Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Mùa sen nở (thơ)

05/07/201707:22(Xem: 5724)
Mùa sen nở (thơ)


mua sen no 2

Mùa sen nở

 

Mùa sen nở Việt Nam vào Kiết Hạ

Nam Úc Châu thời tiết đã vào Đông

Chốn tha phương tu tập Pháp vốn đồng

Khắp tứ chúng hướng Tổ Đình câu hội.

 

Đồng trụ, An Cư tâm thành bất thối

Pháp Hoa Đường cảnh cũ vẫn trang nghiêm

Vắng bóng Ôn tha thiết biết bao niềm

Chốn lan nhã bầu không gian cô tịch.

 

Khi thượng điện, hạ đường ung dung chấn tích

Nét từ bi, lời khai thị ân cần

Thiết Lễ An Cư truyền thọ Giới phần

Tu Định Huệ mươi ngày thanh tịnh.

 

Nay còn đâu bóng từ dung tôn kính

Vắng bóng Ôn luôn giữ nếp Lục Hòa

Trọn kỷ cương, Chánh Pháp vững ngôi nhà

Noi gương sáng đáp thâm tình giáo dưỡng.

 

Bố thí, cúng dường hành trì một hướng

Tự độ, lợi tha, độ khắp hữu tình

Không rời Bát Nhã chẳng bỏ chúng sanh

Trọn một nguyện làm Như Lai Sứ Giả.

 

Mùa sen nở, Ôn ra đi vào Hạ

An Cư Pháp Hoa thiết Lễ Tiểu Tường

Đệ tử chúng con phúng hiến cúng dường

Ngưỡng nguyện Giác Linh thùy từ chứng giám.

 

Nương Tam Bảo vui an Thiền thanh đạm

Thắm nhuần Pháp vị tâm nguyện Bồ Đề

Sớm khuya cần cầu khổ hạnh không nề

Thúc liễm thân tâm hằng luôn tinh tấn.

 

Đông Hạ hai mùa An Cư thành khẩn

Pháp Lục Hòa, Tam Học, Tứ Oai Nghi

Sống đúng Pháp luôn chánh niệm hành trì

Thù đáp tứ ân cầu Vô Thượng Đạo.

 

Chẳng phụ lượng từ bi, ơn chỉ giáo

Hành Bồ Tát Hạnh, học Đạo Như Lai

Độ chúng sanh, bố thí chẳng tham tài

Trí huệ, từ bi, kế thừa Đạo nghiệp.

 

An Cư Pháp Hoa, mươi ngày kế tiếp

Mãn khóa này, cùng lưu luyến chia tay

Hẹn mùa sen nở, năm sắp tới đây

Trọn đủ thắng duyên sẽ cùng gặp lại.

 

Kính nguyện:

 

Lễ tạ tri ân chư Tôn Thiền Đức

Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật Đạo viên thành.

Chúc cùng chư Đạo hữu Phước Huệ song huy,

Đạo tâm bất thối, vô lượng kiết tường.

Chư tịnh tín nam nữ cúng dường công đức

Thêm lớn căn lành vô lượng vô biên

Kính chúc gia đình hưng thạnh,

Phước Lộc Thọ trường an vui hạnh phúc.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Bakewell, Bắc Úc, 02-07-2017

Viên Huệ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,540,077