Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tập 3_2000 đến 3000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)

16/03/202222:12(Xem: 1931)
Tập 3_2000 đến 3000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)


kinh-van-phat-ht-thich-tri-quang-1Kinh

Phật nói danh hiệu Phật
Dịch giả Hoa văn:
Bồ đề lưu chi
Dịch giả Việt văn:
Trưởng lão Tỷ kheo Trí quang


(100 thứ 21)
(2001) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành sự tu hành theo nghĩa lý.
(2002) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành lửa ngọn.
(2003) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoàn thành xuất sắc về nghĩa lý.
(2004) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn khéo bùng lên.
(2005) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành thường xuyên.
(2006) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo an trú.
(2007) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành vô số lượng.
(2008) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành theo chủ đề không sắc tướng.
(2009) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành vô giới hạn.
(2010) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành toàn diện.
(2011) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác dụng của ánh sáng đèn cháy.
(2012) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng lớn.
(2013) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi lớn.
(2014) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân không biên cương.
(2015) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến vô biên.
(2016) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mạng lưới ánh sáng.
(2017) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa mạn đà la.
(2018) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng ánh sáng.
(2019) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy toàn diện.
(2020) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nói đến danh hiệu cũng đã không vô ích.
(2021) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phá nát mọi sự sợ hãi.
(2022) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi đầy ánh sáng của vị vua vô lượng công đức.
(2023) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa vô biên.
(2024) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm vô biên.
(2025) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích thú dồn chứa phẩm chất ánh sáng.
(2026) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thể hiện đạo lý bất nhị.
(2027) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hoa Phật đầy vô lượng ánh sáng.
(2028) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô lượng âm thanh.
(2029) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc sáng tỏ cao nhất.
(2030) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua tự tại bền chắc.
(2031) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt thái dương.
(2032) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn thiện.
(2033) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức xuất sắc.
(2034) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa ngọc.
(2035) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc tạo thành.
(2036) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đóa hoa vầng trăng.
(2037) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chúng sinh ai cũng tu theo.
(2038) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chuyển hóa toàn bộ cuộc đời.
(2039) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự vô hình của ánh sáng vô lượng.
(2040) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không sợ hãi.
(2041) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tùy thuận mọi ý niệm vui thích.
Kính lạy chư Phật ở tây bắc:
(2042) Kính lạy đức Phật thượng thủ danh hiệu Ánh sáng hương thơm khắp nơi.
(2043) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát ra ánh sáng của hương thơm mới có.
(2044) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi hương thơm.
(2045) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương tượng.
(2046) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của hương thơm.
(2047) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân hương thơm.
(2048) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng hương thơm.
(2049) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ánh sáng.
(2050) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sen hồng mầu nhiệm.
(2051) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lĩnh vực của Phật.
(2052) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lĩnh vực siêu việt số lượng.
(2053) Kính lạy đức Phật danh hiệu Yên vui.
(2054) Kính lạy đức Phật danh hiệu Yên vui siêu việt.
(2055) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa phóng ánh sáng.
(2056) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đi với lọng hoa.
(2057) Kính lạy đức Phật danh hiệu Màn hoa.
(2058) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa hoàng kim.
(2059) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa thơm.
(2060) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua cao nhất.
(2061) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc thầy khéo hướng dẫn.
(2062) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hơn hết đối với mọi chúng sinh.
(2063) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chuyển hóa mọi vọng niệm.
(2064) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa vô lượng hạnh nguyện.
(2065) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô lượng hương thơm.
(2066) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ánh sáng chiếu khắp nơi.
(2067) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khắp nơi đều có ánh sáng hương thơm.
(2068) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khắp nơi Phóng ánh sáng.
(2069) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ra bông hoa tạo thành sự xuất sắc.
(2070) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hình tượng với mạng lưới ngọc.
(2071) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng nhiệm mầu.
(2072) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái lọng độc đáo che khắp quốc độ.
(2073) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua tinh tú.
(2074) Kính lạy đức Phật danh hiệu Qui tụ hợp nhất.
(2075) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua không ở đâu cả.
(2076) Kính lạy đức Phật danh hiệu Gió thơm.
(2077) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lĩnh vực của tuệ giác vô biên.
(2078) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đi không vô ích.
(2079) Kính lạy đức Phật danh hiệu Gặp không vô ích.
(2080) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt không bị hạn chế.
(2081) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mới phát tâm.
(2082) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt siêu việt số lượng.
(2083) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thượng thặng của cây đèn đang cháy.
(2084) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng khắp nơi.
(2085) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng khắp soi.
(2086) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng đế vương.
(2087) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không đình chỉ sự vui vẻ thuyết pháp tại mọi quốc độ và cho mọi chúng sinh.
(2088) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn không thiếu sót.
(2089) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn chấn không dấu vết.

Kính lạy chư Phật ở đông bắc:
(2090) Kính lạy đức Phật thượng thủ danh hiệu Đoạn tuyệt mọi sự lo bực.
(2091) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thoát ly lo buồn.
(2092) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích làm thành công đức.
(2093) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua không sợ hãi.
(2094) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc di lưu.
(2095) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi non hương thơm.
(2096) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu lân.
(2097) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc toàn diện.
(2098) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của sen quí.
(2099) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa làm thành.
(2100) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt to lớn.

