Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

10. Bộ Mật Giáo (572 bộ)

09/02/201212:15(Xem: 12577)
10. Bộ Mật Giáo (572 bộ)

Bộ Mật Giáo

0848, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh, 7 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy Nhất Hành dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0849, Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Thuyết Yếu Lược Niệm Tụng Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Kim Cương dịch ]

0850, Nhiếp Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Nhập Liên Hoa Thai Tạng Hải Hội Bi Sinh Mạn Đồ La Quảng Đại Niệm Tụng Nghi Quỹ Cúng Dường Phương Tiện Hội, 3 quyển, [ Đường Thâu Bà Ca La dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1, Quyển 2, Quyển 3)

0851, Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Quảng Đại Nghi Quỹ, 3 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Vọng Chi – Huyền Thanh

0852a, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sinh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu Nghi Quỹ Cúng Dường Phương Tiện Hội, 2 quyển, [ Đường Pháp Toàn soạn ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang) - Quyển Thượng

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang) - Quyển Hạ

0852b, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sinh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu Nghi Quỹ, 2 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Huyền Thanh (quyển hạ)

0853, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bồ Đề Tràng Tiêu Xí Phổ Thông Chân Ngôn Tạng Quảng Đại Thành Tựu Du Già, 3 quyển, [ Đường Pháp Toàn tập ]

0854, Thai Tạng Phạm Tự Chân Ngôn, 2 quyển, [ Thất dịch ]

0855, Thanh Tự Quỹ Kí, 1 quyển, [ ]

0856, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Lược Kì Thất Chi Niệm Tụng Tùy Hành Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0857, Đại Nhật Kinh Lược Nhiếp Niệm Tụng Tùy Hành Pháp ( Diệc Danh Ngũ Chi Lược Niệm Tụng Yếu Hành Pháp ), 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0858, Đại Tỳ Lô Giá Na Lược Yếu Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Vọng Chi và Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0859, Cúng Dường Nghi Thức, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Vọng Chi và Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0860, Đại Nhật Kinh Trì Tụng Thứ Đệ Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Vọng Chi – Huyền Thanh

0861, Tỳ Lô Giá Na Ngũ Tự Chân Ngôn Tu Tập Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0862, A Đồ Lê Đại Mạn Đồ La Quán Đảnh Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

0863, Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh A Đồ Lê Chân Thật Trí Phẩm Trung A Đồ Lê Trụ A Tự Quán Môn, 1 quyển, [ Đường Duy Cẩn thuật ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0864a, Đại Nhật Như Lai Kiếm Ấn, 1 quyển, [ ]

0864b, Thai Tạng Kim Cương Giáo Pháp Danh Hiệu, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Thao tập ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0865, Kim Cương Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0866, Kim Cương Đảnh Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Kinh, 4 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1, Quyển 2, Quyển 3, Quyển 4)

0867, Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Già Du Kì Kinh, 2 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0868, Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thật Kinh, 3 quyển, [ Đường Bát Nhã dịch ]

Bản dịch của Vọng Chi và Huyền Thanh

0869, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Thập Bát Hội Chỉ Quy, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0870, Lược thuật Kim Cương Đảnh Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng Pháp Môn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0871, Kim Cương Đảnh Du Già Lược thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0872, Kim Cương Đảnh Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0873, Kim Cương Đảnh Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0874, Kim Cương Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0875, Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0876, Kim Cương Đảnh Du Già Tu Tập Tỳ Lô Giá Na Tam Ma Địa Pháp, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

0877, Kim Cương Đảnh Kinh Tỳ Lô Giá Na Nhất Bách Bát Tôn Pháp Thân Khế Ấn, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy . Nhất Hành dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0878, Kim Cương Đảnh Kinh Kim Cương Giới Đại Đạo Trường Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tự Thọ Dụng Thân Nội Chứng Trí Quyến Chúc Pháp Thân Dị Danh Phật Tối Thượng Thừa Bí Mật Tam Ma Địa Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0879, Kim Cương Đảnh Du Già Tam Thập Thất Tôn Lễ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0880, Du Già Kim Cương Đảnh Kinh Thích Tự Mẫu Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0881, Hiền Kiếp Thập Lục Tôn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0882, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, 30 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10)

Bàn dịch của Huyền Thanh (Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20)

Bản dịch của Huyền Thanh (Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30)

0883, Phật Thuyết Bí Mật Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch của Mật Tạng VN Số 1

0884, Phật Thuyết Bí Mật Tương Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (ThượngTrungHạ)

0885, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Tối Thượng Bí Mật Đại Giáo Vương Kinh, 7 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7)

0886, Phật Thuyết Kim Cương Trường Trang Nghiêm Bát Nhã Ba La Mật Đa Giáo Trung Nhất Phân, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0887, Phật Thuyết Vô Nhị Bình Đẳng Tối Thượng Du Già Đại Giáo Vương Kinh, 6 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0888, Nhất Thiết Bí Mật Tối Thượng Danh Nghĩa Đại Giáo Vương Nghi Quỹ, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0889, Nhất Thiết Như Lai Đại Bí Mật Vương Vị Tằng Hữu Tối Thượng Vi Diệu Đại Mạn Noa La Kinh, 5 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0890, Phật Thuyết Du Già Đại Giáo Vương Kinh, 5 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0891, Phật Thuyết Huyễn Hóa Võng Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng Nghi Quỹ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0892, Phật Thuyết Đại Bi Không Trí Kim Cương Đại Giáo Vương Nghi Quỹ Kinh, 5 quyển, [ Tống Pháp Hộ dịch ]

0893a, Tô Tất Địa Yết La Kinh, 3 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

0893b, Tô Tất Địa Yết La Kinh, 3 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

0893c, Tô Tất Địa Yết La Kinh, 3 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

0894a, Tô Tất Địa Yết La Cúng Dường Pháp, 3 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

0894b, Tô Tất Địa Yết La Cúng Dường Pháp, 2 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

0895a, Tô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn Kinh, 3 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển Thượng, Quyển Trung, Quyển Hạ)

0895b, Tô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn Kinh, 2 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

0896, Diệu Tý Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 4 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh(Quyển 1)

Bản dịch của Huyền Thanh(Quyển 2)

Bản dịch của Huyền Thanh(Quyển 3)

Bản dịch của Huyền Thanh(Quyển 4)

0897, Nhuy Hứ Da Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0898, Phật Thuyết Tỳ Nại Da Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0899, Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Tâm Địa Pháp Môn Thành Tựu Nhất Thiết Đà La Ni Tam Chủng Tất Địa, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0900, Thập Bát Khế Ấn, 1 quyển, [ Đường Huệ Quả tạo ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0901, Đà La Ni Tập Kinh, 12 quyển, [ Đường A Địa Cù Đa dịch ]

0902, Tổng Thích Đà La Ni Nghĩa Tán, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0903, Đô Bộ Đà La Ni Mục, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0904, Niệm Tụng Kết Hộ Pháp Phổ Thông Chư Bộ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí thuật ]

0905, Tam Chủng Tất Địa Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Đà La Ni Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0906, Phật Đảnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Tam Thân Phật Quả Tam Chủng Tất Địa Chân Ngôn Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0907, Phật Đảnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Đà La Ni, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0908, Kim Cương Đảnh Du Già Hộ Ma Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0909, Kim Cương Đảnh Du Già Hộ Ma Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0910, Phạm Thiên Trạch Địa Pháp, 1 quyển, [ ]

0911, Kiến Lập Mạn Đồ La Cập Giản Trạch Địa Pháp, 1 quyển, [ Đường Tuệ Lâm tập ]

0912, Kiến Lập Mạn Đồ La Hộ Ma Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

0913, Hỏa Hồng Cúng Dường Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

0914, Hỏa Hồng Quỹ Biệt Lục, 1 quyển, [ ]

0915, Thọ Bồ Đề Tâm Giới Nghi, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0916, Thọ Ngũ Giới Bát Giới Văn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0917, Vô Úy Tam Tạng Thiện Yếu, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0918, Chư Phật Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0919, Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0920, Phật Tâm Kinh, 2 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0921, A Súc Như Lai Niệm Tụng Cúng Dường Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0922, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Tiêu Tai Trừ Nan Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0923, Dược Sư Như Lai Quán Hành Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0924a, Dược Sư Như Lai Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0924b, Dược Sư Như Lai Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0924c, Dược Sư Nghi Quỹ Nhất Cụ, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0925, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ, 2 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0926, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ Cúng Dường Pháp, 1 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0927, Dược Sư Thất Phật Cúng Dường Nghi Quỹ Như Ý Vương Kinh, 1 quyển, [ Thanh Công Bố Tra Bố dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0928, Tu Dược Sư Nghi Quỹ Bố Đàn Pháp, 1 quyển, [ Thanh A Vượng Trát Thập Bổ dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0929, Tịnh Lưu Ly Tịnh Độ Phiếu, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0930, Vô Lượng Thọ Như Lai Quán Hành Cúng Dường Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0931, Kim Cương Đảnh Kinh Quán Tự Tại Vương Như Lai Tu Hành Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0932, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Quán Tự Tại Vương Như Lai Tu Hành Pháp, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0933, Cửu Phẩm Vãng Sinh A Di Đà Tam Ma Địa Tập Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0934, Phật Thuyết Vô Lượng Công Đức Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyên Thanh

0935, Cực Lạc Nguyện Văn, 1 quyển, [ Thanh Đạt Lạt Ma Hách Bốc Sở Tát Mộc Đan Đạt Nhĩ Cát dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0936, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0937, Phật Thuyết Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0938, Thích Ca Văn Ni Phật Kim Cương Nhất Thừa Tu Hành Nghi Quỹ Pháp Phẩm, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0939, Phật Thuyết Đại Thừa Quán Tưởng Mạn Noa La Tịnh Chư Ác Thú Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển Thượng, Quyển Hạ)

0940, Phật Thuyết Đế Thích Nham Bí Mật Thành Tựu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0941, Thích Ca Mâu Ni Phật Thành Đạo Tại Bồ Đề Thọ Hàng Ma Tán, 1 quyển, [ ]

0942, Thích Ca Phật Tán, 1 quyển, [ Thanh Đạt Lạt Ma Tát Mục Đan Đạt Nhĩ Cát dịch ]

0943, Phật Thuyết Vô Năng Thắng Phiên Vương Như Lai Trang Nghiêm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0944a, Đại Phật Đảnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đà La Ni, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0944b, Đại Phật Đảnh Đại Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0945, Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hành Thủ Lăng Nghiêm Kinh, 10 quyển, [ Đường Bàn Lạt Mật Đế dịch ]

Bản dịch của Tâm Minh Lê Đình Thám

Bản dịch giải của Thích Duy Lực

Bản giảng giải của Pháp Sư Từ Thông

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0946, Đại Phật Đảnh Quảng Tụ Đà La Ni Kinh, 4 quyển, [ ]

Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0947, Đại Phật Đảnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bàn Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhất Thiết Chú Vương Đà La Ni Kinh Đại Uy Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Phẩm, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0948, Kim Luân Vương Phật Đảnh Yếu Lược Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0949, Kì Đặc Tối Thắng Kim Luân Phật Đảnh Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Yếu, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0950, Bồ Đề Trường Sở Thuyết Nhất Tự Đảnh Luân Vương Kinh, 5 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0951, Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Kinh, 5 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

0952, Ngũ Phật Đảnh Tam Muội Đà La Ni Kinh, 4 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

0953, Nhất Tự Kì Đặc Phật Đảnh Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0954a, Nhất Tự Đảnh Luân Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí - Huyền Thanh

0954b, Nhất Tự Đảnh Luân Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí – Huyền Thanh

0955, Nhất Tự Đảnh Luân Vương Du Già Quán Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0956, Đại Đà La Ni Mạt Pháp Trung Nhất Tự Tâm Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0957, Kim Cương Đảnh Nhất Tự Đảnh Luân Vương Du Già Nhất Thiết Thời Xử Niệm Tụng Thành Phật Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0958, Kim Cương Đảnh Kinh Nhất Tự Đảnh Luân Vương Nghi Quỹ Âm Nghĩa, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0959, Đảnh Luân Vương Đại Mạn Đồ La Quán Đảnh Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Biện Hoằng tập ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí - Huyền Thanh

0960, Nhất Thiết Như Lai Thuyết Phật Đảnh Luân Vương Nhất Bách Bát Danh Tán, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0961, Như Ý Bảo Châu Chuyển Luân Bí Mật Hiện Thân Thành Phật Kim Luân Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0962, Bảo Tất Địa Thành Phật Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0963, Phật Thuyết Sí Thịnh Quang Đại Uy Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0964, Phật Thuyết Đại Uy Đức Kim Luân Phật Đảnh Sí Thịnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nan Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0965, Đại Diệu Kim Cương Đại Cam Lộ Quân Noa Lợi Diễm Man Sí Thịnh Phật Đảnh Kinh, 1 quyển, [ Đường Đạt Ma Tê Na dịch ]

Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0966, Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Thuyết Trừ Tai Giáo Lệnh Pháp Luân, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0967, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Phật Đà Ba Lợi dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

