Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
HÌNH ẢNH
KHÓA HUÂN TU TỊNH ĐỘ
TẠI TU VIỆN QUẢNG ĐỨC


* Thứ Bảy, 8-12-2018:
5.00am: Thức chúng
5.30am: Công Phu khuya (Tọa thiền, Tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú)
7.30am: Tiểu thực
8.30am: Chấp tác  (phụ bếp, quét sân, tưới cây, hương đăng..)
09.30am-11am: Pháp thoại 3: Thiền tập chánh niệm (TT Dewananda, TT Nguyên Tạng)
11.30am: Cúng Quá Đường & Kinh Hành Niệm Phật
02pm-03.00pm: Thọ Trì Đại Bi Sám Pháp (SC TN Nguyên Tâm)
03pm-04.30pm: Pháp thoại 4: “10 Hạnh Phổ Hiền” (TT Thích Viên Tịnh)
4.00pm: Cúng Thí Thực Cô Hồn
5.00pm: Dược thực
7.00-7.30.00pm: Thời Kinh Tịnh Độ (TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)
7.30pm-9.pm: Pháp thoại 5: “Tu Tập theo Duy Thức Học”(TT Thích Minh Bá)
9.30pm: Hô canh & Thiền tọa (20 phút)
10.00pm: Chỉ tịnh


Day 2-khoa huan tu tinh do (1)Day 2-khoa huan tu tinh do (2)Day 2-khoa huan tu tinh do (3)Day 2-khoa huan tu tinh do (4)Day 2-khoa huan tu tinh do (5)Day 2-khoa huan tu tinh do (6)Day 2-khoa huan tu tinh do (7)Day 2-khoa huan tu tinh do (8)Day 2-khoa huan tu tinh do (9)Day 2-khoa huan tu tinh do (10)Day 2-khoa huan tu tinh do (11)Day 2-khoa huan tu tinh do (12)Day 2-khoa huan tu tinh do (14)Day 2-khoa huan tu tinh do (15)Day 2-khoa huan tu tinh do (16)Day 2-khoa huan tu tinh do (17)Day 2-khoa huan tu tinh do (18)Day 2-khoa huan tu tinh do (19)Day 2-khoa huan tu tinh do (20)Day 2-khoa huan tu tinh do (21)Day 2-khoa huan tu tinh do (22)Day 2-khoa huan tu tinh do (23)Day 2-khoa huan tu tinh do (24)Day 2-khoa huan tu tinh do (25)Day 2-khoa huan tu tinh do (26)Day 2-khoa huan tu tinh do (27)Day 2-khoa huan tu tinh do (28)Day 2-khoa huan tu tinh do (29)Day 2-khoa huan tu tinh do (30)Day 2-khoa huan tu tinh do (31)Day 2-khoa huan tu tinh do (32)Day 2-khoa huan tu tinh do (33)Day 2-khoa huan tu tinh do (34)Day 2-khoa huan tu tinh do (35)Day 2-khoa huan tu tinh do (36)Day 2-khoa huan tu tinh do (37)Day 2-khoa huan tu tinh do (38)Day 2-khoa huan tu tinh do (39)Day 2-khoa huan tu tinh do (40)Day 2-khoa huan tu tinh do (41)Day 2-khoa huan tu tinh do (42)Day 2-khoa huan tu tinh do (43)Day 2-khoa huan tu tinh do (44)Day 2-khoa huan tu tinh do (45)Day 2-khoa huan tu tinh do (46)Day 2-khoa huan tu tinh do (47)Day 2-khoa huan tu tinh do (48)Day 2-khoa huan tu tinh do (49)Day 2-khoa huan tu tinh do (50)Day 2-khoa huan tu tinh do (51)Day 2-khoa huan tu tinh do (52)Day 2-khoa huan tu tinh do (53)Day 2-khoa huan tu tinh do (54)Day 2-khoa huan tu tinh do (55)Day 2-khoa huan tu tinh do (56)Day 2-khoa huan tu tinh do (57)Day 2-khoa huan tu tinh do (58)Day 2-khoa huan tu tinh do (59)Day 2-khoa huan tu tinh do (60)Day 2-khoa huan tu tinh do (61)Day 2-khoa huan tu tinh do (62)Day 2-khoa huan tu tinh do (63)Day 2-khoa huan tu tinh do (64)Day 2-khoa huan tu tinh do (65)Day 2-khoa huan tu tinh do (66)Day 2-khoa huan tu tinh do (67)Day 2-khoa huan tu tinh do (68)Day 2-khoa huan tu tinh do (69)Day 2-khoa huan tu tinh do (70)Day 2-khoa huan tu tinh do (71)Day 2-khoa huan tu tinh do (72)Day 2-khoa huan tu tinh do (73)Day 2-khoa huan tu tinh do (74)Day 2-khoa huan tu tinh do (75)Day 2-khoa huan tu tinh do (76)Day 2-khoa huan tu tinh do (77)Day 2-khoa huan tu tinh do (78)Day 2-khoa huan tu tinh do (79)Day 2-khoa huan tu tinh do (80)Day 2-khoa huan tu tinh do (81)Day 2-khoa huan tu tinh do (82)Day 2-khoa huan tu tinh do (83)Day 2-khoa huan tu tinh do (84)Day 2-khoa huan tu tinh do (85)Day 2-khoa huan tu tinh do (86)Day 2-khoa huan tu tinh do (87)Day 2-khoa huan tu tinh do (88)Day 2-khoa huan tu tinh do (89)Day 2-khoa huan tu tinh do (90)Day 2-khoa huan tu tinh do (91)Day 2-khoa huan tu tinh do (92)Day 2-khoa huan tu tinh do (93)Day 2-khoa huan tu tinh do (94)Day 2-khoa huan tu tinh do (95)Day 2-khoa huan tu tinh do (96)Day 2-khoa huan tu tinh do (97)Day 2-khoa huan tu tinh do (98)Day 2-khoa huan tu tinh do (99)Day 2-khoa huan tu tinh do (100)Day 2-khoa huan tu tinh do (101)Day 2-khoa huan tu tinh do (102)Day 2-khoa huan tu tinh do (103)Day 2-khoa huan tu tinh do (104)Day 2-khoa huan tu tinh do (105)Day 2-khoa huan tu tinh do (106)Day 2-khoa huan tu tinh do (107)Day 2-khoa huan tu tinh do (108)Day 2-khoa huan tu tinh do (109)Day 2-khoa huan tu tinh do (110)Day 2-khoa huan tu tinh do (111)Day 2-khoa huan tu tinh do (112)Day 2-khoa huan tu tinh do (113)Day 2-khoa huan tu tinh do (114)Day 2-khoa huan tu tinh do (115)Day 2-khoa huan tu tinh do (116)Day 2-khoa huan tu tinh do (117)Day 2-khoa huan tu tinh do (118)Day 2-khoa huan tu tinh do (119)Day 2-khoa huan tu tinh do (120)Day 2-khoa huan tu tinh do (121)Day 2-khoa huan tu tinh do (122)Day 2-khoa huan tu tinh do (123)Day 2-khoa huan tu tinh do (124)Day 2-khoa huan tu tinh do (125)Day 2-khoa huan tu tinh do (126)Day 2-khoa huan tu tinh do (127)Day 2-khoa huan tu tinh do (128)Day 2-khoa huan tu tinh do (129)Day 2-khoa huan tu tinh do (130)Day 2-khoa huan tu tinh do (131)Day 2-khoa huan tu tinh do (132)Day 2-khoa huan tu tinh do (133)Day 2-khoa huan tu tinh do (134)Day 2-khoa huan tu tinh do (135)Day 2-khoa huan tu tinh do (136)Day 2-khoa huan tu tinh do (137)Day 2-khoa huan tu tinh do (138)Day 2-khoa huan tu tinh do (139)Day 2-khoa huan tu tinh do (140)Day 2-khoa huan tu tinh do (141)Day 2-khoa huan tu tinh do (142)Day 2-khoa huan tu tinh do (143)Day 2-khoa huan tu tinh do (144)Day 2-khoa huan tu tinh do (145)Day 2-khoa huan tu tinh do (146)Day 2-khoa huan tu tinh do (147)Day 2-khoa huan tu tinh do (148)Day 2-khoa huan tu tinh do (149)Day 2-khoa huan tu tinh do (150)Day 2-khoa huan tu tinh do (151)Day 2-khoa huan tu tinh do (152)Day 2-khoa huan tu tinh do (153)Day 2-khoa huan tu tinh do (154)Day 2-khoa huan tu tinh do (155)Day 2-khoa huan tu tinh do (156)Day 2-khoa huan tu tinh do (157)Day 2-khoa huan tu tinh do (158)

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn