Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phẩm Thứ Sáu: Như Lai Tán Thán

06/05/201103:52(Xem: 3041)
Phẩm Thứ Sáu: Như Lai Tán Thán

KINHÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔNNGUYỆN
Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

QUYỂN TRUNG

PhẩmThứ Sáu: Như Lai TánThán

1) Phật Phóng Quang Dặn Bảo- Lúc đó khắp thân của Thế-Tôn phóng ra ánh sáng lớn soikhắp đến trăm nghìn muôn ức Hằng hà sa cõi nước của chư Phật; trong ánh sáng đóvang ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng:

'Tất cả hàng đại Bồ Tát và Trời, Rồng, Quỉ, Thầnv.v... lóng nghe hôm nay Ta khen ngợi rao bày những sự của Ngài Ðịa-TạngBồ Tátở trong mười phương thế giới, hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn, đểcứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh.

Sau khi ta diệt độ, thời hàng Bồ Tát Ðại Sĩ cácông cùng với Trời, Rồng, Quỉ, Thần v.v... nên dùng nhiều phương chước đểgiữgìn kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều khỏi tất cả sự khổ,màchứng cảnh vui Niết Bàn'.

2) Phổ Quảng Thưa Thỉnh- Nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tênlà Phổ Quảng cung kính chắp tay mà bạch cùng Ðức Phật rằng: 'Nay con nghe đứcThế-Tôn ngợi khen Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn không thể nghĩbàn như thế.

Trông mong đức Như-Lai lại vì những chúng sanhtrong thời mạt pháp sau này, mà tuyên nói các sự nhơn quả của Ngài Ðịa-Tạng BồTát làm lợi ích cho hàng Trời, Người. Làm cho hàng Trời, Rồng, bát bộ vàchúngsanh trong đời sau kính vâng lời của Ðức Phật'.

Bấy giờ, đức Thế-Tôn, bảo Ngài Phổ Quảng Bồ Tátcùng trong tứ chúng rằng: 'Lóng nghe! lóng nghe! Ta sẽ vì các ông nói lược vềnhững sự phước đức của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người cùng Trời'.

Ngài Phổ Quảng bạch Phật rằng 'Vâng! Bạch đứcThế-Tôn! Chúng con xin ham muốn nghe'.

3) Phật Dạy Sự Lợi Ích- Ðức Phật bảo Ngài Phổ Quảng Bồ Tát: 'Trong đời sau,như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Ðịa-Tạngđại BồTát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyếnmộ,người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong ba mươi kiếp.

Này Phổ Quảng! Như có kẻ thiện nam hay ngườithiện nữ nào hoặc là vẽ hình tượng của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát rồi chừng một lầnchiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời Ðao Lợi mộttrăm lần, không còn phải bị sa đọa vào ác đạo nữa.

Ví dầu ngày kia phước trời đã hết mà sanh xuốngnhơn gian, cũng vẫn làm vị Quốc Vương, không hề mất sự lợi lớn.

4) Khỏi Nữ Thân- Như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúngdường tượng vẽ của Ðịa-Tạng Bồ Tát, và những tượng cất bằng đất, đá, keo, sơn,đồng, sắt, v.v... Ngày ngày thường đem hoa, hương, đồ ăn, đồ uống, y phục, gấmlụa, tràng phan, tiền bạc, vật báu, v.v... cúng dường như thế mãi không thôi.

Người thiện nữ mãn một thân gái hiện tại, thờiđến trăm nghìn muôn kiếp còn không sanh vào cõi nước có người nữ, huống nữa làthọ thân gái! Trừ khi vì lòng từ cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh.Nươngnơi phước cúng dường Ðịa-Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, trong trăm nghìn muônkiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa.

5) Thân Xinh Ðẹp- Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát! Nếu có ngườinữ nàochán thân xấu xí và nhiều bịnh tật, đến nơi trước tượng của Ngài Ðịa-Tạng BồTát chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ chừng trong khoảng một bữa ăn, người nữđótrong nghìn vạn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không cóbịnhtật.

Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân gái, thờitrăm nghìn muôn ức đời thường làm con gái nhà Vua cho đến làm Vương Phi,dòngdõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại Trưởng Giả, tướng mạo đoan trang xinhđẹp.

Do vì có lòng chí thành chiêm ngưỡng đảnh lễhình tượng của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát mà đặng phước như thế.

6) Quỉ Thần Hộ Vệ- Lại nữa, này Phổ Quảng! Như có người thiệnnam, ngườithiện nữ nào có thể đối trước tượng của Ðịa-Tạng Bồ Tát mà trổi các thứ kỹnhạc, ngâm ca khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường, cho đến khuyến hóa được mộtngười hay nhiều người.

Những hạng người đó ở trong đời hiện tại cùngthuở vị lai sau, thường được trăm nghìn vị Quỉ Thần ngày đêm theo hộ vệ cònkhông cho những việc hung dữ đến tai người đó, huống là để cho người đó phảichịu các tai vạ bất ngờ!

7) Khinh Chê Mắc Tội- Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát! Trong đờisau, như cóngười ác và ác thần, ác quỉ nào thấy kẻ thiện nam, người thiện nữ quy y cungkính, cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Ðịa-Tạng BồTát, mà vọng sanh khinh chê là không có công đức cùng không có sự lợi ích, hoặcnhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người kháccùng chê, hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê, cho đếnsanh lòng chê bai trong chừng một niệm.

Thời những kẻ như thế đến sau khi một nghìn ÐứcPhật trong Hiền-Kiếp nhập diệt cả, bị tội báo khinh chê nên còn ở trong địangục A-Tỳ chịu khổ rất nặng.

Qua khỏi Hiền-Kiếp này mới được thọ thân ngạquỉ, rồi mãi đến một nghìn kiếp sau mới thọ thân súc sanh; lại phải trảiquađến một nghìn kiếp nữa mới đặng sanh làm người.

Dầu được làm người nhưng ở vào hạng bần cùng hènhạ tật nguyền thiếu sứt, hay bị những nghiệp ác ràng buộc vào thân, không baolâu phải sa đọa vào ác đạo nữa.

Này Phổ Quảng! Khinh chê người khác cúng dườngmà còn mắc phải tội báo xấu khổ như thế, huống nữa là tự sanh ác kiến màkhinhchê phá diệt!

8) Tiêu Diệt Tội Chướng- Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát! Trongđời sau, như cóngười nam, người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay muốnchết cũng đều không được. Hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỉ dữ cho đến kẻ thânthích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm hoặc bị bóng đè, hoặcvớiquỉ thần cùng đi.

Trải qua nhiều tháng nhiều năm, đến đỗi thànhbịnh lao, bịnh bại... Trong giấc ngủ kéo dài kêu réo thê thảm sầu khổ. Ðây đềubị nơi nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khóchết, hoặc là khó lành.

Mắt phàm tục của kẻ nam, người nữ không thể biệnrõ việc đó, chỉ phải nên đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát, to tiếng mà đọctụng kinh này một biến.

Hoặc lấy những món vật riêng của người bịnhthường ưa tiếc, như y phục,đồ quí báu, nhà cửa ruộng vường v.v... đối trướcngười bịnh cất tiếng lớn mà xướng lên rằng:

'Chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bịnh nàyđối trước kinh tượng đem những của vật này hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạohình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắpcúng, hoặc cúng vào của thưòng trụ'.

Xướng lên như vậy ba lần để cho người bịnh đượcnghe biết. Giả sử như thần thức của người bịnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt,thời hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày, cứ lớntiếngxướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này.

Sau khi người bịnh đó mạng chung thời thời dầucho từ trước có tội vạ nặng nhẫn đến năm tội Vô-Gián, cũng được thoát khỏi hẳn,thọ sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước.

Huống nữa là người thiện nam, người thiện nữ nàotự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hìnhtượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác vẽ đắp, người đó khi thọ quả báo chắcđặng nhiều lợi lớn.

Này Phổ Quảng Bồ Tát! Vì thế nên, nếu ông thấycó người nào đọc tụng kinh này, cho đến chỉ trong một niệm khen ngợi kinh này,hoặc là có lòng cung kính đối với kinh, thời ông cần phải dùng trăm nghìnphương chước khuyến hóa người đó, phát lòng siêng năng chớ đừng thối thất, thờicó thể được trăm nghìn muôn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại vàvịlai.

9) Siêu Ðộ Vong Linh- Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát! Như những chúng sanhđời sau, hoặc trong giấc ngủ, hoặc trong chiêm bao thấy các hạng Quỉ, Thần nhẫnđến các hình lạ, rồi hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc thanthở,hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt....

Ðó đều là vì hoặc cha mẹ, con em, hoặc chồng vợ,quyến thuộc trong một đời, mười đời, hay, trăm đời nghìn đời về thuở quákhứ bịđọa lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi, không biết trông mong vào phước lực nơinào để cứu vớt nỗi khổ não, nên mới về mách bảo với người có tình cốt nhụctrong đời trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo.

Này Phổ Quảng! Ông nên dùng sức oai thần, khiếnhàng quyến thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát chí tâm tựđọc kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số ba biến hoặc đến bảy biến.

Như vậy kẻ quyến thuộc đương mắc trong ác đạokia, khi tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ đặng giải thoát, cho đếntrong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa.

10) Khỏi Nô Lệ- Lại nữa, này Phổ Quảng! Như đời sau này có những hạngngười hạ tiện, hoặc tớ trai, hoặc tớ gái nhẫn đến những kẻ không được quyền tựdo, rõ biết là do tội nghiệp đời trước gây ra cần phải sám hối đó, thời nên chítâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát.

Rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu của Ðịa-TạngBồ Tát đủ một muôn biến.

Những người trên đó sau khi mãn báo thân hạ tiệnở hiện đời trong nghìn muôn đời về sau thường sanh vào bực tôn quí, trọnkhôngbao giờ còn phải sa đọa vào ba đường ác khổ nữa.

11) Sanh Con Dễ Nuôi- Lại vầy nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát! Về trong thuở saunày, nơi cõi Diêm Phù Ðề, trong hàng Sát Ðế Lợi, Bà La Môn, Trưởng Giả, Cư Sĩ,tất cả các hạng người, và những dân tộc dòng họ khác, như có người nào mới sinhđẻ hoặc con trai hoặc con gái, nội trong bảy ngày, sớm vì đứa trẻ mới sinh rađó mà tụng niệm kinh điển không thể nghĩ bàn này, lại vì đứa trẻ mà niệmdanhhiệu của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến.

Ðược vậy thời đứa trẻ hoặc trai hay là gái mớisanh ra đó, nếu đời trước nó có gây ra tội vạ chi cũng đặng thoát khỏi cả, nósẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi, lại thêm được sống lâu.

Còn như nó là đứa nương nơi phước lực mà thọsanh, thời đời nó càng được an vui hơn cùng sống lâu hơn.

12) Ngày Thập Trai Tụng Kinh Ðược Phước- Lại vầy nữa, này PhổQuảng! Trong mỗi tháng những ngàymùng một, mùng tám, mười bốn, rằm, mười tám, hăm ba, hăm bốn, hăm tám, hăm chínvà ba mươi, mười ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại đểđịnhlà nặng hay nhẹ.

Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanhtrong cõi Nam Diêm Phù Ðề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi, huống nữa lànhững kẻ buông lung giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ trăm điều tội lỗi.

Về đời sau, nếu có chúng sanh nào trong mườingày trai kể trên đây, mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật, Bồ Tát,Hiền, Thánh để đọc tụng kinh này một biến, thời chung quanh chỗ người đóở bốnhướng Ðông, Tây, Nam, Bắc, trong khoảng một trăm do-tuần không có xảy ranhữngviệc tai nạn.

Còn chính nhà của người đó ở, tất cả mọi ngườihoặc già hoặc trẻ về hiện tại và vị-lai đến trăm nghìn năm xa khỏi hẳn các ácđạo.

Trong mười ngày trai trên đây nếu có thể mỗingày tụng một biến kinh này, thời trong đời hiện tại hay làm cho người trongnhà không phải mắc phải bịnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư dật.

Này Phổ Quảng! Vì thế nên biết rằng Ngàèịa-Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết trăm nghìn muôn ức những sự oai thần lực lớnnhiều lợi ích cho chúng sanh như thế.

Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Ðề này có nhânduyên lớn với Ngài Ðịa-Tạng Ðại Sĩ. Những chúng sanh đó hoặc được nghe danhhiệu của Ðịa-Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tượng của Ðịa-Tạng Bồ Tát,chođến nghe chừng ba chữ hay năm chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu, thờinhững người đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại, trăm nghìn muônđời về vị lai thường được thác sanh vào nhà tôn quí, thân hình xinh đẹp.

13) Danh Hiệu Của Kinh- Khi nghe Ðức Phật Như Lai tuyên bày ngợi khen Ngàèịa-Tạng Ðại Sĩ xong, Ngài Phổ Quảng Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bạchcùng Ðức Phật rằng:

'Bạch Thế-Tôn! Từ lâu con rõ biết vị Ðại Sĩ nàycó thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi, song nayvìmuốn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết các sự lợi ích đó, nên con mớibạch hỏi cùng đức Như Lai.

Vâng! Con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy.

Bạch đức Thế-Tôn! Kinh này đặt tên là gì và địnhcho con lưu bố thế nào?'

Ðức Phật bảo Ngài Phổ Quảng: 'Kinh này có badanh hiệu: một là 'Ðịa-Tạng Bổn Nguyện Kinh', cũng gọi là 'Ðịa-Tạng Bổn Hạnhkinh' đây là tên thứ hai, cũng gọi là 'Ðịa-Tạng Bổn Thệ Lực kinh' đây làtênthứ ba.

Do vì Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xađến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ôngphảiđúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này'.

Nghe Ðức Phật dạy xong, Ngài Phổ Quảng Bồ Táttin chịu, chắp tay cung kính lễ Phật lui ra.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567