Bản dịch của Huyền Thanh

0968, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Đỗ Hành Khải dịch ]

Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0969, Phật Đảnh Tối Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0970, Tối Thắng Phật Đảnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0971, Phật Thuyết Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0972, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0973, Tôn Thắng Phật Đảnh Tu Du Già Pháp Quỹ Nghi, 2 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0974a, Tối Thắng Phật Đảnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

Bản dịch của Huyền Thanh

0974b, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0974c, Gia Cú Linh Nghiệm Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kí, 1 quyển, [ Đường Vũ Triệt thuật ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0974d, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Chú Nghĩa, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0974e, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Chân Ngôn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí - Huyền Thanh

0974f, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Biệt Pháp, 1 quyển, [ Đường Nhược Na dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0975, Bạch Tản Cái Đại Phật Đảnh Vương Tối Thắng Vô Bỉ Đại Uy Đức Kim Cương Vô Ngại Đại Đạo Trường Đà La Ni Niệm Tụng Pháp Yếu, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0976, Phật Đảnh Đại Bạch Tản Cái Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0977, Phật Thuyết Đại Bạch Tản Cái Tổng Trì Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Chân Trí đẳng dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0978, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Ô Sắt Nị Sa Tối Thắng Tổng Trì Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0979, Vu Sắt Ni Sa Tỳ Tả Dã Đà La Ni, 1 quyển, [ Cao Lệ Chỉ Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0980, Đại Thắng Kim Cương Phật Đảnh Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0981, Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Nhãn Tu Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành kí ]

0982, Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0983a, Phật Thuyết Đại Khổng Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Trường Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí và Huyền Thanh

0983b, Khổng Tước Kinh Chân Ngôn Đẳng Phạm Bổn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0984, Khổng Tước Vương Chú Kinh, 2 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

0985, Phật Thuyết Đại Khổng Tước Chú Vương Kinh, 3 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0986, Đại Kim Sắc Khổng Tước Vương Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0987, Phật Thuyết Đại Kim Sắc Khổng Tước Vương Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0988, Khổng Tước Vương Chú Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0989, Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0990, Đại Vân Kinh Kì Vũ Đàn Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0991, Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh, 2 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0992, Đại Phương Đẳng Đại Vân Kinh Thỉnh Vũ Phẩm Đệ Lục Thập Tứ, 1 quyển, [ Bắc Châu Xà Na Da Xá dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0993, Đại Vân Kinh Thỉnh Vũ Phẩm Đệ Lục Thập Tứ, 1 quyển, [ Bắc Châu Xà Na Da Xá dịch ]

0994, Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0995, Nhân Vương Bát Nhã Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0996, Nhân Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0997, Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Kinh, 10 quyển, [ Đường Bát Nhã cộng Mâu Ni Thất Lợi dịch ]

0998, Phật Thuyết Hồi Hướng Luân Kinh, 1 quyển, [ Đường Thi La Đạt Ma dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0999, Phật Thuyết Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Thổ Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển Thượng, Quyển Trung, Quyển Hạ)

1000, Thành Tựu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Vương Du Già Quán Trí Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1001, Pháp Hoa Mạn Đồ La Uy Nghi Hình Sắc Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1002, Bất Không Quyến Tác Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chân Ngôn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1003, Đại Lạc Kim Cương Bất Không Chân Thật Tam Muội Da Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Lý Thú Thích, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1004, Bát Nhã Ba La Mật Đa Lý Thú Kinh Đại Lạc Bất Không Tam Muội Chân Thật Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát Đẳng Nhất Thập Thất Thánh Đại Mạn Đồ La Nghĩa thuật, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1005a, Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1005b, Bảo Lâu Các Kinh Phạm Tự Chân Ngôn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1006, Quảng Đại Bảo Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh, 3 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1007, Mưu Lê Mạn Đà La Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

1008, Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1009, Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1010, Phật Thuyết Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1011, Phật Thuyết Vô Lượng Môn Vi Mật Trì Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1012, Phật Thuyết Xuất Sinh Vô Lượng Môn Trì Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]

1013, A Nan Đà Mục Khư Ni A Ly Đà Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

1014, Vô Lượng Môn Phá Ma Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Công Đức Trực . Huyền Sướng dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1015, Phật Thuyết A Nan Đà Mục Khư Ni A Ly Đà Lân Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

1016, Xá Lợi Phất Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

1017, Phật Thuyết Nhất Hướng Xuất Sinh Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1018, Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Nghiêm dịch ]

1019, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm Tứ Thập Nhị Tự Quán Môn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1020, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm Đốn Chứng Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân Tự Luân Du Già Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1021, Hoa Nghiêm Kinh Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1022a, Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1022b, Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hiển (Tuệ Quang)

Bản dịch của Bùi Đức Huề

1023, Nhất Thiết Như Lai Chánh Pháp Bí Mật Khiếp Ấn Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1024, Vô Cấu Tịnh Quang Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Di Đà Sơn dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1025, Phật Đảnh Phóng Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm Đà La Ni Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1026, Phật Thuyết tạo Tháp Duyên Mệnh Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1027a, Kim Cương Quang Diễm Chỉ Phong Vũ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1027b, Kim Cương Quang Diễm Chỉ Phong Vũ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1028a, Phật Thuyết Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1028b, Đồng Tử Kinh Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1029, Phật Thuyết An Trạch Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

1030, Quán Tự Tại Đại Bi Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1031, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Du Già Quán Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1032, Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1033, Kim Cương Khủng Phố Tập Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1034, Chú Ngũ Thủ, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1035, Thiên Chuyển Đà La Ni Quán Thế Âm Bồ Tát Chú, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1036, Thiên Chuyển Đại Minh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1037, Quán Tự Tại Bồ Tát Thuyết Phổ Hiền Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1038, Thanh Tịnh Quán Thế Âm Phổ Hiền Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1039, A Lợi Đa La Đà La Ni A Lỗ Lực Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1040, Kim Cương Đảnh Hàng Tam Thế Đại Nghi Quỹ Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Nhất Thiết Như Lai Liên Hoa Đại Mạn Đồ La Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1041, Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Nhất Ấn Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1042, Quán Tự Tại Bồ Tát Đại Bi Trí Ấn Chu Biến Pháp Giới Lợi Ích Chúng Sinh Huân Chân Như Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1043, Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Nan Đề dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1044, Phật Thuyết Lục Tự Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1045a, Phật Thuyết Lục Tự Thần Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1045b, Lục Tự Thần Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1046, Lục Tự Đại Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1047, Phật Thuyết Thánh Lục Tự Đại Minh Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1048, Phật Thuyết Đại Hộ Minh Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1049, Thánh Lục Tự Tăng Thọ Đại Minh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1050, Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh, 4 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1051, Phật Thuyết Nhất Thiết Phật Nhiếp Tương ứng Đại Giáo Vương Kinh Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1052, Tán Quán Thế Âm Bồ Tát Tụng, 1 quyển, [ Đường Tuệ Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1053, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Công Đức Tán, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1054, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1055, Phật Thuyết Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1056, Kim Cương Đảnh Du Già Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Tu Hành Nghi Quỹ Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1057a, Thiên Nhãn Thiên Tý Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú Kinh, 2 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1057b, Thiên Nhãn Thiên Tý Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú Kinh, 2 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1058, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Mỗ Đà La Ni Thân Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1059, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Trì Bệnh Hợp Dược Kinh, 1 quyển, [ Đường Già Phạm Đạt Ma dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1060, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Già Phạm Đạt Ma dịch ]

