Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

5. Nghi Di Kim quan

05/04/201318:18(Xem: 2511)
5. Nghi Di Kim quan

Pháp Sự Khoa Nghi
( 3 tập)

Soạn dịch giả: THÍCH GIẢI HÒA

Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

--- o0o ---

TẬP II

5. NGHI DI KIM QUAN

(Phát dẫn)

Lời dặn:

Trước khi cử hành lễ di quan, chủ lễ hướng dẫn môn đồ tang quyến mang hương hoa vào Phương trượng, thỉnh Hòa thượng chứng minh, quang lâm linh đài, trợ tuyên Pháp ngữ. Đến nơi tất cả sắp hàng tề chỉnh, chủ lễ ra trước Hòa thượng lễ một lạy rồi quỳ bạch:

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch Hòa thượng chứng minh!

Hôm nay giờ di quan đã đến.

Chúng con cung thỉnh Hòa thượng từ bi quang lâm linh đài, bố thí vài lời Pháp ngữ, Cúi mong Hòa thượng mặc nhiên hứa khả!

Bạch xong, lễ hai lạy, rồi tất cả lui ra, đứng nghiêm trang hai hành bên đường. Từ Phương trượng đến an tọa bên phải kim quan (trong trông ra), sau khi vị chủ lễ trân trọng xướng:

Cung thỉnh Hòa thượng an tọa cạnh kim quan, tư bi chứng minh lễ cung tiễn kim quan nhập tháp.

Xướng xong và Hòa thượng an tọa xong, vị chủ lễ ra trước kim quan bắt đầu làm nghi:

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Hiếu đồ tang quyến,

Mời đến trước đây

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm ...

... ... ...

Dâng hương lên án cúng dường.

Cúi lễ giác linh ba lạy.

Tất cả thứ tự lại quỳ.

Một lòng chí thành làm lễ.

- TÁN HƯƠNG:

Hương xông đảnh báu,

Giới, định, tuệ hương,

Giải thoát tri kiến quí khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

Chúng tôi thiết nghĩ rằng:

Tôn sư - Người từ đâu đến – đi về dâu?

Đạo lý vô sanh quá nhiệm mầu,

Đến chẳng tằng sanh – đi chẳng diệt,

Đến di dấu vết khó tìm cầu.

Than ôi!

Sau khi người đi rồi,

Tôn phong, Tổ ấn gởi lại non sông.

Nhưng, một đi thiên cổ,

Ai chẳng chạnh lòng!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

Ảnh thầy nay càng sáng

Mạng thầy lại sáng hơn

Thầy là nguồn pháp thủy

Thầy là ngọn giới sơn!

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:

Tín hương vừa bén,

Linh giác đã hay,

Lễ tiễn hôm nay,

Có văn bái bạch.

Cúi xin Tôn sư cảm cách,

Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính bạch Tân tịch Hòa thượng giác linh!

Chúng tôi thiết nghĩ rằng:

Tình thầy còn nhớ,

Con đây hàng đệ tử truyền y;

Lý đạo chưa quên

Chúng ấy lớp Tăng đồ thiệu phái.

Đôi lời vụng dại,

Một dạ tiếc thương,

Sớ rằng:

Nay có hiếu đồ Tỳ kheo Thích ...

Cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc chùa ... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Giờ nay,

Tất cả dưới xe buồn thảm,

Trước tọa đớn đau

Và thầm nghĩ rằng:

Tôn sư đã qua đời rồi, thì:

Trăng giới lu mờ,

Sấm thiền bặt tiếng!

Làu làu trăng sáng,

Đêm chở bườm cô;

Thảm thảm mây mờ,

Ngày che thất lạnh.

Nhớ bóng vang mà xót dạ,

Thấy y bát mà đau lòng!

Than ôi! Thương thay!

Than ôi! Thương thay!

Kim quan dời vậy,

Bối rối lòng đây!

Vì vậy,

Vội bày lễ mọn,

Kính tiễn Tôn sư.

Mong Tôn sư dủ chút lòng từ,

Mặc nhiên chứng giám.

