sáng của công đức về ánh sáng toàn diện.

(7517) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa hoa được biểu hiện bởi thích thú và yên vui.

(7518) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua đèn cháy sáng như núi cao đẹp bằng ngọc.

(7519) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của sấm chớp màu hoàng kim và của sự khéo hóa độ bởi chánh pháp.

(7520) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chí nguyện của năng lực đầy khả năng chiến thắng.

(7521) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tiếng gầm của tuệ giác mà thành trì là không gian.

(7522) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn cháy sáng của tuệ giác nổi tiếng và khắp cả mười phương rộng lớn.

(7523) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển công đức tràn đầy ánh sáng oai hùng. 

(7524) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng hoa nở của tuệ giác.

(7525) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ vầng trăng. 

(7526) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ kê đâu về pháp giới tràn đầy của con mắt toàn diện. 

(7527) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thầy khéo hướng dẫn bởi tuệ giác xuất sắc.

(7528) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của ánh sáng.


(58)


Tôn giả Xá lợi phất, các vị lại kính lạy vô lượng chư Phật như sau đây.

(7529) Kính lạy chư Phật thuộc bốn đại lục Khéo hộ trì, ở hướng đông, do đức Phật danh hiệu Lương phẩm của kim cương, làm thượng thủ.

(7530) Kính lạy chư Phật thuộc bốn đại lục Khó hơn được, ở hướng nam, do đức Phật danh hiệu Nhân đà ra, làm thượng thủ.

(7531) Kính lạy chư Phật thuộc bốn đại lục Ý thân thiết, ở hướng tây, do đức Phật danh hiệu Bà lâu na, làm thượng thủ.

(7532) Kính lạy chư Phật thuộc bốn đại lục Ý oai hùng, ở hướng bắc, do đức Phật danh hiệu Vị thánh vĩ đại, làm thượng thủ.

(7533) Kính lạy chư Phật thuộc bốn đại lục Khéo lý giải, ở hướng đông bắc, do đức Phật danh hiệu Chiến thắng các loại ma, làm thượng thủ.

(7534) Kính lạy chư Phật thuộc bốn đại lục Yên vui, ở hướng đông nam, do đức Phật danh hiệu Tì sa môn, làm thượng thủ.

(7535) Kính lạy chư Phật thuộc bốn đại lục Vững chắc, ở hướng tây nam, do đức Phật danh hiệu Không xao động, làm thượng thủ.

(7536) Kính lạy chư Phật thuộc bốn đại lục Đất lành, ở hướng tây bắc, do đức Phật danh hiệu Toàn diện, làm thượng thủ.

(7537) Kính lạy chư Phật thuộc bốn đại lục Lửa ngọn, ở hướng thiên để, do đức Phật danh hiệu Khéo qui tụ, làm thượng thủ.

(7538) Kính lạy chư Phật thuộc bốn đại lục Tuyệt diệu, ở hướng thiên đỉnh, do đức Phật danh hiệu Được lòng tri thức, làm thượng thủ.


(59)


Tôn giả Xá lợi phất, vô lượng chư Phật sau đây, các vị hãy nhất tâm kính lạy.

(7539) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua uy đức xuất sắc Lô xá na.

(7540) Kính lạy đức Phật danh hiệu Pháp giới.

(7541) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua kho tàng xuất sắc về ánh sáng khắp cả.

(7542) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn tuệ giác. 

(7543) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu sáng của ngọn cờ tuệ giác về pháp giới không gian.

(7544) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt a di lam ba.

(7545) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của rồng.

(7546) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ánh sáng của tuệ giác toàn diện về vầng trăng chánh pháp.

(7547) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua di lưu xuất sắc của sự chiếu khắp.

(7548) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ngọn cờ kê đâu của tuệ giác không gian không bị trở ngại.

(7549) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh đi tới của bánh xe lăn khắp.

(7550) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của vô số tinh tú.

(7551) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương lan khắp.

(7552) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua đèn sáng di lưu.

(7553) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lĩnh vực của con mắt a na la.

(7554) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tì đầu la của hương thơm. 

(7555) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của đàn hương. 

(7556) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về những gì của Phật bảo.

(7557) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của thế trí luân vô biên.

(7558) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của tuệ giác vô trước.

(7559) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng. 

(7560) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sinh mạng trên tầm tư duy và mô tả.

(7561) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể bị lợi dụng.

(7562) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vầng trăng.

(7563) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại chiếu sáng.

(7564) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn Đèn mặt trời.

(7565) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc của sen hồng.

(7566) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lô xá na.

(7567) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không dơ bẩn. 

