Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tập 06_5000 đến 6000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)

16/04/202208:15(Xem: 199)
Tập 06_5000 đến 6000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)
kinh-van-phat-ht-thich-tri-quang-1

 Kinh
Phật nói danh hiệu Phật
Dịch giả Hoa văn:
Bồ đề lưu chi
Dịch giả Việt văn:
Trưởng lão Tỷ kheo Trí quang(100 thứ 51)

(5001) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm nơi nương tựa.
(5002) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức vô biên.
(5003) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng hoàng kim.
(5004) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực dũng mãnh.
(5005) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cam lộ.
(5006) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm cho thành bậc ly nhiễm.
(5007) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng toàn diện.
(5008) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua dồn lại công đức xuất sắc.
(5009) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua khéo ở trong sự dồn lại của ngọc như ý.
(5010) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự an toàn bởi triệt hết đại thọ sợ hãi.
(5011) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uống cam lộ.
(5012) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sáng vô cùng.
(5013) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc cao cả.
(5014) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua trang nghiêm vô biên.
(5015) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bỏ hết oán thù.
(5016) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng màu hoàng kim.
(5017) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của ngọc.
(5018) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của sự không bụi bặm.
(5019) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua âm thanh anh dũng.
(5020) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ ngọc.
(5021) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lòng lành.
(5022) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ở cao.
(5023) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua hoa.
(5024) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của tuệ giác.
(5025) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác như biển cả.
(5026) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoan hỷ.
(5027) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích nghiêm chỉnh.
(5028) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tách rời hắc ám.
(5029) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành trì vững chắc.
(5030) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy được cái nhỏ nhất.
(5031) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của sự không sợ hãi.
(5032) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của sự sống.
(5033) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nói thật.
(5034) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh của sự ca tụng.
(5035) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác lý giải.
(5036) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không sử dụng uy đức.
(5037) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa của nhân loại.
(5038) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết mọi sự sợ hãi.
(5039) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cho người được sự không sợ hãi.
(5040) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa hoàng kim.
(5041) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của sự không sợ hãi.
(5042) Kính lạy đức Phật danh hiệu Gặp không vô ích.
(5043) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa ngọc.
(5044) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của sáu mươi loại ngọc.
(5045) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh túy của ngọc.
(5046) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa hoàng kim.
(5047) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua chiến thắng.
(5048) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng toàn thiện.
(5049) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy nghĩa lý.
(5050) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại lý giải.
(5051) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự không sợ hãi rất nhiệm mầu.
(5052) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại từ.
(5053) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua không thể bị đánh bại.
(5054) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể bị chiến thắng.
(5055) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ.
(5056) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh của chánh pháp.
(5057) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hơn hết tất cả.
(5058) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính nết cao thượng.
(5059) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng khen cao cả.
(5060) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thánh xuất sắc.
(5061) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tú.
(5062) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhận thức.
(5063) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đối thoại.
(5064) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng.
(5065) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của lòng đại bi.
(5066) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống lâu bất tận.
(5067) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của ánh sáng cái lọng vô giới hạn.
(5068) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của ánh sáng núi dồn lại.
(5069) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì khí lực chánh định của năng lực không dơ bẩn.
(5070) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của đức vua mọi công đức.
(5071) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa nhiều loại.
(5072) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại tu di.
(5073) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của sự vững chắc.
(5074) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vang lớn của Phạn thiên.
(5075) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lâu qui tụ.
(5076) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn thiện.
(5077) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái khối của sự hoàn thành.
(5078) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực của sự hết mù quáng.
(5079) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt không bị hạn chế.
(5080) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ ngọc.
(5081) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ca mâu ni.
(5082) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc của công đức.
(5083) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể bị chiến thắng.
(5084) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được trang hoàng bởi sự vui vẻ thuyết pháp.
(5085) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tiếng gầm được dồn lại bởi kho tàng xuất sắc.
(5086) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại đức vua uy đức được trang trí bởi vô biên ngọc công đức.
(5087) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại đức vua uy đức xuất sắc bởi ngọc công đức.
(5088) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc bởi sự trang trí của sự vui vẻ thuyết hết các tiết mục chánh pháp.
(5089) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tướng mạo của vô biên những sự vui vẻ thuyết pháp.
(5090) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua âm thanh của cả ngàn tiếng mây gầm.
(5091) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc với ánh sáng thượng hạng của hoàng kim.
(5092) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc của đức vua đủ loại uy đức.
(5093) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua giác ngộ.
(5094) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng huy hoàng của tiếng gầm không gian và của hoàng kim tinh luyện.
(5095) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng phấn chấn vì uy đức của mọi pháp hạnh.

(23)
(5096) Kính lạy đức Phật danh hiệu Huy hoàng vì ánh sáng liên tục bất tận của bông hoa thành phần tuệ giác và vì ánh sáng của sự thanh tịnh không còn dơ bẩn, thuộc quốc độ Rộng lớn do phước đức trang trí bằng vô số ngọc công đức, ở về hướng đông.
(5097) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô số ngọc công đức của sự vui vẻ thuyết pháp, thuộc quốc độ Vui vẻ nói về Phật, ở về hướng nam.
(5098) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng toàn diện, thuộc quốc độ Ánh sáng, ở về hướng tây.
(5099) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của vô số công đức quí báu, thuộc quốc độ Đủ loại huy hoàng của đủ loại ngọc quí, ở về hướng bắc.
(5100) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết rồi mọi sự u ám, thuộc quốc độ Không còn lo sợ, ở về hướng đông nam.

(100 thứ 52)

(5101) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhìn mọi người với lòng đại bi, thuộc quốc độ Đáng thấy vì điều lành, ở về hướng tây nam.
(5102) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không gian không dơ bẩn, thuộc quốc độ An trú trong sự thanh tịnh không dơ bẩn, ở về hướng tây bắc.
(5103) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ánh sáng trang hoàng, thuộc quốc độ Hết sạch hắc ám, ở về hướng đông bắc.
(5104) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ưu ba la bằng ngọc, thuộc quốc độ Ánh sáng lô xá na, ở về hướng dưới.
(5105) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với danh tiếng, thuộc quốc độ Huy hoàng, ở về hướng trên.

(24)

(5106) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không dơ bẩn, trong thời kỳ Không dơ bẩn; Ngài là vị thành Phật đầu tiên, tiếp theo, quốc độ này có chư Phật nhiều như cát bụi, tiếp nhau xuất hiện.
(5107) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hộ trì xuất sắc, thuộc quốc độ Không dơ bẩn với diện tích rất rộng, trong thời kỳ Hoàn thành điều lành; Ngài là vị thành Phật đầu tiên, tiếp theo, quốc độ này có chư Phật nhiều như cát bụi, tiếp nhau xuất hiện.

(25)
Kính lạy chư Phật hướng đông:
(5108) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.
(5109) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rất không mê mờ.
(5110) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của hương thơm.
(5111) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh của hương thơm.

Kính lạy chư Phật hướng nam:
(5112) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ ngọc.
(5113) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc tạo tác.
(5114) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc hoàn thành.
(5115) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho ngọc.
(5116) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng ngọc.
(5117) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự cứng rắn của kim cương.
(5118) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thần tiên của kim cương.
(5119) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ cao lớn của kim cương.

Kính lạy chư Phật hướng đông nam:

(5120) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại di lưu.
(5121) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi di lưu.
(5122) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua di lưu.
(5123) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ di lưu.
(5124) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối di lưu.
(5125) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua di lưu toàn thiện.
(5126) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng mặt trời.
(5127) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trước sau đều là thượng đỉnh.
(5128) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua thanh tịnh.
(5129) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ngọn cờ kê trung.
(5130) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại kê trung.

Kính lạy chư Phật hướng tây:
(5131) Kính lạy đức Phật danh hiệu A di đà.
(5132) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ A di đà.
(5133) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh A di đà.
(5134) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tán dương A di đà.
(5135) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm A di đà.
(5136) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thể tính A di đà.
(5137) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh A di đà.
(5138) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hùng dũng A di đà.
(5139) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bảo trì A di đà.
(5140) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc A di đà.

Kính lạy chư Phật hướng tây nam:
(5141) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng mặt trời.
(5142) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.
(5143) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không lo sợ.
(5144) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết sạch mọi nỗi lo sợ.
(5145) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hành động thanh tịnh của tuệ giác Phật đà.
(5146) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm hết.
(5147) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa tươi sáng.
(5148) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa to lớn.
(5149) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua hoa.
(5150) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng hoa.
(5151) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lô xá na.

Kính lạy chư Phật hướng bắc:
(5152) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng trống mầu nhiệm.
(5153) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua trống mầu nhiệm.
(5154) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm mầu nhiệm.
(5155) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết mọi sự sợ hãi.
(5156) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không sợ hãi.
(5157) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không sợ hãi lo buồn.
(5158) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của ánh sáng mặt trời.
(5159) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm mạn đà.
(5160) Kính lạy đức Phật danh hiệu Như cờ cao như lọng lớn.
(5161) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa thượng đỉnh.

Kính lạy chư Phật hướng tây bắc:
(5162) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thượng thủ dồn lại.
(5163) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi xuất sắc dồn lại.
(5164) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển xuất sắc dồn lại.
(5165) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời thượng thặng.
(5166) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua thanh tịnh.
(5167) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh xuất sắc.
(5168) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt mặt trời.
(5169) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ngọn cờ tuệ giác.
(5170) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng.
(5171) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ánh sáng.
(5172) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự sáng của ánh sáng.

Kính lạy chư Phật hướng trên:

(5173) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng.
(5174) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua oai hùng.
(5175) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua thượng thặng oai hùng.
(5176) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng dồn lại.
(5177) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị tiên oai hùng.
(5178) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua của chư tiên.
(5179) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị tiên của hoa.
(5180) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của tiên.
(5181) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị tiên hỷ xả và khiêm tốn.
(5182) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị tiên thức tỉnh.
(5183) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn lớn.
(5184) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua đèn sáng.
(5185) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi cao của sự vui vẻ thuyết pháp.
(5186) Kính lạy đức Phật danh hiệu Như cây đèn cháy sáng.
(5187) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị tiên đối trị.
(5188) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tỉnh ngộ sự tranh chấp.
(5189) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đốt trị.
(5190) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đối trị giận hờn.
(5191) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi đối trị.
(5192) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng của sự mến thương.
(5193) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm chỗ nương tựa.

Kính lạy chư Phật hướng đông:

(5194) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.
(5195) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ di lưu.
(5196) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại di lưu.
(5197) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh di lưu.
(5198) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng chân thật.

Kính lạy chư Phật hướng nam:

(5199) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn đôi vầng nhật nguyệt.
(5200) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối lửa lớn.

(100 thứ 53)

(5201) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự khen ngợi.
(5202) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn di lưu.
(5203) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến vô biên.

Kính lạy chư Phật hướng tây:

(5204) Kính lạy đức Phật danh hiệu A di đà.
(5205) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ A di đà.
(5206) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đỉnh cao A di đà.
(5207) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh lửa rất lớn.
(5208) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu soi rất lớn.
(5209) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ ngọc.
(5210) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối hương thơm.

Kính lạy chư Phật hướng trên:

(5211) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối lửa ngọn rất sáng.
(5212) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của lửa.
(5213) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể bị chiến thắng.
(5214) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời hoàn thành.
(5215) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mạng lưới ánh sáng.

Kính lạy chư Phật hướng dưới:

(5216) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng.
(5217) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của sự ca tụng.
(5218) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức.
(5219) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đỉnh đầu của chánh pháp.
(5220) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ cao của chánh pháp.
(5221) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chánh pháp duy trì.

Kính lạy chư Phật hướng đông:

(5222) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh Phạn thiên.
(5223) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tinh tú.
(5224) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thượng đỉnh.
(5225) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương soi sáng.
(5226) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối lửa ngọn rất lớn.
(5227) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân thể được phủ đều đủ loại hoa ngọc.
(5228) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua vững chắc.
(5229) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen ngọc xuất sắc.
(5230) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy mọi nghĩa lý.
(5231) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại tu di.
(5232) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của âm thanh.
(5233) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác tự tại.
(5234) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức tự tại.
(5235) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sa la tự tại.
(5236) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác hùng dũng.
(5237) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tự tại.
(5238) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại vững chắc.
(5239) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của âm thanh.
(5240) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vòng hoa khí lực hùng dũng.
(5241) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua cây đèn cháy sáng như núi tu di.
(5242) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi hương.
(5243) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể bị dao động.
(5244) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua y dược.
(5245) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng suy xét.
(5246) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự dồn lại của lửa ngọn to lớn.
(5247) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc.
(5248) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự vô phân biệt.
(5249) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tỳ lưu la.
(5250) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa sen.
(5251) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vui mừng tụ lại.
(5252) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương.
(5253) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng.
(5254) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ kinh sợ cho những kẻ cần làm kinh sợ.
(5255) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tu hành.
(5256) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sen hồng.
(5257) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng xuất sắc.
(5258) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sa la tập hợp.
(5259) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại sa la tập hợp.
(5260) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng của ngọn cờ cao.
(5261) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cách sống thanh tịnh.
(5262) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đài vàng.
(5263) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mến thương và thấy biết.
(5264) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng của màu sắc hoàng kim.
(5265) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tu ma na.

(26)

(5266) Kính lạy, trong thời kỳ Hoa sen nhiệm mầu, có một ức trăm triệu trăm ngàn vạn đức Phật cùng danh hiệu Đủ cả toàn bộ bông hoa tuệ giác.
(5267) Kính lạy bảy trăm đức Phật cùng danh hiệu Ánh sáng trang nghiêm.
(5268) Kính lạy ba trăm đức Phật cùng danh hiệu Cờ lớn.
(5269) Kính lạy mười ngàn đức Phật cùng danh hiệu Đức vua trang nghiêm.
(5270) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của sự khéo phát khởi tuệ giác.
(5271) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vầng mặt trời.
(5272) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái lọng toàn diện.
(5273) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực chánh định.
(5274) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa ngọc xuất sắc.
(5275) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước chân vô biên.
(5276) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua hương đầy hương lành.
(5277) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo lý giải địch thủ.
(5278) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại tu di.
(5279) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đức vua công đức.
(5280) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đến khắp.
(5281) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kim cương.
(5282) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ni di.

(27)

(5283) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đủ hết sắc tướng tốt đẹp, thuộc quốc độ Không thể cùng tận.
(5284) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của núi, thuộc quốc độ Lá cờ ca sa.
(5285) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của núi tuệ giác xuất sắc, thuộc quốc độ Ngọn cờ vững chắc.
(5286) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đài hoa xuất sắc, thuộc quốc độ Hương thơm bốc lên khắp cả.
(5287) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc về ánh sáng của kho tàng kim cương, thuộc quốc độ Ngọc như ý kim cương.
(5288) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ tuệ giác, thuộc quốc độ Tuệ giác hoàn thành.
(5289) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu sáng toàn diện, thuộc quốc độ Ý thức sự tối tăm.
(5290) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thượng thặng của Phật đà, thuộc quốc độ Sen hồng đứng đầu.
(5291) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ kim cương, thuộc quốc độ Vầng gương sáng.
(5292) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng mặt trời, thuộc quốc độ Năng lực thanh tịnh của ánh sáng.
(5293) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực tối thượng, thuộc quốc độ Yên vui.

(28)

(5294) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.
(5295) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ ngọc.
(5296) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô lượng ánh sáng.
(5297) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh mầu nhiệm.
(5298) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì bông hoa ngọc, vì biển công đức, vì núi lưu ly ca na già, và vì là ánh sáng vàng thật.
(5299) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ca mâu ni.
(5300) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn tôn quí.

(100 thứ 54)
(5301) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là toàn núi như cái lọng do vàng thật làm ra.
(5302) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tỳ bà thi.
(5303) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thi khí.
(5304) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tỳ xá phù.
(5305) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu lưu tôn.
(5306) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu na hàm mâu ni.
(5307) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ca diếp.
(5308) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc với bàn tay của chánh định.
(5309) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Phấn chấn không dơ bẩn. Thiện nam hay thiện nữ nào thọ trì danh hiệu các vị Phật đà và Bồ tát này thì vượt được ba mươi đời kiếp trong phạm vi thế gian.
(5310) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng vầng mặt trời.
(5311) Kính lạy vị Bồ tát tát danh hiệu Ánh sáng mặt trời. Thiện nam hay thiện nữ nào thọ trì danh hiệu đức Phật đà và vị Bồ tát này thì vượt được một ngàn đời kiếp trong phạm vi thế gian.
(5312) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng ngọc che cho khắp nơi. Người nào thọ trì danh hiệu đức Phật đà này thì vượt được bốn thời kỳ lâu dài bậc nhất trong phạm vi thế gian, thường sinh ra thì gặp các đức Phật đà và các vị Bồ tát, không còn tạo ra nữa năm thứ tội nghịch.
(5313) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực xuất sắc của chánh định. Người nào thọ trì danh hiệu đức Phật đà này thì thành đạt một ngàn chánh định, vượt được nhiều ngàn đời kiếp trong phạm vi thế gian, đồng đẳng với công đức của đại bồ tát Di lạc.
(5314) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc về ánh sáng của cái thân bông hoa bằng ngọc. Người nào thọ trì danh hiệu của đức Phật đà này thì vượt được đời kiếp nhiều không thể tính toán, trong phạm vi thế gian.
(5315) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc về khí thế tối thượng của sen hồng. Người nào thọ trì danh hiệu của đức Phật đà này thì vượt được bốn mươi đời kiếp trong phạm vi thế gian.
(5316) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc của hương thơm vô số lượng. Người nào thọ trì danh hiệu của đức Phật đà này thì vượt được vô số đời kiếp trong phạm vi thế gian, thường được cái trí biết đời trước.
(5317) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự phấn chấn của hoa ngọc. Người nào thọ trì danh hiệu của đức Phật đà này thì thành đạt một ngàn chánh định, được mọi người tôn kính; người này lại được chư Phật ca tụng, vượt được một ngàn đời kiếp trong phạm vi thế gian, không bao lâu sẽ chuyển đẩy bánh xe chánh pháp.
(5318) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại quang minh. Người nào thọ trì danh hiệu của đức Phật đà này thì vượt được bốn mươi đời kiếp trong phạm vi thế gian.
(5319) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho ngọc. Người nào thọ trì danh hiệu của đức Phật đà này thì vượt được sáu mươi đời kiếp trong phạm vi thế gian.
(5320) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc thượng thặng. Người nào thọ trì danh hiệu đức Phật đà này, và có ai đem bảy loại vàng ngọc nhiều như núi lớn mà chu cấp cho hằng sa thế giới, thì cái phước của người trước vẫn nhiều hơn cái phước của người này.

(29)

(5321) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì chiến thắng ma quân.
(5322) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì chiến thắng tham lam.
(5323) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì chiến thắng giận dữ.
(5324) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì chiến thắng mù quáng.
(5325) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì chiến thắng ô nhiễm.
(5326) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì chiến thắng oán hận.
(5327) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì chiến thắng ganh ghét.
(5328) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì chiến thắng dua nịnh.
(5329) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì chiến thắng tà kiến.
(5330) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì chiến thắng du hý.
(5331) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì chánh pháp thanh tịnh.
(5332) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì hành vi xuất sắc.
(5333) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì thần thông thanh tịnh.
(5334) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì phát khởi bố thí.
(5335) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì phát khởi trì giới.
(5336) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì phát khởi nhẫn nhục.
(5337) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì phát khởi tinh tiến.
(5338) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì phát khởi suy nghĩ bố thí.
(5339) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì phát khởi suy nghĩ trì giới.
(5340) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì phát khởi suy nghĩ pháp nhẫn.
(5341) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì phát khởi suy nghĩ tinh tiến.
(5342) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì phát khởi suy nghĩ thiền định.
(5343) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì phát khởi suy nghĩ bát nhã.
(5344) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì phát khởi thiền định thành tựu.
(5345) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì phát khởi bát nhã thành tựu.
(5346) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì tu hành siêu việt nghĩ bàn.
(5347) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì tu hành siêu việt nghĩ bàn.
(5348) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại dầu tu hành bắt đầu phát khởi.
(5349) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì tổng trì tuệ giác thanh tịnh.
(5350) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì tổng trì sắc tướng thanh tịnh.
(5351) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì tổng trì cả hai thanh tịnh.
(5352) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì tổng trì thể tánh thanh tịnh.
(5353) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì tổng trì tán dương thanh tịnh.
(5354) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì tổng trì thực thi thanh tịnh.
(5355) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì thấu triệt cái Không của sự vô thường.
(5356) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì thấu triệt cái Không của sự vô ngã.
(5357) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng nhãn căn.
(5358) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì ánh sáng nhĩ căn.
(5359) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng tỷ căn.
(5360) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì ánh sáng thiệt căn.
(5361) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng thân căn.
(5362) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì ánh sáng ý căn.
(5363) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng sắc trần.
(5364) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì ánh sáng thanh trần.
(5365) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng hương trần.
(5366) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì ánh sáng vị trần.
(5367) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng xúc trần.
(5368) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì ánh sáng pháp trần.
(5369) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng lửa ngọn.
(5370) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì ánh sáng tán dương.
(5371) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng của lửa.
(5372) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì ánh sáng của gió.
(5373) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng của ánh sáng.
(5374) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì ánh sáng của công việc.
(5375) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng của cuộc đời.
(5376) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì ánh sáng sự cứu khổ.
(5377) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng năm uẩn.
(5378) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì ánh sáng giới luật.
(5379) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng bất nhị.
(5380) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì ánh sáng sự sống.
(5381) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng âm thanh.
(5382) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì ánh sáng hoa đất.
(5383) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng hoa vòng.
(5384) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại vì ánh sáng lọng thơm.
(5385) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng điểm tựa.
(5386) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành nghĩa lý.
(5387) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua không sợ hãi.
(5388) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.
(5389) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại quan sát thế gian.
(5390) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống lâu bất tận.
(5391) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ni di.
(5392) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu của lửa ngọn.
(5393) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kim cương.

(30)

(5394) Kính lạy đức Phật xuất hiện đầu tiên, danh hiệu Đức vua đèn mặt trời, hoa mặt trăng, sen hồng bằng ngọc, thân màu hoàng kim, Lô xá na phóng ánh sáng vô ngại và quý báu, chiếu soi thế giới mười phương.
(5395) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng loài rồng.
(5396) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo thuần hóa tâm tính.
(5397) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối ngọc.
(5398) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đứng đầu của lửa.
(5399) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn dồn lại.
(5400) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đủ mọi ánh sáng.

(100 thứ 55)

(5401) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.
(5402) Kính lạy đức Phật danh hiệu Siêu việt tư duy và thảo luận.
(5403) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến vô biên.
(5404) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy vô biên.
(5405) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa màu hoàng kim.
(5406) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm của hương thơm toàn thiện.
(5407) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phong cách của sự không tranh chấp.
(5408) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không sơ hở.
(5409) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vô biên.
(5410) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thân cát tường.
(5411) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái tướng cát tường.
(5412) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhìn thấy khắp cả.
(5413) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức vô biên.
(5414) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bản tính thứ tự.
(5415) Kính lạy đức Phật danh hiệu An toàn vững chắc.
(5416) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sa la.
(5417) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được danh tiếng.
(5418) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng xuất sắc.
(5419) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa sen nổi tiếng.
(5420) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa.
(5421) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trang nghiêm.
(5422) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn.
(5423) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo nhìn thấy.
(5424) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo ứng phó.
(5425) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo hộ trì cho đời.
(5426) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức vô biên.
(5427) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc bậc nhất.
(5428) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính nết toàn thiện.
(5429) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức vô số.
(5430) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc tuyệt diệu.
(5431) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hiến cúng xuất sắc.
(5432) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại về âm thanh của tuệ giác khí thế như lửa.
(5433) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của điện.
(5434) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu soi tất cả.
(5435) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngoài tầm nghĩ bàn.
(5436) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng vô lượng.
(5437) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô lượng.
(5438) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phủ mình bằng bông hoa tươi sáng và toàn hảo.
(5439) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về sen hồng như núi tu di.
(5440) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mở đầu vì cầu danh mà tuyên bố tu hành.
(5441) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng được phóng ra từ mọi thứ ngọc chúa như ý.
(5442) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua được thành đạt bởi sự nổi tiếng của lửa ngọn không vẩn đục.
(5443) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng ngọc của hương thơm.
(5444) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thoát ly mọi thứ phiền não.
(5445) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác toàn thiện.
(5446) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết toàn thiện.
(5447) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi ngọc trang trí.
(5448) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm từ bi.
(5449) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc cờ diêm phù đàn.
(5450) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vô biên.
(5451) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô lượng uy đức.
(5452) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại ca tụng.
(5453) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ca tụng quí báu.
(5454) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của lửa.
(5455) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại quang minh.
(5456) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng điện chiếu soi.
(5457) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu soi hết thảy chủng loại.
(5458) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể lượng định.
(5459) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.
(5460) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trăng.
(5461) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển công đức.
(5462) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức đầy đủ.
(5463) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính nết thượng đỉnh.
(5464) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không sợ hãi.
(5465) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ oai hùng.
(5466) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ Đế thích.
(5467) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của lửa.
(5468) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn thiện.
(5469) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tôn nghiêm.
(5470) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng tia sáng của ánh sáng.
(5471) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô biên.
(5472) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuyệt diệu.
(5473) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hộ trì thượng hạng và khắp cả.
(5474) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của mây.
(5475) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ tự tại.
(5476) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn mặt trời.
(5477) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tối thượng.
(5478) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo sống.
(5479) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức vô biên và ngoài tầm tư duy thảo luận.
(5480) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn diện.
(5481) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng thượng thặng.
(5482) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi tuyệt diệu.
(5483) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng lên.
(5484) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng.
(5485) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thân không ai biết chán biết đủ khi nhìn thấy.
(5486) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ di lưu.
(5487) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ ngọc.
(5488) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối lửa ngọn.
(5489) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ tự tại.
(5490) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn.
(5491) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương.
(5492) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phủ mình bằng sen hồng với ánh sáng đa dạng.
(5493) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng công đức nổi tiếng vô biên.
(5494) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng chiêm bặc.
(5495) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô lượng.
(5496) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phủ mình bằng sen hồng với ánh sáng thích thú.
(5497) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sen hồng sản xuất từ núi tu di.

(31)

Kính lạy chư Phật thời kỳ Tinh tú:

(5498) Kính lạy hai vạn đức Phật cùng danh hiệu Tác phẩm của ánh sáng.
(5499) Kính lạy hai vạn đức Phật cùng danh hiệu Lô xá na.
(5500) Kính lạy hai vạn đức Phật cùng danh hiệu Thích ca mâu ni.

(100 thứ 56)

(5501) Kính lạy vô lượng trăm ngàn vạn, không thể tính số, bao nhiêu đức Phật cùng danh hiệu Mặt trời đế thích và tinh tú thái bạch.

(32)
Phụ lục 1 " lạy danh hiệu Bồ tát"
Những người thiện nam và thiện nữ nên kính lạy chư vị Bồ tát:

(5502) Kính lạy vị Bồ tát tát danh hiệu Phổ hiền.
(5503) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Văn thù sư lợi.
(5504) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Vô cấu xưng.
(5505) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Địa tạng.
(5506) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Hư không tạng.
(5507) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Quan thế âm.
(5508) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Đại thế chí.
(5509) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Hương tượng.
(5510) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Đại hương tượng.
(5511) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Dược vương.
(5512) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Dược thượng.
(5513) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Kim cang tạng.
(5514) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Giải thoát nguyệt.
(5515) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Di lạc.
(5516) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Phấn tấn.
(5517) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Vô sở phát.
(5518) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Đà la ni tự tại vương.
(5519) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Vô tận ý.
(5520) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Kiên ý.
(5521) Kính lạy vị Bồ tát danh hiệu Nhật tạng.
(5522) Đồng đẳng như vậy, kính lạy vô lượng vô biên chư vị bồ tát.
(5523) Kính lạy chín mươi chín ức trăm ngàn vạn chư vị Bồ tát ở hướng đông, cùng danh hiệu Phạn hạnh xuất sắc.
(5524) Kính lạy chín mươi chín ức trăm ngàn vạn chư vị Bồ tát ở hướng nam, cùng danh hiệu Bất lân đà la.
(5525) Kính lạy chín mươi chín ức trăm ngàn vạn chư vị Bồ tát ở hướng tây, cùng danh hiệu Công đức vĩ đại.
(5526) Kính lạy chín mươi chín ức trăm ngàn vạn chư vị Bồ tát ở hướng bắc, cùng danh hiệu Đại dược vương.
(5527) Đồng đẳng như vậy, kính lạy vô lượng vô biên chư vị Bồ tát ở khắp thế giới mười phương.

(33)

Lại nữa, nên xướng lạy danh hiệu của các vị Bích chi:
(5528) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu A lị đa.
(5529) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Bà lê đa.
(5530) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Đa dà lâu.
(5531) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Tán dương.
(5532) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Nhìn thấy.
(5533) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Thương mến và nhìn thấy.
(5534) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Thức tỉnh.
(5535) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Càn đà ra.
(5536) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Không dối trá.
(5537) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Lê sa bà.
(5538) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Đa văn.
(5539) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Cái thân của tuệ giác.
(5540) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Tỳ da li.
(5541) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Câu tát la.
(5542) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Bà tẩu đà la.
(5543) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Tâm thanh tịnh và không độc.
(5544) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Chân thật và không dơ bẩn.
(5545) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Phước đức.
(5546) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Màu đen.
(5547) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Chỉ màu đen.
(5548) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Chính trực và phước đức.
(5549) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Nhận thức.
(5550) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Hương thơm.
(5551) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Có hương thơm.
(5552) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Thấy người thì bay đi.
(5553) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Khả ba la.
(5554) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Tần ma lị.
(5555) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Trăng thanh tịnh.
(5556) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Trí toàn thiện.
(5557) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Tu đà la.
(5558) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Cách tu toàn thiện.
(5559) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Đáp ứng thỉnh cầu.
(5560) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Tác thành thỉnh cầu.
(5561) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Thế lớn.
(5562) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Tu hành không vướng mắc.
(5563) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Không bị xa lánh
(5564) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Chân thật.
(5565) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Không thể so sánh.
(5566) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Hoan hỷ.
(5567) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Hỷ xả.
(5568) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Tùy hỷ.
(5569) Kính lạy mười hai vị Bích chi cùng danh hiệu Bà la đọa.
(5570) Kính lạy mười vị Bích chi cùng danh hiệu Bà la.
(5571) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Thân lửa.
(5572) Kính lạy các vị Bích chi cùng danh hiệu Bồ đề.
(5573) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Ma ha nam.
(5574) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Tâm thượng thặng.
(5575) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Sạch tóc.
(5576) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Khéo thích thú.
(5577) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Vi đà.
(5578) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Cát sa.
(5579) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Ưu ba cát sa.
(5580) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Cắt đứt chấp có.
(5581) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Ưu ba.
(5582) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Cắt đứt ái dục.
(5583) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Thi bà la.
(5584) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Chuyển đạt giác ngộ.
(5585) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Trừ khử dơ bẩn.
(5586) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Đi lên cao.
(5587) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu A tất đa.
(5588) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Không sơ hở.
(5589) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Khinh ngạo.
(5590) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Hết khinh ngạo.
(5591) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Thân thiết.
(5592) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Thoát được.
(5593) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Không dơ bẩn.
(5594) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Đơn độc.
(5595) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Kê trú.
(5596) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Có thể làm như kiêu ngạo.
(5597) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Thoái lui.
(5598) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Không thoái lui mà rời đi.
(5599) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Tìm xét.
(5600) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Tốt lành.

(100 thứ 57)

(5601) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Không cho tâm ý tự do.
(5602) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Khéo an trú.
(5603) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Không thể so sánh.
(5604) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Không kiêu ngạo.
(5605) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Cù đa.
(5606) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Cắt đứt ái dục.
(5607) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Thính giác.
(5608) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Tâm được siêu thoát.
(5609) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Ưu ba nhĩ.
(5610) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Cát tường.
(5611) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Ta ma.
(5612) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Giá ra.
(5613) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Ưu ba giá ra.
(5614) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Lê sa ba.
(5615) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Bồ sa tha thanh tịnh.
(5616) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Gánh hương tốt.
(5617) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu A sa la.
(5618) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Ưu ba sa la.
(5619) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Ba đầu.
(5620) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Cát tường toàn thiện.
(5621) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Phẩm chất cát tường.
(5622) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Tu ma.
(5623) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Thâu ma.
(5624) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Lưu xà.
(5625) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Ưu ba lưu xà.
(5626) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Phất sa.
(5627) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Răng trâu bò.
(5628) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Hết sơ hở.
(5629) Kính lạy vị Bích chi danh hiệu Thân cuối cùng.
(5630) Kính lạy vô lượng các vị Bích chi đồng đẳng như vậy.

(34)
(5631) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không dơ bẩn.
(5632) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng ngọc công đức.
(5633) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoàn thành của năng lực công đức.
(5634) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thanh tịnh.
(5635) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cởi mở mọi sự buộc ràng.
(5636) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của kho tàng sen hồng.
(5637) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đạt được sự giải thoát của năng lực không bị trở ngại.
(5638) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm của sự không e ngại khi mọi nơi ca tụng.
(5639) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng Lô xá na.
(5640) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối ngọc.
(5641) Kính lạy đức Phật danh hiệu Treo cao ngọn cờ chánh pháp.
(5642) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xua tan mọi sự âm u mờ tối.
(5643) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của sự chiếu soi rực rỡ bởi ánh sáng toàn hảo.
(5644) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của ánh sáng.
(5645) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc lửa lớn.
(5646) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của hạnh nguyện vô biên.
(5647) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng của mây công đức chánh pháp.
(5648) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua đèn đuốc cháy sáng.
(5649) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì xua tan cho chúng sanh mọi sự hắc ám.
(5650) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thấy biết tinh tế.
(5651) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc tinh tế.
(5652) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lắng nghe tinh tế.
(5653) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chóp núi.
(5654) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vàng với thánh.
(5655) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uống cam lộ.
(5656) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô lượng.
(5657) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của ngọc.
(5658) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về vô biên giới pháp.
(5659) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mạng lưới ánh sáng của điện chiếu.
(5660) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành vô lượng công đức.
(5661) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lĩnh vực của vô lượng sự vui vẻ thuyết pháp.
(5662) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng phóng ra từ tuệ giác xuất sắc.
(5663) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hơn cả ánh sáng được tạo ra do điện, mặt trời, mặt trăng.
(5664) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự dồn lại của công đức phấn chấn độ bông hoa xuất sắc trải ra khắp nơi.
(5665) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đức vua công đức.
(5666) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng hiền lành.
(5667) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của ánh sáng trang hoàng.
(5668) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê đâu của xa xả thi.
(5669) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng phước đức.
(5670) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua trải ánh sáng nơi núi xuất sắc thượng đỉnh.
(5671) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua khéo an trú nơi núi của ngọc ma ni.
(5672) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cắt đứt mọi sự phiền não.
(5673) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thánh dòng họ Thích ca.
(5674) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phá nát sự cứng chắc của kim cương.
(5675) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn lửa bùng lên quí báu.
(5676) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của rồng.
(5677) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị tiên hùng dũng.
(5678) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng ngọc.
(5679) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tách rời dơ bẩn.
(5680) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không còn dơ bẩn.
(5681) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hùng dũng thành đạt.
(5682) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh.
(5683) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất Phạn thiên.
(5684) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bà lâu na.
(5685) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời bà lâu na.
(5686) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường xuất sắc.
(5687) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trầm đàn xuất sắc.
(5688) Kính lạy đức Phật danh hiệu Dũng sĩ.
(5689) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức xuất sắc của sự hoan hỷ.
(5690) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc.
(5691) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì không còn lo sợ.
(5692) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa xuất sắc.
(5693) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì khí lực của thọ đề và sen hồng.
(5694) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tài sản xuất sắc.
(5695) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhớ nghĩ xuất sắc.
(5696) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì khéo nói về danh hiệu.
(5697) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ngọn cờ Kê đâu của Nhân đà ra.
(5698) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi xuất sắc.
(5699) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì bước đi khéo giác ngộ.
(5700) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi với bước chân rất khéo.

(100 thứ 58)

(5701) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc rực rỡ vì sự chiếu soi khắp cả.
(5702) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của hoa ngọc.
(5703) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại vì là núi non của sen hồng quý báu khéo cư trú.
(5704) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua được chiếu sáng huy hoàng bởi chúng sinh, bởi lửa và bởi ngọn cờ ánh sáng.
(5705) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh khởi lên bởi tuệ giác của pháp giới bình đẳng và nhiệm mầu.
(5706) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu soi bởi ánh sáng toàn diện của kho tàng phước đức rộng lớn.
(5707) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu soi toàn diện rất thích ứng mạng lưới ánh sáng Lô xá na.
(5708) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu sáng của điện, của mắt, và của hoa, từ Lô xá na.
(5709) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái ý hùng dũng, vĩ đại và tối thượng.
(5710) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua đạt đến Lô xá na là ánh sáng tối thượng của pháp giới.
(5711) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng khắp nơi do công đức bình thường mà không dơ bẩn.
(5712) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc của hoa mặt trời.
(5713) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ tuệ giác tự tại của chánh pháp.
(5714) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh Phạn thiên đầy uy đức không dơ bẩn của sự vui mừng rộng lớn.
(5715) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thầy dẫn đạo vừa căn bản, vừa xuất sắc, vừa khéo léo.
(5716) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức mạnh của tuệ giác.
(5717) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức di lâu.
(5718) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của trăng thanh đại nguyện.
(5719) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng và âm thanh xuất từ đại nguyện theo đặc tính của biển cả chánh pháp.
(5720) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng được làm ra bởi sự huy hoàng của sắc tướng và công đức quí báu.
(5721) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời về chủ nhân của đất và về âm thanh nhiệm mầu.
(5722) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi một cách xuất sắc, tinh tiến và tĩnh lặng.
(5723) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhìn thấy thì ai cũng vui.
(5724) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác được tập hợp bởi Lô xá na của ánh sáng sâu thẳm và không xao động.
(5725) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua trên tầm nghĩ bàn và phóng ánh sáng ra khắp cả.
(5726) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của công đức tuyệt diệu và bình đẳng.
(5728) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng như mặt trời của sự tinh tiến giải thoát.
(5729) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác chứng ngộ pháp thân phổ biến.
(5730) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy chiếu soi toàn diện vào toàn bộ chi tiết của chúng sinh.
(5731) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây như lửa ngọn và như mặt trời của ánh sáng ca na ca không dơ bẩn.
(5732) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của ánh sáng nhân đà ra.
(5733) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng không tì vết chiếu khắp toàn bộ đất và chỗ ở.
(5734) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giác ngộ trạng thái bình đẳng như không gian.
(5735) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của mây thích ứng rộng khắp mười phương.
(5736) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lô xá na khắp cả mọi sự bình đẳng và không bình đẳng.
(5737) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua chân không vì giải trừ những gì tác hại đức tính từ bi của Tâm.
(5738) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi cao lớn và đẹp tuyệt của sự hoàn thành mọi nghĩa lý.
(5739) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi không vô ích và thấy rõ tất cả.
(5740) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì tiếng gầm tuyệt diệu.
(5741) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua thông suốt tự tại bậc nhất.
(5742) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng mầu nhiệm Lô xá na của công đức trên tầm tư duy duy và thảo luận.
(5743) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ năng lực tin được.
(5744) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác và âm thanh của pháp giới.
(5745) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cánh tay hoàn thiện với sự trưởng thành và tươi sáng của sen hồng.
(5746) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của biển công đức không còn thoái chuyển.
(5747) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sinh toàn diện một cách mau chóng về tuệ giác hoàn toàn và nhiệm mầu.
(5748) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của năng lực vô lượng và ánh sáng hùng mạnh.
(5749) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác xuất sắc vì thấy được bản thể thanh tịnh của hết thảy các pháp.
(5750) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết rồi mọi sự lo bực.
(5751) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức tự tại và nhiệm mầu.
(5752) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hoa lửa kim cương.
(5753) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí thế của sự quan sát pháp giới.
(5754) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua khẩn na la rực rỡ như đại thọ cháy sáng.
(5755) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn và hương được đốt lên.
(5756) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua đáp ứng.
(5757) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhìn thấy một cách toàn diện về công đức của Phật.
(5758) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua phấn chấn khắp hết tất cả các pháp.
(5759) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại trong sự hóa độ rộng lớn.
(5760) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái ý trên tầm nghĩ bàn về ánh sáng giải thoát của pháp giới.
(5761) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không dơ bẩn của Phật.
(5762) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh xuất sắc của Lô xá na về thế gian luân.
(5763) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt nhìn vô biên với hình dáng vòng hoa sen hồng.
(5764) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được tạo thành bởi mừng và vui.
(5765) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái tuệ giác đối với lĩnh vực của nhất thế trí biết đến.
(5766) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh mầu nhiệm của sự tĩnh lặng bao la.
(5767) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng của tuệ giác như không gian không dơ bẩn.
(5768) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hình dáng bông hoa của những khóm mây dày do biển cả công đức tạo nên.
(5769) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc do có thể tạo ra sự vui mừng.
(5770) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ tiếng gầm của âm thanh xuất sắc.
(5771) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực của con mắt quan sát.
(5772) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự cứng chắc như kim cương của tuệ giác vô tận.
(5773) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn diện chiếu soi như kho tàng mặt trời.
(5774) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của mọi tiếng gầm.
(5775) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phủ khắp bằng tuệ giác vô lượng.
(5776) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thượng đỉnh di lâu của tất cả phước đức.
(5777) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của mặt trời căn bản.
(5778) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu sáng của thân thể trong ánh sáng viên mãn.
(5779) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa có hình dáng đẹp nhất trên mặt đất.
(5780) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy không e sợ của mây.
(5781) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kê dâu của ngôn ngữ bình đẳng.
(5782) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua đèn sáng chân lý.
(5783) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm thức đúng chân lý được hoàn thành bởi sự phấn chấn của tinh tiến vững chắc.
(5784) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng là sự quan sát chiếu soi toàn diện.
(5785) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc nổi tiếng vì ánh sáng từ bi.
(5786) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc thượng đỉnh vì phước đức nổi tiếng.
(5787) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc nổi tiếng vì nghĩ nhớ đến hết thảy chúng sinh.
(5788) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc nổi tiếng vì bước đi như núi cao đẹp.
(5789) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc thượng đỉnh vì nổi tiếng hổ thẹn sâu xa.
(5790) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giáo hóa hết thảy thế gian.
(5791) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết rồi mọi nỗi lo phiền.
(5792) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết rồi mọi sự tai nạn.
(5793) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết lụy đối với thế gian.
(5794) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chuyển được giới tính của bào thai.
(5795) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chuyển được giới tính nữ.
(5796) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng vì chuyển được hết cả giới tính nam nữ.
(5797) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua thượng đỉnh xuất sắc của hoa Phật.
(5798) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không vô ích nói về danh hiệu của chư Phật.
(5799) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tuệ giác toàn thiện thông suốt các pháp.
(5800) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức trải rộng mười phương nên rất xứng với cái vui bất tận.

(100 thứ 59)

(5801) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vang danh vì được mến phục tuệ giác vĩ đại và gặp không vô ích.
(5802) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì cái tuệ giác có đủ vô số năng lực.
(5803) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành công đức của phạn hạnh.
(5804) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương tượng.
(5805) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kim cang mật tích.
(5806) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo chuyển biến và hoàn thành nghĩa lý.
(5807) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức xuất sắc vì sự giáo hóa của Lô xá na.
(5808) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của công đức bình thường là đốt đèn mà đi.
(5809) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng chiếu đến bến bờ tận cùng của mọi sự hoài nghi.
(5810) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác đạt đến vô lượng âm thanh của pháp giới.
(5811) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc của ngọn đèn đang cháy.
(5812) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của mặt trời pháp giới.
(5813) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh chuyển đẩy bánh xe chánh pháp về biển công đức không cố định là chủ thể hay cố định là khách thể.
(5814) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy của tuệ giác mặt trời ngoài tầm tư duy mô tả.
(5815) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua uy đức của ánh sáng quí báu và xuất sắc.
(5816) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự uy nghiêm tuyệt diệu của công đức vô tận.
(5817) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm vang khắp do cái năng lực không thể lường được.
(5818) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn cháy sáng do sự toàn hảo của con mắt toàn diện.
(5819) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đuốc công đức xuất sắc.
(5820) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của rồng lớn.
(5821) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực như pháp tòa sư tử bằng sen hồng.
(5822) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đánh thức của cái khối tuệ giác.
(5823) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của uy đức toàn hảo và sự bảo trì của địa luân.
(5824) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua cây đèn cháy sáng vì khéo an trú nơi chánh pháp.
(5825) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được làm ra bởi sự thấy thì không vô ích và thấy thì sinh hoan hỷ.
(5826) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ phóng ra lửa ngọn của thân thể.
(5827) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính nết như là của chúng sinh thanh tịnh.
(5828) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cùng khắp của tất cả mây công đức.
(5829) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác mặt trăng phủ đầy sắc tướng như hoa.
(5830) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh lửa nơi thờ phụng có màu sắc hoàng kim của ánh sáng bậc nhất.
(5831) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không phân biệt khi quan sát biển cả của các pháp.
(5832) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời giáo hóa.
(5833) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng ngọc Lô xá na xuất sắc.
(5834) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo suy nghĩ.
(5835) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vững chắc và xuất sắc của sự tinh tiến.
(5836) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất sen hồng phủ đầy tư tưởng như hoa.
(5837) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt trong sáng.
(5838) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của ánh trăng.
(5839) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ ngọc của biển chánh pháp vô tận.
(5840) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của sen hồng bằng kim cương.
(5841) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm đủ loại bông hoa.
(5842) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ tự tại của nhân loại.
(5843) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lô xá na chiếu sáng với trí luân biết tất cả.
(5844) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô lượng công đức của rồng nổi tiếng.
(5845) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của vòng hoa công đức tôn quí.
(5846) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác uy nghiêm của mọi năng lực.
(5847) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn lửa tôn quí như núi cao đẹp.
(5848) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng của mọi pháp hạnh.
(5849) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển cả của mọi sự ba la mật.
(5850) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ về khuôn mặt rực rỡ như lửa ngọn tôn quí.
(5851) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự hoàn thành hết thảy hạnh nguyện.
(5852) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đạt được một cách phong phú về sự đồng đẳng với tất cả các pháp.
(5853) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì mạng lưới ánh sáng.
(5854) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ núi ngọc.
(5855) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng của biển cả tuệ giác về đạo lý không có gì cố định là chủ thể hay cố định là khách thể.
(5856) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của công đức làm trong sáng mọi nghĩa lý.
(5857) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua đứng đầu về sự hoàn thành mọi khả năng thần kỳ.
(5858) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lô xá na về sự không bị trở ngại đối với toàn bộ pháp giới.
(5859) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác tinh tiến về mọi chánh định xuất sắc.
(5860) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn của cái pháp giới vốn có đặc tính không trở ngại lẫn nhau.
(5861) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về ngọn cờ tu di của cái pháp giới vốn có đặc tính không trở ngại lẫn nhau.
(5862) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua được tạo ra bởi bông hoa của mọi thành phần tuệ giác.
(5863) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành đạt đại dương công đức thế gian.
(5864) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực hùng dũng quí báu như ngọc.
(5865) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của biển cả tuệ giác phổ biến.
(5866) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ về sự khéo giáo hóa của sen hồng.
(5867) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh toàn diện của ánh sáng bất tận.
(5868) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức xuất sắc của mây công đức bủa khắp.
(5869) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển tuệ giác xuất sắc.
(5870) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa mây của vầng trăng tuệ giác.
(5871) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của ánh sáng hương thơm.
(5872) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thanh tịnh không thể bị trở ngại của cái thấy toàn diện.
(5873) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác tự tại của chánh pháp không thể bị đánh bại.
(5874) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua được phủ đầy ánh sáng sen hồng.
(5875) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến lớn lao và tuệ giác khéo léo.
(5876) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ đức vua về sự vững chắc.
(5877) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức nhiệm mầu và không thể bị chiến thắng.
(5878) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất tinh tiến.
(5879) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua cái tâm xuất sắc vì có đủ hết thảy công đức.
(5880) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua khéo hoàn thành vô biên công đức.
(5881) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn hảo và bao la vì chặt đứt mọi nỗi hoài nghi.
(5882) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác xuất sắc vì công đức tuyệt diệu.
(5883) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc vì vượt quá mọi thứ ánh sáng.
(5884) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn cháy sáng lớn như tòa núi cao đẹp.
(5885) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây lành vì hóa độ vô tận.
(5886) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua hóa độ với ánh sáng vô số.
(5887) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phạn hạnh của cái tuệ giác trong trắng.
(5888) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây của lửa ngọn con mắt cực kỳ uy dũng.
(5889) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cửa của lửa ngọn chư thiên qui tụ như biển cả.
(5890) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì giác ngộ về tuệ giác của Phật.
(5891) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc đại thánh với vô số ý vị.
(5892) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nghe ra ý nghĩa của mây đã bay mau chóng lại không dơ bẩn.
(5893) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lô xá na trải đầy cả pháp giới.
(5894) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa màu hoàng kim.
(5895) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không dơ bẩn vì được phủ đầy bằng bông hoa đại công đức.
(5896) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua uy đức xuất sắc về sự chiếu sáng.
(5897) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự không dơ bẩn của con mắt không vướng mắc vào đâu.
(5898) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự trang nghiêm không bị trở ngại.
(5899) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thấu triệt mọi chi tiết của các pháp.
(5900) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ truyền đăng.

