Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tập 07_6000 đến 7000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)

17/05/202222:39(Xem: 1560)
Tập 07_6000 đến 7000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)

kinh-van-phat-ht-thich-tri-quang-1

Kinh

Phật nói danh hiệu Phật
Dịch giả Hoa văn:
Bồ đề lưu chi
Dịch giả Việt văn:
Trưởng lão Tỷ kheo Trí quang


(100 thứ 61)

(6001) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ hoa na la diên, thuộc quốc độ Tính nết trong sạch.
(6002) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức sen hồng, thuộc quốc độ Có hoa.
(6003) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tiếng sấm, thuộc quốc độ Có mây.
(6004) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng chiêm bặc, thuộc quốc độ Không thể bỏ mà đi.
(6005) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng thượng thặng, thuộc quốc Hoa sen.
(6006) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chúa tể, thuộc quốc độ Ngọn cờ ánh sáng.
(6007) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua trang nghiêm, thuộc quốc độ Ánh sáng trang nghiêm của vô biên công đức.
(6008) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường toàn diện, thuộc quốc độ Ánh sáng vô số.
(6009) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua khí thế uy dũng, ánh sáng hoàng kim, yên vui hoạt hiện, qui tụ vô biên ngọc công đức; thuộc quốc độ Yên vui hoạt hiện và được tạo ra bởi vô biên ngọc công đức.
(6010) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của tòa núi xuất sắc tuyệt diệu và ánh sáng trải ra khắp nơi, thuộc quốc độ Khắp nơi ngọc quí xen nhau.
(6011) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của sự ca tụng không dơ bẩn, thuộc quốc độ Khắp nơi không dơ bẩn.
(6012) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa toàn diện, thuộc quốc độ Bước đi trong sáng.
(6013) Đồng đẳng như vậy, các đức Phật trong các quốc độ, con xin kính lạy tất cả.
(6014) Trong các quốc độ như vậy, các vị Bồ tát, Đại Bồ tát, cùng các đại chúng khác, con cũng xin kính lạy.
Lúc ấy các vị Tỷ kheo thưa Phật, kính bạch đức Thế tôn, kính bạch đức Thế tôn, các đức Phật như vậy đời sống dài hay ngắn, và đồng đẳng hay không đồng đẳng? Phật dạy, chư vị Tỷ kheo, hãy nghe cho kỹ, Như lai sẽ nói cho chư vị. Chư vị Tỷ kheo, quốc độ Sa bà, trong Hiền kiếp, mà là thời đại Như lai, đức Thích ca mâu ni, thì một thời kỳ là một ngày đêm của quốc độ Cực lạc. Quốc độ Cực lạc, mà là thời đại đức A di đà, thì một thời kỳ là một ngày đêm của quốc độ Ngọn cờ ca sa. Quốc độ Ngọn cờ ca sa, mà là thời đại đức Nghiền nát kim cương, thì một thời kỳ là một ngày đêm của quốc độ Tiếng gầm của bánh xe chánh pháp không thoái lui. Quốc độ Tiếng gầm của bánh xe chánh pháp không thoái lui, mà là thời đại đức Phủ mình bằng sen hồng có ánh sáng hiền lành thích thú, thì một thời kỳ là một ngày đêm của quốc độ Không dơ bẩn. Quốc độ Không dơ bẩn, mà là thời đại đức Ngọn cờ chánh pháp, thì một thời kỳ là một ngày đêm của quốc độ Ngọn đèn được điều thiện đốt lên. Quốc độ Ngọn đèn được điều thiện đốt lên, mà là thời đại đức Sư tử, thì một thời kỳ là một ngày đêm của quốc độ Ánh sáng điều thiện. Quốc độ Ánh sáng điều thiện, mà là thời đại đức Kho tàng Lô xá na, thì một thời kỳ là một ngày đêm của quốc độ Khó bị vượt qua, mà là thời đại đức Phủ mình bằng sen hồng có ánh sáng chánh pháp, thì một thời kỳ là một ngày đêm của quốc độ Tuệ giác trang nghiêm. Quốc độ Tuệ giác trang nghiêm, mà là thời đại đức Ánh sáng của tất cả thần thông, thì một thời kỳ là một ngày đêm của quốc độ Ánh sáng đài gương. Quốc độ Ánh sáng đài gương, mà là thời đại đức Tuệ giác của trăng,... Chư vị Tỷ kheo, đối chiếu như vậy cho đến mười con số vô số trăm ngàn vạn quốc độ, quốc độ cuối cùng tên là Sen hồng xuất sắc, thì một thời kỳ tại quốc độ ấy là một ngày đêm của quốc độ đức Cát tường xuất sắc. Chư vị Tỷ kheo, như vậy thì quốc độ là vô lượng vô biên, thì gian là ngắn dài không đồng đẳng, thọ lượng của chư Phật cũng tùy cơ mà tương tự. Chư vị Tỷ kheo, nay, hãy xướng mà lạy danh hiệu của chư Phật như vậy.

Kính lạy chư Phật đã nói trên đây:

(6015) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ca mâu ni.
(6016) Kính lạy đức Phật danh hiệu A di đà.
(6017) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nghiền nát kim cương.
(6018) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phủ mình bằng sen hồng có ánh sáng hiền lành thích thú.
(6019) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ chánh pháp.
(6020) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sư tử.
(6021) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng lô xá na.
(6022) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phủ mình bằng sen hồng có ánh sáng chánh pháp.
(6023) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của tất cả thần thông.
(6024) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của trăng.
(6025) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường xuất sắc.
(6026) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác không xao động.
(6027) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác a ni la.
(6028) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác a tư đà.
(6029) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của pháp hạnh.
(6030) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác a lâu na.
(6031) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thường xuyên.
(6032) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác tuyệt diệu.
(6033) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời tự tại của sự yên vui.
(6034) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của phạn hạnh.
(6035) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của tuệ giác xuất sắc.
(6036) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng yêm ma la.
(6037) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng không thoái chuyển.
(6038) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng không xao động.
(6039) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng a ni la.
(6040) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng bà lưu na.
(6041) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng a tư.
(6042) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng xuất sắc.
(6043) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng a lâu na.
(6044) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng không dơ bẩn.
(6045) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng của tuệ giác xuất sắc.
(6046) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt không thoái chuyển.
(6047) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt bậc nhất.
(6048) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt a ni la.
(6049) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt không xao động.
(6050) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt a tư đà.
(6051) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt của pháp hạnh.
(6052) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt bà lưu na.
(6053) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt xuất sắc.
(6054) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt thanh tịnh vi diệu.
(6055) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ không thoái chuyển.
(6056) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ a ni la.
(6057) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ a tư đà.
(6058) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ pháp hạnh.
(6059) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ a lâu na.
(6060) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ thường xuyên.
(6061) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ tuyệt diệu.
(6062) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ tự tại.
(6063) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ phạn hạnh.
(6064) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ xuất sắc.
(6065) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ di lưu.
(6066) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc của sen hồng.
(6067) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn diện.
(6068) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sinh mạng của phạn hạnh.
(6069) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngang bằng với kim cương.
(6070) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời bà tẩu.
(6071) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua xác định của hết thảy các pháp.
(6072) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về con mắt tĩnh lặng của ngọn cờ di lưu.
(6073) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trí sa.
(6074) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phất sa.
(6075) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng xuất sắc.
(6076) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh lửa.
(6077) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức của chánh pháp.
(6078) Kính lạy đức Phật danh hiệu Điều lành.
(6079) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự khen ngợi xuất sắc.
(6080) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác ngọc.
(6081) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt nhiệm mầu.
(6082) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn.
(6083) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lý giải nghĩa lý.
(6084) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại.
(6085) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời bà tẩu.
(6086) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không bỏ mà đi.
(6087) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lý giải xuất sắc.
(6088) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành tuyệt diệu.
(6089) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng không bị trở ngại.
(6090) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ về tuệ giác vô biên.
(6091) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn diện.
(6092) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hậu ba bà la.
(6093) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc tuyệt diệu.
(6094) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.
(6095) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô biên.
(6096) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ chánh pháp.
(6097) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng của tuệ giác vô biên.
(6098) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng về cái nhìn của công đức phổ cập.
(6099) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức.
(6100) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ kim cương.

(100 thứ 62)

(6101) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ xuất sắc của những ngọn cờ nhân đà ra.
(6102) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ công đức xuất sắc về lửa ngọn quí báu của tuệ giác toàn diện.
(6103) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đô công đức xuất sắc về lửa ngọn quí báu của tuệ giác toàn diện.
(6104) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của mây đại từ bi không vẩn đục.
(6105) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ na la diên của kim cương.
(6106) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tu hành xuất sắc và không thể bị cản trở.
(6107) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn.
(6108) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự uy nghiêm xuất sắc của núi.
(6109) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cư trú ngay vào trong sự trang hoàng thượng đỉnh của biển cả về toàn bộ các pháp.
(6110) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuyệt diệu của biển cả về chánh pháp sâu thẳm.
(6111) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn cháy sáng có sự vây quanh mà giữ lấy ngọn lửa quí báu.
(6112) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về quang minh luân của biển cả công đức.
(6113) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc của Lô xá na.
(6114) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng xuất sắc về thi khư la của pháp giới không gian sung mãn.
(6115) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng của sự không thoái chuyển.
(6116) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của pháp giới.
(6117) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của vua rừng cây chánh pháp tuyệt diệu.
(6118) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tiếng gầm của biển cả toàn bộ chánh pháp.
(6119) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ và đèn sáng cùng có ánh sáng quí báu.
(6120) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức ánh sáng của công đức như núi tu di.
(6121) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tiếng gầm của mây chánh pháp.
(6122) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua đèn cháy và đuốc sáng của tuệ giác.
(6123) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì là ngọn cờ siêu tốc của sấm chớp chánh pháp.
(6124) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực oai hùng của cây đèn chánh pháp đang được đốt sáng.
(6125) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của pháp giới không thoái chuyển.
(6126) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua núi uy đức của năng lực tuệ giác.

(36)

(6127) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ánh sáng đàn hương mà chiếu soi, là đức Phật đầu tiên của quốc độ Khéo chiếu soi, thuộc quốc đại Ánh sáng của điện.
(6128) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lô xá na, là đức Phật đầu tiên của quốc độ Không dơ bẩn, thuộc thời đại Điều thiện quyết định và trong sáng.
(6129) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua đèn sáng trầm đàn, là đức Phật đầu tiên của quốc độ Khéo thanh tịnh, thuộc thời đại Cam lộ trang sức.
(6130) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua xuất sắc về ánh sáng như núi tu di, là đức Phật đầu tiên của quốc độ Hương tuyệt diệu, thuộc thời đại Khéo an trú.
(6131) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua uy nghiêm về các loại ngọc của công đức vô biên, là đức Phật đầu tiên của quốc độ Trang nghiêm, thuộc thời đại Khéo thấy biết.
(6132) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực kim cương, là đức Phật đầu tiên của quốc độ Thanh tịnh, thuộc thời đại Lửa ngọn trong sáng.
(6133) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tỳ sa môn, là đức Phật đầu tiên của quốc độ Không thể chê ghét, thuộc thời đại Không thể chê ghét.
(6134) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng ngọc, là đức Phật đầu tiên của quốc độ Không thể chê ghét, thuộc thời đại Không thể chê ghét.
(6135) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng trên tầm nghĩ bàn, là đức Phật đầu tiên của quốc độ Tài sản nổi tiếng, thuộc thời đại Không thể trách mắng.
(6136) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của sự nhìn vào đời, là đức Phật đầu tiên của quốc độ Cái vui tinh khiết, thuộc thời đại Thanh tịnh trang nghiêm.
(6137) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh lửa, là đức Phật đầu tiên của quốc độ Bụi và ánh sáng, thuộc thời đại Bụi và chân thật.
(6138) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua trang nghiêm của năng lực, là đức Phật đầu tiên của quốc độ Thanh tịnh, thuộc thời đại Phạn âm ca tụng.
(6139) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt hiền lành, là đức Phật đầu tiên của quốc độ Ngọn cờ của trăng, thuộc thời đại Ánh sáng huy hoàng của cái đức.

(37)

(6140) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoàn thành xuất sắc như đàn hương lan đi một cách bình đẳng.
(6141) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ánh sáng và tiếng gầm của biển cả chánh pháp.
(6142) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chuyển đẩy bánh xe chánh pháp một cách không có tì vết.
(6143) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua uy đức tĩnh lặng.
(6144) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn cháy sáng khắp cả không gian.
(6145) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng tự tại của chư thiên.
(6146) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua kê đô của ngọn cờ mặt trời.
(6147) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của đức tin.
(6148) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng hoa ngọc.
(6149) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân thể như vầng thái dương tuyệt diệu.
(6150) Kính lạy đức Phật danh hiệu Toàn bộ thân thể là vầng trăng sáng của tuệ giác.
(6151) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân không dơ bẩn.
(6152) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua uy đức của đàn hương diêm phù.
(6153) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thân của tướng tốt trang sức.
(6154) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đủ loại ánh sáng của trăng và lửa.
(6155) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đô của tuệ giác khéo quan sát.
(6156) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ánh sáng của tuệ giác tinh khiết.
(6157) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tinh tiến na la diên của kim cương.
(6158) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chỗ ở của tuệ giác không thể bị chiến thắng.
(6159) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác uy dũng.
(6160) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác và thần thông tinh khiết một cách toàn diện.
(6161) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây xuất sắc của con mắt tinh khiết.
(6162) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác kim cương.
(6163) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng và chóp tóc ánh ra như lửa.
(6164) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đô của mặt trời tuệ giác.
(6165) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đạt được mọi công đức.
(6166) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu soi của mây sáng tuệ giác.
(6167) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng chiếu khắp.
(6168) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phủ mình với sen hồng bằng ngọc.
(6169) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng vang của cái lọng không bị ngăn cản.
(6170) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí thế oai hùng của ánh sáng toàn diện.
(6171) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng của cái tuệ giác lấy pháp giới làm lĩnh vực.
(6172) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái tuệ giác vui vẻ thuyết pháp thì vốn như không gian.
(6173) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng tốt của hương thơm ban đầu.
(6174) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự vang vọng tĩnh lặng của âm thanh toàn diện.
(6175) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức như núi của cam lộ.
(6176) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh gầm vang của biển cả chánh pháp.
(6177) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự bền chắc của điều lành và sự bền chắc của mạng lưới ánh sáng.
(6178) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng sáng và bụi nhỏ.
(6179) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bối tóc trên đỉnh đầu và hình bóng trong bức gương cùng với bầu không gian rỗng lặng.
(6180) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt trăng đầy của tuệ giác toàn thiện.
(6181) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hoa tuệ giác thanh tịnh.
(6182) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc của núi lửa ngọn rất quí.
(6183) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của lửa công đức không tì vết.
(6184) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ trăng ngọc.
(6185) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua uy đức của ánh sáng xuất sắc như ngọc.
(6186) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm của tuệ giác toàn diện.
(6187) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn cháy sáng mênh mông như biển lửa ngọn.
(6188) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tiếng gầm không vẩn đục của chánh pháp.
(6189) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ nổi tiếng của công đức không thể đối chiếu.
(6190) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân thể của chánh định luân.
(6191) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng không tì vết của bản nguyện dìu đỡ như cánh tay dài.
(6192) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn nghĩa lý của tuệ giác về hiện tượng.
(6193) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh như ngọc do chánh pháp dậy lên.
(6194) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua kho tàng chiếu sáng xuất sắc.
(6195) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ về những tư tưởng hệ như những cỗ xe.
(6196) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời không lo sợ gì do đức tin phong phú vào sen hồng của biển cả chánh pháp.
(6197) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tiếng gầm của biển cả chánh pháp.
(6198) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự cao khiết của ngọn núi chánh pháp.
(6199) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đỉnh đầu tỏa sáng của bánh xe chánh pháp.
(6200) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây xuất sắc của mặt trời chánh pháp.

(100 thứ 63)

