Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

 

Diễn ngâm Trang Thơ Tình Pháp Lữ

Giọng ngâm: TK Thích Hạnh Phẩm

 


***

  1

Pháp Lữ Tình

法侶情 

          法侶深深道與情    Pháp Lữ Thâm Thâm Đạo Dữ Tình
                壹身智惠總皆明   Nhứt Thân Trí Huệ Tổng Giai Minh
                五乘示轉聰三世   Ngũ Thừa Thị Chuyển Thông Tam Thế
                百法弘開串五經   Bách Pháp Hoằng Khai xuyến Ngũ Kinh
                中南海外遊間曆   Trung Nam Hải Ngoại Du Gian Lịch
                北處西歐載盡形   Bắc Xứ Tây Âu Tải Tận Hình
                如慧名僧乘道業  Như Huệ Danh Tăng Thừa Đạo Nghiệp
                僧伽壹躲沍威令   Tăng Già Nhứt Đóa Hổ Oai Linh.

  

Bạn đạo sâu xa giữ đạo tình,
Thân Thầy ôm trọn tính thông minh
Năm thừa Thầy nói thông ba cõi
Trăm pháp Thầy tuyên thấu ngũ kinh
Trong trải Trung, Nam ngoài hải ngoại
Đất Bắc trời Tây tỏ rõ hình
Đáng gọi danh Tăng nâng đạo nghiệp
Tăng già một gốc vững oai linh. 

 

 

玄宗和尚哀懷隱念故人覺靈如慧和尚

淨土觀通感納” 法侶” 詩笑鋻.

 Khổ thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
gởi tặng Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư Thích Như Huệ

nhân Lễ Tiểu Tường tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc.

HT Nhu Hue 2

HT Bảo Lạc – HT Huyền Tôn – HT Như Huệ 

(Hình lưu niệm ở Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 15 năm 2015 tại Sydney)


2

Kính họa bài Pháp Lữ Tình

của H.T Trưởng Lão Thích Huyền Tôn

 

 

法会靈山涉道情

Pháp Hội Linh Sơn thiệp đạo tình

繼承慧業永昌明

Kế thừa tuệ nghiệp vĩnh xương minh

六和衆理並修進

Lục hòa chúng lý tịnh tu tấn

教典傳燈演理經

Giáo điển truyền đăng diễn lý kinh

澳洲教會先再立

Úc Châu Giáo Hội tiên tái lập

如慧大師現真形

Như Huệ đại sư hiện chân hình

會主兼証明領道

Hội Chủ kiêm chứng minh lãnh đạo

湼槃示寂顯威靈

Niết Bàn thị tịch hiển uy linh

 

Dịch nghĩa

Pháp Hội Linh Sơn mối đạo tình

Kế thừa tuệ nghiệp mãi hiển minh

Nhiếp chúng lục hòa luôn tinh tấn

Truyền đăng Phật Pháp diễn lý kinh

Giáo Hội Úc Châu tái lập thành

Đại sư tôn hiệu hiện chân hình

Ngài Hội Chủ chứng minh lãnh đạo

Niết Bàn an nghỉ nét uy linh.

 

H.T Bảo Lạc – Sông Thu

Sydney ngày 6/5/2017


Label_Phap Lu Tinh_HT Thich Huyen Ton
HT Huyen Ton_HT Nhu Hue-1a

3

Kính họa vần thơ “Pháp Lữ Tình
” (法侶情)

của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

nhân Lễ Tiểu Tường

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư Thích Như Huệ

tổ chức tại chùa Pháp Hoa, Nam Úc

 

Kính dâng Giác Linh Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ

 

慈心度眾

Từ tâm độ chúng

慈心度眾情無情

Từ tâm độ chúng tình vô tình

自覺覺他種智明

Tự giác giác tha chủng Trí Minh

一旦降塵當救苦

Nhứt đán giáng trần đương cứu khổ

百年名教闡禪經

Bách niên danh giáo xiển Thiền Kinh

廣南四住留青史

“Quảng Nam Tứ Trụ” lưu thanh sử

海外三乘應盡形

Hải ngoại Tam Thừa ứng tận hình

道業圓成高聖果

Đạo nghiệp viên thành cao Thánh quả

回歸本位顯眞靈

Hồi quy bổn vị hiển Chơn Linh.

 

 

Lòng từ độ chúng tình vô tình

Tự giác giác tha vốn trí minh

Một sớm giáng trần vì cứu khổ

Trăm năm lừng tiếng diễn Thiền Kinh

Quảng Nam Tứ Trụ lưu thanh sử

Hải ngoại ba Thừa tỏ tận hình

Đạo nghiệp trọn thành cao quả Thánh

Trở về ngôi cũ rõ Chơn Linh.

 

Ngưỡng nguyện Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám.

 

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Bakewell, Bắc Úc, 28/4/2017

Đệ tử Viên Huệ

Cẩn báiHT Huyen Ton-HT Nhu Hue-2

4

VẸN TÁNH LINH
Kính họa bài thơ của HT Huyền Tôn

Từ thuở Linh Sơn... Đạo ấy Tình
Một vầng viên nguyệt chiếu vô minh
Pháp môn huyền độ nơi tăm tối
Lý Phật an hoà chốn hải kinh.
Bụi vẳng chiều xuân, sương gởi mộng
Thuyền xuôi bến vắng, nước soi hình.
Đường ra trăm nẽo, sông trăm hướng
Cội giác người về vẹn tánh linh.

Chùa Kỳ Viên, South Dakota, 28/4/2017.
TK. THÍCH MINH TÒNG
MẶC PHƯƠNG TỬ.

HT Huyen Ton_HT Nhu Hue-2012

5

TÌNH ĐẠO

Kính họa bài thơ của HT Huyền Tôn

Bạn đạo xưa nay trọn chữ tình

Nhị vị Hoà Thượng vốn thông minh

Phật pháp tinh thông truyền khắp cõi

Tam thừa, Ngũ bộ lý giải Kinh

Nước Việt, trời Tây nơi hải ngoại

Đạo tình đệ tử mãi ghi hình

Quyết chí noi gương hành đạo nghiệp

Muôn đời tình đạo vẫn lung linh.

Melbourne 27-4-2017

Thanh PhiHT Huyen Ton_HT Nhu Hue-1


6

PHÁP LỮ TÌNH

Kính họa bài thơ của HT Huyền Tôn

Pháp hữu thâm giao trọn đạo tình ,
Đời Thầy trải rộng ánh bình minh .
Tâm Thầy thấu suốt qua tam giới ,
Phật Pháp Thầy tuyên giáo chúng sinh .
Từ Bắc Trung Nam xuyên biển rộng ,
Vượt cả trời xanh một bóng hình .
Đạo nghiệp âm thầm trong bốn cõi ,
Pháp Thân toả sáng khắp nguồn linh .

Dallas , 26-4-2017
Tánh Thiện


HT Huyen Ton-HT Nhu Hue

7

PHÁP LỮ TÌNH

Kính họa bài thơ của HT Huyền Tôn
Lạc lõng tha hương chí đạo tình
Ngài như nhật nguyệt sáng lung linh
Giảng dạy năm thừa thông pháp giới
Vạn pháp thăng hoa khắp tạng kinh
Nổi tiếng danh tăng vang hải ngoại
Đất Úc trời Tây rạng bóng hình
Phật pháp hoằng dương vi đạo nghiệp
Cổ kim bừng sáng đuốc tâm linh.

Florida, Jacksonville 27-4-2017
CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤYHT Huyen Ton-HT Nhu Hue-2
  
8

MÃI HIỂN LINH
Kính họa bài thơ của HT Huyền Tôn

Cửa Phật đường tu đẹp thắm tình

Sáng ngời phẩm hạnh ánh quang minh,

Tám ba tuổi thọ vang lời Kệ

Sáu chục năm tu vọng tiếng Kinh,

Trần thế đạo sư dù khuất bóng

Dương gian đệ tử mãi lưu hình,

Tuyên dương pháp cú dù ngưng đọng

Viên tịch! Danh tăng mãi hiển linh!

 

Virginia 26-4-2017
Tâm Minh Ngô Tằng Giao

trang 147_Su Phu va Thay Vien Thanh


9

XƯNG TÁN SƯ PHỤ  

(Kính họa theo bài Pháp Lữ Tình của Đức TLHT Thích Huyền Tôn)

 

Sư Phụ hiện thân thắm nghĩa tình

Hết làm Hội Chủ đến Chứng Minh

Tám mươi ba tuổi tròn bản nguyện

Hạ lạp sáu mươi vui kệ kinh

Lãnh đạo suốt đời phi tịch diệt

Đế vương mạng vững ấn tượng hình

Tiểu tường lễ tưởng Ngài hoan hỷ

Lai đáo Pháp Hoa triển tánh linh

 

Pháp Hoa - Nam Úc, ngày 27/4/2017

Đệ tử Thích Viên Thành, khể thủ

 

HT Huyen Ton-HT Nhu Hue-2
 

10

KÍNH VỌNG BÁI GIÁC LINH

Kính họa bài thơ của HT Huyền Tôn

Bất động nên chi bặt lục tình

Đã về nơi tỏa rạng tường minh

Làu thông vi diệu maha chú

Thẩm thấu chơn thường bát nhã kinh

Thanh thản như sương không giữ bóng

Thung thăng tợ khói chẳng lưu hình

Con xin phụng bút dâng Hòa Thượng

Kính thắp hương lòng vọng giác linh

Quảng Trị 27-4-2017

Như Thị  Lê Đăng Mành

ht huyen ton-ht nhu hue

11

KÍNH DÂNG HT NHƯ HUỆ

Kính họa bài thơ của HT Huyền Tôn

Bạn đạo thăm nhau thắm đạo tình,
Hàn huyên chia xẻ , Pháp cùng Kinh,
Năm Thừa trao đổi cùng tu học,
Thấu, Thông ý nghĩa Đạo Quang Minh.
Từ Bắc, Trung, Nam ra hải ngoại,
Độ tha nhân thế, xóa vô minh
Danh Tăng một đời vì Đạo Nghiệp,
Ngàn năm tỏ rạng nét oai linh.

Đan Mạch 27.04.2017

Tâm Tú N.K.T. 


HT Huyen Ton-HT Nhu Hue


12

TÌNH PHÁP LỮ
Kính họa bài thơ của HT Huyền Tôn

Đạo mầu thắm nghĩa kết giao tình,

Huân tập căn nguyên bổn trí minh.

Ba cỗ quảng khai truyền giáo pháp,

Sáu đường tế độ rõ tâm kinh.

Muôn nơi giữ ngọc thuần vô tướng,

Vạn nẻo lưu hương lặng hữu hình.

 Oai đức hiển bày rao khắp chốn,

Trang nghiêm cửa Phật thấu anh linh.


Việt Nam 27-4-2017

Minh Đạo
HT Huyen Ton-HT Nhu Hue-2


13

TÌNH PHÁP LỮ

Kính hoạ bài Thơ của HT Tăng giáo trưởng 

Hơn tám mươi năm vẹn nghĩa tình

Đạo phong khiêm hạ  tánh thường minh

Nụ cười nhân ái hoà trăm cõi,

Ánh mắt từ nghiêm nhiếp hãi kinh.

Tăng tục năm châu quyền nội ngoại

Đệ huynh bốn bể hoá thiên hình

Quảy gót về Tây nguyền dứt nghiệp

Trời xanh mây trắng dáng lung linh.

Sydney 27-4-2017

  Hậu học TK Thích Minh Hiếu


ht huyen ton-ht nhu hue


14

TÌNH PHÁP LỮ

Kính hoạ bài Thơ của HT Thích Huyền Tôn 

 

Đường tu khổ hạnh vẫn trọn tình

Nề chi hoằng pháp chốn vô minh

Đuốc tuệ từ bi đi muôn cõi

Tri huệ uyên thâm quỷ thần kinh

Thân già đau yếu là hình ngoại

Dũng mãnh trong tâm mới nội hình

Hậu sinh lãnh giáo toàn sự nghiệp

Gieo rắt từ tâm khắp sinh linh.