Bản dịch của HT Thích Thiền Tâm

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

1061, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Chú Bổn, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1062a, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thân Chú Bổn, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1062b, Thế Tôn Thánh Giả Thiên Nhãn Thiên Thủ Thiên Túc Thiên Thiệt Thiên Tý Quán Tự Tại Bồ Đề Tát Đỏa Đát Phạ Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1063, Phiên Đại Bi Thần Chú, 1 quyển, [ ]

1064, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Quảng Minh

1065, Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Tam Muội Tô Phạ La dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1066, Đại Bi Tâm Đà La Ni Tu Hành Niệm Tụng Lược Nghi, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1067, Nhiếp Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại Đà La Ni Kinh Kế Nhất Pháp Trung Xuất Vô Lượng Nghĩa Nam Phương Mãn Nguyện Bổ Đà Lạc Hải Hội Ngũ Bộ Chư Tôn Đẳng Hoằng Thệ Lực Phương Vị Cập Uy Nghi Hình Sắc Chấp Trì Tam Ma Da Tiêu Xí Mạn Đồ La Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1068, Thiên Thủ Quán Âm tạo Thứ Đệ Pháp Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1069, Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Mật Ngôn Niệm Tụng Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1070, Phật Thuyết Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Bắc Châu Da Xá Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1071, Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1072a, Thánh Hạ Dã Hột Lý Phược Đại Uy Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm Cúng Dường Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1072b, Mã Đầu Quán Âm Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1073, Hà Da Yết Rị Bà Tượng Pháp, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1074, Hà Da Yết Rị Bà Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Pháp Đàn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1075, Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1076, Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1077, Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1078, Thất Phật Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1079, Thất Câu Chi Độc Bộ Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1080, Như Ý Luân Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1081, Phật Thuyết Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1082, Quán Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1083, Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1084, Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni Luân Đà La Ni Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1085, Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1086, Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1087, Quán Tự Tại Như Ý Luân Bồ Tát Du Già Pháp Yếu, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1088, Như Ý Luân Bồ Tát Quán Môn Nghĩa Chú Bí Quyết, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1089, Đô Biểu Như Ý Ma Ni Chuyển Luân Thánh Vương Thứ Đệ Niệm Tụng Bí Mật Tối Yếu Lược Pháp, 1 quyển, [ Đường Giải Thoát Sư Tử dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1090, Phật Thuyết Như Ý Luân Liên Hoa Tâm Như Lai Tu Hành Quán Môn Nghi, 1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1091, Thất Tinh Như Ý Luân Bí Mật Yếu Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1092, Bất Không Quyến Tác Thần Biến Chân Ngôn Kinh, 30 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1093, Bất Không Quyến Tác Chú Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1094, Bất Không Quyến Tác Thần Chú Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

1095, Bất Không Quyến Tác Chú Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1096, Bất Không Quyến Tác Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Lý Vô Siểm dịch ]

1097, Bất Không Quyến Tác Đà La Ni Tự Tại Vương Chú Kinh, 3 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1, Quyển 2,Quyển 3)

1098, Phật Thuyết Bất Không Quyến Tác Đà La Ni Nghi Quỹ Kinh, 2 quyển, [ Đường A Mục Khư dịch ]

1099, Phật Thuyết Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Bất Không Vương Bí Mật Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

1100, Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1101, Phật Thuyết Đại Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1102, Kim Cương Đảnh Kinh Đa La Bồ Tát Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1103a, Quán Tự Tại Bồ Tát Tùy Tâm Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1103b, Quán Tự Tại Bồ Tát Đát Phạ Đa Rị Tùy Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1104, Phật Thuyết Thánh Đa La Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1105, Thánh Đa La Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1106, Tán Dương Thánh Đức Đa La Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1107, Thánh Đa La Bồ Tát Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1108a, Thánh Cứu Độ Phật Mẫu Nhị Thập Nhất Chủng Lễ Tán Kinh, 1 quyển, [ Đường An Tạng dịch ]

1108b, Cứu Độ Phật Mẫu Nhị Thập Nhất Chủng Lễ Tán Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1109, Bạch Cứu Độ Phật Mẫu Tán, 1 quyển, [ Thanh A Vượng Trát Thập dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1110, Phật Thuyết Nhất Kế Tôn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1111, Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không chú ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1112, Kim Cương Đảnh Du Già Thanh Cảnh Đại Bi Vương Quán Tự Tại Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1113a, Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ Cao Lệ Chỉ Không Giáo ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1113b, Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Tự Tại Vương Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Tự Tại Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1114, Tỳ Câu Chi Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1115, Quán Tự Tại Bồ Tát A Ma Hài Pháp, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1116, Quảng Đại Liên Hoa Trang Nghiêm Mạn Noa La Diệt Nhất Thiết Tội Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1117, Phật Thuyết Quán Tự Tại Bồ Tát Mẫu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1118, Phật Thuyết Thập Bát Tý Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1119, Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Tu Hành Thành Tựu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1120a, Kim Cương Đảnh Thắng Sớ Du Già Kinh Trung Lược Xuất Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Niệm Tụng Nghi, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1120b, Thắng Sớ Du Già Nghi Quỹ Chân Ngôn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1121, Kim Cương Đảnh Phổ Hiền Du Già Đại Giáo Vương Kinh Đại Nhạc Bất Không Kim Cương Tát Đỏa Nhất Thiết Thời Phương Thành Tựu Nghi, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1122, Kim Cương Đảnh Du Già Tha Hóa Tự Tại Thiên Lý Thú Hội Phổ Hiền Tu Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1123, Kim Cương Đảnh Thắng Sớ Du Già Phổ Hiền Bồ Tát Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1124, Phổ Hiền Kim Cương Tát Đỏa Lược Du Già Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1125, Kim Cương Đảnh Du Già Kim Cương Tát Đỏa Ngũ Bí Mật Tu Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1126, Phật Thuyết Phổ Hiền Mạn Noa La Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1127, Phật Thuyết Phổ Hiền Bồ Tát Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1128, Tối Thượng Đại Thừa Kim Cương Đại Giáo Bảo Vương Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (ThượngHạ)