(6201) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua âm thanh diễn tả về biển cả chánh pháp.
(6202) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn cháy sáng về tuệ giác của mặt trời chánh pháp.
(6203) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây của ngọn cờ kê đô về bông hoa chánh pháp.
(6204) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua kê đô của núi cao về lửa ngọn chánh pháp.
(6205) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng xuất sắc sâu xa về việc làm chánh pháp.
(6206) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đài gương soi khắp của tuệ giác chánh pháp.
(6207) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu soi được tạo ra bởi tuệ giác toàn diện và như một kho tàng.
(6208) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua kho tàng xuất sắc của vùng núi chúa.
(6209) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự soi sáng của cát tường toàn diện.
(6210) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ tinh tiến làm tất cả pháp hạnh kết liền với nhau.
(6211) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây xuất sắc về hoa ngọc của chánh pháp.
(6212) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đỉnh đầu với ánh sáng tĩnh lặng.
(6213) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng sáng về sự từ bi vui vẻ thuyết pháp theo ánh sáng chánh pháp.
(6214) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển lửa ngọn.
(6215) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chiếu khắp của mặt trời tuệ giác.
(6216) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh về bánh xe chánh pháp phổ cập.
(6217) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ánh sáng tuệ giác.
(6218) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn hoa của ánh sáng phước đức.
(6219) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ánh sáng mặt trời.
(6220) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ngọn cờ kê đô về uy dũng của tuệ giác.
(6221) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tòa núi tướng tốt tôn quí.
(6222) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tòa núi uy nghiêm.
(6223) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu khắp của bước đi mặt trời.
(6224) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng xuất sắc về tuệ giác của mạng lưới chánh pháp.
(6225) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lực sĩ oai hùng không sợ hãi.
(6226) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mãnh lực về đặc tính bất nhị của tuệ giác toàn diện.
(6227) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phủ mình bằng sen hồng của tuệ giác.
(6228) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển xuất sắc của hoa công đức.
(6229) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đuốc chánh pháp được đốt lên và sáng như vầng trăng xuất sắc.
(6230) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng xuất sắc về tuệ giác toàn hảo của bồ đề luân.
(6231) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường toàn diện thì cao cả như là đỉnh đầu.
(6232) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ chánh pháp và ngọn đèn cháy sáng.
(6233) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua ngọn cờ của biển cả kim cương.
(6234) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây xứng với sự xuất sắc của núi.
(6235) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng của đàn hương xuất sắc.
(6236) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua chiếu soi cho chúng sinh.
(6237) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng uy đức của hoa công đức phổ cập.
(6238) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng hoa của sen hồng xuất sắc.
(6239) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái nhân là sen hồng.
(6240) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của ánh sáng lửa ngọn có hương thơm.
(6241) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lô xá na của núi tướng tốt.
(6242) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ nổi tiếng mà khắp nơi đều nghe.
(6243) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của ánh sáng thành trì chánh pháp.
(6244) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi sáng của sự toàn diện.
(6245) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của công đức.
(6246) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ hùng dũng của năng lực chánh pháp và tướng tốt xuất sắc.
(6247) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm và ánh sáng của sự chuyển đẩy bánh xe chánh pháp.
(6248) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là sự chiếu soi của tuệ giác bát nhã và là núi của công đức ánh sáng.
(6249) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc tuyệt diệu của vầng trăng về sự chuyển đẩy bánh xe chánh pháp.
(6250) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đô thanh tịnh của Lô xá na về hoa chánh pháp.
(6251) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng ánh sáng của sen hồng bằng ngọc.
(6252) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa tuệ giác toàn diện.
(6253) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn mây trên núi ngọc.
(6254) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng di lưu xuất sắc của mọi loại ánh sáng.
(6255) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua núi cao về quang minh luân.
(6256) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái lọng của mây phước đức.
(6257) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ mây của núi cao chánh pháp.
(6258) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của núi công đức.
(6259) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua đèn mây của mặt trời chánh pháp.
(6260) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng xuất sắc và nổi tiếng của mây chánh pháp.
(6261) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây năng lực củ bánh xe chánh pháp.
(6262) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của tuệ giác và cờ xí của hương thơm.
(6263) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng xuất sắc về tính thanh tịnh của bánh xe chánh pháp.
(6264) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy lực cát tường của núi rừng hoàng kim.
(6265) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức di lưu của bậc thượng thủ về cát tường.
(6266) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của mây tuệ giác phổ cập.
(6267) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi xuất sắc của năng lực chánh pháp.
(6268) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua xuất sắc về lửa ngọn của hương thơm.
(6269) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của núi ngọc như ý dà na ca.
(6270) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quang minh luân về mọi chánh pháp của kho tàng thượng đỉnh.
(6271) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đốt lên uy đức của chánh pháp luân.
(6272) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức về tính xuất sắc của núi và núi cao.
(6273) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây sáng của ngọn đuốc tinh tiến toàn diện.
(6274) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mão chư thiên đính ngọc cát tường của chánh định.
(6275) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh ngọc xuất sắc.
(6276) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của màn ngọc và đuốc sáng chánh pháp.
(6277) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy dũng ánh sáng chánh pháp tạo ra yên vui.
(6278) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ vầng trăng về sắc tướng uy nghiêm.
(6279) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây điện sấm tạo nên núi ánh sáng.
(6280) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ không tì vết.
(6281) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tràn khắp không gian của chánh pháp không bị trở ngại.
(6282) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phủ mình bằng hoa tuệ giác thú vị.
(6283) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh và ánh sáng tuyệt diệu ở giữa trần gian.
(6284) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh và ánh sáng định tâm của chánh pháp.
(6285) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng đa dạng của âm thanh chánh pháp.
(6286) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh biển cả lửa ngọn của chánh pháp.
(6287) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của chánh pháp luân cao nhất.
(6288) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức về hình ảnh trong đài gương của hiện tượng quá khứ hiện tại vị lai.
(6289) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng uy dũng như sư tử của chánh pháp.
(6290) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng rực rỡ như lửa ngọn của chánh pháp.
(6291) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi cao xuất sắc của Lô xá na.
(6292) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự uy dũng của biển cả về hết thảy chánh định.
(6293) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng của tuệ giác có ánh sáng chiếu khắp.
(6294) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng của thành trì pháp giới.
(6295) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của tiếng gầm về sự toàn diện.
(6296) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ về sự cát tường.
(6297) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ về ánh sáng toàn diện.
(6298) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua về sự sinh ra bằng bào thai một cách kỳ diệu.
(6299) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn pháp giới.
(6300) Kính lạy đức Phật danh hiệu Từ không gian mà chiếu ra ánh sáng như núi.

(100 thứ 64)
(6301) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt a ni la.
(6302) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của rồng.
(6303) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tu di xuất sắc của sự chiếu soi khắp cả.
(6304) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ngọn cờ kê đô của tuệ giác không gian không có trở ngại.
(6305) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm về sự chiếu soi mười phương của ánh sáng tuệ giác toàn diện.
(6306) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tiếng gầm của vua mây.
(6307) Kính lạy đức Phật danh hiệu Gặp không vô ích.
(6308) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu khắp.
(6309) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng thật.
(6310) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi tuyệt diệu được tạo ra bởi loại ngọc màu hoàng kim.
(6311) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tuyệt diệu.
(6312) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng Lô xá na của ngọn cờ hoàng kim diêm phù.
(6313) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hàng trăm loại ánh sáng màu sắc hoàng kim.
(6314) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng là thật.
(6315) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khen không vô ích.
(6316) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời mến thương.
(6317) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành nghĩa lý của tuệ giác.
(6318) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường toàn diện.
(6319) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua kê đô của ánh sáng không vẩn đục.
(6320) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn rất quí.
(6321) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đôi vầng nhật nguyệt.
(6322) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc của biển cả.
(6323) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ cao của chánh pháp.
(6324) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua công đức vô biên.
(6325) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho ngọc.
(6326) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt tinh khiết.
(6327) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh hoa của sự sống lâu bất tận.
(6328) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối ngọc.
(6329) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác nổi lên.
(6330) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hộ trì mọi mặt.
(6331) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tát bà tì phù.

(38)

Vào lúc ấy, (lược dịch như sau), tỷ kheo Ưu ba ma na thưa với Phật, kính bạch đức Thế tôn, có bao nhiêu đức Phật đã quá khứ? Phật dạy, tỷ kheo Ưu ba ma na, bụi nhỏ của hằng sa quốc độ mà người nào biết được đi nữa, số lượng chư Phật cùng danh hiệu đã quá khứ, người ấy cũng không thể biết được; thế nhưng Như lai thì biết rõ tất cả như thấy trước mắt. Chư Phật cùng danh hiệu đã không thể biết rõ, huống chi chư Phật khác danh hiệu; thế nhưng Như lai cũng biết rõ tất cả. Nay, hãy nói về chư Phật cùng danh hiệu, như cùng danh hiệu Thích ca mâu ni, thì cũng cùng tên về cha mẹ và xứ sở, về đệ tử và thị giả, thì số lượng chư Phật cùng danh hiệu Thích ca mâu ni như vậy cũng không thể biết được, thế nhưng Như lai cũng biết rõ tất cả. Như chư Phật cùng danh hiệu Thích ca mâu ni như vậy, thì chư Phật cùng danh hiệu Ngọn cờ không thể bị chiến thắng cũng là như vậy, chư Phật cùng danh hiệu Lô xá na cũng là như vậy, chư Phật cùng danh hiệu Con mắt xuất sắc không vẩn đục cũng là như vậy, chư Phật cùng danh hiệu Đức vua thanh tịnh của ánh sáng cũng là như vậy, chư Phật cùng danh hiệu Con mắt trong sáng không vẩn đục cũng là như vậy, chư Phật cùng danh hiệu Thanh tịnh vì điều thiện không tì vết cũng là như vậy, chư Phật cùng danh hiệu Đức vua xuất sắc vì hoàn thành vô biên công đức cũng là như vậy, chư Phật cùng danh hiệu Ánh sáng ngọc cũng là như vậy, chư Phật cùng danh hiệu Tu hành tĩnh lặng cũng là như vậy, chư Phật cùng danh hiệu Phẩm chất âm thanh cũng là như vậy, chư Phật cùng danh hiệu Sen hồng xuất sắc cũng là như vậy, chư Phật cùng danh hiệu Lọng ngọc che khắp cũng là như vậy… Chư vị Tỷ kheo, các người hãy kính lạy vô số chư Phật cùng danh hiệu như vậy:
(6332) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đức vua phấn chấn vì ánh sáng trải khắp.
(6333) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Chiếu soi khắp cả.
(6334) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đức vua về y dược.
(6335) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đức vua đèn di lưu.
(6336) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Ngọc trang sức.
(6337) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Trí hoàn thành.
(6338) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Lọng ngọc.
(6339) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Phóng ra ánh lửa.
(6340) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Vạn hữu tác thành.
(6341) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Tuệ giác nổi tiếng.
(6342) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Chánh định xuất sắc.
(6343) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Sự quan sát quí báu.
(6344) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Kê đô quí báu.
(6345) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Sự san sẻ của thi la.
(6346) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đức vua sa la.
(6347) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đức vua kê đâu của ý thức chân thật.
(6348) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đại trang nghiêm.
(6349) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đức vua tự tại như núi.
(6350) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Hương liệu trầm đàn.
(6351) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Thấy ý nghĩa.
(6352) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Ngọn cờ tự tại.
(6353) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đại di lưu.
(6354) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Không cần ánh sáng mà vẫn xuất sắc.
(6355) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đức vua đại trang nghiêm.
(6356) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Ngọn cờ tuệ giác vĩ đại.
(6357) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Kho tàng mặt trời.
(6358) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Sự tự tại của phạn hạnh.
(6359) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đức vua của núi xuất sắc và thượng đỉnh về sự vô úy.
(6360) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Kê đâu của tuệ giác.
(6361) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đức vua tiếng nói thông minh cho bao người nương tựa.
(6362) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đuốc tuệ bảo trì.
(6363) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Vượt qua người đời.
(6364) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Chánh pháp chiếu sáng.
(6365) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Ánh sáng không tì vết.
(6366) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Ánh sáng toàn diện.
(6367) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Toàn bộ đều xuất sắc.
(6368) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu âm thanh tuyệt diệu của sự tĩnh lặng.
(6369) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Sáng tỏ toàn diện.
(6370) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu âm thanh về lĩnh vực khí lực hùng dũng của vua núi xuất sắc.
(6371) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Như đất giữ cho người.
(6372) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Ánh sáng của đức vua công đức.
(6373) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Được duy trì bởi tuệ giác như giữ lửa sáng nơi thờ phụng.
(6374) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đức vua xuất sắc của sự vui vẻ thuyết pháp.
(6375) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Không thể bị chiến thắng.
(6376) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đức vua được tạo thành bởi sen hồng ánh ra màu hoàng kim.
(6377) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Tác phẩm của ngọc.
(6378) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu âm thanh vô số lượng.
(6379) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Ánh sáng thân thiết.
(6380) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Vị trời của rồng.
(6381) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Năng lực chư thiên.
(6382) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Oai hùng.
(6383) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Ánh sáng của sự xa rời tranh cãi.
(6384) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Vị trời cho đời.
(6385) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Xuất sắc được dồn lại.
(6386) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Vị vua cho nhân loại.
(6387) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Vua hoa.
(6388) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Hoa xuất sắc.
(6389) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Phát khởi tinh tiến.
(6390) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Kê đâu của Nhân đà ra.
(6391) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đức vua ánh sáng về sự bất tận của ngọc tuệ giác và về sự thanh tịnh không tì vết.
(6392) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu âm thanh về lĩnh vực khí lực hùng dũng của vua núi xuất sắc.
(6393) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Chiêm bặc thượng hạng.
(6394) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Phước đức tự tại của ý thức.
(6395) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đức vua về âm thanh của sự quan sát.
(6396) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Uy đức của sự không dơ bẩn.
(6397) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Tiếng gầm tụ lại của ngọc công đức.
(6398) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Hoàn thành mọi công đức.
(6399) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Hoàn thành bao xuất sắc.
(6400) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Tư hà.

