Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

45_Đức Phật Dược Sư (Bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)

03/04/202222:57(Xem: 5268)
45_Đức Phật Dược Sư (Bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)

Đức Phật Dược Sư.

 

Bài pháp thoại giải thích Kệ 45 trong nghi thức đảnh lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão HT Thích Trí Thủ biên soạn được TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng livestream ngày 6/8/2020 giữa mùa đại dịch Covid -19

 

 Thường ư nhân thế khởi từ tâm

Trú dạ tư thân y pháp trụ

Nguyện chư thế giới thường an ổn

Vô biên phước trí ích quần sanh

Sở hữu tội nghiệp tịnh tiêu trừ

Viễn ly chúng khổ quy viên tịch.

 

 HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh; Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy).

 

 Đối thế nhân xin khởi từ tâm.

Ngày đêm an trú nơi Chánh pháp.

 Nguyện cho thế giới luôn an ổn,

 Phước trí vô biên lợi quần sinh,

 Bao nhiêu tội nghiệp đều tiêu trừ,

 Dứt hết khổ, về nơi viên tịch.

 

 HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu. (1 lạy)

 

Đức Trưởng Lão HT Thích Trí Thủ đã ghi lại trong nghi thúc đảnh lễ này lên tiếp từ kệ  45 nói về Dược Vương Bồ Tát sang đến kệ 46 nói về Dược Thượng Bồ tát và khi đến kệ  47 và kệ 48 nói về Dược sư Bổn Nguyện công đức Kinh và hai vị Bồ tát trợ thủ cho Đức Phật Dược Sư là Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát và Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát. Hai vị Bồ Tát này trong tương lai sẽ lần lượt kế vị Phật Dược Sư.

 

Được biết, Đức Phật Dược Sư hay Ngài còn được gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Theo sách Dược Sư kinh sám (Hoà thượng Trí Quang dịch), Đức Phật Dược Sư là vị Phật hiểu biết và thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gian, Ngài có thể chữa trị hết tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sanh, những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si phiền não gây ra.

Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, nhờ trong khi tu hành Bồ tát đạo phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh, khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát nên khi thành Phật, Ngài là Giáo chủ thế giới Tịnh Lưu Ly ở phương Đông..Từ đây về hướng đông, vượt qua mười Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly.

Phật dạy: Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Vào thuở quá khứ khi tu hành Đạo Bồ Tát Ngài đã phát ra 12 đại nguyện để khiến cho điều cầu mong của các hữu tình đều được như ý.

 

Tóm tắt 12 đại nguyện như sau:

1-Phát hào quang chiếu sáng mọi chúng sanh.

2-Cho chúng sanh biết đến Nhất Thiết Trí của mình.

3-Cho chúng sanh thực hiện được những ước nguyện.

4-Hướng dẫn chúng sanh đi trên đường Đại Thừa.

5-Giúp chúng sanh giữ giới hạnh.

6- Giúp chúng sanh chữa lành các thứ bịnh do 6 giác quan sinh ra.

7- Chữa bịnh thuộc về Thân, Tâm cho mọi chúng sanh.

8-Cho phụ nữ khi tái sinh muốn trở thành Nam giới.

9- Tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến và giúp trở về Chánh Đạo.

10-Tránh cho chúng sinh khỏi tái sinh trong thời mạt pháp.

11- Đem thức ăn cho người đói khát.

12- Đem áo quần cho người rét mướt.

 

Nào chúng ta cùng nghe giảng lược tên kinh nhé!

 

DƯỢC là Thuốc, SƯ là Thầy, LƯU LY nghĩa là chói sáng, NHƯ LAI bậc chánh đẳng chánh giác, BỔN NGUYỆN là nguyện gốc lúc tu hành hạnh Bồ Tát, CÔNG là những việc làm bên ngoài được ĐỨC (phước vô lậu) bên trong có thể vượt thoát vòng sinh tử luân hồi.

 

Kính đa tạ Giảng Sư, “Tu hành giả là tu cải hành vi

                                 Xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả”

 

Giảng sư cũng nhắc đến đoan cuối của Kinh về sự linh ứng của Thần chú Dược Sư mà trên bước đường hoằng hóa, quý Thầy đã áp dụng vừa thần chú Đại Bi và nương nhờ oai thần nguyện lực của Thần chú Dược Sư trong việc giải thoát bịnh nhân thoát khỏi ảnh hưởng của quỷ tử thi và những thần thức còn mê mờ sau những tai nạn hoạnh tử như câu chuyện thực tế xảy ra tại tỉnh Ninh Thuận và thành phố Hà Nội cách đây nhiều năm về trước.

