Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Photo: Lễ Truy Niệm Đức Trưởng Lão HT Thích Như Ý và Thọ Tang tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu

03/11/201915:58(Xem: 743)
Photo: Lễ Truy Niệm Đức Trưởng Lão HT Thích Như Ý và Thọ Tang tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
 
CHƯƠNG TRÌNH
 LỄ TRUY NIỆM VÀ THỌ TANG
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ Ý
tại Tu Viện Quảng Đức
Chủ Nhật 3-11-2019, lúc 10.30am
MC: Đạo hữu Tâm Từ
 

- Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm
- Đảnh Lễ Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng và chúng đệ tử thọ tang
- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự (Đh Tâm Từ)
- Cung tuyên Tiểu Sử Đức Trưởng Lão Hòa Thượng & Cảm niệm Tôn Sư ( TT Thích Nguyên Tạng)
-
Tuyên đọc Thư Tri Tán Công Đức của Giáo Hội (TT Thích Giác Tín)

- Cảm từ của Hòa Thượng Phó Hội Chủ Thích Quảng Ba
- Lời đạo tình pháp lữ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
- Nghi cúng tiến Giác Linh Đức Trưởng lão Hòa Thượng

- Cảm Tạ của ban tổ chức.
- Chụp hình lưu niệm.

 
Le tuong niem HT Nhu Y (1)Le tuong niem HT Nhu Y (2)Le tuong niem HT Nhu Y (3)Le tuong niem HT Nhu Y (4)Le tuong niem HT Nhu Y (5)Le tuong niem HT Nhu Y (6)Le tuong niem HT Nhu Y (7)Le tuong niem HT Nhu Y (8)Le tuong niem HT Nhu Y (9)Le tuong niem HT Nhu Y (10)Le tuong niem HT Nhu Y (11)Le tuong niem HT Nhu Y (12)Le tuong niem HT Nhu Y (13)Le tuong niem HT Nhu Y (14)Le tuong niem HT Nhu Y (15)Le tuong niem HT Nhu Y (16)Le tuong niem HT Nhu Y (17)Le tuong niem HT Nhu Y (18)Le tuong niem HT Nhu Y (19)Le tuong niem HT Nhu Y (20)Le tuong niem HT Nhu Y (21)Le tuong niem HT Nhu Y (22)Le tuong niem HT Nhu Y (23)Le tuong niem HT Nhu Y (24)Le tuong niem HT Nhu Y (25)Le tuong niem HT Nhu Y (26)Le tuong niem HT Nhu Y (27)Le tuong niem HT Nhu Y (28)Le tuong niem HT Nhu Y (29)Le tuong niem HT Nhu Y (30)Le tuong niem HT Nhu Y (31)Le tuong niem HT Nhu Y (32)Le tuong niem HT Nhu Y (33)Le tuong niem HT Nhu Y (34)Le tuong niem HT Nhu Y (35)Le tuong niem HT Nhu Y (36)Le tuong niem HT Nhu Y (37)Le tuong niem HT Nhu Y (38)Le tuong niem HT Nhu Y (39)Le tuong niem HT Nhu Y (40)Le tuong niem HT Nhu Y (41)Le tuong niem HT Nhu Y (42)Le tuong niem HT Nhu Y (43)Le tuong niem HT Nhu Y (44)Le tuong niem HT Nhu Y (45)Le tuong niem HT Nhu Y (46)Le tuong niem HT Nhu Y (47)Le tuong niem HT Nhu Y (48)Le tuong niem HT Nhu Y (49)Le tuong niem HT Nhu Y (50)Le tuong niem HT Nhu Y (51)Le tuong niem HT Nhu Y (52)Le tuong niem HT Nhu Y (53)Le tuong niem HT Nhu Y (54)Le tuong niem HT Nhu Y (55)Le tuong niem HT Nhu Y (56)Le tuong niem HT Nhu Y (57)Le tuong niem HT Nhu Y (58)Le tuong niem HT Nhu Y (59)Le tuong niem HT Nhu Y (60)Le tuong niem HT Nhu Y (61)Le tuong niem HT Nhu Y (62)Le tuong niem HT Nhu Y (63)Le tuong niem HT Nhu Y (64)Le tuong niem HT Nhu Y (65)Le tuong niem HT Nhu Y (66)Le tuong niem HT Nhu Y (67)Le tuong niem HT Nhu Y (68)Le tuong niem HT Nhu Y (69)Le tuong niem HT Nhu Y (70)Le tuong niem HT Nhu Y (71)Le tuong niem HT Nhu Y (72)Le tuong niem HT Nhu Y (73)Le tuong niem HT Nhu Y (74)Le tuong niem HT Nhu Y (75)Le tuong niem HT Nhu Y (76)Le tuong niem HT Nhu Y (77)Le tuong niem HT Nhu Y (78)Le tuong niem HT Nhu Y (79)Le tuong niem HT Nhu Y (80)Le tuong niem HT Nhu Y (81)Le tuong niem HT Nhu Y (82)Le tuong niem HT Nhu Y (83)Le tuong niem HT Nhu Y (84)Le tuong niem HT Nhu Y (85)Le tuong niem HT Nhu Y (86)Le tuong niem HT Nhu Y (87)Le tuong niem HT Nhu Y (88)Le tuong niem HT Nhu Y (89)Le tuong niem HT Nhu Y (90)Le tuong niem HT Nhu Y (91)Le tuong niem HT Nhu Y (92)Le tuong niem HT Nhu Y (93)Le tuong niem HT Nhu Y (94)Le tuong niem HT Nhu Y (95)Le tuong niem HT Nhu Y (96)Le tuong niem HT Nhu Y (97)Le tuong niem HT Nhu Y (98)Le tuong niem HT Nhu Y (99)Le tuong niem HT Nhu Y (100)Le tuong niem HT Nhu Y (101)Le tuong niem HT Nhu Y (102)Le tuong niem HT Nhu Y (103)Le tuong niem HT Nhu Y (104)Le tuong niem HT Nhu Y (105)Le tuong niem HT Nhu Y (106)Le tuong niem HT Nhu Y (107)Le tuong niem HT Nhu Y (108)Le tuong niem HT Nhu Y (109)Le tuong niem HT Nhu Y (110)Le tuong niem HT Nhu Y (111)Le tuong niem HT Nhu Y (112)Le tuong niem HT Nhu Y (113)Le tuong niem HT Nhu Y (114)Le tuong niem HT Nhu Y (115)Le tuong niem HT Nhu Y (116)Le tuong niem HT Nhu Y (117)Le tuong niem HT Nhu Y (118)Le tuong niem HT Nhu Y (119)Le tuong niem HT Nhu Y (120)Le tuong niem HT Nhu Y (121)Le tuong niem HT Nhu Y (122)Le tuong niem HT Nhu Y (123)Le tuong niem HT Nhu Y (124)Le tuong niem HT Nhu Y (125)Le tuong niem HT Nhu Y (126)Le tuong niem HT Nhu Y (127)Le tuong niem HT Nhu Y (128)Le tuong niem HT Nhu Y (129)Le tuong niem HT Nhu Y (130)Le tuong niem HT Nhu Y (131)Le tuong niem HT Nhu Y (132)Le tuong niem HT Nhu Y (133)Le tuong niem HT Nhu Y (134)Le tuong niem HT Nhu Y (135)Le tuong niem HT Nhu Y (136)Le tuong niem HT Nhu Y (137)Le tuong niem HT Nhu Y (138)Le tuong niem HT Nhu Y (139)Le tuong niem HT Nhu Y (140)Le tuong niem HT Nhu Y (141)Le tuong niem HT Nhu Y (142)Le tuong niem HT Nhu Y (143)Le tuong niem HT Nhu Y (144)Le tuong niem HT Nhu Y (145)Le tuong niem HT Nhu Y (146)Le tuong niem HT Nhu Y (147)Le tuong niem HT Nhu Y (148)Le tuong niem HT Nhu Y (149)Le tuong niem HT Nhu Y (150)Le tuong niem HT Nhu Y (151)Le tuong niem HT Nhu Y (152)Le tuong niem HT Nhu Y (153)Le tuong niem HT Nhu Y (154)Le tuong niem HT Nhu Y (155)Le tuong niem HT Nhu Y (156)Le tuong niem HT Nhu Y (157)Le tuong niem HT Nhu Y (158)Le tuong niem HT Nhu Y (159)Le tuong niem HT Nhu Y (160)Le tuong niem HT Nhu Y (161)Le tuong niem HT Nhu Y (162)Le tuong niem HT Nhu Y (163)Le tuong niem HT Nhu Y (164)Le tuong niem HT Nhu Y (165)Le tuong niem HT Nhu Y (166)Le tuong niem HT Nhu Y (167)Le tuong niem HT Nhu Y (168)Le tuong niem HT Nhu Y (169)Le tuong niem HT Nhu Y (170)Le tuong niem HT Nhu Y (171)Le tuong niem HT Nhu Y (172)Le tuong niem HT Nhu Y (173)Le tuong niem HT Nhu Y (174)Le tuong niem HT Nhu Y (175)Le tuong niem HT Nhu Y (176)Le tuong niem HT Nhu Y (177)Le tuong niem HT Nhu Y (178)Le tuong niem HT Nhu Y (179)Le tuong niem HT Nhu Y (180)Le tuong niem HT Nhu Y (181)Le tuong niem HT Nhu Y (182)Le tuong niem HT Nhu Y (183)Le tuong niem HT Nhu Y (184)Le tuong niem HT Nhu Y (185)Le tuong niem HT Nhu Y (186)Le tuong niem HT Nhu Y (187)Le tuong niem HT Nhu Y (188)Le tuong niem HT Nhu Y (189)Le tuong niem HT Nhu Y (190)Le tuong niem HT Nhu Y (191)Le tuong niem HT Nhu Y (192)Le tuong niem HT Nhu Y (193)Le tuong niem HT Nhu Y (194)Le tuong niem HT Nhu Y (195)Le tuong niem HT Nhu Y (196)Le tuong niem HT Nhu Y (197)Le tuong niem HT Nhu Y (198)Le tuong niem HT Nhu Y (199)Le tuong niem HT Nhu Y (200)Le tuong niem HT Nhu Y (201)Le tuong niem HT Nhu Y (202)Le tuong niem HT Nhu Y (203)Le tuong niem HT Nhu Y (204)Le tuong niem HT Nhu Y (205)Le tuong niem HT Nhu Y (206)Le tuong niem HT Nhu Y (207)Le tuong niem HT Nhu Y (208)Le tuong niem HT Nhu Y (209)Le tuong niem HT Nhu Y (210)Le tuong niem HT Nhu Y (211)Le tuong niem HT Nhu Y (212)Le tuong niem HT Nhu Y (213)Le tuong niem HT Nhu Y (214)Le tuong niem HT Nhu Y (215)Le tuong niem HT Nhu Y (216)Le tuong niem HT Nhu Y (217)Le tuong niem HT Nhu Y (218)Le tuong niem HT Nhu Y (219)Le tuong niem HT Nhu Y (220)Le tuong niem HT Nhu Y (221)Le tuong niem HT Nhu Y (222)Le tuong niem HT Nhu Y (223)Le tuong niem HT Nhu Y (224)Le tuong niem HT Nhu Y (225)Le tuong niem HT Nhu Y (226)Le tuong niem HT Nhu Y (227)Le tuong niem HT Nhu Y (228)Le tuong niem HT Nhu Y (229)Le tuong niem HT Nhu Y (230)Le tuong niem HT Nhu Y (231)Le tuong niem HT Nhu Y (232)Le tuong niem HT Nhu Y (233)Le tuong niem HT Nhu Y (234)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn