Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tập 04_3000 đến 4000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)

23/03/202207:19(Xem: 3549)
Tập 04_3000 đến 4000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)
kinh-van-phat-ht-thich-tri-quang-1

 


Kinh
Phật nói danh hiệu Phật
Dịch giả Hoa văn:
Bồ đề lưu chi
Dịch giả Việt văn:
Trưởng lão Tỷ kheo Trí quang

 


(100 thứ 31)
(3001) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ba cõi đều hiến cúng.
(3002) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng với sự hiến cúng.
(3003) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng mặt trời.
(3004) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ai cũng hiến cúng.
(3005) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ giải thoát.
(3006) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích thú loại bỏ kiết sử.
(3007) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cam lộ thanh tịnh.
(3008) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kim cương cứng chắc.
(3009) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng khối ngọc.
(3010) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích thú đi chân.
(3011) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời quang đang.
(3012) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức dồn lại.
(3013) Kính lạy đức Phật danh hiệu A lâu na xuất sắc.
(3014) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đi thật oai hùng.
(3015) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc tột đỉnh.
(3016) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của hoa.
(3017) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ánh sáng.
(3018) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác và tình thương toàn như sen hồng.
(3019) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích thú và nghiêm chỉnh.
(3020) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm không vô ích.
(3021) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cũ hợp cả những người mới phát hiện.
(3022) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ ánh sáng.
(3023) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm thức vui thích.
(3024) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vui thích giải thoát.
(3025) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác sạch sẽ.
(3026) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển tuệ giác đa văn.
(3027) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bảo trì quí báu.
(3028) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tôn nghiêm.
(3029) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng khổng tước.
(3030) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thuộc riêng ai.
(3031) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cắt rễ ái dục.
(3032) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng xuất hiện.
(3033) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển xuất sắc.
(3034) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bất động với rời đi.
(3035) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn cháy sáng với nỗi vui thích công đức.
(3036) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của sự giáo hóa.
(3037) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chủ yếu là như đất.
(3038) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực uy đức.
(3039) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng là ở tuệ giác.
(3040) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng hiền lành.
(3041) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa tuệ giác.
(3042) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo tán dương.
(3043) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo xử trí.
(3044) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hộ trì chúng sinh với uy đức của tuệ giác mười đại năng lực.
(3045) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn cháy sáng mãi.
(3046) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực phấn chấn.
(3047) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh chư thiên.
(3048) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tĩnh lặng.
(3049) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt thái dương.
(3050) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vui thích giải thoát.
(3051) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cho ba cõi.
(3052) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ở với đi.
(3053) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không dơ bẩn.
(3054) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát khởi bền chắc.
(3055) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vui thích sự tự tại của tuệ giác.
(3056) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng hương thơm.
(3057) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mênh mông.
(3058) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ký ức tự tại.
(3059) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đồ chứa cam lộ.
(3060) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ vô ngại.
(3061) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cầu được tuệ giác thượng đỉnh.
(3062) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành theo đức tin.
(3063) Kính lạy đức Phật danh hiệu Coi sự hổ thẹn là ngọc.
(3064) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác dụng của chánh pháp.
(3065) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức toàn diện.
(3066) Kính lạy đức Phật danh hiệu Người thân vĩ đại.
(3067) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành tĩnh lặng.
(3068) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cam lộ tăng lên.
(3069) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng di lưu.
(3070) Kính lạy đức Phật danh hiệu Các bậc ly nhiễm ca tụng.
(3071) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát sinh uy đức cho người.
(3072) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thể hiện.
(3073) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kết quả của sự tu hành toàn hảo.
(3074) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự huy hoàng của thiện đức.
(3075) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng quí báu.
(3076) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của cái đức tĩnh lặng.
(3077) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển công đức.
(3078) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng đủ loại.
(3079) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng ma vương.
(3080) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đóng cửa ma vương.
(3081) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vượt mọi khó khăn.
(3082) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác không phá hoại đối tượng.
(3083) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển làm đẹp.
(3084) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua có quần chúng và giải thoát đều xuất sắc.
(3085) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thương mến.
(3086) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ vĩ đại.
(3087) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của tuệ giác.
(3088) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc toàn diện.
(3089) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống thanh tịnh.
(3090) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kết quả của tuệ giác.
(3091) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ như ý.
(3092) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại mà cả thế gian đều tự tại.
(3093) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự bảo trì của địa luân.
(3094) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thương mến của mặt trời.
(3095) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng la hầu.
(3096) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hoa.
(3097) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự sáng tỏ tăng thượng.
(3098) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức bảo trì.
(3099) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vui thích công đức.
(3100) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vui thích mười đại năng lực.

(100 thứ 32)

(3101) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh toàn thiện.
(3102) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại của chánh pháp.
(3103) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh Phạn thiên.
(3104) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo tư duy.
(3105) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chí lớn và trí lớn.
(3106) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại thí chủ.
(3107) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng khen ngợi.
(3108) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ.
(3109) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh khen người.
(3110) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại thọ chúa tể.
(3111) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo xóa bỏ tối tăm.
(3112) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tú hiền lành.
(3113) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng hiền lành.
(3114) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ vô lượng của sự vui vẻ thuyết pháp.
(3115) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích thú làm phước đức.
(3116) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vượt qua mọi sự buộc ràng.
(3117) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không sợ hãi và rất mến thương.
(3118) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thế giới mến thương.
(3119) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hành vi thần kỳ.
(3120) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vòng hoa sen xanh.
(3121) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô lượng của sự vui vẻ thuyết pháp.
(3122) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biểu tượng của chánh tín và ly nhiễm.
(3123) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức tinh tiến.
(3124) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cam lộ tăng trưởng.
(3125) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin cao và quí.
(3126) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành đạt công đức.
(3127) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của phước đức.
(3128) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn.
(3129) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức và công đức của vô lượng uy đức.
(3130) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi oai hùng.
(3131) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin không xao động.
(3132) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trên tầm hiện hữu.
(3133) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng rồng chúa.
(3134) Kính lạy đức Phật danh hiệu Luân chuyển bảo trì.
(3135) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng xuất sắc.
(3136) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thế giới mến thương.
(3137) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng chánh pháp.
(3138) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô lượng sự thích thú và tán dương.
(3139) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của mây.
(3140) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi bằng công đức.
(3141) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo qua niết bàn.
(3142) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vô lượng.
(3143) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời không gian.
(3144) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua ngọc như ý.
(3145) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hành vi thanh tịnh.
(3146) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn cháy sáng.
(3147) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm rất quí.
(3148) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của nhân loại.
(3149) Kính lạy đức Phật danh hiệu La hầu hộ trì.
(3150) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không sợ hãi.
(3151) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác như sư tử.
(3152) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với sự quí trọng.
(3153) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kiến thức của sự biện minh nghĩa lý.
(3154) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa đời.
(3155) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi cao cả.
(3156) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua đồng đẳng vầng trăng.
(3157) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua của sự thuyết pháp vui vẻ.
(3158) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác rành rẽ chi tiết.
(3159) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác tự tại.
(3160) Kính lạy đức Phật danh hiệu Với răng sư tử mà cắn nát phiền não.
(3161) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích thú đi bộ.
(3162) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng và đèn sáng của công đức.
(3163) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là đất nước không lo sợ.
(3164) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác rất ý tứ.
(3165) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc tôn cao vì là lửa ngọn và là vị trời của chánh pháp.
(3166) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống nhịp điệu.
(3167) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức tăng thượng.
(3168) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa tuệ giác.
(3169) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng vững chắc.
(3170) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thường vui thích.
(3171) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nói nghĩa lý.
(3172) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của đức tin và sự mến thương.
(3173) Kính lạy đức Phật danh hiệu Với khí lực sư tử mà loại bỏ kiết sử.
(3174) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết sạch sợ hãi.

Thiện Nam hay thiện nữ nào có thể tiếp nhận và ghi nhớ, đọc tụng và lễ bái, những danh hiệu như trên, của ngàn đức Phật thuộc Hiền kiếp, thì quyết định sẽ gặp đức Di lạc thế tôn, cho đến gặp đức Lô chí thế tôn hết cả tám sự tai nạn.

(18)
(3175) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng.
(3176) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.
(3177) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại trang nghiêm.
(3178) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương liệu đa dà la.
(3179) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc tuyệt diệu.
(3180) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ sen hồng.
(3181) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối ngọc.
(3182) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương liệu trầm thủy.
(3183) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại trang nghiêm.
(3184) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vui mừng xuất sắc.
(3185) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi với biển.
(3186) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển cả.
(3187) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ chánh pháp.
(3188) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của phạn hạnh.
(3189) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương liệu rất lớn.
(3190) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành đạt rất lớn.
(3191) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bảo luân rất lớn.
(3192) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thọ mạng rất lớn.
(3193) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cao cả rất lớn.
(3194) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đài vàng rất lớn.
(3195) Kính lạy đức Phật danh hiệu Pháp luân rất lớn.
(3196) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chánh ngữ rất lớn.
(3197) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhân cách rất lớn.
(3198) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bàn tay rất lớn.
(3199) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm nổi tiếng oai hùng.
(3200) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cống hiến xuất sắc.

(100 thứ 33)

