Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

06_Thập Triền Thập Sử

02/04/202212:55(Xem: 5211)
06_Thập Triền Thập Sử


Thập Triền Thập Sử 

Bài pháp thoại 6 trong Nghi Thức đảnh lễ Tam Bảo của HT Thích Trí Thủ được TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng livestream ngày 28/6/2020 trong mùa đại dịch COVID
Nghi thức 6 để đảnh lễ này vốn được trích từ bài văn phát nguyện của Thiền sư Liễu Nhiên ở núi Di đã được biên tập trong sách Truy Môn Cảnh Huấn, Đại Chánh Tạng, quyển 48, trang 1072. Và là một áng văn rất hay được Chư Tổ dành cho buổi công phu khuya vì nói lên lý tưởng của người tu sĩ và công đức xuất gia.

XƯỚNG: 6 - Đệ tử chúng đẳng
tự vi chơn tánh, uổng nhập mê lưu.
Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm,
trục sắc thanh nhi tham nhiểm.
Thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân.
Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội,
ngưỡng Tam Bảo dĩ từ bi, lịch nhất tâm nhi sám hối.
HÒA: Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham sân si
Tùng thân ngã ý chi sở sanh
Nhất thiết ngã kim giai
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Cũng được biết thêm Tu Viện Quảng Đức do TT Giảng Sư làm trụ trì thường đọc tụng liền sau kinh Thủ Lăng Nghiêm, vì thế kính xin được sao chép lại nguyên văn như sau :

Qui mạng thập phương Điều Ngự Sư.
Xiển dương thanh tịnh vi diệu pháp,
Tam thừa, tứ quả giải thoát Tăng,
Nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ.
Đệ tử chúng đẳng:
Tự vi chơn tánh,Uổng nhập mê lưu,
Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm,
Trục sắc thinh nhi tham nhiễm.
Thập triền thập sử,
Tích thành hữu lậu chi nhơn.
Lục căn lục trần, Vọng tác vô biên chi tội. 
Mê luân khổ hải, Thâm nịch tà đồ.
Trước ngã đam nhơn, Cữ uổng thố trực.
Lụy sanh nghiệp chướng, Nhứt thế khiên vưu,
Ngưỡng Tam bảo dĩ từ bi,
Lịch nhứt tâm nhi sám hối.
Sở nguyện: 
Năng nhơn chững bạt, Thiện hữu đề huề,
Xuất phiền não chi thâm uyên.
Đáo Bồ đề chi bỉ ngạn.
Thử thế: phước cơ mạng vị,
Các nguyện xương long.
Lai sanh: trí chủng linh miêu,
Đồng hy Tăng tú.
Sanh phùng trung quốc, Trưởng ngộ minh sư.
Chánh tín xuất gia, Đồng chơn nhập đạo
Lục căn thông lợi, Tam nghiệp thuần hòa.
Bất nhiễm thế duyên, Thường tu phạm hạnh.
Chấp trì cấm giới, Trần nghiệp bất xâm.
Nghiêm hộ uy nghi, Quyên phi vô tổn.
Bất phùng bát nạn, Bất khuyết tứ duyên,
Bát nhã trí dĩ hiện tiền,
Bồ-đề tâm nhi bất thoái.
Tu tập chánh pháp, Liễu ngộ đại thừa,
Khai lục độ chi hạnh môn,
Việt tam kỳ chi kiếp hải,
Kiến pháp tràng ư xứ xứ,
Phá nghi võng ư trùng trùng, Hàng phục chúng ma,
Thiệu long Tam bảo.
Thừa sự thập phương chư Phật, Vô hữu bì lao,
Tu học nhất thiết pháp môn,
Tất giai thông đạt.
Quảng tác phước huệ, Phổ lợi trần sa,
Đắc lục chủng chi thần thông,
Viên nhất sanh chi Phật quả.
Nhiên hậu: Bất xả pháp giới,
Biến nhập trần lao,
Đẳng Quan Âm chi từ tâm.
Hành Phổ Hiền chi nguyện hải.
Tha phương thử giới, Trục loại tùy hình,
Ứng hiện sắc thân, Diễn dương diệu pháp.
Nê lê khổ thú, Ngạ quỉ đạo trung,
Hoặc phóng đại quang minh, 
Hoặc hiện chư thần biến.
Kỳ hữu kiến ngã tướng,
Nãi chí văn ngã danh,
Giai phát Bồ-đề tâm,
Vĩnh xuất luân hồi khổ.
Hỏa thạch băng hà chi địa,
Biến tác hương lâm.
Ẩm đồng thực thiết chi đồ,
Hóa sanh Tịnh độ.
Phi mao đới giác, Phụ trái hàm oan,
Tận bãi tân toan, Hàm triêm lợi lạc.
Tật dịch thế nhi, Hiện vi dược thảo,
Cứu liệu trầm kha. Cơ cẩn thời nhi,
Hóa tác đạo lương, Tế chư bần nổi.
Đản hữu lợi ích, Vô bất hưng sùng.
Thứ kỳ: 
lụy thế oan thân, Hiện tồn quyến thuộc,
Xuất tứ sanh chi cốt một, Xả vạn kiếp chi ái triền.
Đẳng dữ hàm sanh,
Tề thành Phật đạo.
Hư không hữu tận,
Ngã nguyện vô cùng,
Tình dữ vô tình
Tề thành Phật Đạo
 
