Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

48_Thần Chú Đại Bi (bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)

03/04/202223:16(Xem: 5610)
48_Thần Chú Đại Bi (bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
Thần Chú Đại Bi.

 

Bài pháp thoại giải thích kệ  47 trong nghi thức đảnh lễ Tam bảo do Đức Trưởng Lão HT Thích Trí Thủ biên soạn và thọ trì đượcTT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng livestream ngày 9/8/2020 giữa mùa đai dịch Covid-19.

 

Khể thủ Quan Âm đại bi chủ.

Nguyện lực hồng thâm tướng hảo thân.

 Thiên tý trang nghiêm phổ hộ trì.

Thiên nhãn quang minh biến quang chiếu.

 Chơn thật ngữ trung tuyên mật ngữ.

Vô vi tâm nội khởi bi tâm.

Tốc linh mãn túc chư hi cầu.

 Vĩnh sử diệt trừ chư tội chướng.

 

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni hội thượng vô lượng thánh hiền. (1 lạy)

 

 

 

 Kính lạy đức đại bi Quán Âm,

 Nguyện lực rộng sâu, thân tốt đẹp,

 Ngàn tay trang nghiêm khắp hộ trì,

 Ngàn mắt sáng ngời nhìn thế gian,

Trong chân thật nói lời bí mật,

Từ vô vi khởi tâm đại bi,

 Đáp ứng đầy đủ mọi kêu cầu,

 Gia hộ diệt trừ các tội chướng.

 HÒA: Một lòng kính lạy vô lượng Thánh Hiền trên pháp hội Phật nói Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. (1 lạy)

 

Kính đa tạ Giảng Sư đã lưu ý thính chúng đệ tử về chữ TÝ (có nghĩa là Tay) trong câu kệ “Thiên tý trang nghiêm phổ hộ trì” vì một số bản dịch thường đánh máy nhầm là Thiên lý hay Thiến trí.

 

Kính bạch Giảng Sư,

 

Đã từ lâu người thọ trì Chú Đại Bi thường chỉ chú trọng đến sự linh ứng của Chú mà ít khi chịu khó tìm hiểu nguồn gốc bản kinh từ đâu có và cũng chẳng ai nhớ đến cái tên đầy đủ nếu quá dài vì thế cho nên Thần chú Đại Bi không ngoại lệ.

 

Thế thì hôm nay hội chúng đã được giới thiệu như sau: Chú Đại Bi  hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Mahā Karuṇā-citta Dhāranī), tên gọi đầy đủ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bố Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni .

Kinh Đại Bi Thần Chú, còn được gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm Đại Bi Chú Kinh.

 

Và đã được Đức Trưởng Lão HT Thích Thiền Tâm dịch thành Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh từ bản kinh chính của Sa Môn Già Phạm Đạt Ma vào thời đại nhà Đường (Trung Hoa). Hội chúng rất hoan hỷ khi biết Hòa Thượng là người đã phục hưng Mật Tông và Tịnh độ tông song song với Thiền tông.

 

Cũng trong kinh này cho biết Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ngự trị tai núi Potalaka, kính trích đoạn như sau:

 

 “ một thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni  ngự nơi đạo tràng Bảo Trang Nghiêm, trong cung điện của Quán Thế Âm Bồ Tát ở tại non Bổ Đà Lạc Ca( Tiếng Phạn Potalaka, dịch là Quang Minh Sơn, tên một tòa núi ở hải đảo phía Nam„Ấn Độ, núi này hình bát giác,) đức Quán Thế Âm trụ tích nơi đâ, đức Phật ngồi nơi tòa sư tử, tòa này trang nghiêm thuần bằng vô lượng ngọc báu tạp ma-ni, xung quanh treo nhiều tràng phan bá bảo. 

 

  Đức Phật bảo Tổng Trì Vương Bồ Tát: 


'Thiện nam tử! Các ông nên biết trong pháp hội này, có vị Bồ Tát Ma Ha Tát, tên là Quán Thế Âm Tự Tại, từ vô lượng kiếp đến nay đã thành tựu tâm đại từ bi, lại khéo tu tập vô lượng Đà la ni môn. Vị Bồ Tát ấy vì muốn làm cho chúng sanh được lợi ích an vui, nên mới mật phóng sức thần thông như thế'
.