(3201) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa tự tại.
(3202) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì là tác phẩm của sự yên vui.
(3203) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của bông hoa oai hùng.
(3204) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của sự tĩnh lặng.
(3205) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của sự giữ giới.
(3206) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc toàn diện.
(3207) Kính lạy đức Phật danh hiệu Voi cũng phải sợ.
(3208) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì không còn lo sợ.
(3209) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm ưu ba la.
(3210) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đất lớn.
(3211) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của rồng lớn.
(3212) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của sự thanh tịnh.
(3213) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vui thích lớn lao.
(3214) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của sen hồng.
(3215) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa.
(3216) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rồng tuyệt diệu.
(3217) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối hoa.
(3218) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương tượng.
(3219) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thường quan sát.
(3220) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm chân chính.
(3221) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo an trú.
(3222) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ni câu luật.
(3223) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thường xuyên.
(3224) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng xuất sắc.
(3225) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành như đàn hương.
(3226) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng mặt trời.
(3227) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc.
(3228) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực vững như núi lớn.
(3229) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng ngọc như ý.
(3230) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ngọc kim cương.
(3231) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không ai hơn được.
(3232) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc rất lớn.
(3233) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thấy toàn hảo.
(3234) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tính tinh tiến.
(3235) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển cả.
(3236) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sa la khắp nơi.
(3237) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngôi sao xuất sắc.
(3238) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phật của cả chư thiên.
(3239) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ oai hùng.
(3240) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cam lộ xuất sắc.
(3241) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vô tận.
(3242) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc rất dày của tuệ giác công đức.
(3243) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ hoa.
(3244) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đứng đầu xuất sắc.
(3245) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến xuất sắc.
(3246) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rồng xuất sắc.
(3247) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành xuất sắc.
(3248) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc dồn lại.
(3249) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đôi chân xuất sắc.
(3250) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thầy vĩ đại.
(3251) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kiến thức toàn diện.
(3252) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đa la của ngọc.
(3253) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đến với khắp nơi.
(3254) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kính trọng xuất sắc.
(3255) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ký ức lớn lao.
(3256) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua giải quyết hoài nghi của mọi người.
(3257) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc quí báu.
(3258) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng che khắp cả.
(3259) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng rất lớn.
(3260) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc tuyệt diệu.
(3261) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hiến cúng hàng ngàn.
(3262) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi trên hoa ngọc.
(3263) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đệ tử xuất sắc.
(3264) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ tuệ giác.
(3265) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ni câu luật.
(3266) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh xuất sắc.
(3267) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng khắp nơi.
(3268) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc toàn diện.
(3269) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hộ trì chúng sinh như rồng chúa.
(3270) Kính lạy đức Phật danh hiệu Niết bàn.
(3271) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết dơ bẩn.
(3272) Kính lạy đức Phật danh hiệu Qui tụ lớn.
(3273) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hiến cúng lớn.
(3274) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tướng.
(3275) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kiến thức toàn diện.
(3276) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh xuất sắc.
(3277) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng xuất sắc.
(3278) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức xà luân.
(3279) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng xuất sắc.
(3280) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng nhân.
(3281) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn cháy sáng.
(3282) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại uy đức.
(3283) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt vầng trăng.
(3284) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương.
(3285) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi di lưu.
(3286) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại di lưu.
(3287) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt tráng lệ.
(3288) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không còn ô nhiễm.
(3289) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rồng và chư thiên.
(3290) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua tự tại đối với âm thanh núi non.
(3291) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi tu di.
(3292) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng hoàng kim.
(3293) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của lửa.
(3294) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại thọ đề.
(3295) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vùng đất tĩnh lặng.
(3296) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hoàng kim và lưu ly xuất sắc.
(3297) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hình dáng của trăng.
(3298) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh mặt trời.
(3299) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cảnh tượng tráng lệ và đầy ánh sáng của sự rải hoa.
(3300) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thông suốt và sống động của tuệ giác cao như núi và rộng như biển.

(100 thứ 34)
(3301) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng kim cương.
(3302) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng hương liệu lớn.
(3303) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết rồi mọi sự giận hờn.
(3304) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng Thái âm.
(3305) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa tuệ giác linh hoạt và như ngọc lưu ly xuất sắc.
(3306) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thái dương.
(3307) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là vua màu sắc của vòng hoa.
(3308) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự lưu thông khắp nơi của hoa.
(3309) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng đáy nước.
(3310) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phá nát vô minh hắc ám.
(3311) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành tựu sự vui vẻ thuyết pháp.
(3312) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua vô úy.
(3313) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự đốt cháy.
(3314) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý chí oai hùng.
(3315) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến không ngừng.
(3316) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến không hỏng.
(3317) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vững và mạnh.
(3318) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng cho nhân loại.
(3319) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác oai hùng.
(3320) Kính lạy đức Phật danh hiệu Diêm phù thượng hạng.
(3321) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ca mâu ni.
(3322) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí thế cực lớn.
(3323) Kính lạy đức Phật danh hiệu m thanh thú vị.
(3324) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô lượng.
(3325) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng nhiệm mầu.
(3326) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ.
(3327) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc tột đỉnh.
(3328) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm vui thích.
(3329) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát hiện chân lý.
(3330) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng hiến cúng.
(3331) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác oai hùng.
(3332) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái đức của âm thanh.
(3333) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái hương của điều lành.
(3334) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn của điện.
(3335) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng sen hồng.
(3336) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn cực lớn.
(3337) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh thanh tịnh.
(3338) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phá hủy hoài nghi.
(3339) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức vô biên.
(3340) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt xa thi.
(3341) Kính lạy đức Phật danh hiệu Danh tiếng vô cùng.
(3342) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức nhiệm mầu.
(3343) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng vô tận.
(3344) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giải thể lo sợ và hoài nghi.
(3345) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn phước đức.
(3346) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy chính xác.
(3347) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức không thể bị đánh bại.
(3348) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của lòng mến thương.
(3349) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực của ánh sáng.
(3350) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái cân sử dụng rộng lớn.
(3351) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ kỳ lạ.
(3352) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể bị chiến thắng.
(3353) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua uy đức.
(3354) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vững chắc.
(3355) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng nhiệm mầu.
(3356) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng vô lượng.
(3357) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tin tưởng rất lớn.
(3358) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh nhiệm mầu.
(3359) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi không xao động.
(3360) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tôn nghiêm vô cùng.
(3361) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của đức vua uy đức qui tụ.
(3362) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống với tuệ giác.
(3363) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự bền chắc của hoàng kim.
(3364) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự giải thoát của lòng mến thương.
(3365) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cho người sự không sợ hãi.
(3366) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng cam lộ.
(3367) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái nhìn toàn diện.
(3368) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rất cần thiết.
(3369) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của núi.
(3370) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trời hiến cúng.
(3371) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tột đỉnh.
(3372) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nói lên những sự kiện trọng đại.
(3373) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tôn nghiêm.
(3374) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực oai hùng.
(3375) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kiến thức kỳ lạ.
(3376) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kiến thức bao la.
(3377) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi cam lộ.
(3378) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng.
(3379) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với sự hiến cúng.
(3380) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chế ngự giác quan.
(3381) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh thanh tịnh.
(3382) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bánh xe không bị cản trở.
(3383) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trên tầm mức của quá trình sinh ra và mất đi.
(3384) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh cam lộ.
(3385) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của cái Không.
(3386) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua công đức.
(3387) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng vô lượng.
(3388) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực vĩ đại.
(3389) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thông minh nghiêm chỉnh.
(3390) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy được bản thể vô chướng ngại.
(3391) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương oai hùng.
(3392) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy toàn diện.
(3393) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái đức toàn diện.
(3394) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết toàn hảo.
(3395) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng toàn hảo.
(3396) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được tán dương là bậc đại giác.
(3397) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc trang trí.
(3398) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuyệt diệu.
(3399) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự phấn chấn của giải thoát.
(3400) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tráng lệ của công đức.

