Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Một Trăm Năm Mươi Bài Kệ Xưng Tán Phật

06/08/201605:43(Xem: 6687)
Một Trăm Năm Mươi Bài Kệ Xưng Tán Phật
Phat_ngoc_2
MỘT TRĂM NĂM MƯƠI BÀI KỆ XƯNG TÁN PHẬT
  Tôn Giả Ma-Chí-Lợi Chế-Thác tạo
 
Đại Chánh Tân Tu đại tạng kinh, quyển thứ 32, kinh văn số 1680,luận tập bộ toàn.
Đại Đường, Sa-môn Nghĩa Tịnh dịch Phạn-Hán, tại chùa Na-Lan-Đà, Ấn-Độ.
Sa-môn Thích Như Điển, Phương trượng chùa Viên Giác, Hannover,Đức quốc dịch Hán-Việt,
tại thư phòng chùa Viên Giác,An Cư Kiết Hạ 2007, Phật lịch 2551.
Tỳ Kheo Thích Hạnh Nhẫn góp phần hiệu đính lần thứ nhất xong ngày 5 tháng 8 năm 2016.
 


 Tôn Giả Ma Chí Lợi Chế Thác

                            Thế Tôn thù thắng nhất

                            Khéo đoạn các nhân ác,

                            Vô lượng thắng công đức

                           Cùng tụ thân Như Lai.

                            Chỉ Phật đáng quy y

                            Đáng xưng tán, thừa sự.

                            Người suy nghĩ như lý

                            Nên trụ giáo lý này.

                            Các tập, phiền não ác

                            Đấng Hộ Thế đã trừ,

                            Phúc, trí đều viên mãn

                            Chỉ Ngài không thối thất.

                            Người tâm sinh ác kiến

                            Khởi hiềm hận Thế Tôn

                            Xét tìm nghiệp thân, khẩu,

                            Chẳng thể được khiếm khuyết.

Ghi nhớ:Được thân người

                            Nghe pháp sinh hoan hỉ,

                            Ví như trong biển lớn

                            Rùa mù gặp bọng cây.

                            Mất niệm luôn rong ruổi

                            Nghiệp hoặc rớt hầm sâu.

                            Nên con dụng ngôn từ

                            Tán Phật công đức thật

                            Mâu-Ni vô lượng cảnh

                            Thánh đức không ngằn mé.

                            Vì mong cầu lợi mình

Con nay khen phần nhỏ.

                            Kính lễ Vô Sư Trí

                            Tính các sự hiếm có,

                            Phúc, tuệ và uy quang

                            Ai biết được số lượng!

                            Như Lai đức vô hạn

                            Không sánh, chẳng thể nói.

                            Con nay cầu phúc lợi

Dùng danh giả tán thán,

                            Lực trí con yếu cạn

                            Phật đức không bến bờ,

                            Chỉ nguyện Đại Từ Bi

Cứu con chẳng chỗ nương.

                            Oán thân trọn bình đẳng,

 

Khởi đại bi Vô Duyên

                           Với khắp chúng sinh giới

                           Hằng làm bạn chân thiện.

                           Nội tài còn xả được

                           Huống gì là ngoại tài,

                           Ngài không tâm lẫn tiếc

                           Người cầu đều mãn nguyện;

                           Đem thân hộ thân người,

                           Dùng mạng chuộc mạng người,

                           Toàn thân cứu chim câu

                           Hoan hỉ không lẫn tiếc.

                           Ngài không sợ đạo ác,

                           Cũng chẳng tham đường lành,

                           Chỉ vì tâm thanh khiết

                           Giới luật do đây thành.

                           Thường lìa các tà vạy,

                           Luôn gần người ngay thật.

                           Các nghiệp vốn tính không,

                           Chỉ ở nghĩa đệ nhất.

                           Các khổ bức bách thân

                           Ngài khéo an ủi được.

                           Chính trí đoạn các hoặc,

                           Có lỗi, trọn khởi bi,

                           Bỏ mạng cứu khổ người

                           Sinh hoan hỉ vô lượng:

                           Như chết bỗng sống lại

                           Hỉ này lại hơn thế.

                           Oán đối hại thân kia

                           Tất cả thời phiền não,

                           Chẳng nhìn lỗi ác họ

                           Thường khởi tâm đại bi,

Gieo khắp giống Bồ-Đề

                           Tâm thường luôn trân quý.

                           Đại Hùng trí nan thắng

                           Đấng không ai sánh kịp,

                           Quả giác không gì sánh,

                           Khổ hành là chính nhân,

                           Do đó chẳng kể thân

                           Chăm tu các thắng phẩm;

                           Phú quý hay nghèo hèn

Đại Bi bình đẳng dẫn,

                           Trong các sự khác nhau

                           Mà không tưởng cao thấp.

                           Quả đẳng trì thắng lạc (đẳng trì: Thiền định)

                           Tâm không có tham trước.

                           Tế khắp chư quần sinh

                           Đại bi không gián đoạn.

                           Ngài tuy gặp cực khổ

                           Nơi vui chẳng mong cầu,

Các công đức diệu trí

                          Thù thắng không gì hơn.

                          Các pháp tạp nhiễm, tịnh

                          Trừ hư ngụy, lấy chân,

                       Như vua Ngỗng thanh tịnh

                          Hút lấy sữa, nhả nước.

                          Trong vô lượng ức kiếp

                          Dũng mãnh hướng Bồ-đề,

                          Trong mỗi mỗi kiếp ấy

                          Bỏ thân cầu diệu pháp;

                          Ba tăng-kỳ số lượng

                          Tinh cần không nhàm mỏi,

                          Giữ đây như bạn tốt

                          Để chứng diệu Bồ-đề.

                          Ngài không tâm tật đố,

                          Với kém trừ tưởng khinh,

                          Bình đẳng không tranh hơn,

                          Thắng hành trọn viên thành.

                          Ngài chỉ trọng làm nhân

                          Không cầu tròn quả vị,

                          Tu khắp các thắng nghiệp

                          Chúng đức tự thành mãn.

                          Chăm tu pháp xuất ly

                          Vượt quá các đỉnh cao;

                          Nơi ngồi, nằm, kinh hành,

                          Chẳng không làm ruộng phước;

                          Bạt trừ các lỗi nhiễm

                          Tăng trưởng đức thanh tịnh,

                          Đây do hành xưa thành

                          Chỉ Ngài vô thượng nhất.

                          Các phúc đều viên mãn

                          Các lỗi đều đã đoạn,

                          Tư lương mãi tích tụ

                          Đều quy thân Điều Ngự.

                          Muốn tìm các thí dụ

                          Không gì sánh được Phật,

                          Quán khắp các thế gian

                          Tai hoạnh nhiều chướng não,

Ví có chút phần thiện

                          Dễ gì so sánh được.

Lìa xa các lỗi họa

                          Lắng trong an bất động.

                          Các thiện căn tối thắng

                          Không thể ví dụ được.

                          Trí Như Lai sâu xa

                          Không đáy không ngằn mé,

                          Thế sự dụ thân Phật

                          Vết chân trâu- biển lớn;

                          Nhân sâu gánh tất cả

                          Thế gian không gì sánh;

Đại địa giữ sức nặng

Dụ đây thật là nhẹ.

Tối ngu si đã trừ

                         Sáng Mâu-Ni chiếu khắp,

                         Trí thế không thể dụ

                         Lửa đóm với nhật quang.

                         Ba nghiệp Như Lai sạch

Ao trong sáng trăng thu,

                         Đời sạch ví thân Phật

                         Đều thành tính bụi nhơ.

                         Như được dẫn ở trên

                         Những thù thắng thế gian

                         Pháp Phật lại vượt quá

                         Thế sự thật đáng thương.

                         Tụ trân bảo Thánh pháp

                          Phật ở đỉnh cao nhất

                         Trong không dụ, không sánh

Chỉ Phật với Phật thôi.

                          Biển thánh trí Như Lai

                          Tùy vui tán phần ít,

                          Lời thô tán thắng đức

                          Đối đây thật hổ thẹn.

                          Thế tục thấy hàng ma

                          Tất cả hoặc quy phục

Quán kia đồng chân tính

“Ngã” cho nhẹ như lông.

                          Giả sử chiến trận lớn

Trí dũng chiến thắngđược,

                          Thánh đức siêu thế gian

Thắng kia không ví được.

Tiếp sau khi hàng ma

Trong phần sau của đêm

                          Đoạn các tập phiền não

                          Thắng đức đều viên mãn.

                          Thánh trí trừ các tối

                          Siêu quá nghìn mặt trời

                          Hàng phục các tông tà

                          Hiếm có không gì sánh.

                          Ba thiện căn viên mãn

                          Vĩnh diệt tham, sân, si

                          Tập nhân trọn đã trừ

                          Thanh tịnh không thể dụ.

                          Ngài hằng tán diệu pháp

                          Pháp bất chính hằng không,

                          Với chỗ chính, tà này

                         Tâm không có yêu ghét.

                          Với thánh chúng đệ tử

                          Và thầy trò ngoại đạo

                         Trong thuận hay đối nghịch

                         Tâm Phật không có hai.

                          Với đức không tình nhiễm,

                          Người có đức, chẳng tham.

Lành thay, cực không cấu

Thánh trí hằng tròn sạch.

                          Các căn thường trong lặng

Vĩnh lìa tâm mê vọng

                          Ở trong các cảnh giới

                          Tự thấy với hiện lượng.

                          Niệm tuệ cùng chân tế

                          Phàm ngu không lường được,

                          Khéo an lập ngữ ngôn

                          Chứng chỗ vô ngôn kia.

                          Sáng tịch tĩnh vô ngại

Sáng trong càng rực rỡ

                          Diệu sắc thế hiếm có

Ai không tâm cung kính!

                          Hoặc tạm gặp lần đầu

                          Hoặc lại thường chiêm ngưỡng

                          Diệu Tướng Tôn không hai

Trước sau trọn hoan hỉ.

Thân uy đức tối thắng

                          Người quán tâm không chán,

                          Dù trải vô lượng kiếp

                          Hân ngưỡng như mới gặp.

                          Đức thể của sở y,

                          Đức tâm của năng y,

Tính, tướng cùng dung thông

                          Năng, sở đầu không khác.

Đức Thiện Thệ như thế

Cùng họp thân Như Lai

                          Lìa tướng hảo thân Phật

                          Nơi khác chẳng có an.

                          Con nhân phúc kiếp xưa

                          Được gặp Điều Ngự Sư,

                          Ngưỡng tán núi công đức

Xa báo đáp lời Ngài.

                          Tất cả loài hữu tình

                          Đều bị phiền não giữ,

                          Chỉ Phật khéo trừ được,

                          Do bi trụ thế lâu

                          Ai sẽ trước kính lễ?

                          Chỉ Phật Đại Bi Tôn,

                          Thánh đức siêu thế gian

                          Bi nguyệnnơi sinh tử,

                          Ngài ở vui tịch tĩnh

                          Vào trược vì quần sinh,

                          Vĩnh kiếp mãi tinh cần

                          Từ tâm vì tất cả

Từ chân về lợi tục

 Do bi tâm dẫn sinh,

Như chú dùng trừ rồng

Nổi mây trút cam lộ.

 Thường ở vị thắng định

  Bình đẳng quán oán thân,

  Người hung hiểm, cuồng điên

Đầu thân về thánh đức.

Thần thông sư tử hống

 Tuyên nói Tam Giới Tôn

Lâu đã nhàm tiếng tăm

Do bi tự xưng tán.

Thường tu làm lợi người

 Chưa từng tâm tự lợi,

Từ niệm khắp chúng sinh

Với mình không riêng ái.

Bi nguyện không biên giới

Theo căn độ quần sinh,

Tùy chỗ đều nhiêu ích

Như đồ ăn cúng khắp.

Thâm tâm niệm tất cả

Chưa từng bỏ chốc lát.

Lợi họ, lại gặp nhục

Lỗi họ, chẳng do Phật.

Âm từ nói diệu nghĩa

Chắc thật chẳng hư dối,

Rộng, lược tùy cơ duyên

Vơi, đầy tùy thời chuyển.

Nếu nghe Ngài diễn nói

Ai chẳng vui hiếm có;

Khiến kia dù ác tâm

Có trí hoặc quy tín.

Nghĩa, từ luôn lành khéo,

Hoặc lại nói lời thô

Lợi ích trọn không uổng

Nên đều thành chân diệu,

Nhu nhuyến hoặc thô cứng

Tùy sự độ chúng sinh,

Thánh trí tâm vô ngại

Đều một vị bình đẳng.

Lành thay, nghiệp vô cấu

Thiện xảo như thầy khéo;

Thành thân vi diệu này

 Nói lời trân bảo ấy

Người thấy đều hoan hỉ

Nghe nói đều mở tâm;

Mặt đẹp nói từ diệu

Như trăng tuôn cam lồ;

Mây từ xối mưa pháp

Tẩy sạch được dục trần,

Như Kim súy điểu vương

Ăn diệt các rồng độc;

 Dứt được các tăm tối

Như sáng nghìn mặt trời,

                           Phá diệt núi ngã mạn

                           Như chày của Đế-Thích.

                           Hiện chứng không hư dối,

                           Tĩnh lự trừ loạn tâm,

                           Như thật thiện tu hành

                           Ba sựđều viên mãn.

                           Mới nghe điều Phật nói

                           Tâm hỉ đã mở sáng,

                           Từ đây khéo tư duy

                           Tiêu trừ các cấu nhiễm.

Gặp khổ được an ủi,

                           Phóng dật, khiến sinh sợ,

                           Đắm vui, khuyên nên nhàm,

                           Tùy sự đều khai mở:

                           Thượng trí chứng pháp hỉ,

Bậc trung sinh thắng giải,

                           Nông, yếu phát tâm tin

                           Lời Ngài nhiêu ích khắp.

                           Khéo nhổ các tà kiến

                           Dẫn hướng đến Niết-bàn,

                           Tội cấu được tiêu trừ,

Do Ngài giáng mưa pháp.

                           Nhứt thiết trí vô ngại

                           Hằng trụ trong chánh niệm,

 Như Lai thọ ký riêng

                           Luôn luôn không hư dối,

                           Chẳng phi xứ, phi thời,

                           Cũng chẳng chuyển “phi khí”.

                           Lời Ngài nói không uổng,

                           Nghe rồi đều chăm tu,

                           Một đường thắng phương tiện,

Không tạp, tu học được.

                           Đầu, giữa, cuối đều lành

                           Không có giáo nào khác.

                           Như thế một hướng thiện

                           Cuồng, ngu khởi tâm báng,

                           Nếu sinh hiềm giáo này

                           Không oán, ban cho họ.

Trải kiếp vì quần mê,

                           Trải đủ các khổ độc,

Giáo này là không thiện?

                           Niệm Phật còn nên tu

                           Huống được lợi  ích lớn,

                           Lại nói nghĩa thâm diệu.

                           Giả sử đầu bị cháy

                           Trước nên cứu Giáo này.

                           Tự tại vui Bồ-đề

                           Thánh đức hằng đạm bạc,

Đều do Giáo này sinh,

                          Chứng đó, quên lời nói

                          Thế Hùng chân thật giáo,

                          Tông tà nghe đều kinh,

                          Ma vương tâm phiền não,

                          Trời, người sinh hoan hỉ.

                          Đại địa không phân biệt

                          Tà, chính đều được ích,

                          Tạm nghe điều Phật nói

Giống kim cương đã thành,

Nếu chưa khỏi chuồng, lồng

                          Rốt sẽ vượt chỗ sinh tử.

                          Nghe pháp mới nghĩ nghĩa,

                          Như thật khéo tu hành,

                          Lần lượt ba tuệ tròn,

                          Giáo khác đều không thế,

                          Chỉ mình Ngưu Vương Tiên

                           Diệu hợp lý chân viên.

                          Không chăm tu giáo này

Chắc như là có oán.

                          Tạm nghe trừ khát ái

                          Tà kiến sinh tâm tin,

                          Người nghe sinh hoan hỉ

                          Nương đó đủ tịnh giới

Đản sinh ứng thời vui

Lớn lên đời đều vui,

                          Giáo hóa lớn lợi sinh,

Thị hiện diệt, bi cảm.

Tán vịnh trừ các độc,

                          Nhớ nghĩ cảm yên vui,

                          Tìm cầu phát tuệ sáng,

                          Hiểu ngộ tâm tròn sạch,

                          Người gặp khiến tôn quý,

                          Kính hầu sinh thắng tâm,

                          Thừa sự cảm nhân phúc,

                          Thân phụng trừ ưu khổ;

                          Đủ Giới luật tịnh khiết,

                          Tĩnh lự tâm lắng yên,

                          Trí Bát-nhã viên dung,

Phúc Hằng sa tích tụ.

Ngài bao dung, Ngài dạy,

                          Và Pháp được Ngài chứng,

                   Trong giác: Thấy, nghe, nghĩ

Báu này thù thắng nhất;

Trôi nổi, làm bến đỗ 

                          Hại mình, luôn cứu giúp,

                          Người sợ, khiến quy y

                          Khiến họ đến giải thoát;

                          Giới tịnh thành diệu khí,

                          Ruộng tốt sinh quả ngon;

                          Bạn lành hay nhiêu ích

                          Tuệ mạng do đây thành;

                          Ban ân và hòa, nhẫn

                          Người thấy đều vui thích;

                          Rộng tụ tâm nhân, từ

                          Công đức không giới hạn,

                          thân, khẩu không lỗi ác

                          Ái kính do đó sinh;

                          Cát tường các nghĩa lợi

                          Đều nương đức Thiện Thệ,

                          Đạo Sư khéo khuyến dụ:

                          Lười, mạn khiến siêng gắng,

Đẳng trì điều tâm cong,

                          Đường mê về chính đạo;

                          Người thiện căn thành thục

                          Ngự giá dùng ba thừa,

                          Người sầu não khó điều

                          Do bi nên tạm xả.

Với gặp nạn hay cứu

                          An lạc khuyên khéo tu.

                          Thương xót chúng sinh khổ

                          Lợi lạc các quần phẩm;

Trái, hại khởi từ niệm

Người làm sai sinh lo,

Bạo nghịch khởi bi tâm

                          Thánh đức không cách tán,

                          Ân sâu nói chẳng tận

                          Thế gian đều cùng biết

                          Ngược lại mà sinh oán

                         Ngài luôn khởi từ mẫn

                          Quên thân cứu tất cả

                          Việc mình chẳng sinh lo.

Với những người đọa lạc

                          Thân gần vì cứu giúp

                          Hai thời hành ân đức

                          Vượt quá các thế gian

                          Nơi tối thường chiếu sáng

                          Ngài là tim đèn tuệ

                          Được trời, người thọ dụng

                          Tùy loại có khác nhau,

                          Chỉ vị chính pháp Ngài

                          Bình đẳng không sai khác,

                          Không quan tâm dòng họ

                          Sắc lực và tuổi trẻ

                          Tùy người có thiện căn

                          Mong cầu đều toại nguyện.

                          Rộng hiện sự hiếm có

                          Vô duyên khởi đại từ

                Thánh chúng và trời, người

                          Đều chắp tay, thân gần

Ôi! Sinh tử đáng sợ!

                           Phật ra đời sáng rỡ

                           Lợi ích các chúng sinh

Đều thỏa được ước mong

                           Người ác cùng chỗ ở

                           Bỏ vui, lấy buồn, nguy

                           Hủy báng, não hại thân

                           Giống như nhận thắng đức;

                           Vì vật chịu cần khổ

                           Ngài không nhiễm trước tâm

                           Đức hiếm có Thế Tôn

                           Khó dùng danh ngôn nói

                          Ngài vào đường hiểm ác

                           Lúa ngựa và ngưu thương

                           Khổ hành trải sáu năm

                           An thọ tâm không thoái.

                           Ngài ở vị tối thắng

                           Bi mẫn độ quần sinh

                           Ví gặp người hèn kém

                           Thân lời càng kính nhường;

                           Hoặc là chủ tôn quý

                           Ngài không tâm kiêu mạn

                           Hạ mình độ chúng sinh

                           Khiêm cung như người hầu.

                           Căn cơ muôn vạn loại

                           Luận khó trăm nghìn mối

Như Lai tiếng từ thiện

Một đáp đều dứt nghi

                           Ân sâu từng che chở

                           Bội đức khởi oán sâu

                           Ngài quán cảnh cực oán

                           Giống như ân rất nặng,

                           Oán chuyển hại với Ngài

                           Ngài với oán chuyển thân,

                           Kia luôn tìm lỗi Phật

                           Phật lấy đó làm ân;

                           Tông tà tật đố thỉnh

                           Cơm độc với hầm lửa

                           Bi nguyện hóa ao mát

                           Cơm độc thành cam lồ;

                           Dùng Nhẫn điều sân nộ

                           Lời thật trừ chê báng

                           Lực từ phục ma oán

                           Chính trí hàng tà độc

                           Quần mê từ vô thỉ

                           Tập ác làm thành tánh

                           Chỉ Ngài diệu hành tròn

                           Một niệm đổi thành thiện.

                           Ôn nhu hàng bạo nghịch

                           Bố thí phá xan tham

                           Lời lành phục nói thô

                           Chỉ Ngài phương tiện khéo

                           Bẻ kiêu mạn Nan-Đề

                           Khởi từ với Ương Quật

                           Điều phục được khó điều

                           Ai không khen hiếm có.

                           Chỉ thánh đệ tử Ngài

                           Pháp vị tâm vui thần

                           Tòa cỏ lấy làm an

                           Giường vàng không phải quý.

                           Khéo biết tính căn dục

                           Nhiếp hóa tùy cơ duyên

                           Hoặc đợi có người thỉnh

                           Hoặc không hỏi tự nói

                           Bắt đầu từ Thí, Giới

                           Lần lượt sinh tịnh tâm;

                           Sau nói pháp chân thật

                           Rốt ráo khiến viên chứng.

                           Hãi sợ chốn trôi dạt

                           Chỉ Phật đáng quy y

Dũng mãnh Đại Từ Tôn

                           Cứu vớt khắp quần phẩm

                           Mây thân khắp Pháp giới

                           Mưa Pháp tẩy cõi trần

                           Ứng hiện mỗi chẳng đồng

                           Tùy cơ nên có khác

                           Khéo tịnh không tranh cãi

                           Chỉ Ngài phụng sự được

                           Rộng lợi ích trời, người

                           Hoặc nên khởi cúng dường.

                           Thân, khẩu không vọng động

                           Khéo độ khắp quần mê

                           Lời nói khéo tương ưng

                           Đức này chỉ Phật có.

                           Lâu tu ba nghiệp tịnh

Diệu thụy hiện vô biên

                           Xét khắp các thế gian

                           Chưa từng có đức này

                           Huống với người cực ác

                           Thuần hành bi tối thượng

                           Lợi khắp các chúng sinh

                           Dũng mãnh thêm tinh tiến.

                           Người Thanh văn biết Pháp

                           Nơi Ngài thường phụng sự

                           Giả sử chứng Niết-bàn

                           Rốt gọi là mang nợ;

                           Các vị Thánh chúng ấy

                           Vì mình mà tu học

                           Do bỏ tâm lợi sinh

                           Chẳng gọi là trả nợ

                           Đã giác giấc vô minh

                           Bi quán khắp các phương

                           Khởi chuyên cần gánh vác.

                           Ma oán dấy não hại

                           Lấy Lực Phật trừ được

                           Trong công đức vô úy

                           Đây chỉ bày phần ít

                           Tâm bi độ tất cả

                           Thánh ý tuyệt mong cầu

                           Làm lợi thí tất cả

                           Mọi sự đều trọn vẹn.

                           Như Lai pháp thắng diệu

                           Nếu mà dời đổi được

                           Thì Điều Đạt, Thiên Tinh

                           Không nên vào Giáo này.

                           Trong lưu chuyển vô thỉ

                           Chẳng lợi ích cho nhau

                            Do đó Phật ra đời

                            Khai thị, dạy chúng sinh

                            Lộc Uyển độ Câu Lân

                            Kiên Lâm độ Tu Bạt

                            Cõi này hết căn duyên

                            Oan trái không còn sót.

                            Pháp luân chuyển đã lâu

                            Giác ngộ các quần mê

Hằng sa người thọ học

                            Ba Hữu đều được lợi

Dùng Kim Cang thắng định

                            Tự phá ngục chắc thân

                            Không bỏ tâm đại bi

                            Tự hóa còn phân bố

                            Hai lợi làm đã đủ

                            Hai thân Sắc, Pháp tròn

                            Cứu nhiếp nhất-xiển-đề

                            Song Lâm hiển Phật tính

                            Tâm bi suốt ba Hữu

                            Hình sắc ứng mười phương

Phân thân làm lúa gạo

                            Ngài bèn vào viên tịch

                           Lành thay! Hành kỳ đặc

                            Thân công đức hiếm có

                            Các pháp môn Đại Giác

                            Thế gian chưa từng có

Ân tuôn khắp hàm thức

                             Thân, ngữ luôn lắng trong

                             Phàm ngu bội Thánh ân

                             Với Ngài khởi chê, oán.

                            Tạng báu pháp tụ thật không bờ

                             Nguồn đức, biển phúc thật khó dò

                             Nếu có chúng sinh từng lễ Ngài

                            Lễ ấy cũng gọi là phúc lành

                            Công thần đức Thánh không cùng tận

Con trí kém, dụ như bụi nhỏ

Muốn khen núi công đức Như Lai

                            Ngước lên, khiếp sợ, nên dừng lại

                            Cảnh vô lượng, vô số, vô biên

                            Lý khó nghĩ, khó thấy, khó chứng

                            Chỉ mình Thánh trí Phật biết rõ

                            Há phàm ngu có thể xưng tán!

                            Một lông, một tướng đầy pháp giới

                            Một hành, một đức suốt nguồn tâm

Sạch trong rộng lớn như ao thơm

                            Chữa được chúng sinh phiền não khát

                            Con khen biển công đức Mâu-Ni

Nương nghiệp thiện này đến Bồ-Đề

                             Nguyện khắp hàm sinh phát thắng tâm

                             Vĩnh viễn lìa thức phàm ngu vọng.

 

Một trăm năm mươi bài kệ xưng tán Phật

***

 

Phật Tử Thanh Phi sửa lại lỗi chính tả.

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567