Như vậy trong các thời công phu khuya bài sám quy mạng hiện nay được phổ biến nhất có lẽ thêm một bài nữa của Ni Sư Thích Nữ Trí Hải cũng tuyệt vời nhưng vì đề tài Giảng Sư đang thuyết trình thì ta hãy quay về thế nào là Thập Triền và Thập Sử các bạn nhé
Thật ra Thập Triền nhẹ hơn Thập Sử

Trong khi Thập Sử hay còn gọi là 10 kiết sử là những căn bản phiền não sai khiến và ràng buộc chúng sanh. Nó có sức sai khiến chúng sanh toan tính, hành động sai quấy không đúng với chánh pháp và khiến chúng sanh luân hồi mãi trong ba cõi chịu nhiều sự thống khổ. Cũng kêu là Thập sử, Thập phiền não, Thập hoặc Thập tùy miên bao gồm:

1-Tham: sự tham muốn mọi sự.
2-Sân: sân giận, hung dữ, nóng nảy.
3-Si: là sự mê tối, không phân được chánh tà.
4-Man: kiêu ngạo, khinh người.
5-Nghi: nghi ngờ chánh pháp.
6-Thân kiến: thấy thân này là thật.
7-Biên kiến:thấy biết một bên.
8-Tà kiến: thất biết sai lầm.
9-Kiến thủ: chấp giữ sự thấy biết sai lầm cho là đúng.
10-Giới cấm thủ: chấp giữ những giới sai lầm