(100 thứ 22)
(2101) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hơn hết mọi người.
(2102) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô biên.
(2103) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được khen là ánh sáng xuất sắc của vầng trăng.
(2104) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc cao cả nhất trong các vua tinh tú.
(2105) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô biên.
(2106) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi cao của hương thơm.
(2107) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua không sợ hãi.
(2108) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành sự vô úy xuất sắc.
(2109) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự chiếu soi bất tận.
(2110) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng.
(2111) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm di lưu.
(2112) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc được tạo thành bởi sự hết kinh sợ.
(2113) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc được tạo thành bởi vầng trăng vô lượng công đức.
(2114) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tráng lệ của mọi công đức.
(2115) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ không thể bị chiến thắng.
(2116) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự hộ trì thượng thặng.
(2117) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua xuất sắc của hoa.
(2118) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính nết do sự hoàn thành vô biên.
(2119) Kính lạy đức Phật danh hiệu Toàn bộ xuất sắc.
(2120) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua trong sáng của không gian.
(2121) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của vô số tiếng gầm.
(2122) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh nhiệm mầu của vô số tiếng gầm.
(2123) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất xuất sắc quí báu.
(2124) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc tinh khiết.
(2125) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương tượng không thể bị cản trở.
(2126) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cao lớn.
(2127) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rất xứng đáng.
(2128) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng thân gần.
(2129) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua tự tại bền chắc.
(2130) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua sa la.
(2131) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu soi bất tận.
(2132) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua về sự an toàn.
(2133) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự dồn chứa vĩ đại.
(2134) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn như sấm chớp của mây do sự tăng thượng toàn diện của công đức.
(2135) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự dồn chứa cao cả.
(2136) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chúa tể của công đức.
(2137) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái khối dồn chứa mọi sự kiên nhẫn.
(2138) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc quí báu.
(2139) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được làm ra bởi ánh sáng ưu bát la.
(2140) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua trăng.
(2141) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương.
(2142) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng xuất sắc.
(2143) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng phạn hạnh.
(2144) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phạn hạnh thanh tịnh.
(2145) Kính lạy đức Phật danh hiệu Toàn bộ xuất sắc.
(2146) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không ai hơn được.
(2147) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được làm ra bởi ngọc.
(2148) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô lượng âm thanh.
(2149) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thọ đề.
(2150) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trời của rồng thiên.
(2151) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trời của mặt trời.
(2152) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng.
(2153) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự sáng không vẩn đục.
(2154) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trời của thế gian.
(2155) Kính lạy đức Phật danh hiệu Dồn chứa xuất sắc.
(2156) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhân loại kính trọng thoải mái.
(2157) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa xuất sắc.
(2158) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kính thích tinh tiến.
(2159) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc của lửa đốt hương màu.
(2160) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của lửa đốt hương không dơ bẩn.
(2161) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy toàn diện.
(2162) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.
(2163) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ quí báu.
(2164) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sáng bất tận.
(2165) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh ngọc đẹp.
(2166) Kính lạy đức Phật danh hiệu Soi khắp.
(2167) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua ánh sáng tuệ giác.
(2168) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của ánh sáng ngọc như ý.
(2169) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác xuất sắc và toàn thiện của ánh sáng vô số bông hoa.
(2170) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lô xá na.
(2171) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác tự tại.
(2172) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nước phản chiếu mặt trời.
(2173) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa đốt sáng đèn đuốc.
(2174) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của trăng.
(2175) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác không bị hạn chế.
(2176) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương của hoa.
(2177) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của ngọc.
(2178) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nỗi mừng về hương của hoa mạn đà ra.
(2179) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn tuệ giác câu lân.
(2180) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm trong ánh trăng lớn.
(2181) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tràng hoa.
(2182) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác không vướng mắc.
(2183) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc làm ra.
(2184) Kính lạy vô lượng chư Phật đồng đẳng chư Phật trên đây.

(17)
(2185) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của sự không lo sợ.
(2186) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi ngọc.
(2187) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc nhất trong loài người.
(2188) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của sức mạnh.
(2189) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của hương thơm.
(2190) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa đầy khắp nơi.
(2191) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không dơ bẩn.
(2192) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tư duy trang sức cho sự vui vẻ thuyết pháp.
(2193) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ vầng trăng trong vắt.
(2194) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được làm ra bởi ánh sáng bông hoa.
(2195) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự vận hành của lửa.
(2196) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thượng hạng của ngọc.
(2197) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái nhìn không sợ hãi.
(2198) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực oai hùng.
(2199) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được khen mừng vì hết rồi mọi sự kinh sợ.
(2200) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua uy đức của ánh sáng hoàng kim.

