Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Sám Qui Mạng

12/01/201420:35(Xem: 10589)
Sám Qui Mạng
Duc_Phat_Thich_Ca (4)


SÁM QUI MẠNG

Cư sĩ Hạnh Cơ dịch

PHIÊN ÂM

Qui mạng thập phương Điều Ngự Sư
Diễn dương thanh tịnh vi diệu Pháp
Tam thừa tứ quả giải thoát Tăng
Nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ

Đệ tử chúng đẳng

Tự vi chân tánh

Uổng nhập mê lưu

Tùy sinh tử dĩ phiêu trầm

Trục sắc thanh nhi tham nhiễm

Thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân

Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội

Mê luân khổ hải

Thâm nịch tà đồ

Trước ngã đam nhơn

Cử uổng thố trực

Lũy sinh nghiệp chướng

Nhất thiết khiên vưu

Ngưỡng Tam Bảo dĩ từ bi

Lịch nhất tâm nhi sám hối

Sở nguyện Năng Nhân chẩn bạt

Thiện hữu đề huề

Xuất phiền não chi thâm uyên

Đáo bồ đề chi bỉ ngạn

Thử thế phước cơ mạng vị

Các nguyện xương long

Lai sinh trí chủng linh miêu

Đồng hi tăng tú

Sinh phùng trung quốc

Trưởng ngộ minh sư

Chánh tín xuất gia

Đồng chân nhập đạo

Lục căn thông lợi

Tam nghiệp thuần hòa

Bất nhiễm thế duyên

Thường tu phạm hạnh

Chấp trì cấm giới

Trần nghiệp bất xâm

Nghiêm hộ oai nghi

Quyên phi vô tổn

Bất phùng bát nạn

Bất khuyết tứ duyên

Bát nhã trí dĩ hiện tiền

Bồ đề tâm nhi bất thối

Tu tập chánh pháp

Liễu ngộ đại thừa

Khai lục độ chi hạnh môn

Việt tam kì chi kiếp hải

Kiến pháp tràng ư xứ xứ

Phá nghi võng ư trùng trùng

Hàng phục chúng ma

Thiệu long Tam Bảo

Thừa sự thập phương chư Phật

Vô hữu bì lao

Tu học nhất thiết pháp môn

Tất giai thông đạt

Quảng tác phước huệ

Phổ lợi trần sa

Đắc lục chủng chi thần thông

Viên nhất sinh chi Phật quả

Nhiên hậu bất xả pháp giới

Biến nhập trần lao

Đẳng Quán Âm chi từ tâm

Hành Phổ Hiền chi nguyện hải

Tha phương thử giới

Trục loại tùy hình

Ứng hiện sắc thân

Diễn dương diệu pháp

Nê lê khổ thú

Ngạ quỉ đạo trung

Hoặc phóng đại quang minh

Hoặc hiện chư thần biến

Kì hữu kiến ngã tướng

Nãi chí văn ngã danh

Giai phát bồ đề tâm

Vĩnh xuất luân hồi khổ

Hỏa hoạch băng hà chi địa biến tác hương lâm

Ẩm đồng thực thiết chi đồ hóa sanh tịnh độ

Phi mao đới giác

Phụ trái hàm oan

Tận bãi tân toan

Hàm triêm lợi lạc

Tật dịch thế nhi hiện vi dược thảo

Cứu liệu trầm kha

Cơ cẩn thời nhi hóa tác đạo lương

Tế chư bần nổi

Đản hữu lợi ích

Vô bất hưng sùng

Thứ kì lũy thế oan thân

Hiện tồn quyến thuộc

Xuất tứ sinh chi khốt một

Xả vạn kiếp chi ái triền

Đẳng dữ hàm sinh

Tề thành Phật đạo

Hư không hữu tận

Ngã nguyện vô cùng

Tình dữ vô tình

Đồng viên chủng tríDỊCH


Kính lạy chư Phật khắp mười phương

Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh

Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả

Rủ lòng từ bi xin chứng giám

Đệ tử chúng con

Từ đời vô thỉ

Xa rời chân tánh

Trôi giạt sông mê

Xuôi theo sinh tử để nổi chìm

Đuổi bám sắc thanh mà đắm nhiễm

Mười triền mười sử

Chứa thành hữu lậu nghiệp nhân

Sáu căn sáu trần

Gây nên vô biên tội cấu

Mê man bể khổ

Lún mãi đường tà

Chấp chặt ngã nhân

Bỏ ngay làm quấy

Bao đời nghiệp chướng

Chồng chất lỗi lầm

Ngưỡng mong trên Tam Bảo từ bi

Chúng con tâm thành xin sám hối

Cúi mong đức Năng Nhân cứu vớt

Nhờ bạn lành dìu dắt dẫn đường

Ra khỏi vực thẳm mê lầm

Thẳng đến bến bờ giác ngộ

Đời này vun bồi phước đức

Huệ mạng un đúc cao dầy

Kiếp sau trở lại làm người

Dòng giống minh linh trí tuệ

Sinh ngay vùng trung châu đại quốc

Lớn lên được gặp bậc minh sư

Do tâm chánh tín xuất gia

Ở tuổi đồng chân vào Đạo

Sáu căn thông mẫn

Ba nghiệp thuần hòa

Không nhiễm chuyện đời

Thường tu phạm hạnh

Giữ gìn giới luật

Không dính nghiệp trần

Nghiêm cẩn oai nghi

Không hại sinh vật

Không gặp tám nạn

Không thiếu bốn duyên

Trí tuệ bát nhã hiện tiền

Tâm bồ đề không thối chuyển

Tu học Chánh pháp

Tỏ ngộ Đại thừa

Mở cửa sáu pháp qua bờ

Vượt qua a tăng kì kiếp

Dựng pháp tràng khắp chốn

Phá lớp lớp lưới nghi

Dẹp tan hết tà ma

Sáng ngời ngôi Tam Bảo

Phụng thờ mười phương chư Phật

Không mỏi mệt nản lòng

Tu học tất cả pháp môn

Nghĩa áo mầu thông suốt

Dùng phước đức trí tuệ

Làm lợi ích mọi loài

Chứng đủ sáu thần thông

Một đời tròn quả Phật

Rồi không bỏ lìa pháp giới

Hiện vào khắp cõi trần lao

Trải rộng lòng từ như đức Quán Âm

Theo gương đức Phổ Hiền hành đại nguyện

Phương này cõi nọ

Tùy loại theo hình

Ứng hiện sắc thân

Tuyên dương diệu pháp

Địa-ngục Ngạ-quỉ

Khổ sở triền miên

Hoặc chiếu ánh sáng tới nơi

Hoặc hiện phép thần biến hóa

Những ai thấy hình tướng

Hoặc nghe đến tên con

Đều phát tâm bồ đề

Thoát luân hồi bể khổ

Những nơi khô cằn, băng giá

Đều biến thành đất tốt rừng xanh

Các loài ăn sắt, uống đồng

Tất cả hóa sinh về Tịnh-độ

Vạn loại súc sinh ngu muội

Sát hại nhau do nợ, do oan

Đều dứt khổ đắng cay

Hưởng an vui lợi ích

Gặp buổi lan tràn tật dịch

Hiện thuốc thang cứu bệnh trầm kha

Gặp thời nạn đói hoành hành

Hóa thóc lúa giúp nơi khốn khổ

Việc lợi ích dù to hay nhỏ

Đều vì đời cứu tế ân cần

Nguyện nhiều kiếp kẻ oán người thân

Cùng hiện tiền bà con quyến thuộc

Thoát khỏi khổ bốn loài chìm nổi

Dứt dây ái muôn kiếp buộc ràng

Cả đến mọi loài

Đồng thành Phật đạo

Cõi hư không dù hết

Nguyện của con không cùng

Hữu tình và vô tình

Đồng tròn đầy tuệ giác

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567