1129, Phật Thuyết Kim Cương Thủ Bồ Tát Hàng Phục Nhất Thiết Bộ Đa Đại Giáo Vương Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng, Trung, Hạ)

1130, Đại Thừa Kim Cương Kế Châu Bồ Tát Tu Hành Phân, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1131, Thánh Kim Cương Thủ Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1132, Kim Cương Vương Bồ Tát Bí Mật Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1133, Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1134a, Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1134b, Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1135, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1136, Phật Thuyết Nhất Thiết Chư Như Lai Tâm Quang Minh Gia Trì Phổ Hiền Bồ Tát Duyên Mệnh Kim Cương Tối Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1137, Phật Thuyết Thiện Pháp Phương Tiện Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1138a, Kim Cương Bí Mật Thiện Môn Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1138b, Kim Cương Bí Mật Thiện Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1139, Hộ Mệnh Pháp Môn Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1140, Phật Thuyết Duyên Thọ Diệu Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1141, Từ Thị Bồ Tát Lược Tu Du Già Niệm Tụng Pháp, 2 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (ThượngHạ)

1142, Phật Thuyết Từ Thị Bồ Tát Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1143, Phật Thuyết Từ Thị Bồ Tát Thệ Nguyện Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1144, Phật Thuyết Di Lặc Bồ Tát Phát Nguyện Vương Kệ, 1 quyển, [ Thanh Công Bố Tra Bố dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1145, Hư Không Tạng Bồ Tát Năng Mãn Chư Nguyện Tối Thắng Tâm Đà La Ni Cầu Văn Trì Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

1146, Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1147, Thánh Hư Không Tạng Bồ Tát Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1148, Phật Thuyết Hư Không Tạng Bồ Tát Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1149, Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Tốc Tật Đại Thần Nghiệm Bí Mật Thức Kinh, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1150, Chuyển Pháp Luân Bồ Tát Tồi Ma Oán Địch Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1151, Tu Tập Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát Quán Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1152, Phật Thuyết Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Đại Minh Quán Tưởng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1153, Phổ Biến Quang Minh Thanh Tịnh Sí Thịnh Như Ý Bảo Ấn Tâm Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đại Tùy Cầu Đà La Ni Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh(Quyển Thượng)

Bản dịch của Huyền Thanh(Quyển Hạ)

1154, Phật Thuyết Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1155, Kim Cương Đảnh Du Già Tối Thắng Bí Mật Thành Phật Tùy Cầu Tức Đắc Thần Biến Gia Trì Thành Tựu Đà La Ni Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

1156a, Đại Tùy Cầu Tức Đắc Đại Đà La Ni Minh Vương Sám Hối Pháp, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1156b, Tông Duệ Tăng Chánh Ư Đường Quốc Sư Sở Khẩu Thọ, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1157, Hương Vương Bồ Tát Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1158, Địa Tạng Bồ Tát Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Thâu Bà Ca La dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1159a, Mi Diếu Đại Đạo Tâm Khu Sách Pháp, 1 quyển, [ ]

1159b, Phật Thuyết Địa Tạng Bồ Tát Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1160, Nhật Quang Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1161, Phật Thuyết Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cương Lương Da Xá dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

1162, Trì Thế Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1163, Phật Thuyết Vũ Bảo Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1164, Phật Thuyết Đại Thừa Thánh Cát Tường Trì Thế Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1165, Thánh Trì Thế Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1166, Mã Minh Bồ Tát Đại Thần Lực Vô Bỉ Nghiệm Pháp Niệm Tụng Quỹ Nghi, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

1167, Bát Đại Bồ Tát Mạn Đồ La Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1168a, Phật Thuyết Đại Thừa Bát Đại Mạn Noa La Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1168b, Bát Mạn Đồ La Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1169, Phật Thuyết Trì Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát Đại Minh Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 4 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1170, Phật Thuyết Kim Cương Hương Bồ Tát Đại Minh Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1171, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1172, Kim Cương Đảnh Siêu Thắng Tam Giới Kinh Thuyết Văn Thù Ngũ Tự Chân Ngôn Thắng Tương, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1173, Kim Cương Đảnh Kinh Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Ngũ Tự Tâm Đà La Ni Phẩm, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

1174, Ngũ Tự Đà La Ni Tụng, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1175, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cúng Dường Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1176, Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử Bồ Tát Ngũ Tự Du Già Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1177a, Đại Thừa Du Già Kim Cương Tánh Hải Mạn Thù Thất Lợi Thiên Tý Thiên Bát Đại Giáo Vương Kinh, 10 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1177b, Thiên Bát Văn Thù Nhất Bách Bát Danh Tán, 1 quyển, [ ]

1178, Văn Thù Bồ Tát Hiến Phật Đà La Ni Danh Ô Tô Xá, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1179, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Lục Tự Chú Công Năng Pháp Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1180, Lục Tự Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1181, Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Kinh Trung Văn Thù Sư Lợi Căn Bổn Nhất Tự Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1182, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Chú Tạng Trung Nhất Tự Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1183, Nhất Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1184, Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Bí Mật Bát Tự Đà La Ni Tu Hành Mạn Đồ La Thứ Đệ Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Tiên dịch ]

1185a, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tạng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1185b, Văn Thù Sư Lợi Bảo Tạng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1186, Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1187, Phật Thuyết Tối Thắng Diệu Cát Tường Căn Bổn Trí Tối Thượng Bí Mật Nhất Thiết Danh Nghĩa Tam Ma Địa Phân, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1188, Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa Kinh, 2 quyển, [ Tống Kim Tổng Trì đẳng dịch ]

1189, Phật Thuyết Văn Thù Bồ Tát Tối Thắng Chân Thật Danh Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch ]

1190, Thánh Diệu Cát Tường Chân Thật Danh Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Thích Trí dịch ]

1191, Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Văn Thù Sư Lợi Căn Bổn Nghi Quỹ Kinh, 20 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

1192, Diệu Cát Tường Bình Đẳng Bí Mật Tối Thượng Quán Môn Đại Giáo Vương Kinh, 5 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

1193, Diệu Cát Tường Bình Đẳng Du Già Bí Mật Quán Thân Thành Phật Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

1194, Diệu Cát Tường Bình Đẳng Quán Môn Đại Giáo Vương Kinh Lược Xuất Hộ Ma Nghi, 1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