(7568) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi xuất sắc. 

(7569) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt nhìn khắp.

(7570) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống bằng phạn hạnh.

(7571) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thiên nhân Bà tẩu.

(7572) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua huy hoàng về pháp giới bình đẳng và ánh sáng vô biên.

(7573) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của năng lực. 

(7574) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính nết cao cả.

(7575) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương bao quanh.

(7576) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái ý thức của màu hoàng kim.

(7577) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uống tuyệt diệu.

(7578) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng cao vút.

(7579) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tối xuất sắc. 

(7580) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy cao vút.

(7581) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát sa.

(7582) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phất sa.

(7583) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng cao vút.

(7584) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng tuyệt diệu.

(7585) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức khắp cả.

(7586) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn làm ra.

(7587) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt lành.

(7588) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua âm thanh cao độ của Phật về tất cả chánh pháp.

(7589) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về con mắt của cái thân như ngọn cờ của núi.

(7590) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ công đức.

(7591) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ về công đức như đèn sáng và xuất sắc như ngọc.

(7592) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác biết khắp và ánh lửa của ngọc cùng với công đức xuất sắc.

(7593) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tối thắng luân.

(7594) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu xuất sắc của ngọn cờ nhân đà ra.

(7595) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu về na la diên của kim cương. 

(7596) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của mây đại từ bi.

(7597) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đầy đủ về sự an toàn xuất sắc và sự không bị hạn chế.

(7598) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rực rỡ vì sự xuất sắc của ngọn lửa to lớn.

(7599) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về biển cả của tất cả các pháp.

(7600) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn đầy đủ về ánh lửa ngọn của đỉnh đầu cực tôn.


(100 thứ 77)


(7601) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của biển cả chánh pháp sâu thẳm.


(60)


(7602) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Kho tàng kim cương, nhiều bằng vi trần của mười ức quốc độ.

(7603) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Kê đâu kim cương, nhiều bằng vi trần của mười ức quốc độ.

(7604) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Ngọn cờ kim cương, nhiều bằng vi trần của một ngàn quốc độ.

(7605) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Pháp lành, nhiều bằng vi trần của một ngàn quốc độ.

(7606) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Vừa lòng, nhiều bằng vi trần của một ngàn quốc độ.

(7607) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Công đức phổ cập, nhiều bằng vi trần của một quốc độ.

(7608) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Không thể bị chiến thắng, nhiều bằng vi trần của đại số quốc độ.

(7609) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Tì bà thi, nhiều bằng vi trần của đại số quốc độ.

(7610) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Ngọn cờ toàn diện, nhiều bằng vi trần của mười quốc độ.

(7611) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Cát tường toàn diện, nhiều bằng vi trần của tám mươi ức quốc độ.

(7612) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Tuệ giác xuất sắc, nhiều bằng vi trần của một quốc độ.

(7613) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Khắp nơi cùng khen là tự tại, nhiều bằng vi trần của mười quốc độ.


(61) 


(7614) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường xuất sắc.

(7615) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng chiếu soi xuất sắc của ánh sáng biển công đức.

(7616) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tràn đầy không suy giảm về không gian pháp giới.

(7617) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của pháp giới. 

(7618) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của pháp giới về sự chuyển đẩy bánh xe chánh pháp không đi lui đi lệch.

(7619) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức núi đại thọ của chánh pháp.

(7620) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua tiếng gầm của mây chánh pháp.

(7621) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua tiếng gầm về sự vững chắc của tất cả chánh pháp.

(7622) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua đuốc tuệ.

(7623) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua ngọn cờ đèn cháy với ánh sáng quí như ánh ngọc.

(7624) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua uy đức về ánh sáng của núi công đức.

(7625) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì là vua của chánh pháp sáng như sấm chớp và cao như ngọn cờ.

(7626) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua uy đức của núi năng lực bậc thầy về tuệ giác đèn sáng chánh pháp.

(7627) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua uy đức về tiếng gầm của những khuôn dấu chánh pháp.

(7628) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng uy đức của núi chánh pháp không tì vết.

(7629) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh của ánh sáng pháp luân.

(7630) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây thượng thặng về ánh sáng chánh pháp.

(7631) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua tiếng nói của biển cả chánh pháp.

(7632) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây ngọn cờ cao lớn của hoa chánh pháp.

(7633) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua kê đâu của núi lửa ngọn chánh pháp.

(7634) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn cháy sáng của vầng tuệ giác về mặt trời chánh pháp.

(7635) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hóa độ được tạo ra bởi tuệ giác thường xuyên.

(7636) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho ánh sáng lan khắp của tuệ giác chánh pháp.

(7637) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng xuất sắc về sự sâu thẳm của việc làm chánh pháp.

(7638) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua của kho tàng xuất sắc và núi cao bậc nhất.

(7639) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ cao của sự tinh tiến chánh pháp và di lưu của sự cát tường toàn diện.

(7640) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây xuất sắc của hoa ngọc chánh pháp.

(7641) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đỉnh đầu cái thân của ánh sáng tĩnh lặng. 

(7642) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng của hình ảnh từ bi và ánh sáng chánh pháp. 

(7643) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển cả lửa ngọn xuất sắc.

(7644) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu khắp của mặt trời tuệ giác. 

(7645) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bánh xe di chuyển khắp nơi.

(7646) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua thượng đỉnh về sự chiếu sáng của tuệ giác.

(7647) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua uy đức với ánh sáng khắp cả mười phương của pháp giới núi cao tuệ giác.

(7648) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn hoa ánh sáng của công đức.

(7649) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ngọn cờ kê đâu của đuốc tuệ.

(7650) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ánh sáng của mặt trời chiếu ra.

(7651) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi sắc tướng tốt đẹp.

(7652) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi tôn nghiêm.

(7653) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu khắp của bước đi mặt trời.

(7654) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức xuất sắc của đấng Pháp vương.

(7655) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc kim cương na la diên oai hùng của bốn sự không e sợ.

(7656) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ oai hùng của tuệ giác toàn diện. 

(7657) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phủ mình bằng sen hồng chánh pháp.

(7658) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trọng trách của cái thân bông hoa công đức.

(7659) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng xuất sắc của sự giác ngộ tại bồ đề tràng.

(7660) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng xuất sắc của đuốc chánh pháp cháy sáng.

(7661) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh của ánh sáng cát tường toàn diện. 

(7662) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ cao của chánh pháp và cờ cao của sự bền chí như kim cương. 

(7663) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây xuất sắc của núi ca tụng.

(7664) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng xuất sắc của đàn hương.

(7665) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua chiếu sáng khắp cả.

(7666) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của uy đức về bông hoa xuất sắc toàn diện.

(7667) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc của sen hồng. 

(7668) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua chiếu sáng của ngọn lửa hương thơm. 

(7669) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng về nhân.

(7670) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu sáng của núi sắc tướng tốt đẹp.

(7671) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua công đức nổi tiếng khắp nơi. 

(7672) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng thượng thặng.

(7673) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi cao đẹp về ánh sáng toàn diện. 

(7674) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua uy đức của núi công đức xuất sắc và của ánh sáng thành trì chánh pháp.

(7675) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ oai hùng của năng lực chánh pháp.

(7676) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của ánh sáng về sự chuyển đẩy bánh xe chánh pháp. 

(7677) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tuệ giác về núi công đức ánh sáng.

(7678) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu sáng của sen hồng xuất sắc về vầng trăng chuyển đẩy bánh xe chánh pháp. 

(7679) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ không thể bị chiến thắng của công đức tự tại về cờ cao Phật bảo.

(7680) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng ánh sáng sen hồng bằng ngọc.

(7681) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn mây của chóp núi ánh sáng. 

(7682) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa tuệ giác phổ cập. 

(7683) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng của núi xuất sắc về đủ loại ánh sáng. 

(7684) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua chóp núi vầng ánh sáng.

(7685) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng mây công đức. 

(7686) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ mây chóp núi chánh pháp. 

(7687) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua đèn mây của mặt trời chánh pháp. 

(7688) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của núi công đức. 

(7689) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua nổi tiếng mười phương về mây chánh pháp.

(7690) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây lọng của pháp luân. 

(7691) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ tuệ giác của tuệ giác thức tỉnh. 

(7692) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của tuệ giác. 

(7693) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng xuất sắc về sự thanh tịnh của pháp luân. 

(7694) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi xuất sắc về năng lực của chánh pháp. 

(7695) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính hiền lành của uy đức tòa núi hoàng kim. 

(7696) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của tòa núi xuất sắc và hiền lành. 

(7697) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng mây của tuệ giác toàn diện. 

(7698) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về lửa ngọn hương thơm. 

(7699) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức núi ngọc như ý dà na ca ma.

(7700) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng ánh sáng của hết thảy chánh pháp thuộc kho tàng tu di.


(100 thứ 78)

(7701) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức bánh xe chánh pháp đang được đốt sáng.

(7702) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức chóp núi xuất sắc.

