Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phẩm Thứ Mười: So Sánh Nhơn Duyên Công Ðức Của Sự Bố Thí

06/05/201103:52(Xem: 2862)
Phẩm Thứ Mười: So Sánh Nhơn Duyên Công Ðức Của Sự Bố Thí

KINHÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔNNGUYỆN
Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

QUYỂN HẠ

PhẩmThứ Mười:
So Sánh Nhơn Duyên Công Ðức CủaSự Bố Thí

Lúc đó Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tátma-ha-tát nương oai thần của đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quì gối chắp taybạch cùng đức Phật rằng:

'Bạch đức Thế-Tôn! Con xem xét chúng sanh trongnghiệp đạo so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng. Có người hưởng phước trong mộtđời, có người hưởng phước trong mười đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn trongtrăm đời, nghìn đời.

Những sự ấy tại làm sao thế? Cúi xin đức Thế-Tôndạy cho'.

Bấy giờ Ðức Phật bảo Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát rằng:'Nay ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời Ðao Lợi này giảng về sựsosánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Ðề. Ông phải lóng nghe, tasẽ vì ông mà nói!'.

Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát bạch cùng Ðức Phật rằng:'Chính con nghi ngờ về việc ấy. Con xin ưa muốn nghe'.

Ðức Phật bảo Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát rằng: 'Trongcõi Nam Diêm Phù Ðề có các vị Quốc Vương, hàng Tể Phụ quan chức lớn, hàng đạiTrưởng Giả, hàng đại Sát Ðế Lợi, hàng đại Bà La Môn v.v...

Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhẫn đến kẻ tậtnguyền câm ngọng, kẻ điếc ngây mù quáng, gặp những hạng người thân thể khôngđược vẹn toàn như thế.

Lúc các vị Quốc Vương đó v.v... muốn bố thí, nếucó thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của rabố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lờiôn hòadịu dàng an ủi.

Các vị Quốc Vương, Ðại Thần đó v.v... đặng phướclợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho một trăm hằng hà sa chư Phật vậy.

Tại làm sao? Chính bởi vị Quốc Vương đó v.v...phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và với những người tàn tậtkia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này, trong trăm nghìnđờithường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ để thọ dùng nhưy phụcđồ uống ăn v.v....

Lại vầy nữa, này Ðịa-Tạng Bồ Tát! Trong đời sau,như có vị Quốc Vương cho đến hàng Bà La Môn v.v... gặp chùa tháp thờ Phật, hoặchình tượng Phật, cho đến hình tượng Bồ Tát, Thanh Văn hay Bích Chi Phật,đíchthân tự sửa sang, cúng dường bố thí.

Vị Quốc Vương đó, sẽ đặng trong ba kiếp làm vịtrời Ðế Thích hưởng sự vui sướng tốt lạ.

Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướngcho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời vị Quốc Vương đó, trong mườikiếpthường được làm vị trời Ðại Phạm Thiên Vương.

Lại thế này nữa, này Ðịa-Tạng Bồ Tát! Trong đờisau, nếu có vị Quốc Vương cho đến hàng Bà La Môn v.v... gặp chùa tháp của đứcPhật thuở trước, hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp rách rã, liền cóthể phát tâm tu bổ lại.

Vị Quốc Vương đó, hoặc tự mình đích thân lo sửasang, hoặc khuyến hóa người khác cho đến khuyến hóa trăm nghìn người khác cùngchung bố thí cúng dường để kết duyên lành.

Vị Quốc Vương đó, trong trăm nghìn đời thườnglàm Vua Chuyển Luân, còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó,trongtrăm nghìn đời thường làm vua nước nhỏ.

Nếu lại ở trước chùa tháp có thể phát tâm đemcông đức cúng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác, đượcnhư vậy thời vị Quốc Vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phậtcả,bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên.

Lại vầy nữa, này Ðịa-Tạng Bồ Tát! Trong đời sau,như có vị Quốc Vương hay hàng Bà La Môn, gặp những người già yếu tật bịnh và kẻphụ nữ sanh đẻ, nếu trong khoảng chừng một niệm sanh lòng từ lớn đem thuốc men,cơm nước, giường chiếu bố thí, làm cho những kẻ ấy được an vui.

Phước đức đó rất không thể nghĩ bàn đến được,trong một trăm kiếp thường làm Vua Trời Tịnh Cư, trong hai trăm kiếp thường làmVua sáu từng trời cõi Dục, không bao giờ còn đọa vào ác đạo, cho đến trong trămnghìn đời, lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ, rốt ráo sẽ thành Phật đạo.

Lại vầy nữa, này Ðịa-Tạng Bồ Tát! trong đời saunhư có vị Quốc Vương và Bà La Môn, có thể làm những việc bố thí như thế sẽ đặngvô lượng phước lành.

Nếu lại có thể đem phước đức đó hồi hướng đạo BồÐề, thời không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả, huống gì cảnhững quả trời Phạm Vương, trời Ðế Thích, Vua Chuyển Luân.

Nầy Ðịa-Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyến hóa tấtcả chúng sanh đều phải học theo như thế.

Lại vầy nữa, này Ðịa-Tạng Bồ Tát! Trong đời sau,như có thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà gieo trồng chút ítcộiphước lành chừng bằng cái lông, sợi tóc, hột cát, mảy bụi, phước lợi củanhữngngười đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được.

Lại vầy nữa, này Ðịa-Tạng Bồ Tát! Trong đời sau,như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng BồTát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng Vua Chuyển Luân mà bố thí cúngdường,thời đặng vô lượng phước lành, thường sanh ở cõi người, cõi trời hưởng sự vuithù thắng vi diệu.

Như có thể đem công đức hồi hướng cho cả phápgiới chúng sanh thời phước lợi của người ấy không thể ví dụ thế nào cho được.

Lại vầy nữa, này Ðịa-Tạng Bồ Tát! Trong đời sau,như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe thấymột bài kệ, một câu kinh, rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính ngợi khen,bố thí cúng dường, người ấy được quả báo lớn vô lượng vô biên.

Nếu có thể đem phước đức hồi hướng cho khắp phápgiới cho chúng sanh thời phước lợi này không thể ví dụ thế nào cho được.

Lại vầy nữa, này Ðịa-Tạng Bồ Tát! Trong đời sau,như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp chùa tháp và kinh điển đại thừa, nếulà kinh tháp mới thời bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng lễ lạy ngợi khen chắp taycung kính.

Nếu gặp kinh tháp cũ, hoặc hư rách thời sửa sangtu bổ, hoặc riêng mình phát tâm làm, hoặc khuyến người khác cùng đồng phát tâm.

Những người đồng phát tâm đây, trong ba mươi đờithường làm vua các nước nhỏ. Còn vị đàn việt chánh đó thường làm Vua ChuyểnLuân, lại dùng pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ.

Lại vầy nữa Ðịa-Tạng Bồ Tát! Trong đời sau, nhưcó người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đã gieo trồng trongPhật pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sangkinh điển, cho đến chừng bằng một sợi lông, một mảy bụi, một hột cát, một giọt nước.

Những sự lành như thế không luận nhiều ít, chỉcó thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời công đức của người đótrong nghìn đời thường hưởng thọ sự vui thượng diệu.

Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong nhàhoặc tự mình được lợi ích thôi, như thế thời sẽ hưởng quả vui trong ba đời, cứlàm một phần sự lành, thời được hưởng báo tốt một muôn lần trội hơn.

Này Ðịa-Tạng Bồ Tát! Những nhơn duyên công đứcvề sự bố thí như thế đó.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,043,764