Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tập 08_7000 đến 8000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)

14/06/202204:53(Xem: 33)
Tập 08_7000 đến 8000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)kinh-van-phat-ht-thich-tri-quang-1

Kinh

Phật nói danh hiệu Phật
Dịch giả Hoa văn:
Bồ đề lưu chi
Dịch giả Việt văn:
Trưởng lão Tỷ kheo Trí quang(100 thứ 71)

(7001) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của sự vô úy vững chắc. 

(7002) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc của sự dũng mãnh vững chắc.

(7003) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tĩnh lặng của sự dũng mãnh vững chắc.

(7004) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua di lưu về sự chiến thắng hắc ám.

(7005) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa sen nở đúng độ của bậc đại trượng phu xuất sắc.

(7006) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa sen nở đúng độ của bậc cát tường toàn diện.

(7007) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng âm thanh ly nhiễm.

(7008) Kính lạy đức Phật danh hiệu Pháp thân bình đẳng của các pháp.

(7009) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể bị chiến thắng.

(7010) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khó chấp nhận ý thức bất hảo.

(7011) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.

(7012) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tinh tế.

(7013) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh xuất sắc.

(7014) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sa la phấn chấn.

(7015) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc xuất sắc.

(7016) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ai cũng thích gặp.

(7017) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng.

(7018) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại tu di. 

(7019) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trăng.

(7020) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.

(7021) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bản thể các pháp.

(7022) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua được liệu.

(7023) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua tinh tú.

(7024) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thượng đẳng.

(7025) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cho sự thọ ký.

(7026) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của sự mến thương.

(7027) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của sự vô úy.

(7028) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương về ngọc của hoa.

(7029) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của rồng.

(7030) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lô xá na. 

(7031) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không dơ bẩn. 

(7032) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không phiền não. 

(7033) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo đến đây.

(7034) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng màu hoàng kim.

(7035) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không còn gốc rễ vô minh phiền não.

(7036) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn như ngọn núi cao đẹp.

(7037) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đáng nhìn.

(7038) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng có năng lực tạo tác.

(7039) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đối kháng mọi sự vẩn đục.

(7040) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không ô nhiễm. 

(7041) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo thanh tịnh. 

(7042) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giải thoát. 

(7043) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đầy hoa.

(7044) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bản thể các pháp.

(7045) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của sự khéo hộ trì.

(7046) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm vừa lòng.

(7047) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cắt đứt ái dục. 

(7048) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trong ngoài đều tối thượng. 

(7049) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của sự hoàn thành.

(7050) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh Phạn thiên.

(7051) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tuyệt diệu. 

(7052) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh thượng hạng.

(7053) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kim cương. 

(7054) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại thông suốt. 

(7055) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không e sợ.

(7056) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biệt ly phiền não.

(7057) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biệt ly lo sợ.

(7058) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biệt ly khiếp nhược.

(7059) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không bị xao động.

(7060) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ưa giải thoát.

(7061) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành. 

(7062) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cao nhất trong loài hai chân.

(7063) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác biết mọi chủng loại.

(7064) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tướng tốt uy nghiêm.

(7065) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngôn ngữ không ai lượng định được.

(7066) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngôn ngữ không có sự sợ hãi. 

(7067) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngôn ngữ thường xuyên thích đáng.

(7068) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích đáng với Phạn thiên.

(7069) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích đáng với ba mươi thiên chúng.

(7070) Kính lạy đức Phật danh hiệu Màu sắc hoàng kim của danh hiệu. 

(7071) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xả bỏ kiết sử.

(7072) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa sa la.

(7073) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa màu hoàng kim. 

(7074) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng câu mâu đầu.

(7075) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc thượng đỉnh.

(7076) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thông suốt toàn bộ.

(7077) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng không ai có thể xem đoán.

(7078) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đạt đến bờ bến bên kia của các pháp.

(7079) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo an trú.

(7080) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng trang nghiêm. 

(7081) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tĩnh lặng tuyệt diệu.

(7082) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn về sự xả bỏ phù la.

(7083) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh cho chúng sinh. 

(7084) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm thường xuyên. 

(7085) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lòng đại bi triệt để.

(7086) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính bền chắc của sự hoàn thành.

(7087) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thường mỉm cười. 

(7088) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biệt ly sự dơ bẩn.

(7089) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đầy đủ công đức của cả trăm tướng tốt. 

(7090) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thuận với chúng sinh.

(7091) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc. 

(7092) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ bát nhã.

(7093) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự triệt để của bát nhã tôn quí.

(7094) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức thỏa mãn.

(7095) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại khi nhìn vào đời.

(7096) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối lửa ngọn to lớn.

(7097) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của công đức xuất sắc.

(7098) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời xuất sắc của phạn hạnh.

(7099) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc nội tâm.

(7100) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ chánh giác.


(100 thứ 72) 


(7101) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn thượng hạng. 

(7102) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sa la xuất sắc và siêu việt của chí nguyện đã khéo lựa chọn. 

(7103) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không tì vết.

(7104) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu sáng cho tối tăm.

(7105) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự quan sát không e ngại.

(7106) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự trang hoàng bằng sự vui vẻ thuyết pháp.

(7107) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng kê đâu của vầng trăng không tì vết.

(7108) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thượng thặng quí báu. 

(7109) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa trang trí và ánh sáng làm ra.

(7110) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí thế như lửa. 

(7111) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự quan sát của tuệ giác vô úy.

(7112) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngang bằng với khí lực sư tử.

(7113) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng nổi tiếng về sự hết sạch mọi nỗi kinh hoàng rùng mình.

(7114) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức và ánh sáng của đức vua dà na dà.

(7115) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái tiếng nhìn vào đời mà nói.

(7116) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ni di.

(7117) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa quí.

(7118) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi ngọc. 

(7119) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại.

(7120) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của tiếng nói thông minh, và uy đức, về sự trang hoàng của ánh sáng đôi vầng nhật nguyệt và của sự tinh tiến quí báu.

(7121) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mới phát tâm mà đã nghĩ nhớ cứu xét mọi nỗi hoài nghi và dứt liền phiền não.

(7122) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về cái chánh định Cắt đứt mọi sự hắc ám.

(7123) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn quí báu.

(7124) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối lớn.

(7125) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương.

(7126) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không gian bình đẳng.

(7127) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự kính lạy tăng cao.

(7128) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của sự không xao động.

(7129) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoan hỷ.

(7130) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biệt ly sự sợ hãi. 

(7131) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh xuất sắc. 

(7132) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua ánh sáng.

(7133) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ không thể bị đánh bại.

(7134) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hơn tất cả.

(7135) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về sự nghe âm thanh và tiếng nói.

(7136) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cánh tay toàn thiện.

(7137) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự cao tột của ngọc.

(7138) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo lý giải. 

(7139) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự cao tột của trăng.

(7140) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết toàn hảo.

(7141) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về tính chiếu sáng của sự cát tường đứng đầu.

(7142) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đạt được sự ly nhiễm. 

(7143) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành mọi sự.

(7144) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đỉnh núi.

(7145) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự huy hoàng của lọng ngọc toàn diện.

(7146) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua của ánh sáng phong phú.

(7147) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nỗi mừng về lọng ngọc.

(7148) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì cát tường soi sáng.

(7149) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng thái dương yên vui.

(7150) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường toàn diện.

(7151) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về cái oai đức làm trong sạch mọi sự chí nguyện.

(7152) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của đức vua công đức.

(7153) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng soi khắp.

(7154) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm lan khắp. 

(7155) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh toàn thiện.


(50)


Phật dạy, tôn giả Xá lợi phất, nói cốt yếu thì chư Phật hiện tại thật nói không hết được (và lược dịch như sau). Tôn giả Xá lợi phất, vi trần của quốc độ không ai đếm biết được, cũng là như vậy, chỉ riêng chư Phật cùng danh hiệu Thích ca mâu ni với Như lai, mà đang hiện tại đi nữa, Như lai đã không thể nói hết cho các vị, dầu Như lai biết rõ tất cả như thấy trước mắt; huống chi chư Phật cùng danh hiệu khác nữa, huống chi chư Phật khác danh hiệu khác nữa, Như lai không thể nói hết cho các vị dầu Như lai cũng biết rõ tất cả như thấy trước mắt. Nay, Như lai chỉ nói đại lược chư Phật cùng danh hiệu mà đang hiện tại, các vị hãy nhất tâm kính lạy.

(7156) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Thích ca mâu ni.

(7157) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Nhiên đăng.

(7158) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đề bà diên.

(7159) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đèn sáng. 

(7160) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Hơn hết. 

(7161) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Rất xứng đáng. 

(7162) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Ba đầu ma xuất sắc.

(7163) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Tì bà thi.

(7164) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Thi khí.

(7165) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Tì xá phù.

(7166) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Câu lưu tôn. 

(7167) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Câu na hàm mâu ni.

(7168) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Ca diếp.


(51)

Phụ lục 4 "nói cách sám hối"


Vào lúc ấy, Phật lại bảo, tôn giả Xá lợi phất, thiện nam hay thiện nữ nào muốn được tuệ giác vô thượng thì trước hết phải sám hối tội lỗi.  Tỷ kheo phạm bốn giới nặng, Thức xoa, Sa di và Sa di ni phạm giới nặng của người xuất gia, Ưu bà tắc và Ưu bà di phạm giới nặng của người tại gia, tất cả bảy chúng có ai phạm giới nặng như vậy mà muốn sám hối thì phải tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới, không ăn những thứ tanh hôi và những vị cay nồng, rồi sửa dọn phòng thất nơi chỗ yên tĩnh. Trong phòng thất ấy hãy trang trí bằng phan và hoa, tô vẽ bằng hồ thơm.  Hãy treo bốn mươi chín cái phan, trần thiết bàn Phật, tôn trí tượng Phật, đốt các loại hương, chưng các loại hoa.  Rồi phát đại nguyện từ bi, nguyện cứu chúng sinh, "ai chưa vượt qua làm cho vượt qua, ai chưa cởi mở làm cho cởi mở, ai chưa an toàn làm cho an toàn, ai chưa hết khổ làm cho hết khổ". Ngày đêm liên tục nghĩ đến khổ hạnh của Như lai, vô số đời kiếp chịu bao khổ não mà không mệt mỏi, không chán nản.  "Vì cầu tuệ giác vô thượng mà, đối với chúng sinh, tự hạ cái tâm mình xuống làm cái tâm phục dịch". 


Xá lợi phất, tỷ kheo mà sám hối tội lỗi đã phạm bốn giới nặng thì phải trải qua bốn mươi chín ngày đêm, đối trước tám vị tỷ kheo thanh tịnh mà phát lộ tội lỗi đã phạm.  Phải bảy ngày một lần phát lộ trước tám vị tỷ kheo thanh tịnh như vậy.  Phải hết lòng thiết tha, cẩn trọng, mà sám hối tội lỗi đã làm.  Ngoài sự phát lộ trước tám vị tỷ kheo thanh tịnh, còn phải nhất tâm mà kính lạy chư Phật mười phương.  Xướng danh hiệu mà kính lạy theo sức lực của mình.  Dốc lòng trọn bốn mươi chín ngày đêm như vậy thì tội lỗi hết sạch, xuất hiện những hiện tượng thanh tịnh, đó là, trong lúc tỉnh thức hay trong lúc chiêm bao, thấy chư Phật thọ ký cho; thấy Bồ tát thọ ký cho; thấy các Ngài làm bạn với mình và thấy mình sắp đến Bồ đề tràng; thấy các ngài xoa đỉnh đầu của mình để mình thấy đã hết tội lỗi; thấy mình vào trong đại hội các ngài và ngồi theo thứ tự; thấy mình thuyết pháp trong đại hội ấy; thấy các vị thầy của mình, với hình tướng sa môn tịnh hạnh, và đem mình đến bồ đề tràng chỉ cho thấy đức Phật của các ngài.  Tỷ kheo sám hối mà thấy hiện tượng như vậy thì, tôn giả phải biết, tỷ kheo ấy tội lỗi dơ bẩn đã được tẩy sạch, ngoại trừ không hết lòng.  Tỷ kheo ni sám hối tội lỗi đã phạm tám giới nặng thì cũng phải y như cách thức đã làm của tỷ kheo, và đủ bốn mươi chín ngày đêm thì được thanh tịnh, ngoại trừ không hết lòng.  Thức xoa, sa di và sa di ni mà sám hối tội lỗi đã phạm giới nặng thì phải đối trước bốn vị tỷ kheo và bốn vị tỷ kheo ni thanh tịnh mà làm như trên, đủ hai mươi mốt ngày đêm thì thanh tịnh, ngoại trừ không hết lòng.  Đến ưu bà tắc và ưu bà di sám hối tội lỗi đã phạm giới nặng thì phải hết lòng tôn kính Tam bảo, gặp các vị sa môn thì tôn kính mà lạy, phát sinh cảm tưởng khó mà gặp được.  Phải mời đến chỗ mình sám hối mà hiến cúng.  Phải cầu một vị tỷ kheo mà thân tâm mình kính trọng, đến chỗ vị ấy mà phát lộ tội lỗi đã phạm, dốc lòng sám hối, nhất tâm xướng danh hiệu của chư Phật mà kính lạy.  Trọn bảy ngày đêm thì được thanh tịnh, ngoại trừ không hết lòng.


Lúc ấy Phật nói danh hiệu của chư Phật mười phương (lược dịch như sau):

(7169) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn ngọc tự tại, ở hướng đông.

(7170) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây thanh tịnh như ý, ở hướng nam.

(7171) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống lâu vô lượng, ở hướng tây.

(7172) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của ánh sáng không ô nhiễm, ở hướng bắc.

(7173) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây của ánh sáng vô ngại, ở hướng đông bắc.

(7174) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của tiếng gầm tự tại, ở hướng đông nam.

(7175) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng tuệ giác tuyệt diệu và xuất sắc, ở hướng tây nam.

(7176) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của bậc đại ly nhiễm, ở hướng tây bắc.

(7177) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng ánh sáng thấy không vô ích, ở hướng dưới.

(7178) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây sáng của công đức và con mắt toàn diện, ở hướng trên.


(52)


Bấy giờ tôn giả Xá lợi phất và cả đại hội nhờ thần lực của Phật mà thấy chư Phật quá khó vị lai hiện tại thật vô số lượng, vô giới hạn.  Ở giữa đại hội, tôn giả khóc tràn nước mắt, thưa Phật, kính bạch đức Thế tôn, thiện nam hay thiện nữ nào không phát cái tâm nguyện cầu tuệ giác vô thượng, thì người ấy không thể trở thành đức Phật.  Chúng con xưa nay chỉ như cỏ mục, có gặp ánh nắng mùa xuân cũng không mong gì có hạt mùa thu.  Tôn giả lại quì gối, chắp tay mà thưa Phật, kính bạch đức Thế tôn, xin Ngài lại nói thêm nữa về danh hiệu chư Phật.  Chúng con thích thú mà nghe.  Phật bảo, các vị hãy chú ý lắng nghe.  Như lai sẽ nói cho các vị.  Các vị hãy nhất tâm xướng mà lạy một cách tôn kính (xin lược dịch).

(7179) Kính lạy đức Phật danh hiệu Qui tụ quí báu.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Đèn cháy sáng, thuộc hướng đông của quốc độ ấy mà cách trăm ngàn ức quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì cuối cùng được chánh định của bảy giác phần, được không còn thoái chuyển đối với tuệ giác vô thượng, được vượt qua sáu mươi kiếp thế gian.

(7180) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc quí báu.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Qui tụ ngọc, thuộc hướng đông của quốc độ ấy.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì công đức bố thí không thể nào sánh được một phần.

(7181) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành Lô xá na.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Hương dồn lại, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách tám trăm quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì vượt qua năm trăm kiếp thế gian.

(7182) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hình ảnh trong gương lô xá na.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Thọ đề bạt đề, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách một ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì thoát được ba nẻo đường dữ.

(7183) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng lô xá na.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Công đức ánh sáng vô lượng, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách hai ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì vượt được ba mươi kiếp thế gian.

(7184) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Đáng vui, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách một ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì quyết định không còn thoái chuyển tuệ giác vô thượng, hết thảy loại ma không thể nào làm cho xao động.