(7703) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng phong phú phóng ra từ mão đỉnh đầu của biển cả chánh định. 

(7704) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời xuất sắc và nhiệm mầu.

(7705) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đuốc tinh tiến toàn diện. 

(7706) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc và nhiệm mầu của ngọc.

(7707) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của trướng ngọc và đuốc chánh pháp.

(7708) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng của ngọn cờ trang nghiêm về sắc tướng tốt đẹp.

(7709) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính oai hùng của ánh sáng vô biên và không gian chánh pháp. 

(7710) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây sấm chớp của núi ánh sáng.

(7711) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phủ mình bằng tuệ giác tinh tế.

(7712) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không bị hạn chế với không gian chánh pháp. 

(7713) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng về chánh định của chánh pháp. 

(7714) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây ánh sáng tuyệt diệu về nhân đà ra của thế giới. 

(7715) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng khéo trang hoàng của chánh pháp.

(7716) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của lửa sáng mãi và của đèn chánh pháp.

(7717) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chóp núi pháp luân.

(7718) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức về hình ảnh sắc tướng của cả ba thì gian quá khứ hiện tại và vị lai.

(7719) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng oai hùng của pháp giới.

(7720) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính oai hùng của chánh định bền chắc và núi cao đẹp xuất sắc Lô xá na.

(7721) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn và thành trì của ánh sáng chiếu khắp.

(7722) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng hoa ngọc.

(7723) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của sự chuyển đẩy bánh xe chánh pháp tuyệt diệu.

(7724) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn của thời đại không gian.

(7725) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ chánh pháp.

(7726) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng an toàn cho đời.

(7727) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ma ha ca la na oai hùng.

(7728) Kính lạy đức Phật danh hiệu An toàn.

(7729) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói đáng ưa thích.

(7730) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của đức tin thượng thặng.

(7731) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc và thượng hạng về không gian chánh pháp.

(7732) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua về y dược.

(7733) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tiếng gầm và ánh sáng của sự chuyển đẩy bánh xe chánh pháp.

(7734) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng về chư thiên.

(7735) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua chóp núi đất.

(7736) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua vui thích về không gian của tuệ giác.

(7737) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua về mọi tiếng gầm. 

(7738) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể bị đánh bại. 

(7739) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của mười đại năng lực.

(7740) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối vững chắc đầy đủ.

(7741) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh và ánh sáng lan khắp về năng lực hóa độ của sự chuyển đẩy bánh xe chánh pháp. 

(7742) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi xuất sắc và sắc tướng tốt đẹp. 

(7743) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bà sa tinh khiến.

(7744) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hộ trì sự tu hành nhanh chóng.

(7745) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng tốt đẹp đối với khắp nơi.

(7746) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bà hầu tinh khiết. 

(7747) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tu hành như bước đi dũng mãnh.

(7748) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh tự tại của chư thiên.

(7749) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự nổi tiếng được khơi dậy bởi chánh pháp.

(7750) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trà đại vô ưu.

(7751) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn không gian.

(7752) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ không tì vết.


(62)

(7753) Kính lạy hằng sa chư Phật cùng danh hiệu Hạnh nguyện cát tường.

(7754) Kính lạy hằng sa chư Phật cùng danh hiệu Sinh mạng vô biên.

(7755) Kính lạy hằng sa chư Phật cùng danh hiệu Không xao động. 

(7756) Kính lạy hằng sa chư Phật cùng danh hiệu Tuệ giác của trăng. 

(7757) Kính lạy hằng sa chư Phật cùng danh hiệu Ngọn cờ kim cương.

(7758) Kính lạy hằng sa chư Phật cùng danh hiệu Kho tàng mặt trời. 

(7759) Kính lạy hằng sa chư Phật cùng danh hiệu Ánh sáng điều thiện.

(7760) Kính lạy hằng sa chư Phật cùng danh hiệu Kim cương.

(7761) Kính lạy năm trăm chư Phật cùng danh hiệu Đại từ bi.


(63) 


Kính lạy vô lượng chư Phật đồng đẳng như sau đây:

(7762) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua về ngọn cờ công đức và lửa ngọn tuệ giác.

(7763) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thặng về ngọn cờ chánh pháp của các đấng Thiện thệ.

(7764) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu di.

(7765) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vòng hoa công đức. 

(7766) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại. 

(7767) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tĩnh lặng. 

(7768) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô lượng thương mến.

(7769) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức vốn xứng đáng.

(7770) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi tu di.

(7771) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt đôi vầng nhật nguyệt.


