Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

24. Bộ Cổ Dật (132 bộ)

09/02/201212:15(Xem: 9669)
24. Bộ Cổ Dật (132 bộ)

Bộ Cổ Dật

2732, Lương Triêu Phó Đại Sĩ Tụng Kim Cương Kinh, 1 quyển, [ ]

2733, Ngự Chú Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Tuyên Diễn, 2 quyển, [ Đường Đạo Nhân soạn ]

2734, Kim Cương Ánh Quyển Thượng, 1 quyển, [ Đường Bảo Đạt tập ]

2735, Kim Cương Bát Nhã Kinh Chỉ Tán, 2 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2736, Kim Cương Bát Nhã Kinh Y Thiên Thân Bồ Tát Luận Tán Lược Thích Tần Bổn Nghĩa Kí Quyển Thượng, 1 quyển, [ Đường Tri Ân soạn ]

2737, Kim Cương Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2738, Kim Cương Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2739, Kim Cương Bát Nhã Kinh Hiệp Chú, 1 quyển, [ ]

2740, Kim Cương Bát Nhã Nghĩa Kí, 1 quyển, [ ]

2741, Kim Cương Bát Nhã Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2742, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Truyện Ngoại Truyện Quyển Hạ, 1 quyển, [ ]

2743, Trì Tụng Kim Cương Kinh Linh Nghiệm Công Đức Kí, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Chúc Hiền

2744, Nhân Vương Bát Nhã Thật Tương Luận Quyển Đệ Nhị, 1 quyển, [ ]

2745, Nhân Vương Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2746, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Hoàn Nguyên thuật, 1 quyển, [ ]

2747, Hiệp Chú Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ ]

2748, Pháp Hoa Nghĩa Kí Quyển Đệ Tam, 1 quyển, [ ]

2749, Pháp Hoa Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2750, Pháp Hoa Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2751, Pháp Hoa Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2752, Pháp Hoa Vấn Đáp, 1 quyển, [ ]

2753, Hoa Nghiêm Kinh Chương, 1 quyển, [ ]

2754, Hoa Nghiêm Lược Sớ Quyển Đệ Tam, 1 quyển, [ ]

2755, Hoa Nghiêm Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2756, Hoa Nghiêm Kinh Nghĩa Kí Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Tuệ Quang soạn ]

2757, Hoa Nghiêm Kinh Sớ Quyển Đệ Tam, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]

2758, Thập Địa Nghĩa Kí Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ ]

2759, Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Kí Quyển Hạ, 1 quyển, [ ]

2760, Vô Lượng Thọ Quán Kinh Nghĩa Kí, 1 quyển, [ ]

2761, Thắng Man Kinh Kí, 1 quyển, [ ]

2762, Thắng Man Kinh Sớ, 1 quyển, [ Chiêu Pháp Sư soạn ]

2763, Hiệp Chú Thắng Man Kinh, 1 quyển, [ ]

2764a, Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí, 1 quyển, [ ]

2764b, Đại Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí Quyển Đệ Tứ, 1 quyển, [ ]

2765, Niết Bàn Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2766, Dược Sư Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2767, Dược Sư Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2768, Duy Ma Nghĩa Kí, 1 quyển, [ ]

2769, Duy Ma Kinh Nghĩa Kí Quyển Đệ Tứ, 1 quyển, [ ]

2770, Duy Ma Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2771, Duy Ma Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2772, Duy Ma Kinh Sớ Quyển Đệ Tam . Đệ Lục, 2 quyển, [ ]

2773, Duy Ma Kinh Sao, 1 quyển, [ ]

2774, Duy Ma Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2775, Duy Ma Sớ Thích Tiền Tiểu Tự Sao, 1 quyển, [ ]

2776, Thích Triệu Tự, 1 quyển, [ Đường Thể Thỉnh kí ]

2777, Tịnh Danh Kinh Tập Giải Quán Trung Sớ, 2 quyển, [ Đường Đạo dịch soạn ]

2778, Tịnh Danh Kinh Quán Trung Thích Sao, 2 quyển, [ Đường Đạo dịch soạn ]

2779, Phật Thuyết Lăng Già Kinh Thiện Môn Tất Đàm Chương, 1 quyển, [ ]

2780, Ôn Thất Kinh Sớ, 1 quyển, [ Đường Tuệ Tịnh soạn ]

2781, Vu Lan Bồn Kinh Tán thuật, 1 quyển, [ Đường Tuệ Tịnh soạn ]

2782, Đại Thừa Đạo Dụ Kinh Tùy Thính Sớ, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành soạn ]

2783, Đại Thừa Đạo Dụ Kinh Tùy Thính Sớ Quyết, 1 quyển, [ ]

2784, Đại Thừa Tứ Pháp Kinh Thích Sao, 1 quyển, [ ]

2785, Đại Thừa Tứ Pháp Kinh Luận Quảng Thích Khai Quyết Kí, 1 quyển, [ ]

2786, Thiên Thỉnh Vấn Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2787, Tứ Phân Giới Bổn Sớ Quyển Đệ Nhất . Đệ Nhị . Đệ Tam, 3 quyển, [ ]

2788, Luật Giới Bổn Sớ, 1 quyển, [ ]

2789, Luật Giới Bổn Sớ, 1 quyển, [ ]

2790, Luật Tạp Sao, 1 quyển, [ ]

2791, Tông Tứ Phân Tỳ Kheo Tùy Môn Yếu Lược Hành Nghi, 1 quyển, [ ]

2792, Tỳ Ni Tâm, 1 quyển, [ ]

2793, Tam Bộ Luật Sao, 1 quyển, [ ]

2794, Luật Sao, 1 quyển, [ ]

2795, Tứ Bộ Luật Tịnh Luận Yếu Dụng Sao, 2 quyển, [ ]

2796, Luật Sao Đệ Tam Quyển Thủ Quyết, 1 quyển, [ ]

2797, Phạm Võng Kinh thuật Kí Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ ]

2798, Bổn Nghiệp Anh Lạc Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2799, Thập Địa Luận Nghĩa Sớ Quyển Đệ Nhất . Đệ Tam, 2 quyển, [ Bắc Châu Pháp Thượng soạn ]

2800, Quảng Bách Luận Sớ Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ Đường Văn Quỹ soạn ]

2801, Du Già Sư Địa Luận Phân Môn Kí, 6 quyển, [ Đường Pháp Thành soạn . Trí Tuệ Sơn kí ]

2802, Du Già Luận Thủ Kí, 4 quyển, [ Đường Pháp Thành thuật . Phước Tuệ kí ]

2803, Địa Trì Nghĩa Kí Quyển Đệ Tứ, 1 quyển, [ ]

2804, Duy Thức Tam Thập Luận Yếu Thích, 1 quyển, [ ]

2805, Nhiếp Đại Thừa Giảng Sớ Quyển Đệ Ngũ . Đệ Thất, 2 quyển, [ ]

2806, Nhiếp Đại Thừa Luận Sao, 1 quyển, [ ]

2807, Nhiếp Đại Thừa Luận Chương Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ ]

2808, Nhiếp Luận Chương Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ ]

2809, Nhiếp Đại Thừa Nghĩa Chương Quyển Đệ Tứ, 1 quyển, [ ]

2810, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Khai Tông Nghĩa Kí, 1 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2811, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Khai Tông Nghĩa Kí Tự Thích, 1 quyển, [ ]

2812, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Khai Tông Nghĩa Quyết, 1 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2813, Đại Thừa Khởi Tín Luận Lược thuật, 2 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2814, Đại Thừa Khởi Tín Luận Quảng Thích Quyển Đệ Tam, 3 quyển, Tứ,Ngũ,[ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2815, Khởi Tín Luận Chú, 1 quyển, [ ]

2816, Nhân Duyên Tâm Thích Luận Khai Quyết Kí, 1 quyển, [ ]

2817, Đại Thừa Kinh Toản Yếu Nghĩa, 1 quyển, [ ]

2818, Đại Thừa Nhị Thập Nhị Vấn Bổn, 1 quyển, [ ]

2819, Chư Kinh Yếu Sao, 1 quyển, [ ]

2820, Bồ Tát Tạng Tu Đạo Chúng Kinh Sao Quyển Đệ Thập Nhị, 1 quyển, [ ]

2821, Chư Kinh Yếu Lược Văn, 1 quyển, [ ]

2822, Đại Thừa Yếu Ngữ, 1 quyển, [ ]

2823, Đại Thừa Nhập Đạo Thứ Đệ Khai Quyết, 1 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2824, Thiên Đài Phân Môn Đồ, 1 quyển, [ ]

2825, Chân Ngôn Yếu Quyết Quyển Đệ Nhất, 2 quyển, Đệ Tam,[ ]

2826, Lược Chư Kinh Luận Niệm Phật Pháp Môn Vãng Sinh Tịnh Độ Tập Quyển Thượng, 1 quyển, [ Đường Tuệ Nhật soạn ]

2827, Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Tụng Kinh Quán Hành Nghi Quyển Trung . Hạ, 2 quyển, [ Đường Pháp Chiếu soạn ]

2828, Đại Thừa Tịnh Độ Tán, 1 quyển, [ ]

2829, Trì Niệm Phật Sám Hối Lễ Văn, 1 quyển, [ ]

2830a, Đạo An Pháp Sư Niệm Phật Tán, 1 quyển, [ ]

2830b, Đạo An Pháp Sư Niệm Phật Tán Văn, 1 quyển, [ ]

2831, Vô Tâm Luận, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Đắc Pháp

2832, Nam Thiên Trúc Quốc Bồ Đề Đạt Ma Thiền Sư Quán Môn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Đắc Pháp

2833, Quán Tâm Luận, 1 quyển, [ ]

2834, Đại Thừa Vô Sinh Phương Tiện Môn, 1 quyển, [ ]

2835, Đại Thừa Khai Tâm Hiển Tánh Đốn Ngộ Chân Tông Luận, 1 quyển, [ Đường Tuệ Quang thích ]

Bản dịch của Thích Đắc Pháp

2836, Đại Thừa Bắc Tông Luận, 1 quyển, [ ]

2837, Lăng Già Sư Tư Kí, 1 quyển, [ Đường Tịnh Giác tập ]

2838, Truyện Pháp Bảo Kỉ, 1 quyển, [ Đường Đỗ Khốt soạn ]

2839, Tán Thiện Môn Thi, 1 quyển, [ ]

2840, Tam Giới Đồ, 1 quyển, [ ]

2841, Đại Phật Lược Sám, 1 quyển, [ ]

2842, Ấn Sa Phật Văn, 1 quyển, [ ]

2843, Đại Bi Khải Thỉnh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

2844, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vô Tương Thập Lễ, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

2845, Áp Tọa Văn Loại, 1 quyển, [ ]

2846, Kì Nguyện Văn, 1 quyển, [ ]

2847, Kì Nguyện Văn, 1 quyển, [ ]

2848, Hồi Hướng Văn, 1 quyển, [ ]

2849, Đại Thừa Tứ Nhật, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

2850, Địa Tạng Bồ Tát Thập Nhật, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

2851, Hòa Bồ Tát Giới Văn, 1 quyển, [ ]

2852, Nhập Bố Tát Đường Thuyết Kệ Văn Đẳng, 1 quyển, [ ]

2853, Bố Tát Văn Đẳng, 1 quyển, [ ]

2854, Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ ]

2855, Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ ]

2856, Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ ]

2857, Tác Pháp Hào Nghĩa Biện Phúng Tụng Văn, 1 quyển, [ ]

2858, Đại Mục Kiền Liên Minh Gian Cứu Mẫu Biến Văn Tịnh Đồ, 1 quyển, [ ]

2859, Huệ Viễn Ngoại Truyện, 1 quyển, [ ]

2860, Phủ Quân Tồn Huệ Truyện, 1 quyển, [ ]

2861, Tuyền Châu Thiên Phật Tân Trước Chư Tổ Sư Tụng, 1 quyển, [ ]

2862, Đại Phiền Sa Châu Thích Môn Giáo Pháp Hòa Thượng Hồng Biện Tu Công Đức Kí, 1 quyển, [ ]

2863, Vương Phạm Chí Thi Tập, 1 quyển, [ ]

2864, Tiến Chỉ, 1 quyển, [ ]
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567