Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa - Phẩm "Quán-Thế-Âm Bổ-Tát Phồ-Môn"

26/05/201620:00(Xem: 5234)
Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa - Phẩm "Quán-Thế-Âm Bổ-Tát Phồ-Môn"
 KINH DIỆU-PHÁP LIÊN-HOA
PHẨM "QUÁN-THẾ-ÂM BỔ-TÁT PHỒ-MÔN"
Việt dịch: HT Thích Trí-Tịnh
 
viết phần văn xuôi thành thơ lục bát : Vi Tâm

 kinh-phap-hoa-pham-pho-mon


 

Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa đã được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán và rất nhiều tiếng khác. Thầy Trí-Tịnh đã dịch rất công phu sát nghĩa bộ kinh từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Toàn bộ kinh gồm 28 phẩm. Mỗi phẩm có phần kể chuyện, viết theo văn xuôi, và nhiều bài kệ, viết theo thể thơ ngũ ngôn.
Trong 28 phẩm thì phẩm thứ 25, PHẨM PHỔ-MÔN, đã được tụng nhiều nhất. Phẩm này đã được nhiều lần chép riêng ra và gọi là Kinh Phổ-Môn.


Trong bài dưới đây, Vi Tâm xin viết phần văn xuôi bản Việt dịch kinh Phổ-Môn thành thơ lục bát. Còn các bài kệ Việt dịch đã viết thành ngũ ngôn rồi, xin để nguyên (viết chữ nghiêng).

Vi Tâm cố gắng giữ ý của bản văn xuôi, chỉ khi nào có nhiều câu nhắc lại thì mới xin góp ngắn (các con số từ 1. đến 8. trong bản dịch của Thầy Trí-Tịnh được giữ lại ở đây để đọc giả có thể kiểm chứng cho dễ).
Về phần thơ lục bát, quí vị nào có lời chỉ bảo xin viết về nguyenvitam@orange.fr.  Vi Tâm sẽ xin tu sửa.

 

 

1. Bấy giờ Bồ-Tát có Ngài

Tên Vô-Tận-Ý đang ngồi đứng lên
Bày vai trịch áo một bên
Chắp tay hướng Phật, vấn duyên thế này :

« Quán-Thế-Âm tên thật hay

Duyên gì mà được tên này Thế-Tôn ? »

Phật rằng : « Vô-Tận-Ý con
Nếu như vô-lượng trăm ngàn chúng sanh
Mà Quán-Thế-Âm xưng danh

Là Bồ-Tát xét tiếng tăm đồng đều

Cho dù khổ não bao nhiêu
Cũng được giải thoát mọi điều gian nan

Ai trì danh Quán-Thế-Âm
Dầu vào lửa lớn mình trầm như thiêu

Thì lửa chẳng cháy được đâu
Uy thần Bồ-Tát cao siêu vô cùng

Nếu ai nước lớn trôi sông
Xưng danh Bồ-Tát, vào nông cạn liền
Chúng sanh có ức trăm nghìn
Giá như đang mải đi tìm san-hô
Bạc, vàng, mã-não,  xa-cừ

Trân-châu, hổ-phách, ngập ù thuyền ghe
Bỗng ra biển cả gió lùa
Thuyền vào La-Sát, quỷ ra một đàn
Nếu ai mà nhẫn tâm can
Quán-Thế-Âm hiệu, xưng danh tên Ngài
Thì La-Sát quỷ biến ngay


Những nhân duyên đó xưa nay hợp hòa
Tên Quán-Thế-Âm đặt ra

Hiệu danh Bồ-Tát để cho tỏ tường ! 

2. Có cơ bị hại mà xưng
Quán-Thế-Âm hiệu, nạn dừng lại ngay
Gãy thành khúc, gậy cầm tay
Là mình ly thoát, nguy tai hết liền

Dạ-xoa La-sát tam-thiên
Đại-thiên đến hại người hiền, bỗng dưng
Nghe danh hiệu Quán-Thế-Âm
Mắt đàn quỷ dữ sẽ không thể dùng
Mắt có mà cũng như không
Làm sao quỷ dữ còn mong hại người ?

 

Oan gia trái chủ có ai
Hoặc người có tội chân tay cùm xiềng
Quán-Thế-Âm hiệu xưng lên
Là bao xiềng xích thảy liền đứt tan

Oán tặc trong tam-đại-thiên

Lại có thường chủ dẫn trên dặm trường
Đem nhiều của báu mại thương

Ngược xuôi trắc trở vạn đường hiểm nguy
Chớ nên sợ sệt làm chi
Chỉ xưng danh hiệu, nạn thì khỏi ngay

 

Quán-Thế-Âm là vị này
Đem pháp vô-úy thường hay độ người

Các nhà buôn đã vâng lời
Đồng xưng danh hiệu, tức thời thoát nguy

Vô-Tận-Ý! Hãy nhớ ghi
Oai thần Bồ-Tát uy nghi vô cùng

3. Chúng sanh nào có lòng dâm
Nghiêm trì niệm Quán-Thế-Âm nhật thường
Là lòng dâm dục hết luôn


Lại ai nhiều nỗi giận hờn, ngu si

Niệm Quán-Thế-Âm kiên trì
Là tan hờn giận, ngu si cũng lìa

 

Này Vô-Tận-Ý ! hãy nghe
Sức oai Bồ-Tát chở che mọi vùng
Xem ra lợi ích vô cùng

Chúng sanh phải nhớ niệm thầm trong tâm

Nếu người nữ muốn sanh nam
Cúng dường lạy Quán-Thế-Âm một lòng
Liền sanh nam tử trí thông
Nếu người nữ lại cầu mong gái hiền
Niệm Quán-Thế-Âm chí thành
Là sanh gái đẹp tướng xinh phước giàu


Vô-Tận-Ý! Nhớ cho thâu

Quán-Thế-Âm pháp nhiệm màu vô biên

 

4. Thọ trì danh Quán-Thế-Âm

Chẳng lo luống mất phúc ân của Ngài

 

Vô Tận Ý! Nếu có người

Thọ trì Bồ-Tát sáu hai ức hằng

Thức ăn thức uống cúng dường

Phục y chăn chiếu thuốc thang tháng ngày
Thiện-nam tín-nữ thế này
Vậy thì công-đức đã đầy đủ chưa ? »

 

« Thế-Tôn ! » Vô-Tận-Ý thưa
« Thưa công nhiều lắm ! » Phật đưa thêm lời :
« Ai trì danh hiệu một thời

Ai lo cúng lễ sáng ngày thủy chung
Thì trong ức kiếp không cùng

Được ban phước lộc một lòng như nhau

 

Vô-Tận-Ý! Nhớ cho thâu

Quán-Âm ban lợi ích giàu vô biên »

 

5. Vô-Tận-Ý : « Bạch Thế-Tôn!

Vậy khi đi dạo bốn phương Ta-Bà

Bồ-Tát dùng phương tiện gì
Quán-Thế-Âm hiện pháp uy thế nào ? »

 

Phật rằng : « Uy pháp nhiệm mầu
Quán-Thế-Âm xét ứng theo từng người


Đáng dùng thân Phật vào đời
Thì Ngài hiện Phật phát lời độ ân

 

Dùng thân Duyên-giác, Thanh-văn

Phạm-vương, Đế-Thích, tại-thiên Đại-từ

 

Tướng-quân thiên-đại cũng là
Sa-môn, Vương-Tiểu, với Bà-la-môn


Trưởng-giả, Cư-Sĩ, Tể-quan,

Tỳ-kheo tăng với cùng hàng kheo-ni

 

Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di

Đồng-nam, đồng-nữ, chẳng nề hiện thân


Dạ-xoa, với thát-bà Càn-,

Khẩn-na-la, Chấp-Kim-Cang đó mà

 

A-tu-la, Ca-lâu-la

Khẩn-na-la với dà-la-Ma-hầu-

 

Tùy nghi mà nói pháp mầu

Đáng thân nào cũng hiện theo mà truyền

 

Vô-Tận-Ý!  Nhớ chớ quên
Quán-Thế-Âm hiện muôn hình ngao du
Công-đức thành tựu vô bờ

Chúng sanh phải nhớ phụng thờ cho siêng

 

Chỗ nào sợ sệt bon chen

Ban phép « Vô-úy » sợ liền biến xa

Cho nên dưới cõi Ta-Bà

« Thí Vô-úy » được chọn thờ làm tên »

 

6. Vô-Tận-Ý lại bạch lên :

« Cho con xin được cúng dường Quán-Âm »

Liền mở chuỗi ngọc giá trăm

lạng vàng, trao Quán-Thế-Âm mà rằng :
« Xin Ngài nhận chuỗi châu trần
Gọi là gửi chút tri ân pháp này »

 

Quán-Thế-Âm chẳng nhận lời

Vô-Tận-Ý lại xin Ngài nhận cho.

 

Bấy giờ Phật mới nói vô :
«  Vô-Tận-Ý đã nói cho mọi loài
Cả hàng tứ chúng cùng trời
Ông nên đón nhận chuỗi này mà thương »
Tức thì Bồ-Tát nhận luôn

Nhận rồi chuỗi ngọc hai phần chia ra

Một phần dâng đức Thích-Ca

Một phần dâng đến Phật Đa-Bảo chùa.

 

« Vô-Tận-Ý! Đã thấy chưa
Quán-Thế-Âm pháp lớn như thế nào

Sức thần tự tại du ngao
Bồ-Tát đang dạo phiêu diêu Ta Bà »

 

Lúc đó Bồ-Tát viết ra,
Một bài kệ để kính đưa Phật Đà :

 

7. Thế-Tôn đủ tướng tốt!
Con nay lại hỏi kia

Phật tử nhân duyên gì?

Tên là Quán-Thế-Âm?

Đấng đầy đủ tướng tốt

Kệ đáp Vô-Tận-Ý:

Ông nghe hạnh Quán-Âm

Khéo ứng các nơi chỗ

Thệ rộng sâu như biển

Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn

Hầu nhiều nghìn đức Phật

Phát nguyện thanh tịnh lớn.

Ta vì ông lược nói

Nghe tên cùng thấy thân

Tâm niệm chẳng luống qua

Hay diệt khổ các cõi.

Giả sử sanh lòng hại

Xô rớt hầm lửa lớn

Do sức niệm Quán-Âm

Hầm lửa biến thành ao.

Hoặc trôi dạt biển lớn

Các nạn quỉ, cá, rồng

Do sức niệm Quán-Âm

Sóng mòi chẳng chìm được.

Hoặc ở chót Tu-di

Bị người xô rớt xuống

Do sức niệm Quán-Âm

Như mặt nhật treo không

Hoặc bị người dữ rượt

Rớt xuống núi Kim-Cang

Do sức niệm Quán-Âm

Chẳng tổn đến mảy lông.

Hoặc gặp oán tặc vây

Đều cầm dao làm hại

Do sức niệm Quán-Âm

Đều liền sanh lòng lành.

Hoặc bị khổ nạn vua

Khi hành hình sắp chết

Do sức niệm Quán-Âm

Dao liền gãy từng đoạn.

Hoặc tù cấm xiềng xích

Tay chân bị gông cùm

Do sức niệm Quán-Âm

Tháo rã được giải thoát

Nguyền rủa các thuốc độc

muốn hại đến thân đó

Do sức niệm Quán-Âm

Trở hại nơi bổn-nhân.

Hoặc gặp La-sát dữ

Rồng độc các loài quỉ
Do sức niệm Quán-Âm

Liền đều không dám hại.

Hoặc thú dữ vây quanh
Nanh vuốt nhọn đáng sợ

Do sức niệm Quán-Âm

Vội vàng bỏ chạy thẳng.

Rắn độc cùng bò cạp

Hơi độc khói lửa đốt

Do sức niệm Quán-Âm

Theo tiếng tự bỏ đi.

Mây sấm nổ sét đánh

Tuôn giá, xối mưa lớn

Do sức niệm Quán-Âm

Liền được tiêu tan cả.

Chúng sanh bị khổ ách

Vô lượng khổ bức thân

Quán-Âm sức trí diệu

Hay cứu khổ thế gian

Đầy đủ sức thần thông

Rộng tu trí phương tiện

Các cõi nước mười phương

Không cõi nào chẳng hiện.

Các loài trong đường dữ:

Địa-ngục, quỉ, súc sanh

Sanh, già, bịnh, chết khổ

Lần đều khiến dứt hết.

Chơn-quán thanh tịnh quán

Trí-huệ quán rộng lớn

Bi-quán và từ-quán,

Thường nguyện thường chiêm ngưỡng

Sáng thanh tịnh không nhơ

Tuệ nhật phá các tối

Hay phục tai khói lửa

Khắp soi sáng thế gian.

Lòng bi răn như sấm

Ý tứ diệu dường mây

Xối mưa pháp cam lồ

Dứt trừ lửa phiền não

Cãi kiện qua chỗ quan

Trong quân trận sợ sệt

Do sức niệm Quán-Âm

Cừu oán đều lui tan.

Diệu-Âm, Quán-Thế-Âm

Phạm-âm, Hải-triều-âm

Tiếng hơn thế gian kia,

Cho nên thường phải niệm.

Niệm niệm chớ sanh nghi

Quán Âm bậc tịnh thánh

Nơi khổ não nạn chết

Hay vì làm nương cậy.

Đủ tất cả công đức

Mắt lành trông chúng sanh

Biển phước lớn không lường

Cho nên phải đảnh lễ.

 

8. Khi Vô-Tận-Ý hết thưa,

Trì-Địa Bồ-Tát bước ra bạch tình :

"Thế Tôn! Nếu có chúng sinh

Được nghe Đạo Quán-Thế-Âm thế này
Thần thông tạo được như vầy
Công đức người đó cũng dày phải không ? »

 

Lúc Phật nói phẩm Phổ-Môn

Tám muôn nghìn chúng phát tâm học hành
Chánh-đẳng chánh-giác chân thành
Vô-đẳng vô-thượng tận tình công phu.

 

 

Tài liệu tham khảo :

Kinh Diệu-Pháp Linh-Hoa. Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí-TỊnh

http://ftp.budaedu.org/ebooks/pdf/VI203.pdf

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567