1195, Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tán Phật Pháp Thân Lễ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1196, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Cát Tường Ca Đà, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1197, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Nhất Bách Bát Danh Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1198, Thánh Giả Văn Thù Sư Lợi Phát Bồ Đề Tâm Nguyện Văn, 1 quyển, [ Nguyên Trí Tuệ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1199, Kim Cương Thủ Quang Minh Quán Đảnh Kinh Tối Thắng Lập Ấn Thánh Vô Động Tôn Đại Uy Nộ Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1200, Để Lý Tam Muội Da Bất Động Tôn Uy Nộ Vương Sử Giả Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1201, Để Lý Tam Muội Da Bất Động Tôn Thánh Giả Niệm Tụng Bí Mật Pháp, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1202, Bất Động Sử Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

1203, Thánh Vô Động Tôn An Trấn Gia Quốc Đẳng Pháp, 1 quyển, [ ]

1204, Thánh Vô Động Tôn Nhất Tự Xuất Sinh Bát Đại Đồng Tử Bí Yếu Pháp Phẩm, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1205, Thắng Quân Bất Động Minh Vương Tứ Thập Bát Sử Giả Bí Mật Thành Tựu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Biến Trí tập ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1206, Phật Thuyết Câu Lợi Già La Đại Thắng Ngoại Đạo Phục Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1207, Thuyết Củ Lý Ca Vương Tượng Pháp, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1208, Câu Lực Ca La Vương Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1209, Kim Cương Đảnh Du Già Hàng Tam Thế Thành Tựu Cực Thâm Mật Môn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1210, Hàng Tam Thế Phẫn Nộ Minh Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1211, Cam Lộ Quân Đồ Lợi Bồ Tát Cúng Dường Niệm Tụng Thành Tựu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1212, Tây Phương Đà La Ni Tạng Trung Kim Cương Tộc A Mật Lý Đa Quân Xá Lợi Pháp, 1 quyển, [ ]

1213, Thiên Tý Quân Đồ Lợi Phạm Tự Chân Ngôn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1214, Thánh Diêm Mạn Đức Ca Uy Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1215, Đại Thừa Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Hoa Nghiêm Bổn Giáo Diêm Mạn Đức Ca Phẫn Nộ Vương Chân Ngôn Đại Uy Đức Nghi Quỹ Phẩm, 1 quyển, [ ]

1216, Đại Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi Đồng Chân Bồ Tát Hoa Nghiêm Bổn Giáo Tán Diêm Mạn Đức Ca Phẫn Nộ Vương Chân Ngôn A Tỳ Ca Lỗ Ca Nghi Quỹ Phẩm, 1 quyển, [ ]

1217, Phật Thuyết Diệu Cát Tường Tối Thắng Căn Bổn Đại Giáo Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1218, Văn Thù Sư Lợi Da Mạn Đức Ca Chú Pháp, 1 quyển, [ ]

1219, Mạn Thù Thất Lợi Diễm Mạn Đức Ca Vạn Ái Bí thuật Như Ý Pháp, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1220, Kim Cương Dược Xoa Sân Nộ Vương Tức Tai Đại Uy Thần Nghiệm Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1221, Thanh Sắc Đại Kim Cương Dược Xoa Tích Quỷ Ma Pháp ( Diệc Danh Tích Quỷ Thù Pháp ), 1 quyển, [ Đường Không Kỳ thuật ]

1222a, Thánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim Cương Đồng Tử Bồ Tát Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí(Quyển Thượng)

Bản dịch của Thích Quảng Trí(Quyển Trung)

Bản dịch của Thích Quảng Trí(Quyển Hạ)

1222b, Thánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim Cương Đồng Tử Bồ Tát Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1223, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Phật Hóa Thân Đại Phẫn Tấn Câu Ma La Kim Cương Niệm Tụng Du Già Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1224, Kim Cương Đồng Tử Trì Niệm Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1225, Đại Uy Nộ Ô Sô Sáp Ma Nghi Quỹ Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1226, Ô Sô Sáp Minh Vương Nghi Quỹ Phạm Tự, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1227, Đại Uy Lực Ô Xu Sắt Ma Minh Vương Kinh, 3 quyển, [ Đường A Chất Đạt Tản dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí(Quyển Thượng)

Bản dịch của Thích Quảng Trí(Quyển Trung)

Bản dịch của Thích Quảng Trí(Quyển Hạ)

1228, Uế Tích Kim Cương Thuyết Thần Thông Đại Mãn Đà La Ni Pháp thuật Linh Yếu Môn, 1 quyển, [ Đường A Chất Đạt Tản dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

1229, Uế Tích Kim Cương Cấm Bách Biến Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường A Chất Đạt Tản dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

1230, Phật Thuyết Đại Luân Kim Cương Tổng Trì Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

1231, Đại Luân Kim Cương Tu Hành Tất Địa Thành Tựu Cập Cúng Dường Pháp, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1232, Bá Bàn Nẵng Kết Sử Ba Kim Cương Niệm Tụng Nghi, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1233, Phật Thuyết Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1234, Vô Năng Thắng Đại Minh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1235, Vô Năng Thắng Đại Minh Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1236, Thánh Vô Năng Thắng Kim Cương Hỏa Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1237, A Xá Bà Câu Quỷ Thần Đại Tương Thượng Phật Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1238, A Xá Bà Ha Quỷ Thần Đại Tương Thượng Phật Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1239, A Xá Bạc Câu Nguyên Suất Đại Tương Thượng Phật Đà La Ni Kinh Tu Hành Nghi Quỹ, 3 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

1240, A Xá Bạc Ha Phó Chúc Chú, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1241, Ca Đà Kim Cương Chân Ngôn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1242, Phật Thuyết Diệu Cát Tường Du Già Đại Giáo Kim Cương Bồi La Phạ Luân Quán Tưởng Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1243, Phật Thuyết Xuất Sinh Nhất Thiết Như Lai Pháp Nhãn Biến Chiếu Đại Lực Minh Vương Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1244, Tỳ Sa Môn Thiên Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1245, Phật Thuyết Tỳ Sa Môn Thiên Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1246, Ma Ha Phệ Thất La Mạt Na Dã Đề Bà Hát La Đồ Đà La Ni Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã Chước Yết La dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1247, Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1248, Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp Chân Ngôn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1249, Tỳ Sa Môn Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1250, Bắc Phương Tỳ Sa Môn Đa Văn Bảo Tạng Thiên Vương Thần Diệu Đà La Ni Biệt Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1251, Hồng Ca Đà Dã Nghi Quỹ, 3 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

1252a, Phật Thuyết Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Danh Hiệu Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1252b, Phật Thuyết Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Danh Hiệu Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1253, Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Khế Nhất Bách Bát Danh Vô Cấu Đại Thừa Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1254, Mạt Lợi Chi Đề Bà Hoa Man Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1255a, Phật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1255b, Phật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1256, Phật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1257, Phật Thuyết Đại Ma Lý Chi Bồ Tát Kinh, 7 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

1258, Ma Lợi Chi Bồ Tát Lược Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1259, Ma Lợi Chi Thiên Nhất Ấn Pháp, 1 quyển, [ ]

1260, Đại Dược Xoa Nữ Hoan Hỉ Mẫu Tịnh Ái Tử Thành Tựu Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1261, Ha Lợi Đế Mẫu Chân Ngôn Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1262, Phật Thuyết Quỷ Tử Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1263, Băng Yết La Thiên Đồng Tử Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1264a, Quán Tự Tại Bồ Tát Hóa Thân Nhương Ngu Lý Duệ Đồng Nữ Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1264b, Phật Thuyết Nhương Ngu Lê Đồng Nữ Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1265, Phật Thuyết Thường Cù Lợi Độc Nữ Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Cù Đa dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

1266, Đại Thánh Thiên Hoan Hỉ Song Thân Tỳ Na Dạ Ca Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1267, Sử Chú Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1268, Đại Sử Chú Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1269, Phật Thuyết Kim Sắc Ca Na Bát Để Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1270, Đại Thánh Hoan Hỉ Song Thân Đại Tự Tại Thiên Tỳ Na Dạ Ca Vương Quy Y Niệm Tụng Cúng Dường Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí - Huyền Thanh

1271, Ma Ha Tỳ Lô Giá Na Như Lai Định Huệ Quân Đẳng Nhập Tam Muội Da Thân Song Thân Đại Thánh Hoan Hỉ Thiên Bồ Tát Tu Hành Bí Mật Pháp Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1272, Kim Cương Tát Đỏa Thuyết Tần Na Dạ Ca Thiên Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 4 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1273, Tỳ Na Dạ Ca [ Ngôn * Ngã ] Na Bát Để Du Già Tất Địa Phẩm Bí Yếu, 1 quyển, [ Đường Hàm Quang kí ]

1274, Đại Thánh Hoan Hỉ Song Thân Tỳ Na Dạ Ca Thiên Hình Tượng Phẩm Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Cảnh Sắt soạn ]

1275, Thánh Hoan Hỉ Thiên Thức Pháp, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã Nhạ Yết La soạn ]

1276, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Căn Bổn Đại Giáo Vương Kinh Kim Sí Điểu Vương Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1277, Tốc Tật Lập Nghiệm Ma Ê Thủ La Thiên Thuyết A Vĩ Xa Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1278, Ca Lâu La Cập Chư Thiên Mật Ngôn Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã Lực dịch ]

1279, Ma Ê Thủ La Thiên Pháp Yếu, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1280, Ma Ê Thủ La Đại Tự Tại Thiên Vương Thần Thông Hóa Sinh Kỹ Nghệ Thiên Nữ Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1281, Na La Duyên Thiên cộng A Tu La Vương Đấu Chiến Pháp, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1282, Bảo Tạng Thiên Nữ Đà La Ni Pháp, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1283, Phật Thuyết Bảo Tạng Thần Đại Minh Mạn Noa La Nghi Quỹ Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1284, Phật Thuyết Thánh Bảo Tạng Thần Nghi Quỹ Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1285, Phật Thuyết Bảo Hiền Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1286, Kiên Lao Địa Thiên Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1287, Đại Hắc Thiên Thần Pháp, 1 quyển, [ Đường Thần Khải kí ]

1288, Phật Thuyết Tối Thượng Bí Mật Na Noa Thiên Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (ThượngTrungHạ)

1289, Phật Thuyết Kim Tỳ La Đồng Tử Uy Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1290, Diễm La Vương Cung Hành Pháp Thứ Đệ, 1 quyển, [ Đường A Mô Ca soạn ]

1291, Thâm Sa Đại Tương Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1292, Pháp Hoa Thập La Sát Pháp, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1293, Bát Nhã Thủ Hộ Thập Lục Thiện Thần Vương Hình Thể, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1294, Thi Bát Phương Thiên Nghi Tắc, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1295, Cúng Dường Hộ Thế Bát Thiên Pháp, 1 quyển, [ Đường Pháp Toàn tập ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1296, Thập Thiên Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1297, Cúng Dường Thập Nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ân Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1298, Thập Nhị Thiên Cung Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1299, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cập Chư Tiên Sở Thuyết Cát Hung Thời Nhật Thiện Ác Túc Diệu Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1300, Ma Đăng Ca Kinh, 2 quyển, [ Ngô Trúc Luật Viêm Chi Khiêm cộng dịch ]

1301, Xá Đầu Gián Thái Tử Nhị Thập Bát Túc Kinh ( Nhất Danh Hổ Nhĩ Kinh ), 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

1302, Chư Tinh Mẫu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1303, Phật Thuyết Thánh Diệu Mẫu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1304, Túc Diệu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1305, Bắc Đẩu Thất Tinh Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1306, Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Bí Yếu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1307, Phật Thuyết Bắc Đẩu Thất Tinh Duyên Mệnh Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1308, Thất Diệu Nhương. Tai Quyết, 2 quyển, [ Đường Kim Câu Xá soạn ]

1309, Thất Diệu Tinh Thần Biệt Hành Pháp, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]

1310, Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Pháp, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1311, Phạm Thiên Hỏa La Cửu Diệu, 1 quyển, [ ]

1312, Nan Nhĩ Kế Thấp Phạ La Thiên Thuyết Chi Luân Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1313, Phật Thuyết Cứu Bạt Diễm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Quảng Minh

1314, Phật Thuyết Cứu Diện Nhiên Ngạ Quỷ Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Quảng Minh

1315, Thi Chư Ngạ Quỷ ẩm Thực Cập Thủy Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

Bản dịch của Quảng Minh

1316, Phật Thuyết Cam Lộ Kinh Đà La Ni Chú, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

Bản dịch của Quảng Minh

1317, Cam Lộ Đà La Ni Chú, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

Bản dịch của Quảng Minh

1318, Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diễm Khẩu Quỹ Nghi Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Quảng Minh

1319, Du Già Tập Yếu Diễm Khẩu Thi Thực Khởi Giáo A Nan Đà Duyên Do, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Quảng Minh

1320, Du Già Tập Yếu Diễm Khẩu Thi Thực Nghi, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Quảng Minh

1321, Phật Thuyết Thi Ngạ Quỷ Cam Lộ Vị Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bạt Đà Mộc A dịch ]

Bản dịch của Quảng Minh

1322, Tân Tập Dục Tượng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Tuệ Lâm thuật ]

Bản dịch của Quảng Minh

1323, Trừ Nhất Thiết Tật Bệnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1324, Năng Tịnh Nhất Thiết Nhãn Tật Bệnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1325, Phật Thuyết Liệu Trĩ Bệnh Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1326, Phật Thuyết Chú Thời Khí Bệnh Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1327, Phật Thuyết Chú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1328, Phật Thuyết Chú Mục Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1329, Phật Thuyết Chú Tiểu Nhi Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1330, La Phạ Noa Thuyết Cứu Liệu Tiểu Nhi Tật Bệnh Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1331, Phật Thuyết Quán Đảnh Kinh, 12 quyển, [ Đông Tấn Bạch Thi Lê Mật Đa La dịch ]

1332, Thất Phật Bát Bồ Tát Sở Thuyết Đại Đà La Ni Thần Chú Kinh, 4 quyển, [ Thất dịch ]

1333, Hư Không Tạng Bồ Tát Vấn Thất Phật Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1334, Như Lai Phương Tiện Thiện Xảo Chú Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1335, Đại Cát Nghĩa Thần Chú Kinh, 4 quyển, [ Nguyên Ngụy Đàm Diệu dịch ]

1336, Đà La Ni Tạp Tập, 10 quyển, [ Thất dịch ]

1337, Chủng Chủng Tạp Chú Kinh, 1 quyển, [ Bắc Châu Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1338, Chú Tam Thủ Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1339, Đại Phương Đẳng Đà La Ni Kinh, 4 quyển, [ Bắc Lương Pháp Chúng dịch ]

1340, Đại Pháp Cự Đà La Ni Kinh, 20 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1341, Đại Uy Đức Đà La Ni Kinh, 20 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1342, Phật Thuyết Vô Nhai Tế Tổng Trì Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]

1343, Tôn Thắng Bồ Tát Sở Vấn Nhất Thiết Chư Pháp Nhập Vô Lượng Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Bắc Vạn Thiên Ý dịch ]

1344, Kim Cương Thượng Vị Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

1345, Kim Cương Trường Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1346, Chư Phật Tập Hội Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Đề Vân Bát Nhã đẳng dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1347, Tức Trừ Trung Yêu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1348, Phật Thuyết Thập Nhị Phật Danh Thần Chú Giáo Lượng Công Đức Trừ Chướng Diệt Tội Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1349, Phật Thuyết Xưng Tán Như Lai Công Đức Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1350, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Danh Hiệu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1351, Phật Thuyết Trì Cú Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1352, Phật Thuyết Đà Lân Ni Bát Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1353, Đông Phương Tối Thắng Đăng Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1354, Đông Phương Tối Thắng Đăng Vương Như Lai Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch ]

1355, Phật Thuyết Thánh Tối Thượng Đăng Minh Như Lai Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1356, Phật Thuyết Hoa Tích Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1357, Phật Thuyết Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1358, Phật Thuyết Hoa Tụ Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1359, Phật Thuyết Hoa Tích Lâu Các Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1360, Lục Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1361, Lục Môn Đà La Ni Kinh Luận, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo ]

1362, Phật Thuyết Thiện Dạ Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1363, Thắng Tràng Tý Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1364, Diệu Tý Ấn Tràng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1365, Bát Danh Phổ Mật Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1366, Phật Thuyết Bí Mật Bát Danh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1367, Phật Thuyết Đại Phổ Hiền Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1368, Phật Thuyết Đại Thất Bảo Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1369a, Bách Thiên Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1369b, Bách Thiên Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1370, Phật Thuyết Trì Minh Tạng Bát Đại Tổng Trì Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1371, Phật Thuyết Thánh Đại Tổng Trì Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1372, Tăng Tuệ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1373, Phật Thuyết Thi Nhất Thiết Vô Úy Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1374, Phật Thuyết Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1375, Phật Thuyết Trang Nghiêm Vương Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1376, Phật Thuyết Thánh Trang Nghiêm Đà La Ni Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1, Quyển 2)

1377, Phật Thuyết Bảo Đái Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1378a, Phật Thuyết Huyền Sư Bạt Đà Sở Thuyết Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1378b, Huyễn Sư Bạt Đà Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1379, Phật Thuyết Đại Ái Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1380, Phật Thuyết Thiện Lạc Trưởng Giả Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1381, Phật Thuyết Đại Cát Tường Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1382, Phật Thuyết Túc Mệnh Trí Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1383, Phật Thuyết Túc Mệnh Trí Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1384, Phật Thuyết Bát Lan Na Xa Phạ Lý Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1385, Phật Thuyết Câu Chỉ La Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1386, Phật Thuyết Diệu Sắc Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1387, Phật Thuyết Chiên Đàn Hương Thân Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1388, Phật Thuyết Vô Úy Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1389, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Đại Trí Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1390, Phật Thuyết Lạc Xoa Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1391, Phật Thuyết Đàn Đặc La Ma Du thuật Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1392, Đại Hàn Lâm Thánh Nan Noa Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1393, Phật Thuyết Ma Ni La Đản Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1394, Phật Thuyết An Trạch Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1395, Bạt Tể Khổ Nan Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1396, Phật Thuyết Bạt Trừ Tội Chướng Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1397, Trí Cự Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Đề Vân Bát Nhã đẳng dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1398, Phật Thuyết Trí Quang Diệt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1399, Phật Thuyết Diệt Trừ Ngũ Nghịch Tội Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1400, Phật Thuyết Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1401, Phật Thuyết Đại Kim Cương Hương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1402, Tiêu Trừ Nhất Thiết Thiểm Điện Chướng Nan Tùy Cầu Như Ý Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1403, Phật Thuyết Như Ý Ma Ni Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1404, Phật Thuyết Như Ý Bảo Tổng Trì Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1405, Phật Thuyết Tức Trừ Tặc Nạn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1406, Phật Thuyết Tích Trừ Tặc Hại Chú Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1407, Phật Thuyết Tích Trừ Chư Ác Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

1408, Phật Thuyết Tối Thượng Ý Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1409, Phật Thuyết Thánh Tối Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

1410, Phật Thuyết Thắng Phiên Anh Lạc Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1411, Phật Thuyết Liên Hoa Nhãn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1412, Phật Thuyết Bảo Sinh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1413, Phật Thuyết Tôn Thắng Đại Minh Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1414, Phật Thuyết Kim Thân Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1415, Đại Kim Cương Diệu Cao Sơn Lâu Các Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1416, Kim Cương Tồi Toái Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1417, Phật Thuyết Hoại Tương Kim Cương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1418, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai An Tượng Tam Muội Nghi Quỹ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1419, Phật Thuyết tạo Tượng Lượng Độ Kinh Giải, 1 quyển, [ Thanh Công Bố Tra Bố dịch Giải ]

1420, Thọ Ngũ Minh Luận, 2 quyển, [ ]

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567