 

Kính xin mạn phép ghi lại Thần Chú Dược sư như sau:

 

Nam Mô bạt xà phạt đế, Bệ sát xã Lụ lô

Thích lưu ly, bát lặt bà hắt ra xà dạ

đát tha yết đa da, a ra hắt đế

tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha

Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả

Tam một yết đế soa ha

 

Hãy thường đọc tụng thần chú này để tránh khỏi 9 hoạnh tử  thường xảy ra vì như chúng ta đã biết đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là một đức Phật phát nguyện cứu độ chúng sanh trong khi các chúng sinh ấy còn sống mà gặp các tai nạn.

 

Sau đây là các hoạnh tử  (Chết ngang, chết uổng) thường găp:

Thứ nhất, bệnh tuy nhẹ mà không thầy, không thuốc, không người trông nom, hay có gặp thầy, lại cho trái thuốc, thực chẳng đáng chết.

Thứ hai, lại tin các thầy, tà ma, ngoại đạo, yêu nghiệt thế gian nói nhảm họa phúc, , giết nhiều chúng sinh, khấn vái thần thánh, cầu ma quỷ lên

Thứ ba, ngu si, mê hoặc, mê tín, tà kiến, hai là kẻ bị vương pháp xử tử, ba là những kẻ săn bắn, chơi bời, say đắm tửu sắc, bị loài phi nhân đoạt mất tinh khí.

Thứ tư là chết cháy.

Thứ năm là chết đuối.

Thứ sáu là chết vì các loài ác thú cắn chết, ăn thịt.

Thứ bảy là chết vì ngã xuống sườn núi.

Thứ tám là chết vì trúng phải thuốc độc, bùa, chú, nguyền rủa, thây ma đứng dậy, các thứ sát hại.

Thứ chín là bị đói, bị khát khốn khổ, chẳng được ăn uống.


Kính bạch Giảng Sư,

 

Kệ đảnh lễ nhắc đến Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát,

Cùng Ngài Nguyệt Quang trợ thủ đắc lực Phật Dược Sư.

Giáo Chủ Thế Giới Tịnh Lưu Ly....ánh sáng xanh lơ

Trong suốt màu ngọc do Trí Tuệ phát sinh từ công đức!

 

Kính đa tạ Giảng Sư,

...Chuyện quỷ tử thi, sự đi về của thần thức.

Rất thực tế trong cõi giới Ta Bà quá mong manh,

Bao nhiêu khổ não, nghiệp chướng hoành hành

 Luôn nhớ niệm thần chú Đức Dược Sư ...sẽ thanh thản

 

Đừng thắc mắc 12 đại nguyện ...

 mang thân nữ chuyển hệ ... nguyện thứ tám!

Lập hạnh thay đổi tánh nết giống đại trượng phu

Bỏ đi yếu đuối, đố kỵ, hờn giận ....tập khiêm nhu

Thọ trì kinh, vừa Dược Sư kiêm Đại Bi tâm chú

Vượt qua ách nạn, sống trong Chánh Đạo lạc trú.
Nhờ oai  lực Thần chú ..cải tạo tâm lành

Vượt vòng ác kiến tà đạo, phát nguyện tu hành

Thế giới an lạc phương Đông...nơi nơi là Tịnh Độ!

 

Lời kết:

 

Trộm nghĩ: Kinh Dược Sư này là một phương pháp ứng dụng hiện thời cho hết thảy chúng sinh ở cõi Ta-bà này, không luận hạng người nào, ai cũng muốn sống lâu và muốn khỏi tai nạn để vui vầy,

Hãy phát nguyện độ sanh như  Đức Phật Dược Sư, nếu chỉ có một người tu như vậy, cho đến nhiều người cũng tu hành phát nguyện như Ngài thì chắc chắn hiện tiền trong thế giới của chúng ta đang sống sẽ bớt tai nạn binh đao, thậm chí không còn móng khởi tâm độc ác giết hại lẫn nhau,  không những ít người chết yểu mà còn sống lành mạnh, bớt bịnh tật, cho đến sống lâu vô lượng, không còn nghe tiếng rên rỉ, than van của kẻ nghèo khổ, tật nguyền.

 

Kính đa tạ Giảng Sư,

 

Được nghe pháp thoại lại... tụng đọc 12 đại nguyện.