(7185) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại quang minh.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Không lượng định được, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách một ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì người ấy thường không rời chư Phật và chư Bồ tát, quyết định không còn thoái chuyển chí nguyện mong cầu tuệ giác vô thượng.

(7186) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô lượng âm thanh.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Đèn cháy sáng, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách sáu mươi ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào được nghe và trì niệm ba lần danh hiệu như trên của Ngài thì người ấy quyết định không còn sa vào ba nẻo đường dữ, quyết định đạt được tuệ giác vô thượng.

(7187) Kính lạy đức Phật danh hiệu A di đà cù sa.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Không bụi bặm, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách một ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì vượt được mười hai kiếp thế gian.

(7188) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại ca tụng.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Khó mà hơn được, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách hai mươi ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào nghe được danh hiệu như trên của Ngài và chắp tay trì niệm thì bố thí bảy loại vàng ngọc cũng không bằng một phần.  

(7189) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh ngọc.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Ánh sáng, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách ba ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì vượt trăm kiếp thế gian, không còn thoái chuyển đối với tuệ giác vô thượng.  Ai không tin như vậy thì sa vào địa ngục một trăm kiếp.

(7190) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được đại vô úy.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Ánh sáng chiếu soi, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách mười ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào nghe mà trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì quyết định sẽ được đại vô úy, được cái khối công đức vô số lượng.

(7191) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa đốt đèn cháy sáng.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Ánh sáng ngọc như ý, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách các quốc độ khác đến ngàn thứ bảy.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào nghe mà trì niệm lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì người ấy sẽ được mười đại năng lực của chư Phật. 

(7192) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thành chân thật.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Chân thật, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách tám ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào nghe mà thọ trì lễ bái danh hiệu như trên của Ngài thì sẽ đạt được bốn chân lý, đạt được tuệ giác vô thượng. 

(7193) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự không dơ bẩn có tính vô biên.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Ánh sáng, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách trên hai mươi ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào nghe danh hiệu như trên của Ngài mà tin tưởng trì niệm lễ bái, thì sự bố thí lớn mấy cũng không bằng một phần.  Lý do là vì ai có gốc rễ tội lỗi sâu lắm mới không nghe được dành hiệu của Ngài.  Do vậy, ai nghe được danh hiệu của Ngài thì là người đã gieo trồng thiện căn không phải nơi một mà nơi nhiều đức Phật.  Người này vượt được liền bốn mươi tám kiếp thế gian.

(7194) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của trăng.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Tiếng nói tinh tế, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách chín ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào nghe mà trì niệm lễ bái  danh hiệu như trên của Ngài thì sẽ được mọi công đức vô lậu tròn đầy như trăng tròn, đạt được tuệ giác vô thượng.

(7195) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng vô biên.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Không e sợ, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách mười ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào nghe danh hiệu như trên của Ngài mà trì niệm lễ bái, thì sự bố thí lớn và lâu mấy cũng không bằng được.

(7196) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đôi vầng nhật nguyệt.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Đèn cháy sáng, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách một ngàn năm trăm quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào nghe danh hiệu như trên của Ngài mà nhớ, mà đọc, quì xuống, chắp tay mà niệm, thì dầu chỉ có ba lần, người ấy, đối với sự thành đạt tuệ giác vô thượng, vẫn có sự mau chóng. 

(7197) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không dơ bẩn.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Không dơ bẩn, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách ba mươi ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Thiện nam hay thiện nữ nào trong nhân loại, trong thiên, long, dạ xoa, la sát, là phi nhân loại, trong nhân loại hay phi nhân loại như vậy mà ai nghe được danh hiệu như trên của Ngài thì không còn thoái chuyển tuệ giác vô thượng, không còn sa vào các nẻo đường dữ.

(7198) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thanh tịnh.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Cả trăm loại ánh sáng, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách mười ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Cả nhân loại và phi nhân loại, ai nghe danh hiệu như trên của Ngài thì chắc chắn được làm thân người và biệt ly phiền não.  Ai nghe mà không tin thì vẫn sa vào địa ngục mãi. 

