Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thi Kệ: Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức

06/11/202110:14(Xem: 2907)
Thi Kệ: Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức

    phat duoc su


Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Bổn Nguyện Công Đức

 

Hán dịch: Pháp Sư Trần Huyền Trang

Việt dịch thể thi kệ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

 

Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ,

Phật chu du giáo hóa chúng sinh

Cùng tám ngàn Bồ Tát đến Quảng Nghiêm thành

Như Lai an tọa dưới cành nhạc hoa

Ba vạn sáu ngàn thiên long, bát bộ

Nhân, phi nhân, vô số xa gần

Quốc vương, cư sĩ, đại thần

Dưới tòa cung thỉnh pháp âm biện tài

Lúc bấy giờ có ngài đại sĩ

Là Văn Thù đứng dậy chắp tay

Ca-sa bên hữu bày vai

Nương nguồn Phật lực tỏ bày thiện ngôn

Bạch lời rằng: “Thế Tôn uy lực

Xin dạy cho công đức Như Lai

Danh xưng, thệ nguyện, bản hoài

Khiến người nghe được nghiệp tai tiêu trừ

Chúng hữu tình, kể từ Tượng pháp

Nghe pháp âm bồi đắp thiện duyên.”

 

Như Lai cất tiếng ngợi khen:

“Lời cầu xin ấy nối liền đại bi

Thời Tượng pháp cũng vì sanh chúng

Thoát buộc ràng, nghiệp chướng đeo mang

Khai trí tuệ, thân tâm an

Lắng nghe! Ta sẽ hàng hàng thuyết minh”.

 

Ngài Văn Thù: “Cúi xin vâng mạng

Cầu Thế Tôn thuyết giảng toại lòng”

 

Phật rằng: “Cõi nước phương Đông

Tịnh Lưu Ly, đất ấy thuộc dòng trượng phu.

Đức giáo chủ, Lưu Ly Quang Phật

Hiệu Dược Sư, viên mãn thế gian

Tu đạo hạnh, Bồ tát nhân

Phát mười hai nguyện nhiếp hằng chúng sinh.

 

 

Nguyện thứ nhất, quang minh chói rạng

Khi tựu thành chánh giác Như Lai

Hào quang chiếu khắp trong ngoài

Ai người thấy, đắc ba mươi hai tướng lành

Đắc tám mươi tùy hình thân tướng

Thân trang nghiêm như bậc trí minh.

 

Nguyện thứ hai,

Bồ Đề chứng, Phật đạo thành

Toàn thân trong suốt như vành lưu ly

An trú giữa diệu kỳ phổ chiếu

Lưới bảo châu vi diệu hào quang

Dù cho nhật nguyệt chẳng bằng

Chúng sinh nương ánh từ quang mở lòng

Nếu người muốn đi trong các cõi

Cũng tùy duyên mở lối khai đường.

 

Thứ ba, lập nguyện vô cùng

Vô biên, vô lượng dùng phương tiện lành

Đủ thọ dụng, chúng sanh không thiếu.

 

Nguyện thứ tư, kẻ thiểu trí năng

Tu theo tà giáo ngoại nhân

Ta đều khiến họ trụ an Bồ Đề

Nếu có người hướng về Độc giác

Hoặc Thanh Văn, hành bậc tiểu căn

Ta liền vì họ khuyến răn

Đại thừa giáo pháp đức ân một trời.

 

Nguyện thứ năm, theo nơi căn tánh

Trong pháp Ta, giữ Phạm Hạnh tâm

Khiến cho giới luật chẳng lầm

Đủ Tam Tụ giới, lỗi lầm đều qua

Nghe danh Ta, chẳng sa đường ác.

 

Thứ sáu, khi Ta đắc Bồ Đề

Chúng sinh thân thể nặng nề

Các căn chẳng đủ, ngọng, què, điếc, câm

Kẻ ngu muội, loạn tâm vô số

Nghe danh Ta bệnh khổ phá tan

Được thân tướng đẹp vẹn toàn

Các căn đầy đủ, chẳng còn xấu xa.

 

Nguyện thứ bảy, khi Ta thành Phật

Các chúng sanh bệnh tật oan ương

Không thuốc chữa, chẳng chỗ nương

Nghèo cùng, khốn khổ biết đường nào đi.

Danh hiệu Ta, một khi nghe thấy

Tâm nhu hòa, thân ấy bình an

Của tiền, quyến thuộc xa gần

Đầy đủ chẳng thiếu, mười phần thong dong

Nếu tu hành, viên thông Phật quả.

 

Lại nguyện rằng: Nếu đã ngán ngao

Mang chi dáng vẻ má đào

Trăm điều ngăn ngại lối vào Như Lai.

Nghe danh Ta, đổi thay thân phận

Chuyển thành nam, đáng bậc trượng phu

Nếu như không thối tâm tu

Chứng thành quả Phật, tâm châu viên thành.

 

Nguyện thứ chín, chúng sanh sa lưới

Vướng vào trong khung cửi ác ma

Rừng tà kiến, khiến thoát ra

Tu Bồ tát hạnh, chứng tòa Như Lai.

 

Nguyện thứ mười, nạn tai giam giữ

Chốn ngục hình, án tử gọi tên

Gông cùm theo với xích xiềng

Khảo tra, đánh đập, lụy phiền đeo thân

Nghe danh Ta muôn phần khốn khó

Đều dứt trừ kiếp số lao lung.

 

Nguyện khi đắc pháp viên dung

Ai vì đói khát khiến lòng lầm sai

Tạo thành nghiệp, mở khai lối hiểm

Nghe hiệu Ta, trì niệm xưng danh

100. Được thân no đủ đã đành

Lại ban pháp-vị, chúng sanh an hòa.

 

Lại lập nguyện trên tòa chánh giác

Kẻ nghèo hèn, áo khoác cũng không

Rét run những lúc trời Đông

Đến khi vào Hạ muỗi mòng đốt thân

 Nghe danh Ta, chuyên tâm trì niệm

Được áo quần tốt đẹp hiến dâng

Hương thơm, hoa quý nghiêm thân

Lại thêm nhã nhạc, nhã âm hòa hài.

 

Này Văn Thù, mười hai nguyện thệ

Phật Dược Sư phổ tế chúng sanh

Nơi nhân địa, Bồ Tát hành

Phát ra đại nguyện, viên thành diệu tâm.

 Công đức Phật trang nghiêm cõi nước

Dùng ngữ ngôn nói được hết sao

Nói cho đến tận kiếp sau

Cũng không cùng tận ân sâu, đức dày.

 

Cõi nước Phật đất đai là ngọc

Dây vàng treo, không một nữ nhân

Thành quách, cung điện lưới giăng

Đều từ bảy món bảo trân tạo thành

 Không lời ác, không thanh âm khổ

Chẳng khác chi Tịnh độ Tây phương.

Bồ-tát số lượng hằng muôn

Hai bậc Bổ Xứ, Phật môn chủ trì

Vị thứ nhất, Nhật Quang Biến Chiếu

Vị thứ hai pháp hiệu Nguyệt Quang

Thiện nam tử, thiện nữ nhân

Phát tâm tin nhận, sinh thân cõi này.

 

Lại nữa này Văn Thù Sư Lợi!

Có chúng sinh nghiệp tội đeo mang

Quả nhân bố thí không kham

Góp gom tiền của tham lam chẳng dừng.

Không trí tuệ làm nhân tu phúc

Thiếu lòng tin công đức thiện căn

Bố thí rất đổi khó khăn

Tiếc tài tiếc vật như thân cắt lìa.

 

Lại có kẻ chẳng hề giúp đỡ

Cho mẹ cha, tôi tớ, vợ con

Khư khư chẳng dám tiêu dùng

Huống là với kẻ bần cùng kể chi.

Người như vậy đến kỳ bỏ xác

Tái sinh vào hai cõi ác kia

Súc sinh, ngạ quỷ nẻo về

Sinh thân vào chốn u mê tức thì.

Chợt nhớ danh Lưu Ly Quang Phật

Lúc làm người nghe thoáng bên tai

Tâm nhớ tưởng, thân thoát thai

Lại sinh vào cõi trần ai làm người.

Nhớ được việc trong đời quá khứ

Lòng hãi kinh cõi dữ sinh thân

Dần đần chuyển đổi mê tâm

Sắc tài dục lạc chẳng tham tiếc gì.

Miệng ngợi khen, tâm tùy cứu tế

Đem cho người thân thể, tay chân.

Sá chi vật dụng trên thân

Đầu, mắt, máu, thịt người cần đều cho.

 

Lại thêm nữa, Văn Thù Sư Lợi

 Có những người phạm giới, luật nghi

Hủy chánh kiến, phạm thanh quy

Nên không hiểu bất-tư-nghì nghĩa kinh

Hoặc có kẻ thông minh học rộng

Do đa văn, tăng-thượng-mạn sinh

Mê tâm chỉ biết khen mình

Phỉ báng chánh pháp, đồng tình với ma.

 

Kẻ ngu muội đọa sa tà kiến

Lại khiến người chỗ hiểm gởi thân

Tam đồ quả báo chuyển luân

Nghe được danh Phật thiện căn phục hồi.

Tu thiện hạnh xa rời cõi ác

Hoặc có người chưa giác ngộ ngay

Do nơi bổn nguyện Như Lai

Nghe được danh hiệu hồi quy đường lành.

Lúc thoát xác lại sanh nhân loại

Tinh tiến tu dây trói mở ra

An vui làm kẻ xuất gia

Đa văn, chánh kiến, nhu hòa trì tu.

Hạnh Bồ-tát công phu thành tựu

Nghĩa thâm huyền đầy đủ trí năng.

 

Người tật đố, kẻ tham sân

Đọa ba đường ác ngàn năm khốn cùng.

Khi mãn hạn sinh chung một cõi

Với ngựa lừa chịu đói khổ thay

Đòn roi đánh đập đêm ngày

Nặng nề lê bước đọa đày khắp nơi.

 

Hoặc làm kẻ cho người sai khiến

Sinh vào dòng hạ tiện bần cùng

Được nghe danh hiệu Thiên Tôn

Nương nhờ Phật lực một lòng quy y.

Cầu được pháp diệu vi trí tuệ

Học rộng nghe nhiều thoát bể não phiền

Phá tan lớp võ vô minh

Cạn dòng bệnh, lão, tử, sinh cõi này.

 

Lại những kẻ thích gây tranh cãi

Tạo ra điều ngang trái loạn ly

Thân khẩu ý, nghiệp thị phi

Kêu cầu chú thuật nhập thây yêu tà.

Giết chúng sinh lột da xẻ thịt

Làm thức ăn cúng tế ác thần

200. Tổn thương tâm ý, mạng thân

Khiến cho nghiệp ác gia tăng không dừng.

 Khi nghe danh Lưu Ly Quang Phật

Việc ác kia không phạm vào người

Khiến tâm thôi oán hận đời

Vui vì biết đủ, lợi người ích ta.

  

Lại nữa này, Văn Thù Sư Lợi

Trong hàng ưu bà tắc, ưu bà di

Tỳ khiêu và tỳ khiêu ni

Bát Quan Trai Giới thọ trì một năm

Hoặc ba tháng nhất tâm tu tập

Theo thiện căn nguyện nhập Tây phương

Cõi Cực Lạc, đấng pháp vương

Tín hạnh đầy đủ nhưng dường chưa an.

Nếu nghe hiệu Lưu Ly Quang Phật

Có tám vị Đại Giác Hữu Tình

Hiện bên người sắp bỏ thân

Chỉ rõ đường đến Tây phương tức thời.

 

Liền vãng sanh trụ nơi sen quý

Đủ sắc màu cõi ấy hóa ra

Tám vị Bồ Tát hiệu là:

Dược Vương, Dược Thượng, Bảo Đàn Hoa, Văn Thù

Lại thấy cả Quán Âm, Thế Chí

Di Lặc, Vô Tận Ý hiện thân

Về Trời cũng bởi duyên nhân

Hóa thân cõi thiện, dần dần tái sinh.

 

Vào thế gian tướng hình đoan chánh

Làm Luân Vương thống lãnh bốn châu

Tu Thập Thiện, đức dài lâu

An lập vô số hữu tình chúng sinh.

 

Bà-la-môn, thác sinh dòng tộc

Hoặc nhận thân sung túc, giàu sang

Thọ nhận hình tướng đoan nghiêm

Hoặc thân cư sĩ thông minh lạ kỳ.

Nếu người nữ thọ trì danh Phật

Khi tái sinh, làm bậc nam nhân.

 

Này Văn Thù,

Phật Dược Sư Lưu Ly Quang

Từ nơi nguyện lực độ hằng chúng sinh.

Quán thấy chúng nơi u minh cõi

Lạc vào trong thế giới yêu tà

Xanh xao, gầy ốm, vàng da

Đoản mạng, hoạnh tử trải qua khổ nàn.

Liền nhập định cứu hàng sanh chúng

Trừ Diệt Nhất Thiết Khổ Não Chúng Sanh

Nhập tam muội, phóng quang minh

Từ nơi nhục kế âm thanh chân truyền:

 

“Nam mô Bạc-già-phạt-đế bệ sái xã lũ-rô, bệ lưu-li, bát lạt bà, hát ra xà giã, đát đà yết đa gia, a ra hát đế, Tam diểu tam bột đà gia đát, điệt tha, Án, bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái xã, tam một yết đế sa ha."

 

Khắp mặt đất tức thì chấn động

Đại hào quang lượn sóng luân lưu

Chúng sinh khổ hoạn tiêu trừ

Được thân an ổn, tâm tư thuận hòa.

 

Nếu thấy kẻ trầm kha bệnh khổ

Nên hết lòng giúp đỡ bệnh nhân

Tắm gội thân thể nghiêm trang

Một trăm lẻ tám chú thần đọc ra.

Trước chén thuốc hoặc là thực phẩm

Hoặc tụng vào nước lọc, uống liền

Trừ khổ não, dứt oan khiên

Cầu chi được nấy, não phiền cũng qua.

Lại còn được tuổi già vô bệnh

Khi mạng chung sinh đến phương kia

Bất thối chuyển, chứng Bồ Đề

Thiện nam tín nữ chớ hề lãng quên.

 

Lại nữa này Văn Thù Sư Lợi,

Người tín tâm nghe được Phật danh

Hương hoa, âm nhạc dâng lên

Cúng dường hình tượng, không quên ngày ngày.

Tự sao chép, nhờ người sao chép

Tụng bản kinh ý pháp tận tường

Vì pháp sư nguyện cúng dường

Đủ đầy vật thực cần dùng nuôi thân.

Người như vậy, Phật hằng hộ niệm

Cầu điều chi cũng chẳng trái lòng

Tu hành trí hạnh thấm nhuần

Nếu cầu Phật đạo, viên dung Bồ Đề.

 

Lúc bấy giờ, Văn Thù bạch Phật:

Bạch Thế Tôn, nay phát nguyện rằng

Thời Tượng-pháp, thiện nữ nam

Khiến cho Phật hiệu Lưu Ly Quang cận kề.

Dùng phương tiện khiến nghe khi ngủ

Giúp cho người có đủ tín tâm

Chính mình trì tụng pháp âm

Bảo người trì tụng, nhất tâm cúng dường.

Trên tòa cao dâng hương, tấu nhạc

Túi kinh là năm sắc lụa thơm

Chuỗi ngọc kết, vòng hoa đơm

Thiên vương, Thiên chúng cúng dường diệu kinh.

 

Bạch Thế Tôn,

Nếu có kẻ lưu hành kinh ấy

Kẻ nghe kinh không phải mạng vong

Bởi loài quỷ dữ loạn tâm

Cũng không hoạnh tử do ân đức này.

 

Phật dạy rằng: Hay thay, đúng vậy!

Có nữ nam thiện ý cúng dường

Tạo hình, lập tượng Thế Tôn

Thiết tòa thanh tịnh hoa hương trải đầy.

Treo cờ phướn bảy ngày Trai Giới

Dùng thức ăn trong sạch thơm tươi

Thân tâm thanh tịnh an vui

Từ bi hỷ xả đối người như ta.

300. Trỗi nhã nhạc, hát ca tán tụng

Nhiễu vòng quanh tôn tượng chiêm nghinh

Đi theo bên phải tượng hình

Chuyên trì Phật nguyện, nghĩa kinh ghi lòng.

 

Người như vậy mong cầu như ý

Cầu nữ nam, chức vị, sang giàu

Nếu như cầu được sống lâu

Đều nương bổn nguyện thâm sâu tựu thành.

 

Lại như người năm canh ác mộng

Thấy trong mơ quái độc hiện ra

Nhiều điều kỳ quái trong nhà

Thêm loài chim lạ gần xa tụ về.

Gặp cảnh ấy chớ hề e ngại

Hướng tín tâm vọng bái Thế Tôn

Dâng lên phẩm vật nghiêm trang

Các tướng hung hiểm diệt tan không còn.

 

Lại những kẻ đi trong cảnh dữ

Gặp các loài sư tử, hùm beo

Nước đâu cuồn cuộn nối theo

Lửa đâu dồn dập như đeo chân người.

Gặp cảnh ấy lòng thôi e ngại

Hướng tín tâm vọng bái Thế Tôn

Dâng lên phẩm vật nghiêm trang

Các tướng hung hiểm diệt tan không còn.

 

Lâm vào cảnh nước non binh biến

Kẻ ngoại bang gây chiến xâm lăng

Phản đạo tặc, loạn quân thần

Nên cung kính niệm Lưu Ly Quang Phật Đà.

 

Lại nữa này Văn Thù Sư Lợi,

Nếu người nam người nữ chí tâm

Chỉ quy y Phật Pháp Tăng

Ngũ giới, thập thiện, tâm hằng trì tâm.

Hoặc thọ trì hằng trăm giới cấm

Giới tỳ khiêu, hủy phạm âu lo

Dâng hương quỳ trước bửu tòa

Lỗi lầm dường ấy tưởng là đọa sa.

Nay hồng danh Phật Đà trì tịnh

Cúng dường kinh, nhất định bình an

Không vào ba cõi mê tân

Địa ngục, ngạ quỷ, thú cầm lánh chân.

 

Nếu sản phụ trong cơn đau đớn

Khi lâm bồn, cố sức niệm danh

Cung kính nhớ tưởng uy linh

Khổ kia lập tức khó hành hạ thân.

Sinh con trẻ thông minh đoan chính

Lúc chào đời ít bệnh, ít đau

Khí thần chẳng bị tóm thâu

Bởi loài quỷ mị biết đâu là cùng.

 

Lúc bấy giờ, Phật ngôn khai thị

Này A Nan, như ý của ông

Nay Ta xưng tán Thế Tôn

Lưu Ly Quang Phật diệu công đức này.

Chính là chỗ xưa nay chư Phật

Hạnh thậm thâm của bậc Thiên Tôn

Cao siêu vi diệu khó lường

Nghe chừng như việc lạ thường khó tin?.

 

Liền bạch rằng,

Đại Thế Tôn, các kinh Ngài thuyết

Con chưa từng khởi niệm hoài nghi.

Thân khẩu ý, lượng từ bi

Vô cùng thanh tịnh không chi sánh bằng.

Bạch Thế Tôn, hai vầng nhật nguyệt

Có thể làm hoán chuyển rụng rơi

Tu Di núi chúa cao vời

Cũng còn khuynh động, khác lời Như Lai.

Lời Phật thuyết xưa nay không khác 

Các chúng sinh không đủ tín tâm

Khi nghe hoạt dụng thậm thâm

Hoài nghi công đức nên lầm quả nhân.

Nghĩ như vậy, sinh tâm báng bổ

Chìm đắm trong bể khổ tối đen.

Mất lợi ích, đọa mê tân

Chuyển lưu cõi ác biết lần nào ra.

 

Phật dạy rằng,

Các chúng sinh nghe qua danh Phật

Không khởi tâm nghi hoặc, dèm pha

Chẳng hề phải chịu đọa sa

Vào các cõi ác, nay Ta như lời.

 

Này A Nan,

Như Lai hạnh nguyện cao vời khó luận

Nay ông kính tin nhờ uy lực Thiên tôn

Tin và hiểu tận cội nguồn

Địa-tiền Bồ-tát, Thanh văn khó hành

Trừ những bậc Nhất-sanh-bổ-xứ

Tin hiểu như-là-thực-tướng được thôi

Khó thay, để được làm người

Kính tin tam bảo vậy thời dễ chi.

Nghe được danh Lưu Ly Quang Phật

Cũng lại là rất đỗi khó khăn.

Này A Nan, Phật Lưu Ly Quang

Bồ-tát-hạnh-nguyện số bằng Hằng sa

Phương-tiện-hạnh cũng là vô số

Nguyện lớn lao cứu độ vô biên

Dù cho suốt kiếp kể ra

Cũng không cùng tận Phật-Đà quyền-cơ.

 

Lúc bấy giờ, ở trong chúng hội

Bồ-tát tên Cứu Thoát đứng lên

Bày vai áo phải một bên

Gối quỳ, tay chắp, trang nghiêm bạch rằng:

Bạch Thế Tôn đức ân trùm khắp

400. Chúng sinh thời Tượng pháp khốn nàn

Chịu nhiều thứ bệnh đa đoan

Toàn thân suy nhược không ăn uống gì.

Miệng khô khan cổ thì nóng rát

Nhìn chung quanh màu sắc bi thương.

Tử thần thấp thoáng xa gần

Cha mẹ, quyến thuộc, người thân khóc ròng

Người sắp chết từ trong thần thức

Thấy theo cùng sứ giả Diêm Ma

Hành vi thiện ác đã qua

Thần Câu Sinh sẽ trình ra trước tòa.

Bấy giờ vua Diễm Ma tra xét

Theo cán cân việc ác việc lành

Nếu người thân thuộc chung quanh

Giúp quy y Phật, trì kinh, dâng đèn

Phướn nối mạng dâng lên năm sắc

Người tựa như thức giấc, tỉnh tâm

Hoặc bảy, hai mốt, ba mươi lăm

Có khi bốn chín ngày đêm trở về.

Nhớ rõ ràng si mê, quả báo

Các nghiệp duyên tự tạo xưa nay.

Biết rồi dù mất mạng này

Dám đâu tạo ác nghiệp thay thân mình.

 

Vì lẻ ấy, chúng sinh nam nữ

Là những người khéo giữ tín tâm

Nên thọ trì Phật hiệu Lưu Ly Quang

Tùy tâm cung kính cúng dàng Như Lai.  

 

Lúc bấy giờ,

Trước Bồ tát Cứu Thoát, Ngài A Nan thưa hỏi:

Thiện nam nhân, xin nói pháp cúng dường

Thế nào là cung kính khác thường

Phướn, đền nối mạng tận tường dạy cho.

 

Đáp lời rằng: Hỡi này Đại Đức

Nếu có người muốn dứt bệnh căn

Gia đình, quyến thuộc, người thân

Bát Quan Trai Giới trì tâm bảy ngày.

Luôn tùy hỷ, món chay dâng cúng

Các đồ dùng, y phục chúng tăng

Sáu thời xưng hiệu cúng dâng

Trì kinh bốn mươi chín lần trong sáu thời.

Bốn mươi chín đèn ngời ánh sáng

Bảy tượng hình rực rỡ uy thần

Mỗi hình một đại pháp đăng

Bảy tuần ánh sáng không dừng phát quang

Lụa năm màu, tràng phang bốn mươi chín tấc

Bốn mươi chín ngày tiếp tục phóng sanh.

Chủng chủng loài vật tượng hình

Bốn mươi chín loại chúng sanh cõi này.

Trừ tất cả nạn tai khổ não

Thoát vòng vây quỷ báo, ma trêu.

Thọ mạng chẳng phải sớm chiều

Bất ngờ thần chết đi theo chân người.

 

Sát-Đế-Lỵ, các ngôi vua chúa

Thọ Quán-Đảnh vô số tai nàn

Bệnh dịch, phản nghịch, xâm lăng

Tinh tú biến đổi, trời trăng nghịch thường.

Lúc gió mưa khác phương, trái tiết

Đất khô cằn nắng chết cỏ cây

Khuyên vua phát khởi từ bi

Tha người tù tội, quy y cúng dường.

Nhờ căn lành cậy nương Phật lực

Đất nước kia liền được bình an

Đầy lúa thóc, oán địch tan

Chúng dân vô bệnh, sống hoan lạc thời.

Trong quốc gia không loài bạo ác

Không Dược Xoa gieo rắc tai ương

Trường thọ, tướng hảo quốc vương

Gia tăng lợi ích, thân thường bình an.

 

Này A Nan,

Nếu hoàng hậu, vương phi, công chúa

Các đại thần, thể nữ, chúng dân

Thái tử, tể tướng, binh quân

Gặp cơn tai ách khó an thân mình.

Cũng như vậy, phóng sinh, thắp đuốc

Phướn năm màu, hương đốt, hoa dâng

Cúng dường Phật Lưu Ly Quang

Tiêu trừ tật bệnh, thoát nàn như không.

 

Bấy giờ ngài A Nan liền hỏi:

Mạng đã cùng, tiếp nối được chăng?

Bồ tát Cứu Thoát đáp rằng:

Như Lai từng thuyết có chín lần tử vong.

Chết bất ngờ gọi rằng hoạnh tử

Khuyên dâng đèn, phước đức lập công

Hoạn nạn diệt, khổ não dừng

Nương nhờ phước báu khiến an thân mình.

 

Lại hỏi rằng,

Bởi vì sao mang tên hoạnh tử?

Đáp lời rằng: Bệnh chẳng dữ hung

Không thầy, không thuốc, chăm nom

Hoặc thầy cho thuốc sai lầm, khổ thay!

Chưa phải chết mà nay chịu chết

 Hoặc đem lòng mê tín thế gian

Tà ma ngoại đạo nhãm đàm

Hạng sư yêu nghiệt luận bàn họa hung.

Khiến lòng trần rối tung, kinh hãi

Tìm đến thầy xem bói, quỷ thần

Kêu cầu cứu mạng ra ân

Ngu si điên đảo, đọa trong mê đồ.

Thứ hai là bị vua giết hại

Thứ ba do mê mải dâm ô

Săn bắn, rượu thịt vô bờ

Phi nhân đoạt khí bất ngờ mạng vong.

500. Thứ tư bởi sa thân lửa dữ

Thứ năm là nước lũ cuốn phăng

Thứ sáu bị ác thú ăn

Thứ bảy rơi xuống mấy tầng núi cao.

Thứ tám là lâm vào chú thuật

Gặp quỷ yêu khí độc ếm trù

Thứ chín, đói khát đã lâu

Không chi nuôi dưỡng có đâu sống đời.

 

Chín nạn chết vậy thời lược thuyết

Kể làm sao cho hết tai ương

Phước tội trong sổ Diêm Vương

Bất hiếu, ngũ nghịch, cương thường kể chi.

 

Phá giới cấm, khinh khi Tam Bảo

Gặp Diêm Vương tra khảo, phạt răn

Cũng như trên, cứu mạng căn

Hương hoa, đèn nến, phướn dâng năm màu.

 

Lúc bấy giờ, mười hai đại tướng

Hàng Dược Xoa dưới trướng hội này.

Đó là các vị tướng quân:

Cung-tỳ-la, Phạt-chiết-la, Mê-xí-la,

An-để-la, Át-nễ-la, San-để-la,

Nhân-đạt-la, Ba-di-la, Ma-hổ-la,

Chân-đạt-la, Chiêu-đỗ-la, Tỳ-yết-la.

 

Bảy ngàn quyến thuộc, đồng thanh bạch rằng:

Nay nương nhờ uy thần Đức Phật

Được nghe danh hiệu Phật Dược Sư

Không còn tấc dạ ưu tư

Sợ sa nẻo ác, vọng hư đều rời.

Bảo nhau rằng, tin nơi Tam Bảo

Làm lợi cho tất cả hữu tình

Nơi nào kinh điển lưu hành

Thôn xa, đồng vắng, thị thành, rừng sâu.

Nguyện hộ trì người tu an lạc

Lụa năm màu viết các tên trên

Làm thành tấm phướn treo lên

Cầu chi đều cảm ứng liền chẳng sai.

 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn khen ngợi

Thật lành thay, các đại tướng quân

Cũng vì muốn báo đức ân

Nên nguyền bảo hộ chúng dân hữu tình.

 

Lúc bấy giờ, ngài A Nan cung kính:

Xin Phật dạy cho danh tánh pháp môn

Làm sao trì tụng, bảo tồn?

 

Dạy rằng: người gọi một trong tên này:

Tên thứ nhất,

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức

Cũng gọi là:

Thập Nhị Thần Tướng Nhiêu Ích Hữu Tình Kết Nguyện Thần Chú

Cũng gọi là:

Bạt Trừ Nhất Thiết Nghiệp Chướng.

 

Khi nghe dứt những lời Phật thuyết

Đại Thanh văn, Bồ tát, Quốc vương

Đại thần, cư sĩ, Bà-la-môn

Dược Xoa, các vị Trời, Rồng, phi nhân

Trong đại chúng đều vâng lời Phật

555. Đồng hân hoan tiếp nhận thọ trì.

 

Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát

Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát

Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát

 

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

Bắt đầu dịch ngày 21 tháng 7, 2018.

 Dịch xong ngày 26 tháng 7, 2018 tại tiểu bang California, Hoa Kỳ.

 

 

 

 

***
facebook
youtube
 
 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,735,684