Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thiền sư Liễu Quán (1667-1742) Sơ Tổ Thiền phái Liễu Quán tại Việt Nam, Tổ Sư đời thứ 35 của Tông Lâm Tế 💐🌼🌸🏵️🌻🌼

01/06/202108:46(Xem: 2211)
Thiền sư Liễu Quán (1667-1742) Sơ Tổ Thiền phái Liễu Quán tại Việt Nam, Tổ Sư đời thứ 35 của Tông Lâm Tế 💐🌼🌸🏵️🌻🌼

Thiền sư Liễu Quán (1667-1742) Sơ Tổ Thiền phái Liễu Quán tại Việt Nam,
Tổ Sư đời thứ 35 của Tông Lâm Tế

Thuyết giảng: TT Thích Nguyên Tạng
Bài trình pháp: Cư Sĩ Quảng Tịnh Tâm & Cư Sĩ Huệ Hương
Diễn đọc: Cư Sĩ Diệu Danh ; Lồng nhạc: Cư Sĩ Quảng Phước

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư Thiệt Diệu Liễu Quán là người Việt Nam đầu tiên được ấn chứng nối pháp Thiền Lâm Tế đời thứ 35 sau Lục Tổ Huệ Năng, và là Tổ thứ 72 (tính từ sơ tổ Ca Diếp).

Bài pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 241 của Sư Phụ bắt đầu từ mùa cách ly do Đại dịch Corona.

Sư ra đời ngày 18-11-1667 năm Đinh Mùi, quê ở làng Bạch Mã, huyện Đồng Xoài, tỉnh Phú Yên (sông Cầu bây giờ).
Sư Phụ kể có một sự trùng hợp về ngày sanh và năm sanh của Sư Phụ với Tổ Liễu Quán. Ngày sanh của Sư Phụ, 11-1967 năm Đinh Mùi, 300 năm sau, Sư Phụ ra đời cùng tháng và cùng năm Đinh Mùi với Tổ Liễu Quán.
Sư Phụ cũng đồng chơn xuất gia như Tổ, và hôm nay Sư Phụ giảng pháp về hành trạng đời tu của Tổ, bạch Sư Phụ con kính mạn phép tưởng tượng rằng có thể Sư Phụ có duyên với Tổ nên đã tái sanh trở lại tiếp nối con đường của Tổ từ 3 thế kỷ trước.

Năm 6 tuổi, Sư mồ côi mẹ, được cha đem đến chùa Hội Tôn thọ giáo với Hoà Thượng Tế Viên.
Năm 7 tuổi, Hoà Thượng viên tịch, Sư ra Thuận Hoá xin học với Giác Phong Lão Tổ ở chùa Báo Quốc.
Năm sau, Sư về phụng dưỡng cha già.
Năm 1695, thân phụ mất, Sư ra Thuận Hoá thọ giới Sa di với Hoà Thượng Thạch Liêm.
Năm 1697, Sư thọ giới cụ túc với Hoà Thượng Từ Lâm ở chùa Từ Lâm.

Năm 1702, Sư đến chùa Long Sơn tham yết với Hoà Thượng Tử Dung cầu dạy pháp tham thiền. Tổ Minh Hoằng Tử Dung cho pháp hiệu là Thiệt Diệu, và dạy Sư tham câu: “muôn pháp về một, một về chỗ nào?”.


Sau 8 năm tham cứu, nhân đọc sách Truyền Đăng Lục, tới câu “chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ”, Sư thoát nhiên đại ngộ.
Năm 1708, Sư ra chùa Long Sơn cầu xin Tổ Tử Dung ấn chứng.

Sư Phụ giải thích câu: “chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ”.
Tất cả pháp đều lưu xuất từ tâm của chúng ta, không bị pháp trần làm chủ.

Ngài Liễu Quán sau 8 năm, nhờ tiệm tu, tham cứu kinh Kim Cang Bát Nhã, Pháp Bảo Đàn Kinh...ngài đã tỏ rõ nhờ lãnh hội ý chỉ của Lục Tổ trong 36 pháp đối để giáo hoá chúng đệ tử: trời-đất, nhựt-nguyệt, sáng-tối, âm-dương, nước-lửa; có-không, sắc-không; hữu lậu-vô lậu, cấu-tịnh, sinh-diệt, phàm-thánh, tăng-tục, ngu-trí, phiền não-bồ đề, sinh tử-niết bàn…

Sư đem sở chứng trình với Sư Phụ Minh Hoằng Tử Dung. Sư Phụ Tử Dung bảo là có ngộ nhưng chưa triệt ngộ.

Sáng hôm sau, tổ Tử Dung thấy Sư đi ngang liền gọi lại bảo: “chuyện hôm qua chưa xong, nói lại xem!”
Sư thưa: “sớm biết đèn là lửa, cơm chín đã lâu rồi”.
Bấy giờ tổ Tử Dung mới cả khen và ấn chứng. Sư đã cầm đèn trong 8 năm đi tìm lửa trong khi cầm lữa trên tay mà không biết.
Sư Phụ giải thích thêm, sớm biết trong thân này có pháp thân thanh tịnh, thì đã ngộ lâu rồi, tâm phải trầm lắng yên thì mặt trời trí tuệ tỏa sáng.

Sau đó Sư vào rừng trên núi Thiên Thai lập am tranh để tiếp tục tu (sau này là chùa Thiền Tôn).

Năm 1072, tổ Minh Hoằng Tử Dung vào Quảng Nam dự lễ, Sư Liễu Quán dâng kệ Dục Phật (tắm Phật).
Tổ hỏi: “tổ tổ truyền nhau, Phật Phật truyền nhau, chẳng hay truyền nhau cái gì?”.
Sư đáp: “Búp măng trên đá dài một trượng
                  Cây chổi lông rùa nặng 3 cân”.
Tổ đọc: “Chèo thuyền trên núi cao
                 Phi ngựa dưới đáy bể”.
Rồi hỏi: “tại sao”
Sư đáp: “Trâu đất gãy sừng rống suốt đêm
                  Đàn tranh đứt dây dãy trọn ngày”.
Tổ thấy Sư biện luận lành lẹ, ứng biến rất phù hợp nên vui mừng và ấn chứng kế thừa là Tổ thứ 35 của Thiền Phái Tông Lâm Tế.

Sư ra hoằng pháp, lập hai chùa ở Huế, chùa Thiên Thai và chùa Thiền Tôn, lấy thiền làm tông chỉ, xuất phát dòng Thiền Liễu Quán. Sư lập Tổ đình Viên Thông sau núi Ngự Bình, chùa Cổ Lâm, chùa Bảo Tịnh ở Phú Yên.


Sư phụ có nhắc 2 câu thơ của Thi Sĩ Bùi Giáng minh chứng rằng bản thân không khùng điên sau năm 1975 như lời đồn thổi:

“Dạ thưa xứ Huế bây chừ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương”.


Năm 1733-1735, Sư mở ba đại giới đàn cho đệ tử xuất gia và tại gia.

Năm 1742, lập đại giới đàn cho 4000 chúng xuất gia và tại gia.

Sư là Sơ Tổ của Thiền Phái Lâm Tế Liễu Quán tại VN và ngài đã biệt xuất bài kệ truyền thừa như sau:

“Thiệt tế đại đạo

Tánh hải thanh trừng

Tâm nguyên quảng nhuận

Đức bổn từ phong

Giới định phước huệ

Thể dụng viên thông

Vĩnh siêu trí quả

Mật khế thành công

Truyền trì diệu lý

Diễn xướng chánh tông

Hạnh giải tương ưng

Đạt ngộ chân không”.

Nghĩa là:

“Thực tế đường lớn

Biển tánh lắng trong

Nguồn tâm nhuần khắp

Gốc đức từ phong

Giới định phước huệ

Thể dụng viên thông

Trí quả vĩnh siêu

Thầm hợp thành công

Truyền giữ lý mầu

Tuyên dương chánh tông

Biết làm đồng nhất

Đạt ngộ chân không”.

(Bài do Sư Ông Nhất Hạnh dịch)


Sư Phụ giải thích: Đây bài kệ truyền thừa nối pháp trong dòng thiền Liễu Quán, hiện nay đã truyền đến đời thứ 13 rồi (đến chữ Đức). Sư phụ đã cắt nghĩa từng câu trong bài kệ này như sau:

 

Thiệt Diệu, thật Diệu là sự thật nhiệm màu là Phật tánh chân như, là định hướng tu tập của đệ tử.
Thiệt tế đại đạo là con đường lớn giúp cho đệ tử dẫn đến địa hạt, phạm vi của “thật tại hiện tiền”, đó là chơn tâm,  là Phật tánh.
Tánh Hải thanh trừng là tâm lắng yên, trí tuệ phát sanh để vào biển tánh thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na.

Tâm Nguyên quảng nhuận, là nguồn tâm tuệ giác thấm nhuận khắp nơi.
Đức Bổn Từ Phong, là gốc đức của mình phải vun bồi để làm nền tảng vững chắc. Đức là âm bên trong. Phước là thấy bên ngoài. Phước và Đức phải lưỡng toàn mới bước vào Phật địa.
Thể dụng viên thông, thể là bên trong, dụng là bên ngoài, phải viên thông.
Vĩnh siêu trí quả, là người đạt đến quả vị thánh trí sẽ siêu thoát vĩnh viễn vượt qua cõi giới luân hồi, không còn trở lại.
Mật khế thành công, lặng lẽ nhưng khế hợp mới thành công.
Truyền trì diệu lý, xiểng dương chánh tông,  đệ tử của thiền phái này sau khi liễu ngộ rồi phải biết gìn giữ lý mầu để truyền trao cho  thế hệ kế tiếp, đó là trách nhiệm, bổn phận “nối đèn tiếp lửa” để mang ánh sáng Chánh pháp giúp cho mọi người đạt đến chơn không diệu hữu, điều mà Tổ Liễu Quán mong muốn.

Vào mùa đông năm 1742, nhằm ngày 21 tháng 11 âm lịch, tại tổ đình Viên Thông, ngài dạy đồ chúng đem bút mực ra để viết bài kệ như sau:

 

Thất thập dư niên thế giới trung,

Không không sắc sắc diệc dung thông,

Kim triêu nguyện mãn hoàn gia lý,

Hà tất bôn mang vấn tổ tông ?

 

Nghĩa là :

 

Ngoài bảy mươi năm trong thế giới,

Không không, sắc sắc đã dung thông,

Hôm nay nguyện mãn về chốn cũ,

Nào phải ân cần hỏi tổ tông?

 

Ngày 22 tháng 11 năm Nhâm Tuất (18/12/1742), sau khi uống trà, pháp thoại và hành lễ buổi sáng xong, Tổ đã ngồi kiết già an nhiên thị tịch, thọ thế 76 tuổi, đệ tử xuất gia kế thừa pháp có 49 vị, đệ tử tại gia có đến hàng vạn người. Chúa Nguyễn Phúc Khoát (1738 – 1765) quý trọng đạo hạnh của Tổ nên dâng tặng thụy hiệu: “Chánh Giác Viên Ngộ Hòa Thượng” để khắc vào bia. Sau khi Tổ viên tịch gần ba tháng, vào ngày 19 tháng 2 năm Quý Hợi (1743), nhục thân của Ngài đã được chúng đệ tử cung tiễn đến nhập bảo tháp dưới chân núi Thiên Thai, cách bảo tháp 800 mét là chùa Thiền Tôn do  chính Tổ khai sơn


Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban giảng bài pháp về Thiền Sư Thiệt Diệu Liễu Quán, chúng con cảm thấy hãnh diện nước Việt Nam với bốn ngàn năm văn hiến, có vị thiền Sư Việt Nam vào chùa vừa 6 tuổi trong sáng tinh khôi, được thấm nhập dòng suối Tào Khê linh diệu tuôn chảy từ sơ tổ Ca Diếp xuyên suốt qua Trung Hoa đến Việt Nam, và đặc cách thiêng liêng, Sư Phụ thuộc dòng Liễu Quán đời thứ 10, có tháng sanh, năm sanh cùng giống tổ và cùng xuất gia từ tuổi thơ và con được hãnh diện là đệ tử của Sư Phụ trong dòng thiền có sơ tổ là người Việt Nam được truyền từ sơ tổ “niêm hoa vi tiếu” ở Linh Thứu sơn. Con mong trong đời mình có cơ duyên trở về thăm chốn Tổ để tảo tháp của Ngài vào ngày 22/11 như lời dạy của Sư phụ.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Cung kính và tri ơn Sư Phụ,
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).     

241_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Thiet Dieu Lieu Quan-2Thiền Sư Liễu Quán với kệ thị tịch
minh chứng cuộc đời tu chứng và kệ truyền pháp phái
để định hướng cho đệ tử thuộc tông phái mình
phương cách để đạt tới cứu cánh : thấy được Phật Tánh , Chân Như!


Thiền sư Liễu Quán (1667 – 1742)
Sơ Tổ Thiền phái Liễu Quán tại Việt Nam,
Tổ Sư đời thứ 35 của Tông Lâm Tế.Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp sau khi nghe bài pháp thoại rất tuyệt vời về Thiền Sư Thiệt Diệu Liễu Quán. Thật là bất ngờ và rất vui mừng khi được nghe Thầy kể về một sự trùng hợp lạ kỳ về ngày, tháng năm sinh của Thầy và Tổ Liễu Quán sau đúng 300 năm và được biết trong thời gian tại chùa Pháp Vân ( Gia Định / Saigon) Thầy đã được nhà thơ Bùi Giáng viết lại tiểu sử của chính đời mình trong sổ tay của Thầy và được Thầy phổ biến rất hy hữu . Không hiểu đây có phải là hiện tượng tái sinh nên Thầy đã có túc duyên xuất gia và truyền bá Tổ Sư Thiền từ Ấn Độ , Trung Hoa và Việt Nam .
Kính đảnh lễ Thầy và kính chúc Thầy pháp thể khinh an , HH