(100 thứ 23)
(2201) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc và nổi tiếng vì sự tăng thượng của sự thuyết pháp toàn hảo.
Thiện nam hay thiện nữ nào, mười ngày liên tiếp, đọc tụng và lễ bái danh hiệu của chư Phật trên đây, thì rời được nghiệp chướng, dứt được tội lỗi.
(2202) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng trải ra khắp nơi.
(2203) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua với ngọn cờ tự tại.
(2204) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực qua mặt hết thảy mọi sự đối nghịch.
(2205) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của ánh sáng vô lượng công đức.
(2206) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không còn mọi sự cản trở.
(2207) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của khí lực sen hồng quí báu.
(2208) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua tự tại như hoa quí khéo sống ở núi rừng.
(2209) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đuốc tuệ.
(2210) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng.
(2211) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể bị chiến thắng.
(2212) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu khắp quốc độ mười phương.
(2213) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển cả.
(2214) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho báu.
(2215) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ bạch ngân.
(2216) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua mặt trời như cờ cao lớn.
(2217) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua oai đức tự tại.
(2218) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua tỉnh ngộ.
(2219) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua tự tại của mười đại năng lực.
(2220) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được làm ra bởi đức tính bình đẳng.
(2221) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mới phát tâm và tư duy mà đã hết cả mọi sự sợ hãi.
(2222) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc và mầu nhiệm đến nỗi phiền não không gây được sự trở ngại nào.
(2223) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chân chắc như kim cương.
(2224) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mạnh mẽ với đôi chân sáng của tượng ngọc.
(2225) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mạnh mẽ chiến thắng mọi thứ ma quân và hoài nghi.
Thiện nam hay thiện nữ nào tiếp nhận và ghi nhớ, đọc kỹ và tụng thuộc, đối với danh hiệu của chư Phật trên đây, thì trong một thời kỳ dài vô số, siêu việt thế giới luân hồi, không rơi vào các nẻo đường dữ.
(2226) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mới phát tâm mà đã thành được sự xuất sắc là không còn thoái chuyển.
(2227) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thượng hạng của lọng ngọc.
(2228) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giáo dục cho Bồ tát.
(2229) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mới phát tâm mà tuyệt diệt mọi hoài nghi và phiền não.
(2230) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua thượng thặng với sự xuất sắc củ định lực đầy ánh sáng chiến thắng, phá tan mọi sự hắc ám.
(2231) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nỗi vui mừng do sự hoan hỷ thuyết pháp như mây nổi sấm làm mưa.
(2232) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm của sự thanh tịnh.
(2233) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua có uy đức và ánh sáng quyết định.
(2234) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu lưu tôn.
(2235) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thánh thân màu hoàng kim.
(2236) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua của nhân loại.
(2237) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ca diếp.
(2238) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lạc.
(2239) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng.
(2240) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đuốc sáng.
(2241) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua minh triết.
(2242) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thánh.
(2243) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tràng hoa.
(2244) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tú tốt lành.
(2245) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chủ vĩ đại.
(2246) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cánh tay lớn.
(2247) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức mạnh lớn.
(2248) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua tinh tú.
(2249) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua y dược.
(2250) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ được ca tụng.
(2251) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vĩ đại.
(2252) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối lửa.
(2253) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng chiếu soi.
(2254) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng mặt trời.
(2255) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng sáng như lửa ngọn.
(2256) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự sáng toàn thiện.
(2257) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không lo sợ.
(2258) Kính lạy đức Phật danh hiệu Một hạt cát.
(2259) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sáng lớn.
(2260) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vòng hoa xâu giữ bông hoa.
(2261) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng công đức.
(2262) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy nghĩa lý.
(2263) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn đốt sáng.
(2264) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ca khúc tuyệt diệu.
(2265) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng hạng về y dược.
(2266) Kính lạy đức Phật danh hiệu An toàn.
(2267) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đỉnh đầu cứng chắc và xuất sắc về uy đức.
(2268) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể bị chiến thắng.
(2269) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ công đức.
(2270) Kính lạy đức Phật danh hiệu La hầu.
(2271) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đệ tử xuất sắc.
(2272) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng như tiếng Phạn thiên.
(2273) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức vững chắc.
(2274) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng làm ra.
(2275) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi lớn và cao.
(2276) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi kim cương.
(2277) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không sợ hãi.
(2278) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị tiên có sức mạnh của con mắt như sen hồng bằng ngọc.
(2279) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng như hoa và ai cũng thích.
(2280) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức to lớn.
(2281) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua mặt trời sáng.
(2282) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống lâu vô số.
(2283) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của rồng.
(2284) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi vững chắc.
(2285) Kính lạy đức Phật danh hiệu Gặp không vô ích.
(2286) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất tinh tiến.
(2287) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức mạnh hộ vệ.
(2288) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoan hỷ.
(2289) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất xuất sắc.
(2290) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ oai hùng.
(2291) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chánh pháp xuất sắc.
(2292) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc thượng thủ và là vua của sự hoan hỷ.
(2293) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được làm ra bởi lòng thương người.
(2294) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của công đức.
(2295) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương tượng.
(2296) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái nhìn toàn hảo.
(2297) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng sấm của mây.
(2298) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo tư duy.
(2299) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo ý thức.
(2300) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không vẩn đục.

(100 thứ 24)
(2301) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng thượng hạng.
(2302) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rất xứng đáng.
(2303) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc như ý.
(2304) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua chiến thắng.
(2305) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi oai hùng.
(2306) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua đại thọ.
(2307) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc.
(2308) Kính lạy đức Phật danh hiệu Dồn chứa tuệ giác.
(2309) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo an trú.
(2310) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bền ý chí.
(2311) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nước ngọt tuệ giác.
(2312) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thấy toàn diện.
(2313) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác.
(2314) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác bền chắc.
(2315) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tốt lành.
(2316) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ ngọc.
(2317) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng.
(2318) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kim cương.
(2319) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nói vui vẻ.
(2320) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác làm ra.
(2321) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức.
(2322) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hiến cúng.
(2323) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất sạch sẽ.
(2324) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm quí báu.
(2325) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của hoa.
(2326) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo nghĩ về nghĩa.
(2327) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thượng thặng của chánh pháp.
(2328) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại.
(2329) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với tuệ giác.
(2330) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức xứng đáng.
(2331) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ kim cương.
(2332) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua mười đại năng lực.
(2333) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn.
(2334) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết tối tăm.
(2335) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trời la hầu.
(2336) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ di lưu.
(2337) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ của mọi người.
(2338) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho báu.
(2339) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành tăng thượng.
(2340) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tú.
(2341) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại giác.
(2342) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tôn quí nhất ba cõi.
(2343) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức xứng đáng.
(2344) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ oai hùng đủ cả ánh sáng trời trăng.
(2345) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua Tì la ba.
(2346) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc.
(2347) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biểu thị hiện hữu.
(2348) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng.
(2349) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi vàng.
(2350) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất oai hùng.
(2351) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ ngoài tầm ca tụng.
(2352) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng.
(2353) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với hạnh nguyện.
(2354) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tiến bền chắc.
(2355) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với ví dụ.
(2356) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết sợ hãi.
(2357) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ứng cho chư thiên hiến cúng.
(2358) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng rất lớn.
(2359) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đến với nhiều thế giới.
(2360) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương mầu.
(2361) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức bảo trì.
(2362) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết tối tăm.
(2363) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể so sánh.
(2364) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự nhiên.
(2365) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng.
(2366) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo tu hành
(2367) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xứng đáng quí báu.
(2368) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết mọi lỗi lầm.
(2369) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cam lộ bảo trì.
(2370) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng của nhân loại.
(2371) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt chói sáng như mặt trời.
(2372) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trang nghiêm.
(2373) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng ngọc như ý.
(2374) Kính lạy đức Phật danh hiệu Dồn chứa như núi.
(2375) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ cao.
(2376) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chánh pháp làm ra.
(2377) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy nghĩa lý.
(2378) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm chí sâu thẳm.
(2379) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối ngọc.
(2380) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ của quần chúng.
(2381) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trải qua thời kỳ lâu dài.
(2382) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn.
(2383) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống trong tuệ giác.
(2384) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phân minh.
(2385) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kiến thức xuất sắc.
(2386) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không còn nổi dậy phiền não.
(2387) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức xuất sắc.
(2388) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm oai hùng.
(2389) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn.
(2390) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ai cũng tin tưởng.
(2391) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rồng chúa.
(2392) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi hoa.
(2393) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rồng vui mừng.
(2394) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm tự do.
(2395) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xứng đáng nhiệm mầu.
(2396) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức mạnh chư thiên.
(2397) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vòng hoa công đức.
(2398) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của rồng.
(2399) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt trang nghiêm.
(2400) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của sự tu hành thiện pháp.

(100 thứ 25)
(2401) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác xuất sắc.
(2402) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác chiếu sáng.
(2403) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nói thật.
(2404) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thái dương.
(2405) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác quyết định.
(2406) Kính lạy đức Phật danh hiệu Màu sắc thượng hạng của ngọc.
(2407) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu khắp nơi.
(2408) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ ngọc quí.
(2409) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết hoài nghi.
(2410) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của khí lực dũng mãnh.
(2411) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo hộ vệ.
(2412) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi không vô ích.
(2413) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tràng hoa tuệ giác.
(2414) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua tự tại như núi
(2415) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại oai đức.
(2416) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tỏ ra như ác.
(2417) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khen ngợi như cam lộ.
(2418) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời quí báu.
(2419) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác ở trong nghĩa lý.
(2420) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thõa mãn tất cả.
(2421) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được khen và nổi tiếng là không hẹp hòi và hèn kém.
(2422) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không lo sợ.
(2423) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết dơ bẩn.
(2424) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phạn thiên.
(2425) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua tự tại đối với vị trí cao nhất của sự tu hành.
(2426) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt hoa mỹ.
(2427) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy được mọi chi tiết khác nhau nơi mỗi một pháp.
(2428) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chánh pháp.
(2429) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy được toàn bộ.
(2430) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của đức tin.
(2431) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tôn quí nhất ba cõi.
(2432) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa, lá, vầng trăng.
(2433) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng ngọc.
(2434) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ ngọc.
(2435) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng một cách nhiệm mầu.
(2436) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng làm ra.
(2437) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai đức vô cùng.
(2438) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hộ vệ rộng lớn.
(2439) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân oai hùng.
(2440) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác cam lộ.
(2441) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không ai có thể chiến thắng.
(2442) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối công đức.
(2443) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng cao.
(2444) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được sức mạnh lớn khi đến bất cứ quốc độ nào.
(2445) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi siêu việt số lượng.
(2446) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự không sợ hãi của mặt trăng.
(2447) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy mọi nghĩa lý.
(2448) Kính lạy đức Phật danh hiệu Dũng mãnh.
(2449) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn cháy sáng của công đức.
(2450) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua trăng.
(2451) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn công đức.
(2452) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác rộng lớn.
(2453) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo vắng lặng.
(2454) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chư thiên.
(2455) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không dơ bẩn.
(2456) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bảo trì sự sáng bất tận.
(2457) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hiếm có và xuất sắc.
(2458) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không che dấu.
(2459) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo an trú.
(2460) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý chí lớn lao.
(2461) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ.
(2462) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cho thế gian.
(2463) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhiều công đức.
(2464) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lắm uy đức.
(2465) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết giận dữ và không nóng bực.
(2466) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo khen người.
(2467) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thể nhận nghĩa lý.
(2468) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sạch hết bụi bặm.
(2469) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với phẩm chất quí báu.
(2470) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất bông hoa.
(2471) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất nhân loại.
(2472) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị tiên tinh tiến.
(2473) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất vĩ đại.
(2474) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vắng lặng.
(2475) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hình tượng bằng gỗ thơm.
(2476) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự cứng chắc thượng hạng.
(2477) Kính lạy đức Phật danh hiệu Yên vui.
(2478) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không ai có thể chiến thắng.
(2479) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hai vầng nhật nguyệt.
(2480) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua sấm.
(2481) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua chớp.
(2482) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vĩ đại.
(2483) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác hộ vệ.
(2484) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời.
(2485) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành nghĩa lý.
(2486) Kính lạy đức Phật danh hiệu Dồn chứa quí báu.
(2487) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm cho thù oán biết phục thiện.
(2489) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng với sự hiến cúng.
(2490) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của tuệ giác.
(2491) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xa rời kiêu ngạo.
(2492) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa gốc.
(2493) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đất nước của sự không sợ hãi.
(2494) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được khen là cao cả.
(2495) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biểu thị hiện hữu.
(2496) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng.
(2497) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lắm công đức.
(2498) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng ngọc.
(2499) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ oai hùng.
(2500) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích suy nghĩ.

(100 thứ 26)
(2501) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tôn sùng sự tĩnh lặng.
(2502) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực ngoài tầm nghĩ bàn.
(2503) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích công đức.
(2504) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng hiến cúng.
(2505) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng như hoa.
(2506) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được khen là bậc vui vẻ thuyết pháp bất tận.
(2507) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc kim cương và như ý.
(2508) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống lâu ngoài tầm ước tính.
(2509) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trang sức bằng ngọc như ý.
(2510) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức đại tự tại.
(2511) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng xuất sắc.
(2512) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với núi cao.
(2513) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hàng trăm tia sáng.
(2514) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoan hỷ.
(2515) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của rồng thiên.
(2516) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức toàn hảo.
(2517) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng ngọc.
(2518) Kính lạy đức Phật danh hiệu Niết bàn.
(2519) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đuốc chúa sáng như trăng.
(2520) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ.
(2521) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoan hỷ tự tại.
(2522) Kính lạy đức Phật danh hiệu Búi tóc rất quí.
(2523) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết rồi mọi sự sợ hãi.
(2524) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho báu.
(2525) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt vầng trăng.
(2526) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được khen là không dơ bẩn.
(2527) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai đức xứng đáng.
(2528) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời mến thương.
(2529) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời la hầu.
(2530) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn thánh thiện.
(2531) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc mến thương.
(2532) Kính lạy đức Phật danh hiệu Qui tụ quí báu.
(2533) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi quí báu.
(2534) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mạnh như sư tử và đẹp như hoa.
(2535) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành rất cao.
(2536) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại nhất loài người.
(2537) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác nhất loài người.
(2538) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu sáng thế gian.
(2539) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức quí báu.
(2540) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức.
(2541) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng của bậc thượng nhân.
(2542) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cỗ xe tráng lệ.
(2543) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cầu cống.
(2544) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương tượng.
(2545) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác phi tâm thức.
(2546) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ di lưu.
(2547) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương lành.
(2548) Kính lạy đức Phật danh hiệu Áo giáp cứng chắc.
(2549) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức xuất sắc.
(2550) Kính lạy đức Phật danh hiệu Áo giáp ngọc như ý.
(2551) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường.
(2552) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng hương lành.
(2553) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại trong sạch.
(2554) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng oai hùng.
(2555) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức xuất sắc.
(2556) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo chiến thắng.
(2557) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc không ai thắng được.
(2558) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bà con xuất sắc.
(2559) Kính lạy đức Phật danh hiệu Danh tiếng quí báu.
(2560) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm vĩ đại.
(2561) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cao lớn.
(2562) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi công đức.
(2563) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng vĩ đại.
(2564) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng với chánh pháp.
(2565) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ánh sáng.
(2566) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của điện.
(2567) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chân lý làm ra.
(2568) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống lâu.
(2569) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn thánh thiện.
(2570) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đứng đầu một cách thánh thiện.
(2571) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác quyết định.
(2572) Kính lạy đức Phật danh hiệu Siêu thoát sự chấp trước hiện hữu.
(2573) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương của ngọc như ý.
(2574) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nỗi mừng xuất sắc.
(2575) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng oai hùng.
(2576) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiếu soi khắp nơi.
(2577) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với sự xuất sắc.
(2578) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thánh thiện.
(2579) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng ngọc như ý.
(2580) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cao lớn.
(2581) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tu hành không ai đánh bại được.
(2582) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa.
(2583) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng ngọc như ý.
(2584) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tôn cao nhất đời.
(2585) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân hình mạnh như sư tử.
(2586) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng thỏa mãn cho đời.
(2587) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn quí báu.
(2588) Kính lạy đức Phật danh hiệu La hầu.
(2589) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hộ về thánh thiện.
(2590) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác hiếm có.
(2591) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đồng nhất.
(2592) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lặng lẽ rời đi.
(2593) Kính lạy đức Phật danh hiệu An toàn cho đời.
(2594) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không bực tức.
(2595) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đủ hết mười pháp hạnh.
(2596) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nỗi mừng về mười đại năng lực.
(2597) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của toàn thân vĩ đại.
(2598) Kính lạy đức Phật danh hiệu Toàn thân vĩ đại tột đỉnh.
(2599) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được khí thế lớn lao khi đi đến các quốc độ.
(2600) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng công đức.

(100 thứ 27)
(2601) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành theo chân lý.
(2602) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của đức tính không sợ hãi.
(2603) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thọ đề.
(2604) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng to lớn.
(2605) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.
(2606) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của đức tính quảng đại.
(2607) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức quí báu.
(2608) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại.
(2609) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương của ngọc như ý.
(2610) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác thành và làm việc.
(2611) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bàn tay với khí lực dũng mãnh.
(2612) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo giáo hóa.
(2613) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quí báu và cao cả.
(2614) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển cả.
(2615) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bảo trì.
(2616) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của chân lý.
(2617) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác khéo tư duy.
(2618) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cỗ xe cho mọi người.
(2619) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa quí báu.
(2620) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành chân lý.
(2621) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng cho đời.
(2622) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của hoa.
(2623) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ trong sạch.
(2624) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ của mọi người.
(2625) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi với khí lực cực mạnh.
(2626) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của uy đức.
(2627) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tác thành của phước đức.
(2628) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng to lớn.
(2629) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc báu xứng đáng.
(2630) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xác tín thiện căn của mọi người.
(2631) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng với sự vô biên.
(2632) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không vô ích.
(2633) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời không còn ô nhiễm.
(2634) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mọi người tin thì tin chắc như kim cương.
(2635) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo gánh vác.
(2636) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ chúa tể.
(2637) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành phẩm của hoa.
(2638) Kính lạy đức Phật danh hiệu Áo giáp tuệ giác.
(2639) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đi đến mọi người như là gió mát thổi đến.
(2640) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo tư duy.
(2641) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng.
(2642) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích thú.
(2643) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cam lộ tụ lại.
(2644) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức bảo hộ.
(2645) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi có ý nghĩa.
(2646) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không e sợ.
(2647) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hiền từ.
(2648) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hành xử phân mình.
(2649) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo báo đáp ân đức.
(2650) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chân như ngọc như ý.
(2651) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của sự giải thoát.
(2652) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của sự khéo và mau hoàn thành đức tính bình đẳng.
(2653) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của tuệ giác.
(2654) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của thiện hạnh.
(2655) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của sự thật.
(2656) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của sức mạnh tuệ giác.
(2657) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác với khí lực cực mạnh.
(2658) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự cao quí của hoa.
(2659) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác làm ra.
(2660) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của hoa.
(2661) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng công đức.
(2662) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xứng đáng quí báu.
(2663) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xứng đáng chân thật.
(2664) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể bị đánh bại.
(2665) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại với đức tính không e sợ.
(2666) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng thái dương trong sáng.
(2667) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời trên các vị trời.
(2668) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc dễ kính mến.
(2669) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời chân thật.
(2670) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng quí báu.
(2671) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức xứng đáng.
(2672) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác dồn lại.
(2673) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trong sạch ly nhiễm.
(2674) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đi đến cao xa.
(2675) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai đức với cả chư thiên.
(2676) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thánh không còn ô nhiễm.
(2677) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi cũng vui.
(2678) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức vì rất lo cho người.
(2679) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối lửa ngọn.
(2680) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại thắng.
(2681) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hoa.
(2682) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nỗi mừng thượng thặng.
(2683) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đứng đầu thiện hạnh.
(2684) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ tự tại.
(2685) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rất mến thương.
(2686) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm thức toàn thiện.
(2687) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm cho quần chúng của người khác cũng kính phục.
(2688) Kính lạy đức Phật danh hiệu Dũng mãnh.
(2689) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành.
(2690) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức.
(2691) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo tư duy về lĩnh vực nghĩa lý.
(2692) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cánh tay toàn thiện.
(2693) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc lớn.
(2694) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng ý.
(2695) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thế nhân tôn kính.
(2696) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng công đức.
(2697) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của ngọc.
(2698) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị tiên kim cương.
(2699) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành.
(2700) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực cực mạnh.

(100 thứ 28)
(2701) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt không dơ bẩn.
(2702) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ca diếp.
(2703) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác trong sạch.
(2704) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của tuệ giác.
(2705) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức cao lớn.
(2706) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vĩ đại.
(2707) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.
(2708) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân không dơ bẩn.
(2709) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biến thể đa dạng.
(2710) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức đa dạng.
(2711) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái bát cam lộ không thể so sánh.
(2712) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất điện với ánh trăng.
(2713) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi bằng sự niết bàn.
(2714) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.
(2715) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lắm sự xứng đáng.
(2716) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chánh pháp ở nơi công đức.
(2717) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoan hỷ và không e sợ.
(2718) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua trang nghiêm.
(2719) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng và nhiệm mầu.
(2720) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn nhiều luồng.
(2721) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc hoa lệ.
(2722) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc trang hoàng.
(2723) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường toàn hảo.
(2724) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự nhiệm mầu của ngọc.
(2725) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác toàn thiện.
(2726) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường thánh thiện.
(2727) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ Phạn thiên.
(2728) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng trăng.
(2729) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mạng lưới lửa ngọn.
(2730) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng bao la.
(2731) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc tuệ giác ca tụng.
(2732) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng tốt và tướng quí.
(2733) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng công đức.
(2734) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với danh tiếng.
(2735) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng làm thỏa dạ.
(2736) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa tươi sáng.
(2737) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo tu hành.
(2738) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua đèn sáng.
(2739) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ điện.
(2740) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua ánh sáng.
(2741) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tinh tú.
(2742) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái danh tiếng không thể ghét được.
(2743) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng sen hồng.
(2744) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nỗi thích thú phất sa.
(2745) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt làm thỏa dạ.
(2746) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nghĩa lý không vẩn đục.
(2747) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức cao cả.
(2748) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức hoa lệ.
(2749) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn.
(2750) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác không bị hạn chế.
(2751) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trời la hầu.
(2752) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối tuệ giác.
(2753) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thủ.
(2754) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại với thời kỳ lâu dài.
(2755) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ hoa.
(2756) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trời la hầu.
(2757) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa và thuốc.
(2758) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua tinh tú.
(2759) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua ánh sáng.
(2760) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bàn tay phước đức.
(2761) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự khen ngợi.
(2762) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.
(2763) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng chánh pháp.
(2764) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác toàn hảo.
(2765) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại lâu dài đầy sự tự tại của công đức.
(2766) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị tiên kim cương.
(2767) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác dồn lại.
(2768) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo an trú.
(2769) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác khéo đạt đến tột đỉnh.
(2770) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh thanh tịnh.
(2771) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh rồng gáy.
(2772) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ tướng tốt.
(2773) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối tuệ giác.
(2774) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không e sợ.
(2775) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thượng thủ sạch nhất.
(2776) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt đem lại thú vị.
(2777) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của rồng.
(2778) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ ngọc.
(2779) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thông minh.
(2780) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói không khiếp nhược.
(2781) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tướng quí.
(2782) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái đức của tiếng nói.
(2783) Kính lạy đức Phật danh hiệu Oai hùng.
(2784) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thuyết pháp đa dạng.
(2785) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng của tuệ giác.
(2786) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối sen hồng.
(2787) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa.
(2788) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn rời đi.
(2789) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa dồn lại.
(2790) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng thượng thặng.
(2791) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng tinh tú.
(2792) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn trăng.
(2793) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối uy đức.
(2794) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua giác ngộ.
(2795) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô cùng tận.
(2796) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt tuệ giác toàn thiện.
(2797) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân thể thư thái.
(2798) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứ sở của tuệ giác.
(2799) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh.
(2800) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức trong sạch.

(100 thứ 29)
(2801) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có tuệ giác.
(2802) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói chân thật.
(2803) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chí tôn.
(2804) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng vô ngại.
(2805) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất siêu việt.
(2806) Kính lạy đức32 e¹pl Phật danh hiệu Sự phấn chấn của tuệ giác xuất sắc.
(2807) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn lửa to lớn.
(2808) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại bảo trì uy đức.
(2809) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của ánh sáng việc thiện.
(2810) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua sắc tướng toàn hảo.
(2811) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành nghĩa lý.
(2812) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị tiên oai hùng.
(2813) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời nhất trời.
(2814) Kính lạy đức Phật danh hiệu San sẻ.
(2815) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng thích thú.
(2816) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng phước đức.
(2817) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh.
(2818) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn vua cháy sáng.
(2819) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác sinh ra.
(2820) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời tuyệt diệu.
(2821) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của đất.
(2822) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi như là sự giải thoát.
(2823) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đỉnh đầu màu hoàng kim.
(2824) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vui vẻ thuyết pháp.
(2825) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không ai thắng được.
(2826) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chánh tín và ly nhiễm.
(2827) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng.
(2828) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh vàng.
(2829) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tài năng toàn thiện.
(2830) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời công đức tự tại
(2831) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng chánh pháp.
(2832) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác công đức.
(2833) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biến thể đa dạng.
(2834) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác nhiệm mầu.
(2835) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác nhỏ nhiệm.
(2836) Kính lạy đức Phật danh hiệu Dược liệu đủ mọi uy lực.
(2837) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ giải thoát.
(2838) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng tuệ giác.
(2839) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác dồn lại.
(2840) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết rồi mọi sự sợ hãi.
(2841) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết rồi mọi sự ác hại.
(2842) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được tôn xưng là bậc không bị chướng ngại.
(2843) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chân thật dồn lại.
(2844) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của sự hiền thiện.
(2845) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại mà ai cũng tự tại.
(2846) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chánh pháp dồn lại.
(2847) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức giải thoát.
(2848) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nỗi thích thú siêu việt.
(2849) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân thể tuyệt diệu.
(2850) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lời nói tuyệt diệu.
(2851) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sư tử cũng mến thương.
(2852) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nơi mọi người thoải mái gieo công đức.
(2853) Kính lạy đức Phật danh hiệu Búi tóc như của sư tử.
(2854) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đào sâu chánh pháp.
(2855) Kính lạy đức Phật danh hiệu Yên vui.
(2856) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.
(2857) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của sắc tướng.
(2858) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua năng lực giác ngộ cho người.
(2859) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn thiện.
(2860) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nghĩa lý bền chắc.
(2861) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác.
(2862) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm uy đức.
(2863) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô bịnh tu hành.
(2864) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác như biển.
(2865) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng xuất sắc.
(2866) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi thật khéo.
(2867) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng khen vang dội.
(2868) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thân giác ngộ.
(2869) Kính lạy đức Phật danh hiệu Như đèn sáng và như mặt trời.
(2870) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đôi chân tuệ giác.
(2871) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân không vọng động.
(2872) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức vô tận.
(2873) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cỗ xe công đức.
(2874) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cỗ xe hoàng kim.
(2875) Kính lạy đức Phật danh hiệu Loại bỏ kiết sử.
(2876) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành chánh pháp.
(2877) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo ở khéo đi.
(2878) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết sạch ngạo mạn.
(2879) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng tuệ giác.
(2880) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi một cách thanh tịnh.
(2881) Kính lạy đức Phật danh hiệu Như cây đàn hương.
(2882) Kính lạy đức Phật danh hiệu Như cây vô ưu.
(2883) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thân là ngọn cờ thanh tịnh.
(2884) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái hoa không riêng cho xứ nào.
(2885) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức vô lượng.
(2886) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chư thiên.
(2887) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa tuệ giác.
(2888) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trí viên thành.
(2889) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống thanh tịnh.
(2890) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bàn tay cùng mùi vị với chân lý.
(2891) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại.
(2892) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thuyết cái pháp không gì bằng.
(2893) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cách thuyết pháp không ai hơn.
(2894) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của phước đức.
(2895) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời.
(2896) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vượt qua thế gian.
(2897) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được viên thành.
(2898) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành chánh pháp.
(2899) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cầu cho ai cũng an toàn.
(2900) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác và sắc tướng.

(100 thứ 30)
(2901) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự chắp tay.
(2902) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không bày đặt những gì khác với chư Phật quá khứ.
(2903) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng lưu ly.
(2904) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của hoa.
(2905) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự nhiên.
(2906) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thiện căn.
(2907) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc của mọi công đức.
(2908) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc xuất sắc.
(2909) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đôi vầng trăng.
(2910) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hóa giải thù oán.
(2911) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô lượng.
(2912) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thọ đề.
(2913) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hơn lên.
(2914) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vui thích.
(2915) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức tự tại.
(2916) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vắng lặng.
(2917) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực do công đức dồn lại.
(2918) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt thánh thiện.
(2919) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của điều thiện.
(2920) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa của điều thiện.
(2921) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo an trú.
(2922) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối uy đức của công đức.
(2923) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vô biên.
(2924) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vô lượng.
(2925) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng toàn hảo.
(2926) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác toàn hảo.
(2927) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giải thoát đúng nghĩa lý.
(2928) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy thật xuất sắc.
(2929) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh và thân thể đều xuất sắc.
(2930) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích thú.
(2931) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành xuất sắc.
(2932) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý nghĩa của sự vắng lặng.
(2933) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo đi qua.
(2934) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm thanh tịnh.
(2935) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của hoa.
(2936) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng toàn hảo.
(2937) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn thường cháy sáng.
(2938) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lượng định chính xác.
(2939) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại đối với công chúng.
(2940) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết rồi mọi sự sợ hãi.
(2941) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác gây sợ hãi cho những gì phi tuệ giác.
(2942) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo qua niết bàn và vui vẻ thuyết pháp.
(2943) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt xuất sắc.
(2944) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng bồ đề.
(2945) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh ngọc.
(2946) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng.
(2947) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không sợ hãi.
(2948) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đài gương lớn.
(2949) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng phạn thiên.
(2950) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng thiện pháp.
(2951) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cầu cống đại tuệ giác.
(2952) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác rất toàn diện.
(2953) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị tiên kim cương.
(2954) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức mạnh công đức.
(2955) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thuần hóa tâm thức.
(2956) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại thọ chúa tể.
(2957) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đếm biết âm thanh.
(2958) Kính lạy đức Phật danh hiệu An trú xuất sắc.
(2959) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị thánh thương mến.
(2960) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức.
(2961) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mùi vị thọ đề.
(2962) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng trống sấm nhiệm mầu.
(2963) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt thương mến.
(2964) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác cát tường.
(2965) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành sự xuất sắc của công đức.
(2966) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của sự tĩnh lặng.
(2967) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ chánh pháp.
(2968) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của phẩm chất không gian.
(2969) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đa dạng của công đức.
(2970) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của công đức.
(2971) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức.
(2972) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức tập hợp.
(2973) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có tuệ giác.
(2974) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đủ thánh hạnh.
(2975) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng nói vui.
(2976) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo dứt những gì phải dứt.
(2977) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt vầng trăng.
(2978) Kính lạy đức Phật danh hiệu Như trời trăng không dơ bẩn.
(2979) Kính lạy đức Phật danh hiệu Qui tụ công đức.
(2980) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa phước đức.
(2981) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đất nước của ngọn cờ vui vẻ thuyết pháp.
(2982) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tôn kính mến thương.
(2983) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô số khí lực như sư tử.
(2984) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị vua tự tại.
(2985) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tin tưởng ngoài tầm số lượng.
(2986) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tư duy rất bình đẳng.
(2987) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tĩnh lặng không xao động.
(2988) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không dơ bẩn.
(2989) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hành động bình đẳng.
(2990) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không vẩn đục.
(2991) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.
(2992) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không náo loạn.
(2993) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hành vi thánh thiện.
(2994) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ở yên nơi tuệ giác đã khéo thuần hóa.
(2995) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thuyết pháp tự tại.
(2996) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trời lớn nhất.
(2997) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức sâu thẳm.
(2998) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô số lượng.
(2999) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sức mạnh chánh pháp.
(3000) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hiến cúng bằng hoa và ánh sáng.

(Sẽ cập nhật tiếp)


___Đang đánh máy: Phật tử Tịnh Bảo


***
ht tri quang 1923-2019
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,090,526