Chúng ta ai cũng biết thật ra Si là nguồn gốc của Sân và Tham, vì Si cũng là Vô Minh và nó sẽ bắt đầu cho chuỗi luân hồi sinh tử theo 12 vòng xích Thập Nhị Nhân Duyên do đó bằng mọi cách phải tận trừ cho được bằng với Chánh Kiến và Chánh Niệm tỉnh giác rồi dần dần có được Trí Tuệ Bát Nhã phát sanh mà Đức Phật đã ráo riết chỉ dạy trong 22 năm để phá Vô minh này
Riêng Thập Triền là viết gọn cho 10 triền cái , 10 thứ phiền não nương theo tham, sân, si... mà khởi, tương ứng với tâm ô nhiễm, tạo tác các nghiệp ác trói buộc chúng sinh trong vòng sinh tử, cho nên gọi là Triền(trói buộc)
- Phẩn: Bực tức, chửi bới hiện ra mặt
- Hận: Thù hận, hậm hực không nói nhưng vẫn giữ trong lòng khi có cơ hội sẽ trả thù lại
- Phú: Giấu diếm, che đậy sự xấu xa của mình
- Não: Buồn rầu
- Tật: Ganh tỵ, đố kỵ
- Vô tàm: Không biết hổ thẹn với lương tâm của mình
- Vô quí: Không biết lỗi lầm đã tạo ra cho người khác để sửa đổi
- Bất tín: Không tin bất cứ gì cả (không nhân, không quả)
- Giải đãi: Lười biếng để đưa tới nhiều chướng ngại trên đường đạo
- Bất chánh tri: Không biết đâu là chánh, đâu là tà., mơ mơ màng màng
Trộm nghĩ nếu ai đã được học được bài Sám Quy Mạng được dịch ra Việt Ngữ từ HT Thích Nhất Hạnh sẽ thấy thâm thuý vô cùng , từng câu từng lời ,mỗi mỗi là một lời đại nguyện phát ra từ tâm vô Tàm, vô quý để mà sám hối và tháo gỡ mọi trói buộc do nghiệp chướng tạo nên từ ba nghiệp thân ngữ ý. Hơn thế nữa nó cảnh báo cho một lộ trình đi tới đọa lạc hay an vui đều do mình

Quy mạng mười phương Vô Thượng Giác
Pháp mầu vi diệu đã tuyên dương
Thánh Tăng bốn Quả ba Thừa độ
Duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương
Ngược vòng Chơn Tánh từ lâu
Chúng con trôi nổi biển đầu sông mê
Thấy đâu lối thoát đường về
Bập bềnh sóng nước chẳng hề đoái lui
Nguyên nhân hữu lậu gây rồi
Bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra
Biết đau nẻo chánh đường tà
Oan khiên nghiệp báo thật là nặng sâu
Nay con khẩn thiết cúi đầu
Phơi bày sám hối cần cầu Hồng Ân
Chí thành cầu đấng Năng Nhân
Từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài
Nguyện cầu thiện hữu ra khơi
Cùng lên bờ Giác lìa nơi não phiền
Kiếp này xin nguyện xây thêm
Cao toà phước đức vững bền Đạo tâm
Chờ mong Đạo nghiệp vun trồng
Từ bi Trí Tuệ nẩy mầm tốt tươi
Kiếp sau xin được làm người
Sanh ra gặp pháp sống đời Chân tu
Dắt dìu nhờ bậc minh sư
Nương nhờ Chánh tín hạnh từ xuất gia
Sáu căn, ba nghiệp thuần hoà
Không vương tục lụy theo đà thế nhân
Một lần tấn đạo nghiêm thân
Giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lánh xa
Oai nghi phong độ chói loà
Lòng từ hộ mạng trước là vị sanh
Lại thêm đầy đủ duyên lành
Bao nhiêu tai nạn biến thành hư không
Bồ đề nguyện kết một lòng
Đài sen Bát Nhã Chơn Không hiện tiền
Nhờ công tu tập tinh chuyên
Đại thừa liễu ngộ chứng truyền Chân tâm
Thoát ngoài kiếp hải trầm luân
Hoằng khai Lục độ hạnh môn cứu người
Đạo tràng dựng khắp nơi nơi
Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không
Tà ma hàng phục đến cùng
Truyền đăng Phật pháp nối dòng vô chung
Vâng làm Phật sự mười phương
Không vì lao nhọc nản lòng tinh chuyên
Bao nhiêu Diệu Pháp thâm huyền
Thảy đều thực hiện trong vòng trầm luân
Rồi đem Phước Huệ độ sanh
Chứng nên Phật quả hoàn thành Pháp thân
Tuỳ cơ ứng biến cõi trần
Phân thân vô số độ dần chúng sanh
Nước Từ rưới khắp Nhân Thiên
Mênh Mông biển hạnh lời nguyền độ tha
Khắp hoà thế giới gần xa
Diễn dương Đạo Pháp trước là độ sanh
Những nơi khổ thú trầm luân
Hào quang chiếu diệu hiện thân tốt lành
Chỉ cần thấy dạng nghe danh
Muôn loài thoát khỏi ngục hình đớn đau
Phát lời nguyện ước xưa nay
Muôn ngàn khổ địa thảy đều tiêu tan
Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan
Bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sanh
Đều nhờ thần lục oai linh
Sương tan, núi biếc, bình minh rạng ngời
Thuốc thang cứu cấp cho đời
Áo cơm cứu giúp cho người bần dân
Bao nhiêu lợi ích hưng sùng
An vui thực hiện trong vòng trầm luân
Bao nhiêu quyến thuộc thân oan
Cùng nguyện vượt biển trần gian nổi chìm
Xa lìa ái nhiễm liên miên
Đoạn trừ những nổi phược triền thân tâm
Vun trồng Đạo nghiệp thiện nhân
Cùng bao loài khác Pháp thân hướng về
Hư không dù có chuyển di
Nguyện con muôn kiếp không hề lung lay
Nguyện cầu vạn pháp xưa nay
Hoàn thành trí nghiệp vững cây Bồ Đề
Tôi rất ngạc nhiên khi được Giảng Sư chỉ dạy bài sám Quy mạng của Thiền Sư Liễu Nhiên được dùng để tụng khi cúng cơm cho Giác Linh của Chư Tôn Đức để nhắc nhở các Ngài nếu đã được thong dong cao đẳng Phật Quốc thì thôi , nhưng nếu phải trở lại làm người hãy là đồng chơn nhập Đạo ….sống đời chân tu .