Kính lạy vô lượng chư Phật đồng đẳng như sau đây:


(7772) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành như không gian.

(7773) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu sáng khắp cả.

(7774) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống trong thành trì đạo đức khuôn mẫu.

(7775) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thượng đỉnh. 

(7776) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh của mây.

(7777) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi lửa ngọn của chánh pháp. 

(7778) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sinh ra từ sen hồng.

(7779) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa pháp giới.

(7780) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn biển.

(7781) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tĩnh lặng.


Kính lạy vô lượng chư Phật đồng đẳng như sau đây:

(7782) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua kê đâu của ngọc.

(7783) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức tuệ giác.

(7784) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy và thảo luận.

(7785) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhân đà ra xuất sắc.

(7786) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vĩ đại.

(7787) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua mây cũng phải kính trọng.

(7788) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác xuất sắc.

(7789) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của vua ánh sáng.

(7790) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua uy đức và phấn chấn đều xuất sắc.

(7791) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kiến thức phong phú về việc làm.

(7792) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng của pháp giới.

(7793) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi lửa ngọn của ngọc.


Kính lạy vô lượng chư Phật đồng đẳng như sau đây:

(7794) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thượng thặng.

(7795) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của ngọc.

(7796) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thặng của biển.

(7797) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chánh pháp. 

(7798) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng. 

(7799) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng thượng thặng.

(7800) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt cho đời.


(100 thứ 79)


Kính lạy vô lượng chư Phật đồng đẳng như sau đây:

(7801) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hương.

(7802) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu di xuất sắc. 

(7803) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua núi non. 

(7804) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sâu thẳm xuất sắc.

(7805) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc như ý xuất sắc.

(7806) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua về kho tàng. 

(7807) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức xuất sắc. 

(7808) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi bằng sự tĩnh lặng. 


Kính lạy vô lượng chư Phật đồng đẳng như sau đây:

(7809) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác phong phú.

(7810) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh ngọc.

(7811) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của mây không gian.

(7812) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng tuyệt diệu.

(7813) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng xuất sắc.

(7814) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trang nghiêm.

(7815) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hạnh nguyện luân.

(7816) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc.

(7817) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của ánh sáng. 


Kính lạy vô lượng chư Phật đồng đẳng như sau đây:

(7818) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành như na la diên. 

(7819) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu di xuất sắc. 

(7820) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức luân.

(7821) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc.

(7822) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể bị đánh bại. 

(7823) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại thọ bậc nhất của núi.


Kính lạy vô lượng chư Phật đồng đẳng như sau đây:

(7824) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại sa la.

(7825) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc. 

(7826) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thân tự tại giữa thế gian.

(7827) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hình ảnh trong gương. 

(7828) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sinh từ địa luân.

(7829) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức ánh sáng.

(7830) Kính lạy đức Phật danh hiệu Màu sắc kim cương. 

(7831) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về uy đức hộ trì.


Kính lạy vô lượng chư Phật đồng đẳng như sau đây:

(7832) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thân ánh sáng của chánh pháp sâu thẳm. 

(7833) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của biển chánh pháp. 

(7834) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái ý của ánh sáng xuất sắc về ngọn cờ di lưu. 

(7835) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của phạn hạnh.

(7836) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của ánh ngọc.

(7837) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh không gian.

(7838) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của hình ảnh trong đài gương pháp giới.

(7839) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quang minh luân.

(7840) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái ý kê đâu cao tột của ánh sáng tuệ giác.

(7841) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn dà dà na.

(7842) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu sáng của niềm vui xuất sắc.

(7843) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng công đức.

(7844) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính thượng thặng của sự tĩnh lặng.

(7845) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự đáp ứng khẩn cấp của lòng đại bi.

(7846) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái ý của ánh sáng về năng lực địa luân.

(7847) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc mặt biểu hiện sự tu hành toàn bộ.

(7848) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của cái thân xuất sắc.

(7849) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vì sao xuất sắc của chánh pháp. 

(7850) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành mau chóng về a ni la.

(7851) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính thượng thặng của cái lọng và ngọn cờ về sự thanh tịnh.

(7852) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hình ảnh trong đài gương của cả ba thì gian quá khứ hiện tại vị lai.

(7853) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc về sự vui vẻ thuyết pháp của biển cả đại nguyện.

(7854) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của núi cao đẹp về sự tàm quí.

(7855) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái ý của chánh pháp. 

(7856) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của đức vua kê đâu về chánh niệm.

(7857) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn tuệ.

(7858) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc về kê đâu của ánh sáng.