(100 thứ 60)

(5901) Kính lạy đức Phật danh hiệu Pháp giới luân.
(5902) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc vì đồng đẳng với mọi sự tôn quí của chư Phật.
(5903) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ trí tuệ luân với ánh sáng vô biên.
(5904) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của tuệ giác không vướng mắc.
(5905) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng.
(5906) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vầng trăng.
(5907) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác.
(5908) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu sáng của mặt trời.
(5909) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua biển công đức của cái lưỡi thường phóng ánh sáng bủa ra khắp cả.
(5910) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua pháp giới huy hoàng với ánh sáng vô biên.
(5911) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cánh tay dài.
(5912) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy cao xa.

(35)

(5913) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không gian Lô xá na với tiếng gầm của âm thanh ánh sáng chiếu khắp mười phương, thuộc quốc độ Ánh sáng bình đẳng của đất sạch.
(5914) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng nhiệm mầu của sự biểu hiện toàn diện, thuộc quốc độ Được trăng trí bởi những hồ sen trong sạch.
(5915) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng trải khắp của công đức vô biên, thuộc quốc độ Được duy trì bởi vô biên công đức.
(5916) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng trải khắp làm cho không gian trở nên đài gương đầy hình ảnh, thuộc quốc độ Cây đèn cháy sáng xuất sắc của di lưu.
(5917) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa rải ra, lửa sáng lên, khi vui mừng được thấy Ngài, thuộc quốc độ Khéo thích khéo nghe tất cả âm thanh mầu nhiệm.
(5918) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn cháy sáng như núi tu di tôn quí, thuộc quốc độ Được trang trí bởi âm thanh tuyệt diệu.
(5919) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của âm thanh chánh pháp được đem ra hóa độ một cách khéo léo, thuộc quốc độ Ánh sáng nguy nga của mọi màu sắc quí báu.
(5920) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của điện gầm lên với ánh sáng kim cương, thuộc quốc độ Được trang hoàng bởi kim cương và kho tàng hương thơm.
(5921) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng của năng lực không thể bị chiến thắng, thuộc quốc độ âm thanh của lửa ngọn.
(5922) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của cái tuệ giác làm thành trì cho chánh pháp, thuộc quốc độ Không dơ bẩn và trang trí một cách xen nhau bởi sen hồng bằng ngọc.
(5923) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn tuệ giác nổi tiếng và được khen khắp cả mười phương quốc độ, thuộc quốc độ Có thể cho bao nỗi vui thích.
(5924) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển cả của công đức tràn đầy và của ánh sáng hùng dũng, thuộc quốc độ Mạng lưới của điều thiện không dơ bẩn và của bàn tay không dơ bẩn.
(5925) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hoa đại tuệ giác phủ khắp thân thể, thuộc quốc độ Sự chiếu soi của ngọn Cờ hoa tuyệt diệu.
(5926) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng các loại hoa của tuệ giác cao đỉnh, thuộc quốc độ Vô số những sự trang trí xen nhau.
(5927) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt của ngọn cờ pháp giới tràn khắp mọi nơi, thuộc quốc độ Trang nghiêm vô biên.
(5928) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc thượng thủ của tuệ giác nhiệm mầu, thuộc quốc độ Được trang hoàng bởi ánh sáng trải khắp ban ngày và như ngọc quí.
(5929) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm ra ngọn cờ của ánh sáng vầng trăng, thuộc quốc độ Vòng hoa chúa tể.
(5930) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác toàn thiện và oai đức phạn hạnh, thuộc quốc độ Được trang hoàng bằng kho tàng không dơ bẩn.
(5931) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn cháy sáng cả cái không gian đủ hết mọi cái lực, thuộc quốc Cái thân của ánh sáng ngọc.
(5932) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức biển cả của tất cả các hình thái ba la mật, thuộc quốc độ Được hoàn thành bởi chuỗi ngọc hàng đầu và quí báu.
(5933) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của nỗi vui mừng vì đoạn tuyệt hết thảy vướng mắc, thuộc quốc độ Được cái lọng che khắp và ngăn chận bụi bặm luân chuyển.
(5934) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu soi và sự gầm vang của công đức phong phú và ca tụng lớn lao, thuộc quốc độ Ngọn cờ đẹp và vòng hoa ngọc.
(5935) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển công đức và ánh sáng của tuệ giác không phân biệt, thuộc quốc độ Ánh sáng của sự tôn nghiêm toàn diện và sự tôn nghiêm ngoài tầm tư duy mô tả.
(5936) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không dơ bẩn của pháp giới vô biên, thuộc quốc độ Ngọn cờ lý giải của ánh sáng vô tận.
(5937) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hình ảnh trong đài gương ngọc rất sạch và trong, thuộc quốc độ Phóng ra hoa lửa và hoa ngọc.
(5938) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm và ánh sáng của sự phấn chấn không bị trở ngại, thuộc quốc độ Kho tàng lửa ngọn của uy đức.
(5939) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng bằng ngọc và trải ra khắp cả, thuộc quốc độ Được trang trí bằng ánh sáng bình đẳng của ngọc bảo luân.
(5940) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không thể bị trở ngại của sự làm trong sạch tất cả vọng niệm, thuộc quốc độ Ngọn cờ vòng hoa của cây đàn hương.
(5941) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác có ánh sáng của sự vui mừng to lớn khi được nhìn thấy, thuộc quốc độ Sự nguy nga của sự khéo tu và của sắc tướng thế giới Phật.
(5942) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo quan sát sự linh hoạt của pháp giới, thuộc quốc độ Được chiếu soi rực rỡ bởi ánh sáng vi tế.
(5943) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoàn thành của tuệ giác không thể bị cản trở, thuộc quốc độ Hình ảnh và sắc tướng đều vô biên.
(5944) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vang lên khi chuyển đẩy bánh xe chánh pháp không còn thoái chuyển, thuộc quốc độ Mây của lửa ngọn lan khắp mọi nơi và ánh sáng như lửa cháy.
(5945) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của hoa đầy hình sắc toàn hảo, thuộc quốc độ Thanh tịnh luân trang nghiêm bởi các loại ngọc quí.
(5946) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt của mặt trời không bị trở ngại, thuộc quốc độ Khéo tu triệt để.
(5947) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thân thể của tuệ giác pháp giới đã siêu việt, thuộc quốc độ Xuất sắc vì khéo làm hoàn thành pháp tòa kim cương vững chắc.
(5948) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đuốc to lớn và tôn quí, thuộc quốc độ Rực rỡ nhất mười phương mà không có gì hạn chế được.
(5949) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua mây hoa với ánh sáng tràn khắp, thuộc quốc độ Ánh sáng của màu sắc khác nhau.
(5950) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng công đức tuyệt diệu mà ai cũng nhìn ra, thuộc quốc độ Mọi loại cờ quí.
(5951) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của mây âm thanh lan khắp mười phương, thuộc quốc độ Ánh sáng của những vòng hoa được làm ra bởi ngọc như ý thượng đỉnh.
(5952) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua núi tu di xuất sắc của tuệ giác, thuộc quốc độ Kho tàng tự tại về ngọc như ý và kim cương.
