Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kinh Trang Nghiêm Vương Đà La Ni Chú

08/04/201312:32(Xem: 4401)
Kinh Trang Nghiêm Vương Đà La Ni Chú

              mattong_4Mật Tạng Bộ 4 _ No.1375 (Tr.894 _Tr.895)

PHẬT NÓI KINH

TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ LA NI CHÚ

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư NGHĨA TỊNHphụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự tại núi Bố Đát Lạc Ca (Potalaka) vì các Người, Trời, tất cả Đại Chúng diễn nói Pháp Yếu, quán khắp mười phương dùng âm thanh màu nhiệm bảo Quán Tự Tại với Diệu Cát Tường Bồ Tát rằng:

“Thiện Nam Tử ! có Kinh tên là Nhất Thiết Như Lai Sở Hộ Quán Sát Chúng Sinh Thị Hiện Phật Sát Trang Nghiêm Vương Đà La Ni . Xưa kia, lúc Ta mới phát tâm thời ở chỗ của Đức Hoa Quang Hiển Hiện Như Lai cùng với 90 câu chi chúng sinh , nghe Pháp này một lần đều được Trí Tuệ Chi Phần của Như Lai, đều được Thọ Ký ở các cõi phật sẽ được làm Phật . Ta cũng ở trong ấy được Phật thọ ký

Này Thiện Nam Tử ! Ta dùng mắt Phật quán thấy ba vạn Như Lai đời quá khứ vì các chúng sinh nói Pháp Yếu này. Các ông, Quán Tự Tại với Diệu Cát Tường vào lúc nói Pháp ấy đều là bậc Đạo Thủ (người dẫn đầu trong Đạo)

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói lời đó xong thời Đại Chúng có mặt, Bồ Tát, Thanh Văn, các người đến nghe đều phát Tín Tâm, cúng dường Đức Phật ấy

Lúc đó vô lượng trăm ngàn câu chi na dữu đa chúng sinh đều được Thọ Ký, cũng được Thắng Diệu Đẳng Trì của Bồ Tát, trừ mọi bệnh khổ, tiêu diệt Triền Cái , đầy đủ ước nguyện, thành tựu căn lành, dung nhan đoan chính, tài bảo tràn đầy. Quốc Vương, Đại Thần , các loài chúng sinh nhìn thấy đều vui vẻ. Niệm Tuệ Thần Thông không có gì không tròn đũ. Nơi Phật Pháp Tăng có được niềm tin chẳng hoại. Thọ mệnh, sắc đẹp, sức mạnh có uy thế lớn. Không bị khổ đau vì thương yêu mà phải chia lìa hoặc ghét nhau mà luôn gặp gỡ.

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện hay đối với Kinh này, cúi năm vóc sát đất , sinh tâm hiếm có . Đem các hoa, hương, Anh Lạc, vòng hoa, phan, lọng cung kính cúng dường , quy y , khen ngợi, đọc tụng, thọ trì.Hoặc tự mình viết chép, hoặc dạy người viết… thảy đều thành tựu vô lượng Công Đức. Ai nhìn thấy người thọ trì đều sinh tâm tin kính. Cũng ở thân hiện tại này đầy đủ mọi Đức , đều được Thắng Diệu Đẳng Trì của Bồ Tát, trong miện luôn tuôn ra mùi thơm Chiên Đàn, mắt trong sáng như cánh sen xanh. Ở trong ngày đêm nhìn thấy hình tượng của Phật với Đại Bồ Tát

Nếu có tội thuộc nhóm Vô Gián với Nghiệp Chướng thảy đều được tiêu diệt. Chư Thiên vệ hộ. Khi mệnh chung thời được thấy chư Phật Bồ Tát, tâm chẳng thác loạn ắt được vãng sinh về quốc thổ Cực Lạc, Ta thoo ký cho người này được làm Phật. Người ấy thấy thân của Ta liền cung kính cúng dường, tâm chẳng nghi ngờ nơi Diệu Bồ Đề

Nếu lại có người đối với Pháp Môn này đọc tụng, thọ trì, cúng dường, cung kính. Hoặc tự mình viết chép hoặc dạy người chép với có được nghe tên của Kinh này. Nên biết người này tức là Bồ Tát, cần phải cúng dường

Nếu lại người này do nghiệp ác lúc trước mà tiền tài, thọ mệnh, sắc đẹp, sức lực , của cải trong ngoài thảy đều kém thiếu, mong cầu chẳng được, phải ly biệt với kẻ thân yêu, quốc thổ hoang tàn. Bị nạn về vua chúa , giặc cướp, suy kém. Do sức của Kinh này nên thân hiện chỉ chịu nhận nhẹ . Hoặc tạm đau đầu, hoặc mặc quần áo hư xấu, hoặc dùng thức ăn hư thối, hoặc gặp người chửi mắng với hủy nhục khác. Khi trải qua các nghiệp chướng này tức tự tiêu trừ.

Này Thiện Nam Tử ! Người trì Kinh ấy nên sinh niệm này :”Từ Xưa ,con đã lưu chuyển trong biển sinh tử. Đối với các Hữu Tình gây tạo mọi điều ác, ngày đêm tăng trưởng Nghiệp chẳng lành. Ngày nay đã hiểu rõ nên chẳng dám che dấu. Xin bày tỏ nguồn tội, thành tâm sám hối, khởi niềm tin chẳng thể hoại nơi Phật Pháp Tăng

Nếu lại người ấy từng tạo các nghiệp ác đối với 3 báu Phật Pháp Tăng, Độc Giác, Thanh Văn, cha mẹ, sư trưởng… sẽ bị quả báo là: quần áo, thức ăn uống đều bị tán tận. Do sức của Kinh cho nên Nghiệp này đều được trừ . Thực phẩm với quần áo được nhiều đủ.

Nếu lại người kia có nghiệp phải chịu khổ nơi Nại Lạc Ca (Nàraka:Địa Ngục) , đau khổ vì thương yêu mà phải xa lìa, đau khổ vì khi sinh ra đã bị mù, không có căn hoặc có hai căn. …thì mọi nghiệp dị thục ấy cũng đều được tiêu diệt

Lại nữa, vì sức của nghiệp ác, ganh ghét, giận dữ lúc trước sẽ bị đọa trong các nẻo ác, Diễm Ma Giới, Bàng Sinh, Ngạ Quỷ. Do sức của Kinh này cho nên hết thảy nghiệp ác không có gì không tiêu diệt được. Tất cả Phước Đức thảy đều tăng trưởng

Thiện Nam Tử ! Nếu ở nơi chốn nào có Pháp Môn này thì các người ở đó thường được sự ủng hộ của Kinh này, đầy đử Công Đức, viên mãn mong cầu, luôn được giàu vui, tiêu trừ nghiệp ác, cũng không bị chết đột ngột với các mộng ác, không có bệnh khổ, chiến đấu thường thắng, thọ mệnh dài lâu, đầy đủ sắc đẹp với sức mạnh, có uy thế lớn. Tất cả Thế Gian, Người với hàng Trời Rồng, các Quỷ Thần đều tùy ý chuyển. Chẳng gặp tai nạn về nước, lửa, ác độc cho đến do trì sức của Thần Chú này cho nên thường được sự Thọ Ký của chư Phật

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện được nghe Thần Chú như vậy rồi thọ trì đọc tụng. Hoặc tự mình viết hoặc dạy người viết, cung kính cúng dường thì kẻ trai lành, người nữ thiện ấy đều được Công Đức đã nói như vậy

Khi Đức Thế Tôn nói lời này xong thời Đại Địa đột nhiên chấn động theo sáu cách. Các Đại Chúng này đem hoa hương màu nhiệm, hương xoa bôi, vòng hoa, lọng, quần áo thắng diệu dâng lên Đức Thế Tôn, đồng thanh xướng rằng:”Lành thay ! Lành thay ! Làm sao chúng con được nghe Thần Chú do Đức Như Lai đã nói ?”

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói Chú là:

1_ Nam mô tát bà đát tha yết đa nam

2_ Đãn điệt tha

3_ Bột thê

4_ Tô bột thê

5_ Lô ca tỳ lô kế

6_ Lộ ca phạt đế yết lan đế

7_ Tát đỏa a phạt lô yết nê

8_ Tát bà đát tha yết đa, a đề sắt xỉ đế

9_ Tát bà a xa bát lợi bô lợi nê

10_ Tụ đính đạt lệ

11_ Nại la đế bà bố thị đế

12_ Đát tha yết đa thận nhược na đạt thê

13_ Đát tha yết đa , a đề sắt xá nê na

14_ Tát bà lô ca tốc xí bà bạt đổ

15_ Tát bà yết ma bát lợi sai gia dã

16_ Ma Ma, a mộc yết tả (tự xưng tên mình)

17_ Tát bà tát đỏa nan giả

18_ Hạt lạt xoa, bà bạt đồ

19_ Đát tha yết đa, a đề sắt xá nê na

20_ Sa ha (bên miệng tác chữ đều có thể búng ở đường lưỡi)

Thiện Nam Tử ! Thần Chú này là điều mà ba vạn Như Lai đã tuyên nói và cùng nhau gia hộ. Nay Ta cũng lại nói Thần Chú này vì muốn lợi ích cho tất cả Hữu Tình, khiến cho được an vui, thường làm ủng hộ , trừ bệnh khổ ấy, sinh các cõi Phật

Nếu lại có người tác niệm như vầy:”Như Đức Phật đã nói Công Đức của Thần Chú. Nay ta làm thế nào để có thể thành tựu ?”.

Tức vào lúc sáng sớm, khởi trong sạch. Đối với tất Hữu TÌnh hưng Đại Từ Bi, phát tâm thương xót. Trừ các ganh ghét, kiêu mạn , giận dữ. Một lòng cung kính ở trước Tượng Phật đem hương, hoa, thức ăn uống rộng làm cúng dường, lễ mười phương Phật, tâm khởi ước nguyện, tụng Thần Chú này đủ 108 biến. Ở mỗi một biến đều chú vào một bông hoa rồi đem mỗi một bông hoa cúng dường nơi Phật.

Người này, tức liền tùy theo sự nguyện cầu thảy đều như ý. Cũng ở trong mộng được thấy chư Phật. Khi lâm chung thời nhìn thấy Phật Bồ Tát, sau khi bỏ thân được sinh về Thế Giới Cực Lạc thảy đều đầy đủ thọ mệnh, sắc đẹp, sức mạnh

Lúc nói Chú này thời sáu vạn Hữu Tình được Pháp Vô Sinh

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Kinh này xong thời Quán Tự Tại Bồ Tát, Diệu Cát Tường Bồ Tát, tất cả Đại Chúng nghe điều Phật nói đều vui vẻ phụng hành

PHẬT NÓI KINH TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ LA NI CHÚ (Hết)

08/07/2007

---o0o---

Trình bày: Anna

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/12/201204:27(Xem: 8641)
Theo tôn ý của Garchen Rinpoche, mười bài chứng đạo ca của Milarepa và lời di huấn cuối cùng của Milarepa hát cho Rechungpa đã được Tâm Bảo Đàn chuyển qua Việt ngữ tại tu viện Rinchen Ling, Nepal và tại núi thiêng Lapchi vào hai tháng 7 và 8, 2012, dựa trên văn bản Tạng-Anh do Garchen Rinpoche trao cho có tên là “Ten of Milarepa’s Greatest Hits” do Jim Scott dịch qua Anh ngữ (Marpa Translation Committee, Kathmandu, Nepal, 1993) và trên tập sách tiểu sử “The Life of Milarepa” do Lobsang Lhalungpa dịch qua Anh ngữ. Cám ơn M. Trang rất nhiều đã vào máy vi tính các bài dịch tiếng Việt trong thời gian ở tại Rinchen Ling và Lapchi. TBĐ hiệu đính tháng 10, 2012 tại Hoa Kỳ. Bản Việt ngữ chỉ là một sự gắng sức phỏng dịch -- nguyện xin đức Milarepa và chư Thầy, Tổ từ bi tha thứ cho mọi sai sót. Nguyện qua những lời đạo ca này, tâm thức của người đọc sẽ được khai mở để kết nối được với suối nguồn tâm giác ngộ của đại thánh sư du già Milarepa.(www.vietnalanda.org)
01/11/202022:20(Xem: 5216)
1/Đệ nhất đại nguyện: quốc vô ác đạo. Đại nguyện thứ nhất: Cõi Cực-lạc không có các đường ác. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 2/Đệ nhị đại nguyện: bất đọa ác đạo. Đại nguyện thứ hai: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc không đọa vào các đường ác. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 3/ Đệ tam đại nguyện: thân chơn kim sắc. Đại nguyện thứ ba: Thân của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có sắc vàng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 4/ Đệ tứ đại nguyện: hình sắc tương đồng. Đại nguyện thứ tư: Hình sắc của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều bình đẳng, không đẹp xấu khác nhau. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 5/Đệ ngũ đại nguyện: túc mạng trí thông. Đại nguyện thứ năm: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có túc mạng thông, biết rõ các kiếp quá khứ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)
08/04/201312:48(Xem: 14140)
Bấy giờ Quán Thế Âm Bồ Tát từ Tòa đứng dậy, trật áo bên phải , quỳ xuống chắp tay , đảnh lễ chân Phật, bạch rằng :” Thế Tôn ! Con muốn nói Pháp , hay trừ nghiệp chướng trong ba đời. Mong Thế Tôn từ bi hứa khả “
08/04/201312:48(Xem: 9009)
Đều để Kệ Duyên Khởi Số đủ như Kinh nói Làm đủ như vậy xong Pháp tu trì niệm tụng Dùng đây làm phước điền Tất cả các Hữu Tình Mau thành A Súc Phật
08/04/201312:47(Xem: 8938)
An( Om ) Cứu Độ Du Hồi Đáp Liệt Mẫu (Samskara Tàre – Độ thoát luân hồi Mẫu ) Dùng Đô Đáp Liệt (Tuttàre) thoát tám nạn. Tất cả bệnh tội, Đô Liệt (Tùre) cứu Trước Cứu Độ Mẫu kính tán lễ
08/04/201312:47(Xem: 10248)
Bạch tản cái đại phật đỉnh vương tối thắng vô tỷ đại uy đức kim cương vô ngại đại đạo trường đà la ni niệm tụng pháp yếu
28/04/201321:06(Xem: 22281)
Từ lâu không biết bao nhiêu người, ở ngoài đời cũng như trong đạo, rất bỡ ngỡ về vấn đề tu hành. Như một kẻ bộ hành ngơ ngác, lạc lõng giữa ngả ba đường, họ băn khoăn tự hỏi: Tu làm sao đây? Tu phương pháp gì? Và phải hạ thủ công phu làm sao mới đúng?
17/12/201115:41(Xem: 7172)
Nẳng mồ tát phạ đát tha nghiệt đá nẫm Nẵng mồ nẵng mạc tát phạ một đà mạo địa tát đát-phạ tỳ dược Một đà đạt mạ tăng chi tỳ dược, đát nhĩ dã tha...
08/04/201311:49(Xem: 7915)
Bây giờ, xin Đại Vương, Cũng lắng nghe như vậy, Theo truyền thống Đại Thừa, Làm sao từ công đức, Bất khả tư nghì kia, Mà chư Phật đều sinh, Đủ các tướng quý chính. 202. Các công đức tạo ra, Toàn thể chư Độc Giác, Các công đức tạo ra, Quả nhập lưu đạo lộ...
08/04/201312:47(Xem: 8119)
Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có toàn thân màu xanh ngọc bích, ngự trong cung điện báu trên tòa sen trăm báu (Bách Bảo Liên Hoa tòa) , nhập vào Tam Muội ĐẠI KHÔNG phóng tỏa ra vô số ánh sáng.