Nam mô ... đưòng thượng, Tân tịch Bổn Sư Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

Cẩn trọng đường đi,

Khinh an xá lợi.

Vào phù đồ Đa Bảo,

Sớm hiện điềm lành.

Gá thượng phẩm cửu liên,

Chóng xem hoa nở.

Vô sanh quả chứng,

Bất thoái vị thành!

Cẩn sớ.

Nay ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Sa môn Thích ... Hòa nam thượng sớ.

- TỤNG:

Thất Phật diệt tội chơn ngôn ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Á hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

Nhạn thương quê ải bắc

Yến nhớ tồ gành nam

Thầy nay về Bảo sở

Ai? Sớm hỏi chiều tham!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Phụng thực ...

- TỤNG:

Cúng dường Nam mô tát phạ ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Chung hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

Tâm châu ngời ánh sáng

Tánh hải lặng ba đào,

Xe trắng hầu trước cửa,

Xin thầy mặc tiêu dao!

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

Đã mấy hôm rồi,

Bao nhiêu công đức,

Bấy nhiêu hương hoa.

Thành kính thiết tha

Nguyện xin cúng dường,

Tân tịch Bổn Sư Hòa thượng,

Cúi xin Hòa thượng từ bi chiếu giám!

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Tang lễ đến đây,

Thì ngày đã mãn,

Mà giờ đã đến,

Tạm tẫn đã châu.

Và đêm đã qua,

Mà canh đã tàn,

Nên phải dời cữu.

Ngửa mong Tôn chúng,

Đồng vận thiền âm,

Tất cả thành tâm,

Xưng dương Thánh hiệu:

(nhịp khánh)

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(niệm 10 lần)

- HỒI HƯỚNG:

Tiêu diêu kim thế giới v.v...

Nguyện tiêu ...

Nguyện sanh ...

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Cung thỉnh Hòa thượng chứng minh từ bi đến trước linh đài, trợ tuyên mấy lời Pháp ngữ.

Hòa thượng chứng minh từ từ ra trước linh đài, cúi đầu mặc niệm, dâng hương, lễ bái (nếu vị Tân tịch tuổi cao hơn) rồi cầm Phủ xích thư 2 chữ (Án Lam) trên kim quan và vỗ nhẹ Phủ xích - Vịnh:

Quảy dép về Tây chốn nghỉ ngơi,

Hạc vàng cất cánh ngắm phương trời,

Huyễn thân gởi lại nơi trần thế,

Tiễn biệt hôm nay có mấy lời.

Vịnh xong, vỗ nhẹ Phủ xích xuống kim quan một tiếng và nói:

Kính bạch Giác linh Tân tịch Bổn Sư Hòa thượng !

Thế là việc đi ở của ngài đã phân minh,

Đường lớn trước mặt đã thản bình.

Vượt qua sanh tử,

Chẳng cần lộ trình.

Và tôi xin phép hỏi ngài:

Thế nào là vượt qua sanh tử,

Chẳng cần lộ trình ư?

(Và vỗ nhẹ hai tiếng Phủ xích nữa rồi nói tiếp):

Thôi rồi! Tôi nghe rồi - Được rồi!

Thế thì xin kính mời ngài:

Vui lòng chuẩn bị đi ra đường này.

Xin ngài dời một bước.

Ngài cũng đã biết rằng:

Ba ngàn non nước,

Nơi nào cũng là đất nước an vui.

Tôi xin trân trọng bái biệt ngài!

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Kính thỉnh Hòa thượng chứng minh về lại Phương trượng an nghỉ.

- CHỦ LỄ XƯỚNG TIẾP:

Xin mời hiếu đồ tang quyến rẽ ra làm hai hàng hai bên nghiêm trang.

Xin mời quí vị âm công, thứ tự đi vào và làm lễ bái quan.

Xin mời tang chủ triệt linh sàng.

Xin nhờ âm công đưa kim quan lên xe tang.

Hiếu đồ Phật tử đi sau xe tang.

- CHỦ LỄ CỬ:

A Di Đà Phật thân kim sắc v.v...

(Hướng dẫn Tăng Ni đưa kim quan đến xe tang - đến tháp).

* Lưu ý:

Thiên môn Chánh Độ Cao Tăng bản Hán văn, thì vị chứng minh làm lễ trước hết, sau đó vị chủ lễ mới làm lễ di quan. Nhưng nghi Việt ngữ này thì vị chứng minh làm lễ sau hết. Lễ sư tùy nghi diễn xuất, thế nào để lễ được liên tục trang nghiêm là quí.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/09/201015:41(Xem: 8457)
5 bài kệ hô canh ngồi Thiền được áp dụng vào mùa An Cư, Kiết Hạ hằng năm của của Chư Tăng, hoặc trong trường hợp khai Đại Giới Đàn của xưa và nay.
29/05/201307:00(Xem: 5894)
Chúng ta đang sống trong những ngày rộn ràng của đại lễ Phật Đản, một lễ hội văn hoá tâm linh mang tầm thế giới. Nhân dịp này, tôi xin lược ghi một số nhận xét về sự liên quan giữa âm nhạc Phật giáo và âm nhạc dân tộc, xem như góp một bông hoa nhỏ kính mừng ngày lễ hội tôn giáo trọng đại mà cả nước đang nô nức đón mừng.
20/11/201008:57(Xem: 5414)
Nghi lễ Phật giáo cũng có hai phần lễ và nhạc, tuỳ theo truyền thống văn hoá nghệ thuật của mỗi miền, mỗi vùng mà phần lễ nhạc Phật giáo sẽ ảnh hưởng và biểu hiện theo truyền thống của vùng...
05/04/201319:38(Xem: 6856)
Một năm, không theo trong Phật giáo, thông thường dân gian có ba ngày rằm chính. Đó là: Rằm tháng giêng, Rằm tháng bảy và Rằm tháng mười.
31/08/201012:50(Xem: 2824)
Trước cửa Phật lập đàn phổ thí, Cho trọn đều quân lợi âm dương, Quang minh tỏ khắp mười phương, Kính dâng một nén tâm hương ngạt ngào. Cơn mưa tuệ dồi dào tưới khắp, Bóng mây từ che rợp mọi nơi, Lọt đâu dưới đất trên trời, Từ bi tế độ muôn đời viên thông. Trên đức Phật rất công rất chính, Dạy cho đời luyện tính tu tâm, Thương người đọa kiếp tối tăm, Giáo Hội chỉ dẫn khỏi lầm khỏi mê.
22/10/201017:13(Xem: 29995)
Hương vân nhi bố Thánh đức chiêu chương Bồ đề tâm quảng mạc năng lường Xúc xứ phóng hào quang
02/10/201121:08(Xem: 4927)
A Di Đà Phật Vô thượng oai vương Nguy nguy kim tướng phóng hào quang Khổ hải tác châu hàn Cửu phẩm liên bang Đồng nguyện vãn tây phương Nam mô pháp giới tạng thân a di đà phật.
28/02/201112:48(Xem: 6433)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
04/01/201101:42(Xem: 3591)
Các thể điệu hành trì của nghi lễ Phật giáo Việt nam rất phong phú, ở đây chúng ta chỉ lượt qua các thể điệu chính như: xướng, hô, kệ, thán, độc, tán, tụng, trì, niệm.
14/03/201921:36(Xem: 8690)
Chùa Thiên Ấn do TT Thích Như Định thành lập năm 1992 (Nhâm Thân) tại thành phố Wollongong, tiểu bang New South Wales, cho đến ngày 14 tháng 4 năm 1993, nhân duyên đầy đủ, chùa chính thức dời về Canley Vale thuộc thành phố Fairfield. Chùa Thiên Ấn hiện tọa lạc tại số 69-71 Delamere St, Canley Vale (bao gồm lô đất số 56-58 Cadwell St, Canley Vale), Sydney, New South Wales với diện tích tổng quát là 3,600m2. Chùa Thiên Ấn tại Úc được đặt theo tên của Tổ Đình Thiên Ấn, Quảng Ngãi là quê hương của Thầy Trụ Trì Thích Như Định. Tổ Đình tọa lạc trên núi Thiên Ấn, phía dưới là sông Trà Khúc.