 

Virginia 28-4-2017

 BS Nguyễn Thanh LongHT Huyen Ton-HT Nhu Hue-2
15

Tưởng Niệm HT Thích Như Huệ

Kính hoạ bài Thơ của HT Thích Huyền Tôn 

 


Nguồn đạo cưu mang trọn nghĩa tình

Một đời phạm hạnh, ánh quang minh

Bát Nhã hành thâm, câu mật chú

Pháp Hoa Diệu Nghĩa, thoát lời Kinh

xoải cánh hạc vàng soi bóng nước

Tầng không mây trắng chẳng lưu hình

Đại hồng chung vọng dâng niềm nhớ

ngân dài, tưởng niệm dáng uy linh.


Sydney 27. 4. 2017 
Gia Hiếu

 

 
HT Huyen Ton-HT Nhu Hue


16

Tình Bạn Đạo

Thành kính họa vận bài thơ dịch từ bài Hán-Việt với tựa đề “Pháp Lữ Tình 
của Sư Ông Huyền Tôn nhân Lễ Tiểu Tường Ôn Như Huệ tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc.

Phật Pháp chuyên tu chữ đạo tình

Thương yêu hiểu biết diệt vô minh

Mười phương quay lại nương ba cõi

Học Đạo theo Thầy liễu nghĩa Kinh

Trong nước hay chừ trời hải ngoại

Máu mủ cùng chung một dáng hình

Lành dữ tự mình biết chuyển nghiệp

Đạo mầu không cần dựa Thần linh.

Germany 28-4-2017

Trần Đan Hà

HT Huyen Ton-HT Nhu Hue-2

17

ĐẠO VỊ THÂM TÌNH

Kính hoạ bài Thơ của HT Thích Huyền Tôn 

Đạo vị bao năm thắm đậm tình
Tà dương thần khí vẫn quang minh.
Vang vang sáng tối bao lời pháp
Văng vẳng đêm về tiếng kệ kinh.
Chánh pháp hoằng dương khai trí tuệ
Chúng sinh lợi lạc mở tâm linh.
Độ đời đại nguyện nay thành tựu
Danh tiếng ngày nay rỏ ảnh hình.
Florida 28-4-2017
PT Tâm MinhHT Huyen Ton-HT Nhu Hue

 

18

TÌNH PHÁP LỮ


Kính hoạ bài Thơ của HT Thích Huyền Tôn 


     Kính
phc  Đi Sư đượm thm tình

Ho hong my k trí cao minh

      Nguyên lòng chơn cht ngâm thi k

 Vn lý vô thường tng pháp kinh

Thơ phú nói lên nim vĩnh bit

      Tình thương man mác ta bên hình

              Pháp huynh nâng gót đường đo nghip

L đ cao đăng hin Giác linh.

Bc California, Vit lch : 4896-2017

Giác Lượng Tu Đàm T


                
 HT Huyen Ton_HT Nhu Hue-1a
  19

TÌNH  BẠN  ĐẠO
Kính hoạ bài Thơ của HT Thích Huyền Tôn 

Sư Đệ Sư Huynh thật Đạo Tình
Thiện duyên kết bạn bậc anh minh
Chiếu soi Tuệ Giác trùm Ba Cõi
Pháp Giới giải bày giảng Phật Kinh
Quốc nội Du Tăng ra Hải Ngoại
Quyết tâm phụng sự xã thân hình
Ba Y Bình Bát Như Lai nghiệp
Phật Quốc an lành trụ Tánh Linh

Sydney 29-04-2017
TKN THÍCH NỮ PHƯỚC HOÀN
(Ni Viện Thiện Hòa Úc Châu)

***


HT Huyen Ton-HT Nhu Hue-2

20

QUI KÍNH GIÁC LINH

(Kính họa bài thơ “Pháp Lữ Tình”

của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn)

 

Trân trọng xiết bao mối đạo tình          

Ngài người tâm trí cực thông minh      

Tu trì quyết chí siêu ba cõi                      

Tuệ chiếu tinh thông Luật Luận Kinh    

Bậc chúng trung tôn nơi hải ngoại    

Thiền môn long tượng ẩn theo hình     

Lắng trong thanh tịnh toàn ba nghiệp   

Đại chúng đồng qui kính Giác Linh

 

Cư sĩ Hạnh Cơ

Kính họa

Calgary, Canada, ngày 30.4.2017

 


***

HT Huyen Ton-HT Nhu Hue
 
21

TÌNH PHÁP LỮ

Kính hoạ bài Thơ của HT Thích Huyền Tôn 

Hoà thượng Như Huệ bậc quang minh
Tâm trong Đức sáng thấu ân tình
Trăm lời ngài dạy thông ba cõi
Ngàn tiếng ngài tuyên rạng ngũ kinh
Tám bốn năm trường lo Phật Pháp
Sáu mươi hạ lạp tỏa bóng hình
Rạng ngời phẩm hạnh lòng thanh thản
Phật quốc cao đăng mãi hiển linh.

Sài Gòn 10-5-2017

Cư Sĩ Quảng Pháp Ngộ Vũ Mạnh Hùng

***HT Huyen Ton-HT Nhu Hue-2


22


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH 

Kính hoạ bài Thơ của HT Thích Huyền Tôn 

Nẻo đạo an vui đậm nghĩa tình

Đường trần tiến bước giữa quang minh
Trưa chiều nhập định, ngân chuông mõ
Sớm tối tham thiền, vẳng kệ kinh...
Chánh pháp nhiệm mầu không hóa có
Chơn Như bất biến bóng theo hình
Mười phương nhất niệm vui vô trú
Giới Định Huệ đầy sáng giác linh!

Nha Trang 13-5-2017
Cư Sĩ Tâm Không Vĩnh HữuHT Huyen Ton_HT Nhu Hue-1

23

CẨN BÁI GIÁC LINH 

Kính hoạ bài Thơ của HT Thích Huyền Tôn 


Bạn đạo thâm sâu vẹn chữ tình.
Sáng, trong trải dưới ánh bình minh.
Tài năng tỏ rạng nơi dương thế.
Danh tiếng người nghe phải thất kinh.
Đạo nghiệp vang lừng ra hải ngoại.
Quê xưa cũng tỏ rõ dáng hình.
Như Huệ tăng tài vang sự nghiệp
Thơ này kính cẩn vái Giác Linh.


Thụy Sĩ 15-5-2017
Cư Sĩ Diệu Như Trần Thị Nhật Hưng 


ht huyen ton-ht nhu hue

24

ÔI TÌNH PHÁP LỮ

Kính hoạ bài Thơ của HT Thích Huyền Tôn 


Ôi tình Pháp lữ thật thủy chung!
Tấm gương đức hạnh sáng khôn cùng
Lục Độ Thầy đem làm thân giáo
Giới luật cố lòng giữ thật tinh
Quốc nội vang danh Thầy giáo thọ
Hải ngoại Tăng tài đức rộng thinh
Đạo nghiệp có Thầy như nhật nguyệt
Giúp người đêm tối phá vô minh.

Đức Quốc 15-5-2017

Thi Thi-Hồng Ngọc

HT Huyen Ton-HT Nhu Hue

  

25
TÌNH PHÁP LỮ

Họa lại bài thơ Tình Pháp Lữ

Kính dâng nhị vị Trưỡng lão Thích Huyền Tôn

và Giác Linh Hòa Thích Như Huệ

 

Tình người, tình đạo với quê hương

Cùng chung chữ Quảng tuyển Phật trường

Tương muối cháo rau, áo nâu sòng

Qua lại, trao nhau cùng chí hướng.

Vận nước nổi trôi mỗi một phương

Thuyền nan sóng gió vượt trùng dương

Lại hẹn cực Nam một bến bờ

Tự do xây đắp vạn niềm thương.

 

Tỳ kheo Thích Thiện Hiền

Sydney, Mùa Phật Đản 2641 ( 18/5/2017)

 

 ***

HT Huyen Ton-HT Nhu Hue-2

26

PHÁP LỮ THÂM GIAO

Kính hoạ bài Thơ của HT Thích Huyền Tôn 

 

Pháp lữ  thâm giao dạ chí tình

Trí Thông Như Huệ thật tinh minh

Xuất Trần Thượng Sĩ Tâm gìn giữ

Nhập thế độ sanh Đạo khởi sinh

Hải ngoại Pháp Hoa vang viễn xứ

Quê hương Môn Phái rạng uy linh

Danh Tăng nhân phục vinh Đạo cả

Đời đời Nhứt Đóa nguyện cung nghinh

Thụy Sĩ 19-05-2017
Song Thư TTH

 

27


HT Huyen Ton-HT Nhu Hue-2

Ngưỡng bạch Hòa thượng Tăng Giáo Trưởng, chư Tôn đức,

Cùng chư phật tử,

Hạnh Niệm nhận được bài thơ Hòa thượng cũng sớm, nhưng vì vừa mới mổ mắt xong nên không dám vận dụng xem đọc. Sau đó lại nhận được bài thơ và những bài họa đã được diễn ngâm, tưởng đã kết thúc rồi. Nay nhận được lời mời họa một lần nữa của TT Nguyên Tạng của Trang Nhà Quảng Đức mời họa qua tin nhắn trên viber, nên Hạnh Niệm xin thay mặt Môn nhơn đệ tử Hòa thượng thượng Như hạ Huệ họa bài cảm tạ Hòa thượng Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn, chư tôn đức cùng quý phật tử:

 

乾心淚

相與先師甚志情

陰陽隔別一年明

憂分詩筆乾心淚

祈願加持濕法經

花謝水流彰道意

義思恩想越身形

門人眾等推脹血

仰拜精誠代覺靈

法嗣

今心釋行念

 

Càn tâm lệ

 

Tương dữ tiên sư thậm chí tình

Âm dương cách biệt nhất niên minh

Ưu phân thi bút càn tâm lệ

Kỳ nguyện gia trì thấp pháp kinh

Hoa tạ thủy lưu chương đạo ý

Nghĩa tư ân tưởng việt thân hình

Môn nhơn chúng đẳng thôi trường huyết

Ngưỡng bái tinh thành đại Giác linh.

 

Pháp tự

Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

 

Khô tâm lệ

 

Cùng với Tiên sư thật chí tình

Một năm cách biệt đã phân minh

Chia buồn thơ bút khô tâm lệ

Kỳ nguyện gia trì ướt pháp kinh

Hoa rụng nước trôi rành ý đạo

Nghĩa bày ân tưởng vượt thân hình

Môn nhân đệ tử vô vàn kính

Cuối lạy tinh thành thay Giác Linh.

 

Chùa Pháp Bảo, Hội An, 31/5/2017

Pháp tự

Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

 

 
HT Huyen Ton-HT Nhu Hue-2


28

 Cốt nhục Linh Sơn
Kính hoạ bài Thơ của HT Thích Huyền Tôn 

Cốt nhục Linh Sơn đượm nghĩa tình
Phân thân xứ xứ thảy nghiêm minh
Tinh chuyên giới luật lưu uy đức
Miên mật pháp hành nương điển kinh.
Sinh phận quê nhà … xinh phước tướng
Thâu thần viễn xứ tỏ chân hình
Cao Tăng truy tán Danh Tăng đó
Mỗi chữ thiền thi mỗi chữ linh .

Đồng Nai 16-6-2017

HẠNH PHƯƠNG
Thế danh HOÀNG KIM BÍNH
Pháp danh TÂM HƯƠNG
Cẩn Họa


***
Kính mời vào xem

Kỷ Yếu Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Như Huệ

Bia trong_Ky yeu Tuong Niem_HT Nhu Hue_1934_2016

 Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/01/2023(Xem: 194)
HT Thích Thanh Từ, Người Phục Hưng Thiền Phái Trúc Lâm VN Thế Kỷ 20-21
09/01/2023(Xem: 371)
Vào sáng thứ bảy ngày 07/01/2023, chùa Phổ Từ tọa lạc tại số 17327 Meekland Avenue, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tiểu tường cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại chánh điện. Thiền sư Thích Nhất Hạnh - nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, học giả, sử gia và nhà hoạt động hòa bình, đã viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, thành phố Huế, Việt Nam ngày 22 tháng 01 năm 2022. Nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với ân đức, tình thương cao rộng của Sư Ông Làng Mai qua nhiều năm giảng dạy thiền quán; với công trình trước tác, phiên dịch kinh sách to lớn; chùa Phổ Từ đã tổ chức Lễ tưởng niệm cố Thiền sư vào ngày 29/01/2022; ngày 30/01/2022; Lễ Chung thất - tưởng niệm vào ngày 13/3/2022.
26/12/2022(Xem: 588)
Thầy chào đời cuối Đông. Phủ Xuân Trường, Nam Định. Đất Bắc Hà - Thăng Long. Ngàn năm xưa hưng thịnh. Lập chí nguyện xuất trần, Thuở đồng chơn nhập đạo. Cội Đức Nhuận thắm nhuần. Đượm hồng ân Tam bảo.
24/12/2022(Xem: 488)
Sư bà Hải Triều Âm là một bậc tu hành mẫu mực, một tấm gương sáng ngời cho tất cả những hành giả đang bước theo con đường Đức Phật đã chỉ dạy, cho cả ni lẫn tăng xuất gia và hàng cư sĩ tại gia. Ngài được xem như là hiện thân của một Sư Tổ Kiều Đàm Di thời hiện đại. Bài viết dưới đây có tựa là “Di Chúc Của Sư Bà Hải Triều Âm” được phổ biến trên mạng trong những tháng năm sau ngày Sư Bà mất 31 tháng 7, 2013.
14/11/2022(Xem: 936)
Ngày 12,13-11 (19,20-10-Nhâm Dần), BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và môn đồ pháp quyến đã trọng thể tổ chức lễ Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nguyên UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, viện chủ chùa Thiên Bửu (thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và chùa Đức Hòa, phường Ninh Hiệp.
11/11/2022(Xem: 760)
Sáng ngày 09/11/2022 (nhằm ngày 16 tháng 10 Nhâm Dần), môn đồ pháp quyến chùa Diên Thọ đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 31 cố Hoà thượng Thích Hải Tuệ - Trừng San (Tân Mùi 1991- Nhâm Dần 2022). Đến tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của Chư tôn Hoà thượng: - Hoà thượng Thích Trừng Thi (chùa Tòng Lâm Lô Sơn) - Hoà thượng Thích Thiện Thông (chùa Sắc Tứ Minh Thiện) - Hoà thượng Thích Phước An (chùa Hải Đức) - Hoà thượng Thích Tâm Trí (chùa An Dưỡng) - Hoà thượng Thích Chí Viên (Linh Phong Cổ Tự) - Hoà thượng Thích Như Minh (chùa Sắc Tứ Liên Hoa) - Hoà thượng Thích Đức Thành (chùa Pháp Tánh) - Hoà thượng Thích Nguyên Minh (chùa Sắc Tứ Kim Sơn)
11/11/2022(Xem: 460)
Sáng nay 11-11-2022 (18-10-Nhâm Dần), tại chùa Đức Hòa - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, lễ tưởng niệm Đại tường có Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nối dòng Lâm Tế đời thứ 45, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh; viện chủ Tổ đình Thiên Bửu và chùa Đức Hòa.
07/11/2022(Xem: 726)
Trong giai đoạn đầu thế kỷ XVII, các chúa Nguyễn với quá trình mở đất xuống phương Nam, ngoài việc lưu tâm đến khai hoang, mở đất, lập làng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng luật nghi phép tắc nhưng các vị cũng không quên xây dựng và sử dụng Phật giáo như một hệ tư tưởng chuẩn mực cho đạo đức xã hội.
01/11/2022(Xem: 611)
Thư Cung Thỉnh tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư kỳ 13 tại Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc (17-20/8/2023)
30/10/2022(Xem: 784)
Sáng nay, mồng 5 tháng 10 Nhâm Dần (29/10/2022), bầu trời xám xịt, mưa bay lất phất những hạt nhẹ li ti gây nên cảm giác buồn man mác cho những người con xa Cha, vắng Mẹ, nhớ thương Thầy... Môn đồ Pháp quyến Tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo đã thiết lễ Huý nhật lần thứ nhất cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Như Ý - Nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung Ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, Viện chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo - Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,376,878