Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

3. Bộ Bát Nhã (41 bộ)

09/02/201212:15(Xem: 6764)
3. Bộ Bát Nhã (41 bộ)

Bộ Bát Nhã

0220, Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 600 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của HT Thích Trí Nghiêm, Tập [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

0221, Phóng Quang Bát Nhã Kinh, 20 quyển, [ Tây Tấn Vô La Xoa dịch ]

0222, Quang Tán Kinh, 10 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0223, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 27 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

0224, Đạo Hành Bát Nhã Kinh, 10 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0225, Đại Minh Độ Kinh, 6 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0226, Ma Ha Bát Nhã Sao Kinh, 5 quyển, [ Tiền Tần Đàm Ma Tỳ cộng Trúc Phật Niệm dịch ]

0227, Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 10 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0228, Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 25 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Từ Chiếu, Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0229, Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0230, Thánh Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Nhất Bách Bát Danh Chân Thật Viên Nghĩa Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0231, Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 7 quyển, [ Trần Nguyệt Bà Thủ Na dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0232, Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 2 quyển, [ Lương Mạn Đà La Tiên dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0233, Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

0234, Phật Thuyết Nhu Thủ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ Kinh, 2 quyển, [ Tống Tường Công dịch ]

0235, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

Bản dịch giải của HT Thích Thiện Hoa

Bản giảng giải của HT Thích Thanh Từ

Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

Bản dịch của HT Thích Nhất Hạnh

Bản dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

0236a, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0236b, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0237, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

0238, Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Tùy Cấp Đa dịch ]

0239, Phật Thuyết Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0240, Thật Tương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0241, Kim Cương Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã Kinh, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0242, Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0243, Đại Lạc Kim Cương Bất Không Chân Thật Tam Ma Da Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0244, Phật Thuyết Tối Thượng Căn Bổn Đại Lạc Kim Cương Bất Không Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, 7 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0245, Phật Thuyết Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 2 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0246, Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0247, Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0248, Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0249, Phật Thuyết Đế Thích Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0250, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0251, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

Bản dịch giải của HT Thích Trí Thủ

Bản dịch giải của HT Thích Thanh Từ

Bản dịch thơ của Phan Khắc Nhượng

Bản dịch giải của Khải Thiên

Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0252, Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Nguyệt trọng dịch ]

Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0253, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã cộng Lợi Ngôn đẳng dịch ]

Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0254, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Tuệ Luân dịch ]

Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0255, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]

Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0256, Đường Phạm Phiên Đối Tự Âm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ ]

0257, Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0258, Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0259, Phật Thuyết Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0260, Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 4 quyển, [ Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0261, Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa Kinh, 10 quyển, [ Đường Bát Nhã dịch ]

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn