Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phẩm Thứ Chín: Xưng Danh Hiệu Chư Phật

06/05/201103:52(Xem: 2935)
Phẩm Thứ Chín: Xưng Danh Hiệu Chư Phật

KINHÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔNNGUYỆN
Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

QUYỂN TRUNG

PhẩmThứ Chín: Xưng DanhHiệu ChưPhật

Lúc đó Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát bạchcùng Ðức Phật rằng: 'Bạch đức Thế-Tôn! Nay con vì chúng sanh trong đời sau màphô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn. Cúi xinđức Thế-Tôn cho phép con nói đó'.

Ðức Phật bảo Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát rằng: 'Nay ôngmuốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáuđường, mà diễn nói sự chẵng thể nghĩ bàn, bây giờ chính đã phải lúc, vậyôngnên nói ngay đi.

Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, Ta dầucó vào Niết Bàn, cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiệntại và vị lai nữa'.

Ngài Ðịa-Tạng bạch cùng Ðức Phật rằng: 'Bạch đứcThế-Tôn! Vô lượng vô kiếp về thuở quá khứ, có Ðức Phật ra đời hiệu là VôBiênThân Như Lai.

Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu củỪức Phật đây mà tạm lời sanh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nặng sanhtử trong bốn mươi kiếp, huống là vẽ đắp hình tượng cúng dường tán thán!

Người này được vô lượng vô biên phước lợi.

Lại hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ, có Ðức Phậtra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai.

Như có người nam người nữ nào được nghe danhhiệu của Ðức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khảy móng tay,người này trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác.

Lại về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu làBa Ðầu Ma Thắng Như Lai.

Như có người nam người nữ nào, nghe đến danhhiệu của Ðức Phật đây thoát qua lỗ tai, người này sẽ được một nghìn lần sanhlên sáu từng trời cõi dục, huống nữa là chí tâm xưng niệm!

Lại bất khả thuyết bất khả thuyết vô số kiếp vềthuở quá khứ có Ðức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai.

Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệucủa Ðức Phật đây, mà phát tâm quy y chừng trong một niệm, người này sẽ đặng gặpvô lượng các Ðức Phật xoa đảnh thọ ký cho.

Lại về thuở quá khứ, có Ðức Phật ra đời hiệu làCâu Lưu Tôn Như Lai.

Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệucủa đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán, người này nơipháp hội của một nghìn Ðức Phật trong hiền kiếp làm vị đại Phạm Vương, đặngPhật thọ ký đạo vô thượng cho.

Lại về thuở quá khứ, có Ðức Phật ra đời hiệu làTỳ Bà Thi Như Lai.

Như có người nam người nữ nào được nghe danhhiệu của Ðức Phật đây, thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thườngđượcsanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu.

Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quákhứ có Ðức Phật ra đời hiệu là Ða Bửu Như Lai.

Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệucủa Ðức Phật đây, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởngsự vuithù thắng vi diệu.

Lại về thuở quá khứ có Ðức Phật ra đời hiệu BửuTướng Như Lai.

Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệucủa Ðức Phật đây, sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A LaHán.

Lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có ÐứcPhật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai.

Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệucủa Ðức Phật trên đây, thời người ấy sẽ siêu thoát tội sanh tử trong mộttrămđại kiếp.

Lại về thuở quá khứ có Ðức Phật ra đời hiệu làÐại Thông Sơn Vương Như Lai.

Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệucủa Ðức Phật đây, thời người này đặng gặp hằng hà chư Phật nói nhiều pháp mầucho, đều đặng thành đạo Bồ Ðề.

Lại về thuở quá khứ, có đức Tịnh Nguyệt Phật,đức Sơn Vương Phật, đức Trí Thắng Phật, đức Tịnh Danh Vương Phật, đức Trí ThànhTựu Phật, đức Vô Thượng Phật, đức Diệu Thinh Phật, đức Mãn Nguyệt Phật, đứcNguyệt Diện Phật, có bất khả thuyết Ðức Phật Thế-Tôn như thế.

Tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thuởvị lai: hoặc là Trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ chỉ niệmđược danh hiệu của một Ðức Phật thôi, sẽ được vô lưông công đức, huống nữa làniệm được nhiều danh hiệu.

Những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đặng nhiềuphước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa.

Như có người nào sắp mạng chung, hàng thân quyếntrong nhà nhẫn đến một người vì người bịnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếngdanhhiệu của một Ðức Phật, thời người chết đó, trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệpbáo khác đều tiêu sạch cả.

Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề đáng lẽtrải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung, nhờngười khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật cho nên những tội nặng đó cũnglần lần tiêu sạch.

Huống là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu củachư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ.

KinhÐịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyển Trung Hết

Bổn hạnh Ðịa Tạng,
Thệ nguyện rộng sâu,
Gậy vàng châu sáng độ chúng sanh,
Ðịa ngục khổ không ngằn,
Tinh tấn kiền thành,
Khỏi mắc khổ trầm luân.
Nam
mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. (3 lần)
Nam
mô Ðịa Tạng Bồ Tát Ma-ha-Tát. (3 lần)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,802,952