Kính đảnh lễ Cao Tăng Việt Nam đời 35 Tông Lâm Tế !
Pháp danh, đạo hiệu dự tri đã rõ bày (1)
Triệt ngộ đúng thời sau 8 năm kinh sách dùi mài (2)
Kệ thị tịch và kệ truyền pháp phái ...(3)
.....Tóm gọn phương cách đạt cứu cánh (4)


Kính đa tạ Giảng Sư tổng hợp 5 tài liệu về Thiền Sư Liễu Quán (5)
Đúc kết thành bài pháp thoại quá tuyệt vời
Từng chi tiết nhỏ được ghi trong cuộc đời
Từ thân thế, công hạnh vị Tổ Sư chân chính (6)Chỗ hoá duyên rất rộng :
Chùa Thiền Tôn, Tổ Đình Viên Thông, Chùa Cổ Lâm, Bảo Tịnh (7)
Làm nền móng vững chắc cho Việt Nam hoá đặc thù (8)
Mỗi câu kệ truyền phái là một pháp tu,
Kính tri ân Giảng Sư :
......Kính ghi lại khi thính pháp chăm chú (9)
Kính cúng dường đến Tổ, Thầy, đại chúng những gì tiếp thụ !


Nhất Tâm Đảnh Lễ Từ Lâm Tế Tổ, Tam Thập Ngũ Thế, Biệt Xuất Pháp Phái, Thiền Tôn Tàng Thể,
Thượng THIỆT Hạ DIỆU, Thụy Danh CHÍNH GIÁC, Bảo Tháp VIÊN NGỘ, Pháp Hiệu LIỄU QUÁN Đại Lão Tổ Sư Thùy Từ Chứng Giám.


Huệ Hương
Melbourne 1/6/2021

(1) Đạo hiệu là Liễu Quán, pháp danh là Thật Diệu.

Liễu là hiểu được, quán tức là quán chiếu, là nhìn cho sâu.

Thật là sự thật, diệu là sáng tỏ, chiếu sáng, sự thật chiếu sáng. Cũng là Sự Thật nhiệm mầu , là Phật Tánh , là thể tánh tịnh minh

(2)

Đến năm Nhâm Ngọ (1702), Sư lại Long Sơn tham yết Hòa thượng Tử Dung cầu dạy pháp tham thiền. Hòa thượng dạy Sư tham câu:

Vạn pháp qui nhất, nhất qui hà xứ?

(Muôn pháp về một, một về chỗ nào?)

Sư ngày đêm tham cứu đến bảy, tám năm mà chưa lãnh hội, trong lòng tự lấy làm hổ thẹn.

Một hôm, nhân đọc Truyền Đăng Lục đến câu: “Chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ”, thoạt nhiên Sư được tỏ ngộ. Nhưng vì núi sông cách trở, Sư không thể đến ngài Tử Dung để trình sở ngộ được.mãi Đến mùa xuân năm Mậu Tý (1708), Sư trở ra Long Sơn cầu Hòa thượng ấn chứng.

Sưđem chỗ công phu của mình mỗi mỗi trình bày, đoạn nói đến câu “Chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ”, Ngay lúc đó liền bảo:

- Bờ thẳm buông tay, tự nhận đảm đang,
Chết rồi sống lại, dối người chẳng được.

(Huyền nhai tán thủ, tự khẳng thừa đương,
Tuyệt hậu tái tô, khi quân bất đắc.)

Sư liền vỗ tay cười ha hả!

Hòa thượng bảo:

- Chưa nhằm.

Sư nói:

- Trái cân vốn là sắt (bình thùy nguyên thị thiết).

Hòa thượng bảo:

- Chưa nhằm.

Hôm sau Hòa thượng gọi Sư đến bảo:

- Chuyện hôm qua chưa xong, nói lại xem!

Sư thưa:

- Sớm biết đèn là lửa,
Cơm chín đã lâu rồi.

(Tảo tri đăng thị hỏa,
Phạn thục dĩ đa thì.)

Bấy giờ, Hòa thượng mới chấp nhận và khen ngợi.

Sau đó đến mùa hạ năm Nhâm Thìn (1712), Hòa thượng vào Quảng Nam dự lễ Toàn Viện (?), Sư đem trình bài kệ Dục Phật (tắm Phật).

Hòa thượng hỏi:

- Tổ Tổ truyền nhau, Phật Phật trao nhau, chẳng biết truyền trao cái gì?

Sư thưa:

- Búp măng trên đá dài một trượng,
Phất tử lông rùa nặng ba cân.

(Thạch duẩn trừu điều trường nhất trượng,
Qui mao phủ phất trọng tam cân.)

Hòa thượng nói:

- Thuyền chèo trên núi cao,
Ngựa đua dưới đáy bể.

(Cao cao sơn thượng hành thuyền
Thâm thâm hải để tẩu mã.). hỏi yếu nghĩa là sao?

Sư đáp:

- Cây đàn không dây trọn ngày gẩy
Trâu đất gẫy sừng rống suốt đêm.

(Chiết giác nê ngưu triệt dạ hống
Một huyền cầm tử tận nhật đàn.)

Sư biện tài lanh lẹ, lâm cơ ứng biến, như nước với sữa rất phù hợp. Hiển bày Bát Nhã

Hòa thượng rất vui mừng ấn khả.cho Ngài nối pháp

( 3) (Kệ Thị Tịch của Tổ Sư Thiệt Diệu Liễu Quán)

Thất thập dư niên thế giới trung,

Không không sắc sắc diệc dung thông,

Kim triêu nguyện mãn hoàn gia lý,

Hà tất bôn mang vấn tổ tông ?

Dịch nghĩa:

Ngoài bảy mươi năm trong thế giới,

Không không, sắc sắc đã dung thông,

Hôm nay nguyện mãn về chốn cũ,

Nào phải ân cần hỏi tổ tông?

Trước khi ngài viên tịch, ngài phú pháp cho hàng đệ tử và truyền kệ như sau:để định hướng cho thiền phái Liễu Quán của Ngài,

Sư có bài kệ pháp phái rằng:

Thật tế đại đạo
Tánh hải thanh trừng
Tâm nguyên quảng nhuận
Đức bổn từ phong.
Giới định phước tuệ
Thể dụng viên thông
Vĩnh siêu trí quả
Mật khế thành công.
Truyền trì diệu lý
Diễn sướng chánh tông
Hạnh giải tương ưng
Đạt ngộ chân không.

Tăng đồ và tín đồ miền Trung và miền Nam hiện nay hầu hết là thuộc dòng Lâm Tế,

Mùa xuân năm Nhâm Tuất (1742), Sư lại dự lễ giới đàn ở chùa Viên Thông. Cuối mùa thu năm ấy, Sư có chút bệnh, gọi môn đồ đến dạy rằng:

- Nhân duyên ta đã hết, ta sắp đi đây.

Môn đồ kêu khóc ầm lên. Sư lại bảo:

- Các ngươi kêu khóc mà làm gì? Chư Phật ra đời còn nhập Niết-bàn; nay ta đi lại rõ ràng, về ắt có chỗ, các ngươi không nên khóc lóc và đừng buồn thảm lắm.

Đến ngày 22 tháng 2, buổi sáng, sau khi dùng trà cùng các đồ đệ hầu chuyện và làm lễ xong,

Đến quá trưa, Ngài hỏi mấy giờ. Các đồ đệ thưa: Giờ Mùi, sau khi dạy đệ tử vài điều, ngài vui vẻ thị tịch, thọ 76 tuổi.

Nhục thân Tổ Liễu Quán tôn trí tại bảo tháp tổ đình Thuyền Tôn, trên núi Thiên Thai, Huế. Ngôi bảo tháp được chúa Nguyễn Sắc làm bia và xây dựng kiên cố, trải qua thời gian hơn hai thế kỷ mà vẫn giữ vẻ uy nghiêm mỹ lệ.

(4) Tất Cả 12 câu trong kệ pháp phái , mỗi câu là một pháp môn tu và đã được tóm gọn trong 6 lý mầu vi diệu sau đây:

Thể tánh vắng lặng
Tâm thức thanh tịnh ( từ bi, trí tuệ )
Lộ trình công phu tu tập ( nhờ Phước Đức bồi đắp để có Giới Định Tuệ )
Trí tuệ viên mãn khi dung thông lẽ Sắc, Không
Hoá độ chúng sanh
Thành tựu Chánh Quả
(5) theo lời Giảng Sư đã tổng hợp từ các tài liệu của HT Tín Nghĩa, HT Thích Thái Hoà, HT Thích Thiện Siêu, HT Thích Nhất Hạnh , Cư sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang

(6)

Sư tên Lê Thiệt Diệu, quê làng Bạch Mã, sinh năm Đinh mùi tháng 11 1667huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (Sông Cầu bây giờ). Lúc sáu tuổi, Sư mồ côi mẹ, cha đem đến chùa Hội Tôn thọ giáo với Hòa thượng Tế Viên (người Trung Hoa).

Được bảy năm thì Hòa thượng tịch, Sư ra Thuận Hóa xin học với Giác Phong lão tổ (người Trung Hoa) ở chùa Báo Quốc.

Ở đây được một năm, nhằm năm Tân Mùi (1691), Sư phải trở về phụng dưỡng cha già, lấy nghề kiếm củi độ nhật.