(100 thứ 35)
(3401) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác rốt ráo.
(3402) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự cao cả của tuệ giác.
(3403) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác không xao động.
(3404) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cử chỉ toàn hảo.
(3405) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng hoan hỷ.
(3406) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của ngọc.
(3407) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của lửa.
(3408) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thấy toàn hảo.
(3409) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức vô cùng.
(3410) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy mầu nhiệm.
(3411) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được ca tụng là nhân ái.
(3412) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa công đức.
(3413) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn bông hoa.
(3414) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể bị đầu hàng.
(3415) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của âm thanh tuyệt diệu.
(3416) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết toàn hảo.
(3417) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc đáng kính của mọi người.
(3418) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của lửa.
(3419) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi không thể so sánh.
(3420) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thanh tịnh.
(3421) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh hoan hỷ.
(3422) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa chiếu soi.
(3423) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng chiếu soi.
(3424) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hóa độ của tuệ giác.
(3425) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự trang trí của công đức.
(3426) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng phước đức.
(3427) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của tuệ giác.
(3428) Kính lạy đức Phật danh hiệu Dứt hết sự chấp có.
(3429) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy là mến.
(3430) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng bất tận.
(3431) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh thượng thặng.
(3432) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời nhiều loại.
(3433) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của giới luật
(3434) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt chư thiên.
(3435) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái lọng trương ra.
(3436) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ba bà sa.
(3437) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tú.
(3438) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác.
(3439) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh thượng hạng như sư tử gầm lên lắm cách.
(3440) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của voi.
(3441) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói Phạn thiên.
(3442) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của rồng.
(3443) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy thế tự tại.
(3444) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại trong đời.
(3445) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống lâu vô cùng.
(3446) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn cháy sáng.
(3447) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái lọng không dơ bẩn.
(3448) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh ngọc.
(3449) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt uy đức của chư thiên.
(3450) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn cháy sáng.
(3451) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc của ánh sáng.
(3452) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu soi toàn diện.
(3453) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua phấn chấn của tuệ giác.
(3454) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là hoa mà người khác có thể lượng định.
(3455) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là hoa mà tự hạ xuống bình thường.
(3456) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là hoa rải ra một cách thượng hạng và tráng lệ.
(3457) Kính lạy đức Phật danh hiệu Là hoa vô số lượng.
(3458) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua phấn chấn và hùng tráng của tuệ giác Lô xá na.
(3459) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua thượng thủ của nhiều tập thể quần chúng.
(3460) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức không dơ bẩn.
(3461) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành xuất sắc.
(3462) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mạng lưới ánh sáng của ngọc như ý và vầng trăng.
(3463) Kính lạy đức Phật danh hiệu An toàn.
(3464) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm hạnh cao khiết.
(3465) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoan hỷ.
(3466) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kiên cố.
(3467) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn thiện.
(3468) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức toàn thiện.

