Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phẩm Thứ Mười Ba: Dặn Dò Cứu Ðộ Nhơn Thiên

06/05/201103:52(Xem: 3190)
Phẩm Thứ Mười Ba: Dặn Dò Cứu Ðộ Nhơn Thiên

KINHĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔNNGUYỆN
Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

QUYỂN HẠ

PhẩmThứMười Ba: Dặn Dò Cứu Độ Nhơn Thiên

1) ĐỨC PHẬT GIÁO PHÓ.-Lúc đó đức Thế-Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh Ngài Địa-Tạng đại Bồ Tát mà bảo rằng:

'Địa-Tạng! Địa-Tạng! Thần lực của ông không thểnghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩbàn.

Dầu cho các Đức Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳnghết đặng.

Này Địa-Tạng! Địa-Tạng! Ông nên nhớ hôm nay ta ởtrong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết,bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng Trời, Rồng, tám bộchúng đây, một lần nữa đem các hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửachưara khỏi ba cõi, mà giao phó cho ông.

Ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọa vào cá các đạo dầu là chừng một ngày, một đêm, huống chi lại để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến nghìn muôn ức kiếpkhông lúc nào ra khỏi ư.

Này Địa-Tạng! Tâm tánh của chúng sanh cõi DiêmPhù Đề không định, phần đông đều quen theo thói ác, thoảng hoặc có ngườipháttâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thối thất, còn như duyên ác lại luônluôn tăng trưởng.

Cũng vì lẽ đó, nên ta phải chia thân này ra trămnghìn ức để hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng nó hầu làm cho chúng nó đượcgiải thoát.

Này Địa-Tạng! Hôm nay ta ân cần đem chúng Trời,Người giao phó cho ông.

Trong đời sau, như có hàng Trời, Người cùngthiện nam, thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong Phập-pháp, chừng bằngsợi lông, mảy trần, hột cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủnghộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thốithất.

Lại vầy nữa, này Địa-Tạng Bồ Tát! Trong đời sau,hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo,đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa địa ngục, những chúng sanh đónếu cóthể niệm đặng danh hiệu của đức Phật, hay danh hiệu của một vị Bồ Tát, cùng mộtcâu kệ kinh điển đại thừa.

Ông nên dùng thần lực của ông tìm phương chướccứu vớt các chúng sanh đó, ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địangụclàm cho họ được sanh lên cõi trời hưởng những sự vui vi diệu thù thắng'.

Bấy giờ đức Thế-Tôn liền nói kệ rằng:

Đời nay đời sau chúng Thiên, Nhơn
Nay ta ân cần dặn bảo ông;
Dùng đại thần thông quyền độ họ,
Đừng cho ác đạo đọa vào trong.

2) BỒ TÁT TUÂN CHỈ.- Bấy giờ Ngàèịa-Tạng đại Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:

'Bạch đức Thế-Tôn! Cúi xin đức Thế-Tôn chớ lo.

Trong đời sau, nếu có người thiện nam cùng kẻ nữnào, đối với trong Phật-pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìnphương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử,huống nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vôthượng không bao giờ còn thối chuyển'.

3) HƯ KHÔNG TẠNG BẠCH HỎI.- Lúc Ngàèịa-Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Táttên là Hư Không Tạng bạch cùng đức Phật rằng:

'Bạch đức Thế-Tôn! Từ khi con đến cung trời ĐaoLợi này nghe đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của Ngàèịa-Tạng Bồ Tát.

Trong đời sau, hoặc có người thiện nam cùngthiện nữ nào, cho đến tất cả hàng Trời, Rồng v.v... nghe kinh điền này và nghedanh tự của Địa-Tạng Bồ Tát, cùng với chiêm lễ hình tượng Địa-Tạng Bồ Tát, thờinhững kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi?

Cúi mong đức Thế-Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ởhiện tại và vị lai mà nói lược việc ấy cho'.

4) HAI MƯƠI TÁM ĐIỀU LỢI- Đức Phật bảoNgài Hư Không Tạng Bồ Tát: 'Lóng nghe! lóng nghe cho kỹ! Ta sẽ vì ông mànói rõviệc ấy cho.

Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nàothấy hình tượng của Ngài Địa-Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng,dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khenchiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi tám điều lợi sau đây:

1.- Các hàng Trời, Rồng thường hộ niệm.
2.- Quả lành càng ngày càng thêm lớn.
3.- Chứa nhóm nhơn vô thượng của Thánh.
4.- Mãi không còn thối thất đạo Bồ Đề.
5.- Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ.
6.- Những bịnh tật không đến nơi thân.
7.- Khỏi những tai nạn về lửa và nước.
8.- Không có bị hại vì trộm cướp.
9.- Người khác thấy đến sanh lòng cung kính.
10.- Các hàng Quỉ Thần theo hộ trì.
11.- Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai.
12.- Đời sau sẽ làm con gái các hàng Vương Giả, ĐạiThần.
13.- Thân tướng xinh đẹp.
14.- Phần nhiều được sanh về cõi trời.
15.- Hoặc làm bực vua chúa.
16.- Có trí sáng biết rõ việc trong những đờitrước.
17.- Có mong cầu chi cũng được toại ý.
18.- Quyến thuộc an vui.
19.- Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch.
20.- Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn.
21.- Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại.
22.- Đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ.
23.- Những người thân tộc đã chết nếu có tội thờiđược khỏi khổ.
24.- Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanhvề cõi vui sướng.
25.- Các bực Thánh ngợi khen.
26.- Căn tánh lanh lợi thông minh.
27.- Giàu lòng từ mẫn.
28.- Rốt ráo thành Phật.

5) BẨY ĐIỀU LỢI- Lại vầy nữa, nầy HưKhông Tạng Bồ Tát! Như hàng Trời, Rồng, Quỉ, Thần ở hiện tại và vị lai nghedanh hiệu của Ngài Địa-Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa-TạngBồTát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Địa-Tạng Bồ Tát mà ngợikhen chiêm lễ, thời sẽ đặng bảy điều lợi ích:

1.- Mau chứng bực Thánh.
2.- Nghiệp ác tiêu diệt.
3.- Chư Phật đến ủng hộ.
4.- Không thối thất Bồ Đề.
5.- Bổn lực được tăng trưởng.
6.- Việc đời trước đều rõ biết.
7.- Rốt ráo thành Phật'.

6) ĐẠI HỘI TÁN THÁN.- Bấy giờ, bất khảthuyết tất cả các Đức Phật và đại Bồ Tát cùng tám bộ chúng Trời, Rồng ... ởmười phương đến dự Pháp-hội đó, nghe đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tuyênbày sức oai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa-Tạng Bồ Tát, đều khen làviệc chưa từng có.

Lúc đó trời Đao Lợi rưới vô lượng hương hoa,thiên y, chuỗi ngọc để cúng dường đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa-Tạng Bồ Tátxong rồi, tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ chắp tay mà lui ra.

KINH ĐIA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN
QUYỂN HẠ HẾT
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,809,869