Qua bốn năm thân phụ mất, nhằm năm Ất Hợi (1695), Sư lại trở ra Thuận Hóa thọ giới Sa-di với Hòa thượng Thạch Liêm.

Năm Đinh Sửu (1697), Sư lại thọ giới Cụ túc với Lão hòa thượng Từ Lâm (người Trung Hoa) ở chùa Từ Lâm.

Năm Kỷ Mão (1699), Sư đi tham lễ khắp Thiền lâm trải qua biết bao sự khó khăn khổ nhọc. nguyện học pháp môn nào mà mình có thể lãnh hội liễu ngộ

Và sau 8 năm liễu ngộ Đến mùa xuân năm Mậu Tý (1708), Ngài trở ra Long Sơn cầu Hòa thượng Tử Dung ấn chứng.

Sau đó, ngài Liễu Quán vào núi Thiên Thai lập am tu thiền. Hằng ngày Tổ sống khắc khổ, đạm bạc bằng vật thực mọc ở ven hồ chẳng cần lương thực gì khác.

Trú xứ hóa duyên của ngài rất rộng, ngài thường xuyên ra vào Huế, Phú Yên để hóa đạo. Từ năm Canh Dần (1710) đến năm Tân Sửu (1721), Tổ đã chống tích trượng đi khắp nẻo làng quê của đất Phú Yên từ hòn Mõ, ra tận hòn Chuông để hoằng hóa chánh pháp, tiếp Tăng độ chúng, khai lập chùa chiền. Tổ đã khai sơn chùa Bảo Tịnh tại Tuy Hòa.

Đến năm Nhâm Dần (1722), ngài trở ra Huế cùng với vị đệ tử út tên là Tế Vĩ trụ tại Thiên Thai Huyền Tôn tự tiếp tục việc hoằng hóa ở đất Thần kinh.

Từ năm Năm Quý Sửu (1733), năm Giáp Dần (1734) và năm Ất Mão (1735), ngài được sự thỉnh cầu của các tông môn ở Huế, chứng minh các Đại giới đàn tại đây.

Năm Canh Thân (1740), ngài tấn đàn Long Hoa phóng giới cho đàn hậu tấn. Thời ấy chúa Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát (1738 – 1765) rất mến đạo hạnh của ngài nên thường đến chùa Viên Thông đàm đạo và thỉnh ngài vào cung để bàn luận Phật pháp nhưng ngài từ chối khéo không vào.

Mùa Xuân năm Nhâm Tuất (1740), ngài làm Hòa thượng Đàn đầu cho Đại giới đàn tại chùa Viên Thông.có hơn 4000 người tham dự

Ngài có bốn vị đệ tử lớn: Tổ Huấn, Trạm Quan, Tế Nhân và Từ Chiếu.

(Từ Chiếu, húy Tế Căn. Khai sơn chùa Hồ Sơn, Tuy Hòa, Phú Yên)

Bốn ngài này đã tạo lập bốn trung tâm hoằng dương chánh pháp lớn lao khắp đó đây ở đàng Trong. Và, từ thế kỷ thứ 18 trở về sau này nghiễm nhiên với danh xưng Thiền Phái Liễu Quán.

(7)

Chỗ hóa duyên của Sư rất rộng, thường ra vào Huế, Phú Yên để giáo hóa luôn, không nề khó nhọc.,

Ngài đã lập nhiều đạo tràng để truyền giáo như :

– Tổ đình Thuyền Tôn ở núi Thiên Thai, xóm Ngũ Tây, huyện Hương Thủy vào năm 1708, nhưng mãi đến năm 1747, chúa Nguyễn Phúc Khoát mới ban biển sắc tứ cho chùa nầy; đồng thời, Đại Hồng Chung đang được thờ tại đây cũng được đúc cùng năm nầy, tức là năm Cảnh Hưng thứ tám.

– Tổ đình Viên Thông sau lưng núi Ngự Bình (Chúa Nguyễn Phúc Khoát rất sùng kính uy đức và đạo hạnh của ngài, nhiều lần thỉnh ngài vào kinh để tham vấn giáo lý, ngài đều từ chối, vì không muốn dính líu sự lui tới ra vào với triều đình; do đó, chúa và quần thần hay vào tổ đình Viên Thông để hỏi đạo, nên núi nầy có tên là núi Ngự).

– Tổ đình Hội Tôn, Tổ đình Cổ Lâm và Tổ đình Bảo Tịnh ở Phú Yên

(8)

Tổ sư Liễu Quán đã làm cho thiền phái Lâm Tế trở thành một tông phái đặc thù và linh động, có một nền móng vững chắc ở đàng trong (tức là từ Thanh hóa trở vào). Trước khi Tổ Liễu Quán xuất hiện, thiền phái Lâm Tế ảnh hưởng của Trung quốc (vì có ngài Nguyên Thiều, ngài Thạch Liêm, ngài Tử Dung, v.v..). Chính Tổ Liễu Quán đã Việt hóa tất cả từ văn hóa, kiến trúc và nghi lễ, v.như bài thơ ngồi thiền buổi sáng đã được HT Nhất Hạnh dịch nghĩa như sau:

Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai

Tỉnh tọa lòng an miệng mỉm cười

Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức

Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi

(9)

Từ bài kệ truyền pháp phái được HT Thích Nhất Hạnh đã dịch cho thấy mỗi câu là một pháp tu mà Giảng Sư đã giải thích rất tường tận cho chúng đệ tử thâm hiểu hơn

Thực tế đường lớn (con đường mình phải theo đúng lộ trình để được thể tánh tịnh minh)

Biển tánh lắng trong ( muốn đến biển tánh tỳ lô giá na cần phải thanh tịnh trong sạch )

Nguồn tâm nhuần khắp( chỉ khi nào điều phục Tâm mình thì Tuệ giác mới tỏa rộng và thấm nhuần đến khắp nơi )

Gốc đức từ phong( muốn vậy công Đức phải vun trồng )

Giới định phước huệ ( và người tu phải tu Phước thì Giới Định Tuệ mới viên thành và giữ được )

Thể dụng viên thông ( Thể. Tướng , Dụng bên ngoài và bên trong đều vô ngại )

Trí quả vĩnh siêu ( trái quả sẽ siêu việt và Vĩnh viễn không tái sinh lại kiếp luân hồi )

Thầm hợp thành công( ( lặng lẽ nhưng làm được rất nhiều việc , chỗ nào làm việc gì cũng thành công )

Truyền giữ lý mầu ( cần phải giũ đạo lý này và truyền cho thế hệ mai sau )

Tuyên dương chánh tông( Đó chính là cách phổ biến quảng bá nhất cho Chánh Tông )

Biết làm đồng nhất( đó là thực hành và giáo thuyết học được phải đi song đôi và đồng nhất )

Đạt ngộ chân không.( thì mới gọi là đã vào Phật địa , thấy được Như LaiTạng , Thể tánh tịnh minh )

Đặc biệt là 3 câu cuối đều rốt ráo quy về Phật Tánh , tìm được Ông Phật của chính mình là cứu cánh
facebook-1


***
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/07/202110:05(Xem: 1831)
Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp tóm tắt những gì con đã nghe và thu nhận được qua bài pháp thoại và mục vấn đáp tuyệt vời hôm nay để từ đó chúng đệ tử biết được thêm Thầy đã lãnh hội được từ Sư Ông Thích Như Ý, Sư Phụ Chơn Kiến và Sư Huynh Thích Tâm Hải về Quy Sơn Cảnh Sách và lại được hữu duyên cùng Cố Hội Chủ GHPGVNTN tại hải ngoại Úc và Tân Tây Lan -Thích Như Huệ trà đạo mỗi buổi sáng mà nhắc lại từng ý nghĩa câu văn trong Quy Sơn Cảnh Sách . Kính đảnh lễ Thầy, kính tán dương công Đức và kính tri ân Thầy, HH
22/07/202110:31(Xem: 1508)
Thiền Sư Vạn Hạnh (938– 1018) Đời thứ 12 Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Ngài là Sư Phụ của Lý Công Uẩn, đã hướng dẫn cho vị này một thời gian dài trước khi khai sáng triều đại nhà Lý (kéo dài đến 216 năm) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp với chi tiết về Thiền Sư Vạn Hạnh trích từ lời giảng qua pháp thoại quá tuyệt vời hôm nay . Kính bạch Thầy xuyên suốt bài giảng , lồng trong đạo lý Thầy đã đem những trải nghiệm trong những lần chứng minh lễ tang với 2 câu đối mà ít người đã học được sau khi chia tay người thân không biết bao giờ họ có cơ hội làm người . Con kính ghi vào tâm khảm điều Thầy muốn trao truyền " THIÊN NIÊN THIẾT THỌ KHAI HOA DỊ NHẤT THIẾT NHƠN THÂN TÁI PHỤC NAN" cũng giống như bài học từ kệ thị tịch của Thiền Sư Vạn Hạnh . .. Kính tri ân và kính đảnh lễ Thầy , HH
20/07/202115:40(Xem: 1074)
Phật Giáo Thời Nguyễn (1614-1945) bài giảng của TT Nguyên Tạng, Phật giáo thời Nhà Nguyễn (1802-1945) ( từ Chúa Nguyễn Hoàng đến Vua Bảo Đại 9 chúa-13 vua) hết lòng sùng kính Đạo Phật, nào xây chùa, dựng tháp, tô tượng đúc chuông… nhưng Phật Giáo trong giai đoạn này, vẫn chỉ thu hình trong phạm vi tín ngưỡng cổ truyền…, chứ thực chất thì Phật Giáo đời Nguyễn đã giản ước lắm! Theo lời nhận định của Cố HT Thích Đức Nhuận Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp sau khi nghe được bài pháp thoại tuyệt vời trưa hôm nay tại Trường Hạ Pháp Hoa nhờ đối con lại có thêm một tài liệu mới về Pháp Hoa đề cương với lời chỉ dạy của Sư Ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh . Kính tri ân Thày đã tạo nhiều Phước duyên cho chúng đệ tử giữa thời đại dịch kinh hoàng này ? Kính chúc Thầy và quý Chư Tôn Đức tại khoá An Cư kiết Đông được pháp thể khinh an . Kính, HH
20/07/202109:40(Xem: 1876)
Chủ đề: 2 vị Thiền Sư: 1/Thiền Ông Đạo Giả (902 - 979) (Đời thứ 11, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi) 2/Thiền sư Sùng Phạm (1004 - 1087) (Đời thứ 11, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 258 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 20/07/2021 (11/06/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ https://www.facebook.com/quangducwebsite Website: https://quangduc.com Tel: 03. 9357 3544 Email: quangduc@quangduc.com
19/07/202120:20(Xem: 1922)
Tuy không có đại duyên dành thời gian mười năm để nghiên cứu và diễn giải Tổng Luận như Lão Cư Sĩ Thiện Bửu đã được TT Thích Nguyên Tạng trân trọng giới thiệu trên Trang Nhà Quảng Đức cũng như Tôi chưa hề ao ước rằng mình sẽ có cơ hội đóng góp những nghiên cứu về giáo lý nhất là Kinh Bát Nhã Ba La Mật dù ngay những năm đầu khi bắt đầu trở về toàn thời gian trong ngày cho việc tu học Giáo Pháp của Đức Bổn Sư . ...dường như tôi rất yêu thích bản tâm kinh này .
10/07/202109:26(Xem: 1405)
Chủ đề: Thiền sư Ma Ha, Đời thứ 10 Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Sư gốc người Chiêm Thành, đệ tử nối pháp của Thiền Sư Pháp Thuận Đây là Thời Pháp Thoại thứ 257 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Bảy, 10/07/2021 (01/06/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ https://www.facebook.com/quangducwebsite Website: https://quangduc.com Tel: 03. 9357 3544 Email: quangduc@quangduc.com
08/07/202109:51(Xem: 1486)
Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ https://www.facebook.com/quangducwebsite Website: https://quangduc.com Tel: 03. 9357 3544 Email: quangduc@quangduc.com
06/07/202110:32(Xem: 1901)
Chủ đề: Thiền Sư Vân Phong, (? - 956) (Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông) Ngài là đại đệ tử của Thiền Sư Thiện Hội. TS Thiện Hội dạy: “Sống chết là việc lớn, cần phải thấu triệt”. Sư hỏi: “Khi sống chết đến làm sao tránh được?”. TS Thiện Hội: “Hãy nắm lấy chỗ không sống chết mà tránh”. Sư hỏi: “Thế nào là chỗ không sống chết?”. TS Hiện Hội: “Ngay trong sống chết nhận lấy mới được”. Đây là Thời Pháp Thoại thứ 255 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba 06/07/2021 (27/05/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)
03/07/202109:06(Xem: 2023)
Chủ đề: Thiền Sư Pháp Thuận (914-990) , Thế hệ thứ 10 của Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi tại VN Ngài trụ trì Chùa Cổ Sơn, học rộng, thơ hay, có tài giúp vua, hiểu rõ việc nước. Đây là bài thơ trả lời cho Vua Lê Đại Hành khi vua hỏi về vận mạng của đất nước: Đây là Thời Pháp Thoại thứ 254 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Bảy, 03/07/2021 (24/05/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ Website: https://quangduc.com Tel: 03. 9357 3544 Ema
01/07/202109:31(Xem: 1867)
Chủ đề: Thiền Sư La Quý (852 – 936) Thế hệ thứ 10 của Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi tại VN Câu hỏi của TS Thiện Hội khi học pháp với TS Cảm Thành “Trong kinh có nói: “Đức Thích-ca Như Lai đã từng tu hành trải vô số kiếp mới được thành Phật.” Nay Thầy dạy rằng: “Tâm tức là Phật”, con chưa hiểu lẽ đó, cúi xin Thầy một phen khai ngộ cho con “ Đây là Thời Pháp Thoại thứ 253 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 01/07/2021 (22/05/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) Facebook: https://www.facebook.com/ThichNgu