(19)

(3469) Kính lạy sáu mươi hai đức Phật cùng danh hiệu Thi khí.
(3470) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo sống.
(3471) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thánh thanh tịnh.
(3472) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phạn hạnh xuất sắc.
(3473) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết toàn hảo.
(3474) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc tột đỉnh.
(3475) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành tột đỉnh.
(3476) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc nhiệm mầu.
(3477) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống tĩnh lặng.
(3478) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không biết chán không biết đủ về chánh pháp.
(3479) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành đạt công đức.
(3480) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quan sát sóng nắng mà đại giác ngộ.
(3481) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh khen ngợi
(3482) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát sa.
(3483) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tú.
(3484) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy rõ ràng.
(3485) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống lâu bất tận.
(3486) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy nghĩa lý.
(3487) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi cao.
(3488) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàng kim với ly nhiễm.
(3489) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ở đâu cũng tự tại.
(3490) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ tự tại.
(3491) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh thanh tịnh.
(3492) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh nhiệm mầu.
(3493) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh nhân loại.
(3494) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quí báu tột đỉnh.
(3495) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn quí báu.
(3496) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc lớn.
(3497) Kính lạy tám mươi ngàn đức Phật cùng danh hiệu Đèn cháy sáng.
(3498) Kính lạy tám mươi ức trăm triệu đức Phật cùng danh hiệu Thích ca mâu ni.
(3499) Kính lạy một vạn tám ngàn đức Phật cùng danh hiệu Đức vua sa la.
(3500) Kính lạy chín vạn đức Phật cùng danh hiệu Đức vua ni câu luật.

(100 thứ 36)

(3501) Kính lạy năm ngàn đức Phật cùng danh hiệu Đức vua sen hồng.
(3502) Kính lạy sáu ngàn đức Phật cùng danh hiệu Đức vua thượng đỉnh.
(3503) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không cùng danh hiệu với đức Phật nào.

(20)

(3504) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vua công đức.
(3505) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tuệ giác thượng hạng và xuất sắc.
(3506) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua giới luật và tuệ giác đều không dơ bẩn.
(3507) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc về ánh sáng vô lượng.
(3508) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua như núi Tu di và vàng Diêm phù.
(3509) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại.
(3510) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua thường phóng ánh sáng.
(3511) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tiếng khen không dơ bẩn.
(3512) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua hoan hỷ như sư tử được núi có voi.
(3513) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của công đức chúa tể quí như gậy ngọc.
(3514) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vô tận.
(3515) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ ngọc.
(3516) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng vầng sáng.
(3517) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được ca tụng là kính trọng và phấn chấn.
(3518) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của đức vua núi cao.
(3519) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự bảo hộ của mây.
(3520) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua phấn chấn hùng dũng.
(3521) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự quí báu của ngọn cờ bảo vệ chánh pháp nhiệm mầu.
(3522) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của bảo luân.
(3523) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của ánh sáng xuất sắc.
(3524) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô lượng quốc độ.
(3525) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị sao mến thương.
(3526) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô số lượng.
(3527) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đủ mọi phẩm chất.
(3528) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mọi khu vực đều thanh tịnh.
(3529) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác toàn thiện.
(3530) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng ma quân.
(3531) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại trang nghiêm.
(3532) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thắng được tâm thức.
(3533) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của tâm.
(3534) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đài hoa.
(3535) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực vĩ đại.
(3536) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thường xuyên lý giải.
(3537) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng na la diên.
(3538) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thường xuyên xác định.
(3539) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô biên.
(3540) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh oai hùng.
(3541) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác nhiệm mầu.
(3542) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng phước đức.
(3543) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đứng đầu.
(3544) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cơ thể thư thái.
(3545) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nghĩa lý không dơ bẩn.
(3546) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức thích ứng.
(3547) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác hoàn thành.
(3548) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của uy đức.
(3549) Kính lạy đức Phật danh hiệu Như là nhà và như là đất.
(3550) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng nhiệm mầu.
(3551) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy xác định.
(3552) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời quí báu.
(3553) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng uy đức.
(3554) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của hoa.
(3555) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành xuất sắc.
(3556) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự cao cả của tiếng khen.
(3557) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của đức tin.
(3558) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn chánh pháp.
(3559) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thượng thặng của đức tin.
(3560) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt của sự mến thương thượng thặng.
(3561) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực hùng dũng.
(3562) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của mọi loại núi non.
(3563) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác như biển.
(3564) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đài hoa sen hồng.
(3565) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đài hoa.
(3566) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị tiên tôn quí.
(3567) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua sa la.
(3568) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.
(3569) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đi mau đến đại giác.
(3570) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giác quan tĩnh lặng.
(3571) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.
(3572) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương của sen nở đúng độ.
(3573) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng di lưu.
(3574) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt vầng trăng.
(3575) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi tuyệt diệu.
(3576) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhìn suốt mọi khu vực.
(3577) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của mọi phẩm chất.
(3578) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giữ giới thanh tịnh.
(3579) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vô biên.
(3580) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi vô biên.
(3581) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến vững chắc.
(3582) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chư thiên hiến cúng.
(3583) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác toàn diện.
(3584) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tĩnh lặng.
(3585) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của lòng nhân từ.
(3586) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cầu cống công đức.
(3587) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu vững chắc.
(3588) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thánh xứng đáng.
(3589) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ xứng đáng.
(3590) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không hai lòng.
(3591) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin toàn diện.
(3592) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại oai đức.
(3593) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ứng hiến cúng.
(3594) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức tối thượng.
(3595) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành tựu sự tu hành theo nghĩa lý.
(3596) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kính mến hiến cúng.
(3597) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hộ trì khắp cả.
(3598) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin với đại giác.
(3599) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thể nhập với Tâm.
(3600) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác xuất ly.

(100 thứ 37)

(3601) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của núi.
(3602) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời của bản thể.
(3603) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của mây.
(3604) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối lửa ngọn rất lớn.
(3605) Kính lạy đức Phật danh hiệu Dồn chứa xuất sắc.
(3606) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không lo sợ.
(3607) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thế giới chư thiên.
(3608) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vui của sư tử.
(3609) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô tận.
(3610) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy là mến.
(3611) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua đèn sáng.
(3612) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc và cao cả.
(3613) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vang danh mười phương.
(3614) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái nhìn thương mến.
(3615) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng cao.
(3616) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cho người sự không sợ hãi.
(3617) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua tinh tú.
(3618) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của vầng trăng.
(3619) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời chói sáng.
(3620) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cực kỳ xứng đáng.
(3621) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng chân lý.
(3622) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lời mến thương.
(3623) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với sự tột đỉnh.
(3624) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua của trời.
(3625) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cam lộ.
(3626) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của nhạc.
(3627) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thể nhập với Tâm.
(3628) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đứng vững như đất.
(3629) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tĩnh lặng siêu việt.
(3630) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sa la.
(3631) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không sợ hãi.
(3632) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thanh tịnh.
(3633) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phá nát hoài nghi.
(3634) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của lòng từ bi.
(3635) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh của sự xuất sắc.
(3636) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời đa dạng.
(3637) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy toàn diện.
(3638) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng soi thấy.
(3639) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng ma quân.
(3640) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc đứng đầu vĩ đại.
(3641) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đi với khí lực oai hùng.
(3642) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của uy đức.
(3643) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hộ trì khắp cả.
(3644) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của sự hoàn thành nghĩa lý.
(3645) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời chói sáng.
(3646) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối kiến thức.
(3647) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức thanh tịnh.
(3648) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi hương thơm.
(3649) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự trong sáng của ngọc như ý.
(3650) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của công đức.
(3651) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn mặt trời cháy sáng.
(3652) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự hoàn thành.
(3653) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thuyết pháp vui vẻ.
(3654) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo nghĩ nghĩa lý.
(3655) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy ra toàn diện.
(3656) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ oai hùng.
(3657) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khổ hạnh.
(3658) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước lớn.
(3659) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt hoa sen.
(3660) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sáng soi.
(3661) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tin tưởng vô cùng.
(3662) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng vô cùng.
(3663) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chư thiên che lọng.
(3664) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh ngọc.
(3665) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ.
(3666) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thấy toàn diện.
(3667) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương vị quen thuộc.
(3668) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương vị công đức.
(3669) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt thái dương.
(3670) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt vô ngại.
(3671) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi oai hùng.
(3672) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn lửa.
(3673) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống xuất sắc.
(3674) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của đức tin.
(3675) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng phước đức.
(3676) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ chánh pháp.
(3677) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chư thiên kính mến.
(3678) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không sợ hãi.
(3679) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng thân mến.
(3680) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác xuất sắc.
(3681) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của uy đức.
(3682) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của trăng.
(3683) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối công đức.
(3684) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô biên.
(3685) Kính lạy đức Phật danh hiệu Yên vui.
(3686) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ xứng đáng.
(3687) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của ánh sáng.
(3688) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức trải khắp.
(3689) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ thượng thặng.
(3690) Kính lạy đức Phật danh hiệu Na la diên.
(3691) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin quí báu.
(3692) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy toàn diện.
(3693) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo tư duy.
(3694) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác toàn thiện.
(3695) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức trên tầm lượng định.
(3696) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cánh tay uy dũng.
(3697) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chủ ý của ánh sáng.
(3698) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của vua chúa.
(3699) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ quí báu.
(3700) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống với thiện ý.

(100 thứ 38)

(3701) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời trên tầm số lượng.
(3702) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hóa độ của bậc ly nhiễm.
(3703) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại công đức.
(3704) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ cao lớn.
(3705) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời rất sáng.
(3706) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chánh pháp chân thật.
(3707) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đôi vầng nhật nguyệt.
(3708) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kết quả chân thật.
(3709) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời xuất sắc.
(3710) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quán sát và giải thoát.
(3711) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của ngọc.
(3712) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh khổng tước.
(3713) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành toàn diện.
(3714) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự hoàn thành.
(3715) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái nhìn vô số lượng.
(3716) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khen ngợi và mến thương.
(3717) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo hộ vệ.
(3718) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của đức tin.
(3719) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi trên tầm lượng định.
(3720) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức chư thiên.
(3721) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của tâm.
(3722) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi như tiên.
(3723) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hình dáng của trăng.
(3724) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối lửa.
(3725) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tu hành.
(3726) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của lửa.
(3727) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của sự xuất sắc.
(3728) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tu hành hoàn thành nghĩa lý.
(3729) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng thương mến.
(3730) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh oai dũng.
(3731) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nói thì tin được.
(3732) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của tuệ giác.
(3733) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái oai của hoa.
(3734) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng qui tụ lại.
(3735) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thần kỳ.
(3736) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô số uy đức.
(3737) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô số ánh sáng.
(3738) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc.
(3739) Kính lạy đức Phật danh hiệu Soi sáng và khen ngợi khắp cả.
(3740) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ ngọc.
(3741) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức xuất sắc.
(3742) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ thái dương.
(3743) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại di lưu.
(3744) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hiến cúng tôn nghiêm.
(3745) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vang danh cả thế giới.
(3746) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất thượng thặng.
(3747) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ca tụng thượng thặng.
(3748) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi hoàn thành.
(3749) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chư thiên hiến cúng.
(3750) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chân lý thanh tịnh.
(3751) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được khen là bậc không thể bị chiến thắng.
(3752) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thích ứng.
(3753) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn lớn.
(3754) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ai cũng Kính nể đối với bước đi uy nghi.
(3755) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực phấn chấn.
(3756) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy vô chướng ngại.
(3757) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết sạch hoài nghi.
(3758) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành vĩ đại.
(3759) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi không sai lầm.
(3760) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đất nước của chư thiên.
(3761) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức mạnh của điều thiện.
(3762) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nỗi mừng của sự đại giác.
(3763) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tươi sáng của hoa.
(3764) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đủ sức cho ánh sáng.
(3765) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chư thiên ngưỡng mộ.
(3766) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự giải thoát.
(3767) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cho ánh sáng.
(3768) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tạo công đức.
(3769) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác hoàn thành.
(3770) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đại giác.
(3771) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua đại dương.
(3772) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nỗi mừng của sự đại giác.
(3773) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chánh pháp.
(3774) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời lớn nhất.
(3775) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác sâu thẳm.
(3776) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của chánh pháp.
(3777) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin vĩ đại.
(3778) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức thể nhập với Tâm.
(3779) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác.
(3780) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nghĩ không lầm.
(3781) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khởi lên phước đức.
(3782) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khen ngợi cả kẻ còn ô nhiễm.
(3783) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại trang nghiêm.
(3784) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng.
(3785) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chư thiên.
(3786) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành thanh tịnh.
(3787) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức mến thương.
(3788) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức dũng mãnh.
(3789) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đất sạch.
(3790) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc sáng.
(3791) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự thích thú.
(3792) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời đa dạng.
(3793) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng thương mến.
(3794) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng che đậy.
(3795) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhìn toàn diện.
(3796) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không ô nhiễm.
(3797) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng xuất sắc.
(3798) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt của trăng.
(3799) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rồng với trời.
(3800) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối công đức.

(100 thứ 39)

(3801) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác công đức.
(3802) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa xuất sắc.
(3803) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thế nhân mến trọng.
(3804) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức cam lộ.
(3805) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ ngọc.
(3806) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.
(3807) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cam lộ.
(3808) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thuyết pháp và mến thương.
(3809) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ứng và mến thương.
(3810) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của đất.
(3811) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của công đức.
(3812) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của hoa.
(3813) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cánh tay công đức.
(3814) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn chánh pháp.
(3815) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng khắp nơi.
(3816) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh Phạn thiên.
(3817) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại trang nghiêm.
(3818) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời giải thoát.
(3819) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến vững chắc.
(3820) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của Phật.
(3821) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tán dương của công đức.
(3822) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác toàn thiện.
(3823) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự trăng nghiêm trên tầm lượng định.
(3824) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sư tử cũng thân mến.
(3825) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của công đức.
(3826) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời thượng đỉnh.
(3827) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hành trì chỉ quán.
(3828) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của mặt trời.
(3829) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của điện.
(3830) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự mến thương xuất sắc.
(3831) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ di lưu.
(3832) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hoa.
(3833) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức tột đỉnh.
(3834) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi hương thơm.
(3835) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự phấn chấn của công đức.
(3836) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức xuất sắc.
(3837) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thánh của đức tin.
(3838) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cồn nổi rất quí.
(3839) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức thượng đỉnh.
(3840) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hội kiến cuối cùng với đời sống phi giải thoát.
(3841) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoan hỷ và trang nghiêm.
(3842) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của kho tàng công đức.
(3843) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đài gương không dơ bẩn.
(3844) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức mạnh của uy đức.
(3845) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt thanh tịnh.
(3846) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành theo tuệ giác.
(3847) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đôi chân không lầm lạc.
(3848) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt ly nhiễm.
(3849) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vui thích giải thoát.
(3850) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vĩ đại.
(3851) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đất nước thượng đỉnh.
(3852) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự tu hành.
(3853) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm của chánh niệm.
(3854) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của đức tin.
(3855) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được sự ca tụng của đức Lô xá na.
(3856) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu soi cho hắc ám.
(3857) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của lòng mến thương.
(3858) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng.
(3859) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tối thượng.
(3860) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của công đức.
(3861) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thu nhận và xác định.
(3862) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tướng tốt.
(3863) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết sạch các bịnh viêm nhiệt.
(3864) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có năng lực đem lại cho người sự ly nhiễm.
(3865) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cồn nổi chánh pháp.
(3866) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức cam lộ.
(3867) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không giận dữ.
(3868) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương vị cam lộ.
(3869) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng.
(3870) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm.
(3871) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời của sự không sợ hãi.
(3872) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành đạt sự không sợ hãi.
(3873) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vui mừng và mến thương.
(3874) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác không sai lầm.
(3875) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thế nhân mến thương.
(3876) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn cho chư thiên.
(3877) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thánh của đức tin.
(3878) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chư thiên che lọng.
(3879) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của rồng.
(3880) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi xuất sắc.
(3881) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức chánh pháp.
(3882) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy rõ thực chất của sự hiện hữu.
(3883) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt biết hổ thẹn.
(3884) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng xuất sắc.
(3885) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn diện.
(3886) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng công đức.
(3887) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng xuất sắc.
(3888) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xác định thật thể.
(3889) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ công đức.
(3890) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại mà cả thế giới đều tự tại.
(3891) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thân thiết không e ngại.
(3892) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác nhiếp hóa.
(3893) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đánh bại sự thù oán.
(3894) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự rời đi.
(3895) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc dồn lại.
(3896) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của một ý niệm.
(3897) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực của lực sĩ.
(3898) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đôi chân oai hùng.
(3899) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mến trọng giới luật.
(3900) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tin vào thiện căn của thế nhân.

