Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

8. Văn sớ cúng Phật lễ cải táng (3 bản)

05/04/201319:24(Xem: 4151)
8. Văn sớ cúng Phật lễ cải táng (3 bản)

Pháp Sự Khoa Nghi
( 3 tập)

Soạn dịch giả: THÍCH GIẢI HÒA

Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

--- o0o ---

TẬP III

VĂN SỚ VÀ THIẾP, ĐIỆP, CÚNG TIÊN LINH, LỄ CẦU AN

8. VĂN SỚ CÚNG PHẬT LỄ CẢI TÁNG

(bản 1)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con cung kính nghe rằng:

Chư Phật mười phương

vốn thương đời phóng quang tiếp dẫn;

Đạo mầu ba Tạng

thường dạy chúng thoát nạn trầm luân;

Lời thề sông biển xin vâng,

Ý nguyện nguồn cơn bày tỏ.

Sớ rằng:

Nay có trai gia Phật tử (tên họ - pháp danh)cùng cả gia quyến ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Ngày này:

Cung kính về chùa (nhà)lễ Phật,

cúng dường hương phẩm hoa đăng.

Thành tâm phúng tụng kinh văn,

hồi hướng độ vong siêu thoát.

Mong chư Phật xót thương cứu bạt,

Nguyện vong linh may mắn dắt dìu.

Chúng con thường nhớ lời người xưa nói rằng:

Ba tấc đất chưa về,

Khó giữ thân một kiếp,

Đã về ba tấc đất,

Khó giữ mã trăm năm.

Thật vậy!

Thương thay vong linh (tên họ, pháp danh)một vị (các vị)hương linh.

Từ ngày:

Xa rời dương thế,

Vào cõi âm cung,

Man mác âm dung,

Mơ màng hồn mộng.

Những tưởng mồ mả cất xây

trong đất lành bất động,

Nào ngờ nắng mưa tàn phá

sao trời nỡ vô tình.

Nên chi:

Nghìn thu giấc ngủ hương linh,

Và một nấm tro tàn vong giả.

Khó mà tránh khỏi,

một phen tàn tạ, đôi lúc dở dang!

Nay thời:

Pháp hội kỳ siêu đã mở

Cúng dường chư Phật đã hay

Mạo muội một lòng bày tỏ.

Sớ văn lời ngỏ, bái bạch xin nghe.

Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụTam Bảo, tác đại chứng minh.

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô Tây phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.

Phục nguyện:

Một nấm đất vàng xin gởi mạng,

Chín tầng sen báu nguyện ghi danh,

Người đi nhẹ gánh nhơn lành,

Kẻ ở nặng vai quả phước.

Ba đường nhẹ bước, tám khổ vượt qua,

Hạnh phúc trẻ già, an vui còn mất.

Nguyện tất cả phát tâm học Phật,

Xin mọi người cố gắng làm lành.

Phật đạo viên thành, chúng sanh độ tận.

Cẩn sớ.

Nay ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Sa môn Thích ... Hòa nam thượng sớ.

VĂN SỚ CÚNG PHẬT LỄ CẢI TÁNG

(bản 2)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con cung kính nghe rằng:

Chư Phật mười phương

vốn thương đời phóng quang tiếp dẫn;

Đạo mầu ba Tạng

thường dạy chúng thoát nạn trầm luân;

Lời thề sông biển xin vâng,

Ý nguyện nguồn cơn bày tỏ.

Sớ rằng:

Nay có trai gia Phật tử (tên họ - pháp danh)cùng cả gia quyến ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Ngày này:

Cung kính về chùa (nhà)lễ Phật,

cúng dường hương phẩm hoa đăng.

Thành tâm phúng tụng kinh văn,

hồi hướng độ vong siêu thoát.

Mong chư Phật xót thương cứu bạt,

Nguyện vong linh may mắn dắt dìu.

Chúng con trai gia hiếu quyến thường nhớ lời người xưa than rằng:

Ba tấc đất chưa về,

Khó giữ thân trăm tuổi,

Đã về ba tấc đất,

Khôn giữ mã trăm năm.

Thật vậy!

Nay nhân ngày cải táng mộ phần, tái an di cốt của ông bà ... các vị vong linh.

Than ôi vong linh!

Từ xa dương thế, chưa biết về đâu,

Nắng mưa dãi dầu, bóng vang man mác.

Ba đường lưu lạc, sáu cõi phiêu du?

Chúng con chỉ biết:

Mồ mả gìn giữ nghìn thu,

Hương lửa phụng thờ muôn thuở.

Nào ngờ:

Người đi vẫn còn dang dở,

giấc ngủ chưa yên,

Kẻ ở chưa hết não phiền,

cuộc đời nào định.

Tuy nhiên,

Chân tâm vốn định,

Huyễn thể khôn an,

Ngày nào chưa chứng Niết Bàn,

Lúc ấy còn mơ sanh tử.

Vì vậy,

Mả mồ khó giữ,

Hương lửa dễ tàn,

Ai chẳng bàng hoàng,

Nào không cầu nguyện.

Nay thời:

Pháp luân đã chuyển, Phật sự vừa khai,

Đầu cúi trước đài, chân quỳ xuống chiếu.

Kính dâng sớ biểu, bái bạch xin nghe.

Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụTam Bảo, tác đại chứng minh.

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô Tây phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.

Phục nguyện:

Một nấm đất vàng xin gởi mạng,

Chín tầng sen báu nguyện ghi danh,

Người đi nhẹ gánh nhơn lành,

Kẻ ở nặng vai quả phước.

Lại nguyện:

An lành đất nước, hòa thuận gia đình,

Thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc.

Cẩn sớ.

Nay ngày ... tháng ... năm ... PL. 25 ...

Sa môn Thích ... Hòa nam thượng sớ.

VĂN SỚ CÚNG PHẬT LỄ CẢI TÁNG

(bản 3)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con cung kính nghe rằng:

Chư Phật mười phương

vốn thương đời phóng quang tiếp dẫn;

Đạo mầu ba Tạng

thường dạy chúng thoát nạn trầm luân;

Muốn báo đáp từ thân,

Xin tỏ lòng cầu nguyện.

Sớ rằng:

Nay có trai gia Phật tử (tên họ - pháp danh)cùng cả gia quyến ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Ngày này:

Cung kính về chùa (nhà)lễ Phật,

hiến cúng hoa đăng.

Thành tâm phúng tụng kinh văn,

độ vong siêu thoát.

Ngửa mong chư Phật Bồ Tát,

Từ bi tiếp độ vong linh.

Nay trai gia Phật tử và cả gia quyến rất đau lòng vì (chư)hương linh:

(Liệt kê tên họ vong linh hay nhiều vong linh)

Từ xa dương thế, vào cõi âm cung,

Khó mà nghe thấy âm dung.

Dễ đâu giữ gìn mồ mả,

Lửa hương đôi khi tàn tạ.

Mưa nắng lắm lúc phũ phàng!

Do đó, vừa rồi chúng con đã xin phép ông bà cha mẹ đã qua đời để làm lễ:

Tìm lại mấy di cốt đã tàn,

Đem về xây lại mả mồ mới mẻ.

Hầu đền ơn cha mẹ,

Ngõ đáp nghĩa sanh thành.

Tuy nhiên,

Bổn phận làm con, như thế đã đành,

Báo hiếu vì đạo, coi như chưa trọn.

Nay thời:

Đạo tràng kỳ siêu đã mở,

Pháp sự báo hiếu vừa bày,

Cúi đầu dâng sớ văn này,

Cung kính tỏ bày tấc dạ,

Mong rằng từ bi bất xả,

Xin được hoan hỷ xin nghe.

Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụTam Bảo, tác đại chứng minh.

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô Tây phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.

Phục nguyện:

Hào quang soi sáng, bóng tối tiêu tan,

Vong linh nhờ đó, tìm về Lạc bang.

Tiêu tội khiên, nhiều đời nhiều kiếp,

Hưởng phước lộc, cả họ cả nhà.

Còn mất an vui, trẻ già hạnh phúc.

Cẩn sớ.

Nay ngày ... tháng ... năm ... PL. 25 ...

Sa môn Thích ... Hòa nam thượng sớ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/09/201015:41(Xem: 8510)
5 bài kệ hô canh ngồi Thiền được áp dụng vào mùa An Cư, Kiết Hạ hằng năm của của Chư Tăng, hoặc trong trường hợp khai Đại Giới Đàn của xưa và nay.
29/05/201307:00(Xem: 5924)
Chúng ta đang sống trong những ngày rộn ràng của đại lễ Phật Đản, một lễ hội văn hoá tâm linh mang tầm thế giới. Nhân dịp này, tôi xin lược ghi một số nhận xét về sự liên quan giữa âm nhạc Phật giáo và âm nhạc dân tộc, xem như góp một bông hoa nhỏ kính mừng ngày lễ hội tôn giáo trọng đại mà cả nước đang nô nức đón mừng.
20/11/201008:57(Xem: 5448)
Nghi lễ Phật giáo cũng có hai phần lễ và nhạc, tuỳ theo truyền thống văn hoá nghệ thuật của mỗi miền, mỗi vùng mà phần lễ nhạc Phật giáo sẽ ảnh hưởng và biểu hiện theo truyền thống của vùng...
05/04/201319:38(Xem: 6879)
Một năm, không theo trong Phật giáo, thông thường dân gian có ba ngày rằm chính. Đó là: Rằm tháng giêng, Rằm tháng bảy và Rằm tháng mười.
31/08/201012:50(Xem: 2858)
Trước cửa Phật lập đàn phổ thí, Cho trọn đều quân lợi âm dương, Quang minh tỏ khắp mười phương, Kính dâng một nén tâm hương ngạt ngào. Cơn mưa tuệ dồi dào tưới khắp, Bóng mây từ che rợp mọi nơi, Lọt đâu dưới đất trên trời, Từ bi tế độ muôn đời viên thông. Trên đức Phật rất công rất chính, Dạy cho đời luyện tính tu tâm, Thương người đọa kiếp tối tăm, Giáo Hội chỉ dẫn khỏi lầm khỏi mê.
22/10/201017:13(Xem: 30101)
Hương vân nhi bố Thánh đức chiêu chương Bồ đề tâm quảng mạc năng lường Xúc xứ phóng hào quang
02/10/201121:08(Xem: 4979)
A Di Đà Phật Vô thượng oai vương Nguy nguy kim tướng phóng hào quang Khổ hải tác châu hàn Cửu phẩm liên bang Đồng nguyện vãn tây phương Nam mô pháp giới tạng thân a di đà phật.
28/02/201112:48(Xem: 6462)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
04/01/201101:42(Xem: 3617)
Các thể điệu hành trì của nghi lễ Phật giáo Việt nam rất phong phú, ở đây chúng ta chỉ lượt qua các thể điệu chính như: xướng, hô, kệ, thán, độc, tán, tụng, trì, niệm.
14/03/201921:36(Xem: 8770)
Chùa Thiên Ấn do TT Thích Như Định thành lập năm 1992 (Nhâm Thân) tại thành phố Wollongong, tiểu bang New South Wales, cho đến ngày 14 tháng 4 năm 1993, nhân duyên đầy đủ, chùa chính thức dời về Canley Vale thuộc thành phố Fairfield. Chùa Thiên Ấn hiện tọa lạc tại số 69-71 Delamere St, Canley Vale (bao gồm lô đất số 56-58 Cadwell St, Canley Vale), Sydney, New South Wales với diện tích tổng quát là 3,600m2. Chùa Thiên Ấn tại Úc được đặt theo tên của Tổ Đình Thiên Ấn, Quảng Ngãi là quê hương của Thầy Trụ Trì Thích Như Định. Tổ Đình tọa lạc trên núi Thiên Ấn, phía dưới là sông Trà Khúc.