Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

23. Bộ Mục Lục (39 bộ)

09/02/201212:15(Xem: 10265)
23. Bộ Mục Lục (39 bộ)

Bộ Mục Lục

2145, Xuất Tam Tạng Kí Tập, 15 quyển, [ Lương Tăng Hữu soạn ]

2146, Chúng Kinh Mục Lục, 7 quyển, [ Tùy Pháp Kinh Đẳng soạn ]

2147, Chúng Kinh Mục Lục, 5 quyển, [ Tùy Ngạn Tông soạn ]

2148, Chúng Kinh Mục Lục, 5 quyển, [ Đường Tĩnh Thái soạn ]

2149, Đại Đường Nội Điển Lục, 10 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2150, Tục Đại Đường Nội Điển Lục, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2151, Cổ Kim dịch Kinh Đồ Kỉ, 4 quyển, [ Đường Tĩnh Mại soạn ]

2152, Tục Cổ Kim dịch Kinh Đồ Kỉ, 1 quyển, [ Đường Trí Thăng soạn ]

2153, Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục, 15 quyển, [ Đường Minh Thuyên Đẳng soạn ]

2154, Khai Nguyên Thích Giáo Lục, 20 quyển, [ Đường Trí Thăng soạn ]

2155, Khai Nguyên Thích Giáo Lục Lược Xuất, 4 quyển, [ Đường Trí Thăng soạn ]

2156, Đại Đường Trinh Nguyên Tục Khai Nguyên Thích Giáo Lục, 3 quyển, [ Đường Viên Chiếu tập ]

2157, Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục, 30 quyển, [ Đường Viên Chiếu soạn ]

2158, Tục Trinh Nguyên Thích Giáo Lục, 1 quyển, [ Nam Đường Hằng An tập ]

2159, Truyện Giáo Đại Sư Tương Lai Đài Châu Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Tối Trừng soạn ]

2160, Truyện Giáo Đại Sư Tương Lai Việt Châu Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Tối Trừng soạn ]

2161, Ngự Thỉnh Lai Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Không Hải soạn ]

2162, Căn Bổn Đại Hòa Thượng Chân Tích Sách Tử Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ ]

2163, Thường Hiểu Hòa Thượng Thỉnh Lai Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Thường Hiểu soạn ]

2164, Linh Nham Tự Hòa Thượng Thỉnh Lai Pháp Môn Đạo Cụ Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Hành soạn ]

2165, Nhật Bản Quốc Thừa Hòa Ngũ Niên Nhập Đường Cầu Pháp Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Nhân soạn ]

2166, Từ Giác Đại Sư Tại Đường Tống Tiến Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Nhân soạn ]

2167, Nhập Đường Tân Cầu Thánh Giáo Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Nhân soạn ]

2168a, Huệ Vận Thiền Sư Tương Lai Giáo Pháp Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Huệ Vận soạn ]

2168b, Huệ Vận Luật Sư Thư Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Huệ Vận soạn ]

2169, Khai Nguyên Tự Cầu Đắc Kinh Sớ Kí Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Trân soạn ]

2170, Phước Châu Ôn Châu Đài Châu Cầu Đắc Kinh Luật Luận Sớ Kí Ngoại Thư Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Trân soạn ]

2171, Thanh Tự Cầu Pháp Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Trân soạn ]

2172, Nhật Bản Tỳ Kheo Viên Trân Nhập Đường Cầu Pháp Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Trân soạn ]

2173, Trí Chứng Đại Sư Thỉnh Lai Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Trân soạn ]

2174a, Tân Thư Tả Thỉnh Lai Pháp Môn Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Tông Duệ soạn ]

2174b, Thiện Lâm Tự Tông Duệ Tăng Chánh Mục Lục, 1 quyển, [ ]

2175, Lục Ngoại Kinh Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ ]

2176, Chư A Đồ Lê Chân Ngôn Mật Giáo Bộ Loại Tổng Lục, 2 quyển, [ Nhật Bản An Nhiên tập ]

2177, Hoa Nghiêm Tông Chương Sớ Tịnh Nhân Minh Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Siêu lục ]

2178, Thiên Đài Tông Chương Sớ, 1 quyển, [ Nhật Bản Huyền Nhật lục ]

2179, Tam Luận Tông Chương Sớ, 1 quyển, [ Nhật Bản An Viễn lục ]

2180, Pháp Tương Tông Chương Sớ, 1 quyển, [ Nhật Bản Bình Tộ lục ]

2181, Chú Tiến Pháp Tương Tông Chương Sớ, 1 quyển, [ Nhật Bản Tạng Tuấn soạn ]

2182, Luật Tông Chương Sớ, 1 quyển, [ Nhật Bản Vinh ổn lục ]

2183, Đông Vực Truyện Đăng Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Vĩnh Siêu tập ]

2184, Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục, 3 quyển, [ Cao Lệ Nghĩa Thiên lục ]
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,061,027