(100 thứ 40)

(3901) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của uy đức xuất sắc.
(3902) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí thế dũng mãnh.
(3903) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi một cách không dơ bẩn.
(3904) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác xác định.
(3905) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết sạch vô minh.
(3906) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối công đức.
(3907) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm cái lọng che cho cả chư thiên.
(3908) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của rồng.
(3909) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi xuất sắc.
(3910) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức chánh pháp.
(3911) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy rõ thực chất của sự hiện hữu.
(3912) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt biết hổ thẹn.
(3913) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng xuất sắc.
(3914) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn diện.
(3915) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng công đức.
(3916) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng xuất sắc.
(3917) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xác định thật thể.
(3918) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ công đức.
(3919) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại mà cả thế giới đều tồn tại.
(3920) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thân thiết không e ngại.
(3921) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác nhiếp hóa.
(3922) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đánh bại sự thù oán.
(3923) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chánh pháp.
(3924) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc dồn lại.
(3925) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của một ý niệm.
(3926) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực của lực sĩ.
(3927) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đôi chân oai dũng.
(3928) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mến trọng giới luật.
(3929) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tin vào thiện căn của thế nhân.
(3930) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của uy đức xuất sắc.
(3931) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí thế oai hùng.
(3932) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi một cách không dơ bẩn.
(3933) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác xác định.
(3934) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết sạch vô minh.
(3935) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối công đức.
(3936) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác nhiếp hóa.
(3937) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương vị của tuệ giác vĩ đại.
(3938) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của chân lý.
(3939) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng thái dương của Tâm.
(3940) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quan sát khắp nơi.
(3941) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tin tưởng và thuyết pháp.
(3942) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy và nhẫn nhục.
(3943) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng của chánh pháp.
(3944) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng không thể bị đánh bại.
(3945) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa của chư thiên.
(3946) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng của chư thiên.
(3947) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức toàn diện.
(3948) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng.
(3949) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức trang hoàng.
(3950) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua của tướng tốt.
(3951) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy xứng đáng.
(3952) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ đại thọ.
(3953) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính nết thanh tịnh.
(3954) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của công đức.
(3955) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tin vào thiện căn của công chúng.
(3956) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương vị của điều lành.
(3957) Kính lạy đức Phật danh hiệu Người trí thức ai cũng khen ngợi.
(3958) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác.
(3959) Kính lạy đức Phật danh hiệu Áo giáp tuệ giác.
(3960) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực của uy đức.
(3961) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức xuất sắc.
(3962) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nỗi mừng của Phật.
(3963) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin xuất sắc.
(3964) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ai cũng mến thương.
(3965) Kính lạy đức Phật danh hiệu Siêu thoát hết thảy.
(3966) Kính lạy đức Phật danh hiệu Suy nghĩ nghĩa lý.
(3967) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cao lớn.
(3968) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt thánh nhân.
(3969) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin thông minh.
(3970) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nắm lấy tuệ giác bồ đề.
(3971) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh nhiệm mầu.
(3972) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức vĩ đại.
(3973) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích cái dũng vừa từ vừa nghiêm.
(3974) Kính lạy đức Phật danh hiệu Toàn diện quí báu.
(3975) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thế gian ai cũng mến.
(3976) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phân phát kim cương.
(3977) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh oai hùng.
(3978) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vượt qua lửa rồi.
(3979) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc thầy dẫn dắt.
(3980) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng của nhân loại.
(3981) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại trang nghiêm.
(3982) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thái dương.
(3983) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ai cũng mừng khi nhìn thấy.
(3984) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương như ý tỏa ra khắp nơi.
(3985) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành tĩnh lặng.
(3986) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhiếp hóa và khen ngợi.
(3987) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phạn thiên hiến cúng.
(3988) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm rất lớn.
(3989) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ứng hiến cúng.
(3990) Kính lạy đức Phật danh hiệu Người thông minh tin tưởng.
(3991) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô lượng hạnh nguyện.
(3992) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cho đời.
(3993) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy biết và nhẫn nhịn.
(3994) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa lớn.
(3995) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biết vì sao có sự chấp ngã.
(3996) Kính lạy đức Phật danh hiệu Như ý.
(3997) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thiện căn của đại giác.
(3998) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của đất.
(3999) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của chư thiên.
(4000) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh không khiếp nhược.


____

Đánh máy: đệ tử Tịnh Bảo Loan Phan


***


A Di Da Land-1
facebook
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000