Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phẩm Thứ Mười Một: Ðịa Thần Hộ Pháp

06/05/201103:52(Xem: 2836)
Phẩm Thứ Mười Một: Ðịa Thần Hộ Pháp

KINHÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔNNGUYỆN
Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

QUYỂN HẠ

PhẩmThứMười Một: Ðịa Thần Hộ Pháp

Lúc đó vị Kiên Lao Ðịa Thần bạchcùng Ðức Phật rằng: 'Bạch đức Thế-Tôn! Từ trước đến nay, con từng chiêm ngưỡng đảnhlễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là những bực trí huệ thần thông lớn khôngthểnghĩ bàn độ khắp mọi loài chúng sanh.

Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tátchỗ thệ nguyện rất là sâu rộng.

Bạch đức Thế-Tôn! Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát đây cónhơn duyên lớn với chúng sanh trong Diêm Phù Ðề.

Như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm,Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường,nhưng chỗ phát nguyện của các Ngài còn có lúc hoàn mãn.

Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện giáohóa tất cả chúng sanh trong sáu đường trải đến kiếp số như số cát trong trămnghìn ức sông Hằng.

Bạch đức Thế-Tôn! Con xem xét chúng sanh ở hiệntại nay và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương nam trong cuộc đất của mìnhở, dùng đất đá tre gỗ mà dựng cất cái khám cái thất.

Trong đó có thể họa vẽ, cho đến dùng vàng, bạc,đồng, sắt đúc nắn hình tượng Ðịa-Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chiêm lễngợi khen, thời chỗ người đó ở được mười điều lợi ích.

Những gì là mười điều?

Một là đất cát tốt mầu,

Hai là nhà cửa an ổn mãi mãi,

Ba là người đã chết được sanh lên cõi trời,

Bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích,

Năm là cầu chi cũng toại ý cả,

Sáu là không có tai họa về nước và lửa,

Bẩy là trừ sạch việc hư hao,

Tám là dứt hẳn ác mộng,

Chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ,

Mười là thường gặp bực Thánh Nhơn.

Bạch đức Thế-Tôn! Chúng sanh trong đời sau cùnghiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dườngNgài Ðịa-Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy'.

Vị Kiên Lao Ðịa Thần lại bạch với đức Phật rằng:

'Bạch đức Thế-Tôn! Trong đời sau này, như cóngười thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển nàycùng hình tượng của đức Ðịa-Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điểnnày và cúng dường hình tượng của Bồ Tát.

Thời con dùng thần lực của con thường hộ vệngười đó, cho đến tất cả sự tai họa như nước, lửa, trộm, cướp, nạn lớn, nạnnhỏ, v.v... thảy đều tiêu sạch'.

Ðức Phật bảo Kiên Lao Ðịa Thần rằng: 'Thần lựcrộng lớn của ông, các thần khác ít ai bằng.

Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Ðề đềunhờ ông hộ trợ, cho đến cỏ cây, cát đá, lúa mè, tre lau, gạo thóc, của báu, tấtcả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả.

Nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của Ngàèịa-Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìnlần trội hơn lúc thường.

Này Ðịa Thần! Trong đời sau, như có kẻ thiện namngười thiện nữ nào cúng dường Ðịa-Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này, chỉcó thể tu hành theo một việc mà trong kinh 'Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện' đã dạy.

Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộngười đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai,huốngnữa là để cho phải chịu.

Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó,cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương, Ðế Thích, quyến thuộc của chư Thiênủng hộ người đó.

Tại sao lại đặng các vị Hiền Thánh ủng hộ nhưthế?

Ðều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng củỪịa-Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh 'Bổn Nguyện' này, tự nhiên được rốt ráoxa lìabiển khổ chứng đạo Niết Bàn an vui, vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao nhưthế'.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567