 

Và Đức Bồ Tát đã khẳng định bài thần chú này đã được học từ Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai và thành tựu đạo nghiệp từ hà sa kiếp lâu xa.

 Kính trích đoạn theo lời đọc của Giảng Sư:

 

QuánThế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: Bạch đức Thế tôn! Tôi nhớ vô lượng ức kiếp về trước, có Phật ra đời, hiệu là Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai, đức Phật ấy vì thương nghĩ đến tôi và tất cả chúng sanh nên nói ra môn Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, ngài lại dùng tay sắc vàng xoa nơi đầu tôi mà bảo: Thiện nam tử! Ông nên thọ trì tâm chú này và vì khắp tất cả chúng sanh trong cõi nước ở đời vị lai mà làm cho họ được sự an vui lớn. 


Lúc đó tôi mới ở ngôi sơ địa, vừa nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên đệ bát địa. Bấy giờ tôi rất vui mừng, liền phát thệ rằng: 


Nếu trong đời vị lai, tôi có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân tôi liền sanh ra ngàn tay ngàn mắt. 


Khi tôi phát thệ rồi, thì ngàn tay ngàn mắt đều hiện đủ nơi thân, lúc ấy, cõi đất 10 phương rung động 6 cách (21), ngàn đức Phật trong 10 phương đều phóng ánh quang minh soi đến thân tôi, và chiếu sáng 10 phương vô biên thế giới. Từ đó về sau, tôi ở trong vô lượng pháp hội của vô lượng chư Phật, lại được nghe và thọ trì môn đà ra ni này. Mỗi lần nghe xong, tôi khôn xiết vui mừng, liền được vượt qua sự sanh tử vi tế (22) trong vô số ức
kiếp. Và từ ấy đến nay, tôi vẫn hằng trì tụng chú này, chưa từng quên bỏ. Do sức trì tụng ấy, tùy theo chỗ sanh, tôi không còn chịu thân bào thai, được hóa sanh nơi hoa sen, thường gặp Phật nghe pháp. Nếu có vị Tì khưu, Tỳ khưu ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di (23) hay đồng nam, đồng nữ nào muốn tụng trì chú này, trước tiên phải phát tâm từ bi đối với chúng sanh, và sau đây y theo tôi mà phát nguyện:

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp. 
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ. 
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh, 
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo. 
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã. 
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ, 
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định. 
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn. 
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi. 
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh. 
Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.

 Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt. 
Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt, 
Nếu con hướng về loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ liền được tự no đủ, 
Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục, 
Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

Khi phát lời nguyện ấy xong, chí tâm xưng danh hiệu của tôi, lại chuyên niệm danh hiệu bổn sư tôi là đức A Di Đà Như Lai (24), kế đó tiếp tụng đà ra ni thần chú này. Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong ngàn muôn ức kiếp sanh tử

 

Kính đa tạ Giảng Sư, Ngài đã đọc hai bài kệ tán được sử dụng trong thời công phu tại Tu Viện Quảng Đức để tán dương Thiên Thủ thiên Nhãn Quán thế Âm như sau:

 

 

Bảo quan đảnh Phật nhân đới quả
Quá khứ Chánh Minh thiên nhơn sư
Bi nguyện vận vi thiên thủ nhãn
Chiếu hộ quần sanh bất thất thời
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Phật trên mão báu nhân mang quả

Là Phật Chánh Minh trong quá khứ

Bi nguyện dùng ngàn mắt ngàn tay

Tiếp độ quần sinh không chậm trễ

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

 

 

 Về lý tánh tuyệt đối, ư khuyên người học Phật tuyệt đối đừng quên câu này, đối với Bồ Tát Quán Thế Âm trên đỉnh đầu Ngài là Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ, nhưng chúng ta thì lúc nào cũng nhớ Phật Thích Ca và Ông Phật của chính mình.