Thật là đau xót khi Giảng Sư kể hai chuyện thương tâm xảy ra tại quê nhà một xuất phát từ Tánh Tham của một người nam mang tên là Phật tử chỉ vì nghe Thượng Toạ Thích Nguyên Lộc trụ trì chùa Quảng Ân tại Bình Thuận vừa quyên góp được một số tiền để xây chùa mà đã dùng búa làm chết TT và hai người làm công quả .

Và một chuyện thương đau khác do Giới cấm thủ từ hai học viên thuộc Pháp luân công …tại Tp Saigon . Ôi thập triền và thập sử này quá nguy hiểm là nguồn căn tạo mọi tội lỗi, con đường tối tăm nhất để đọa vào khổ thú triền miên .
Lời kết :
Kính đa tạ Giảng Sư đã ngâm hai bài thơ có liên quan đến Thập triền và Thập Sử của thi sỉ An Khương ngụ ý chúng ta nên từ bỏ những thói quen hằng ngày dễ đưa đến tập khí ẩn tàng từ những thập triền và thập sử .

Kính nguyện sẽ học thuộc lòng bài Sám Quy mạng của Sư Ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh để làm hành trang cho ngày về .
Kính chúc Giảng Sư luôn pháp thể khinh an và viên mãn trên đường hoằng pháp .
Kính trân trọng,


Người học Phật căn cơ nào …đều kinh sợ 10 kiết sử !
Đứng đầu Si ( Vô Minh ) tạo tác nghiệp …gây
Sai sử Tham, Sân …khiến chịu tù đày
Kính đa tạ Giảng Sư … chuyện thương tâm được dẫn dụ

Lại chỉ dạy … duy vượt thoát khi trí tuệ làm chủ
Đó là lý do Phật thuyết Bát Nhã kinh
Suốt hai hai năm Ngài trao hết tâm linh
Ước gì … mỗi chúng sinh đều có túc duyên rõ biết

Về nương tựa Tam Bảo , hiền nhân mẫn tiệp
Lắng nghe từ những bậc quảng kiến đa văn
Chánh niệm, tỉnh giác từng sát na tâm
Kính đa tạ bài pháp thoại ….
quá tuyệt vời về sám quy mạng !!!
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát !

Huệ Hương kính trình pháp
***
 
Mục lục: 108 bài kệ lễ Tam Bảo
cong duc le Phat-thich nguyen tang
***

Mục lục 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn-Hoa

to su long tho
***


Trở về mục lục bài giảng của TT Nguyên Tạng
youtube
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/03/2023(Xem: 1713)
Hạnh Phúc Trong Từng Hơi Thở (bài giảng của SC TN Giới Bảo)
07/03/2023(Xem: 1224)
Kinh Lương Hoàng Sám- S.C Giới Bảo Dẫn Chúng Trì Tụng Năng Lực Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Lớn
23/12/2022(Xem: 6303)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
26/03/2022(Xem: 9560)
❝Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, Không gì bằng trí tuệ của đời ta, Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả.❞ Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy Phật Tử Lịch Pháp thoại và khóa tu tại Hoa Kỳ trong tháng 4 và tháng 5-2022 với sự hướng dẫn của Tỳ kheo Như Nhiên. Th Tánh Tuệ CHƯƠNG TRÌNH HAI NGÀY TU HỌC tại Tu viện Đạo Viên tiểu bang Maryland Khóa tu chủ đề: TIẾP XÚC VỚI THỰC TẠI. Với sự hướng dẫn của thầy Thích Tánh Tuệ California, Thầy Viên Ngộ trụ trì Tu Viện Đạo Viên, Maryland và Thầy Tâm Nguyên trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc, Florida. Tu học hai ngày thứ Bảy & Chủ nhật (April 09 & 10, 2022) và ngắm Hoa Anh Đào vùng thủ độ Hoa Thịnh Đốn vào ngày thứ hai sau khóa tu.
07/02/2022(Xem: 13383)
Kính đa tạ Thầy đã giới thiệu 14 lời vàng của HT Thích Trí Tịnh (1916-2014 ) một Bồ Tát thị hiện đã mang kho tàng kinh các đến với Phật Tử VN trong và ngoài nước nhưng cuối cùng di chúc để lại cho đời chỉ vỏn vẹn 14 lời vàng này lại là Kim Chỉ Nam cho những ai muốn tu tập giải thoát ( LÀM LÀNH-LÁNH DỮ-THƯƠNG NGƯỜI- THƯƠNG VẬT-ĂN CHAY-NIỆM PHẬT -TỤNG KINH ) và Bộ Toàn tập Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển cũng như Ngũ Kinh Tịnh Độ mà Ngài đã thọ trì hằng ngày từ A lại da thức khởi phát.
01/02/2022(Xem: 26600)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)
09/12/2021(Xem: 13711)
Cách đây vài ngày đọc trên một tờ báo tại Sydney , khi nói về chủng thể Omicron vừa phát tán và lây lan do xuất phát từ các nước Nam Phi , tôi chợt mỉm cười khi đọc được câu này " Chúng ta đã học từ nạn đại dịch một điều rằng : Đừng nên hy vọng một điều gì , vì chắc chắn điều mình hy vọng ấy sẽ chỉ là THẤT VỌNG " If there’s one thing COVID has taught us , it is to expect nothing, except disappointment . What it comes to that COVID really delivers
30/11/2021(Xem: 19840)
316. Thi Kệ Bốn Núi do Vua Trần Thái Tông biên soạn. Trần Thái Tông (1218-1277), là vị vua đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam (triều đại kéo dài đến 175 năm sau, ông cũng là một Thiền sư đắc đạo và để lại những tác phẩm Phật học vô giá cho đời sau). Đây là Thời Pháp Thoại thứ 316 của TT Nguyên Tạng, cũng là bài giảng cuối của năm thứ 2 (sẽ nghỉ qua sang năm sẽ giảng lại) từ 6.45am, Thứ Ba, 30/11/2021 (26/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com
25/11/2021(Xem: 23177)
315. Sáu Thời Sám Hối do Vua Trần Thái Tông biên soạn Đây là Thời Pháp Thoại thứ 315 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 25/11/2021 (20/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567