(7859) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh của tuệ giác phong phú.

(7860) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý nguyện và tuệ giác của hạnh nguyện pháp giới.

(7861) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc về tuệ giác và ý thức của biển cả chánh pháp.

(7862) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tối thượng của Pháp bảo.

(7863) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tối thượng của Pháp bảo.

(7864) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức luân.

(7865) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn nhẫn nhục.

(7866) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái ý của uy đức xuất sắc.

(7867) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng cho đời.

(7868) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh xa ma tha của ánh sáng cao tốc.

(7869) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ tĩnh lặng. 

(7870) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tối thắng của đại nguyện. 

(7871) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ không thể bị đánh bại.

(7872) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất xuất sắc của ngọn lửa tuệ giác.

(7873) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của chánh pháp. 

(7874) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái ý vô ngại.

(7875) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái ý đầy đủ.

(7876) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tiếng gầm vững chắc của ngôn ngữ cho đời.

(7877) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bộ phận tiếng gầm xuất sắc về sự tinh tiến tự tại trong toàn bộ âm thanh. 

(7878) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc cao nhất của chư thiên ở khắp phương hướng.

(7879) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biểu hiện khuôn mặt nhân loại.

(7880) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thân của tuệ giác biết "chúng sinh tâm" là bình đẳng. 

(7881) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm việc làm của Phật. 

(7882) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tối thắng. 

(7883) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm bình đẳng. 

(7884) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thân của sự thanh tịnh. 

(7885) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường xuất sắc. 


(64) 

Kính lạy chư Phật thượng thủ như vậy rồi, nay nhất tâm kính lạy những gì liên quan đến chư Phật như vậy. 

(7886) Kính lạy pháp thân tuyệt diệu của chư Phật. 

(7887) Kính lạy chánh pháp tuyệt diệu của chư Phật tuyên thuyết.

(7888) Kính lạy công đức của chư Phật về ba mười hai tướng tốt và tám mươi tướng phụ.

(7889) Kính lạy các loại bồ đề thọ nơi các loại bồ đề tràng của chư Phật.

(7890) Kính lạy các loại hình tượng của chư Phật.

(7891) Kính lạy các loại bảo tháp của chư Phật.

(7892) Kính lạy những chỗ tôn quí mà chư Phật đã đi lại nằm ngồi.

(7893) Kính lạy đại chúng Bồ tát bất thoái và đại chúng thanh văn bất thoái của chư Phật.

(7894) Kính lạy bốn chúng và tám bộ của chư Phật. 

(7895) Kính lạy chư vị Bồ tát đại sĩ bằng nhiều dạng thức mà tín giải Như lai pháp luân và tùy chuyển Như lai pháp luân ấy.

(7896) Kính lạy vô lượng công đức của chư Phật về mười đại năng lực, bốn sự không sợ, bốn trí vô ngại, năm thành phần của pháp thân là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến.

(7897) Kính lạy sự hồi hướng của chư Phật cho toàn bộ chúng sinh về công đức ấy mà nguyện cầu toàn bộ chúng sinh đều được hoàn thành tuệ giác vô thượng. 


(65)

Tôn giả Xá lợi phất, các vị lại nhất tâm mà kính lạy.

(7898) Kính lạy bảy mươi lần trăm triệu đức Phật xuất thế trong thời kỳ Con mắt toàn thiện.

(7899) Kính lạy bảy mươi hai ức đức Phật xuất thế trong thời kỳ Cái thấy toàn thiện.

(7900) Kính lạy một vạn tám ngàn đức Phật xuất thế trong thời kỳ Phạn âm ca tụng. 


(100 thứ 80)

(7901) Kính lạy ba mươi ba ngàn đức Phật xuất thế trong thời kỳ quá khứ.

(7902) Kính lạy tám vạn bốn ngàn đức Phật xuất thế trong thời kỳ Trang nghiêm.


(66)

Phụ lục 6 "nói thêm cách sám hối"


Tôn giả Xá lợi phất, thiện nam hay thiện nữ nào muốn diệt trừ tội lỗi thì phải tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới, xướng danh hiệu chư Phật mà kính lạy.  Hãy tác bạch như vầy, đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, thân miệng ý làm ra bao nhiêu việc bất thiện, đến nỗi phỉ đại thừa, tạo năm tội nghịch, và những tội lỗi đồng đẳng, nguyện xin tiêu diệt cả.