 
Hơn thế nữa Ngàn mắt (Thiên Nhãn) là biểu trưng cho Trí Tuệ (Chiếu Kiến), Ngàn tay (Thiên thủ) biểu trưng cho lòng Từ luôn cứu hộ và thực thi bằng hành động.

Và mọi người chúng ta đã là đệ tử Phật, ai ai cũng đều có thiên thủ thiên nhãn để hỗ tương giúp đỡ lẫn nhau trong Phật Sự và Thiện Nguyện công tác.

 

Bài kệ tán thứ hai  thường tụng trong Tư Viện Quảng Đức cũng được Giảng Sư ngâm:

 

Phổ Đà lạc dạ thường nhập định

Tùy duyên phó cảm mũi bất châu

Tầm thinh cứu phổ độ quần mê

Thị tác danh vi Quán Tự Tại.

 

Dịch:

Trong núi Phổ Đà thường nhập định

Tùy duyên cứu độ khắp hằng sa

Nghe tiếng kêu cầu liền ứng hiện

Sáng cả hồng danh Quán Thế Âm.

 

Nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

 

 Tuy bài giảng vì muốn gieo duyên cho những ai chưa từng đọc tụng và hành trì Đại Bi Sám Pháp mà đạo tràng Tu viện Quảng Đức đã thực hành nhiều năm nay nên Giảng Sư đã đọc lại những đoạn có lợi ích cho người nghe pháp.

 

 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu các hàng trời, người tụng trì thần chú Đại Bi, thì không bị 15 việc chết xấu, sẽ được 15 chỗ sanh tốt.

 

Thế nào là 15 việc chết xấu?

1. Không bị chết do đói khát khốn khổ. 
2. Không bị chết do gông tù đánh đập. 
3. Không bị chết vì oan gia thù địch. 
4. Không bị chết giữa quân trận chém giết nhau. 
5. Không bị chết do cọp sói cùng ác thú tàn hại. 
6. Không bị chết bởi rắn rít độc cắn. 
7. Không bị chết vì nước trôi lửa cháy. 
8. Không bị chết bởi phạm nhằm thuốc độc. 
9. Không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại. 
10. Không bị chết vì điên cuồng mê loạn. 
11. Không bị chết do té cây, té xuống núi. 
12. Không bị chết bởi người ác trù ếm. 
13. Không bị chết bởi tà thần, ác quỷ làm hại. 
14. Không bị chết vì bịnh ác lâm thân. 
15. Không bị chết vì phi mạng tự hại.

Tụng trì thần chú Đại Bi, không bị 15 việc chết xấu như thế.

 

Và sẽ được sanh vào 15 chỗ tốt này...

1. Tùy theo chỗ sanh, thường gặp đấng quốc vương hiền lành. 
2. Tùy theo chỗ sanh, thường ở cõi nước an lành. 
3. Tùy theo chỗ sanh, thường gặp thời đại tốt, 
4. Tùy theo chỗ sanh, thường gặp bạn lành. 
5. Tùy theo chỗ sanh, thân căn thường được đầy đủ. 
6. Tùy theo chỗ sanh, đạo tâm thuần thục. 
7. Tùy theo chỗ sanh, không phạm cấm giới. 
8. Tùy theo chỗ sanh, thường được quyến thuộc hòa thuận, có ân nghĩa. 
9. Tùy theo chỗ sanh, vật dụng, thức ăn uống thường được đầy đủ. 
10. Tùy theo chỗ sanh, thường được người cung kính giúp đỡ. 
11. Tùy theo chỗ sanh, tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt. 
12. Tùy theo chỗ sanh, những việc mong cầu đều được toại nguyện. 
13. Tùy theo chỗ sanh, long thiên, thiện thần thường theo ủng hộ. 
14. Tùy theo chỗ sanh, thường được thấy Phật nghe pháp. 
15. Tùy theo chỗ sanh, khi nghe chánh pháp ngộ giải nghĩa sâu.

 

Nhưng chúng ta cũng sẽ được nghe thần lực của chú Đại bi với mẫu chuyện giữa Ngài Từ Đạo Hạnh Thiền Sư Minh Không và Vua Lý Thần Tông đã được đưa vào Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư do Lê văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên soạn thảo (1272-1697).