(5953) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rất nguy nga vì đem cho ngọc công đức và đem cho cả ánh sáng hương thơm, thuộc quốc độ Xuất sắc vì được hoàn thành bởi những bộ áo của ngọc như ý.
(5954) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua âm thanh của ngọn cờ tuệ giác toàn diện, thuộc quốc độ Trang hoàng bằng ưu ba la của hoa.
(5955) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn không sợ hãi của hết thảy các pháp, thuộc quốc độ Được trang trí bởi đủ loại kho tàng của ngọc.
(5956) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của nỗi vui mừng toàn diện vì mau chóng đạt được mọi sự xuất sắc, thuộc quốc độ Ánh sáng không vẩn đục bởi hương thơm xuất sắc.
(5957) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm Lô xá na của tuệ giác toàn diện, thuộc quốc độ Kho tàng vui của ngọn cờ mặt trời.
(5958) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của biển cả vô lượng công đức, thuộc quốc độ Kho tàng thích thú do sự trang sức của hương thơm.
(5959) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh điện của pháp giới, thuộc quốc độ Ánh sáng của lửa oai hùng và quí báu.
(5960) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ánh sáng của sự giải thoát nổi tiếng và của công đức không bị trở ngại, thuộc quốc độ Được chiếu soi bởi sắc tướng hoan hỷ.
(5961) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn của sự cháy sáng không dơ bẩn và của con mắt trong sạch, thuộc quốc độ Sự chiếu soi của ánh sáng do công đức làm nên.
(5962) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu soi xuất sắc của ánh sáng dũng liệt, thuộc quốc độ Sự trang trí xuất sắc của đủ loại hoa thơm.
(5963) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ xuất sắc của tuệ giác ánh sáng phong phú, thuộc quốc độ Ánh sáng bình đẳng của sự trang hoàng bằng ngọc.
(5964) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được làm nên bởi ánh sáng màu hoàng kim và bởi mặt trời của vô số năng lực, thuộc quốc độ Thích thú bởi đủ loại vòng hoa ánh sáng.
(5965) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vững chắc vì cái lực vui mừng của ánh sáng hương thơm, thuộc quốc độ Phóng ánh sáng cho người trầm luân.
(5966) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vững chắc vì cái lực của ánh sáng, thuộc quốc độ Được làm ra bởi đủ loại ánh sáng thanh tịnh.
(5967) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ đại tự tại của ánh sáng toàn diện, thuộc quốc độ Được làm ra bởi đủ loại ánh sáng thanh tịnh.
(5968) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua nổi tiếng tự tại vì được công đức trang trí của biển cả vui mừng, thuộc quốc độ Được trang hoàng bởi vầng lửa ngọn.
(5969) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của biển tuệ giác nổi tiếng phong phú, thuộc quốc độ Uy đức của địa luân hoàn thành.
(5970) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng sáng của sắc tướng, thuộc quốc độ Phóng ra tiếng gầm của âm thanh.
(5971) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về biển cả các pháp, thuộc quốc độ Ngọn cờ kim cương.
(5972) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nơi cư trú cho công đức của vô số chúng sinh, thuộc quốc độ Được trang sức bởi vô số công đức.
(5973) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì sự tự tại như Phạn thiên, thuộc quốc độ Ánh sáng chiếu soi.
(5974) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm xuất sắc của pháp giới vi diệu, thuộc quốc độ Phát sinh ánh sáng không dơ bẩn.
(5975) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ ánh sáng toàn diện bởi cái lực của sự không thể ghét được, thuộc quốc độ Đèn sáng chiếu soi với đủ loại ánh sáng.
(5976) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt của mặt trời công đức không vẩn đục, thuộc quốc độ Chiếu ra ánh sáng bình đẳng.
(5977) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu khắp mười phương của tuệ giác không bị cản trở, thuộc quốc độ Kho tàng trang nghiêm của ngọc làm ra.
(5978) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của vô số pháp hạnh xuất sắc, thuộc quốc độ Không bụi bặm.
(5979) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiếu soi bởi ánh sáng bình đẳng của không gian pháp giới, thuộc quốc độ Ánh sáng thanh tịnh.
(5980) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức xuất sắc của mây sắc tướng công đức, thuộc quốc độ Sự hoàn thành xuất sắc của kho tàng ngọc.
(5981) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lô xá na với ánh sáng xuất sắc thượng đỉnh, thuộc quốc độ Ngọn cờ cung điện trang trí.
(5982) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác biển cả mênh mông của hết thảy các pháp, thuộc quốc độ Kho tàng xuất sắc của vòng hoa.
(5983) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cùng khắp với những sắc thái hóa độ của chánh pháp, thuộc quốc độ Hương xuất sắc của sự khéo hóa độ.
(5984) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lô xá na là thân quyến toàn hảo, thuộc quốc độ Ánh sáng của màu sắc vùng đất vui thích.
(5985) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vô tận về nỗi vui mừng của pháp hạnh, thuộc quốc độ Trải ra mà phủ lên do điều thiện tác động.
(5986) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng khắp cả của bản thể thanh tịnh không dơ bẩn, thuộc quốc độ Uy đức luân của phước đức xuất sắc.
(5987) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc hoa mỹ của con mắt thanh tịnh, thuộc quốc độ Được trang hoàng bởi sen hồng bằng ngọc như ý.
(5988) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái tuệ giác được hoàn thành bởi vô lượng lực, thuộc quốc độ Được thành bởi những vùng đất lửa ngọn.
(5989) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng của con mắt không gian rộng lớn, thuộc quốc độ Sự chiếu soi của Phạn vương.
(5990) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn với sự cháy sáng của di lâu và sự cháy sáng màu sắc hoàng kim, thuộc quốc độ âm thanh bình đẳng.
(5991) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác của pháp giới tuyệt diệu và xuất sắc, thuộc quốc độ Trang hoàng bằng màu sắc của ngọc.
(5992) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ ánh sáng trải khắp của cây đèn đốt sáng quí báu, thuộc quốc độ Ánh sáng điều thiện có màu sắc hoàng kim.
(5993) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí thế của hoa lửa xuất sắc chiếu soi khắp nơi, thuộc quốc độ Ánh sáng lô xá na.
(5994) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của bông hoa công đức bất tận, thuộc quốc độ Kho tàng của trăng ngọc tạo ra.
(5995) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tiếng gầm tràn đầy hương vị cam lộ của cái lực tu hành, thuộc quốc độ Sự chiếu soi của đài gương sáng.
(5996) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của uy đức xuất sắc và của tuệ giác chánh pháp, thuộc quốc độ Sự trang hoàng của vầng trăng thú vị và của đàn hương tuyệt diệu.
(5997) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về công đức của ánh sáng tinh tiến vô biên, thuộc quốc độ Vô biên công đức qui tụ lại.
(5998) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của cây đèn mặt trời, thuộc quốc độ Được hoàn thành bởi sự đại trang nghiêm.
(5999) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa khắp cả, thuộc quốc độ Bạt đề của sen hồng.
(6000) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lô xá na, thuộc quốc độ Ma lê chi.


____

Đánh máy: đệ tử Tịnh Bảo Loan Phan
***


A Di Da Land-1
facebook
youtube

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
82,424,494