(7199) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Phẩm chất chất điều lành, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách một trăm quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Ai trì niệm danh hiệu như trên của Ngài với tâm trí thanh tịnh thì công đức người này có được sẽ đầy đủ như vầng mặt trời, có năng lực đánh bại ma quân và ngoại đạo, vượt được ba mươi kiếp thế gian.  

(7200)  Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc vô biên.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Sống với bảy thành phần tuệ giác, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách sáu mươi ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Ai nghe được danh hiệu như trên của Ngài thì được đầy đủ về bảy thành phần tuệ giác, có năng lực đặt chúng sinh vào trong khối ngọc xuất sắc, cuối cùng hoàn thành cái khối công đức vô số lượng.


(100 thứ 73) 


(7201) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa xuất sắc.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Hình ảnh trong gương của hoa, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách trên sáu mươi ngàn quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Ai nghe được danh hiệu như trên của Ngài mà tin tưởng, kính trọng, thì hết thảy điều lành của người ấy đều hoàn thành như là hoa nở tinh khôi, vượt được năm mươi lăm kiếp thế gian. 

(7202) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân thể tuyệt diệu.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Viễn ly mọi sự lo bực, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách trăm ngàn ức quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Ai nghe danh hiệu như trên của Ngài mà trì niệm lễ bái thì quyết định viễn ly mọi sự trở ngại, không còn sa vào các nẻo đường dữ, vượt được vô số kiếp thế gian.  

(7203) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen nở trong sạch với ánh sáng chánh pháp.  Ngài là bậc Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, của quốc độ Bình đẳng, thuộc hướng đông quốc độ ấy mà cách trăm triệu quốc độ khác nữa.  Ngài hiện còn tại thế và thuyết pháp.  Ai nghe được danh hiệu như trên của Ngài mà nhớ chứ không quên thì vĩnh viễn biệt ba nẻo đường dữ.


Phật dạy, tôn giả Xá lợi phất, tỷ kheo và tỷ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di, muốn sám hối tội lỗi, thì tắm rửa sạch sẽ, mặc ý phục mới, sửa và dọn cho sạch phòng thất, thiết trí tòa cao mà tôn trí tượng Phật, treo hai mươi lăm cái phan, hiến cúng các loại hoa và hương, tụng niệm và lễ bái hai mươi lăm danh hiệu của hai mươi lăm đức Phật nói trên, mỗi ngày đêm phải đủ sáu buổi.  Bái sám như vậy liên tiếp và đủ hai mươi lăm ngày đêm thì diệt được tội phạm bốn giới nặng hay tám giới nặng.  Thức xoa, Sa di và Sa di ni muốn bái sám thì cũng làm y như vậy.


(53) 


Tôn giả Xá lợi phất lại thưa Phật, kính bạch đức Thế tôn, xin Ngài nói thêm cho chúng con biết những chi tiết của bảy đức Phật.  Chúng con khao khát và thích thú mà nghe.  Phật bảo, tôn giả Xá lợi phất, các vị hãy nghe cho kỹ, Như lai sẽ nói cho.  Hãy nhất tâm mà kính lạy.

(7204) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tì bà thi.

(7205) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thi khí.

(7206) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tì xá phù.

(7207) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu lưu tôn.

(7208) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu na hàm mâu ni.

(7209) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ca diếp.

(7210) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ca mâu ni.

Quá khứ chín mươi mốt thời kỳ đức Tì bà thi ra đời, ba mươi thời kỳ đức Thi khí ra đời, cùng thời kỳ này đức Tì xá phù ra đời, rồi từ đó đến nhiều thời kỳ về sau không có đức Phật nào.  Qua Hiền kiếp có bốn đức Phật ra đời, là đức Câu na hàm mâu ni, đức Ca diếp, và bản thân Như lai là đức Thích ca mâu ni. 


Đức Tì bà thì sống lâu tám mười ngàn thời kỳ, đức Thi khí sống lâu sáu mươi ngàn thời kỳ, đức Tì xá phù sống lâu hai ngàn thời kỳ, đức Câu lưu tôn sống lâu mười bốn thời kỳ bậc nhỏ, đức Câu na hàm mâu ni sống lâu ba mươi thời kỳ bậc nhỏ, đức Ca diếp sống lâu hai mươi thời kỳ bậc nhỏ, còn Như lai là đức Thích ca mâu ni sống lâu một trăm năm.


Ba đức Tì bà thi, Thi khí và Tì xá phù sinh trong giai cấp Sát đế lợi; ba đức Câu lưu tôn, Câu na hàm mâu ni và Ca diếp sinh trong giai cấp Bà la môn; còn Như lai là đức Thích ca mâu ni sinh trong giai cấp Sát đế lợi.  Ba đức Tì bà thi, Thi khí và Tì xá phù thuộc dòng họ Câu lân; ba đức Câu lưu tôn, Câu na hàm mâu ni và Ca diếp thuộc dòng họ Ca diếp; còn Như lai là đức Thích ca mâu ni thuộc dòng họ Cù đàm.


Bảy đức Phật đều hoàn thành tuệ giác dưới gốc một đại thọ.  Đại thọ của đức Tì bà thi là ba tra ra, đại thọ của đức Thi khí là phân đà lị, đại thọ của đức Tì xá phù là sa la, đại thọ của đức Câu lưu tôn là ưu đầu bạt, đại thọ của đức Câu na hàm mâu ni là thi lị sa, đại thọ của đức Ca diếp là ni câu luật, đại thọ của đức Thích ca mâu ni là a thuyết tha.


Bảy đức Phật đều đại hội Thanh văn.  Đức Tì bà thi ba lần, đức Thi khí ba lần, đức Tì xá phù hai lần, đức Câu lưu tôn một lần, đức Câu na hàm mâu ni một lần, đức Ca diếp một lần, đức Thích ca mâu ni một lần.


Bảy đức Phật đều có hai vị đệ tử bậc nhất về Thanh văn, vị trước là bậc nhất về trí tuệ, vị sau là bậc nhất về thần thông.  Hai vị của đức Tì bà thi là Cát sa và Khán trà, hai vị của đức Thi khí là Xuất sắc và Tự tại, hai vị của đức Tì xá phù là Tinh tú và Thượng đỉnh, hai vị của đức Câu lưu tôn là Nhanh chóng và Sức mạnh, hai vị của đức Câu na hàm mâu ni la Đối trị và Tì đầu la, hai vị của đức Ca diếp là Thâu na và Phả la đọa; hai vị của đức Thích ca mâu ni là Xá lợi phất và Mục kiều liên.


Bảy đức Phật đều có một thị giả.  Thị giả đức Tì bà thi tên Không lo, thị giả đức Thi khí tên Hết sợ, thị giả đức Tì xá phù tên Tĩnh lặng, thị giả đức Câu lưu tôn tên Trí giác, thị giả đức Câu na hàm mâu ni tên Thân gần, thị giả đức Ca diếp tên Ca phu, thị giả đức Thích ca mâu ni tên Hoan hỷ.


Đức Tì bà thi cha tên Bàn đầu, mẹ tên Bàn đầu ý, thành trì tên Bàn đầu.  Đức Thi khí cha tên Câu na, mẹ tên Xuất sắc, thành trì tên A nâu la bạt đề.  Đức Tì xá phù cha tên A lâu na, mẹ tên Xứng ý, thành trì tên Tùy ý.  Đức Câu lưu tôn cha tên Công đức, mẹ tên Quảng đại, thành trì tên Vô úy.  Đức Câu na hàm mâu ni cha tên Hỏa đức, mẹ tên Nan thắng, thành trì tên Trang nghiêm.  Đức Ca diếp cha tên Tịnh đức, mẹ tên Thiện tài, thành trì tên Tri sứ.  Đức Thích ca mâu ni cha tên Thâu đầu đàn, mẹ tên Ma ha ma da, thành trì tên Ca tì la.


(54)


Tôn giả Xá lợi phất, các vị hãy kính lạy bổn sư của Như lai là đức Phật cũng danh hiệu Thích ca mâu ni, và các đức Phật sau đây.

(7211) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ca mâu ni.

(7212) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với sự tuyệt diệu.

(7213) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng hết thảy.

(7214) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn đốt sáng.