 

 

Lời kết:

 

Kính đa tạ Giảng Sư, nhờ vào bài giảng này chúng đệ tử đã được nhắc đến Hạnh Lắng Nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm và Sư Ông LàngMai HT Thích Nhất Hạnh với lời Quán nguyện trong sách Nhật tụng thiền môn (2010, tr.28) như sau “Lạy Đức Bồ tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu…”.

Như vậy, lắng nghe là một cụm từ bao gồm 2 hành động lắng và nghe, tức là cần phải lắng lòng, tập trung chú ý rồi mới nghe. Hay nói cách khác nghe là một quá trình thụ động chỉ đơn giản là tiếp nhận âm thanh. Còn lắng nghe là một quá trình chủ động, có sự tập trung chú ý, có dùng tư duy để phân tích và phản ứng với những điều ta nghe được.

 

Do vậy, lắng nghe sẽ giúp ta có cái nhìn, cái hiểu sâu sắc hơn và mới có tình thương thật sự giữa người với người rất cần sự hiện diện của trái tim thương yêu và tinh thần lắng nghe để thấu hiểu tâm tư, lan tỏa tình thương đến với mọi người (hiểu và thương)

 

Hơn thế nữa ....Lắng nghe là một kỹ năng rất cần thiết trong cuộc sống để các mối quan hệ giữa người với người ngày càng thân thiết, gần gũi hơn. Ở đâu có lắng nghe ở đó có sự cảm thông và thấu hiểu, và những người có khả năng lắng nghe tốt thường dễ thành công trong các mối quan hệ vì được người khác yêu mến, tin tưởng. Vậy, vấn đề quan trọng là mỗi người chúng ta có rèn luyện được cho mình một kỹ năng lắng nghe tốt để áp dụng vào cuộc sống nhằm nắm bắt được tâm lý người khác và phát triển các mối quan hệ quanh mình hay không.

 

Nhưng chúng ta cũng học từ Sư Ông Làng Mai dạy thêm rằng: muốn lắng nghe chúng ta còn phải cần biết và học cách im lặng, và sau khi nghe được những điều mà đối phương chưa từng nói, ta sẽ vỡ òa .... mà thương cảm.

 

Cũng trong bài giảng về Thần Chú Đại Bi, Giảng Sư và các nhà chú giải đều đã dạy rằng: Khi mình đã đạt được diệu dụng rồi cố gắng đừng áp dụng vào bất cứ sự ám hại ai hoặc sử dụng trong các việc tiêu cực khác. Kính tán thán thay.

 

Người viết kính xin phép không viết lại toàn bộ bài Thần Chú Đại Bi, nhưng chỉ xin phép ghi lại một câu đầu tiên thôi mà Đức Trưởng Lão HT Tuyên Hóa đã khuyên rằng: dù bận thế nào cũng phải đọc được vài chục lần “Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Da Dạ Da” thì chuyện gì mình mong ước sẽ thành tựu, nhưng nên nhớ chỉ xảy ra cho những người có tâm địa thiện lương.

 

Kính trân trọng,

 

 

Kính ngưỡng Chư Tổ...

...Thần Chú Đại Bi được đưa vào nghi thức lễ,

Tụng niệm chính vào các thời khóa công phu

Công năng diệu dụng và uy lực nhất như

Người trì tụng với tâm thành...đạt ước nguyện!

 

Kính đa tạ Giảng Sư,

... Hai bài tán dương Quan Thế Âm tại Tu Viện

Nghìn mắt... có trí tuệ mọi cảnh giới được chiếu soi

Nghìn tay ..hành thiện cứu vớt, nâng đỡ nơi nơi

Khả năng biến hóa tự tại cùng phá ác nghiệp chướng!

 

Vượt thời gian, không gian ...

... những chuyện linh nghiệm khó tưởng tượng

Vì Chú là... Từ Bi Lực được kết tinh vào

Đầy lòng tịnh tín, lắng nghe... giải tỏa niềm đau

Lợi ích trì chú ....vượt thoát mọi điều khổ vi tế

Sử sách còn ghi lại ...công đức nhiều xiết kể.

 

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát

 Thiên thủ  thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni.

Nam mô hắc ra dát na đa ra dạ da

 

Huệ Hương kính trình pháp

 


***
 
Mục lục: 108 bài kệ lễ Tam Bảo
cong duc le Phat-thich nguyen tang
***

Mục lục 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn-Hoa

to su long tho
***


Trở về mục lục bài giảng của TT Nguyên Tạng
youtube
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/03/2023(Xem: 2185)
Hạnh Phúc Trong Từng Hơi Thở (bài giảng của SC TN Giới Bảo)
07/03/2023(Xem: 1529)
Kinh Lương Hoàng Sám- S.C Giới Bảo Dẫn Chúng Trì Tụng Năng Lực Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Lớn
23/12/2022(Xem: 8234)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
26/03/2022(Xem: 10383)
❝Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, Không gì bằng trí tuệ của đời ta, Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả.❞ Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy Phật Tử Lịch Pháp thoại và khóa tu tại Hoa Kỳ trong tháng 4 và tháng 5-2022 với sự hướng dẫn của Tỳ kheo Như Nhiên. Th Tánh Tuệ CHƯƠNG TRÌNH HAI NGÀY TU HỌC tại Tu viện Đạo Viên tiểu bang Maryland Khóa tu chủ đề: TIẾP XÚC VỚI THỰC TẠI. Với sự hướng dẫn của thầy Thích Tánh Tuệ California, Thầy Viên Ngộ trụ trì Tu Viện Đạo Viên, Maryland và Thầy Tâm Nguyên trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc, Florida. Tu học hai ngày thứ Bảy & Chủ nhật (April 09 & 10, 2022) và ngắm Hoa Anh Đào vùng thủ độ Hoa Thịnh Đốn vào ngày thứ hai sau khóa tu.
07/02/2022(Xem: 14431)
Kính đa tạ Thầy đã giới thiệu 14 lời vàng của HT Thích Trí Tịnh (1916-2014 ) một Bồ Tát thị hiện đã mang kho tàng kinh các đến với Phật Tử VN trong và ngoài nước nhưng cuối cùng di chúc để lại cho đời chỉ vỏn vẹn 14 lời vàng này lại là Kim Chỉ Nam cho những ai muốn tu tập giải thoát ( LÀM LÀNH-LÁNH DỮ-THƯƠNG NGƯỜI- THƯƠNG VẬT-ĂN CHAY-NIỆM PHẬT -TỤNG KINH ) và Bộ Toàn tập Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển cũng như Ngũ Kinh Tịnh Độ mà Ngài đã thọ trì hằng ngày từ A lại da thức khởi phát.
01/02/2022(Xem: 27934)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)
09/12/2021(Xem: 14932)
Cách đây vài ngày đọc trên một tờ báo tại Sydney , khi nói về chủng thể Omicron vừa phát tán và lây lan do xuất phát từ các nước Nam Phi , tôi chợt mỉm cười khi đọc được câu này " Chúng ta đã học từ nạn đại dịch một điều rằng : Đừng nên hy vọng một điều gì , vì chắc chắn điều mình hy vọng ấy sẽ chỉ là THẤT VỌNG " If there’s one thing COVID has taught us , it is to expect nothing, except disappointment . What it comes to that COVID really delivers
30/11/2021(Xem: 21019)
316. Thi Kệ Bốn Núi do Vua Trần Thái Tông biên soạn. Trần Thái Tông (1218-1277), là vị vua đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam (triều đại kéo dài đến 175 năm sau, ông cũng là một Thiền sư đắc đạo và để lại những tác phẩm Phật học vô giá cho đời sau). Đây là Thời Pháp Thoại thứ 316 của TT Nguyên Tạng, cũng là bài giảng cuối của năm thứ 2 (sẽ nghỉ qua sang năm sẽ giảng lại) từ 6.45am, Thứ Ba, 30/11/2021 (26/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com
25/11/2021(Xem: 24885)
315. Sáu Thời Sám Hối do Vua Trần Thái Tông biên soạn Đây là Thời Pháp Thoại thứ 315 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 25/11/2021 (20/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567