Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

6. Bộ Bảo Tích (63 bộ)

09/02/201212:15(Xem: 9437)
6. Bộ Bảo Tích (63 bộ)

Bộ Bảo Tích

0310, Đại Bảo Tích Kinh, 120 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

0311, Đại Phương Quảng Tam Giới Kinh, 3 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0312, Phật Thuyết Như Lai Bất Tư Nghị Bí Mật Đại Thừa Kinh, 20 quyển, [ Tống Pháp Hộ dịch ]

0313, A Súc Phật Quốc Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0314, Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0315a, Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0315b, Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0316, Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, 40 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

0317, Phật Thuyết Bào Thai Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0318, Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0319, Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phật Sát Công Đức Trang Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0320, Phụ Tử Hợp Tập Kinh, 20 quyển, [ Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

0321, Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

Bản dịch của Thích Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0322, Pháp Kính Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Huyền dịch ]

Bản dịch của Thích Đạo Không (Tuệ Quang) 

0323, Úc Ca La Việt Vấn Bồ Tát Hành Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Hạnh Giải (Tuệ Quang)

0324, Phật Thuyết Huyễn Sĩ Nhân Hiền Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Liên Hương (Tuệ Quang)

0325, Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Đôn Hoàng Tam Tạng dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0326, Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Phước Nghiêm (Tuệ Quang)

0327, Phát Giác Tịnh Tâm Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0328, Phật Thuyết Tu Lại Kinh, 1 quyển, [ Tào Ngụy Bạch Duyên dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0329, Phật Thuyết Tu Lại Kinh, 1 quyển, [ Tiền Lương Chi Thi Lôn dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Huệ Dung (Tuệ Quang)

0330, Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Huyền Chi (Tuệ Quang)

0331, Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0332, Phật Thuyết Ưu Điền Vương Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0333, Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0334, Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0335, Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0336, Tu Ma Đề Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0337, Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A thuật Đạt Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0338, Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0339, Đắc Vô Cấu Nữ Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Thích Trí Thiện (Tuệ Quang)

0340, Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghị Phật Cảnh Giới Kinh, 2 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0341, Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn Kinh, 3 quyển, [ Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên cộng Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0342, Phật Thuyết Như Huyễn Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0343, Phật Thuyết Thái Tử Xoát Hộ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Ngộ Tùng (Tuệ Quang)

0344, Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0345, Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0346, Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0347, Đại Thừa Hiển Thức Kinh, 2 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

Bản dịch của Thích Đạo Không (Tuệ Quang)

0348, Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0349, Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

Bản dịch của Thích Nữ Huệ Dung (Tuệ Quang)

0350, Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

Bản dịch của Thích Ngộ Tùng (Tuệ Quang)

0351, Phật Thuyết Ma Ha Diễn Bảo Nghiêm Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0352, Phật Thuyết Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp Kinh, 5 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0353, Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

Bản dịch của HT Thích Trí Quang

Bản dịch giải của HT Thích Thanh Từ

Bản dịch của HT Thích Đức Niệm

Bản dịch của Thích Tuệ Sỹ

Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0354, Tỳ Da Sa Vấn Kinh, 2 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0355, Nhập Pháp Giới Thể Tánh Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Huệ Dung (Tuệ Quang)

0356, Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0357, Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Kinh, 2 quyển, [ Nguyên Ngụy Đàm Ma Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0358, Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La đẳng dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Huệ Dung (Tuệ Quang)

0359, Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Kinh, 5 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch của Thích Trí Thiện (Tuệ Quang)

0360, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh, 2 quyển, [ Tào Ngụy Khang Tăng Khải dịch ]

Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

Bản dịch của Tâm Tịnh

0361, Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, 4 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Huệ Dung (Tuệ Quang)

0362, Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh, 2 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Huyền Chi (Tuệ Quang)

0363, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0364, Phật Thuyết Đại A Di Đà Kinh, 2 quyển, [ Tống Vương Nhật Hưu Giáo tập ]

Bản dịch của Thích Nữ Liên Hương (Tuệ Quang)

0365, Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Lương Da Xá dịch ]

Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

Bản dịch của HT Thích Thiền Tâm

Bản dịch của Thích Quang Chánh (Tuệ Quang)

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0366, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

Bản dịch của Vạn Phật Thánh Thành

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0367, Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

Bản dịch của Như Hoà

0368, Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bổn Đắc Sinh Tịnh Độ Thần Chú, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La trọng dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0369, A Di Đà Phật Thuyết Chú, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0370, A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0371, Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Kí Kinh, 1 quyển, [ Tống Đàm Vô Kiệt dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0372, Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0373, Hậu Xuất A Di Đà Phật Kệ, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,297,978