(100 thứ 65)
(6401) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Uy đức.

(39)
(6402) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc tuyệt diệu của cát tường, thuộc quốc độ A thâu ca; thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm danh hiệu đức Phật này thì quyết định không còn thoái chuyển về tuệ giác vô thượng.
(6403) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của đàn hương, thuộc quốc độ Nan đà; thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm danh hiệu đức Phật này thì thế nào cũng được tâm thức thanh tịnh.
(6404) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự ô nhiễm phải dứt bặt, thuộc quốc độ Bạt đà.
(6405) Kính lạy đức Phật danh hiệu Diệt sạch ma lực, thuộc quốc độ Kê đâu của tuệ giác tâm thức.
(6406) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không lo sợ, thuộc quốc độ Trăng tròn đầy.
(6407) Kính lạy đức Phật danh hiệu Gậy ngọc, thuộc quốc độ Tính xuất sắc của ý thức kê đâu.
(6408) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa xuất sắc, thuộc quốc độ Tính xuất sắc của ngôn ngữ, tiếng gầm và âm thanh.
(6409) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực thế của chánh định, thuộc quốc độ Sai ma.
(6410) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thọ đề xuất sắc, thuộc quốc độ Rộng lớn.
(6411) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thân của phẩm chất kim cương, thuộc quốc độ Tính xuất sắc của trăng.

(40)

(6412) Kính lạy đức Phật quá khứ lâu xa, danh hiệu Tính xuất sắc của biển, thiện nam hay thiện nữ nào trì niệm danh hiệu đức Phật này thì thế nào cũng không thoái chuyển cái tâm nguyện mong cầu tuệ giác vô thượng.

(41)

(6413) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua di lưu xuất sắc. Đức Phật này khi mới thành đạt tuệ giác vô thượng, thì trong bốn pháp hội thứ nhất thứ nhì thứ ba thứ tư đều có Thanh văn đạt đến đại số na do tha, Bồ tát cũng đạt đến đại số ấy.
(6414) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua âm thanh oai hùng tuyệt diệu. Đức Phật này trong bốn pháp hội thứ nhất thứ nhì thứ ba thứ tư đều có Thanh văn đạt đến số ức, Đại Bồ tát cũng đạt đến số ấy.
(6415) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa xuất sắc, Đức Phật này trong pháp hội thứ nhất có Thanh văn tăng đạt đến số ức, Bồ tát tăng cũng có đến số ấy.
(6416) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm tuyệt diệu. Đức Phật này trong pháp hội thứ nhất cũng có Thanh văn tăng đạt đến số ức, Bồ tát tăng cũng có đến số ấy.
(6417) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô lượng đại trang nghiêm. Đức Phật này trong các pháp hội thứ nhất cho đến thứ mười cũng đều có Thanh văn tăng đạt đến số ức, Bồ tát tăng cũng có đến số ấy.
(6418) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ra ánh sáng như lửa ngọn. Đức Phật này trong các pháp hội thứ nhất cho đến thứ mười cũng có Thanh văn tăng đạt đến số ức, Đại Bồ tát tăng cũng có đến số ấy.
(6419) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có hết toàn bộ ánh sáng. Đức Phật này trong pháp hội thứ nhất có Thanh văn tăng đạt đến số na do tha, Bồ tát tăng cũng có đến đại số ấy.
(6420) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô lượng ánh sáng. Đức Phật này trong các pháp hội thứ nhất thứ nhì thứ ba đều có Thanh văn tăng đạt đến số ức, Bồ tát tăng cũng có đến số ấy.
(6421) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất âm thanh. Đức Phật này trong các pháp hội thứ nhất thứ nhì thứ ba đều có Thanh văn tăng đạt đến số ức, Bồ tát tăng cũng có đến số ấy.
(6422) Kính lạy vô lượng vô biên Phật đà, Bồ tát, Thanh văn, đồng đẳng như vậy.

(42)

Phụ lục 3 " lạy thêm danh hiệu Bồ tát"

(6423) Kính lạy vị Bồ tát đại sĩ danh hiệu Văn thù sư lợi, hiện ở hướng nam, trong quốc độ Thanh tịnh không tì vết, của đức Phật danh hiệu Thấy toàn diện.

Kính lạy bốn vị Bồ tát đại sĩ:
(6424) Kính lạy vị Bồ tát đại sĩ danh hiệu Ngọn cờ ánh sáng, hiện ở hướng đông, trong quốc độ của đức Phật danh hiệu Không sợ hãi.
(6425) Kính lạy vị Bồ tát đại sĩ danh hiệu Tuệ giác xuất sắc, hiện ở hướng nam, trong quốc độ của đức Phật danh hiệu Tuệ giác qui tụ.
(6426) Kính lạy vị Bồ tát đại sĩ danh hiệu Giác quan tĩnh lặng, hiện ở hướng tây, trong quốc độ của đức Phật danh hiệu Tòa núi tuệ giác.
(6427) Kính lạy vị Bồ tát đại sĩ danh hiệu Ý nguyện hoàn thành, hiện ở hướng bắc, trong quốc độ của đức Phật danh hiệu Na la diên.

(43)

Thêm nữa, tỷ kheo Ma ha nam hỏi lại đức Thế tôn, rằng quá khứ đã có bao nhiêu đức Phật nhập niết bàn? Phật dạy, (lược dịch như sau), chư vị Tỷ kheo, nay chỉ tạm nói về chư Phật cùng danh hiệu Thích ca mâu ni mà thôi, thì số lượng đã nhập niết bàn mà đã nhiều như bụi nhỏ của nhiều quốc độ, huống chi số lượng chưa nhập niết bàn. Nhưng số lượng chư Phật cùng danh hiệu Thích ca mâu ni đã và chưa nhập niết bàn như vậy, Như lai biết rõ tất cả như thấy trước mắt. Đó là chỉ nói chư Phật cùng danh hiệu Thích ca mâu ni, nếu nói chư Phật cùng danh hiệu khác thì không thể nói cho hết, dầu chư Phật ấy Như lai cũng biết rõ tất cả như thấy trước mắt. Nay, chư vị Tỷ kheo, nên kính lạy chư Phật cùng danh hiệu mà gần nhất, như dưới đây.
(6428) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Thích ca mâu ni.
(6429) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Nhiên đăng.
(6430) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đề ba diên.
(6431) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Ánh sáng của đèn.
(6432) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Tất cả đều xuất sắc.
(6433) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Đức vua nổi tiếng.
(6434) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Sen hồng xuất sắc.
(6435) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Tì bà thi.
(6436) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Thi khí.
(6437) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Tì xá phù.
(6438) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Câu lưu tôn.
(6439) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Câu na hàm mâu ni.
(6440) Kính lạy chư Phật cùng danh hiệu Ca diếp.

(44)

Tỷ kheo Ưu ba ma na lại thưa với Phật, kính bạch đức Thế tôn, trong thì gian vị lai có bao nhiêu đức Phật? Phật dạy, chư vị hãy nghe cho kỹ, Như lai sẽ nói, như sau, và chư vị hãy xướng mà lạy.
(6441) Kính lạy ba trăm đức Phật sẽ xuất thế, cùng danh hiệu Đại kê đâu, thuộc thời kỳ Tinh tú, của thì gian vị lai.
(6442) Kính lạy mười ngàn đức Phật sẽ xuất thế nữa, cùng danh hiệu đức vua trang nghiêm, cũng thuộc thời kỳ Tinh tú.
(6443) Kính lạy một ức trăm ngàn vạn đức Phật sẽ xuất thế, cùng danh hiệu Hoa tuệ giác bồ đề, thuộc thời kỳ Tác phẩm của hoa, cũng của thì gian vị lai.
(6444) Kính lạy tám đại số tần bà la đức Phật sẽ xuất thế nữa, cùng danh hiệu Hết sạch ái dục, cũng thuộc thời kỳ Tác phẩm của hoa.
(6445) Kính lạy sáu ngàn đức Phật sẽ xuất thế, cùng danh hiệu Rải hoa, thuộc thời kỳ Đa lô ba ma, cũng của thì gian vị lai.
(6446) Kính lạy mười ngàn đức Phật sẽ xuất thế, cùng danh hiệu Núi hương ưu ba la thanh khiết, thuộc thời kỳ âm thanh xuất sắc, cũng của thì gian vị lại.
(6447) Kính lạy một ngàn tám trăm đức Phật sẽ xuất thế, cùng danh hiệu Hết sạch ái dục, thuộc thời kỳ Hoa khắp nơi, cũng của thì gian vị lai.
(6448) Kính lạy một ngàn ba trăm đức Phật sẽ xuất thế nữa, cùng danh hiệu âm thanh phạn hạnh, cũng thuộc thời kỳ Hoa khắp nơi.
(6449) Kính lạy ba mươi ức đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Thích ca mâu ni.
(6450) Kính lạy tám ngàn đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Nhiên đăng.
(6451) Kính lạy sáu mươi ngàn đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Hoan hỷ.
(6452) Kính lạy ba ức đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Phất sa.
(6453) Kính lạy mười tám ngàn đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Đức vua sa la tự tại.
(6454) Kính lạy ba trăm đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Sen hồng xuất sắc.
(6455) Kính lạy năm trăm đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Ba đa bà.
(6456) Kính lạy một ngàn đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Diêm phù đàn.
(6457) Kính lạy mười ngàn đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Thấy mọi nghĩa lý.
(6458) Kính lạy một ngàn đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Câu lân.
(6459) Kính lạy chín ngàn đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Ca diếp.
(6460) Kính lạy mười tám đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Ngọn cờ nhân đà ra.
(6461) Kính lạy mười lăm đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Mặt trời.
(6462) Kính lạy sáu mươi ức đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Đại trang nghiêm.
(6463) Kính lạy sáu mươi đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Ngọn cờ nhân đà ra.
(6464) Kính lạy năm trăm đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Mặt trời.
(6465) Kính lạy sáu mươi ức đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Đại trang nghiêm.
(6466) Kính lạy sáu mươi hai đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Việc làm tĩnh lặng.
(6467) Kính lạy sáu mươi ức đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Đức vua sa la tự tại.
(6468) Kính lạy tám ngàn đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Tinh tiến vững chắc.
(6469) Kính lạy một trăm ức đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Ánh sáng xác định.
(6470) Kính lạy tám mươi ức đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Sự xác định của chánh pháp chân thật.
(6471) Kính lạy sáu mươi hai ức đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Tỳ lưu la.
(6472) Kính lạy sáu mươi ngàn đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Sen hồng tuyệt diệu.
(6473) Kính lạy bốn mươi ngàn đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Sự trang hoàng của hạnh nguyện.
(6474) Kính lạy năm trăm đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Đức vua xuất sắc của hoa.
(6475) Kính lạy bốn mươi ức na do tha đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu âm thanh tuyệt diệu.
(6476) Kính lạy một ngàn đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Đức vua tự tại an toàn về cái lọng công đức.
(6477) Kính lạy sáu mươi ngàn đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Sự từ tốn tu hành bền bỉ.
(6478) Kính lạy hai lần không thể nói đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Phổ hiền.
(6479) Kính lạy bảy ngàn đức Phật sẽ xuất thế trong thời kỳ khác nữa, và cùng danh hiệu Đức vua tôn nghiêm của chánh pháp.

Chư vị Tỷ kheo, cốt yếu mà nói thì chư Phật vị lai thật vô lượng, vô biên, không thể nói, không thể cùng tận. Chư vị hãy nhất tâm kính lạy chư Phật như vậy.

(45)

Lúc ấy tôn giả Xá lợi phất từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo trần vai áo bên phải, gối bên phải sát đất, quì mà thưa Phật, kính bạch đức Thế tôn, có bao nhiêu đức Phật hiện tại? Phật dạy, tôn giả Xá lợi phất, tôn giả thấy thân Như lai hiện giờ không? Tôn giả thưa, đúng như vậy, kính bạch đức Thế tôn, nay con thật thấy thân Ngài. Phật nói, cũng y như vậy, không khác gì cả, khi Như lai thấy chư Phật cùng danh hiệu Thích ca mâu ni với Như lai, hiện ở trong vô lượng quốc độ khắp cả mười phương. Đồng đẳng như vậy mà Như lai thấy chư Phật cùng danh hiệu Nhiên đăng, Tỳ bà thi, Thi khí, Tỳ xá phù, Câu lưu tôn, Câu na hàm, Ca diếp. Tôn giả Xá lợi phất, lấy cốt yếu mà nói, thì Như lai trải qua một đến nhiều thời kỳ, nói cũng không hết được chư Phật cùng danh hiệu, huống chi chư Phật khác danh hiệu? Chư Phật như thế này toàn là do ngài Văn thù mở đầu chỉ cho phát ra tâm chí mong cầu Tuệ giác vô thượng. Tôn giả Xá lợi phất, chư vị hãy nhất tâm kính lạy chư Phật như vậy.

Tôn giả Xá lợi phất, trong thì gian hiện tại, thời kỳ Hiền kiếp, có năm trăm đức Phật cùng danh hiệu Ngọn cờ tuệ giác, thời kỳ khác nữa có sáu mươi hai đức Phật cùng danh hiệu Nhiên đăng, thời kỳ khác nữa có sáu mươi hai đức Phật cùng danh hiệu Thi khí, thời kỳ khác nữa có một ngàn đức Phật cùng danh hiệu âm thanh vua của lửa đốt sáng; nhưng thời kỳ khác nữa có hai ngàn đức Phật không cùng danh hiệu, mà có đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của tuệ giác, có đức Phật danh hiệu Đức vua đèn đuốc, có đức Phật danh hiệu Chánh pháp xuất sắc, có đức Phật danh hiệu Phạn hạnh xuất sắc. Tôn giả Xá lợi phất, chư vị hãy nhất tâm kính lạy chư Phật như vậy.

Tôn giả Xá lợi phất, có đức Phật danh hiệu âm thanh tuyệt diệu và âm thanh thích ứng, sống sáu mươi lần trăm tuổi; rồi có đức Phật ở hướng đông và danh hiệu Tuệ giác tự tại, sống mười hai ngàn tuổi; rồi có đức Phật danh hiệu Uy đức tự tại, sống bảy mươi sáu ngàn tuổi; rồi có đức Phật danh hiệu Ma hê thủ la, sống một ức tuổi; rồi có đức Phật danh hiệu âm thanh phạn hạnh, sống mười ức tuổi; rồi có đức Phật danh hiệu Tự tại trước công chúng, sống sáu mươi ngàn tuổi; rồi có đức Phật danh hiệu âm thanh tự tại, sống một ức tuổi; rồi có đức Phật danh hiệu âm thanh xuất sắc, sống một trăm ức tuổi; rồi có đức Phật danh hiệu Khuôn mặt vầng trăng, sống chỉ một ngày đêm; rồi có đức Phật danh hiệu Khuôn mặt mặt trời, sống một ngàn tám trăm tuổi; rồi có đức Phật danh hiệu Khuôn mặt phạn hạnh, sống hai mươi ba ngàn tuổi; rồi có đức Phật danh hiệu A sa bà của phạn hạnh, sống một ngàn tám trăm tuổi. Tôn giả Xá lợi phất, chư vị hãy nhất tâm kính lạy chư Phật như vậy.

Tôn giả Xá lợi phất, qua thời kỳ thứ nhất, trong thời kỳ thứ hai có một trăm đức Phật sẽ xuất thế. Như lai nói danh hiệu của chư Phật ấy, chư vị hãy xướng mà lạy.

(6480) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thân không thể bị ghét.
(6481) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng.
(6482) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức.
(6483) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng vang của sự nổi tiếng.
(6484) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với sự thượng đỉnh.
(6485) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh thanh tịnh.
(6486) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác xuất sắc.
(6487) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác giải thoát.
(6488) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thông minh.
(6489) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thần kỳ.
(6490) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác hoàn thành.
(6491) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác hiến cúng.
(6492) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác tuyệt diệu.
(6493) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác dũng mãnh.
(6494) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn tuệ giác.
(6495) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh thượng đỉnh.
(6496) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc chánh pháp.
(6497) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của tuệ giác.
(6498) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của phạn hạnh.
(6499) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của phạn hạnh toàn thiện.
(6500) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bà tẩu của phạn hạnh.

(100 thứ 66)

(6501) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh phạn hạnh tinh tế.
(6502) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của vạn hạnh.
(6503) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của Phạn thiên.
(6504) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhân na đà.
(6505) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của phạn hạnh.
(6506) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của phạn hạnh.
(6507) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái lực của uy đức.
(6508) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của uy đức.
(6509) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức toàn thiện.
(6510) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức tuyệt đối và không ai khống chế được.
(6511) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tác động của uy đức.
(6512) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của uy đức.
(6513) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức khéo quyết định.
(6514) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của uy đức.
(6515) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cảnh giác.
(6516) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức cảnh giác.
(6517) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác cảnh giác.
(6518) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cảnh giác cho chúng sinh.
(6519) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt cảnh giác.
(6520) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cảnh giác tác động.
(6521) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoàn toàn của uy đức quyết định.
(6522) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của uy đức.
(6523) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính chân thật của sự cảnh giác.
(6524) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy là cảnh giác.
(6525) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn thiện.
(6526) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng xuất sắc.
(6527) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh thâm thúy.
(6528) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vô biên.
(6529) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tinh khiết.
(6530) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh thanh tịnh.
(6531) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh bất tận.
(6532) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tha thứ.
(6533) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh chiến thắng ma lực.
(6534) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh bảo trì.
(6535) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt tế nhị.
(6536) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tế nhị chiếu sáng.
(6537) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn diện.
(6538) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt thanh khiết.
(6539) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt vô giới hạn.
(6540) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt nổi tiếng.
(6541) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt trang trọng.
(6542) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt không ghét được.
(6543) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thuần hóa và ôn hòa.
(6544) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thuần hóa xuất sắc.
(6545) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm tính khéo thuần hóa.
(6546) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giác quan khéo tĩnh lặng.
(6547) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức khéo tĩnh lặng.
(6548) Kính lạy đức Phật danh hiệu Linh hoạt khéo tĩnh lặng.
(6549) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm khéo tĩnh lặng.
(6550) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi khéo tĩnh lặng.
(6551) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đi đến khéo tĩnh lặng.
(6552) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hùng dũng khéo tĩnh lặng.
(6553) Kính lạy đức Phật danh hiệu An trú xuất sắc.
(6554) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm trí khéo tĩnh lặng và thanh khiết.
(6555) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại đối với công chúng.
(6556) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại và thượng đỉnh đối với công chúng.
(6557) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có công chúng.
(6558) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc đối với công chúng.
(6559) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thanh tịnh.
(6560) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại đối với công chúng có tầm cỡ.
(6561) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng đối với công chúng.
(6562) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ra hương thơm tuyệt diệu.
(6563) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đạo đức khuôn mẫu của chánh pháp.
(6564) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của chánh pháp.
(6565) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm của chánh pháp.
(6566) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc quí của chánh pháp.
(6567) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức mạnh của chánh pháp.
(6568) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự duy trì của chánh pháp.
(6569) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự toàn thiện của chánh pháp.
(6570) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hùng dũng của chánh pháp.
(6571) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xác định của chánh pháp.
(6572) Kính lạy tám mươi ức đức Phật cùng danh hiệu Quyết định, thuộc thời kỳ thứ nhất có tên Sự quyết định của chánh pháp chân thật.
(6573) Kính lạy tám mươi ức đức Phật cũng cùng danh hiệu Quyết định, thuộc thời kỳ thứ hai tiếp theo sau đó.
(6574) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành xuất sắc, tiếp theo các đức Phật danh hiệu Quyết định nói trên.
(6575) Kính lạy đức Phật danh hiệu An toàn.
(6576) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu lân.
(6577) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoan hỷ toàn hảo.
(6578) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn hảo.
(6579) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đầu đà la tra.
(6580) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tì lưu bác xoa.
(6581) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn hảo.
(6582) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt tuyệt diệu.
(6583) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết toàn hảo.
(6584) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lý giải toàn hảo.
(6585) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ca mâu ni.
(6586) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi tuyệt diệu.
(6587) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vĩ đại.
(6588) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trầm đàn.
(6589) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại công đức.
(6590) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo hóa độ.
(6591) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hủy diệt điều ác.
(6592) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ma lê chi.
(6593) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng.
(6594) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng đầy.
(6595) Kính lạy đức Phật danh hiệu Danh trong sạch.
(6596) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức trong sạch.
(6597) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống trong sạch.
(6598) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vui mừng xuất sắc.
(6599) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ vầng trăng.
(6600) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác động của ngọc.

(100 thứ 67)

(6601) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không mọi sợ hãi.
(6602) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn cháy sáng.
(6603) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chánh pháp tuyệt diệu.
(6604) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đỉnh đầu nổi cao.
(6605) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuyệt diệu nổi tiếng.
(6606) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức.
(6607) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ca mâu ni thượng thặng tuyệt diệu.
(6608) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát sa.
(6609) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phất sa.
(6610) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tì bà thi.
(6611) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thi khí.
(6612) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tì xá phù.
(6613) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu lưu tôn.
(6614) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu na hàm mâu ni.
(6615) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ca diếp.

(46)

Phật lại dạy, tôn giả Xá lợi phất, các vị hãy xướng mà lạy chư Phật hiện tại ở hướng đông.
(6616) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động, thuộc quốc độ Đáng vui.
(6617) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng mặt trời.
(6618) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời tạo ra.
(6619) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của long vương.
(6620) Kính lạy đức Phật danh hiệu Long vương vui mừng.
(6621) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại.
(6622) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xứng đáng.
(6623) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành trì núi non.
(6624) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuyệt diệu toàn diện.
(6625) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quí báu toàn diện.
(6626) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại nổi tiếng.
(6627) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng tu hành pháp hạnh.
(6628) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác khởi điểm.
(6629) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi tuệ giác.
(6630) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của cái nhân.
(6631) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống xuất sắc.
(6632) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng di lưu.
(6633) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển tuệ giác.
(6634) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tinh tiến.
(6635) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi cao xuất sắc.
(6636) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng công đức.
(6637) Kính lạy đức Phật danh hiệu Pháp giới của tuệ giác.
(6638) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính tự tại của sự vô úy.
(6639) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính hoàn thành của sự đại tinh tiến.
(6640) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính hoàn thành của tuệ giác.
(6641) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của sự không e ngại.
(6642) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến như sức lực của đất.
(6643) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bảo trì.
(6644) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua của sức mạnh.
(6645) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo thấy biết.
(6646) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chánh pháp.
(6647) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đánh thắng ma quân.
(6648) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn lửa không tắt.
(6649) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi non công đức.
(6650) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự đồng đẳng của tuệ giác.
(6651) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của sức mạnh không bị cản trở.
(6652) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy rất khéo.
(6653) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nỗi mừng oai hùng.
(6654) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự giữ giới.
(6655) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về sự thích thú.
(6656) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng của tuệ giác hết sạch phiền não.
(6657) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của khuôn mặt ngọc.
(6658) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ba bà của tuệ giác.
(6659) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về sự quyết định.
(6660) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của sự quan sát vô biên.
(6661) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mưa hoa của chánh pháp.
(6662) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự tác thành.
(6663) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua núi cao.
(6664) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua thành tựu bánh xe chánh pháp.
(6665) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt không dơ bẩn.
(6666) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất âm thanh của sự đại nổi tiếng.
(6667) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua năng lực của tuệ giác không bị trở ngại.
(6668) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự an toàn không bị trở ngại.
(6669) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cửa ngõ của sự tĩnh lặng.
(6670) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tinh tiến của sức mạnh phước đức.
(6671) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của y phục tuệ giác.
(6672) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của chánh pháp.
(6673) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự an toàn không còn đề phòng.
(6674) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác hoàn thành.
(6675) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng di lưu của năng lực vĩ đại.
(6676) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính tinh tiến của công đức quan sát.
(6677) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành đạt sự không bị trở ngại và sự không bị mê hoặc.
(6678) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hương thơm.
(6679) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua qui tụ công đức.
(6680) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đáy sâu ngang với chánh pháp.
(6681) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại về âm thanh.
(6682) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của sự hộ trì.
(6683) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tinh tiến của mọi loại năng lực.
(6684) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về ánh sáng của ngọc.
(6685) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua siêu việt hết thảy núi tu di.
(6686) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu của ngọc.
(6687) Kính lạy đức Phật danh hiệu Các pháp không xao động.
(6688) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua với cái lọng bền chắc.
(6689) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức toàn diện.
(6690) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu của sa la về chánh pháp.
(6691) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của tuệ giác tụ lại.
(6692) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua vầng trăng về hoa lửa ngọn của tuệ giác.
(6693) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của long vương.
(6694) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của hoa ưu đàm.
(6695) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua màu hoàng kim thật.
(6696) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ngọn cờ về chánh pháp tăng trưởng.
(6697) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng ba la của trầm đàn.
(6698) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng duy trì công đức.
(6699) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tinh tiến của ý chí vững chắc.
(6700) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đốt lên bao nhiêu ngọn đèn của trần gian.

(100 thứ 68)

(6701) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của sự tinh tiến.
(6702) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ vững chắc vô cùng.
(6703) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về các pháp tối thượng.
(6704) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đấng pháp vương.
(6705) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công chúng có tầm cỡ phải cảm phục.
(6706) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi cao về hoa lửa ngọn có ánh sáng.
(6707) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu soi xuất sắc của tuệ giác.
(6708) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn cháy sáng về uy đức của tài năng.
(6709) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không tranh cãi và không sợ hãi.
(6710) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh hóa độ của tuệ giác.
(6711) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoàn thành của đôi vầng nhật nguyệt.
(6712) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái lọng che cái thân tuyệt diệu.
(6713) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của sự tôn nghiêm xuất sắc.
(6714) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo ngồi trên pháp tòa sư tử.
(6715) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua phóng ra bông hoa ánh sáng của trăng.

(47)

Phật dạy, tôn giả Xá lợi phất, các vị hãy nhất tâm kính lạy chư Phật hiện tại ở hướng nam.
(6716) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm tự tại của chánh pháp.
(6717) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của khí thế dũng mãnh.
(6718) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sa la tự tại về hương thơm của sự mới phát tâm nguyện.
(6719) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về di lưu của kho tàng tự tại na la diên.
(6720) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức về sự tập hợp một cách tinh tiến của núi ngọc.
(6721) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng thọ đề.
(6722) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về phương tiện của tinh tú.
(6723) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sa la của năng lực công đức.
(6724) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý chí lớn lao.
(6725) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực tiếng gầm của âm thanh tuyệt diệu.
(6726) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tuyệt diệu.
(6727) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được lòng mọi người.
(6728) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi của đất ngọc.
(6729) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tiếng gầm của mây chánh pháp.
(6730) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không vẩn đục.
(6731) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoàn thành của đức vua tinh tiến về sen hồng thơm ngát.
(6732) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ba bà tra của ánh sáng.
(6733) Kính lạy đức Phật danh hiệu Dấu chân của công đức.
(6734) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của đạo lý tương quan.
(6735) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của công đức vô biên.
(6736) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sáng thêm.
(6737) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí thế của âm thanh oai hùng.
(6738) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quan sát chánh pháp.
(6739) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực sư tử và năng lực chư thiên.
(6740) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự lưu thông của hoa chánh pháp.
(6741) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thanh tịnh của lòng kính trọng chánh pháp.
(6742) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự phấn chấn của cái hạnh tinh tiến bền vững.
(6743) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bản thân tinh tiến.
(6744) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng di lưu.
(6745) Kính lạy đức Phật danh hiệu A ni la của công đức.
(6746) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng thanh tịnh.
(6747) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác kêu gọi.
(6748) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của tuệ giác.
(6749) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác phong phú không gây ra sự phá hoại.
(6750) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của sức mạnh.
(6751) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ưu đầu bát.
(6752) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nỗi vui mừng của sự bền vững về chánh pháp.
(6753) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của ý chí bền vững.
(6754) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính hoàn thành của sự rời bỏ thành quả thấp kém.
(6755) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt núi diệu cao bình đẳng.
(6756) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng thanh tịnh.
(6757) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại cho chúng sinh.
(6758) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của tuệ giác.
(6759) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái nhìn thanh tịnh của hành vi xuất sắc.
(6760) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực của sự vui thích và hiền lành.
(6761) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tinh tiến không bị vướng mắc không bị cản trở.
(6762) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại cho đời.
(6763) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm theo chánh pháp rộng rãi.
(6764) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành công đức.
(6765) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành không khiếp nhược.
(6766) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành về sự thần kỳ như ý.
(6767) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đồng nhất với sự quan sát các pháp.
(6768) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đỉnh đầu như đàn hương.
(6769) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua về sự kính trọng giới luật.
(6770) Kính lạy đức Phật danh hiệu Danh tiếng của ngọc.
(6771) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của sự tự tại như long vương.
(6772) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự trang nghiêm của tuệ giác vĩ đại.
(6773) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức không cô độc.
(6774) Kính lạy đức Phật danh hiệu A ma la.
(6775) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trang nghiêm bất diệt.
(6776) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trang nghiêm về công đức rất sạch.
(6777) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng trang nghiêm vì sắc tướng và tự tại.
(6778) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tu hành tự tại.
(6779) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu của hoa chánh pháp.
(6780) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự trang nghiêm có từ bản thể các pháp.
(6781) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự toàn hảo của đại nguyện.
(6782) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được trang hoàng bởi đức tính đại hỷ xả.
(6783) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đủ cả hàng ngàn pháp hạnh tạo nên sự không sợ hãi.
(6784) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành mọi sự tự tại hiện hữu.
(6785) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực của sự ưa thích chánh pháp.
(6786) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tĩnh lặng.
(6787) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua giải thoát.
(6788) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu đầy hai vai.
(6789) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua điện của năng lực như ý.
(6790) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng Phật không có gì ngăn che được.
(6791) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì không khen những gì làm khổ thế gian.
(6792) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xác định là đấng Pháp vương.
(6793) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua mây tinh tú quí báu.
(6794) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì là ngọc a tư đa.
(6795) Kính lạy đức Phật danh hiệu Pháp hạnh tự tại.
(6796) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi danh là đất dũng cảm.
(6797) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi danh là ngọc xuất sắc vô tận.
(6798) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi danh là vua phấn chấn về tuệ giác.
(6799) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi danh là vua ca na dà như đại thọ.
(6800) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi danh là tuệ giác tăng lên.

(100 thứ 69)

(6801) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi danh là tâm ngay thẳng như sự lưu thông của hoa chánh pháp.
(6802) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi danh là vua về sự quan chiêm Phật.
(6803) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi danh về sự tụ lại của tinh tiến linh hoạt và của ánh sáng soi chiếu.
(6804) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi danh là vị trời của tuệ giác không còn phiền não.
(6805) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi danh không quan tâm đến sự xuất sắc độc ác.
(6806) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi danh là hoàn tất các pháp hạnh tuyệt diệu và xuất sắc.
(6807) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi danh là tuệ giác và âm thanh của bậc đại giác.
(6808) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi danh không e sợ khi nhìn thấy bất cứ ai.
(6809) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi danh ai thấy cũng không e sợ.
(6810) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi danh là rời đi như âm thanh.
(6811) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua vô lượng về việc làm của Phật.

(48)