(7215) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không sợ hãi.

(7216) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của chánh pháp.


Tôn giả Xá lợi phất, đồng đẳng như vậy, đây là các đức Phật tiêu biểu tám mười hai ức đức Phật của thời kỳ vô số thứ nhất mà đức Phật cuối cùng danh hiệu là Thích ca mâu ni.  Thời kỳ vô số thứ hai, giai đoạn đầu có các đức Phật sau đây.

(7217) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc quí báu.

(7218) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn cháy sáng.

(7219) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nhiệm mầu.

(7220) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành xuất sắc. 

(7221) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết toàn hảo.

(7222) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn hảo. 

(7223) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trì đề ra tra.

(7224) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng. 

(7225) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không e sợ.

(7226) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại.

(7227) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không trái nghịch.

(7228) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn hảo.

(7229) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi lành.

(7230) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý lành.

(7231) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương.

(7232) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng nóng bức.

(7233) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng tối tăm.

(7234) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng. 

(7235) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn. 

(7236) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nhiệm mầu.

(7237) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức vô số lượng.

(7238) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất thanh tịnh.

(7239) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn.

(7240) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy nghĩa lý bậc nhất.

(7241) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ca mâu ni. 

(7242) Kính lạy đức Phật danh hiệu Diệu hạnh xuất sắc.

(7243) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tĩnh lặng tuyệt diệu.

(7244) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân thể tuyệt diệu.

(7245) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức.

(7246) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống theo phạn hạnh. 

(7247) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng.

(7248) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng và tự tại.

(7249) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi của sự thuần hóa.

(7250) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tài sản nhân đà ra.


Tôn giả Xá lợi phất, trên đây là các đức Phật của thời kỳ vô số thứ hai; thời kỳ này có bảy mười hai ức đức Phật.  Các vị hãy kính lạy tiếp tục. 


(7251) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại năng lực. 

(7252) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tinh tiến.

(7253) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất thanh tịnh. 

(7254) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại sáng tỏ.

(7255) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sóng nắng.

(7256) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ca mâu ni.

(7257) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rồng lớn.

(7258) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại oai đức.

(7259) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm vững chắc.

(7260) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương.

(7261) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi ngọc. 

(7262) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ nhân đà ra.

(7263) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của sự không sợ hãi.

(7264) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phú lâu na.

(7265) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đỉnh đầu tôn quí.

(7266) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng xuất sắc.

(7267) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc tuyệt diệu.

(7268) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không dơ bẩn. 

(7269) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cho ánh sáng.

(7270) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hóa giải oán thù.

(7271) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ba tư đà.

(7272) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ lớn.

(7273) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phả la đọa.

(7274) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tất sa.

(7275) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tú.

(7276) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tì bà thi.

(7277) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thi khí.

(7278) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu lân.

(7279) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tì xá phù.

(7280) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có năng lực tạo ra ánh sáng và là bậc không thể bị chiến thắng.

(7281) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thi khí.

(7282) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết toàn hảo.

(7283) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ca mâu ni cuối cùng.

Tôn giả Xá lợi phất, trên đây là các đức Phật của thời kỳ vô số thứ ba; thời kỳ này có bảy mươi mốt ức đức Phật.


(55)


Tôn giả Xá lợi phất, nay Như lai nói về các đức Phật quá khứ, thật có đến vô số lượng, vô giới hạn.  Các vị hãy nhất tâm mà kính lạy.

(7284) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tăng thêm hoan hỷ.

(7285) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của nhân loại.

(7286) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.

(7287) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc đại ly nhiễm.

(7288) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoan hỷ.

(7289) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại.

(7290) Kính lạy đức Phật danh hiệu Như ý đầy đủ.

(7291) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng toàn diện.

(7292) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tinh tiến.

(7293) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu lân.

(7294) Kính lạy đức Phật danh hiệu An toàn.

(7295) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trí tuệ.

(7296) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại ca tụng.

(7297) Kính lạy đức Phật danh hiệu A nâu luật.

(7298) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc tuyệt diệu.

(7299) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không nhàm chán và thõa mãn.

(7300) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối lửa ngọn rất sáng.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
92,134,549