Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

20. Bộ Sử Truyện (94 bộ)

09/02/201212:15(Xem: 9718)
20. Bộ Sử Truyện (94 bộ)

Bộ Sử Truyện

2026, Soạn Tập Tam Tạng Cập Tạp Tạng Truyện, 1 quyển, [ Thất dịch ]

2027, Ca Diếp Kết Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

2028, Ca Đinh Tỳ Kheo Thuyết Đương Lai Biến Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

2029, Phật Sử Tỳ Kheo Ca Chiên Duyên Thuyết Pháp Một Tận Kệ Bách Nhị Thập Chương, 1 quyển, [ Thất dịch ]

2030, Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kí, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Thích Chúc Hiền

2031, Dị Bộ Tông Luân Luận, 1 quyển, [ Thế Hữu Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

2032, Thập Bát Bộ Luận, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

2033, Bộ Chấp Dị Luận, 1 quyển, [ Thiên Hữu Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

2034, Lịch Đại Tam Bảo Kỉ, 15 quyển, [ Tùy Phí Trường Phòng soạn ]

2035, Phật Tổ Thống Kỉ, 54 quyển, [ Tống Chí Bàn soạn ]

2036, Phật Tổ Lịch Đại Thông Tái, 22 quyển, [ Nguyên Niệm Thường tập ]

2037, Thích Thị Kê Cổ Lược, 4 quyển, [ Nguyên Giác Ngạn biên ]

2038, Thích Giám Kê Cổ Lược Tục Tập, 3 quyển, [ Minh Huyễn Luân biên ]

2039, Tam Quốc Di Sự, 5 quyển, [ Cao Lệ Nhất Nhiên soạn ]

2040, Thích Ca Phổ, 5 quyển, [ Lương Tăng Hữu soạn ]

2041, Thích Ca Thị Phổ, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2042, A Dục Vương Truyện, 7 quyển, [ Tây Tấn An Pháp Khâm dịch ]

2043, A Dục Vương Kinh, 10 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

2044, Thiên Tôn Thuyết A Dục Vương Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

2045, A Dục Vương Tức Hoại Mục Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Phù Tần Đàm Ma Nan Đề dịch ]

2046, Mã Minh Bồ Tát Truyện, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

2047a, Thọ Bồ Tát Truyện, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

2047b, Thọ Bồ Tát Truyện, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

2048, Đề Bà Bồ Tát Truyện, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

2049, Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Thích Chúc Hiền

2050, Tùy Thiên Đài Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện, 1 quyển, [ Tùy Quán Đảnh soạn ]

2051, Đường Hộ Pháp Sa Môn Pháp Lâm Biệt Truyện, 3 quyển, [ Đường Ngạn Tông soạn ]

2052, Đại Đường Cố Tam Tạng Huyền Trang Pháp Sư Hành Trạng, 1 quyển, [ Đường Minh Tường soạn ]

2053, Đại Đường Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện, 10 quyển, [ Đường Tuệ Lập Bổn . Ngạn Tông Tiên ]

2054, Đường Đại Tiến Phước Tự Cố Tự Chủ Phiên Kinh Đại Đức Pháp Tạng Hòa Thượng Truyện, 1 quyển, [ Tân La Thôi Trí Viễn soạn ]

2055, Huyền Tông Triêu Phiên Kinh Tam Tạng Thiện Vô Úy Tặng Hồng Lư Khanh Hành Trạng, 1 quyển, [ Đường Lý Hoa soạn ]

2056, Đại Đường Cố Đại Đức Tặng Ti Không Đại Biện Chánh Quảng Trí Bất Không Tam Tạng Hành Trạng, 1 quyển, [ Đường Triệu Thiên soạn ]

2057, Đại Đường Thanh Tự Tam Triêu Cung Phụng Đại Đức Hành Trạng, 1 quyển, [ ]

2058, Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện, 6 quyển, [ Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ cộng Đàm Diệu dịch ]

2059, Cao Tăng Truyện, 14 quyển, [ Lương Tuệ Kiểu soạn ]

2060, Tục Cao Tăng Truyện, 30 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2061, Tống Cao Tăng Truyện, 30 quyển, [ Tống Tán Ninh Đẳng soạn ]

2062, Đại Minh Cao Tăng Truyện, 8 quyển, [ Minh Như Tinh soạn ]

2063, Tỳ Kheo Ni Truyện, 4 quyển, [ Lương Bảo Xướng soạn ]

2064, Thần Tăng Truyện, 9 quyển, [ ]

2065, Hải Đông Cao Tăng Truyện, 2 quyển, [ Cao Lệ Giác Huấn soạn ]

2066, Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện, 2 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

2067, Hoằng Tán Pháp Hoa Truyện, 10 quyển, [ Đường Huệ Tường soạn ]

2068, Pháp Hoa Truyện Kí, 10 quyển, [ Đường Tăng Tường soạn ]

2069, Thiên Đài Cửu Tổ Truyện, 1 quyển, [ Tống Sĩ Hành biên ]

2070, Vãng Sinh Tây Phương Tịnh Độ Thụy ứng Truyện, 1 quyển, [ ]

2071, Vãng Sinh Truyện, 3 quyển, [ Tống Giới Châu tự ]

2072, Vãng Sinh Tập, 3 quyển, [ Minh Châu Hoằng tập ]

2073, Hoa Nghiêm Kinh Truyện Kí, 5 quyển, [ Đường Pháp Tạng tập ]

2074, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Cảm ứng Truyện, 1 quyển, [ Đường Huệ Anh soạn . Hồ U Trinh toản ]

2075, Lịch Đại Pháp Bảo Kí, 1 quyển, [ ]

2076, Cảnh Đức Truyện Đăng Lục, 30 quyển, [ Tống Đạo Nguyên toản ]

2077, Tục Truyện Đăng Lục, 36 quyển, [ ]

2078, Truyện Pháp Chánh Tông Kí, 9 quyển, [ Tống Khế Tung biên ]

2079, Truyện Pháp Chánh Tông Định Tổ Đồ, 1 quyển, [ Tống Khế Tung soạn ]

2080, Truyện Pháp Chánh Tông Luận, 2 quyển, [ Tống Khế Tung biên ]

2081, Lưỡng Bộ Đại Pháp Tương Thừa Sư Tư Phó Pháp Kí, 2 quyển, [ Đường Hải Vân kí ]

2082, Minh Báo Kí, 3 quyển, [ Đường Đường Lâm soạn ]

2083, Thích Môn Tự Kính Lục, 2 quyển, [ Đường Hoài Tín thuật ]

2084, Tam Bảo Cảm ứng Yếu Lược Lục, 3 quyển, [ Tống Phi Trọc tập ]

2085, Cao Tăng Pháp Hiển Truyện, 1 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển kí ]

2086, Bắc Ngụy Tăng Huệ Sinh Sử Tây Vực Kí, 1 quyển, [ ]

2087, Đại Đường Tây Vực Kí, 12 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch . Biện Ky soạn ]

Bản dịch của Thích Như Điển

2088, Thích Ca Phương Chí, 2 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2089, Du Phương Kí Sao, 1 quyển, [ Tân La Tuệ Siêu Đường Viên Chiếu Đẳng soạn ]

2090, Thích Ca Mâu Ni Như Lai Tượng Pháp Diệt Tận Chi Kí, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]

2091, Đôn Hoàng Lục, 1 quyển, [ ]

2092, Lạc Dương Ca Lam Kí, 5 quyển, [ Nguyên Ngụy Dương Huyễn Chi soạn ]

2093, Tự Tháp Kí, 1 quyển, [ Đường Đoạn Thành Thức soạn ]

2094, Lương Kinh Tự Kí, 1 quyển, [ ]

2095, Lư Sơn Kí, 5 quyển, [ Tống Trần Thuấn Du soạn ]

2096, Thiên Đài Sơn Kí, 1 quyển, [ Đường Từ Linh Phủ soạn ]

2097, Nam Nhạc Tổng Thắng Tập, 3 quyển, [ Tống Trần Điền Phu soạn ]

2098, Cổ Thanh Lương Truyện, 2 quyển, [ Đường Tuệ Tường soạn ]

2099, Quảng Thanh Lương Truyện, 3 quyển, [ Tống Duyên Nhất biên ]

2100, Tục Thanh Lương Truyện, 2 quyển, [ Tống Trương Thương Anh thuật ]

2101, Bổ Đà Lạc Ca Sơn Truyện, 1 quyển, [ Nguyên Thịnh Hi Minh thuật ]

2102, Hoằng Minh Tập, 14 quyển, [ Lương Tăng Hữu soạn ]

2103, Quảng Hoằng Minh Tập, 30 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2104, Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành, 4 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2105, Tục Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành, 1 quyển, [ Đường Trí Thăng soạn ]

2106, Tập Thần Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục, 3 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2107, Đạo Tuyên Luật Sư Cảm Thông Lục, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2108, Tập Sa Môn Bất ứng Bái Tục Đẳng Sự, 6 quyển, [ Đường Ngạn Tông toản lục ]

2109, Phá Tà Luận, 2 quyển, [ Đường Pháp Lâm soạn ]

2110, Biện Chánh Luận, 8 quyển, [ Đường Pháp Lâm soạn ]

2111, Thập Môn Biện Hoặc Luận, 3 quyển, [ Đường Phục Lễ soạn ]

2112, Chân Chánh Luận, 3 quyển, [ Đường Huyền Nghi soạn ]

2113, Bắc Sơn Lục, 10 quyển, [ Đường Thần Thanh soạn . Tuệ Bảo chú ]

2114, Hộ Pháp Luận, 1 quyển, [ Tống Trương Thương Anh thuật ]

2115, Phiêu Tân Văn Tập, 19 quyển, [ Tống Khế Tung soạn ]

2116, Biện Ngụy Lục, 5 quyển, [ Nguyên Tường Mại soạn ]

2117, Tam Giáo Bình Tâm Luận, 2 quyển, [ Nguyên Lưu Mật soạn ]

2118, Chiết Nghi Luận, 5 quyển, [ Sư Tử Tỳ Kheo thuật chú ]

2119, Tự Sa Môn Huyền Trang Thượng Biểu Kí, 1 quyển, [ ]

2120, Đại Tông Triêu Tặng Ti Không Đại Biện Chánh Quảng Trí Tam Tạng Hòa Thượng Biểu Chế Tập, 6 quyển, [ Đường Viên Chiếu tập ]

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,941,152