Phật dạy, tôn giả Xá lợi phất, các vị hãy nhất tâm kính lạy chư Phật hiện tại ở hướng tây.
(6812) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm trí chiếu soi đầu tiên là hoa ánh sáng.
(6813) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng vang tu hành của âm thanh tuyệt diệu.
(6814) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng sống trong tuệ giác xuất sắc.
(6815) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kiến thức toàn diện.
(6816) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của bông hoa tâm trí về những sự đáng làm hay không đáng làm.
(6817) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn cháy sáng về pháp hạnh.
(6818) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc toàn diện.
(6819) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua nổi tiếng về tiếng gầm của tuệ giác.
(6820) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm hoan hỷ của âm thanh phạn hạnh.
(6821) Kính lạy đức Phật danh hiệu Như cả ngàn con mắt.
(6822) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển lửa ngọn hương thơm.
(6823) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng tự tại của cả ngàn vầng trăng.
(6824) Kính lạy đức Phật danh hiệu Pháp hạnh yên vui của chánh pháp.
(6825) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xa và hiền của thân thể.
(6826) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt lớn oai hùng.
(6827) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc của mười đại năng lực.
(6828) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác đến đây.
(6829) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt xuất sắc của tinh tiến vô biên.
(6830) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái pháp được hoàn thành bởi sự đại xuất sắc.
(6831) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy không vô ích.
(6832) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng bất tận.
(6833) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái tuệ giác quan sát các pháp.
(6834) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua không là sự trở ngại.
(6835) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái đức vô biên.
(6836) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là cái pháp mà tuệ giác quan sát.
(6837) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thông suốt của cái tuệ giác đủ mọi thiện căn.
(6838) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua phấn chấn của sự tư duy toàn hảo và sự tinh tiến vô ngại.
(6839) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự khéo an trú nơi công đức của cái tuệ giác xuất sắc tột đỉnh.
(6840) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về hương thơm tuệ giác.
(6841) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua thi khí về kiến thức xuất sắc của tuệ giác.
(6842) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của công đức tuyệt diệu.
(6843) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái pháp thanh tịnh đến đây.
(6844) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của tiếng gầm về bông hoa của chánh pháp không lo nghĩ.
(6845) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức thượng đỉnh xuất sắc.
(6846) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mở ra kho tàng đủ các pháp môn.
(6847) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua chiếu soi cái pháp đồng nhất.
(6848) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái pháp mà đức vua năng lực đã khéo an trú.
(6849) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thành đạt của năng lực khéo lý giải.
(6850) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thấy biết về vô lượng pháp môn.
(6851) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính trang nghiêm của sự khéo hoá độ.
(6852) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thấy biết không phải chỉ là tương tự.
(6853) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của công đức không giận dữ.
(6854) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hàng ức xuất sắc của sự sạch hết bụi bặm.
(6855) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua phấn chấn về cái tuệ giác có năng lực rất lớn.
(6856) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hình ảnh của đài gương pháp giới.
(6857) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành xoa lợi vững chắc.
(6858) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của công đức về tuệ giác biết tất cả.
(6859) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của sự ưa thích xuất ly.
(6860) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn núi tự tại của sự tinh tiến hơn mọi sự tinh tiến.
(6861) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc về cái cầu tự tại cho tất cả thế gian.
(6862) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức bất tận của sự biểu hiện.
(6863) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua công đức của sự giữ giới rất thanh tịnh.
(6864) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự trang nghiêm được tạo ra bởi bông hoa trang sức.
(6865) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua duy nhất.
(6866) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đạt được năng lực của chí nguyện đại thông suốt.
(6867) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tinh tiến có tốc lực của âm thanh tiếng gầm.
(6868) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác na la diên của cái thân xuất sắc.
(6869) Kính lạy đức Phật danh hiệu Na la diên.
(6870) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về a ni la của ánh ngọc.
(6871) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn của biển ngọc.
(6872) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về di lưu của biển cả.
(6873) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thiên vương chưa bao giờ dơ bẩn.
(6874) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua công đức xuất sắc của giới luật có đặc tính không còn ở trong sinh tử.
(6875) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác xuất sắc.
(6876) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về sự vui vẻ thuyết pháp có đặc tính vô ngại như không gian.
(6877) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về kho tàng không thể so sánh.
(6878) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tăng lên của phạn hạnh tự tại.
(6879) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của thiện hạnh.
(6880) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của đủ loại pháp hạnh.
(6881) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức xuất sắc của Lô xá na.
(6882) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại.
(6883) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống với hoa.
(6884) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được hoàn thành bởi thiện căn của tuệ giác.
(6885) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được hoàn thành bởi tuệ giác không bị trở ngại.
(6886) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái pháp của sự khéo xác định.
(6887) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng vui vẻ thuyết pháp do sự quan sát nghiêm chỉnh về chánh pháp.
(6888) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn cháy sáng của Tam bảo.
(6889) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng đại tư duy.
(6890) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua trên tầm tư duy và mô tả.
(6891) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hàng ức sự tự tại.
(6892) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng oai dũng.
(6893) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tôn nghiêm của đức vua tuệ giác.
(6894) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giác quan tự tại.
(6895) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh và con mắt của sự ly nhiễm.
(6896) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương lành.
(6897) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không ô nhiễm.
(6898) Kính lạy đức Phật danh hiệu Pháp thân.
(6899) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng.
(6900) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua giới luật phong phú.

(100 thứ 70)

(6901) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng là thiện hạnh của Tâm.
(6902) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của chánh pháp.
(6903) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng quan sát của như ý thông.
(6904) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của cây đèn đốt cháy sự tham lam.
(6905) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thiện pháp hoàn thành ý tốt cho thế gian.
(6906) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đồng ruộng xuất sắc của phước đức.
(6907) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì khéo quan sát về phẩm chất Phật.

(49)

Phật dạy, tôn giả Xá lợi phất, các vị hãy nhất tâm kính lạy chư Phật hiện tại ở hướng bắc.
(6908) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vùng núi của kho tàng xuất sắc từ đầu.
(6909) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ánh sáng.
(6910) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vô biên.
(6911) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa rồng.
(6912) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự phấn chấn dũng mãnh của tất cả long chủng.
(6913) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng mọi thứ ma.
(6914) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hình bóng trong gương của chánh pháp cho thế gian.
(6915) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự trang sức của phước đức.
(6916) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi bà sa xuất sắc.
(6917) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua chánh pháp đến đây.
(6918) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng hoàng khắp nơi bằng bao hàng cây xuất sắc.
(6919) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành sự Phật hóa.
(6920) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành sự dồn lại của ngọc.
(6921) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng hoàn thành toàn bộ.
(6922) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về tuệ giác biết cả ba thì gian quá khó hiện tại vị lai.
(6923) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo sử dụng cái oai xuất sắc.
(6924) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của chí nguyện đa dạng.
(6925) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hàng trăm sự xuất sắc không thoái chuyển.
(6926) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của phân xà ra.
(6927) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đoạt hết mọi ý thức hệ sai lầm.
(6928) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đạt được toàn bộ mắt Phật.
(6929) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đạt được toàn bộ trí Phật.
(6930) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về sự cứu hộ của lòng đại từ bi.
(6931) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái cầu của tuệ giác dũng mãnh.
(6932) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sống trong chân lý cuối cùng.
(6933) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được hoàn thành bởi phước đức của các thiện căn.
(6934) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác rất không bẩn.
(6935) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua nổi tiếng của tuệ giác.
(6936) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng của phẩm chất Phật.
(6937) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm nổi dậy mọi sắc tướng.
(6938) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây chánh pháp đúng theo mọi ý muốn.
(6939) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tì lưu trà.
(6940) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác chắc thật của sự tinh tiến đầy đủ.
(6941) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc.
(6942) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của tuệ giác về cái pháp không xao động.
(6943) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua mây đàn hương.
(6944) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng không ô nhiễm.
(6945) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua âm thanh về sự tăng lên của chánh pháp.
(6946) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về tinh hoa phóng khoáng của sự lựa chọn chánh pháp.
(6947) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại không dơ bẩn.
(6948) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vòng tròn về sự tinh tiến tăng lên và về tính không vẩn đục của mắt Phật.
(6949) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về sự tự tại của tuệ giác.
(6950) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đối đầu với sự hoài nghi vô hạn.
(6951) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của uy đức phong phú.
(6952) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái tâm vô ngại và phấn chấn về tuệ giác vô biên.
(6953) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo sống trong cái quan niệm nghiêm cẩn về sự ưa thích.
(6954) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác về mọi sự sống.
(6955) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý chí vững chắc về sự chiến thắng mọi thứ ma lực.
(6956) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tôn quí về sự tinh tiến tự tại.
(6957) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng uy đức.
(6958) Kính lạy đức Phật danh hiệu Gặp thì lợi ích và ai cũng hoan hỷ.
(6959) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời đa dạng.
(6960) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua về bước đi lớn lao của Phật.
(6961) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của bản thể không dơ bẩn.
(6962) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm quí báu và tuyệt diệu của âm thanh.
(6963) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biểu tượng của sự tinh tiến không thoái chuyển.
(6964) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua về sự trang hoàng thế giới Phật.
(6965) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa gốc của tuệ giác.
(6966) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không nói mình nhập niết bàn.
(6967) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng ngọc như ý của tất cả long vương.
(6968) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ưa thích sự tự tại của chánh pháp.
(6969) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đạt được sự tự tại đối với hiện tượng của các pháp.
(6970) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng phẩm chất của vô số ngọc.
(6971) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi của hoa thanh tịnh.
(6972) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì bông hoa của đấng Đại pháp vương.
(6973) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng của mọi sự hết và không hết.
(6974) Kính lạy đức Phật danh hiệu Điều thiện di lưu của hoa.
(6975) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi tuệ giác với phẩm chất như không gian.
(6976) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua về sức mạnh của tuệ giác.
(6977) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác và âm thanh vô ngại.
(6978) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng âm thanh vô biên của Phật.
(6979) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng bất tận về đức vua tuệ giác.
(6980) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua phấn chấn về tuệ giác của tâm thức.
(6981) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của bản thể thanh tịnh.
(6982) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua về phẩm chất tự tại của tuệ giác.
(6983) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết chân chính.
(6984) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết và ngôn ngữ đều chân chính.
(6985) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết đầy hương thơm của chánh pháp.
(6986) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua vô ngại về núi nhân đà ra.
(6987) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng với rồng.
(6988) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sa la tự tại của ngọc.
(6989) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy và gặp mọi người.
(6990) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ánh sáng về sự bảo trì của nước.
(6991) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giác ngộ toàn bộ các pháp.
(6992) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về chánh pháp của ngọc tuệ giác.
(6993) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng chánh pháp của cái ý thức tinh tiến tự tại.
(6994) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi của sự vô ngại.
(6995) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vòng hoa không dơ bẩn.
(6996) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ra ánh sáng mà chiếu soi.
(6997) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng tự tại của cái lực di lưu.
(6998) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng tự tại như lửa ngọn.
(6999) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm về tuệ giác vi diệu của âm thanh.
(7000) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại tĩnh lặng của di lưu và sự tự tại của tinh tiến.___

Đánh máy: đệ tử Tịnh Bảo***


A Di Da Land-1
facebook
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567