Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thiền Sư Trí Thiền, đời 16, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi (Thời Vua Lý Anh Tông & Lý Cao Tông) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹

21/09/202110:22(Xem: 1352)
Thiền Sư Trí Thiền, đời 16, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi (Thời Vua Lý Anh Tông & Lý Cao Tông) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹

Thiền Sư Trí Thiền, đời 16, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi
(Thời Vua Lý Anh Tông & Lý Cao Tông)
🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹
Thuyết giảng: TT Thích Nguyên Tạng
Bài trình pháp: Cư Sĩ Quảng Tịnh Tâm & Cư Sĩ Huệ Hương
Diễn đọc: Cư Sĩ Diệu Danh ; Lồng nhạc: Cư Sĩ Quảng Phước

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay cuối tuần thứ Ba, 21/9/2021, chúng con được học về Thiền Sư Trí Thiền, đời thứ 16, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi.Sư phụ dựa theo tài liệu gốc Thiền Sư Việt Nam do HT Thích Thanh Từ biên soạn và ấn hành tại VN vào năm 1972. Pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 288 của Sư Phụ bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh đại dịch covid 19 (đầu tháng 5-2020).

 

Sư họ Lê tên Thước, dòng dõi Ngự man vương triều Lê Đại Hành quê ở Phong Châu. Ông nội tên Thuận Tông làm quan triều Lý, chức Trung thư đại liêu ban, kết duyên với Công chúa Kim Thành. Ông thân sanh Sư tên Đạc làm quan chức Minh tự. Người anh tên Kiếm bổ chức Tam nguyên Đô tuần kiểm và Châu mục. Thuở nhỏ, Sư vẫn theo nghiệp trường ốc, thi đỗ Tiến sĩ, sung chức Cung hầu Thư gia.

 

Sư phụ giải thích:

Sư thuộc dòng dõi quý tộc, bà nội là công chúa Kim Thành từ triều đình vua Lê Đại Hành.

 

Năm hai mươi bảy tuổi, Sư theo người anh đến Pháp tịch của Thiền sư Giới Không, nghe giảng kinh Kim Cang đến câu:

Tất cả pháp hữu vi,
Như mộng huyễn bọt bóng,
Như sương cũng như điện,
Phải quán sát như thế.

(Nhất thiết hữu vi pháp,
Như mộng huyễn bào ảnh,
Như lộ diệc như điện,
Ưng tác như thị quán.)

Bỗng nhiên Sư cảm ngộ, bèn nghĩ: “Năm lời của đức Như Lai chẳng phải luống dối. Bởi tất cả pháp trong thế gian đều hư huyễn không thật chỉ có Đạo mới là chân thật. Ta còn cầu cái gì? Nhà Nho thì truyền bá đạo vua tôi cha con; Phật pháp thì dạy rõ công đức của Thanh văn, Bồ-tát. Hai lối dạy tuy có khác, tựu trung chỉ về một mối mà thôi. Nhưng muốn vượt khỏi khổ lớn sanh tử, dứt chấp có không, ngoài Phật giáo không thể được vậy.

Nghĩ xong Sư xin cạo tóc xuất gia.

 

Sư phụ giải thích:

-Sư đến với đạo nhờ theo người anh trai tên Lê Kiếm là một Phật tử thuần thành, mời cùng đến nghe Thiền Sư Giới Không  giảng Kinh Kim Cang, một bản Kinh cốt tủy của thiền tông. Như Lục Tổ Huệ Năng xưa nghe, Sư nghe đến bài kệ Kinh Kim Cang thì cảm ngộ được lẽ diệu của Phật Pháp. Sư nghĩ rằng :”Năm lời của Đức Thế Tôn chẳng phải luống dối…muốn vượt khỏi khổ lớn sanh tử, phải dứt chấp có không”.

- Có là giả có, không có gì là thiệt có tồn tại mãi với thời gian.

- Công Đức của Thanh Văn là bốn quả, quả cuối cùng là vô sanh bất tử, vô sanh là không còn tạo nghiệp mới.

- Công Đức của Bồ Tát là lục độ vạn hạnh, độ tận chúng sanh tham sân si…cho vào vô dư niết bàn 

- Sư Phụ nhắc lại đại ý của kinh Kim Cang là Đức Thế Tôn giải đáp 2 câu hỏi của Tôn Giả Tu Bồ Đề: thứ nhất: Làm sao để hàng phục vọng tâm ? Phật dạy: muốn hàng phục vọng tâm phải độ tận chúng sanh, đưa chúng vào vô dư Niết Bàn. Chúng sanh ở đây chính là chúng sanh tham, chúng sanh sân, chúng sanh si, chúng sanh mạn, chúng sanh nghi, chúng sanh ác kiến…v.v… độ hết loài chúng sanh này chính là phương cách hành phục vọng tâm.

 

Thứ hai: làm sao để an trụ tâm ? Phật dạy: muốn an trụ tâm phải thực hành phương pháp bố thí không trụ tướng “không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, nên trụ vào chỗ không có chỗ trụ để khởi tâm kia “, tâm kia  là tâm giác ngộ. Có nghĩa lục căn tiếp xúc với lục trần mà không trụ, không chạy theo, không vướng nhiễm, không bám víu, hoàn toàn thong dong tự tại…đó là mới chính thực là an trụ tâm.

 

Nhưng muốn hàng phục tâm và an trụ tâm như trên, hành giả cần phải dùng trí tuệ kim cang Bát nhã để rọi chiếu các pháp hữu vi, giả có để mà buông xuống mọi thứ dễ dàng:

 

Các pháp thế gian thuộc hữu vi

Như đêm khuya giấc mộng đông thùy

Như đồ giả dối không bền chắc

Như bọt nước tan mất cấp kỳ.

Như bóng trong gương nào phải có

Như sương giọt nắng chẳng còn chi

Như luồng điện chớp làm gì có

Quán xét như vầy mới thật tri.

 

Ngài Trí Thiền đã liễu đạt được lời dạy này mà từ bỏ chốn quan trường và dõng mãnh phát tâm xuất gia tu học với Thiền Sư Giới Không.

 

Sau khi được tâm ấn, Sư thẳng vào núi Từ Sơn tạm trú dưới gốc cây, ngày đêm thiền định chuyên tu khổ hạnh, thệ trọn sáu năm.

 

Một hôm Sư đang ngồi thấy con cọp đuổi con nai chạy đến. Sư dụ bảo chúng: “Tất cả chúng sanh đều yêu tiếc tánh mạng, các ngươi chớ nên hại nhau.” Cọp nghe lời Sư cúi đầu sát đất nhận qui y rồi đi.

 

Sư phụ giải thích:

Công đức tu của Sư suốt sáu năm tạm trú ngồi thiền định dưới gốc cây đã cảm hoá loài thú dữ, cọp nghe lời Sư cúi đầu sát đất rồi đi.

 

Mãn sáu năm, Sư xuống chân núi cất am tên Phù Môn, thu nhận đồ chúng giáo hóa. Tín thí bốn phương dâng lễ cúng dường chất đầy cả am.

Quanh núi có bọn man rợ tụ tập nhau làm trộm cướp. Mỗi khi Sư đi ra ngoài, thường có cọp lớn nằm duỗi chân trước cửa am. Kẻ trộm thấy thế chẳng dám xâm phạm, chúng lại cầu xin Sư chỉ dạy đạo lý. Những người được Sư dạy dỗ trở về con đường lương thiện rất nhiều.

 

Sư phụ giải thích:

Công đức tu của Sư, loài thú dữ còn cảm nhận quy phục, nên những bọn man rợ đuợc Sư dạy dỗ  càng biết quay về đường lương thiện.

 

Triều Lý hai vua Anh Tông và Cao Tông nhiều lần vời Sư về kinh, mà Sư đều từ chối.

 

Sư phụ giải thích:

Sư từ chối lời triệu thỉnh về kinh của vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông vì Sư thấy con đường danh lợi của thế gian là chỗ cạm bẫy, không đưa đến mục đích tối hậu của giải thoát và Niết Bàn.

 

Một đường danh lợi thế gian

Một đường dẫn đến niết bàn cao xa
Là người đệ tử Phật Đà

Nhủ lòng cho rõ để mà bước chân.

 

Quan Phụ quốc Thái úy Tô Hiến Thành và Thái bảo Ngô Hòa Nghĩa đều xin làm đệ tử Sư, mà suốt mười năm chưa từng biết mặt thầy. Bỗng một hôm, thầy trò gặp nhau rất hoan hỉ. Vừa hỏi thăm xong, Sư bèn nói kệ dặn dò:

 

Đã mang giống Phật dưỡng trong lòng,
Nghe nói lời mầu ý thích mong.
Vất ngoài ngàn dặm niềm tham muốn,
Lý nhiệm càng ngày càng bao dong.

(Ký hoài xuất tố dưỡng hung trung,
Văn thuyết vi ngôn ý duyệt tùng.
Tham dục truất trừ thiên lý ngoại,
Hi di chi lý nhật bao dung.)

 

Sư phụ giải thích:

Thái Úy Tô Hiến Thành (1102 – 1179 là quan đại thần phụ chính cho hai triều vua: Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông là nổi tiếng là công minh chính trực, văn võ song toàn. Nếu đời Vua Lý Nhân Tông quan Thái úy Lý Thường Kiệt thì đời Vua Lý Cao Tông có Tô Hiến Thành, ông chỉ dưới 1 người nhưng đứng trên hàng vạn người. Ông cũng là một Phật tử thuần thành, làm đệ tử của Thiền Sư Trí Thiền. Bốn câu thơ kệ trên của Thiền Sư dùng để khuyên bảo đệ tử Tô Hiến Thành và Ngô Hòa Nghĩa, ý bài thơ muốn nói khi đệ tử đã quy y Tam Bảo, được Sư phụ truyền giới rồi thì hạt giống Phật đã được gieo vào trong tâm địa rồi, từ đó hãy dưỡng nuôi, chăm sóc cho đến ngày đơm hoa kết trái, nếu muốn tiến vào vùng trời giác ngộ, đệ tử phải tận diệt và vứt xa ngàn dặm tâm tham ái của bản thân.

 

 

Lại nói:

Đạm bạc tự giữ
Chỉ đức là vụ.
Hoặc nói lời lành
Tha thiết một câu:
Lòng không bỉ ngã,
Đã dứt bụi mù,
Ngày đêm lên xuống,
Không hình khá trụ,
Như bóng như vang,
Không vết khá đến.

(Đạm nhiên tự thủ
Duy đức thị vụ.
Hoặc vân thiện ngôn
Quyền quyền nhất cú
Tâm vô bỉ ngã
Ký tuyệt hôn mai,
Nhật dạ trắc giáng,
Vô hình khả trụ.
Như ảnh như hưởng
Vô tích khả thú.)

Nói xong, Sư chắp tay ngồi ngay thẳng vui vẻ thị tịch. Các công khanh và đệ tử gào khóc thảm thiết, tiếng vang cả núi.

 

Sư phụ giải thích:

-Đạm bạc tự giữ

Sư khuyên phải biết thiểu dục tri túc trong cuộc sống hằng ngày để được an lạc và tự tại.

 

- Chỉ đức là vụ

Sư khuyên phải lập công bồi đức là nhiệm vụ, là trách vụ chính yếu của người tu, đức là cội rễ vững chắc cho cây trái giác ngộ.

 

- Hoặc nói lời lành

Sư Phụ giải thích khẩu nghiệp rất nặng, trước khi nói phải uốn lưỡi bảy (biểu trưng cho không gian (đông, tây, nam, bắc ) và thời gian (quá khứ, hiện tại và tương lai), tức là phải nói chuyện đúng lúc và đúng chỗ thì lời nói của mình sẽ không tạo ác nghiệp.

Dù lời nói không trầy da chảy máu

Nhưng nó thường hay ẩn náu nổi đau
Làm cho người… sẽ thù ghét lẫn nhau
Gây điêu đứng đổi sắc màu tình cảm
Nếu hiểu nghiệp…thì ta nên bớt giảm
Đừng để người phải thê thảm vì ta.

Sư phụ cũng nhắc lại bài hát của Ni Sư Chân Không bên Làng Mai về việc chấm dứt tạo khẩu nghiệp:

Lời qua tiếng lại

Giải quyết chi đâu?

Sao không dừng lại

Kẻo hố thêm sâu.
Lời qua tiếng lại

 Đưa ta đến đâu?

Sao không thở nhẹ

Mĩm cười nhìn nhau.
Lời qua tiếng lại

Đưa ta đến đâu?

Sao không dừng lại

Thở nhẹ và sâu”

 

- Tha thiết một câu 

Lòng không bỉ ngã

 

Sư Phụ giải thích, “lòng không bỉ ngã” là lòng từ không phân biệt giữa mình  (ngã) và người (bỉ), cuộc đời này đau khổ là do bản thân mình lúc nào cũng chấp 2 bên, tận trừ ngã chấp và pháp chấp này mình sẽ được giải thoát.

 

- Đã dứt bụi mù 

Không còn bụi mù của phiền não vô minh.

 

- Ngày đêm lên xuống 

Không hình khá trụ

Như bóng như vang,

Không vết khá đến.

Sư Phụ giải thích, ngày đêm, như bóng như vang là chỉ cho vô thường, chuyển biến, sanh diệt; biết vậy để lo tu tập để sớm giải thoát.


Sư phụ nhắc lại lời Phật dạy trong  Tương Ưng Bộ Kinh ,Tập III, Thiên uẩn, chương I, Tương ưng uẩn như sau: “Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã, cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi; cái này không phải là tôi; cái này không phải tự ngã của tôi”. Do như thật quán với chánh trí tuệ như vậy, tâm ly tham, được giải thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc”.

 

 Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Trí Thiền do Thượng Tọa Thích Chúc Hiền sáng tán cúng dường Ngài:

 

Tiến sĩ nên danh, mộ đạo thiền

Giới Không pháp tịch nhập thiền duyên

Kim Cang kệ diệu bừng tâm tuệ

Pháp Phật kinh mầu chiếu cội nguyên

Thế phát xuất gia tâm ấn đắc

Tham thiền nhập định đức hương truyền

Từ Sơn hổ phục vâng lời dạy

Pháp hoá Phù Môn dậy núi thiêng…!

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban giảng về Thiền Sư Trí, Sư thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng sau khi được nghe kinh Kim Cang, Sư cảm ngộ xin xuất gia. Sư vào rừng trụ dưới gốc cây kham khổ suốt sáu năm thiền định, hẳn Sư có túc duyên từ nhiều kiếp xa xưa, thần lực của Sư khiến loài cọp cúi mình quy phục. Sư đã để lại lời khuyến cuối cùng tuy đơn giản nhưng rất thiết thực là “vứt xa ngàn dặm sự tham muốn” để an lạc vô vi, thân tâm tự tại

 

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm

(Montréal, Canada). 


288_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Tri Thien
Thiền Sư Trí, đời 16, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi

(Thời Vua Lý Anh Tông & Lý Cao Tông)

Kính bạch Thầy thật là một đại duyên khi nghe bài pháp thoại hôm nay vì được minh chứng rằng Lời Đức Phật dạy trong các bộ Nikya là một đường lối tiệm tu cho những hành giả đang bước theo chân Đức Phật từng bước cho đến một ngày nào túc duyên đúng thời đúng lúc sẽ trực ngộ được bản giác như các Tổ Sư Thiền . Kính dâng Thầy bài trình pháp với tâm đắc những gì Thầy đã muốn truyền trao cho chúng đệ tử qua yếu chỉ Kinh Kim Cang Bát Nhã tóm gọn từ Bộ Kinh Đại Bát Nhã (25 tập do HT Trí Nghiêm dày công phiên dịch ) mà lâu nay Thầy luôn khuyến khích chúng đệ tử từng bước để thâm hiểu hầu vào được nhà Như Lai. Kính đảnh lễ Thầy và kính tri ân Thầy với bài pháp thoại thật sâu sắc tuyệt vời với tim óc và độ chứng ngộ của bậc chân tu . Kính, HH


Theo tài liệu Thiền Sư Việt Nam của HT Thích Thanh Từ xuất bản 1972 thì Đệ Tử nối pháp  của Thiền  phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi vào đời thứ 16 chính là Thiền Sư Trí , nhưng trên thi  đàn từ nguồn  Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977 thì hai bài thơ xuất sắc triệt ngộ lẽ vô thường và thấy được chân tâm của mình  với tên là Trí Thiền thiền sư 

Đó là bài "Thị Thái  uý Tô Hiến Thành, Thái  bảo Ngô Hoà Nghĩa 示太尉蘇憲誠,太保吳和義 • " 

Ký hoài xuất tố dưỡng hung trung,
Văn thuyết vi ngôn ý duyệt tùng.
Tham dục truất trừ thiên lý ngoại,
Hi di chi lý nhật bao dung.

HT Thích Thanh Từ dịch 

Đã mang giống Phật dưỡng trong lòng,
Nghe nói lời mầu ý thích mong.
Vất ngoài ngàn dặm niềm tham muốn,
Lý nhiệm càng ngày càng bao dong.

Bản dịch của Ngô Tất Tố 

Như muốn lìa xa cõi bụi hồng,

Vẳng nghe lời diệu, hãy vui lòng.

Đuổi ngoài nghìn dặm niềm tham muốn,

Để lẽ huyền vi chứa ở trong.

Và bài Đạm nhiên 淡然 • Lặng lẽ hồn nhiên

Thơ » Việt Nam »  » Trí Thiền thiền sư

(Đạm nhiên tự thủ
Duy đức thị vụ.
Hoặc vân thiện ngôn
Quyền quyền nhất cú
Tâm vô bỉ ngã
Ký tuyệt hôn mai,
Nhật dạ trắc giáng,
Vô hình khả trụ.
Như ảnh như hưởng
Vô tích khả thú.)

HT Thích Thanh Từ dịch 

Đạm bạc tự giữ
Chỉ đức là vụ.
Hoặc nói lời lành
Tha thiết một câu:
Lòng không bỉ ngã,
Đã dứt bụi mù,
Ngày đêm lên xuống,
Không hình khá trụ,
Như bóng như vang,
Không vết khá đến.

Chỉ là chút minh định lại pháp hiệu cho đã tiện việc sưu tầm mà thôi , điều học nhân cần nhận ra được điều gì  để học hỏi ....chính là bức thông điệp ( nằm trong hai bài thơ đó ) mà Ngài muốn truyền trao cho  môn đệ và chúng đệ tử về sau..... cái Thấy của người triệt ngộ lý mầu từ kinh Kim Cang Bát Nhã mà chỉ trong một sát na khi theo  Anh mình Lê Kiếm, Tam nguyên Đô tuần kiểm của triều đại nhà Lý khi đến  Pháp tịch của Thiền Sư Giới Không nghe thuyết giảng .

Phải chăng từ túc duyên Ngài đã có nhưng phải đợi đúng thời đúng lúc mới thuận cho sự khai thị Phật Tri Kiến đến bằng  sự thâm nhập qua thính văn .

Do vậy những bài pháp thoại được truyền trao từ những danh sư và chân tu quả thật trân quý thay.

Kính trân trọng, Kính tán thán.....

Bậc trí thức thượng tầng xã hội triều đại Lý (1) 

Thiền Sư Trí nối pháp đời 16 dòng Tỳ Ni đa Lưu chi 

Do túc duyên ...một sát na tỉnh giác diệu kỳ

Thâm hiểu một trong những kệ cú Kim Cang yếu chỉ (2)Chưa xuất gia ...giống Lục Tổ ...ngầm nhận ra cốt tủy (3) 

Từ bỏ chốn quan trường ....khi trực nhận 

.... chỉ có Phật Giáo giúp vượt thoát khổ tử sanh (4)

Xuất gia được tâm ấn , khổ hạnh sáu năm

Đức cao trọng ..khiến hổ quy y khi nghe lời giáo hoá (5) 

Phù Môn Am, nhiều tên trộm hoàn lương hướng về đạo  cả (6)Kính đa tạ Giảng Sư ...

.....bình giải thông điệp Ngài  muốn truyền trao 

Công Đức Thanh Văn, Bồ Tát nào có khác nhau (7) 

Và  lời khai thị cho hai đệ tử 10 năm mới gặp mặt (8)

Thiểu  dục tri túc, tròn nhiệm vụ, thật sâu sắc ! 

Ôn nhắc bài kệ thị tịch Thiền sư Giới Không (9)

Lặng lẽ hồn nhiên ...sống giữa chốn bụi hồng 

" Trong cái Thấy chỉ là cái Thấy " ..không bỉ ngã! (10) 

Ưng vô sở trụ ...hành thâm ....đạt trí bát nhã ! (11) Nam Mô Thiền Sư Trí Thiền tác đại chứng minh .Huệ Hương 

Melbourne 21/9/2021 

Chú thích 

(1) Sư họ Lê tên Thước, dòng dõi Ngự man vương triều Lê Đại Hành quê ở Phong Châu. Ông nội tên Thuận Tông làm quan triều Lý, chức Trung thư đại liêu ban, kết duyên với Công chúa Kim Thành. Ông thân sanh Sư tên Đạc làm quan chức Minh tự. Người anh tên Kiếm bổ chức Tam nguyên Đô tuần kiểm và Châu mục. Thuở nh, Sư vẫn theo nghiệp trường ốc, thi đỗ Tiến sĩ, sung chức Cung hầu Thư

(2) 

Năm hai mươi bảy tuổi, Sư theo ông anh đến Pháp tịch của Thiền sư Giới Không, nghe giảng kinh Kim Cang đến câu:

Tất cả pháp hữu vi,
Như mộng huyễn bọt bóng,
Như sương cũng như điện,
Phải quán sát như thế.

(Nhất thiết hữu vi pháp,
Như mộng huyễn bào ảnh,
Như lộ diệc như điện,
Ưng tác như thị quán.)

Bỗng nhiên Sư cảm ngộ, bèn nghĩ: “Năm lời của đức Như Lai chẳng phải luống dối. Bởi tất cả pháp trong thế gian đều hư huyễn không thật chỉ có Đạo mới là chân thật. Ta còn cầu cái gì?

(3) 

 Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật có nghĩa là một thứ trí tuệ đáo bỉ ngạn được ví như kim cương sắc bén, có thể đoạn trừ (cắt bỏ) được hết thảy phiền não, khổ đau để đạt tới an vui giải thoát

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba la mật có nhiều pháp ngữ. Mỗi pháp ngữ là mỗi khẩu khí phá tan sương mù của các tướng vô minh để chúng ta trở về với thật tướng Bát Nhã chân không của kinh Kim Cang. Mỗi pháp ngữ là giúp chúng ta nhận ra thói quen ngu si từ vô thủy hay nắm giữ các tướng hư vọng của ta, người, chúng sanh, thọ giả. Mỗi pháp ngữ giúp chúng ta nhẹ nhàng trở lại với trí tuệ Kim Cang Bát Nhã vốn có của mình giữa cuộc đời này

Trục nhân pháp hữu vi là những cái có hình tướng, có động tác, tóm lại là sáu trần bên ngoài, sáu căn nơi thân và sáu thức bên trong. Nếu chúng ta thấy căn, trần, thức đều là mộng huyễn thì phá được cái chấp ngã nơi thân, chấp ngã trong tâm và chấp pháp bên ngoài.

(4) Sư tự nghĩ thầm : 

Nhà Nho thì truyền bá đạo vua tôi cha con; Phật pháp thì dạy rõ công đức của Thanh văn, Bồ-tát. Hai lối dạy tuy có khác, tựu trung chỉ về một mối mà thôi. Nhưng muốn vượt khỏi khổ lớn sanh tử, dứt chấp có không, ngoài Phật giáo không thể được vậy.”

Nghĩ xong Sư xin cạo tóc xuất gia.

Đúng như những lời thơ Giảng Sư đã ngâm trong buổi pháp thoại này 

Một đường danh lợi thế gian 

Một đường dẫn đến Niết Bàn cao xa 

Làm người con của Phật Đà 

Nhủ lòng cho rõ để mà bước theo ! 

(5) 

Sau khi được tâm ấn, Sư thẳng vào núi Từ Sơn tạm trú dưới gốc cây, ngày đêm thiền định chuyên tu khổ hạnh, thệ trọn sáu năm.l

Một hôm Sư đang ngồi thấy con cọp đuổi con nai chạy đến. Sư dụ bảo chúng: “Tất cả chúng sanh đều yêu tiếc tánh mạng, các ngươi chớ nên hại nhau.” Cọp nghe lời Sư cúi đầu sát đất nhận qui y rồi đi.

(6) 

Mãn sáu năm, Sư xuống chân núi cất am tên Phù Môn, thu nhận đồ chúng giáo hóa. Tín thí bốn phương dâng lễ cúng dường chất đầy cả am.

Quanh núi có bọn man rợ tụ tập nhau làm trộm cướp. Mỗi khi Sư đi ra ngoài, thường có cọp lớn nằm duỗi chân trước cửa am. Kẻ trộm thấy thế chẳng dám xâm phạm, chúng lại cầu xin Sư chỉ dạy đạo lý. Những người được Sư dạy dỗ trở về con đường lương thiện rất nhiều

(7) 

Nhà Nho thì truyền bá đạo vua tôi cha con; Phật pháp thì dạy rõ công đức của Thanh văn, Bồ-tát. Hai lối dạy tuy có khác, tựu trung chỉ về một mối mà thôi. Nhưng muốn vượt khỏi khổ lớn sanh tử, dứt chấp có không, ngoài Phật giáo không thể được vậy.”

Công Đức của Thanh  Văn 

Suppaṭipanno: Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành nghiêm chỉnh đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật.

Chư Thánh-Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã thực-hành nghiêm chỉnh, đúng đắn hoàn toàn theo lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, thực-hành không tự làm khổ mình, không làm khổ người, không tự làm khổ mình lẫn người, thực-hành đúng theo 3 pháp-hành: pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp- hành thiền-tuệ.

Chư Thánh thanh-văn sẽ đạt tới bốn quả 

–   Nhập-lưu Thánh-đạo →  Nhập-lưu Thánh-quả,

–   Nhất-lai Thánh-đạo →  Nhất-lai Thánh-quả,

–   Bất-lai Thánh-đạo →  Bất-lai Thánh-quả,

–   A-ra-hán Thánh-đạo →  A-ra-hán Thánh-quả.

Công đức hàng Bồ tát trong kinh Kim  Cang theo lời Đức Phật dạy :"  Độ tận chúng sanh   Phương chứng Bồ Đề "

Vì Kim Cang Bát Nhã là kinh đại thừa với tâm nguyện độ hết mười loài chúng sanh nhận tánh Phật của mình để vào vô dư niết bàn.

Khi nghe ngài Tu Bồ Đề hỏi về hàng phục vọng tâm, chúng ta nghĩ là hàng phục phiền não, là việc tu tập của tâm, ở bên trong tâm ta. 

Nhưng ở đây, Đức Phật lại bảo chạy ra bên ngoài để độ những chúng sanh ở bên ngoài. Lời Phật dạy tựa như mâu thuẫn mà thật ra không có mâu thuẫn lạc đề, trái lại rất sâu sắc uyên áo. 

Tâm chúng ta có đủ mười pháp giới là bốn thánh và sáu phàm nên chúng ta phải độ hết. Chúng ta phải độ hết sáu tâm phàm độc ác của mười loài ấy và gieo bốn giống thánh nhân ấy. Do giữ năm giới và còn ái dục nên được làm người; do bố thí làm phước, giữ mười giới nên sanh cõi trời; do sân hận thù ghét, phạm ngũ nghịch nên còn cõi địa ngục; do kiêu ngạo sát hại nên còn cõi A-tu-la; do tư tưởng u ám mới có ma quỹ; do thiếu nợ nên làm thân súc sanh, nên từ tâm tham sân si mà còn mười loại chúng sanh trong sáu cõi phàm. Ngược lại, nếu biết giác tỉnh, tu tập từ bi, hỉ xả thì sẽ xây dựng các quả thánh A-la-hán, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật.

Do chỗ ngộ được lý không trong kinh Kim cang nên bài kệ của ngài Huệ Năng biểu hiện rõ tinh thần vô ngã; không chấp tướng (Bồ- đề chẳng phải cây, chơn tâm không phải đài), không chấp mình tu (Xưa nay không một vật), không chấp mình chứng quả (Chỗ nào dính bụi trần); không còn các tướng: ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả.

Quay trở lại kinh Kim cang, chúng ta thấy rằng, chủ đích của kinh Kim cang chỉ nằm trong hai câu hỏi của Tôn giả Tu-bồ-đề: “Những Thiện nam, Tín nữ phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi nên trụ cái tâm ấy thế nào? Và hàng phục cái tâm của họ thế nào?”

Đức Phật trả lời hàng phục tâm tóm lược bằng cách độ tất cả chúng sanh (vọng tưởng) vào Vô dư Niết-bàn, mà không thấy có chúng sanh (vọng tưởng) được diệt độ, vì không còn thấy có bốn tướng.

Nói một cách dễ hiểu hơn, đưa tất cả vọng tưởng vào chỗ vô sanh, vì mọi chấp ngã đều sạch: “Các Bồ-tát lớn nên hàng phục cái tâm như vầy: Hết thảy những loại chúng sanh, hoặc trứng sanh, hoặc thai sanh, hoặc ướt sanh, hoặc hóa sanh, hoặc có sắc, hoặc không sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, ta đều làm cho vào Vô dư Niết-bàn mà được diệt độ. Diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh như thế, mà thật không có chúng sanh nào được diệt độ. 

(8) 

Triều Lý hai vua Anh Tông và Cao Tông nhiều lần vời Sư về kinh, mà Sư đều từ chối.

Quan Phụ quốc Thái úy Tô Hiến Thành và Thái bảo Ngô Hòa Nghĩa đều xin làm đệ tử Sư, mà suốt mười năm chưa từng biết mặt thầy.

 Bỗng một hôm, thầy trò gặp nhau rất hoan hỉ. Vừa hỏi thăm xong, Sư bèn nói kệ dặn dò:

Đã mang giống Phật dưỡng trong lòng,
Nghe nói lời mầu ý thích mong.
Vất ngoài ngàn dặm niềm tham muốn,
Lý nhiệm càng ngày càng bao dong.

(Ký hoài xuất tố dưỡng hung trung,
Văn thuyết vi ngôn ý duyệt tùng.
Tham dục truất trừ thiên lý ngoại,
Hi di chi lý nhật bao dung.)

Được biết Tô Hiến Thành 

Tô Hiến Thành (Hán tự: 蘇憲誠, 11 tháng 2 năm 1102 - 17 tháng 7 năm 1179) quê làng Hạ Mỗ nay là xã Hạ Mỗ huyện Đan PhượngHà Nội, là quan đại thần phụ chính nhà Lý, phụng sự hai triều vua: Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông là viên quan văn võ song toàn, nổi tiếng là công minh chính trực, được vua phong tước vương mặc dù không phải là tôn thất nhà Lý.

(9) 

Sư Phụ Giới Không của Ngài cũng chỉ rõ Chân Tâm Phật Tánh trong bài kệ thị tích 

*Ngã hữu nhất sự kỳ đặc,
Phi thanh huỳnh xích bạch hắc.
Thiên hạ tại gia xuất gia,
Thân sanh ố tử vi tặc.
Bất tri sanh tử dị lộ,
Sanh tử chỉ thị thất đắc.
Nhược ngôn sanh tử dị đồ,
Trám khước Thích-ca Di-lặc.
Nhược tri sanh tử, sanh tử,
Phương hội lão tăng xứ nặc.
Nhữ đẳng hậu học môn nhân,
Mạc nhận bàn tinh quĩ tắc.

 

HT Thích Thanh Từ dịch:

Ta có một việc kỳ đặc,
Chẳng xanh vàng đen đỏ trắng.
Cả người tại gia, xuất gia,
Thích sanh, chán tử là giặc.
Chẳng rõ sanh tử khác đường,
Sanh tử chỉ là được mất.
Nếu cho sanh tử khác đường,
Lừa cả Thích-ca, Di-lặc.
Ví biết sanh tử, sanh tử,
Mới hiểu lão tăng chỗ náu,
Môn nhân, hậu học, các người,
Chớ nhận khuôn mẫu pháp tắc.

(10) 

Trích trong bài thơ Đạm Nhiên của Ngài trước giờ thị tịch 

Lại nói:

Đạm bạc tự giữ
Chỉ đức là vụ.
Hoặc nói lời lành
Tha thiết một câu:
Lòng không bỉ ngã,
Đã dứt bụi mù,
Ngày đêm lên xuống,
Không hình khá trụ,
Như bóng như vang,
Không vết khá đến.

(Đạm nhiên tự thủ
Duy đức thị vụ.
Hoặc vân thiện ngôn
Quyền quyền nhất cú
Tâm vô bỉ ngã
Ký tuyệt hôn mai,
Nhật dạ trắc giáng,
Vô hình khả trụ.
Như ảnh như hưởng
Vô tích khả thú.)

Nói xong, Sư chắp tay ngồi ngay thẳng vui vẻ thị tịch. Các công khanh và đệ tử gào khóc thảm thiết, tiếng vang cả núi.

(11) 

Đức Phật nói “Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sinh Kỳ Tâm” 應無所住而生其心. Kinh văn nói: “Thế nên Tu Bồ Đề, các Bồ Tát lớn nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh, không nên trụ nơi sắc sanh tâm, không nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia”.

Đây có thể nói là câu cốt lõi tông chỉ của Kinh Kim Cương. Ngày xưa lục tổ Huệ Năng khi còn là anh tiều phu đốn củi, nhờ nge câu kệ ngày mà “tức tâm khai ngộ” và đến khi được Ngũ Tổ giảng truyền tâm ấn truyền y bát nghe lại câu này mà “Ngôn hạ đại ngộ” trở thành tổ thứ 6 của thiền tông Trung Hoa. Hết thảy xuyêt xuốt của Kinh có thể nói ở hai từ “Vô Trụ” tức là Vô sở trụ, xẽ “sinh tâm”. Như vậy không “trụ” thì xẽ sinh “sinh”, không trụ gì và sinh tâm gì?

Ưng vô sở trụ: là nên không  trụ ở chỗ nào. Vì sao vậy? đối với Nhân - Ngã - Chúng Sinh - Thọ giả đều là do nhân duyên mà giả hợp thành hình tướng, thành các pháp nó giả có, tạm bợ đối với lục trần Sắc - Thanh - Hương - Vị - Xúc - Pháp cũng không thể trụ nơi ấy. Do giả hợp mà thành nên Phật dạy:

“Do cái này sinh

Nên cái kia sinh

Do cái này diệt

Nên cái kia diệt”

Pháp ngã đều không, thì lấy chỗ nào để cho tâm này bám víu. Lục trần như sắc kia của bông hoa nhìn bằng con mắt nhục nhãn thấy tuy đẹp, nhưng thực kỳ nó đang biến hoại và héo úa từng dây phút mà ta không hay. Thanh, hương, xúc pháp cũng vậy. Hơn nữa trong phần 18 Đức Phật nói: “Tu Bồ Đề, Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai cũng không thể được” thì lấy tâm nào để mà trụ. Biết là các Pháp đều là giả hợp mà có nhưng không có nghĩa là trong cuộc sống ta không nhìn, không nghe, không ăn, không nói, không mặc... như thế thì là cái nhìn chết cứng bi quan iếm thế, nhất thiết chẳng phải ý chỉ của Phật. Chúng ta nhìn cảnh mà chấp thì trôi lăn trong vọng tưởng phiền não, đó là cái nhìn của Phàm phu. Vậy phải nhìn (đối cảnh) như thế nào? phải nhìn bằng con mắt Pháp nhãn trí tuệ để nhận chân ra thực tướng của các pháp, khó đó thì sẽ “sinh kỳ tâm”, nghĩa là  khi đã không bị sáu trần hay các pháp lôi kéo thì hành giả sẽ có được cái tâm tự tại, vô quản ngại. Như vậy tức là sinh được cái tâm chân như, Phật tính, hằng thường sáng tỏ.

Có thể nói tư tưởng Vô trụ không chỉ xuyên xuốt trong kinh Kim Cương mà còn cả trong tư tưởng hệ Đại Thừa Phật giáo. Kế thừa tư tưởng này một cách rốt ráo nên các tổ sư Việt Nam cũng đã từng thể hiện nó trong các kệ, thơ thiền như: tinh thần vô Phố úy của Thiền sư Vạn Hạnh, ngài nói trong bài Thị Đệ Tử như sau: 

“Thân như bóng chớp có rồi không

Cây cối xuân tươi thu lão lùng

Mặc cuộc thịnh xuy đừng sợ hãi

Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương đông”

Hoặc như tinh thần tự tại của Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với vạn duyên, sắc cảnh không bị vướng mắc, trong Cư Trần Lạc Đạo Phú ngài nói:

“Trong Nhà có Báu thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”

“Ưng Vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” không chỉ là tông chỉ tu hành, mà đây còn có thể là chìa khóa để mở cửa cho những tâm hồn bi ai, đau khổ, chấp trước. Có thể coi như ngọn đèn sáng cho kẻ đang tối tăm, được bừng sáng, có cái nhìn lạc quan hơn vào cuộc sống để phụng sự để hành Bồ đề tâm.  Như vậy không chấp mắc, bám víu vào các pháp, thì xẽ hiển bày chân tâm Phật tính.

Cho nên trong bài kệ cuối của kinh đức Phật dạy:

一切有為法

如露亦如電

應作如是觀

 Nhất thiết hữu vi pháp

Như mộng huyễn bảo ảnh

Như lộ diệc như điện

Ưng tác như thị quán 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/02/202021:56(Xem: 2012)
Kinh Viên Giác là kinh đại thừa đốn giáo được chư Tổ cho rằng đó là “Con mắt của 12 bộ kinh”. “Con mắt” ở đây theo thiển ý có nghĩa là Viên Giác soi sáng nghĩa lý, là điểm tựa, là ngọn hải đăng cho các bộ kinh để đi đúng “chánh pháp nhãn tạng”, không lạc vào đường tà và tu thành Phật. Khi nghe kinh này, đại chúng kể cả chư Phật và chư Bồ Tát đều phải vào chánh định/tam muội, không bình thường như những pháp hội khác.
12/10/201010:29(Xem: 5337)
Một trong những bộ sách đặc biệt của Tây Tạng là bộ Tử Thư (Tibetan Book of the Dead) viết về đời sống sau khi chết.
18/12/202019:14(Xem: 1967)
TỨ TỔ ƯU BA CÚC ĐA (Upagupta) 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Chủ Nhật 06/09/2020 (19/07/Canh Tý) Khể thủ tam muội tôn, Thập lực đại từ túc. Ngã kim nguyện hồi hướng, Vật linh hữu liệt nhược. Cúi lạy chánh-định tột, Đủ mười lực đại từ. Nay con xin hồi hướng, Chớ còn tánh yếu hèn. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ưu Ba Cúc Đa Đệ Tứ Tổ Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Thời pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃
18/07/202017:51(Xem: 5067)
CÁO PHÓ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng đau buồn, kính báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Mẹ, Bà của chúng con, chúng tôi là: Cụ Bà Phật tử: PHẠM THỊ DOAN Pháp danh: BẠCH VÂN Sinh năm: 1928 (Mậu Thìn) tại Hưng Yên, Bắc Việt Vãng sanh ngày 18/07/2020 (ngày 28/05/năm Canh Tý) tại Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thượng thọ: 93 tuổi. Chương Trình Tang Lễ: - Lễ nhập liệm, Phát tang: 06 pm thứ Ba, 21/07/2020 tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Rd, Fawkner, VIC 3060. Vì Đại dịch Covid-19, chỉ có gia đình được phép dự Lễ Tang 10 người, nên bà con và bè bạn chỉ hộ niệm qua livestream - Lễ Động Quan hỏa táng: 02 pm thứ Tư, 22/07/2020, cử hành lễ Di quan, Linh Cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Fawkner, sau đó gia đình thỉnh Hương Linh về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. - Tang Lễ tại Úc được sự chứng minh & chủ trì của HT
12/01/202118:32(Xem: 2758)
Thật ngạc nhiên vào cuối giờ pháp thoại sau những gián đoạn về phụ diễn và câu hỏi cho đề tài "Phật đang ở đâu " được chấm dứt ...thì bài thơ " Tôi đi tìm Phật" mới được TT Thích Nguyên Tạng đọc ....có lẽ bài thơ quá dài ? Hoặc là Thầy muốn cho các học viên hãy nhớ lại những điều Thầy đã chỉ ra xuyên suốt trong hơn một tiếng đồng hồ về Ông Phật của chúng ta ....đó là chỉ có Phật của lòng mình mà những câu thơ cuối trong bài thơ Tôi đi tìm Phật của HT Giới Đức ( Bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh ) đã muốn nhắn nhủ lại cho hàng hậu học với kinh nghiệm bao năm làm Trưởng Tử Như Lai nhân ngày lễ Vesak 2017 !
12/01/202105:00(Xem: 1996)
Vừa khi nghe thông báo trên Viber ĐGĐQĐ tôi đã vội vàng tìm lục lại trong tủ sách quyển kinh Bát Đại Nhân Giác do H T Thích Thanh Từ giảng giải và xuất bản từ 1996 ... Phải nói là việc học Đạo của tôi rất là ....chủ quan , thường cho rằng một quyển kinh mình đã đọc mấy lần rồi thì đã biết đại ý nên từ đó cứ bỏ qua nhiều năm ... có nghe giảng sư nào nhắc lại cũng không lưu ý lắm mà chỉ cố đi tìm những gì xa vút cao vời ... Nhưng lần này vì phong tỏa cấm cung ... tánh tò mò ... tôi đã chăm chú nghe hết 1h 45 m mà không xê dịch để rồi hít hà kết luận hay quá !!!
14/02/202116:04(Xem: 2879)
Kính bạch Thầy, thật xúc động hôm nay được nghe tiếng chuông đại hồng chung và lời chúc Tết của Thầy với tâm niệm mong chúng đệ tử đạt được mục đích tối thượng của người Tu. Kính dâng Thầy bài viết của con và cùng chia sẻ với bạn hữu thân mến trong DGĐQĐ . Kính chúc sức khỏe Thầy
02/08/202112:29(Xem: 1081)
Có những nghi lễ tưởng chừng như hủ hoá trong thời đại văn minh này nhưng lại có ý nghĩa vô vàn sâu sắc ! Nhìn hình ảnh đảnh lễ của hơn 40 tăng ni chùa Huyền Không Sơn Thượng trong những buổi trà đàm được tổ chức vào mỗi sáng thứ bảy do HT Giới Đức chủ trì thật là một hình ảnh đẹp lạ vô cùng . Phải chăng đó là hình ảnh của một sự tôn kính sâu xa của một đệ tử đối với Sư Phụ mình? ( một Minh Sư mà mình kính quý và tôn thờ như một Phật hay Bồ tát ) Chợt nhớ lại bài giảng của Sư Ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh về Ngũ Phần Pháp Thân khi niệm hương mỗi sáng và bài Hô canh thiền khi TT Thích Nguyên Tạng trong khóa tu An Cư Kiết Đông tại chùa Pháp Hoa ...tôi đã chiêm nghiệm và thu thập những bài học vô cùng quý giá trong quảng đời tu học, nhân hôm nay lại được đọc toàn bài pháp thoại Chuông và Mỏ của Thầy (được phiên tả do Phật Tử Diệu Tuyết và Phật Tử Thanh Phi chỉnh lỗi chính tả ) , Kính xin mạn phép trình bày điều sơ sót khuyết điểm của mình từ trước dưới con mắt củ
12/10/201009:45(Xem: 3682)
Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) đã miêu tả hai Chân lý: Chân lý Tuyệt đối (Paramatha Sathya) và Chân lý có tính Quy ước (Sammuti Sathya). Luận sư Long Thọ của Truyền thống Phật giáo Đại thừa (Mahayana) cũng đã đồng nhất hai Chân lý ấy, nhưng luận thuyết của Ngài khác với luận thuyết của Truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy (Theravada).
21/06/201316:09(Xem: 6476)
Vạn Hạnh xưa và nay bài viết của TT Nguyên Tạng (Diễn đọc: Trọng Nghĩa, Mộng Lan)