Tôn giả Xá lợi phất, thiện nam hay thiện nữ nào muốn đầy đủ các hạnh ba la mật, muốn hồi hướng vô thượng bồ đề, muốn hoàn thành ba la mật của chư vị Bồ tát, thì nên tác bạch như vầy, con xin học chư vị Bồ tát đại sĩ trong quá khó hiện tại vị lai mà tu hành sự đại xả, là rạch bụng lấy tim mà cho người, như bồ tát Tuệ giác xuất sắc và đức vua Ca thi; bỏ vợ con mà cho người nghèo, như bồ tát Không thoái chuyển, đức vua A sí la na, thái tử Tu đạt noa, đức vua trang nghiêm; vào địa ngục mà cứu chúng sinh thống khổ, như bồ tát Đại bi và thiên tử Mắt lành; cứu kẻ làm ác, như bồ tát Làm lành và đức vua Việc làm xuất sắc; bỏ cả mão ngọc của chư thiên đang đội trên đỉnh đầu, tước cả da đầu mà cho, như bồ tát Thân thể thượng hạng xuất sắc và thiên tử Bối tóc ngọc quí; bỏ mắt mà cho, như bồ tát Làm theo lòng thương và đức vua Ánh trăng; bỏ tai bỏ mũi, như bồ tát Không hờn oán và thiên tử Rời đi xuất sắc; bỏ răng mà cho, như bồ tát Răng hoa và voi chúa sáu ngà; bỏ lưỡi mà cho, như bồ tát Không thoái chuyển và đức vua và đức vua Mặt lành; bỏ tay mà cho, như bồ tát Thường tinh tiến và đức vua Tâm ý vững chắc; bỏ huyết cũng không tiếc, như bồ tát Làm theo chánh pháp và thiên tử Trăng suy nghĩ; bỏ thịt bỏ tủy, như bồ tát An toàn và đức vua Cho hết; bỏ đại tràng tiểu tràng, bỏ gan phổi tì thận, như bồ tát Đức lành và đức vua Tự tại rời điều ác; bỏ hết các bộ phận lớn nhỏ của thân thể, như bồ tát Tự tại đúng chánh pháp và thiên tử Ánh sáng xuất sắc; bỏ cả da trong da ngoài, như bồ tát Kho tàng thanh tịnh và thiên tử Màu hoàng kim, bỏ cả ngón tay ngón chân, như bồ tát Tinh tiến vững chắc và đức vua Màu hoàng kim; tước cả móng tay móng chân, như bồ tát Bất tận và thiên tử Cầu pháp lành; vì cầu chánh pháp mà nhảy vào hố lửa lớn, như bồ tát Tinh tiến và đức vua Cầu chánh pháp tuyệt diệu; vì cầu chánh pháp mà bán mình, mổ tim, phá xương, rút tủy, như bồ tát Tát đà ba luân và đức vua Hoàng kim vững chắc; chịu mọi khổ não, như bồ tát Cầu pháp mầu và đức vua Tu hành nhanh chóng; bỏ cả bốn đại lục và mọi thứ quí báu, như bồ tát Đại thế chí và thiên tử Vầng trăng công đức xuất sắc; bỏ cả toàn thân, như bồ tát Đại sĩ và đức vua Đại sa la; bỏ cả thân thế mà làm người hầu hạ, cung cấp và phục dịch cho kẻ nghèo khổ, như đức vua Thi tì.  Nói cốt yếu, mọi hạnh nguyện ba la mật của chư vị Bồ tát trong ba thì gian quá khứ hiện tại vị lai, con xin học tập mà làm hoàn thành.  Trong thế giới mười phương, bao nhiêu hương hoa, bao nhiêu âm nhạc, con xin hiến cúng Phật bảo Pháp bảo Tăng bảo, với lòng tùy hỷ của con.  Con lại đem phước đức ấy mà cho chúng sinh, nguyện nhờ phước đức ấy mà chúng sinh không sa vào nẻo dữ, mà đầy đủ tám vạn bốn ngàn ba la mật môn, mà mau chóng được Phật trao cho lời ghi nhận thành tựu tuệ giác vô thượng, mà mau chóng bước vào cấp độ lớn lao là không còn thoái chuyển, mà mau chóng thành đạt tuệ giác vô thượng. 


Tôn giả Xá lợi phất, hãy tiếp tục nhất tâm mà kính lạy chư Phật mười phương. 


(7903) Kính lạy đức Phật danh hiệu không xao động. 

(7904) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ly nhiễm tận cùng.

(7905) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.

(7906) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực của rồng.

(7907) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng ánh sáng tự tại.

(7908) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đủ cả mười đường ánh sáng. 

(7909) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc khắp nơi.

(7910) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại về sự nổi tiếng. 

(7911) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng kho tàng xuất sắc.

(7912) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái ý của lửa ngọn. 

(7913) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ ngọc.

(7914) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi tuệ giác.

(7915) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của cái nhân.

(7916) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống xuất sắc. 

(7917) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng di lưu.

(7918) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển tuệ giác.

(7919) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tinh tiến.

(7920) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức di lưu.

(7921) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc.

(7922) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất tuệ giác. 

(7923) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực cho người sự không sợ hãi. 

(7924) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua đi mau đến với sự đại tinh tiến. 

(7925) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác hoàn thành. 

(7926) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không trì trệ.

(7927) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tinh tiến được duy trì bằng năng lực như địa luân.

(7928) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sinh mạng của năng lực.

(7929) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt hiền lành.

(7930) Kính lạy đức Phật danh hiệu Diệt trừ ma.

(7931) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của sự không tổn hại.

(7932) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tinh tiến trên tầm nghĩ bàn.

(7933) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của sự quan sát.

(7934) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tần bà của tuệ giác.

(7935) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của tâm.

(7936) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tinh tiến của năng lực không vướng mắc.

(7937) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoan hỷ tự gánh vác gai góc.

(7938) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng giới luật.

(7939) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua thượng đỉnh về cát tường. 

(7940) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ánh sáng vô biên. 

(7941) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của sự quan sát.

(7942) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tần bà của tuệ giác.

(7943) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng của tuệ giác bất tận.

(7944) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đầu bộ với mưa ngọc.

(7945) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ba bà la của tuệ giác.

(7946) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về giới luật.

(7947) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của công đức vô biên. 

(7948) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thầy về hoa chánh pháp.

(7949) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn của chánh pháp. 

(7950) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua núi tuyệt diệu.

(7951) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc chuyển đẩy bánh xe chánh pháp.

(7952) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt không dơ bẩn.

(7953) Kính lạy đức Phật danh hiệu Duy trì đại bát nhã.

(7954) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tinh tiến với năng lực không ngừng.

(7955) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái ý thức tự tại. 

(7956) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chánh niệm biểu hiện. 

(7957) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến với năng lực phước đức.

(7958) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của ca sa tuệ giác. 

(7959) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của tuệ giác.

(7960) Kính lạy đức Phật danh hiệu An toàn cho chúng sinh một cách không có gì ngăn cản được.

(7961) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác qui tụ lại.

(7962) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng của năng lực đại di lưu.

(7963) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không gian.

(7964) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tinh tiến của công đức a dà lâu.

(7965) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của âm thanh công đức tách rời mù quáng.

(7966) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính tôn nghiêm của sự san sẻ chánh pháp.

(7967) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại về âm thanh.

(7968) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hộ trì.

(7969) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tinh tiến của năng lực tự tại. 

(7970) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc của ánh ngọc. 

(7971) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua vượt trên tất cả núi tu di.

(7972) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu của la đa na.

(7973) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là cái pháp không thể lay động.

(7974) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua di lưu đà của la đa na.

(7975) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của các pháp tổng trì.

(7976) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua công đức phổ cập.

(7977) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu của vua sa la về chánh pháp.

(7978) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua hoa điều lành.

(7979) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối công đức của tuệ giác qui tụ lại.

(7980) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của đại thọ hoa về lửa ngọn tuệ giác.

(7981) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại đối với tất cả thế nhân.

(7982) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng sống bằng chánh pháp. 

(7983) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua cả ngàn dá na về hoàng kim. 

(7984) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua phấn chấn của ngọn cờ chánh pháp.

(7985) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được vây quanh bởi đại chúng đàn hương.

(7986) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tinh tiến của tâm ý bền vững.

(7987) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn soi cho cả trần gian.

(7988) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn thể theo tâm ý chúng sinh.

(7989) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa lửa ngọn của công đức.

(7990) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ sa la nổi tiếng vô giới hạn.

(7991) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm của tuệ giác.

(7992) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mưa chánh pháp nổi tiếng từ quá khứ.

(7993) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn uy đức của niềm vui thích.

(7994) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đặc tính vô úy của sự sạch hết chướng ngại.

(7995) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của tuệ giác chiếu sáng. 

(7996) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành cả hai khối phước đức và tuệ giác.

(7997) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tập hợp mọi việc làm tuyệt diệu.

(7998) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua trang nghiêm của sự vui thích.

(7999) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của vô số những sự trang nghiêm.

(8000) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo ngồi trên pháp tòa sư tử.

 


___
Đánh máy: đệ tử Tịnh Bảo


***


A Di Da Land-1
facebook
youtube

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,727,193