Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ca Ngợi Ba Thân Phật

06/09/201623:10(Xem: 2939)
Ca Ngợi Ba Thân Phật

qd-phatthichca-ic
CA NGỢI BA THÂN PHẬT
CÁC HIỀN THÁNH TUYỂN

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32,
Luận Tập Bộ Toàn; Kinh văn số 1678
Pháp Hiền dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán
Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác,
Hannover, Đức Quốc dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt nhân mùa An Cư Kiết Hạ
Phật Lịch 2551, tại Hannover, nhằm ngày Mồng 1 tháng 7 năm Đinh Hợi (2017)
Tỳ Kheo Thích Hạnh Nhẫn góp phần hiệu đính xong lần thứ nhất
Vào ngày 6 tháng 9 năm 2016


 

PHÁP THÂN

Con nay kính lễ Pháp Thân Phật
Trí Phổ Biến dụ, khó suy
Đầy khắp pháp giới không ngăn ngại
Lắng trong tịch tịnh không gì sánh
Tính chân thật chẳng có chẳng không
Cũng không nhiều, ít lìa số lượng
Vô tướng, bình đẳng như hư không
Phúc lợi tự tha cũng như vậy.


BÁO THÂN

Con nay kính lễ Báo Thân Phật
Lắng trong an trụ Đại Mâu Ni
Xót thương hóa độ chúng Bồ Tát
Trong hội như mặt trời chiếu sáng
Tích tập công đức trong ba kỳ
Mới tròn đầy được đạo tịch tĩnh
Dùng âm thanh lớn tuyên diệu pháp
Khiến cho khắp được quả bình đẳng.


HÓA THÂN

Con nay kính lễ Hóa Thân Phật
Dưới cây Bồ đề thành Chánh giác,
Hoặc khởi biến hiện hoặc lặng yên
Hoặc lại đến hóa độ mười phương,
Hoặc chuyển Pháp Luân nơi Lộc Uyển,
Hoặc hiện sáng lớn như tụ lửa,
Báo khổ ba đường trọn được trừ
Ba cõi không sánh Đại Mâu Ni.


HỒI HƯỚNG

Như vậy thân Phật trí vô lậu
Con thường tin hiểu, tịnh ba nghiệp
Dùng tuệ vô lượng làm phúc lớn
Một lòng thương xót chư quần sinh
Nay con tán thán ba thân Phật
Được bao công đức loại vô lậu,
Nguyện con sớm chứng Phật Bồ Đề
Dẫn trọn chúng sinh về chánh đạo.

***

Phật Tử Thanh Phi sửa lại lỗi chính tả.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn