Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

1. Bộ A Hàm (151 bộ)

09/02/201212:15(Xem: 9937)
1. Bộ A Hàm (151 bộ)

Bộ A Hàm

0001, Trường A Hàm Kinh, 22 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá cộng Trúc Phật Niệm dịch ]

Bản dịch của Thích Tuệ Sỹ

0002, Thất Phật Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

0003, Tỳ Bà Thi Phật Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

0004, Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0005, Phật Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0006, Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0007, Đại Bát Niết Bàn Kinh, 3 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển dịch ]

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0008, Đại Kiên Cố Bà La Môn Duyên Khởi Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0009, Nhân Tiên Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0010, Bạch Y Kim Tràng Nhị Bà La Môn Duyên Khởi Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0011, Ni Câu Đà Phạm Chí Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0012, Đại Tập Pháp Môn Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0013, Trường A Hàm Thập Báo Pháp Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0014, Nhân Bổn Dục Sinh Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0015, Đế Thích Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0016, Thi Ca La Việt Lục Phương Lễ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0017, Thiện Sinh Tử Kinh, 1 quyển, [ Tống Chi Pháp Độ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0018, Tín Phật Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0019, Đại Tam Ma Nhạ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0020, Phật Khai Giải Phạm Chí A Bạt Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0021, Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0022, Tịch Chí Quả Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0023, Đại Lâu Thán Kinh, 6 quyển, [ Tây Tấn Pháp Lập cộng Pháp Cự dịch ]

0024, Khởi Thế Kinh, 10 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch ]

0025, Khởi Thế Nhân Bổn Kinh, 10 quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

0026, Trung A Hàm Kinh, 60 quyển, [ Đông Tấn Cồ Đàm Tăng Ca Đề Bà dịch ]

Bản dịch của Thích Tuệ Sỹ

0027, Thất Tri Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0028, Viên Sinh Thọ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0029, Hàm Thủy Dụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0030, Tát Bát Đa Tô Lý Du Nại Dã Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0031, Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0032, Tứ Đế Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0033, Hằng Thủy Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0034, Pháp Hải Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0035, Hải Bát Đức Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0036, Bổn Tương Y Trí Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0037, Duyên Bổn Trí Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0038, Luân Vương Thất Bảo Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0039, Đảnh Sinh Vương Cố Sự Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0040, Văn Đà Kiệt Vương Kinh, 1 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0041, Tần Bà Sa La Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0042, Thiết Thành Nê Lê Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0043, Diêm La Vương Ngũ Thiên Sứ Giả Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0044, Cổ Lai Thế Thời Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0045, Đại Chánh Cú Vương Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0046, A Na Luật Bát Niệm Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0047, Ly Thùy Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0048, Thị Pháp Phi Pháp Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0049, Cầu Dục Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0050, Thọ Tuế Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0051, Phạm Chí Kế Thủy Tịnh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0052, Đại Sinh Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0053, Khổ Ấm Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0054, Thích Ma Nam Bổn Tứ Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0055, Khổ Ấm Nhân Sự Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0056, Lạc Tưởng Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0057, Lậu Phân Bố Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0058, A Nậu Phong Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0059, Chư Pháp Bổn Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0060, Cồ Đàm Di Kí Quả Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0061, Thọ Tân Tuế Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0062, Tân Tuế Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0063, Giải Hạ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0064, Chiêm Bà Tỳ Kheo Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0065, Phục Dâm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0066, Ma Nhiêu Loạn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0067, Tệ Ma Thí Mục Liên Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0068, Lại Xá Hòa La Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0069, Hộ Quốc Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0070, Số Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0071, Phạm Chí Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0072, Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Yếm Ly Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0073, Tu Đạt Kinh, 1 quyển, [ Tiêu Cầu Na Tỳ Địa dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0074, Trưởng Giả Thi Báo Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0075, Phật Vi Hoàng Trúc Viên Lão Bà La Môn Thuyết Học Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0076, Phạm Ma Dụ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0077, Tôn Thượng Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0078, Đâu Điều Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0079, Anh Vũ Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0080, Phật Vi Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh, 1 quyển, [ Tùy Cồ Đàm Pháp Trí dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

Bản dịch của Thích Tuệ Thông

0081, Phân Biệt Thiện Ác Báo ứng Kinh, 2 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0082, Ý Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0083, Ứng Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0084, Phân Biệt Bố Thi Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

Bản dịch của Thích Thiện Trí

0085, Tức Tránh Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0086, Nê Lê Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0087, Trai Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0088, Ưu Bà Di Đọa Xá Ca Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0089, Bát Quán Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0090, Bệ Ma Túc Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0091, Bà La Môn Tử Mệnh Chung Ái Niệm Bất Ly Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0092, Thập Chi Cư Sĩ Bát Thành Nhân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0093, Tà Kiến Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0094, Tiển Dụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0095, Nghị Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0096, Trì Ý Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0097, Quảng Nghĩa Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0098, Phổ Pháp Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0099, Tạp A Hàm Kinh, 50 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

Bản dịch của Thích Đức Thắng và Thích Tuệ Sỹ

0100, Biệt dịch Tạp A Hàm Kinh, 16 quyển, [ Thất dịch ]

0101, Tạp A Hàm Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0102, Phật Thuyết Ngũ Uẩn Giai Không Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Quảng Lượng Lý Hồng Nhựt (Tuệ Quang)

0103, Phật Thuyết Thánh Pháp Ấn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0104, Phật Thuyết Pháp Ấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch giải của HT Thích Nhất Hạnh

0105, Ngũ Ấm Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0106, Phật Thuyết Thủy Mạt Sở Phiêu Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0107, Phật Thuyết Bất Tự Thủ Ý Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0108, Phật Thuyết Mãn Nguyện Tử Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0109, Phật Thuyết Chuyển Pháp Luân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0110, Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0111, Phật Thuyết Tương ứng Tương Khả Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0112, Phật Thuyết Bát Chánh Đạo Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0113, Phật Thuyết Nan Đề Thích Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0114, Phật Thuyết Mã Hữu Tam Tướng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0115, Phật Thuyết Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0116, Phật Thuyết Giới Đức Hương Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Như Tuyết

0117, Phật Thuyết Giới Hương Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0118, Phật Thuyết Ương Quật Ma Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0119, Phật Thuyết Ương Quật Kế Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0120, Ương Quật Ma La Kinh, 4 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0121, Phật Thuyết Nguyệt Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0122, Phật Thuyết Ba Tư Nặc Vương Thái Hậu Băng Trần Thổ Bộn Thân Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0123, Phật Thuyết Phóng Ngưu Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0124, Duyên Khởi Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Quảng Lượng Lý Hồng Nhựt (Tuệ Quang)

0125, Tăng Nhất A Hàm Kinh, 51 quyển, [ Đông Tấn Cồ Đàm Tăng Ca Đề Bà dịch ]

Bản dịch của HT Thích Thanh Từ và HT Thích Thiện Siêu

Bản dịch của Thích Đức Thắng và Thích Tuệ Sỹ

0126, Phật Thuyết A La Hán Cụ Đức Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0127, Phật Thuyết Tứ Nhân Xuất Hiện Thế Gian Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0128a, Tu Ma Đề Nữ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0128b, Tu Ma Đề Nữ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0129, Phật Thuyết Tam Ma Kiệt Kinh, 1 quyển, [ Ngô Trúc Luật Viêm dịch ]

0130, Phật Thuyết Cấp Cô Trưởng Giả Nữ Đắc Độ Nhân Duyên Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0131, Phật Thuyết Bà La Môn Tị Tử Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0132a, Phật Thuyết Thực Thi Hoạch Ngũ Phước Báo Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0132b, Thi Thực Hoạch Ngũ Phước Báo Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0133, Tần Tỳ Sa La Vương Nghệ Phật Cúng Dường Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0134, Phật Thuyết Trưởng Giả Tử Lục Quá Xuất Gia Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

0135, Phật Thuyết Lực Sĩ Di Sơn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0136, Phật Thuyết Tứ Vị Tằng Hữu Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0137, Xá Lợi Phất Ma Ha Mục Liên Du Tứ Cù Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Khang Mạnh Tường dịch ]

0138, Phật Thuyết Thập Nhất Tưởng Tư Niệm Như Lai Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0139, Phật Thuyết Tứ Nê Lê Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0140, A Na Bân Để Hóa Thất Tử Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0141, Phật Thuyết A Tốc Đạt Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0142a, Phật Thuyết Ngọc Da Nữ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0142b, Ngọc Da Nữ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0143, Ngọc Da Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0144, Phật Thuyết Đại Ái Đạo Bát Nê Hoàn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

0145, Phật Mẫu Bát Nê Hoàn Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

0146, Xá Vệ Quốc Vương Mộng Kiến Thập Sự Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0147, Phật Thuyết Xá Vệ Quốc Vương Thập Mộng Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0148, Quốc Vương Bất Lê Tiên Nê Thập Mộng Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0149, Phật Thuyết A Nan Đồng Học Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0150a, Thất Xứ Tam Quán Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0150b, Cửu Hoành Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0151, Phật Thuyết A Hàm Chánh Hạnh Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,278,010