Bao nhiêu linh ứng đã thọ hưởng từ lâu,

Tĩnh tâm suy xét ba nghiệp... nhân quả thật sâu

Luôn xưng niệm:

Nam mô tiêu tai diên thọ

 Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh;

Nhất tâm đảnh lễ  Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Kính chúc Giảng Sư pháp thể khinh an và kính tán dương biện tài vô ngại của Ngài trong nội điển và ngoại điển kèm theo ngũ minh tuyệt vời đã mang lại cho chúng đệ tử những mẫu chuyện linh ứng trong đời và thấy ra sự cần thiết của việc siêu độ. Thật không may cho những ai không gặp được Phật pháp, khi gặp hoạnh tử  thần thức sẽ lang thang trong cảnh tối tăm mịt mù và sẽ rất đau đớn trong thân trung ấm.

 

Kính trân trọng,

Huệ Hương kính trình pháp,

 

 

***
 
Mục lục: 108 bài kệ lễ Tam Bảo
cong duc le Phat-thich nguyen tang
***

Mục lục 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn-Hoa

to su long tho
***


Trở về mục lục bài giảng của TT Nguyên Tạng
243_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Khuong Tang Hoi-2
youtube
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/03/2023(Xem: 2216)
Hạnh Phúc Trong Từng Hơi Thở (bài giảng của SC TN Giới Bảo)
07/03/2023(Xem: 1550)
Kinh Lương Hoàng Sám- S.C Giới Bảo Dẫn Chúng Trì Tụng Năng Lực Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Lớn
23/12/2022(Xem: 8332)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
26/03/2022(Xem: 10406)
❝Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, Không gì bằng trí tuệ của đời ta, Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả.❞ Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy Phật Tử Lịch Pháp thoại và khóa tu tại Hoa Kỳ trong tháng 4 và tháng 5-2022 với sự hướng dẫn của Tỳ kheo Như Nhiên. Th Tánh Tuệ CHƯƠNG TRÌNH HAI NGÀY TU HỌC tại Tu viện Đạo Viên tiểu bang Maryland Khóa tu chủ đề: TIẾP XÚC VỚI THỰC TẠI. Với sự hướng dẫn của thầy Thích Tánh Tuệ California, Thầy Viên Ngộ trụ trì Tu Viện Đạo Viên, Maryland và Thầy Tâm Nguyên trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc, Florida. Tu học hai ngày thứ Bảy & Chủ nhật (April 09 & 10, 2022) và ngắm Hoa Anh Đào vùng thủ độ Hoa Thịnh Đốn vào ngày thứ hai sau khóa tu.
07/02/2022(Xem: 14486)
Kính đa tạ Thầy đã giới thiệu 14 lời vàng của HT Thích Trí Tịnh (1916-2014 ) một Bồ Tát thị hiện đã mang kho tàng kinh các đến với Phật Tử VN trong và ngoài nước nhưng cuối cùng di chúc để lại cho đời chỉ vỏn vẹn 14 lời vàng này lại là Kim Chỉ Nam cho những ai muốn tu tập giải thoát ( LÀM LÀNH-LÁNH DỮ-THƯƠNG NGƯỜI- THƯƠNG VẬT-ĂN CHAY-NIỆM PHẬT -TỤNG KINH ) và Bộ Toàn tập Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển cũng như Ngũ Kinh Tịnh Độ mà Ngài đã thọ trì hằng ngày từ A lại da thức khởi phát.
01/02/2022(Xem: 27986)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)
09/12/2021(Xem: 14969)
Cách đây vài ngày đọc trên một tờ báo tại Sydney , khi nói về chủng thể Omicron vừa phát tán và lây lan do xuất phát từ các nước Nam Phi , tôi chợt mỉm cười khi đọc được câu này " Chúng ta đã học từ nạn đại dịch một điều rằng : Đừng nên hy vọng một điều gì , vì chắc chắn điều mình hy vọng ấy sẽ chỉ là THẤT VỌNG " If there’s one thing COVID has taught us , it is to expect nothing, except disappointment . What it comes to that COVID really delivers
30/11/2021(Xem: 21059)
316. Thi Kệ Bốn Núi do Vua Trần Thái Tông biên soạn. Trần Thái Tông (1218-1277), là vị vua đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam (triều đại kéo dài đến 175 năm sau, ông cũng là một Thiền sư đắc đạo và để lại những tác phẩm Phật học vô giá cho đời sau). Đây là Thời Pháp Thoại thứ 316 của TT Nguyên Tạng, cũng là bài giảng cuối của năm thứ 2 (sẽ nghỉ qua sang năm sẽ giảng lại) từ 6.45am, Thứ Ba, 30/11/2021 (26/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com
25/11/2021(Xem: 24966)
315. Sáu Thời Sám Hối do Vua Trần Thái Tông biên soạn Đây là Thời Pháp Thoại thứ 315 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 25/11/2021 (20/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567